Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård"

Transkript

1 Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Upprättad 2004 Reviderad 2015 (version 6) Reviderad av: Elisabeth C Ekman Medicinskt ansvarig sjuksköterska

2 Sida 2 av 16 Innehåll 1. INLEDNING... 4 Syfte... 4 Omfattning ANSVAR... 4 Socialnämnden... 4 Medicinskt ansvarig sjuksköterska... 4 Verksamhetschef enligt HSL/ Avdelningschef... 4 Enhetschef... 4 Läkaren... 5 Sjuksköterska/distriktssköterska... 5 Omvårdnadspersonalen... 5 Studerande och elever... 6 Sjuksköterska som utsetts att ansvara för läkemedelsförråd EGENVÅRD... 6 När den enskilde själv ansvarar för sina läkemedel ANSVARSÖVERTAGANDE... 6 När den enskilde inte kan ansvara för sin läkemedelshantering DOKUMENTATION DELEGERING AV LÄKEMEDELSHANTERING ORDINATION... 7 Allmänt om ordination... 7 Stående ordination... 8 Tillfällig ordination... 8 Vid behovsordination... 8 Generella ordinationer... 8 Telefonordination IORDNINGSTÄLLANDE... 8 Allmänt om iordningställande... 8 Dosdispenserade läkemedel... 9 Dosett... 9 Injektion ÖVERLÄMNANDE/ ADMINISTRERING Signaturförtydligande Krossade läkemedel Läkemedel i PEG-sond... 10

3 Sida 3 av 16 Injektion och infusion Vid behovsläkemedel Akut läkemedel INSULIN ANTIBIOTIKA OCH CYTOSTATIKA SYRGAS NARKOTIKA- kontrollvaror Narkotikasvinn -Åtgärdsförslag när kontroll läkemedel saknas LÄKEMEDELSPLÅSTER- DEPÅPLÅSTER RAPPORTERING BIVERKNINGAR O GENERISKA BYTEN Läkemedelsbiverkningar Generika REKVISITION FÖRVARING Basläkemedelsförråd Samlat läkemedelsförråd Kylskåp KASSAKTION AV LÄKEMEDEL I det samlade läkemedelsförrådet Utanför det samlade läkemedelsförrådet Läkemedel efter avliden HYGIEN KVALITET LOKAL RUTIN REFERENSER... 16

4 Sida 4 av INLEDNING Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar. Läkemedelshantering ska ske på ett säkert, rationellt och kostnadseffektivt sätt enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som myndigheterna ställer på god vård. Syfte Syftet är att alla särskilda boendeformer och hemsjukvården inom Region Gotland har enhetliga riktlinjer för läkemedelshantering. Omfattning Med läkemedelshantering avses ordination, iordningställande, administrering, rekvisition, förvaring och kassaktion av läkemedel. 2. ANSVAR Socialnämnden Socialnämnden är huvudman för den kommunala hälso- och sjukvården. Varje kommun ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god och säker sjukvård. Det innebär bland annat att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patienternas behov av trygghet i vården och behandlingen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ansvarar för att: fastställa ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för läkemedelshanteringen det finns fungerande rutiner för när kontakt tas med läkare eller annan hälso - och sjukvårdspersonal utforma rutin för delegeringsförfarandet av hälso- och sjukvårdsuppgifter så att det är förenligt med säker vård för den enskilde fortlöpande följa upp läkemedelshanteringen inom verksamhetsområdet Verksamhetschef enligt HSL/ Avdelningschef Ansvarar för att: medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer är kända hos medarbetarna och efterlevs i det dagliga arbetet det finns den personal och kompetens som behövs för att säkra läkemedelshanteringen infoga medicinskt ansvarig sjuksköterskas riklinjer i verksamhetens ledningssystem verksamheten genomgår extern kvalitetsgranskning en gång per år Enhetschef Ansvarar för att: de fastställda riktlinjerna avseende läkemedelshantering är kända och tillämpas personalen fortlöpande får information och utbildning det finns en sjuksköterska som ansvarar för ett läkemedelsförråd med basläkemedel det finns en utsedd sjuksköterska med ansvar för att kontroll av narkotika grupp II-V. avvikelser angående läkemedel skrivs, utreds med förbättringsförslag och i vissa fall rapporters till verksamhetschef/avdelningschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska tillsammans med sjuksköterskan upprätta lokal rutin för läkemedelshantering

5 Sida 5 av 16 Läkaren Den patientansvariga läkaren ansvarar för att: ordinera, följa upp ordinationer samt ge anvisningar om vård och behandling för den enskilde bedöma om den enskilde klarar av att hantera sina läkemedel själv eller om ansvarsövertagande behövs samordna den enskildes vård, till exempel ordinationer från flera läkare genomföra läkemedelsgenomgång minst en gång per år Sjuksköterska/distriktssköterska Ansvarar för att: patienten får den vård och behandling som läkaren ordinerat känna till indikationen för behandlingen, förstå verkningsmekanismen samt undervisa patienten, närstående och personalen utvärdera effekten av ordinerade läkemedel och dokumentera det i omvårdnadsjournalen uppmärksamma eventuella biverkningar och rapportera till läkaren läkemedel förvaras på ett betryggande sätt läkemedel iordningställs och administreras enligt ordinationen genomföra delegeringsutbildningar och delegera läkemedelsadministrering till omvårdnadspersonal korrekta signeringslistor finns och förvaras enligt föreskrift kontrollera dosdispenserade läkemedel mot ordinationshandling vid leverans årligen eller vid behov planera och erbjuda varje patient tvärprofessionell läkemedelsgenomgång hålla sig ajour med aktuell utveckling på läkemedelsområdet fånga upp och tillgodose omvårdnadspersonalens behov av information inom läkemedelsområdet följa medicinskt ansvarig sjuksköterskas riklinjer Omvårdnadspersonalen Ansvarar för att: Vid egenvård hjälpa till praktiskt med att ta fram läkemedel och till exempel öppna burkar Vid delegering ordinerat läkemedel administreras till rätt patient och vid rätt tid uppmärksamma förändringar i patientens hälsotillstånd och rapportera till sjuksköterska följa medicinskt ansvarig sjuksköterskas riklinje och verksamhetens lokala rutin kring läkemedelshantering i tillämpliga delar rapportera avvikelser när felaktigheter uppstått

6 Studerande och elever Sjuksköterskestuderande under verksamhetsförlagd utbildning får iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av legitimerad sjuksköterska. Sida 6 av 16 Elever på omvårdnadsprogrammets eller motsvarande utbildning handleds av omvårdnadspersonalen men när det gäller uppgifter som innefattar läkemedelshantering ska handledningen ske av legitimerad sjuksköterska. Sjuksköterska som utsetts att ansvara för läkemedelsförråd Ansvarar för att: beställa läkemedel från apoteket läkemedel förvaras på ett säkert sätt det råder god ordning i läkemedelsförrådet förrådet städas minst en gång per månad och att temperaturen kontrolleras den enskildes privata läkemedel som förvaras i separata backar och att backarna är märkta med namn, personnummer samt eventuellt lägenhetsnummer kylskåp har rätt temperatur och avfrostas vid behov det i läkemedelsförrådet finns en signatur lista med namnförtydligande och signatur på alla sjuksköterskor som tjänstgör i verksamheten förteckning över läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv finns anslagen i läkemedelsförrådet förteckningen över läkemedel som ingår i basförrådet finns i läkemedelsförrådet förbrukningsjournaler för kontrolläkemedel finns 3. EGENVÅRD När den enskilde själv ansvarar för sina läkemedel För att läkemedelshanteringen ska vara säker måste den enskildes förmåga att sköta sina läkemedel själv bedömas individuellt. Bedömningen om läkemedelshanteringen kan utföras av patienten själv eller närstående i hemmet görs av ansvarig läkare Om det är egenvård är personalens insatser att betrakta som handräckning och ansvaret ligger kvar hos den enskilde. I de fall där hemtjänstpersonal behöver hjälpa till med egenvård krävs ett egenvårdsintyg utfärdat av läkare som skickas till biståndshandläggare. Inom vissa boendeformer där de boende har egenvård bör läkemedel förvaras inlåsta och omvårdnadspersonalen bistå med handräckning. Lokal rutin för läkemedelhantering ska då upprättas. 4. ANSVARSÖVERTAGANDE När den enskilde inte kan ansvara för sin läkemedelshantering Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om den enskilde själv klarar av att hantera sina läkemedel. Om den enskilde inte själv klarar läkemedelshanteringen ska läkaren besluta om ansvarsövertagande samt dokumentera detta i journalen. Sjuksköterskan ska dokumentera beslutet i den enskildes omvårdnadsjournal. Ansvarövertagande betyder att sjuksköterskan

7 Sida 7 av 16 ansvarar för den enskildes läkemedelshantering. En delegering krävs för att omvårdnadspersonal ska få administrera läkemedel. Utförandet skall signeras. Sjuksköterskan ansvarar för signeringslistan som skrivs ut på gult papper och arkiveras som journalhandling. Förvaring av läkemedel vid ansvarsövertagande ska ske i ett låsbart skåp eller i en låsbar låda i bostaden. 5. DOKUMENTATION Läkaren ordinerar läkemedel i läkemedelslistan i den medicinska journalen. En kopia på aktuell läkemedelslista ska finnas utdragen på samtliga som har ansvarsövertagande. Sjuksköterskan ska dokumentera i omvårdnadsjournalen att ansvaret av läkemedelshanteringen är övertaget och i vårdplan ska det framgå om läkemedel delas i dosett eller är dosdispenserat. En komplett bild av den enskildes läkemedelsbehandling erhålles i följande handlingar: läkemedelslista från den medicinska journalen TakeCare dosrecept/ordinationskort vid dosdispenserade läkemedel ( ej journalhandling) signeringslista för stående läkemedel signeringslista för vid behovsläkemedel 6. DELEGERING AV LÄKEMEDELSHANTERING Inom öppen hälso- och sjukvård får en sjuksköterska genom skriftlig delegering överlåta åt en annan befattningshavare att administrera läkemedel under förutsättning att detta är förenligt med god och säker vård. Delegering av iordningsställande får endast ske undantagsvis och då när det gäller flytande läkemedel. En delegering av läkemedels administration ska alltid föregås av en utbildning av sjuksköterska med efterföljande kunskapstest. Se delegeringsrutin i MAS-handbok, 7. ORDINATION Allmänt om ordination Ordination av läkemedel får endast göras av läkare samt av sjuksköterska med förskrivningsrätt. Huvudregeln är att ordinationen ska vara skriftlig och styrka med ett signum. Har patienten dosdispenserade läkemedel görs detta via ordinationsverktyget Pascal. Dosreceptet fungerar då som ordinationshandling och ska sitta i patientens pärm. Ordinationshandlingen ska ge en samlad bild över vilken läkemedelsbehandling patienten har. Inaktuella dosrecept ska förstöras. Spårbarheten av läkemedelsordinationer ansvarar vårdgivare som tillhandahåller läkarinsatser för. Om skillnader mellan dosreceptet och läkemedelslistan i den medicinska journalen upptäcks ska avvikelse skrivas. Patientansvarig läkare och dennes verksamhetschef ska informeras.

8 Används vanliga recept dokumenteras läkemedel i en läkemedelsjournal i TakeCare. I läkemedelsordinationen ska indikation framgå samt nedanstående: läkemedlets namn beredningsform styrka dos, volym administreringssätt tidpunkt för administrering datum för insättande/utsättande/ändring av ordinationen Sida 8 av 16 Stående ordination En stående ordination är antingen en kontinuerlig ordination eller en ordination vid behov och avser en planerad behandling. Tillfällig ordination Med tillfällig ordination avses läkemedel som ordinerats för enstaka behandlingstillfälle Vid behovsordination Patientansvarig läkare ska med bistånd av sjuksköterskan så långt det är möjligt försöka förutse komplikationer i patientens behandlingsplan och därvid ordinera vidbehovs medicin. Då omvårdnadspersonalen anser att behov av aktuell medicin föreligger ska ansvarig sjuksköterska kontaktas. Sjuksköterskan gör bedömningen om medicinen ska ges eller ej. Generella ordinationer Läkemedel enligt generella direktiv är en särskild förteckning över läkemedel, som sjuksköterska har rätt att ge efter en behovsbedömning, utan att läkare först tillfrågas. Se bilaga. Listan ses över och uppdateras årligen av utsedd läkare i primärvården i samarbete med läkemedelskommittén och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får ges till patient endast av sjuksköterska. Vid minsta tveksamhet eller osäkerhet ska läkare kontaktas. Rapport ska ske till patientansvarig läkare. Läkaren och sjuksköterskan ansvarar för att regelbundet följa upp läkemedelsordinationerna för den enskilde. Telefonordination Läkemedel får i undantagsfall ordineras på telefon. Sjuksköterska ska dokumentera ordinationen, tidpunkten för ordinationen samt läkarens för- och efternamn. Läkare ska signera snarast eller bekräfta via fax om signering inte är möjlig. 8. IORDNINGSTÄLLANDE Allmänt om iordningställande Sjuksköterskan som iordningställer ett läkemedel ska kontrollera mot ordinationshandlingen: patientens identitet läkemedlets namn, styrka och läkemedelsform dosen och doseringstidpunkten

9 Sida 9 av 16 Flytande läkemedel ska iordningsställas i nära anslutning till dosens överlämnande. Försiktighet ska iakttas vid delegering av iordningställande av Haldoldroppar och antibiotika. Vissa läkemedel t ex Waran skall iordningställas för sig och signeras separat. Medicin som ska ges vid behov får tas ur originalförpackning av delegerad personal efter telefonkontakt med ansvarig sjuksköterska. Ett iordningställt vid behovsläkemedel som inte tas ur originalförpackning och överlämnas i direkt anslutning ska vara märkt med patientens identitet och läkemedlets namn, styrka och dos. Dosdispenserade läkemedel Då patienten har dosdispenserade läkemedel, dvs apoteksdelade läkemedel, ansvarar apoteket för att innehållet i påsarna är korrekt delat. De dosdispenserade påsarna får inte öppnas för att ändra innehållet. Sjuksköterska får i undantagsfall öppna och göra justeringar när förändring av läkemedelsordinationen skett på grund av att patientens tillstånd kräver det. Möjlighet finns för läkaren att göra akutbeställningar på ett enkelt sätt vid medicinjusteringar, inom ca 2 dagar levereras nya rullar. Rutin dosförpackade läkemedel inom Region Gotland, se bilaga. Är innehållet felaktigt delat från apoteket skall avvikelse skrivas och skickas till apoteket. Dosett Sjuksköterskan kan iordningställa läkemedel för 1-2 veckor i taget i veckodispenser såsom Dosett. Arbetsordning: arbetet ska kunna bedrivas ostört. hygienen ska vara tillfredsställande. läkemedlet ska vara hållbart utanför originalförpackningen under den tid som krävs. dosetten ska märkas med patientens namn och födelsedata. kopia på läkemedelslistan ifrån den medicinska journalen ska finnas i patientens pärm. det ska finnas en vårdplan i omvårdnadsjournalen, där dosettdelning ingår som aktivitet. vid varje delningstillfälle görs signering på signeringslistan. Injektion Iordningsställande av injektionen ska i möjligaste mån alltid ske i nära anslutning till att läkemedlet ges. I de fall administreringen inte sker i direkt anslutning till iordningställandet ska sprutan vara signerad och märkt med uppgifter om patientens identitet, läkemedelsnamn, styrka och tidpunkt för iordningställandet. Administrering av läkemedel i förfyllda pennor t ex insulin och sprutor med antitrombosläkemedel är möjligt att delegera.

10 9. ÖVERLÄMNANDE/ ADMINISTRERING Sida 10 av 16 Överlämnande av läkemedel Sjuksköterskan har formell kompetens och kan delegera utdelning av läkemedel till omvårdnadspersonal som har reell kompetens. Rutiner och överenskommelse för delegering inom Region Gotland gäller. Den som överlämnar läkemedel ska: 1. Kontrollera patientens identitet 2. Kontrollera signeringslistan före överlämnandet - för att verifiera att inte läkemedel redan givits ( speciellt viktigt vid insulingivning) 3. Göra en rimlighetsbedömning av läkemedel som dispenserats i förhållande till ordinationshandling, läkemedelslista eller dosrecept 4. Ge rikligt med dryck i samband med överlämnandet 5. Signera på signeringslistan Signaturförtydligande En särskild signaturförtydligande lista skall finnas i varje patientpärm. Alla som ger läkemedel efter delegering ska fylla i listan vid första tillfället hos en ny patient. Det ska alltid vara möjligt att gå tillbaka i tid för att avgöra vems signatur som finns på den enskildes signeringslista för läkemedel spårbarhet. Vid eventuell felsignering stryks signeringen över med ett sträck och sedan skrivs förklaring med datum på signeringslistans baksida. Signeringslistan är en journalhandling och därför sjuksköterskans ansvar. Krossade läkemedel Läkemedel får endast krossas i undantagsfall. I första hand ska annan beredningsform ordineras. Ansvarig läkare ska ta ställning till om läkemedel får krossas och föra in det i ordinationshandlingen. Krossning av tabletter ska ske i separat och administreras tillsammans med rikligt med vätska. Sväljes hela, se bilaga. Läkemedel i PEG-sond Läkemedel som tillförs i PEG-sond bör vara i flytande form annars måste de krossas. De ska krossas separat ifrån varandra och administreras separat. Mellan varje läkemedel och efter ska sonden spolas med ml vatten. Injektion och infusion När injektioner ges krävs kunskaper om tekniskt förfaringssätt, läkemedlets verkningssätt och eventuella biverkningar. Sjuksköterskan ska kunna göra en rimlighetsbedömning och veta vad hon ska göra vid oväntade reaktioner. Överkänslighetsreaktioner ska sjuksköterskan anmäla till patientansvarig läkare och dokumentera i omvårdnadsjournalen. Under infusionens gång bör dropphastigheten kontrolleras.

11 Sida 11 av 16 När infusionspump används är det viktigt att kontrollera att pumpen är rätt inställd och att venvägen är fri. Vid behovsläkemedel När sjuksköterskan bedömer att den enskilde behöver ett läkemedel som är ordinerat vid behov dokumenteras det i omvårdnadsjournalen. Är sjuksköterskan inte på plats kan sjuksköterskan delegera administrationen till omvårdnadspersonalen. Det måste tydligt framgå hur omvårdnadspersonalen ska följa upp ordinationen. Sjuksköterskekontakt ska alltid tas innan vid behovs läkemedel administreras av omvårdnadspersonalen. Signering ska göras i signeringslistan eller på separat vid behovs medicineringlista. Akut läkemedel I särskilda boendeformer och hemsjukvården finns basförråd med läkemedel för akut bruk. Dessa förråd används vid akuta situationer och då apoteket inte är öppet. Används vid läkarordinationer och/eller vid generella ordinationer. Paracetamol (Alvedon eller synonym) tablett 500 mg och suppositor 500 mg får förvaras i låst utrymme utanför läkemedelsförråd. Detta för att omvårdnadspersonal ska kunna ge läkemedel efter kontakt med sjuksköterska. 10. INSULIN Läkaren ska i ordinationen uppge var insulininjektionen ska administreras samt när glucos i plasma (p-glucos) ska kontrolleras. Den som administrerar insulin ska säkerställa att patienten äter i nära anslutning till injektionen. Om två sorters insulin är ordinerat ska signeringen göras på separata rader. Delegering av insulininjektioner får endast ges vid stabilt blodsocker. Om en patient t ex får en infektion eller något som kan påverka blodsockret ska sansvarig sjuksköterska kontaktas. I Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om mikrobiologiska arbetsmiljörisker ( AFS 2012:7) ställs det krav på att arbetsgivare ska tillhandahålla sticksäkra produkter. 11. ANTIBIOTIKA OCH CYTOSTATIKA Dessa både grupper av läkemedel omfattas av arbetsmiljöverkets föreskrift om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:05). Den har som syfte att skydda personal inom hälso- och sjukvård som utsätts för hälsorisker. Vid hantering av antibiotika ska skyddshandskar användas, t ex vid delning av dosett. Direktkontakt med hud ska undvikas. Delning eller krossning av tabletter eller tömning av kapslar skall undvikas. Vid användning av mixturer kan det innebära större risk eftersom det kan uppstå stänk, sprut eller läckage. På ordination av läkare kan antibiotika ges intravenöst oavsett boendeform. Akutläkemedel tas med vid infusionstillfället. Cytostatika ska iordningställas i direkt anslutning till administreringen som ska genomföras av sjuksköterska.

12 Sida 12 av SYRGAS Syrgas klassificeras som läkemedel och ska alltid ordineras av läkare som också anger behandlingstid och mängd. Se rutin länk i MAS-handboken Syrgas, NARKOTIKA- kontrollvaror Narkotiska läkemedel är läkemedel som innehåller narkotika enligt Läkemedelsverkets föreskrift om förteckning över narkotika klass II-V: Förteckning II-III= narkotika med medicinsk användning Förteckning IV = narkotika med medicinsk användning t ex bensodiazepiner Förteckning V= narkotika enligt svensk lag t ex zolpidem och zopiklon Läkemedelsboken: ankett_2013fm10.pdf Förbrukningsjournal ska föras på alla narkotikaklassade läkemedel. Vid uttag av narkotika till dosett eller vid enstaka uttag till vid behov skriver sjuksköterskan av tabletterna i förbrukningsjournalen. Sjuksköterska som är ansvarig för narkotikakontroll ska finnas namngivet på avsedd blankett, Läkemedelshantering Ansvar kontroll av narkotika, sjuksköterska. Kopia skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska. Narkotikakontroll ska ske en gång per månad, både av narkotikan i läkemedelsförrådet och hos den enskilde patienten och i basförrådet. För att underlätta kontroll av narkotika bör endosförpackade preparat beställas. Förbrukningsjournalerna sparas och skall kunna visas upp för extern kvalitetskontroll. Förbrukningsjournalerna arkiveras på respektive boende/ verksamhet upp till 3 år. Stämmer inte kontrollen skall vårdavvikelse skrivas. Narkotika / kontrolläkemedel i dosdispenserade påsar behöver ej journalföras. Narkotikasvinn -Åtgärdsförslag när kontroll läkemedel saknas Kontakta ansvarig chef Kontakta berörd personal Kontakta anhöriga Skriv avvikelse Minska mängden av läkemedlet i patientens skåp Förvara läkemedlet inlåst i centralt läkemedelsskåp Kontrollräkna oftare Kontrollräkna även hos andra patienter Kontakta MAS Ställning tas till eventuell polisanmälan

13 Riktlinjer för ledningssystem för kvalitet Bilaga 2 Sekretessprövning och polisanmälan, Sida 13 av LÄKEMEDELSPLÅSTER- DEPÅPLÅSTER Plåstret ska märkas med datum, klockslag samt signatur Signera både borttagande av använt plåster och nypåsatt plåster på signeringslistan Vid kontroll läkemedel räkna antalet kvarvarande plåster och skriv i förbrukningsjournal Förbrukade läkemedelsplåster ska läggas i riskavfallsburk eller i apotekspåse för förbrukade läkemedel 15. RAPPORTERING BIVERKNINGAR O GENERISKA BYTEN Läkemedelsbiverkningar Sjuksköterskan är skyldig att vid all läkemedelsbehandling, själv eller med hjälp av delegerad personal, observera tecken på biverkningar/överkänslighet och rapporterar det vidare till patientansvarig läkaren. Observera att sjuksköterskor även ska rapportera biverkningar till Läkemedelsverket. Rapportering av biverkningar Generika Vid utbyte av läkemedel är apoteket skyldiga att återrapportera till förskrivaren vilket läkemedel som expedierats. Denna information är journalhandling och förskrivaren ska föra in bytet i journalen. 16. REKVISITION Rekvisition av läkemedel sker efter underlag som läkare utfärdar på journalhandling, läkemedelslista eller via ordinationsverktyget Pascal. Pascal används för ordination av dosdispenserade läkemedel, se bilagor. 17. FÖRVARING Basläkemedelsförråd Ansvar för läkemedelsförråd och rekvisition av läkemedel dokumenteras på avsedd blankett, Läkemedelshantering - Ansvar rekvisition av läkemedel, Sjuksköterska, och förnyas årligen. Den ifyllda blanketten skickas till systemförvaltare för Region Gotlands e-handel system, Inköp och Faktura. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamheten ska ha en kopia. Från systemförvaltaren får sjuksköterskan inloggningsuppgifter och därmed tillgång till Vårdapoteket Syd AB, där beställningsunderlaget finns. I underlaget finns de preparat som kan beställas till läkemedelsförrådet. De preparat som finns på listan tas fram av läkare inom primärvården gemensamt med läkemedelskommittén. Se bilagorna Läkemedel i basförråd samt Beställning och betalning av läkemedel till basförråd. Genomgång av läkemedelsförråd skall ske en gång i månaden och dokumenteras med datum och signering.

14 Sida 14 av 16 Samlat läkemedelsförråd I det samlade läkemedelsförrådet förvaras basläkemedel och vissa individuellt förskrivna läkemedel. Det kan vara stora förpackningar och läkemedel som administreras av sjuksköterska exempelvis injektioner. Även temporärt utsatta läkemedel förvaras här. Där förvaring rumstemperatur anges innebär det grader C. Läkemedel i basförrådet ska hållas isär enligt följande rubriker: Läkemedel för invärtes bruk Läkemedel för utvärtes bruk Läkemedel för injektion Narkotika Narkotika avsett för injektion Individuellt förskrivna läkemedel Om ansvarsövertagande finns ska läkemedel förvaras i ett låsbart läkemedelsskåp i den enskildes lägenhet. Endast behörig personal ska ha tillgång till nycklarna. De läkemedel som kräver kylförvaring ska placeras i ett låsbart kylskåp alternativt förvaras kylskåpet i ett låsbart utrymme. Undantag kan göras för t ex mindre mängder insulin om det förvaras i den enskildes bostad. Förpackningar kan också förvaras i låst skåp på sjuksköterskeexpeditionen. Den enskildes individuellt förskrivna läkemedel ska då förvaras i individuella boxar där det tydligt framgår vem läkemedlet tillhör. Boende/vårdtagare som själva ansvarar för sin läkemedelshantering ansvarar också för förvaringen av sina läkemedel. Kylskåp Vissa läkemedel kräver kylförvaring. Varje kylskåp som är läkemedelsutrymme ska vara utrustad med min/max termometer. Tillåtet temperaturintervall är +2 till +8 grader. Kontroll och dokumentation av kylskåpstemperatur ska göras 1 gång/vecka. Observera! Om vaccin förvaras i kylskåp ska temperaturkontroll göras dagligen. 18. KASSAKTION AV LÄKEMEDEL I det samlade läkemedelsförrådet I det samlade läkemedelsförrådet ska det finnas en särskild behållare avsedd för läkemedelsavfall. Behållaren förvaras i det låsta läkemedelsskåpet I behållaren kan läggas fasta läkemedel såsom tabletter, kapslar, suppositorier, läkemedelsplåster liksom brutna eller obrutna mindre injektionsflaskor Utanför det samlade läkemedelsförrådet Utgångna läkemedel gallras regelbundet i basförrådet för läkemedel och även hos de patienter där sjuksköterska ansvarar för läkemedelshanteringen. Överblivna eller utgångna läkemedel ifrån basförrådet skickas i riskavfallsburkar märkta med läkemedel med vaktmästaren som tar det med till vårdapoteket på Visby lasarett. Se bilaga Materialguide.

15 Sida 15 av 16 Läkemedel utskrivet till patient lämnas på apotek i genomskinliga plastpåsar eller i apotekets speciella påsar märkta med Kasserade läkemedel. Vid återlämnande av narkotikaklassade läkemedel bör apoteket kvittera återtagandet. Kvittensen sparas tre år i verksamheten. Läkemedel efter avliden Läkemedel som förskrivits individuellt och betalats av den enskilde är vårdtagaren/dödsboets egendom. Sjuksköterskan ska erbjuda de närstående att destruera läkemedelen. Narkotika får endast innehas av den som ordinerats narkotika, därför ska ansvarig sjuksköterska ansvara för destruktion av dessa läkemedel. 19. HYGIEN Det ska vara god ordning i de utrymmen där det hanteras läkemedel. Städning av golv varannan dag samt vid behov och avtorkning av bänkar/arbetsytor sker dagligen med ytdesinfektion. Hyllor i läkemedelsskåpet torkas regelbundet. God handhygienen är viktig före all hantering av läkemedel. Handdesinfektionsmedel ska finnas lättillgängligt där behov föreligger. 20. KVALITET God kvalitet inom läkemedelshanteringen innebär att: den enskilde erhåller sina läkemedel som är ordinerat delegeringsförfarande göras efter fastställd rutin för den enskildes säkerhet och trygghet den enskilde och eller närstående har förstått den aktuella medicineringen det finns en samlad läkemedelslista där det framgår varför läkemedlet ska tas, hur länge och i vilken dos. den enskildes läkemedelsbehandling/ hantering ses över i alla former inom den kommunal hälso- och sjukvården. det görs årliga läkemedelsgenomgångar riktlinjerna för läkemedelshantering följs vårdavvikelse skrivs samt rapport till sjuksköterska när något fel i hanteringen av läkemedel exempelvis fel dosering, utebliven dos, otydlig/felaktig läkemedelslista mm. 21. LOKAL RUTIN Lokal rutin för läkemedelshantering upprättas av enhetschef och läkemedelsansvarig sjuksköterska och kan till exempel innehålla: Vem som är ansvarig för läkemedelshanteringen och basläkemedel Hur delegeringsförfarandet genomförs Hur läkemedelslistor och dosrecept förvaras Hur läkemedelförändringar efter rond genomförs Hur läkemedelsförvaringen är organiserad Vem som har kontrollansvaret för narkotika Hur beställning av läkemedel görs

16 Sida 16 av 16 Hur kassaktion av läkemedel sker Hur signeringslistor upprättas och arkiveras Nyckelhantering REFERENSER Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) Patientlagen (SFS 2014:821) Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (med ändringar) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (med ändringar) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:12) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2005:5) Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt Arbetsmiljöverkets författningssamling ( AFS 2012:7) Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrift om Vårdhandboken

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2014-12-18 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun 1 (18) 2014-01-29 Ersätter 2013-11-21 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun Innehåll 1. Inledning... 3 Grund för läkemedelshantering... 3 Egenvård... 3 Övertagande av läkemedelsansvar...

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion Region Stockholms Innerstad Sida 1 (30) MEDICINSKT ANSVARIGA 2013-08-06 SJUKSKÖTERSKOR Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter Sjuksköterskor

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1 MAS Flik 8.3. Maj 2006 uppdat feb 2012. Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1. Ordination Det finns tre olika typer av ordination:

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Ahmad Rayegani, läkemedelsansv. ssk Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till anne-louise.vintberger@solom.se, verksamhetschef ahmad.rayegani@solom.se ida.lorenzon@sollentuna.se

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Sanjay Loyal, sjuksköterska Sandra Otarola, verksamhetschef Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till sanjay.loyal@aleris.se sandra.otarola@aleris.se

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Innehållsförteckning Metodstöd, delegering av läkemedelshantering... 3 Uppgift 1... 4 Uppgift 2... 5 Uppgift 3... 6 Uppgift 4... 7 Uppgift 5... 8 Uppgift

Läs mer

Säkrare läkemedelshantering i öppen vård

Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Utbildningsmaterial: Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Introduktion Lagar och föreskrifter Ansvarsfördelning Förslag till arbetsordning Definitioner Litteratur Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

Datum 2014-05-20. Äldrenämnden

Datum 2014-05-20. Äldrenämnden 6.0 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lena Sjöberg Datum 2014-05-20 Diarienummer ALN-2014-0243.37 Äldrenämnden Riktlinje för läkemedelshantering Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Riktlinjer gällande läkemedelshantering inom kommunal vård och omsorg SN-2015/147

Riktlinjer gällande läkemedelshantering inom kommunal vård och omsorg SN-2015/147 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/147 2015-05-18 Socialnämnden Riktlinjer gällande läkemedelshantering inom kommunal vård och omsorg SN-2015/147 Förslag

Läs mer

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS Liljeholmens SDF Eeva Eriksson, MAS

Läs mer

Rutin för kassation av läkemedel

Rutin för kassation av läkemedel Rutin för kassation av läkemedel Hemsjukvård Hantering av kassation av läkemedel i hemsjukvården ska hanteras på samma sätt som läkemedel hos patienter på SÄBO. Kassation av läkemedel Kassationen av läkemedel

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2014-06-12 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-10 Beslutad av 1(10) Ninette Hanson Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Delegering Denna

Läs mer

Utbildning i Läkemedelshantering lokal del

Utbildning i Läkemedelshantering lokal del Utbildning i Läkemedelshantering lokal del Ansvar Ansvar: MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska är ansvarig för att det finns säkra rutiner för läkemedelshantering och delegering och att de är kända Sjuksköterska

Läs mer

Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade

Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade läkemedel Version 2015:1 Gunilla Marcusson,, 2015-11-19 Innehåll 1. Inledning sid 3 2. Bakgrund sid 3 3. Aktivering av handlingsplanen sid 3 4. Aktiviteter

Läs mer

Samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänstföretag i Solna kommun gällande delegeringar och egenvård med hjälp.

Samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänstföretag i Solna kommun gällande delegeringar och egenvård med hjälp. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (12) Ansvarig för rutin Vårdcentraler i Solna Hemtjänst företag i Solna MAS i Solna stad Gäller från 2013-11-27 Reviderad 2015-08-04 Samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänstföretag

Läs mer

Bjurholmskommun Äldre- och handikappomsorg 8.1. MAS, januari 2015

Bjurholmskommun Äldre- och handikappomsorg 8.1. MAS, januari 2015 0 Bjurholmskommun Äldre- och handikappomsorg 8.1. MAS, januari 2015 RUTINER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Innehållförteckning 1. Ansvarsfördelning ---------------------- 1 2. Läkemedelskedja Ordination Pascal

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Utbildning i läkemedelshantering inför delegering

Utbildning i läkemedelshantering inför delegering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Utbildning i läkemedelshantering inför delegering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140224 Gemensam

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från 2012-04-15 1 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Maclina Loyal, läkemedelsansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till goran.forslund@vardaga.se maclina.loyal@vardaga.se

Läs mer

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt Eva Franzén, Mas 1 2011-06-29 Eva Franzén, Mas 2 2013-08-13 Eva Franzén, Mas Eva Franzén, Mas Riktlinjer för nutrition inom den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinjer Egenvård i Halland

Riktlinjer Egenvård i Halland När? Hur? Egenvård Var? Varför? Riktlinjer Egenvård i Halland Gäller f.o.m 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Definition av egenvård... 4 Bedömning... 4 Riskanalys... 4 Läkemedel... 4 Dokumentation...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård 1(36) SOCIAL OMSORG Riktlinjer för hälso- och sjukvård 2(36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE ANSVAR,, ledning, tillsyn och uppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården 4 2. KONTAKT MED LÄKARE

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig fr

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2015-09-25 Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Utvecklingsledare HSL Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Riktlinje för delegering av medicinska

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun Socialförvaltningen MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Delegering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS.

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Sökord: Läkemedel. Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare i öppenvården Godkänd av: (Namn, titel) Henrik Hjortswang, verksamhetschef

Sökord: Läkemedel. Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare i öppenvården Godkänd av: (Namn, titel) Henrik Hjortswang, verksamhetschef 1. Ansvar... 2. Ordination... 3. Rekvisition och beställning... 4. Förvaring... 5. Iordningställande... 6. Administrering... 7. Hanteringshandvisningar... 8. Informationsöverföring... 9. Kvalitetssäkring...

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad 2015-09-01 Läkemedelshantering riktlinje Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar att hantera sina läkemedel, så kallad egenvård,

Läs mer

5 IORDNINGSTÄLLANDE 5.1 Allmänt

5 IORDNINGSTÄLLANDE 5.1 Allmänt 5 IORDNINGSTÄLLANDE 5.1 Allmänt Med iordningställande av läkemedel menas: Uppdelning av tabletter, kapslar och andra avdelade läkemedelsdoser samt uppmätning av flytande läkemedel och injektionsvätska

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk Dokumentnamn: emedelshantering i, MT-kliniken Utfärdande PE: Hjärt- och medicincentrum (HMC) Utfärdande enhet: MT-kliniken (Mag-tarmmedicinska kliniken) Framtagen av: (Namn, titel) Rikard Svernlöv, överläkare

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9 Delegering - medicinskrättslig. 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 9 Delegering - medicinskrättslig 3 9.1 Allmänt 3 9.2 Ansvar 3 9.2.1 Formell/reell

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Karin Borgström, verksamhetschef Jennie Nordin, läkemedelsansvarig sjuköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till karin.borgstrom@aleris.se

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet.

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet. 1 (8) 2016-01-20 reviderad 2016-08-04 Rutinbeskrivning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i boenden med särskild service och särskild omsorg, dagligverksamhet enligt LSS och socialpsykiatriboendena

Läs mer

Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal

Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal Sid 1(8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontor, Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal Språket

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad 2012-04-13 Annelie Granquist, Helene Martinsson Eva Marie Wendel Innehållsförteckning Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård...

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Delegering av sjukvårdande uppgifter

Delegering av sjukvårdande uppgifter Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Kompendium: Delegering av sjukvårdande uppgifter Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS Liljeholmens SDF Eeva Eriksson, MAS Hägerstens SDF Irene Fjell, MAS Södertälje

Läs mer

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall 1(11) Rutin för hantering av vårdens farliga avfall Handbok för hantering av farligt avfall inom Folktandvården samt inom Hälso- och sjukvården, Norrbottens läns landsting Innehåll Rutin för hantering

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS Sammanfattning I patientsäkerhetsberättelsen för Pilträdets servicehus ingår den årliga kvalitetsgranskningen gjord av MAS och MAR enligt Questa med

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum Riktlinje Utgåva nr 1 sida 1 av Dokumentets namn Mall för lokal instruktion för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarigsjuksköterska

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Dokumentbeteckning 2016-06-03 Dnr 4.1.1-14967/2016 1(41) Avdelningen för regler och behörighet Lisa van Duin lisa.vanduin@socialstyrelsen.se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination

Läs mer

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 2012-02-16 Sektor Vård och äldreomsorg Sektor Arbetsliv och stöd Övergripande instruktioner för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun Allmänt Inom öppen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Jonsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2014-05-09 Gäller

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Vård i samverkan kommunerna - primärvården

Vård i samverkan kommunerna - primärvården 1 Hemvårdsenheten Reviderad 2009-04-29 Birgitta Mogård Verksamhetschef Vård i samverkan kommunerna - primärvården Riktlinjer för samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor vid särskilda boenden i Uppsala

Läs mer

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan)

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2015-01-13 SN 2015/0025.11.01 0480-453819 Socialnämnden Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) Förslag till beslut

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel 1 (5) Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling Läkemedelsenheten och svar Dosdispenserade läkemedel 1. När är det planerat att överflyttning (migrering) till ny dosleverantör sker? 2. Kommer man åt dosrecepten

Läs mer

Rutin. Rutiner hemsjukvård

Rutin. Rutiner hemsjukvård Rutin 2017-04-04 Rutiner hemsjukvård Gäller för verksamhetsområde/enhet: Ordinärt boende Framtagen av: Enhetschefer i hemsjukvård och hemtjänst Godkänd av: Områdeschef ordinärt boende Diarienummer: VON

Läs mer

Receptlära och läkemedels- förmånerna

Receptlära och läkemedels- förmånerna Receptlära och läkemedels- förmånerna Marie-Louise Ovesjö öl, med dr Klinisk farmakologi, Södersjukhuset AB marie-louise.hakansson-ovesjo@sodersjukhuset.se Vem får förskriva läkemedel? Behöriga förskrivare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS SID 1 (21) Ansvarig för rutin är medicinsk ansvarig sjuksköterska Solna stad Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-12 Revideras 2017-08-12 Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård-

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 INDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA... 2 KONTRAINDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering Riktlinje Utgåva Antal sidor 7 9 Dokumentets namn Delegeringsmöjligheter Medicinska arbetsuppgifter Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig

Läs mer

KALLELSE 2012-06-18. Plats/tid Rådhuset, lokal Bjällerup, måndagen den 25 juni 2012, klockan 18.00

KALLELSE 2012-06-18. Plats/tid Rådhuset, lokal Bjällerup, måndagen den 25 juni 2012, klockan 18.00 KALLELSE 2012-06-18 1 (3) STAFFANSTORPS SOCIALNÄMNDEN Plats/tid Rådhuset, lokal Bjällerup, måndagen den 25 juni 2012, klockan 18.00 Ärenden 1 Fastställande av tid och plats för justering av Kallade protokollet

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Referensdokument Mall för lokal rutin/instruktion gällande läkemedelshantering Indikator Äldreförvaltningen Processindikator Läkemedelshantering Område SÄBO DAV Enhet Äldreboenden, dagverksamhet, korttidsboende

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer