VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun."

Transkript

1 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17 samt manualen Läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård och tandvård, Kalmar län. (finns på läkemedelskommitténs hemsida, reviderad ) Patientansvarig läkare bedömer tillsammans med patientansvarig sjuksköterska om den enskilde själv kan handha sina läkemedel eller inte. Utgångspunkten är alltid att den enskilde så länge det är möjligt skall sköta sin egen läkemedelshantering. Övertagande av ansvaret för läkemedelhanteringen skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Läkaren ansvarar för: Läkaren ordinerar erforderlig läkemedelsbehandling Att kontrollera medicinering som ordinerats av andra läkare och ta ställning till om denna ska fortsätta. Läkemedelsordinationerna skrivs i en ordinationshandling som ger en samlad bild av patientens totala läkemedelsterapi. Indikation skall anges. Ordinationen skall vara entydigt utformad så att det inte uppstår några tolkningssvårigheter Att informera patienten om syftet med behandlingen, effekter och eventuella biverkningar Uppföljning av behandlingsresultatet och att ta ställning till förändrad eller fortsatt terapi. Bedömning om den enskilde har möjlighet att sköta sina läkemedel själv Ställningstagandet skall dokumenteras i patientjournalen. Sjuksköterska med ordinationsrätt För att få förskrivningsrätt krävs legitimation som sjuksköterska med en vidareutbildning som omfattar 50 poäng, inklusive 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära, För att få förskrivningsrätten krävs vidare för distriktssköterskor att de tjänstgör som distriktssköterska i kommunens hemsjukvård. En sjuksköterska får förskriva läkemedel i enlighet med de förutsättningar som framgår av bilagan till SOSFS 2001:16. Läkemedelsordinationerna skrivs i en ordinationshandling Ordinationen skall vara entydigt utformad så att det inte uppstår några tolkningssvårigheter Att informera patienten om syftet med behandlingen, effekter och eventuella biverkningar Legitimerad sjuksköterska ansvarar för: Förvaring, iordningställande, administrering och uppföljning av läkemedel till patienten. Att följa upp att läkarens ordinationer och anvisningar genomförs Att utvärdera effekten av ordinerade läkemedel Att hålla erforderlig kontakt med läkare Den sjuksköterska som erhåller ordinationen kontrollerar att ordinationsförändringen blir införd på dosreceptet. Dosrecept betraktas som journalhandling och skall arkiveras

2 Att vid läkemedelsleverans kontrollera i det första dygnets dispensering att ordinationsförändringen är genomförd Att komplettera dosförpackade läkemedel i dosett vid ordinationsförändring Att beställa ny leverans av APO-dos då läkemedel har satts ut vid ordinationsförändring Att föra läkemedelsjournal (läkemedelslista) i Swedstar. Läkemedelslistan dateras och signeras av den sjuksköterska som har sammanställt den. Att överblivna och kasserade läkemedel lämnas till apoteket Att delegera så att patientsäkerheten ej hotas Att personal med delegering får kontinuerlig kompetensutveckling Att avvikelser i läkemedelshanteringen rapporteras till MAS Att riktlinjerna för läkemedelshantering är kända för all personal med delegering Att alla delegeringar omprövas efter ett år Att signaturförtydligande görs på delegeringsblanketten Undersköterska/vårdbiträde med delegering ansvarar för: Att överlämna rätt läkemedelsdos vid rätt tidpunkt till rätt boende Att informera sjuksköterskan om förändringar i den enskildes hälsotillstånd Att rapportera till sjuksköterska eller enhetschef om misstag har gjorts i läkemedelshanteringen Att med noggrannhet iordningställa läkemedel efter särskild delegering Att signera överlämnad läkemedelsdos Att skriva på öppningsdatum på insulin, flytande läkemedel, ögon- och örondroppar och salvor Handledning av elever Under praktiktiden är studerande att anse som hälso- och sjukvårdspersonal och omfattas därmed av Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Alla studerande skall ha en behörig handledare som har tillsynsansvar för den studerande. Med behörig handledare avses sjuksköterska (motsvarande) eller vårdlärare. Studerande får endast iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av legitimerad personal och på dennes ansvar. Det är därför viktigt att handledaren ger klara och entydiga instruktioner samt kontrollerar hur uppgiften utförs. Förvaring av läkemedel Läkemedel skall förvaras enligt tillverkarens anvisningar i ett särskilt förråd, som är anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. Läkemedel skall förvaras oåtkomliga för obehöriga. Individuellt iordningställda läkemedel förvaras oåtkomliga för barn i den enskildes bostad. För varje läkemedelsförråd utses en sjuksköterska att ansvara för läkemedelsförråd, rekvisition och förvaring av läkemedel. Meddelas till MAS. Ansvaret innebär: rekvirera läkemedel narkotikaregistrering kontrollera leveranser från apoteket kontroll av akutväska som finns utanför förrådet kontroll av nycklar ordningen i läkemedelsförrådet att delta vid inspektioner från apoteket att meddelanden från apoteket åtgärdas

3 Den sjuksköterska som ansvarar för läkemedelsförråd ansvarar även för rekvisition och förvaring av narkotiska läkemedel samt att journal förs på förbrukningen av både individuellt förskrivna och gemensamma narkotiska läkemedel från den generella ordinationslistan. En utsedd sjuksköterska (annan än ansvarig för läkemedelsförråd, meddelas till MAS) ansvarar för inventering och kontroll av alla narkotiska läkemedel 2 ggr/år. Protokoll från inventeringen skickas till MAS. Överblivna eller kasserade narkotiska läkemedel skall återlämnas till apoteket. Återlämnandet skrivs upp i narkotikajournalen. Läkemedel som behöver kylförvaras skall förvaras i ett låst kylskåp. Temperaturen i kylskåpet skall inte överstiga +8 grader. Kontroll av temperaturen görs en gång/vecka och dokumenteras. Temperaturen i rummet, där övriga läkemedel förvaras, får inte överstiga +25 grader. Temperaturmätning sker en gång/vecka och dokumenteras. Dessa mätlistor förvaras i en pärm på enheten, Internkontroll läkemedel. Kasserade läkemedel återlämnas till apoteket. I utrymme där läkemedel förvaras får t.ex. inte finnas pengar, mat eller laboratorieprover. Iordningställande av läkemedel. Inom annan hälso- och sjukvård än sluten vård får en sjuksköterska genom delegering överlåta åt en annan befattningshavare att iordningställa eller administrera läkemedel under förutsättning att detta är förenligt med en god och säker vård av patienten. MAS svarar för att besluten om delegeringar inom verksamhetsområdet är förenliga med säkerheten för patienterna. För patientens säkerhet och trygghet bör delegering för iordningställande av läkemedel begränsas till så få personer som möjligt efter säkerställande av den aktuella personens kompetens, erfarenhet, noggrannhet, omdöme och lämplighet i övrigt. Iordningställande av läkemedel sker antingen av apoteket, APO-dos, eller i dosett av sjuksköterska. Undersköterska/vårdbiträde kan efter särskild delegering från sjuksköterska iordningställa dosett, flytande läkemedel/brustabletter och vidbehovsläkemedel från originalförpackning. Läkemedel iordningställs utifrån en aktuell ordinationshandling,. Han/hon kan också efter kontakt med sjuksköterska iordningställa läkemedel från originalförpackning vid tillfälliga eller tidsbegränsade behandlingar, iordningställa Pari-boy för inhalation samt efter kontakt med sjuksköterska iordningställa T. Panodil 500 mg från originalförpackning vid tillfällig smärta/feber dock ej vid buksmärtor. Dessa delegeringar ges för att kunna erbjuda en god och säker vård i så motto att den boende får sina läkemedel i rätt tid och att den boende skall kunna få symtom- och smärtlindring inom en rimlig tid. Det är mycket viktigt att iordningställande av doser och överlämnande av läkemedel sker under former där sjuksköterskan/undersköterskan/vårdbiträdet ej blir störda. Läkemedel är individuellt förskrivna, vilket innebär att man inte får låna medicin av grannen. Överlämnande av läkemedel. Överlämnande av läkemedel till de boende skall utföras i den enskildes lägenhet av personal med delegering för detta och som väl känner brukaren. Överlämnande på annan plats än bostaden ska rapporteras till sjuksköterskan som sedan dokumenterar detta. Vid överlämnade av läkemedel skall det finnas tillgång till en aktuell ordinationshandling. Medicinen skall överlämnas direkt från APO-dos påse eller dosett. I de fall läkemedel t.ex flytande mediciner, måste överlämnas i engångsmuggar och dessa iordningsställs i förväg skall muggarna vid iordningställandet förses med ett lock med läkemedlets namn, brukarens för- och efternamn, datum och klockslag för överlämnandet. Om det flytande läkemedlet iordningsställs i samband med överlämnandet behövs ej något lock. Vårdbiträdet/undersköterskan skall se till

4 att brukaren sväljer sina läkemedel med minst ett halvt glas vatten eller annan dryck för att förhindra att tabletterna fastnar i hals eller matstrupe. Överlämnade läkemedel skall signeras individuellt efter att brukaren har svalt sina tabletter eller sitt insulin. Avvikelser rapporteras till ansvarig sjuksköterska. Vidbehovsläkemedel. Individuellt förskrivna vidbehovsläkemedel förvaras i sin originalförpackning i brukarens läkemedelsskåp. Vidbehovsdoser skall noga preciseras och dokumenteras gällande dos, antal doser/dag och tidsintervall mellan doserna på en individuell signeringslista. Detta sker vid en vårdplanering där brukaren, sjuksköterska och undersköterska/vårdbiträde tillsammans diskuterar behovet. Om den enskilde behöver mer av sin vidbehovsmedicin skall ansvarig sjuksköterska kontaktas. Varje överlämnad dos skall signeras och tidpunkten för överlämnandet skall dokumenteras. Förbrukningen av vidbehovsläkemedel utvärderas och dokumenteras varje månadsskifte av sjuksköterskan. Används vidbehovsordinerade läkemedel regelbundet bör man överväga att föra över dessa till APO-dos. Narkotiska läkemedel. Individuellt förskrivna narkotiska läkemedel, som iordningställs utanför APO-dos, förvaras originalförpackningen i ett låst skåp på sjuksköterskeexpeditionen och den dispenserade dosen i den enskildes skåp. Förbrukningsjournal förs för originalförpackningen. Förbrukningsjournal skall föras på alla narkotiska preparat enligt förteckningen II V, det vill säga även på lätt narkotika. Individuellt förskrivna narkotiska vidbehovsläkemedel förvaras i sin originalförpackning i den enskildes läkemedelsskåp. Vidbehovs ordinerade narkotiska läkemedel skall noga preciseras och dokumenteras gällande dos, antal doser/dag och tidsintervall mellan doserna. Varje överlämnad dos skall signeras och tidpunkten för överlämnandet skall dokumenteras på förbrukningsjournal. Förbrukningen utvärderas regelbundet av sjuksköterskan. I ordinärt boende förs förbrukningsjournal på originalförpackningen och läkemedlen förvaras oåtkomliga för barn. Utsedd sjuksköterska enl. förteckning ansvarar för rekvisition och förvaring av narkotiska läkemedel samt att journal förs på förbrukningen av både individuellt förskrivna och gemensamma narkotiska läkemedel från den generella ordinationslistan och utsedd sjuksköterska enl förteckning ansvarar för inventering och kontroll av narkotiska läkemedel i läkemedelsskåpet 2 ggr/år. Dokumentation från varje kontroll skickas till MAS. Cytostatika Se Riktlinjer för administrering av och omhändertagande av avfall vid peroral cytostatikabehandling. Delegering Delegering får endast ges till personer som bedöms vara noggranna och ha tillräckliga erfarenheter och kunskaper. Delegeringen är personlig och gäller högst ett år. Läkemedelshanteringen bör begränsas till så få personer som möjligt. Delegeringar som avser iordningställande av dos för en veckas förbrukning skall användas restriktivt. Se Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

5 Avvikelsehantering Avvikelserapport skrivs i samband med att en avvikelse skett i läkemedelshanteringen. Rapporten lämnas till arbetsledaren som tillsammans med sjuksköterskan diskuterar åtgärder med personalgruppen för att förhindra upprepning. Rapporten skickas till MAS för registrering. Sammanställning sker två gånger/år och skickas till sjuksköterska och områdeschef för uppföljning. Signeringslistor Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att korrekt ifyllda signeringslistor finns tillgängliga för signering av den personal som överlämnar läkemedel. Sjuksköterskan ansvarar också för att förändringar av läkemedelsordinationen också skrivs på signeringslistan. Iordningställande av läkemedelsdoser dokumenteras i direkt omvårdnadsjournalen eller med signatur på signeringslista. Alla signeringslistor samlas in och dokumenteras i omvårdnadsjournalen vid varje månadsskifte. Överenskomna signeringslistor skall användas inom alla enhet inom både äldreomsorgen och handikappomsorgen enligt Riktlinjer för användande av signeringslistor inom hemsjukvården. Signeringslistorna sparas i tre år. Injektioner. Subcutana injektioner, där det inte krävs någon bedömning av den enskildes tillstånd, kan delegeras till vårdbiträde/undersköterska efter noggrann instruktion av delegerande sjuksköterska. Intramuskulära och intravenösa injektioner ges av sjuksköterska. Vaccinationer. Behörighet att ordinera vaccinationer i enlighet med fastställda vaccinationsprogram har den sjuksköterska som antingen genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Dosapoteket i Växjö/Dosexpedierade läkemedel Dosexpedierade läkemedel lämpar sig bäst för vårdtagare med stabil medicinering. Patientansvarig läkare anmäler ny dospatient till Dosapoteket i Växjö på därför avsedd blankett. Informera vårdtagaren/anhöriga. Aktuellt dosrecept är en recepthandling som sjuksköterskan ansvarar för. Dosrecept betraktas som journalhandling och skall arkiveras Vid ordinationsförändring faxas alla sidorna av dosreceptet. Markera ingen förändring på de sidor som inte förändras. Fundera över hur akut ändringen är!! Se Dosexpierade läkemedel från apoteket. Leveranser av APO-dos Lokala rutiner utarbetas för mottagande, signering och förvaring av leveransen. Lokala rutiner för kontroll och utdelning av APO-dosrullar ska finnas. Ordinationer enligt generella direktiv I de generella direktiven skall indikationer, kontraindikationer, dosering och antal tillfällen ett läkemedel får ges innan läkare kontaktas, vara angivet. Läkemedel får endast ges efter att en sjuksköterska gjort bedömningen. Ordinationer enl. de generella direktiven skall utfärdas restriktivt.

6 Läkemedel som rekvirerats från Generella ordinationslistan skall förvaras i särskilt skåp, för att inte blandas med individuellt förskrivna läkemedel. Endast läkemedel som finns upptagna på den generella listan och som behövs för verksamheten får rekvireras. Generika Enl. läkemedelsförordningen skall billigaste läkemedel med samma effekt expedieras från apotek. Detta kan innebära att en boende har flera preparat med samma verkan. När ett generikapreparat expedieras från apoteket ansvarar sjuksköterskan för att ordinationshandlingen/dosrecpetet ändras så att rätt preparat finns på listan. I den enskildes läkemedelsskåp får endast det preparat som används finnas för att minimera risken för dubbla doser. Dospåsarna från Dosapoteket i Växjö är markerade vid ändring till annat preparat. På dospåsarna står aktuellt läkemedel. När det gäller vid behovs ordinerade läkemedel ansvarar sjuksköterskan för att aktuellt läkemedel står på signeringslistan. Dokumentation Läkemedel skall ordineras skriftligt och innehålla uppgifter om läkemedlets namn, läkemedelsform, styrka, dosering administrationssätt och tidpunkt för administrering. Den sjuksköterska som ansvarar för vården svarar för att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på en ordinationshandling. Handlingen skall signeras och tydligt visa vilken läkare som ordinerat vilka läkemedel. När en ordination ges muntligt, via telefon eller fax skall denna dokumenteras i den enskildes ordinationshandling. Det skall framgå vilken läkare som har ordinerat samt tidpunkt för ordinationen, och signeras av den sjuksköterska som tar emot ordinationen. Ordinerande läkare bekräftar i efterhand med sin signatur. På ordinationshandlingen skall det stå vem som har sammanställt den samt datum för sammanställningen. Ordinationshandlingen/ordinationskortet är journalhandling och skall arkiveras med övriga journalhandlingar. Lokal instruktion En lokal instruktion enligt bifogad mall skall skrivas för varje enhet. En kopia skickas till MAS. Birgitta Alexandersson MAS

7 LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Rubriker Lokal instruktion för Område Delegering/Förlängning av delegering Signeringslistor Läkemedelsförrådsansvarig och rekvisition enligt riktlinjerna Kontrollräkning av narkotiska läkemedel enligt riktlinjerna Avvikelsehantering Mottagande av leverans av Apo-dos Temperaturkontroller Kvalitetssäkringsarbete Ansvarig för att hålla läkemedelspärmen aktuell Underskrift kontaktperson

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Innehållförteckning Förord... 5 1 ANSVAR... 7 1.1 DEFINITIONER... 7 1.2 EGENVÅRD DEN ENSKILDES EGET ANSVAR... 7 1.3 ÖVERGRIPANDE ANSVAR... 8 1.3.1

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Apotekare Läkemedelsenheten Läkemedelskommittén i Värmland 2013-01-31

Läs mer

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-05-13 annika.nilsson@kil.se Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal VID DELEGERING FÖRSTA GÅNGEN GÄLLER

Läs mer

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Utbildningsmaterial Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Innehållsförteckning: Allmänt om delegering...sid 2 Allmänt om dokumentation...sid 5 Allmänt om läkemedel...sid

Läs mer

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2014-01-16 Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial Läkemedelshantering... 2 Ledningssystem för kvalitet... 2 Delegering...

Läs mer

Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering Hemsjukvården/Funktionsstö Kungsbacka kommun Läkemedelsdelegering 2009-01-28 Anita Andersson-Lundahl, ssk Lena-Marie Bergendahl, ssk Anna-Carin Lehnberg, ssk Marie Persson, ssk Gunnel Sjögren, ssk Christina

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift inom hemsjukvården Vimmerby kommun

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift inom hemsjukvården Vimmerby kommun Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift inom hemsjukvården Vimmerby kommun Riktlinjerna framtagna av en arbetsgrupp bestående av: Helena Ahl, Marie Kant, Maud Nordin, Susanne Andersson

Läs mer

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Vård och omsorg LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Uppdaterad Juli 2011 Anna Schölin, distriktssköterska Läkemedelshantering Många av de personer vi möter inom kommunal omsorg har av sin

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Instruktioner för. Delegering

Instruktioner för. Delegering Instruktioner för Delegering Uppdaterad april 2009 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Här finns den teoretiska bakgrunden du behöver känna till samt

Läs mer

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP 1 LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 5 Läkemedelshantering 6 - förvaring - ordination - iordningställande

Läs mer

PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten

PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten Skånes Universitetssjukhus Neonatalverksamheten Malin Hjertsson, Staffan Polberger, Lena Andersson, Jenny Mazetti Ansvariga: O Hafström, sektionschef, S Polberger, överläkare Datum 2014-08-18 Giltigt t.o.m.

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Syfte Rutinen beskriver förfarandet vid delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso-

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO 9.6. Bjurholmskommun Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende Bjurholms ÄHO 2 (28) Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14)

DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14) 2010-04-14 DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14) Delegering kan endast ges för enstaka arbetsuppgifter Delegering är alltid personlig Beslut om delegering kan gälla för

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3 Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 2 Innehållsförteckning 1. Dokumentation...4 1.1 Lagstöd...4 1.2 Organisation...4 1.3

Läs mer

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Riktlinjerna vänder sig till sjukvården i öppenoch slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Välkommen som Apodoskund Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Rätt läkemedel i rätt tid Apodos underlättar för de som

Läs mer