Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun"

Transkript

1 Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från

2 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument sidan 3 Ansvar sidan4 Ordination av läkemedel sidan 5 Iordningställande och administrering av läkemedel sidan 6 Identitets och läkemedelskontroll sidan 7 Verkan och biverkan sidan 7 Narkotika klassade läkemedel sidan 7 Specifika läkemedel sidan 8 Rekvisition och leverans av läkemedel sidan 9 Mottagande av läkemedel sidan 9 Förvaring av läkemedel sidan 9 Kassation av läkemedel sidan10 Avvikelsehantering sidan 10 Lokal rutin på enheterna sidan10 Gäller från

3 Inledning Läkemedelshantering är en kvalificerad arbetsuppgift som kräver goda kunskaper och gott omdöme hos de personer som hanterar läkemedel. För patienternas säkerhet krävs att personalens ansvar och arbetsuppgifter är klart definierade och att var och en som hanterar läkemedel är medveten om sitt ansvar och sina befogenheter. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2000: 1 om läkemedelshantering skall rutiner och ansvarsfördelning fastställas i en lokal instruktion för läkemedelshantering som tillgodoser kvalitet och säkerhet och som fortlöpande följs upp. Grund för läkemedelshantering Läkemedelshanteringen skall vara säker och individuellt anpassad till patientens sjukdom och personliga behov. Utgångsläget vid läkemedels hantering är att patienten så långt som möjligt själv skall ta ansvar för sin medicinhantering och förvaring av sina läkemedel detta gäller såväl i eget boende som i särskilt boende. Ansvarig läkare gör i samråd med patienten, eventuella närstående och berörd personal en bedömning om patienten själv skall ha ansvar för sin medicinering. Sjuksköterska kan inom sitt kompetensområde fatta beslut om ansvaret för medicinhanteringen. Beslut om övertagande av läkemedelshanteringen skall dokumenteras i såväl läkarens som sjuksköterskans journal. Regelverk och styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763 Tandvårdslagen 1985:125 Socialstyrelsens allmänna råd om läkemedelshantering SOSFS 2001:1 SOSFS 2001:17 SOSFS 2005:204 SOSFS:2006 :24 SOSFS 2001:16 Patientsäkerhetslag 2010: 659 Socialstyrelsens allmänna råd om delegering SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens allmänna råd om Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) SOSFS 1997:10 Socialstyrelsens allmänna råd om verksamhetschef SOSFS 1997:8 Socialstyrelsens allmänna råd om anmälningsskyldighet SOSFS 2005:28 (Lex Maria) Socialstyrelsens föreskrift om egen vård SOSFS 2009:6 Anvisningar för läkemedelshantering öppen hälso- och sjukvård inom kommuner och Region Halland Gäller från

4 Ansvarsfördelning Egenvård Egenvård vad gäller läkemedelshantering kan endast bli aktuell då patienten kan ta ansvar för sin egen medicinering. Beslut om egenvård som gäller läkemedel skall fattas av läkare eller legitimerad personal. (se rutin för egen vård i MAS pärm ) Läkare Ansvarig läkare ordinerar skriftligt läkemedel till varje enskild patient som är i behov av läkemedel och ger anvisningar om dos och administrering. Läkemedelsordination skrivs på ordinationshandling som utgör underlag för patientens läkemedelsbehandling. Läkare kan vid behov ordinera läkemedel per telefon denna ordination skall snarast signeras via fax. Sjuksköterska ansvarig för läkemedelsförråd Utsedd sjuksköterska ansvarar för läkemedelsförråd, uppdraget är tidsbegränsat till 1 år. Namn på ansvarig sjuksköterska skall finnas i läkemedelsförrådet och meddelas till ansvarigt apotek. I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter. Rekvisition och kassation av läkemedel Kontroll av leveranser från apotek Registrering och kontroll av narkotikaklassade preparat Ordning och kontroll av läkemedelsförrådet 2 gånger per år Åtgärda meddelande och information från apotek Vara kontaktperson för apoteken och kvalitetsgranskande apotekare Att vara kontaktperson för sjuksköterskor som ansvarar för boendeförråd Sjuksköterska Sjuksköterskan ansvarar för patientens medicinering inom ramen för sitt medicinska yrkesansvar och för att läkares ordination och anvisningar följs. Sjuksköterskan skall dokumentera patientens behov av hjälpinsatser samt vilka åtgärder som skall vidtas för att patienten skall kunna ta sitt läkemedel på ett säkert sätt. Om patienten bedöms oförmögen att ta ansvar för sin egen medicinering skall läkare/sjuksköterska göra en bedömning om övertagande av medicinhanteringen som kan gälla hela eller delar av medicinhanteringen. Beslut om medicinhanteringen skall dokumenteras i omvårdnadsjournal. Sjuksköterskan har att informera att synonympreparat kan levereras från apoteket, detta skall då markeras på signeringslista (lila blankett) Sjuksköterska skall tillsammans med enhetschef utarbeta lokala rutiner enligt formulär för läkemedelshantering Sjuksköterska kan, om så bedöms lämpligt efter utbildning delegera hela eller delar av medicinhanteringen till omvårdnadspersonal enligt lokal rutin för delegering. Gäller från

5 Omvårdnadspersonal Omvårdnadspersonal har att ansvara inom ramen för sin kompetens och delegering att uppmärksamma förändringar i patientens tillstånd dokumentera och informera sjuksköterska om eventuella förändringar. Omvårdnadspersonal har att följa sjuksköterskans ordinationer. Enhetschef Enhetschef skall ha god kännedom om vilken personal som har delegering för att hantera läkemedel och se till att det finns delegerad personal i den omfattning som behövs för att ge patienterna en god och säker vård över dygnets alla timmar. Enhetschefen skall tillsammans med sjuksköterska utforma lokala rutiner för läkemedelshantering enligt fastställt formulär som årligen skall skickas till MAS senast 30/4. Eventuella brister eller felaktigheter i läkemedelshanteringen skall behandlas enligt rutiner som finns för avvikelse hantering. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) MAS ansvarar för att det finns skriftliga riktlinjer och instruktioner för läkemedelshanteringen samt har att granska och följa upp tillämpningen av de riktlinjer som är utfärdade. MAS ansvarar för att det sker en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen MAS skall granska, fastställa och följa upp de lokala läkemedelsrutinerna som utarbetats av enhetschef och sjuksköterska. MAS skall vid behov utreda och följa upp avvikelser i läkemedelshanteringen. Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Årligen skall extern apotekare/farmaceut granska delar av kommunens läkemedelsförråd och lokala rutiner för läkemedelshantering enligt särskild turordning. Enhetschef och ansvarig sjuksköterska deltar i granskningen. Protokoll från granskningen skall delges enhetschef, ansvarig sjuksköterska och MAS. Denna granskning gäller också externa vårdgivare där det förekommer läkemedelshantering Ordination av läkemedel Ordinationsrätt: Läkare och sjuksköterska med förskrivningsrätt har behörighet att ordinera läkemedel. Ordination av läkemedel skall vara skriftlig på recept, via E dos eller läkemedelslista. Gäller från

6 Ordinationshandling: Sjuksköterska som ansvarar för vården av patienten svarar för att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på läkemedelslista eller annan ordinationshandling. Läkemedelslista eller annan ordinationshandling skall signeras och det skall tydligt framgå vem som ordinerat och vad. Ordinationshandling är en del av journalen och skall sparas. Ordination kan vara stående: kontinuerlig eller vid behov, tillfällig: enligt regler för generella listan Läkemedelsordinationen skall vara tydlig och innehålla läkemedlets namn, beredningsform, styrka, dos, och administrerings sätt. Telefonordination: I undantagsfall kan ordination av läkemedel ske per telefon sådan ordination skall i efterhand signeras av den som ordinerat läkemedlet. Bekräftelse kan också ske via fax. Telefon ordination skall dokumenteras och signeras av sjuksköterska i ordinationshandling. Krav på ordination: Läkemedelsinformation skall innehålla läkemedlets namn, form, styrka, dosering, administrationssätt, och tidpunkt för administrering. Utbyte av läkemedel på apotek (synonympreparat) enligt lag 2002:160 innebär inte att ordinationen ändrats då det sker i enlighet med lista som är fastställd av Läkemedelsverket. Sjuksköterskan skall föra in och signera bytet av preparat i ordinationshandlingen. Sjuksköterskan ansvarar även för kontroll av eventuellt utbytta läkemedel i samband med leverans från apotek. Läkemedelsansvar vid korttidsboende och växelvård: Vid beslut om korttidsboende eller växelvård skall patienten informeras om att ta med sig ordinerade läkemedel. Råder tveksamhet om ordinationen skall läkare kontaktas för ordinationsgenomgång. Dosett delad av patienten eller närstående accepteras inte då sjuksköterskan tar över läkemedelsansvaret. Ordination enligt generella direktiv: Endast läkare får ordinera läkemedel enligt generella direktiv. I de generella direktiven skall indikationer, kontraindikationer, dosering samt antal tillfällen anges då läkemedlet får ges till en patient utan att läkare kontaktas. Läkemedel enligt generella listan får ges till patient efter sjuksköterskans bedömning av behovet av läkemedel. Iordningställande och administrering av läkemedel Läkemedel skall iordningställas av legitimerad sjuksköterska, läkare, tandläkare, receptarie eller apotekare. Den som iordningställer ett läkemedel skall kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn, styrka, dos, läkemedelsform och klockslag för när läkemedlet skall ges stämmer överens med ordinationshandling eller signeringslista. Dokumentation av iordningställd dos sker på signeringslista eller i omvårdnadsjournal. Vissa läkemedel kan anses vara iordningställda av tillverkaren, medel mot kärlkramp, ögondroppar, nässpray, tuber med klysma, inhalator för inhalationspulver, läkemedelsplåster, xylocaingel i spruta för kateterisering och salvor för utvärtes sårbehandling och kan administreras direkt till patienten efter identitetskontroll. Sjuksköterska kan i vissa fall utifrån patientsäkerhet och läkemedlets egenskaper, till exempel ljuskänslighet, eller skall förvaras svalt (Heminevrin), delegera till omvårdnads personal att ta läkemedel ur originalförpackning eller dela i dosett. Det skall då framgå av ordinationshandling och signeringslista. Dosett skall vara märkt med patientens namn och födelsedata, och tid när läkemedlet skall ges samt signatur på den som iordningställt läkemedlet. Gäller från

7 Medicin vid behov: Sjuksköterska skall alltid kontaktas, så vida inte annat överenskommits, för bedömning av behovet av medicin innan medicin delas till patienten. Extra noggrannhet vid narkotika klassad medicin. Sjuksköterskestuderande som genomgår klinisk praktiktjänstgöring inom hälso- och sjukvård får iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av sjuksköterska. Sjuksköterskan behåller hela ansvaret. Sjuksköterska kan i vissa fall delegera läkemedelshanteringen till omsorgs/omvårdnadspersonal enligt de riktlinjer som finns för delegering utfärdade av MAS (se MAS pärm). Identitets och läkemedelskontroll Den som iordningställer ett läkemedel skall kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn, styrka, läkemedelsform samt dos och tidpunkt för när läkemedlet skall ges mot ordinationshandling och signera. Den som överlämnar ett läkemedel skall kontrollera patientens identitet, kontrollera läkemedlet gentemot ordinationshandling och ge patienten det ordinerade läkemedlet vid rätt tidpunkt, samt att patienten tagit sin medicin. Ordinationshandlingar och signeringslistor skall finnas tillgängliga vid överlämnandet, signaturförtydligande skall finnas för varje patienten och betraktas som journal handling. Signering av administrerat läkemedel skall göras på signeringslista som iordningställs av sjuksköterska eller i omvårdnadsjournal Verkan och biverkan Det är av allra största vikt att såväl delegerad personal som omvårdnadspersonal rapporterar iakttagelser över patientens tillstånd och informerar sjuksköterskan om patientens tillstånd. Det är också av stor vikt att sjuksköterskan informerar om förväntat resultat av medicineringen så att omvårdnadspersonalen kan göra rätt iakttagelser både när gäller verkan och biverkan. Alla tecken på biverkningar skall rapporteras till sjuksköterskan och dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Ansvarig läkare skall informeras om eventuella biverkningar. Narkotika klassade läkemedel (II-V) För samtliga läkemedel som är narkotikaklassade grupp II-V (FASS) gäller att narkotikajournal skall föras för var och ett av dessa läkemedel. Narkotikajournalen är en journalhandlig och skall arkiveras i omvårdnadsjournalen tio (10) år efter sista anteckningen. Det är lämpligt att ordinerande läkare skriver ut narkotikaklassade läkemedel i så små förpackningar som möjligt eller i förpackning som är lätt att kontrollera. Sjuksköterska kan efter överenskommelse med de patienter, för vilka hon har läkemedelsansvar, dela upp narkotika klassad medicin i mindre parti och förvara en uppdelad förpackning i centralt medicinskåp efter noggrann märkning med identitet och preparatnamn. Gäller från

8 Narkotika som är ordinerad till enskild patienten skall om inte annat överenskommits förvaras hos den enskilde patienten i låst medicinskåp i patientens bostad. Alla uttag och all tillförsel av narkotika skall noteras och signeras på narkotikajournalen av behörig personal. Kontrollräkning av brukarbunden narkotikaklassade medicin för de boende på Särskilt boende skall ske varannan månad av sjuksköterska och signeras på narkotikajournalen med signatur och datum. Fulltecknad narkotikajournal arkiveras i omvårdnadsjournal tio (10) år Eventuella avvikelser rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering. Läkemedelsplåster som är narkotikaklassade skall hanteras och destrueras på ett säkert sätt, detta skall beskrivas i lokalrutin förr läkemedelshantering. Förbrukade plåster hanteras som riskavfall. Vid egenvård ansvarar patienten för hantering av alla sina mediciner och även för eventuella narkotikaprepparat Narkotika som rekvireras enligt generella läkemedelslistan skall förvaras i hemsjukvårdens läkemedelsförråd, och kontrolleras av läkemedelsansvarig sjuksköterska som kontrollerar följesedlar, rekvisitioner och förbrukningsjournaler. Vid behov rekvireras nytt läkemedel. Avvikelser rapporteras enligt rutin för avvikelse hantering. Specifika läkemedel Waran: (blodförtunnande) Iordningställs av sjuksköterska efter speciell ordination och provtagning. Skall förvars så att ingen förväxling med annan medicin kan ske, delas i dosett. Inohep och Fragmin injektion i förfylld spruta: (blodförtunnande/propplösande) Kan delegeras till omvårdnadspersonal efter genomgången utbildning, se riktlinjer för delegering Insulin injektion: Kan delegeras efter genomgången utbildning, se riktlinjer för delegering Depåplåster: Kan delegeras efter genomgången utbildning, se riktlinjer för delegering Intravenös injektion/infusion: Kan genomföras i kommunal hemsjukvård efter ordination av läkare. Observera risken för allergiska reaktioner, akutlåda skall finnas tillgänglig vid intravenös tillförsel av antibiotika. Läkemedel i sond: Kan delegeras efter genomgången utbildning, se riktlinjer för delegering Vaccination: Sjuksköterska med behörighet äger rätt att självständigt ordinera och vaccinera inom sitt eget yrkesansvar. Enhetschef för sjuksköterskorna upprättar inför eventuell vaccinationskampanjer lista över behöriga sjuksköterskor. Vaccinationer sker i samråd med region Halland och respektive vårdcentral. Dokumentation på sedvanligt sätt i omvårdnadsjournal. Vid vaccination skall akutlåda finnas tillgänglig. Naturläkemedel: Om patienten tar naturläkemedel som egenvård skall behandlande läkare informeras för ställningstagande till risken för interaktion. Naturläkemedel får endast ges av sjuksköterska eller delegerad efter ordination av läkare. Gäller från

9 Rekvisition och leverans av läkemedel Lokal rutin skall upprättas för varje enhet som beskriver hur läkemedel rekvireras, endast sjuksköterska får rekvirera läkemedel. Enheten och leverantör av läkemedel skall träffa överenskommelse om lämplig leveransdag och intervall för leverans samt vart boxen skall levereras. Transport av läkemedel skall ske i box, mottagande personal signerar leveransen och låser in i överenskommet utrymme. Endast sjuksköterska får bryta förseglingen av boxen. Dosrecept utgör en stående rekvisitionshandling och skall betraktas som ordinationsunderlag. Läkemedel vid behov samt stående läkemedel som inte dosdispenseras för enskild patienten, levereras efter beställning. Lokal rutin skapas för varje enhet. Mottagande av läkemedel Vid mottagande av leverans skall sjuksköterska kontrollera mottagen Dosförsändelse innan läkemedel administreras till patienten. Vid ordinationsändring skall sjuksköterskan kontrollera första dagens dosrulle mot aktuellt dosrecept. Sjuksköterskan ansvarar för att det endast finns aktuellt dosrecept. Vid förändrad ordination skall sjuksköterskan informera berörd personal. Sjuksköterskans exemplar av dosreceptet är journalhandling, patientens kopia kan förstöras när handlingen är inaktuell. Sjuksköterska ansvarig för läkemedelsförråd kontrollerar leverans till läkemedelsförrådet och sparar följesedeln. Förvaring av läkemedel I kommunens hemsjukvård finns 4 läkemedelsförråd för förvaring av akutläkemedel och läkemedel från generella listan. Utöver dessa förråd finns det lokala förråd för gemensam förvaring av delar av brukarnas mediciner på de Särskilda boendena, som ansvarig sjuksköterska disponerar. Förvaring av brukarnas mediciner i gemensamt läkemedelsförråd kan ske efter överenskommelse med patienten (blankett). Läkemedlen skall förvaras i särskilda boxar eller lådor tydligt märkta med patientens namn och födelsedata. Sjuksköterskan sköter och ansvarar för ordning i läkemedelsförrådet. Endast sjuksköterskan har tillgång till läkemedelsförrådet. Förvaring av brukarnas mediciner skall ske på ett tryggt och säkert sätt i ett låsbart läkemedelskåp i patientens lägenhet om inte annat överenskommes. Sjuksköterskan ansvarar för ordning i patientens läkemedelsskåp och rekvirerar de läkemedel som är ordinerade. Endast sjuksköterska och delegerad personal har tillgång till patientens läkemedelskåp. I Hemdok skall ordinationshandlingar och signeringslistor finnas tillgängliga. Gäller från

10 Vid egenvård ansvarar patienten för såväl förvaring som hantering av den egna medicinen, omvårdnadspersonal kan var behjälplig med medicinhanteringen, detta innebär inte att omvårdnadspersonalen tar ansvar för medicinhanteringen. Vissa läkemedel kan förvaras utanför läkemedelsskåpet om det är förenligt med säker hantering eller om det finns särskilda skäl. Exempel på läkemedel som kan förvaras utanför läkemedelsskåpet är medel mot kärlkramp, ögondroppar, örondroppar, inhalatorer, salvor, spolvätskor och läkemedel som används vid såromläggning eller insättning av urinvägskateter. Vissa läkemedel skall förvars i kyla (oftast + 2 till +8 grader) i låsbart kylskåp eller kylskåp i låsbart utrymme. Kylskåpet skall vara utrustat med termometer som registrerar max. och min. temperatur. Sjuksköterskorna disponerar och ansvarar för akutlåda som skall användas vid hembesök. Kassation av läkemedel Kassation av inaktuell eller utgången medicin av patientens läkemedel kan ske efter samråd med patienten eller i vissa fal i samråd med närstående. Kasserade läkemedel skall returneras till apoteket som, Riskavfall, kasserade läkemedel, för destruktion av apoteket. Medicin efter avliden patienten är formellt dödsboets egendom, sjuksköterskan kan erbjuda sig att kassera dessa läkemedel, gäller även narkotika klassade läkemedel, enligt ovan, (se även erbjudande Dina Mediciner HSL pärm) Mediciner klassade som narkotikapreparat omfattas av narkotikalagstiftningen och det är formellt olagligt för närstående att förfoga över narkotikaprepparat. Kassation av läkemedel som ingår i kommunens läkemedelsförråd och akutlådor skall ske enligt lokal rutin för läkemedelshantering. Kassation av läkemedel som klassas som narkotika skall ske av läkemedelsansvarig sjuksköterska och kontrasigneras av ytterligare en sjuksköterska Kasserade läkemedel lämnas till apotek för destruktion. Avvikelse hantering Alla avvikelser från rutiner för medicinhanteringen skall hanteras enligt avvikelserutinerna. Lokala rutiner på enheterna På varje enhet där det förekommer medicinhantering skall en lokalrutin för medicinhantering upprättas årligen (senast 30/4) enligt fastställd mall för lokal läkemedelshantering. Lokal rutin skall delges MAS. Gäller från

11 Gäller från

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2013 2013-08-14 EF/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering... 4 Egenvård...

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2015-2016 2014-12-02 IO/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering...

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum Riktlinje Utgåva nr 1 sida 1 av Dokumentets namn Mall för lokal instruktion för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarigsjuksköterska

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad 2012-04-13 Annelie Granquist, Helene Martinsson Eva Marie Wendel Innehållsförteckning Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård...

Läs mer

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 2012-02-16 Sektor Vård och äldreomsorg Sektor Arbetsliv och stöd Övergripande instruktioner för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun Allmänt Inom öppen

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad 2015-09-01 Läkemedelshantering riktlinje Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar att hantera sina läkemedel, så kallad egenvård,

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Referensdokument Mall för lokal rutin/instruktion gällande läkemedelshantering Indikator Äldreförvaltningen Processindikator Läkemedelshantering Område SÄBO DAV Enhet Äldreboenden, dagverksamhet, korttidsboende

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2014-05-21 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2015-03-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för läkemedelshantering RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för läkemedelshantering RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för läkemedelshantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 14-12-05 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Allmänt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) med ändringsföreskrifter reglerar

Läs mer

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet.

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet. 1 (8) 2016-01-20 reviderad 2016-08-04 Rutinbeskrivning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i boenden med särskild service och särskild omsorg, dagligverksamhet enligt LSS och socialpsykiatriboendena

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2016-11-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig fr

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Rutin för läkemedelsbehandling

Rutin för läkemedelsbehandling 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-08-01 Gäller från och med: 2008-08-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink,

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Upprättad 2004 Reviderad 2015 (version 6) Reviderad av: Elisabeth C Ekman

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsriktlinje

Hälso- och sjukvårdsriktlinje Hälso- och sjukvårdsriktlinje Ansvarig: Gunilla Marcusson Riktlinje: För läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare: Gunilla Marcusson Utfärdad den: 981105 Reviderad den: 2012-03-23

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering

Rutin för läkemedelshantering Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Läkemedelshantering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Vård och omsorg Handbok

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun 1 (18) 2014-01-29 Ersätter 2013-11-21 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun Innehåll 1. Inledning... 3 Grund för läkemedelshantering... 3 Egenvård... 3 Övertagande av läkemedelsansvar...

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL Grönvägen, Ängsvägen, Sjögläntan Vissefjärda serviceområde Algutsboda serviceområde IFO HSL 1 VARFÖR NY RUTIN OCH NYA SIGNERINGSLISTOR Vid kvalitetsgranskningen som

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Läkemedelshantering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ULRICEHAMNS KOMMUN.

ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ULRICEHAMNS KOMMUN. Dokumentnamn: Övergripande instruktion för läkemedelshantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS MAS 2015-02-23 ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

Läs mer

Läkemedelsrutin/ Förändringar

Läkemedelsrutin/ Förändringar Läkemedelsrutin/ Förändringar 2015 Varför ny rutin och nya signeringslistor? Vid Kvalitetsgranskningen som gjordes i mars-15 fick kommunens läkemedelshantering ett flertal påpekanden. MAS-en, Medicinskt

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2014-12-18 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter 1(15) Dnr 0187/11-014 6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Maclina Loyal, läkemedelsansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till goran.forslund@vardaga.se maclina.loyal@vardaga.se

Läs mer

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Täby kommun 2003-10-20 9.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Bakgrund Socialstyrelsens

Läs mer

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Vård- och omsorgskontoret 2008-09-02 Uppdaterad 2009-07-15, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-04, 2011-07-19, 2012-07-25 2013-03-20, 2013-08-01, 2014-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-11-06

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar.

Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar. Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar. Inledning Läkemedel som finns i akutläkemedelsförråd är fastställda av Västra Götalandsregionen.(VGR). Läkemedel i förrådet skall användas

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Karin Borgström, verksamhetschef Jennie Nordin, läkemedelsansvarig sjuköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till karin.borgstrom@aleris.se

Läs mer

Lokal instruktion för läkemedelshantering

Lokal instruktion för läkemedelshantering Lokal instruktion för läkemedelshantering Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 2000-06-22 Reviderad 2002-02-26, 2009-06-01, 2014-01-29, 2014-09-22 Innehållsförteckning Lokal arbetsordning

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Gäller från Utfärdat av Godkänt 2016-12-19 Anna Gröneberg, Mas Anna Gröneberg Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Innehållsförteckning Styrdokument...

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Läkemedelsrutin Solliden Fastställt av Petra Ludvigson Regelverk HSL Verksamhet Solliden Utarbetad av Petra Ludvigson Skapat datum 090506 Gäller fr.o.m. 150604 Version

Läs mer

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok.

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok. Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen Område Hälso- och sjukvård Fastställd: 2015-05-01 Gäller t.o.m: 2017-05-01 Dok. Nr 1 Vers.nr.

Läs mer

3.2 Akutläkemedelsförrådets innehåll Aktuell lista över akutläkemedelsförrådens innehåll, se bilaga 1.

3.2 Akutläkemedelsförrådets innehåll Aktuell lista över akutläkemedelsförrådens innehåll, se bilaga 1. Dokumentnamn INSTRUKTION Skapat datum Kjell Enderborn Annica Winroth 2007-03-15 QR112-I-NÄR-075 1 1 (5) 1 Syfte 2 Omfattning Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS SID 1 (21) Ansvarig för rutin är medicinsk ansvarig sjuksköterska Solna stad Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-12 Revideras 2017-08-12 Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård-

Läs mer

Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983

Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983 Södertal je kommun 2013-04-04 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983 Äldreomsorgsnamnden socialnämnden Omsorgsnamnden Kommundelsnämnderna Riktlinje

Läs mer

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS Publicerades första gången 1966. FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. www.fass.se Innehållet i FASS Alkohol och läkemedel Antibiotikaresistens

Läs mer

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun 2013-2014 Denna lokala instruktion är ett underlag som ska kompletteras med skriften Läkemedelshantering i Dalarna utgiven av Dalarnas

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ANSVAR... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Övergripande ansvar... 5 1.3. Verksamhetens ansvar... 5 1.4. Farmacevtiskt ansvar... 6 1.5. Avdelningschefens ansvar... 6 1.6. Läkarens ansvar...

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun.

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Berggren elisabeth.berggren@kil.se RUTIN 2016-10-12 Besl. av enhetschefer säbo 161012 Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. Läkemedelsansvarig sjuksköterska:

Läs mer

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Medverkande Rigmor Lindström, sjuksköterska Ida Lorenzson, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska en skickad till: patrikm@forenadecare.com rigmorl@forenadecare.com ida.lorenzson@sollentuna.se 1 (7) B0103 1.0

Läs mer

Lokala rutiner för läkemedelshantering

Lokala rutiner för läkemedelshantering 1(5) Lokala rutiner för läkemedelshantering Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus. Ansvar Verksamhetschef för IVA är Per Marcusson. Han ansvarar för att Upprätta ändamålsenliga skriftliga

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Region Stockholm Innerstad Sida 1 (7) Reviderad Sjuksköterskor 2014-05-16 REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Sida

Läs mer

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1 MAS Flik 8.3. Maj 2006 uppdat feb 2012. Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1. Ordination Det finns tre olika typer av ordination:

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel.

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper 9 10 2.ORDINATION Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet i ett flertal sammanhang kunnat konstatera, att det vid tillämpningen av reglerna för ordination och övrig läkemedelshantering förekommit

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Delegeringspolicy; medicinsk delegering Fastställt av Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Särskilt boende Utarbetad av Eva Blomberg Skapat datum 090901 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård 1 Ledningssystem för läkemedelshantering i Nordmalings kommuns särskilda boenden, korttidsplatser samt hemsjukvård i

Läs mer

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad Lathund för delegering av läkemedelsuppgifter 1 Fastställt av: MAS/ MAR

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses 2015-03-25 Att: Socialstyrelsen Lisa van Duin E-post lisa.vanduin@socialstyrelsen.se. Synpunkter och förtydligande gällande SOSFS

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Kontrollera förvaring och läkemedel

Kontrollera förvaring och läkemedel Godkänt den: 2017-02-05 Ansvarig: Henrik Toss Gäller för: Landstinget i Uppsala län Innehåll Syfte och omfattning...2 Kontrollera kyl- och frystemperaturer dagligen...2 Temperaturavvikelse...2 Folktandvården...2

Läs mer

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Riktlinjerna vänder sig till sjukvården i öppenoch slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal.

Läs mer

Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum:

Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2002-09-26 Mottagare: Äldreomsorg Sjukvård Omsorg/Handikapp

Läs mer

Läkemedelshanteringsordning för den kommunala hälsooch sjukvården i Kungälvs kommun. RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERINGEN I KUNGÄLVS KOMMUN

Läkemedelshanteringsordning för den kommunala hälsooch sjukvården i Kungälvs kommun. RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERINGEN I KUNGÄLVS KOMMUN Bil 15 Läkemedelshanteringsordning.doc år 2007 Sidan 1 av 11 Läkemedelshanteringsordning för den kommunala hälsooch sjukvården i Kungälvs kommun. Läkemedelshanteringsgruppen, LHG Medicinskt ansvarig sjuksköterska/mas

Läs mer

I Författningshandboken för personal inom hälso- och sjukvård återfinns de viktigaste författningarna. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL)

I Författningshandboken för personal inom hälso- och sjukvård återfinns de viktigaste författningarna. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-01-03 Läkemedelshantering FÖRORD Denna lokala riktlinje bygger på riktlinjer Kommunal läkemedelshantering som är instruktioner på kommun- och landstingsnivå och fastställda av

Läs mer

Tjänsteutlåtande Uppföljning av hälso- och sjukvården på gruppbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning SN 2009/0149

Tjänsteutlåtande Uppföljning av hälso- och sjukvården på gruppbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning SN 2009/0149 15 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2009-11-24 1(5) SN 2009/0149 Socialnämnden 2009-12-15 Uppföljning av hälso- och sjukvården på gruppbostäder för personer

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2016-05-27 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Datum 2014-05-20. Äldrenämnden

Datum 2014-05-20. Äldrenämnden 6.0 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lena Sjöberg Datum 2014-05-20 Diarienummer ALN-2014-0243.37 Äldrenämnden Riktlinje för läkemedelshantering Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

MAS Riktlinjer för läkemedelshantering

MAS Riktlinjer för läkemedelshantering MAS Riktlinjer för läkemedelshantering 1(30) Bakomliggande lagstiftning - Innehållsförteckning Inledning sida 4 Ansvarig förskrivare sida 4 Egenvård, allmänt sida 4 Delegering sida 5 Handräckning sida

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-02-15 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering på Sida 2

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg RIKTLINJE 1(12) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg Den

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7)

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) Sida 1 (7) 2016-11-15 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 2 Definitioner... 3

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom Hälso- och sjukvården i Grästorps kommun

Riktlinjer för läkemedelshantering inom Hälso- och sjukvården i Grästorps kommun Riktlinjer för läkemedelshantering inom Hälso- och sjukvården i Grästorps kommun 2012 Antaget av Carina Arvidsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Förord Läkemedelshantering är ett av de största riskområdena

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2016-05-16 1 (21) Omsorgsenheten Ansvarig Reviderad 2016-05-16 Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad av Gunilla Marcusson 1998-11-05 Rutin för läkemedelshantering inom kommunal

Läs mer