Rutin för läkemedelsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin för läkemedelsbehandling"

Transkript

1 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: Gäller från och med: Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, MAS Berit Silow, MAS Jeanette Brink, MAS Gäller för: Enheten för rehabilitering, hälsa, vård och omsorg samt utförare Referens (regelverk, lag, SOSFS etc): Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., SOSFS 1997:14, SOSFS 2000:1, SOSFS 2001:16, SOSFS 2001:17, SOSFS 2005:24, SOSFS 2006:24, SOSFS 2012:9 Rutin för läkemedelsbehandling Lomma kommun Lomma Tel Fax E-post

2 2(10) Innehållsförteckning 1. Allmänt Ansvar Egenvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Sjuksköterskans ansvar Sjuksköterska med förskrivningsrätt Sjuksköterska med ansvar för läkemedelsförråd Ordination av läkemedel Ordinationshandling/ordinationskort Utbyte av läkemedel Muntlig ordination Telefonordination Individuella behandlingsschema Ordination efter generella behandlingsanvisningar Vid behovs medicinering Patienter byter vårdform Cytostatikabehandling Naturläkemedel Iordningställande av läkemedel Apo-Dos Ordinationsförändringar E-dos Dosett E-recept/gula recept Administrering (överlämnande) av läkemedelsdoser Signering Infusion Studerande Narkotikapreparat (enligt förteckning II V) Förvaring Allmänna råd vid förvaring av olika läkemedel Hållbarhetstider för läkemedel i bruten förpackning till enskild patient om inte annat anges Kassering av läkemedel Överkänslighet och biverkningar Överkänslighet Biverkningar... 10

3 3(10) 1. Allmänt Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar. Utgångsläget är att den enskilde själv svarar för sina läkemedel. 2. Ansvar 2.1 Egenvård Detta gäller såväl i ordinärt boende som i särskilda boendeformer. Utgångsläget är att den enskilde själv ansvarar för hanteringen av sina läkemedel. Ordinatören måste bedöma den enskildes eller närståendes förmåga att hantera läkemedlen på ett säkert sätt. Egenvård innebär att en brukare själv eller efter hjälp av assistent är helt medveten om sina läkemedel - vad gäller läkemedlets art, dosens storlek, tidpunkter och tabletternas utseende - då kan iordningställande och överlämnande av läkemedel utföras av personal på den enskildes eller närståendes uppdrag. Vid egenvård är personalens insatser att betrakta som handräckning och ansvaret ligger kvar hos den enskilde. I de fall där misstanke finns om att personens medvetenhet sviktar gäller det för personalen att informera ansvarig ordinatör alternativt områdesansvarig sjuksköterska. 2.2 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Uppgifter som enligt föreskrifter ska utföras av verksamhetschef fullgörs inom den kommunala hälso- och sjukvården av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (SOSFS 2001:17). Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska se till att läkemedelshanteringen tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård genom att: Fastställa ändamålsenliga rutiner Narkotikaklassade läkemedel ägnas särskild uppmärksamhet Regelbundna kvalitetssäkringar av läkemedelshanteringen genomförs Ansvara för eventuella undantag från riktlinjen Utse läkemedelsansvariga sjuksköterskor 2.3 Sjuksköterskans ansvar Observera att sjuksköterskan ansvarar för att följa den kliniska effekten av insatt läkemedel, dokumentera och rapportera symtom på otillräcklig effekt eller biverkning till ordinatören. Dessutom ansvarar, i enlighet med sitt medicinska yrkesansvar, den sjuksköterska som ansvarar för den enskildes läkemedelshantering för att: administreringen av läkemedel sker på ett patientsäkert sätt

4 4(10) delegering sker i enlighet med rutin för delegering och endast då det är säkert för brukaren varningsmärka journal och övriga dokument ordinationer genomförs utvärdera effekten av läkemedel rapportera eventuella biverkningar brukarens läkemedelshantering är säker läkemedlen förvaras på ett säkert sätt ta erforderlig kontakt med läkaren dokumentera i journalen kontrollera signeringslista samverkan med MAS när undantag från det som anges i rutinen måste ske rapportera avvikelser som sker i samband med läkemedelshantering ta initiativ till att lokala rutiner utformas ansvara för kontroll av utbytta läkemedel i samband med leverans från apoteket övrigt se detta dokument 2.4 Sjuksköterska med förskrivningsrätt För sjuksköterska med förskrivningsrätt gäller ett utökat ansvar. Se kap 3 Ordination av läkemedel. 2.5 Sjuksköterska med ansvar för läkemedelsförråd Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska utse sjuksköterska med särskilt ansvar för läkemedelsförråd. I ansvaret för läkemedelsförråd ingår: att rekvirera läkemedel att hålla ordning i läkemedelsförrådet att delta i kvalitetsrevision tillsammans med t ex farmaceut att påpekanden vid revision och andra meddelanden från apoteket åtgärdas Kontrollen av narkotikaklassificerade/övriga särskilda läkemedel ska utföras av annan sjuksköterska än ansvarig för förrådet. Denna sjuksköterska utses också av MAS. I övrigt se särskild rutin för läkemedelsförråd. 3. Ordination av läkemedel Ordination innebär förskrivning av läkemedel och utförs av läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt. 3.1 Ordinationshandling/ordinationskort Den sjuksköterska eller läkare som ansvarar för vården av en patient ansvarar för att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på ordinationskortet/ ordinationshandlingen. Ansvarig sjuksköterska/läkare ska efter kontroll underteckna

5 5(10) ordinationskortet/ordinationshandlingen. Det ska tydligt framgå vem som ordinerat respektive läkemedel. Utsatta läkemedel ska strykas över med ett streck med svart kulpenna som är arkivbeständig. Sjuksköterskan ansvarar för att ordinationslistan är tydlig. Om två exemplar av ordinationskortet är upprättade är det ena en originalhandling och ska finnas i omvårdnadsjournalen och sparas efter avslutad vårdtid. Det andra exemplaret som kan förvaras hos patienten, endast i de fall originalhandling inte kan finnas hos patienten, ska då vara en kopia som ska bytas ut om originalet ändras. 3.2 Utbyte av läkemedel Ett utbyte av läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. innebär inte att ordinationen ändrats. Det är sjuksköterskans skyldighet att föra in och signera ändringen i ordinationshandlingen som är en journalhandling. Sjuksköterskan svarar för kontroll av eventuellt utbytta läkemedel i samband med leverans från apoteket. 3.3 Muntlig ordination Ordinationen ska dokumenteras och signeras i efterhand av läkaren på ordinationshandlingen. Muntlig ordination får endast lämnas till sjuksköterska. 3.4 Telefonordination Vid telefonordination ska ordinationen mottas av leg. sjuksköterska från läkaren. Ordinationen ska dokumenteras och signeras i ordinationshandling av leg. sjuksköterska. Namn och tjänsteställe på den som ordinerat läkemedlet och tidpunkten för ordinationen ska anges. Ordinationen ska följas av skriftlig bekräftelse per fax. 3.5 Individuella behandlingsschema Individuella behandlingsscheman eller spädningsschema kan upprättas i samråd mellan läkare och sjuksköterska angående t.ex. insulin, blodförtunnande, kramplösande eller inhalationspreparat. 3.6 Ordination efter generella behandlingsanvisningar Generella ordinationer innefattar läkemedel som får iordningställas och administreras av sjuksköterska utan läkares individuella ordination. Dessa läkemedel ska finnas listade. Listan ska revideras årligen och ska innehålla information om indikationer och kontraindikationer samt dos och antal tillfällen som läkemedlet får ges till en patient utan att läkaren tillkallats. Givna läkemedel antecknas med dos, tidpunkt och signatur i omvårdnadsjournalen. Ansvarig läkare informeras. 3.7 Vid behovs medicinering Läkaren som ansvarar för vården av en patient ansvarar för att det finns angivet vid vilka indikationer vid behovs läkemedel får ges till brukare samt läkemedlets namn, form, styrka och dosering. Läkemedel som ska ges vid behov får endast överlämnas av sjuksköterska eller av personal som har delegering för uppgiften efter kontakt med tjänstgörande sjuksköterska.

6 6(10) 3.8 Patienter byter vårdform Aktuell ordinationshandling som finns hos patienten ska tillsammans med övrig information för planerat/akut besök tas med när patienten besöker läkare eller läggs in på sjukhus. Vid utskrivning ska ansvarig för läkemedelsordinationerna och ställningstagandet om det är egenvård eller ej, ange detta i den justerade vårdplanen. Ordinationshandling och läkemedelsberättelse ska följa patienten vid hemgång. Samtliga ordinerade läkemedel medsänds patienten så att behov täcks tills mediciner kan lösas ut. Har patienten dosexpedierade läkemedel tar utskrivande läkare kontakt med Dosapoteket, så att dosförpackade läkemedel kan levereras så fort som möjligt. 3.9 Cytostatikabehandling Olika cytostatikapreparat har olika lång utsöndringstid. Preparat kan finnas kvar i blodet och utsöndras via urin och avföring upp till fem dygn efter avslutad behandling. Läkaren ansvarar för anvisningar i det enskilda fallet Naturläkemedel Sjuksköterskan ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Naturläkemedel faller inte inom denna ram. Naturläkemedel när läkemedelshanteringen är hälso- och sjukvårdsinsats: När sjuksköterskan får vetskap om att patienten får naturläkemedel ska läkaren informeras. Sjuksköterskan kan vara behjälplig då naturläkemedlet är ordinerat av patientens läkare. Ordinerat naturläkemedel hanteras som övriga läkemedel för patienten. När läkemedelshanteringen är egenvård: Vid egenvård kan omvårdnadspersonalen eller närstående (INTE sjuksköterskan) assistera den enskilde. Den enskilde bär själv ansvaret. 4. Iordningställande av läkemedel Iordningsställa läkemedel är att dosera varje dos för sig. Läkemedel ska i första hand iordningställas av sjuksköterska efter en av läkaren/sjuksköterskan signerad ordinationshandling. Signering av iordningställandet ska göras på en signeringslista som förvaras som en originalhandling. Den som iordningställer ett läkemedel ska kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn, styrka, läkemedelsform, administrationssätt, samt doseringstidpunkt mot ordinationshandlingen. Läkemedlet ska iordningsställas i den enskildes hem. Individuella bedömningar kan göras. Ett iordningställt läkemedel ska vara märkt med uppgifter om patientens identitet och läkemedlets namn, styrka och dos samt de övriga uppgifter som behövs för en säker hantering. För dosett gäller att den endast ska vara märkt med patientens för- och efternamn samt personnummer. Gällande ordinationshandling ska alltid finnas tillgänglig. Då läkemedel ordinerats på recept får sjuksköterska genom delegering överlåta

7 7(10) iordningställandet i dosett till patientens kontaktperson under förutsättning att det är förenligt med en god och säker vård och enligt MAS generella delegeringsrutiner. 4.1 Apo-Dos ApoDos är läkemedel förpackade i dospåsar, där varje påse innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle. Varje dospåse är märkt med patientens namn, personnummer, läkemedlets namn, styrka och form samt klockslag när läkemedlet ska tas. Vissa läkemedel går inte att dosförpacka, till exempel flytande läkemedel och salvor. De levereras i originalförpackning. Dosapoteket ansvarar för de läkemedel som dispenserats i påsen till dess att förpackningen bryts. Sjuksköterskan ansvarar för att kontrollera att påsens innehåll motsvarar gällande ordination och att den levereras till rätt person. När förpackningen öppnas övergår ansvaret för innehållet i förpackningen till den person som öppnade ApoDosen. Detta innebär att överlämnandet av läkemedelsdosen ska ske i omedelbar anslutning till öppnandet av påse. Fel som upptäcks i en påse ska omgående meddelas Dosapoteket och rapporteras som avvikelse i kommunens avvikelsesystem Ordinationsförändringar Läkaren ska bedöma hur snabbt den nya ordinationen ska verkställas. Vid ordinationsändring skriver läkaren ändringen på sitt ex. av dosreceptet som faxas till DosApoteket alt. görs ändringen i E-dos. Sjuksköterskan ansvarar för att läkemedlet hämtas från apoteket. Till dess den nya ordinationen levereras från Dosapoteket ska sjuksköterskan iordningsställa patientens läkemedel i en dosett. ApoDosförpackningar bör ej brytas för att dispenseras om i en dosett. Vid iordningställande av enstaka läkemedelsbehandlingar exempelvis antibiotika som överstiger en vecka ska alltid den sjuksköterska som tar emot ordinationen dispensera hela läkemedelskuren i separat dosett/er. Längre kurer än 14 dagar ska iordningställas i ApoDos systemet. 4.2 E-dos E-dos är ett elektroniskt sätt att ordinera och beställa hem läkemedel för de patienter som har Apo-Dos. Istället för recept används ordinationskort där patientens samtliga ordinationer förs in, vilket ger en total överblick över läkemedelsbehandlingen. 4.3 Dosett Läkemedel ska dispenseras i dosett för upp till max två veckor i taget. Den som iordningställer dosetten ansvarar för innehållet och att patientens namn, födelsenummer finns angivet på dosetten. Om två dosetter används ska de märkas med tidsperioden de ska gälla. 4.4 E-recept/gula recept E-recept innebär att recept skrivs direkt i läkarens dator och överförs i elektronisk form till apoteket. När läkemedel hämtas på apoteket via e-recept eller på gula recept ska alltid personalen legitimera sig.

8 8(10) 5. Administrering (överlämnande) av läkemedelsdoser Vid administreringen ska den som administrerar läkemedelsdosen kontrollera: att patientens id överensstämmer med ordinationshandling och dosen signaturlistan så att dosen inte redan är överlämnad att det är rätt tidpunkt att antal tabletter stämmer mot ordinationshandling att läsa eventuell instruktion från sjuksköterskan Läkemedlet ska överlämnas i den enskildes hem. Detta gäller i det ordinära såväl som i det särskilda boendet. Individuella bedömningar kan göras av sjuksköterska i undantagsfall. Observera att läkemedel aldrig får överlämnas exempelvis vid matbordet där flera personer vistas. Sjuksköterskan ska skriva instruktion om hur läkemedlet ska intas t.ex. om tabletter får krossas. Detta är särskilt noga vid antibiotika då dessa preparat även kan vara skadliga ur arbetsmiljösynpunkt. Tablettkross ska finnas en per patient alternativt ska den noga diskas mellan patienterna. Tabletter, kapslar och pulver bör alltid intas med riklig mängd vätska eller kräm och aldrig i liggande ställning. Många läkemedel kan ge skador i matstrupen om de fastnar där. Personer med sväljsvårigheter bör få sina läkemedel i andra beredningsformer, t ex. lösning eller suppositorium. Läkemedel ska aldrig administreras till liggande patienter. Signering sker omedelbart efter att patienten svalt tabletterna eller vid andra beredningsformer fått läkemedlet i sig. Grundprincipen för intag av läkemedel är att doserna fördelas så jämt över dygnet som möjligt. Dock måste överlämnandet/intagandet planeras så att nattsömnen om möjligt inte störs. Nattmedicinen kan ges i samband med sänggående eller efter överenskommelse med läkare. Diskutera alltid den enskilde patientens tider med läkaren med hänsyn till individens dygnsrytm. Läkemedel som är ordinerade en gång per dygn kanske inte behöver ges på morgonen. 6. Signering På signeringslistan ska klart framgå vem som ansvarat för iordningställande respektive administrering av ordinerat läkemedel. Signering ska göras i direkt anslutning till iordningställande respektive överlämnande av läkemedlet. Signeringslistan förvaras som journalhandling tillsammans med signeringsnyckel. 6.1 Infusion Kontrollera alltid att infusionsbehållaren är hel och att utseendet på innehållet inte avviker från det normala, varken före eller efter det att läkemedlet har tillsats. Märk infusionsbehållaren med personens namn, födelsedata, eventuella tillsatser, dropptakt eller infusionstid, klockslag och datum. Cytostatika får ej beredas i den kommunala hemsjukvården. Detta gäller även för andra särskilt farliga läkemedel t.ex. vissa antibiotika som inte får krossas.

9 9(10) 6.2 Studerande Studerande, som genomgår klinisk praktiktjänstgöring, får iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av sjuksköterska. 7. Narkotikapreparat (enligt förteckning II V) Narkotika i den enskildes bostad ska förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska svarar för rutiner i det enskilda fallet. När behandling med narkotiska läkemedel är avslutad ska sjuksköterskan erbjuda sig att ombesörja att resterande preparat återlämnas till apotek. Dessa ska inte lämnas ut till närstående. Då narkotiska preparat grupp II och III ordinerats ska förbrukningsjournal föras. När behandlingen är avslutad och kontrollerad ska förbrukningsjournalen sparas i fyra månader. För narkotika grupp IV och V ansvarar omvårdnadsansvarig sjuksköterska för ändamålsenlig kontroll hos den enskilde. 8. Förvaring Läkemedel ska förvaras oåtkomligt för obehöriga och i patientens hem. 8.1 Allmänna råd vid förvaring av olika läkemedel Förvara i originalförpackningen. Förvara efter angiven rekommendation (t.ex. skydd för ljus, kyla, i rumstemperatur) Förslut förpackningen ordentligt efter användandet. Öppna bara en förpackning i taget av samma sort. Anteckna brytningsdatum på flytande beredningar och salvor. Ta hänsyn till temperaturangivelse. Flytande Alvedon ska förvaras i rumstemperatur. 8.2 Hållbarhetstider för läkemedel i bruten förpackning till enskild patient om inte annat anges Ögondroppar och ögonsalvor, hållbarhet i 4 veckor. Sterila salvor, liniment mm hållbarhet i 4 veckor. Natriumklorid engångsförpackning, hållbarhet i ett dygn. Alsol och klorhexidinsprit, hållbarhet i 6 månader. Alsollösning, hållbarhet i en månad. 8.3 Kassering av läkemedel När ett läkemedels utgångsdatum passerats ska detta kasseras. Vid uttag och iordningsställande av läkemedel ska sjuksköterska eller delegerad personal kontrollera utgångsdatum. Läkemedel som ordinerats till den enskilde är personlig egendom, varför det krävs dennes medgivande när något ska kasseras. Alla kasserade läkemedel lämnas till apoteket.

10 10(10) 9. Överkänslighet och biverkningar 9.1 Överkänslighet Alla patienter ska tillfrågas om de har någon överkänslighet. Patienten ska utrustas med skriftlig information om sin överkänslighet. Varning ska dokumenteras i journal. Tydlig markering ska ske på läkemedelslistan i patientens hem. 9.2 Biverkningar Uppgiftsskyldigheten gäller för alla som är ansvariga för verksamhet inom den regionala och lokala hälso- och sjukvården såsom landsting, kommuner och privata vårdgivare. Följande biverkningar ska rapporteras: För nya läkemedel (se lista i FASS) rapporteras alla misstänkta biverkningar. För samtliga läkemedel rapporteras: o dödsfall o livshotande reaktioner o biverkningar som leder till permanent skada eller långvarig funktionsnedsättning o biverkningar som leder till sjukhusvård o nya oväntade biverkningar och interaktioner o biverkningar som tycks öka i frekvens eller allvarlighetsgrad

Hälso- och sjukvårdsriktlinje

Hälso- och sjukvårdsriktlinje Hälso- och sjukvårdsriktlinje Ansvarig: Gunilla Marcusson Riktlinje: För läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare: Gunilla Marcusson Utfärdad den: 981105 Reviderad den: 2012-03-23

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering

Rutin för läkemedelshantering Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Läkemedelshantering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Vård och omsorg Handbok

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering i Staffanstorps Kommun

Riktlinjer för läkemedelshantering i Staffanstorps Kommun VÅRD OCH OMSORG Riktlinje Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Riktad till all personal ansvarig för att riktlinjen blir känd respektive arbetsledare Utfärdad 2007-01-29 Reviderad 2008-05-27 Gertrud

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum Riktlinje Utgåva nr 1 sida 1 av Dokumentets namn Mall för lokal instruktion för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarigsjuksköterska

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad 2015-09-01 Läkemedelshantering riktlinje Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar att hantera sina läkemedel, så kallad egenvård,

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad 2012-04-13 Annelie Granquist, Helene Martinsson Eva Marie Wendel Innehållsförteckning Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård...

Läs mer

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från 2012-04-15 1 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Referensdokument Mall för lokal rutin/instruktion gällande läkemedelshantering Indikator Äldreförvaltningen Processindikator Läkemedelshantering Område SÄBO DAV Enhet Äldreboenden, dagverksamhet, korttidsboende

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2014-05-21 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2015-03-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok.

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok. Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen Område Hälso- och sjukvård Fastställd: 2015-05-01 Gäller t.o.m: 2017-05-01 Dok. Nr 1 Vers.nr.

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Läkemedelshantering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2016-11-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 2012-02-16 Sektor Vård och äldreomsorg Sektor Arbetsliv och stöd Övergripande instruktioner för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun Allmänt Inom öppen

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2013 2013-08-14 EF/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering... 4 Egenvård...

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2014-12-18 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

Lokal instruktion för läkemedelshantering

Lokal instruktion för läkemedelshantering Lokal instruktion för läkemedelshantering Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 2000-06-22 Reviderad 2002-02-26, 2009-06-01, 2014-01-29, 2014-09-22 Innehållsförteckning Lokal arbetsordning

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2015-2016 2014-12-02 IO/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering...

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS SID 1 (21) Ansvarig för rutin är medicinsk ansvarig sjuksköterska Solna stad Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-12 Revideras 2017-08-12 Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård-

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

KALLELSE 2012-06-18. Plats/tid Rådhuset, lokal Bjällerup, måndagen den 25 juni 2012, klockan 18.00

KALLELSE 2012-06-18. Plats/tid Rådhuset, lokal Bjällerup, måndagen den 25 juni 2012, klockan 18.00 KALLELSE 2012-06-18 1 (3) STAFFANSTORPS SOCIALNÄMNDEN Plats/tid Rådhuset, lokal Bjällerup, måndagen den 25 juni 2012, klockan 18.00 Ärenden 1 Fastställande av tid och plats för justering av Kallade protokollet

Läs mer

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter 1(15) Dnr 0187/11-014 6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård

Läs mer

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Täby kommun 2003-10-20 9.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Bakgrund Socialstyrelsens

Läs mer

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet.

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet. 1 (8) 2016-01-20 reviderad 2016-08-04 Rutinbeskrivning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i boenden med särskild service och särskild omsorg, dagligverksamhet enligt LSS och socialpsykiatriboendena

Läs mer

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård 1 Ledningssystem för läkemedelshantering i Nordmalings kommuns särskilda boenden, korttidsplatser samt hemsjukvård i

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Maclina Loyal, läkemedelsansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till goran.forslund@vardaga.se maclina.loyal@vardaga.se

Läs mer

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Vård- och omsorgskontoret 2008-09-02 Uppdaterad 2009-07-15, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-04, 2011-07-19, 2012-07-25 2013-03-20, 2013-08-01, 2014-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-11-06

Läs mer

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1 MAS Flik 8.3. Maj 2006 uppdat feb 2012. Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1. Ordination Det finns tre olika typer av ordination:

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig fr

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion Region Stockholms Innerstad Sida 1 (30) MEDICINSKT ANSVARIGA 2013-08-06 SJUKSKÖTERSKOR Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter Sjuksköterskor

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Kontrollera förvaring och läkemedel

Kontrollera förvaring och läkemedel Godkänt den: 2017-02-05 Ansvarig: Henrik Toss Gäller för: Landstinget i Uppsala län Innehåll Syfte och omfattning...2 Kontrollera kyl- och frystemperaturer dagligen...2 Temperaturavvikelse...2 Folktandvården...2

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Karin Borgström, verksamhetschef Jennie Nordin, läkemedelsansvarig sjuköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till karin.borgstrom@aleris.se

Läs mer

Lokala rutiner för läkemedelshantering

Lokala rutiner för läkemedelshantering 1(5) Lokala rutiner för läkemedelshantering Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus. Ansvar Verksamhetschef för IVA är Per Marcusson. Han ansvarar för att Upprätta ändamålsenliga skriftliga

Läs mer

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL Grönvägen, Ängsvägen, Sjögläntan Vissefjärda serviceområde Algutsboda serviceområde IFO HSL 1 VARFÖR NY RUTIN OCH NYA SIGNERINGSLISTOR Vid kvalitetsgranskningen som

Läs mer

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper 9 10 2.ORDINATION Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet i ett flertal sammanhang kunnat konstatera, att det vid tillämpningen av reglerna för ordination och övrig läkemedelshantering förekommit

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

Läkemedelsrutin/ Förändringar

Läkemedelsrutin/ Förändringar Läkemedelsrutin/ Förändringar 2015 Varför ny rutin och nya signeringslistor? Vid Kvalitetsgranskningen som gjordes i mars-15 fick kommunens läkemedelshantering ett flertal påpekanden. MAS-en, Medicinskt

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2016-03-31 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Upprättad 2004 Reviderad 2015 (version 6) Reviderad av: Elisabeth C Ekman

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Riktlinje Utgåva Antal sidor 4 18 Dokumentets namn Riktlinje för läkemedelshantering Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2012-10-192 Reviderad 2014-03-19 RIKTLINJER

Läs mer

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Allmänt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) med ändringsföreskrifter reglerar

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel.

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Riktlinjerna vänder sig till sjukvården i öppenoch slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal.

Läs mer

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering:

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering: RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: God Läkemedelsbehandling/hantering Processägare: MAS Beslutad av: MAS Användare/roll: Version: 1 Chefer, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun 1 (18) 2014-01-29 Ersätter 2013-11-21 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun Innehåll 1. Inledning... 3 Grund för läkemedelshantering... 3 Egenvård... 3 Övertagande av läkemedelsansvar...

Läs mer

Riktlinje Utgåva. Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Läkemedelshantering

Riktlinje Utgåva. Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Läkemedelshantering Riktlinje Utgåva Antal sidor 6 9 Dokumentets namn Läkemedelshantering Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2012-10-19 Reviderad 2016-11-02 Läkemedelshantering Syfte

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2016-05-16 1 (21) Omsorgsenheten Ansvarig Reviderad 2016-05-16 Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad av Gunilla Marcusson 1998-11-05 Rutin för läkemedelshantering inom kommunal

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg RIKTLINJE 1(12) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg Den

Läs mer

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Innehållsförteckning Metodstöd, delegering av läkemedelshantering... 3 Uppgift 1... 4 Uppgift 2... 5 Uppgift 3... 6 Uppgift 4... 7 Uppgift 5... 8 Uppgift

Läs mer

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun.

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Berggren elisabeth.berggren@kil.se RUTIN 2016-10-12 Besl. av enhetschefer säbo 161012 Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. Läkemedelsansvarig sjuksköterska:

Läs mer

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering:

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering: RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: God Läkemedelsbehandling/hantering Processägare: MAS Beslutad av: MAS Användare/roll: Version: 3 Chefer, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Delegeringspolicy; medicinsk delegering Fastställt av Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Särskilt boende Utarbetad av Eva Blomberg Skapat datum 090901 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Medverkande Rigmor Lindström, sjuksköterska Ida Lorenzson, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska en skickad till: patrikm@forenadecare.com rigmorl@forenadecare.com ida.lorenzson@sollentuna.se 1 (7) B0103 1.0

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ULRICEHAMNS KOMMUN.

ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ULRICEHAMNS KOMMUN. Dokumentnamn: Övergripande instruktion för läkemedelshantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS MAS 2015-02-23 ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

Läs mer

3.2 Akutläkemedelsförrådets innehåll Aktuell lista över akutläkemedelsförrådens innehåll, se bilaga 1.

3.2 Akutläkemedelsförrådets innehåll Aktuell lista över akutläkemedelsförrådens innehåll, se bilaga 1. Dokumentnamn INSTRUKTION Skapat datum Kjell Enderborn Annica Winroth 2007-03-15 QR112-I-NÄR-075 1 1 (5) 1 Syfte 2 Omfattning Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan

Läs mer

Rutin för dosdispenserade läkemedel

Rutin för dosdispenserade läkemedel Redaktör och ansvarig utgivare:. Redaktion: Järpens hälsocentral. Skolvägen 29. 830 05 Järpen. per.magnusson@jll.se 1(5) De regionala anvisningarna för dosdispenserade läkemedel har nedan omsatts i lokal

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ANSVAR... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Övergripande ansvar... 5 1.3. Verksamhetens ansvar... 5 1.4. Farmacevtiskt ansvar... 6 1.5. Avdelningschefens ansvar... 6 1.6. Läkarens ansvar...

Läs mer

Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983

Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983 Södertal je kommun 2013-04-04 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983 Äldreomsorgsnamnden socialnämnden Omsorgsnamnden Kommundelsnämnderna Riktlinje

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter i Järfälla kommun

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter i Järfälla kommun Dnr Son 2011/26 2009-05-18 1 (30) Reviderade 2009-11-11 2010-04-21 2011-03-24 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter i Järfälla

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för läkemedelshantering RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för läkemedelshantering RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för läkemedelshantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 14-12-05 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun 2013-2014 Denna lokala instruktion är ett underlag som ska kompletteras med skriften Läkemedelshantering i Dalarna utgiven av Dalarnas

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 49 50 9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ÖPPEN VÅRD 9.1 Allmänt Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den skall vara individuellt anpassad till den enskildes sjukdom

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) Medverkande Kerstin Rutberg, boendestödjare Henrik Thorsell, Ida Tegnefjord, HSL-ansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till kerstin.rutberg@solom.se henrik.thorsell@solom.se

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar.

Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar. Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar. Inledning Läkemedel som finns i akutläkemedelsförråd är fastställda av Västra Götalandsregionen.(VGR). Läkemedel i förrådet skall användas

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Sanjay Loyal, sjuksköterska Sandra Otarola, verksamhetschef Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till sanjay.loyal@aleris.se sandra.otarola@aleris.se

Läs mer

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS Publicerades första gången 1966. FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. www.fass.se Innehållet i FASS Alkohol och läkemedel Antibiotikaresistens

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (6) Medverkande Bengt Stenmo, verksamhetschef Ida Tegnefjord, Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till bengt.stenmo@solom.se ida.tegnefjord@solom.se ida.lorenzson@sollentuna.se Kvalitetsgranskningen

Läs mer

Dagverksamhet och Daglig verksamhet

Dagverksamhet och Daglig verksamhet Dagverksamhet och Daglig verksamhet Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar på biståndsbedömd dagverksamhet och daglig verksamhet Rutinen gäller för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och social psykiatrin

Läs mer