Lokal instruktion för läkemedelshantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal instruktion för läkemedelshantering"

Transkript

1 Lokal instruktion för läkemedelshantering Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad , , ,

2 Innehållsförteckning Lokal arbetsordning för läkemedelshantering 4 Läkares ansvar i läkemedelshantering 4 Ansvarsfördelning mellan patient sjuksköterska 4 När den enskilde själv ansvarar för sin medicinering 4 När den enskilde själv delvis ansvarar för sin medicinering (individuella lösningar) 5 När den enskilde inte kan ansvara för sin medicinering 5 Anhöriga/närstående 5 Sjuksköterskestuderande 5 Ordination 5 Generika = utbytespreparat 6 Ordinationshandling 6 Stående ordination 6 Tillfällig ordination 6 Generella direktiv 6 Telefonordination 7 Muntlig ordination 7 Iordningställande 7 Förvaring 8 Hållbarhet 8 Kylskåpsförvaring 8 Rumstemperatur 8 Sprutor och kanyler 8 Läkemedelsförråd 8 Medicinska gaser 9 Nyckelhantering 9 Kassation 9 Sprutor för injektion: 10 Iordningställande av läkemedelsdosett 10 Administrering 10 Läkemedelsintag 12 Rekvisition 12 Leveranser 13 Särskild hantering av narkotiska preparat 13 Läkemedelsförråd 13 Enskild patient 13 Cytostatika 14 Naturläkemedel 14 Vaccination 14 Dokumentation 14 Omvårdnadsjournal 14 Signering 15 Biverkningar 15 Kvalitetssäkring 15 Avvikelserapportering 15 Extern kvalitetsgranskning 15

3 Lokal instruktion för läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården i Socialtjänsten Sundsvalls kommun Läkemedelshanteringen skall hålla hög kvalitet och vara säker för. Målet är att rätt person får rätt läkemedel vid rätt tidpunkt på rätt sätt och rätt dos. Denna instruktion gäller som komplement till Läkemedelshantering Råd och anvisningar för kommuner och landsting inom öppen hälso- och sjukvård i Västernorrlands län Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1 med ändring i SOSFS 2001:17 och 2012:9) är gemensam för all hälso- och sjukvård oavsett vårdgivare. Läkemedelshanteringen ska hålla hög kvalitet och vara säker för patienten. Läkemedelshanteringen är i första hand en uppgift för sjuksköterskor. Vissa moment i läkemedelshanteringen kan efter bedömning om god och säker vård delegeras till en person som har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att utföra uppgiften, men ska begränsas till så få personer som möjligt. Områdeschefen ansvarar för att vårdpersonalen har kännedom om rutinerna och att de följs. Läkemedelshantering är en process där delarna utgörs av ordination, iordningställande, administrering, rekvisition, förvaring samt kassation av läkemedel. 3 (15)

4 Lokal arbetsordning för läkemedelshantering Områdeschef ansvarar för att det finns en arbetsordning upprättad och att den är aktuell. Lokala rutiner för varje enhet ska utarbetas av den sjuksköterska som är ansvarig för läkemedelshanteringen och undertecknas, dateras och förvaras så att den finns lättillgänglig för all personal som hanterar läkemedel. Rutinerna ska följa den lokala instruktionen men ska vara mera detaljerad och anpassad för den lokala verksamheten. Uppföljning skall ske en gång per år och revideras vid förändring. Den lokala arbetsordningen ska upprättas enligt Läkemedelshantering, råd och anvisningar för kommuner och landsting 2013, ska innehålla rutiner för: Ansvar Rekvisition Förvaring Nycklar Narkotika och beroendeframkallande läkemedel Kvalitetssäkring Kassation Generella ordinationsföreskrifter Läkemedelsgenomgångar Arbetsordningen (kopia) skickas till MAS för kännedom. Läkares ansvar i läkemedelshantering Ansvar för den enskildes behandling och vård Samordna samtliga ordinationer (eventuella jourläkares och specialistläkares) Initierar läkemedelsgenomgång Ansvarsfördelning mellan patient sjuksköterska Den enskildes läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt för vissa läkemedel (SOSFS 2001:16 om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel) ordinerar och förskriver läkemedel, ger anvisningar om behandling samt utvärderar effekten av ordinerade läkemedel och behandlingar. När den enskilde själv ansvarar för sin medicinering Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar. Utgångspunkten är att den enskilde själv svarar för omhändertagande och förvaring av de läkemedel som ordinerats samt för den egna medicineringen. Denna instruktion gäller inte när den enskilde själv ansvarar för sina läkemedel, vilket så långt som möjligt ska eftersträvas. 4 (15)

5 När den enskilde själv delvis ansvarar för sin medicinering (individuella lösningar) Omvårdnadsansvarig sjuksköterska får försöka hitta en praktisk lösning i samråd med den enskildes läkare och närstående, det kan vara att den enskilde kan själv ta sitt läkemedel som har iordningställts av sjuksköterska i dosett eller när apoteket iordningställt i patientdoser. Överenskommelsen om hur läkemedelshanteringen ska ske ska dokumenteras i patientens HSL- journal. När den enskilde inte kan ansvara för sin medicinering Då den enskilde inte själv kan klara sin medicinering på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning ska personalen informera omvårdnadsansvarig sjuksköterska som i sin tur informerar ansvarig läkare och närstående om situationen. Det är den ansvarige läkaren som beslutar om vilken ansvarsfördelning som ska gälla mellan patient och sjuksköterska. Den sjuksköterska som svarar för patientens vård får då försöka finna en praktisk lösning i samråd med ansvarig läkare, personal och närstående. Övertagandet av ansvaret för läkemedelshanteringen ska dokumenteras i respektive journal. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska informerar berörd personal och närstående om övertagande av ansvar. Den enskildes läkare ordinerar och förskriver läkemedel, ger anvisning om behandlingen samt följer upp patientens hälsotillstånd och informerar omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att ordinationer och anvisningar om behandlingen genomförs, utvärderar effekten samt håller erforderlig kontakt med läkaren. Om förskrivning utförs av sjuksköterska med förskrivningsrätt enligt SOSFS 2001:16 skall kommunikation och uppföljning ske med den sjuksköterska som förskrivit läkemedlet. Om sjuksköterskan finner det lämpligt kan hon/han delegera vissa enskilda uppgifter inom läkemedelshanteringen till annan befattningshavare med reell kompetens. Anhöriga/närstående När den enskilde inte själv kan klara sin medicinering övertas detta ansvar av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Detta innebär att anhöriga inte kan kräva tillgång till medicinskåp eller överta viss del av läkemedelshanteringen. Vill de anhöriga vara delaktiga får de överta hela läkemedelshanteringen i samråd med patientansvarig läkare då det annars blir svårt att dela på ansvaret. Detta är att betrakta som egenvård. Övertagande av ansvaret för läkemedelshanteringen skall antecknas i respektive journal. Sjuksköterskestuderande Sjuksköterskestuderande som genomför klinisk praktiktjänstgöring inom hälso- och sjukvården får iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av sjuksköterska. Ordination Ordination av läkemedel får endast göras av läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt av vissa läkemedel. 5 (15)

6 Bestämmelser om det medicinska ställningstagandet vid vaccination finns i socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:18 om vaccinationsverksamhet.) Läkemedelsordinationen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om: Läkemedlets namn Beredningsform Läkemedlets styrka Dosering. Antal tabletter eller avdelade läkemedelsdoser/volym per doseringstillfälle Administrationssätt Tidpunkt för administrering Doseringsintervall Indikation Ordinatör Internationella enheter vid läkemedelsordination förkortas med E. Generika = utbytespreparat Enligt lag om läkemedelsförmåner (2002:160) har apoteket ansvar för att byta ut ett förskrivet läkemedel till ett billigare likvärdigt läkemedel. Sjuksköterskan ansvarar för att patienten får rätt läkemedel. Ordinationshandling Med ordinationshandling menas en handling som ska ge en samlad bild av en ordinerad och genomförd läkemedelsbehandling och som är en del av patientens journal och ska sparas enligt kommunens dokumenthanteringsplan för hälso-och sjukvård. (läkemedelslista/ordinationskort) Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska svara för att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på en ordinationshandling. Det ska klart framgå vem som ordinerat respektive läkemedel. Sjuksköterska med förskrivningsrätt meddelar detta till ansvarig läkare enligt Rutin Registrering av läkemedel förskrivna/ordinerade av sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård. Stående ordination En kontinuerlig ordination eller en ordination vid behov och avser en planerad behandling av ett välkänt eller redan förutsett behov. Bedömning av när mediciner vid behov ska ges innehåller diagnostik och ska göras av sjuksköterska. Tillfällig ordination Läkemedel som ordineras för enstaka behandlingstillfällen eller läkemedel från generell ordination. Generella direktiv Endast läkare kan utfärda ordination enligt skriftliga generella direktiv för patienter på en viss enhet eller ett område vid vissa givna tillstånd utan att en särskild individuell ordination behöver göras. Dessa ska utfärdas restriktivt, 6 (15)

7 omprövas regelbundet och anges i den lokala arbetsordningen för läkemedelshantering. I generella direktiv ska anges: Indikation och kontraindikation Dosering samt maximal dygnsdos Antalet tillfällen som läkemedlet får ges till en patient utan att en läkare kontaktas Innan läkemedlet ges ska en sjuksköterska göra en behovsbedömning Telefonordination I situationer där den som ordinerar läkemedel är förhindrad att komma till patienten får läkemedel ordineras per telefon. Ordinationer per telefon ska tas emot, dokumenteras och signeras i ordinationshandling av en sjuksköterska. Namnet på den som ordinerat läkemedlet och tidpunkten för ordinationen ska anges. Den som ordinerat läkemedel ska, om inte synnerliga hinder finns, i efterhand dokumentera och signera i ordinationshandlingen. En telefonordination får bekräftas skriftligen via telefax eller elektronisk post förutsatt att säkra rutiner för elektronisk överföring av journaluppgifter används. Se Läkemedelshantering, råd och anvisningar för kommuner och landsting Muntlig ordination I situationer där patienten behöver omedelbar behandling kan läkare ordinera muntligt till sjuksköterska. Namnet på den som ordinerat läkemedlet och tidpunkten för ordinationen ska anges. Den som ordinerat läkemedel ska, om inte synnerliga hinder finns, i efterhand dokumentera och signera i ordinationshandlingen. Iordningställande Iordningställande av läkemedel är en sjuksköterskuppgift. En sjuksköterska kan i vissa fall delegera att iordningsställa vissa läkemedel till en annan befattningshavare som bedömts ha tillräckliga kunskaper för uppgiften. Dessa läkemedel är: Flytande läkemedel Receptfritt tarmreglerande läkemedel Injektion av insulin med insulinpenna Injektion Glucagon subcutant vid allvarliga hypoglykemiska reaktioner hos insulinbehandlade patienter vid diabetes efter särskild instruktion av läkare på namngiven patient Läkemedel från originalförpackning som ej kan iordningsställas i förväg på grund av kort hållbarhet Läkemedel ur originalförpackning för vid behovsmedicinering Hormontabletter i blisterkartor Den som iordningställer ett läkemedel ska kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn, styrka och läkemedelsform samt dosen och doseringstidpunkten mot ordinationshandlingen (läkemedelslista/ordinationskort). 7 (15)

8 Ett iordningställt läkemedel ska på förpackningen eller behållaren vara märkt med uppgifter om patientens identitet och datum för iordningsställande samt övriga uppgifter som behövs för en säker läkemedelshantering. Originalhandlingen ska förvaras tillsammans med de iordningställda läkemedlen. Läkemedlen bör iordningställas för högst 14 dagar per tillfälle. Observera hållbarheten! Den som iordningsställt läkemedelsdoserna ansvarar för innehåll, hållbarhet och märkning samt signerar därefter på därför avsedd lista. Förvaring Hållbarhet Hållbarhetstider, effekter mm kan påverkas av felaktig förvaring. Den hållbarhet som fabrikanten anger på förpackningen gäller obruten förpackning. Brytningsdatum ska antecknas på förpackningen. Det är därför viktigt att följa de instruktioner om förvaring som finns i läkemedelsförpackningen. Omflyttning till annan förpackning är ej tillåten. Det är viktigt att läkemedlen förvaras i rätt temperatur för att effekten och hållbarhetstiden skall bibehållas. Där läkemedel förvaras ska temperaturen kontrolleras varje vecka av sjuksköterska. Kylskåpsförvaring Vissa läkemedel kräver kall förvaring (+2ºC till +8ºC). Dessa skall förvaras i låst kylskåp utrustat med termometer. Temperaturen skall kontrolleras regelbundet och avfrostning göras vid behov. I kylskåp avsett för läkemedelsförvaring får endast läkemedel förvaras. Rumstemperatur Läkemedlen ska förvaras i låst läkemedelsskåp utrustad med termometer. På läkemedelsförpackning där förvaring i rumstemperatur anges gäller +15º C till +25º C. Sprutor och kanyler Sprutor och kanyler skall förvaras inlåsta. De får förvaras i samma skåp som läkemedel men åtskiljda från dessa. Sprutor och kanyler skall förvaras i originalförpackning med utgångsdatum enligt märkningen på förpackningen. Om sprutor och kanyler förvaras utanför sin originalförpackning förkortas hållbarhetstiden till ett år. Läkemedelsförråd Läkemedel för akut bruk ska förvaras i ett särskilt förråd utrustad med termometer som kontrolleras varje vecka. Läkemedelsförrådet ska innehålla följande: Akuta läkemedel enligt generella direktiv. Akutask med instruktion för behandling av akuta allergiska reaktioner enligt särskild generellt direktiv, se särskilt generellt direktiv för akutask. Läkemedelsförrådet kan även innehålla: Tillfällig förvaring av den enskildes läkemedel. Dessa ska vara väl åtskilda från övriga läkemedel och förvaras i märkt låda. Läkemedelsförrådet ska vara åtkomligt för tjänstgörande sjuksköterska. För läkemedelsförråd ansvarar namngiven sjuksköterska. Det ska framgå i den 8 (15)

9 lokala arbetsordningen vilken person som har denna uppgift och vilken som är ersättare. Ansvaret för läkemedelsförråd innebär: Rekvisition av läkemedel Kontroll av narkotiska och beroendeframkallande läkemedel. Särskild narkotikajournal för varje preparat ska föras. Kontrollen utförs av annan namngiven sjuksköterska minst en gång varje månad. När narkotiska läkemedel saknas (svinn) ska sjuksköterska/ områdeschef kontakta MAS. Kontroll av antalet nycklar till läkemedelsförrådet. Förvaring av nycklarna ska ske på ett säkert sätt. Nyckel till läkemedelsförråd får endast innehas av den som tjänstgör som sjuksköterska. Delta i kvalitetsrevision av farmaceut och ansvara för att eventuella brister omgående åtgärdas och meddelas MAS. Akutask ska förvaras inlåst och ej åtkomlig för obehörig. Ett mindre antal läkemedel kan förvaras utanför förrådet exempelvis för sårvård. Dessa läkemedel ska finnas förtecknade i den lokala arbetsordningen för läkemedelshantering. Om det ej finns något läkemedelsförråd för akut bruk skall akutask förvaras oåtkomligt för obehöriga. Medicinska gaser Se läkemedelshantering. Råd och anvisningar för kommuner och landsting inom öppen hälso- och sjukvård i Västernorrlands län Nyckelhantering Läkemedel ska förvaras inlåsta och oåtkomligt för obehöriga. Utgångsläget är att vårdtagaren själv ansvarar för sina läkemedel i sin bostad. Om den enskilde är i behov av hjälp med sin medicinering och detta sker via delegering från sjuksköterska till personal får en personal inneha nyckel till den enskildes läkemedelsförråd. Områdeschef ansvarar för säker och spårbar nyckelhantering. Nyckel till läkemedelsförråd med läkemedel för akuta behov får endast innehas av sjuksköterska. Kontroll av antalet nycklar till läkemedelsförrådet liksom förvaring av nycklarna måste ske på ett tillfredsställande sätt. Antalet nycklar skall vara begränsat Nycklarna skall ej vara märkta med namn och adress Nyckelrutiner som utarbetats av sjuksköterska och chef skall finnas i den lokala arbetsordningen. Kassation När ett läkemedels utgångsdatum passerats, ska det kasseras. Vid uttag och iordningställande av läkemedel ska den som iordningställer kontrollera utgångsdatum. Upptäcks något fel på ett läkemedel (t ex fällning, missfärgning) ska förpackningen sändas tillbaka till apoteket för utbyte. Vid kassering av enstaka tabletter, kapslar, stolpiller etc. ska en särskild burk märkt Riskavfall, kasserade läkemedel användas. 9 (15)

10 Förpackningar innehållande tabletter, kapslar, pulver, stolpiller, ögondroppar, salvtuber, inhalationsaerosoler, flytande läkemedel, injektionsvätskor och läkemedelsplåster samlas i en speciell genomskinlig plastpåse märkt Riskavfall kasserade läkemedel. Den enskilde patienten äger sina läkemedel. Individuellt föreskrivna läkemedel får ej överlåtas till någon annan patient eller tillföras gemensamt förråd. Innan läkemedel kasseras tillfrågas vårdtagaren och/eller anhörig om läkemedel som inte längre är avsedda att användas får lämnas till apotek för destruktion. Narkotiska preparat (förteckning II-V) behöver ej medgivande före kassation. Narkotika omfattas av narkotikalagstiftningen, vilket innebär att det är olagligt att inneha narkotiska preparat om man inte har läkarordination på dessa. Sprutor för injektion: Tomma använda injektionssprutor kastas med övriga sopor som vanligt avfall. För insulinpennornas kanyler används Clip Safe som lämnas ut och återlämnas på Apoteket. Vid källsortering är dessa brännbara engångssprutor med fast kanyl. Engångskanyler skall som övrigt stickande eller skärande avfall läggas i kanylburk som samlas in enligt särskilda rutiner. (Se rutiner för avfallshantering REKO - ) Iordningställande av läkemedelsdosett Iordningställande av läkemedel i dosett är en sjuksköterskeuppgift som inte är möjlig att delegera. Iordningställandet skall ske i patientens egna hem för att bland annat utesluta risken för förväxling av läkemedel eller patient. Ordinationshandling skall alltid förvaras tillsammans med den pågående dosetten. Dosetten skall vara märkt med patientens namn, personnummer samt från och med och till och med datum. Dosett iordningställs för högst 14 dagar per tillfälle. Vid iordningställande av dosetter iordningställs endast de två dosetter som är tomma. Fler dosetter får inte iordningställas på grund av läkemedlens hållbarhet. Den dosett som pågår fylls inte på. Denna rutin möjliggör för sjuksköterskan att välja veckodag för iordningställande. Efter att sjuksköterska iordningställt dosetten signeras och dateras iordningställandet på signeringslistan. Hur läkemedelshanteringen utförs dokumenteras i HSL journalen under Omgivningsfaktorer rubriken Produkter och teknik, färdig formulerad frastext ska användas. Administrering Med administration menas tillförsel eller överlämnande av en iordningställd läkemedelsdos till en patient. 10 (15)

11 Ge alltid läkemedel i patientens hem! Sjuksköterska ska alltid kontaktas för bedömning om läkemedel får delas eller krossas. Administrering av läkemedel är en sjuksköterskeuppgift. Uppgiften kan efter utbildning och handledning delegeras till annan befattningshavare. När läkemedel vid behov ska ges ska bedömning göras av sjuksköterska. Vid överlämnande av läkemedel ska delegerad personal kontrollera: Identitet, tid och datum Jämför antalet tabletter så att det överensstämmer med läkemedelslistan Kontakta sjuksköterska vid oklarhet Kontakta sjuksköterska när patienten av någon anledning ej kan tillgodogöra sig läkemedlet Kontrollera signeringslista Observera om fler läkemedel ska ges vid samma tillfälle Förvissa sig om att personen svalt läkemedlen Signera signeringslista Läkemedel ska fördelas så jämnt som möjligt över dygnet för att uppnå en jämn koncentration. Följande tider rekommenderas för intagning av läkemedel. Dosering 1 gång dagligen: kl gånger dagligen: kl och gånger dagligen: kl 08.00, och Effekt och utvärdering av vid behovsläkemedel ska alltid dokumenteras i rapportblad HSL. Förändringar i patientens hälsotillstånd ska alltid rapporteras till tjänstgörande sjuksköterska. 11 (15)

12 Läkemedelsintag Tabletter, kapslar och pulver bör alltid intas med riklig mängd vätska och i sittande ställning. Brustabletter löses i minst ett halvt glas vatten före intagandet. Många läkemedel kan ge skador i matstrupen om de fastnar där. Personer med svårigheter att svälja bör få sina läkemedel i annan beredningsform t e x flytande eller suppositorium. För att underlätta nedsväljandet av läkemedel kan en tjockare vätska vara ett bra alternativ till vatten. Vid sväljsvårigheter har man ibland behov av att krossa tabletter, innan detta görs måste alltid sjuksköterska kontaktas. Det är viktigt att vara medveten om att alla tabletter och kapslar inte får krossas. Orsaken kan vara att vissa tabletter är depåberedningar och skall avge läkemedel långsamt under en längre tid, andra innehåller substanser som bryts ner i magsäckens sura miljö osv. Ibland får ej kapseln krossas men man kan öppna den och hälla ut innehållet som sedan sväljes. Sjuksköterska ska alltid kontaktas vid sväljsvårigheter för att tillsammans med ansvarige läkare göra genomgång av patientens läkemedel och administrationssätt. För information om vilka tabletter som inte får krossas hänvisas bl a till broschyren Sväljes hela från Apoteket och till information på läkemedlets bipacksedel. Rekvisition Inom kommunens hälso- och sjukvård är huvudprincipen vid en enskild persons läkemedelsbehandling individuell förskrivning via recept eller dosexpedition från apotek. Rekvisition av läkemedel sker efter de underlag som läkare och sjuksköterska med förskrivningsrätt av vissa läkemedel utfärdar på ordinationsunderlag (läkemedelslista/ordinationskort) samt efter de skriftliga generella direktiv som utfärdats av läkare. Dos i påse levereras till patienten enligt ordinationer på ordinationskort vanligen var fjortonde dag. Ordinationskortet utgör en stående rekvisitionshandling under tiden för läkemedelsbehandlingen. Rekvisition av läkemedel till förråd ska ske skriftligt och får endast utföras av den sjuksköterska som förestår läkemedelsförrådet eller dennes ställföreträdare. För rekvisition till akutläkemedelsförråd finns särskild blankett. Namnuppgift på sjuksköterskor som rekvirerar läkemedel till läkemedelsförrådet ska framgå av lokala arbetsordningen samt anmälas på särskild blankett till MAS. 12 (15)

13 Leveranser I de fall läkemedel ej transporteras på apotekets uppdrag till området/enheten är områdeschefen ansvarig för att transport av läkemedel till/ från apoteket sker på ett säkert sätt. Områdeschef ansvarar för att säker rutin finns för mottagande och kontroll samt kvittering av läkemedelsleveranser. Inom säbo är det sjuksköterskans ansvar att kvittera, kontrollera och dela ut läkemedelsleverans till varje patient och inom hemsjukvården ansvarar områdeschef för att säkra rutiner finns för mottagande och utdelning av läkemedel. Särskild hantering av narkotiska preparat Läkemedelsförråd Narkotiska läkemedel ska kontrollföras i en särskild förbrukningsjournal för varje läkemedel och ska förvaras på ett säkert sätt. Förbrukningsjournal ska kontrollföras av utsedd ansvarig sjuksköterska. Inventering av narkotikaförbrukningen utförs regelbundet av ansvarig sjuksköterska. Kontroll över narkotikaförbrukningen utförs regelbundet av annan namngiven sjuksköterska än den som har ansvaret för rekvisition och förvaring. Vilken sjuksköterska som utses till detta och hur ofta det ska ske ska framgå av den lokala arbetsordningen för läkemedelshantering, se Läkemedelshantering, råd och anvisningar för kommun och landsting Kontrollen ska utföras minst en gång i månaden. Farmaceuten utför en narkotikakontroll i samband med den årliga granskningen. Fulltecknad förbrukningsjournal eller efter avslutad läkemedelsbehandling sparas till farmaceutens granskning, dock minst ett år efter sista anteckningen. Enskild patient Där sjuksköterskan har övertagit ansvaret för läkemedelshantering ska förbrukningsjournal kontrollföras och läkemedel ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. Kontroll av narkotikajournal ska utföras minst en gång i månaden samt vid avslutad läkemedelsbehandling av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Narkotika omfattas av narkotikalagstiftningen vilket innebär att det är olagligt att inneha narkotiska preparat utan läkarordination. Efter avslutad behandling ska överbliven narkotika överlämnas till apoteket. Rutiner för detta ska framgå i den lokala arbetsordningen. 13 (15)

14 Cytostatika Cytostatikabehandling kan förekomma inom den öppna hälso- och sjukvården. Sked eller handskar används vid iordningsställande Tabletter får inte krossas och kapslar inte delas. Kasserade tabletter och kapslar får läggas i burk för Kasserade läkemedel. Gravida skall ej arbeta med cytostatika (enligt AFS 2005:5 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt). Observera att kräkningar från patienter som nyligen intagit peroral cytostatika kan innehålla rester av detta, iaktta försiktighet vid omhändertagandet. Använd skyddshandskar och långärmad skyddsrock, tag hand om avfallet så fort som möjligt och spola ut det i toaletten. Om någon typ av kärl använts sköljs det ur med rikligt med vatten. Spill torkas upp direkt med vatten. Även urin, avföring och blod hos cytostatikabehandlade patienter kan ett dygn efter behandlingen innehålla rester av medlen. Man bör därför som en försiktighetsåtgärd omhänderta dessa som ovan. Spill hanteras som riskavfall. En översikt över risker med läkemedelsbehandling finns i häftet Skyddsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal vid hantering av läkemedel från Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Se även Naturläkemedel Naturläkemedel regleras av Läkemedelsverkets allmänna råd om godkännande av naturläkemedel för försäljning (LVFS 1995:18). För personer vilka sjuksköterska övertagit ansvaret för läkemedelshantering kan naturläkemedel inkluderas. Förutsättningen är att en överenskommelse med ansvarig läkare har skett och att bruket av naturläkemedel journalförs. Observera interaktionsrisk! Naturläkemedel kan påverka effekten av ordinerade läkemedel (t ex Waran). Information från Läkemedelsverket kan hämtas från Vaccination Se länsgemensamma riktlinjer för vaccinationer Dokumentation Omvårdnadsjournal Sjuksköterskan är enligt Patientdatalagen skyldig att föra journal. I HSLjournal dokumenteras hur ofta dosett ska iordningställas. Iordningställande av dosett signeras på signeringslista för överlämnande av läkemedel. 14 (15)

15 Signering Sjuksköterskan ansvarar för att signeringslistan är aktuell och riktig. På signeringslistan signerar den person som har iordningsställt och/eller administrerat läkemedlet till den enskilde. Läkemedel givna vid behov dokumenteras och utvärderas på rapportblad HSL. Signeringslistor ska sparas ett år vid enheten. Aktuella signeringslistor förvaras tillsammans med den enskildes läkemedel. En lista med förtydligande av personalens signaturer skall finnas för varje patient. Biverkningar Det är viktigt att all personal som har kontakt med patienten observerar tecken på biverkningar och vid förändring i patientens hälsotillstånd ska sjuksköterska omgående kontaktas. Sjuksköterskan rapporterar tidigare okända biverkningar till Kvalitetssäkring Avvikelserapportering Avvikelser rapporteras via IT-systemet Flexite av ansvarig områdeschef. Vid avvikelser ska tjänstgörande sjuksköterska omedelbart kontaktas för vidare bedömning. Berörd personal ska dokumentera avvikelser på avsedd blankett. Områdeschef ansvarar för analys, åtgärd och vid allvarliga händelser eller risker ska MAS omgående kontaktas. Kvalitetssäkringen utifrån avvikelsen utgör grunden för det arbete som skall utföras inom varje enhet/område för att uppnå målet god och säker vård. MAS har ansvar för bedömningen om ett ärende ska utredas och anmälas enligt Lex Maria. Extern kvalitetsgranskning Läkemedelsförråd och lokal läkemedelshantering ska kvalitetsgranskas av farmaceut en gång per år. Områdeschef ansvarar för att granskning sker. Den sjuksköterska som är ansvarig för läkemedelsförrådet ska närvara vid granskningen och ansvara för att eventuella brister åtgärdas. Information om eventuella brister och åtgärder skickas av områdeschef till MAS. Vid granskningen upprättas ett protokoll som ska sparas på enheten av områdeschef, kopia skickas till MAS. 15 (15)

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum Riktlinje Utgåva nr 1 sida 1 av Dokumentets namn Mall för lokal instruktion för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarigsjuksköterska

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 2012-02-16 Sektor Vård och äldreomsorg Sektor Arbetsliv och stöd Övergripande instruktioner för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun Allmänt Inom öppen

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från 2012-04-15 1 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Referensdokument Mall för lokal rutin/instruktion gällande läkemedelshantering Indikator Äldreförvaltningen Processindikator Läkemedelshantering Område SÄBO DAV Enhet Äldreboenden, dagverksamhet, korttidsboende

Läs mer

Rutin för läkemedelsbehandling

Rutin för läkemedelsbehandling 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-08-01 Gäller från och med: 2008-08-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink,

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper 9 10 2.ORDINATION Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet i ett flertal sammanhang kunnat konstatera, att det vid tillämpningen av reglerna för ordination och övrig läkemedelshantering förekommit

Läs mer

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad 2015-09-01 Läkemedelshantering riktlinje Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar att hantera sina läkemedel, så kallad egenvård,

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad 2012-04-13 Annelie Granquist, Helene Martinsson Eva Marie Wendel Innehållsförteckning Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård...

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Täby kommun 2003-10-20 9.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Bakgrund Socialstyrelsens

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun 1 (18) 2014-01-29 Ersätter 2013-11-21 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun Innehåll 1. Inledning... 3 Grund för läkemedelshantering... 3 Egenvård... 3 Övertagande av läkemedelsansvar...

Läs mer

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Allmänt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) med ändringsföreskrifter reglerar

Läs mer

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter 1(15) Dnr 0187/11-014 6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård

Läs mer

9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 49 50 9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ÖPPEN VÅRD 9.1 Allmänt Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den skall vara individuellt anpassad till den enskildes sjukdom

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Läkemedelshantering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS SID 1 (21) Ansvarig för rutin är medicinsk ansvarig sjuksköterska Solna stad Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-12 Revideras 2017-08-12 Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård-

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering

Rutin för läkemedelshantering Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Läkemedelshantering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Vård och omsorg Handbok

Läs mer

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Vård- och omsorgskontoret 2008-09-02 Uppdaterad 2009-07-15, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-04, 2011-07-19, 2012-07-25 2013-03-20, 2013-08-01, 2014-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-11-06

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet.

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet. 1 (8) 2016-01-20 reviderad 2016-08-04 Rutinbeskrivning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i boenden med särskild service och särskild omsorg, dagligverksamhet enligt LSS och socialpsykiatriboendena

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsriktlinje

Hälso- och sjukvårdsriktlinje Hälso- och sjukvårdsriktlinje Ansvarig: Gunilla Marcusson Riktlinje: För läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare: Gunilla Marcusson Utfärdad den: 981105 Reviderad den: 2012-03-23

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2015-03-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2013 2013-08-14 EF/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering... 4 Egenvård...

Läs mer

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok.

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok. Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen Område Hälso- och sjukvård Fastställd: 2015-05-01 Gäller t.o.m: 2017-05-01 Dok. Nr 1 Vers.nr.

Läs mer

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun 2013-2014 Denna lokala instruktion är ett underlag som ska kompletteras med skriften Läkemedelshantering i Dalarna utgiven av Dalarnas

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2014-12-18 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion Region Stockholms Innerstad Sida 1 (30) MEDICINSKT ANSVARIGA 2013-08-06 SJUKSKÖTERSKOR Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter Sjuksköterskor

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2014-05-21 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2016-11-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Upprättad 2004 Reviderad 2015 (version 6) Reviderad av: Elisabeth C Ekman

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2015-2016 2014-12-02 IO/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering...

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig fr

Läs mer

Kontrollera förvaring och läkemedel

Kontrollera förvaring och läkemedel Godkänt den: 2017-02-05 Ansvarig: Henrik Toss Gäller för: Landstinget i Uppsala län Innehåll Syfte och omfattning...2 Kontrollera kyl- och frystemperaturer dagligen...2 Temperaturavvikelse...2 Folktandvården...2

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1 MAS Flik 8.3. Maj 2006 uppdat feb 2012. Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1. Ordination Det finns tre olika typer av ordination:

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Karin Borgström, verksamhetschef Jennie Nordin, läkemedelsansvarig sjuköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till karin.borgstrom@aleris.se

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Maclina Loyal, läkemedelsansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till goran.forslund@vardaga.se maclina.loyal@vardaga.se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ANSVAR... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Övergripande ansvar... 5 1.3. Verksamhetens ansvar... 5 1.4. Farmacevtiskt ansvar... 6 1.5. Avdelningschefens ansvar... 6 1.6. Läkarens ansvar...

Läs mer

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel.

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun.

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Berggren elisabeth.berggren@kil.se RUTIN 2016-10-12 Besl. av enhetschefer säbo 161012 Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. Läkemedelsansvarig sjuksköterska:

Läs mer

Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar.

Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar. Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar. Inledning Läkemedel som finns i akutläkemedelsförråd är fastställda av Västra Götalandsregionen.(VGR). Läkemedel i förrådet skall användas

Läs mer

ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ULRICEHAMNS KOMMUN.

ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ULRICEHAMNS KOMMUN. Dokumentnamn: Övergripande instruktion för läkemedelshantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS MAS 2015-02-23 ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

Läkemedelshanteringsordning för den kommunala hälsooch sjukvården i Kungälvs kommun. RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERINGEN I KUNGÄLVS KOMMUN

Läkemedelshanteringsordning för den kommunala hälsooch sjukvården i Kungälvs kommun. RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERINGEN I KUNGÄLVS KOMMUN Bil 15 Läkemedelshanteringsordning.doc år 2007 Sidan 1 av 11 Läkemedelshanteringsordning för den kommunala hälsooch sjukvården i Kungälvs kommun. Läkemedelshanteringsgruppen, LHG Medicinskt ansvarig sjuksköterska/mas

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård 1 Ledningssystem för läkemedelshantering i Nordmalings kommuns särskilda boenden, korttidsplatser samt hemsjukvård i

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Säkrare läkemedelshantering i öppen vård

Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Utbildningsmaterial: Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Introduktion Lagar och föreskrifter Ansvarsfördelning Förslag till arbetsordning Definitioner Litteratur Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL Grönvägen, Ängsvägen, Sjögläntan Vissefjärda serviceområde Algutsboda serviceområde IFO HSL 1 VARFÖR NY RUTIN OCH NYA SIGNERINGSLISTOR Vid kvalitetsgranskningen som

Läs mer

Rutin. Rutiner hemsjukvård

Rutin. Rutiner hemsjukvård Rutin 2017-04-04 Rutiner hemsjukvård Gäller för verksamhetsområde/enhet: Ordinärt boende Framtagen av: Enhetschefer i hemsjukvård och hemtjänst Godkänd av: Områdeschef ordinärt boende Diarienummer: VON

Läs mer

Läkemedelsrutin/ Förändringar

Läkemedelsrutin/ Förändringar Läkemedelsrutin/ Förändringar 2015 Varför ny rutin och nya signeringslistor? Vid Kvalitetsgranskningen som gjordes i mars-15 fick kommunens läkemedelshantering ett flertal påpekanden. MAS-en, Medicinskt

Läs mer

Lokala rutiner för läkemedelshantering

Lokala rutiner för läkemedelshantering 1(5) Lokala rutiner för läkemedelshantering Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus. Ansvar Verksamhetschef för IVA är Per Marcusson. Han ansvarar för att Upprätta ändamålsenliga skriftliga

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2016-03-31 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Riktlinje Utgåva Antal sidor 4 18 Dokumentets namn Riktlinje för läkemedelshantering Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2012-10-192 Reviderad 2014-03-19 RIKTLINJER

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses 2015-03-25 Att: Socialstyrelsen Lisa van Duin E-post lisa.vanduin@socialstyrelsen.se. Synpunkter och förtydligande gällande SOSFS

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom Hälso- och sjukvården i Grästorps kommun

Riktlinjer för läkemedelshantering inom Hälso- och sjukvården i Grästorps kommun Riktlinjer för läkemedelshantering inom Hälso- och sjukvården i Grästorps kommun 2012 Antaget av Carina Arvidsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Förord Läkemedelshantering är ett av de största riskområdena

Läs mer

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL Riktlinje Diarienr VON 198/15 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Version 7 Dokumentansvarig Karin Paust MAS Gäller från 2015-10-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Godkänd av Monica Holmgren chef

Läs mer

Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983

Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983 Södertal je kommun 2013-04-04 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983 Äldreomsorgsnamnden socialnämnden Omsorgsnamnden Kommundelsnämnderna Riktlinje

Läs mer

I Författningshandboken för personal inom hälso- och sjukvård återfinns de viktigaste författningarna. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL)

I Författningshandboken för personal inom hälso- och sjukvård återfinns de viktigaste författningarna. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-01-03 Läkemedelshantering FÖRORD Denna lokala riktlinje bygger på riktlinjer Kommunal läkemedelshantering som är instruktioner på kommun- och landstingsnivå och fastställda av

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Delegeringspolicy; medicinsk delegering Fastställt av Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Särskilt boende Utarbetad av Eva Blomberg Skapat datum 090901 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg RIKTLINJE 1(12) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg Den

Läs mer

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad Lathund för delegering av läkemedelsuppgifter 1 Fastställt av: MAS/ MAR

Läs mer

Innehåll Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län

Innehåll Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län Innehåll Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län Förord 1 Inledning 1:1 Övergripande arbetsordning 1:2 Lokal arbetsordning med bilaga 1 2 Ansvar 2:1 Kommunal nämnds ansvar

Läs mer

MAS Riktlinjer för läkemedelshantering

MAS Riktlinjer för läkemedelshantering MAS Riktlinjer för läkemedelshantering 1(30) Bakomliggande lagstiftning - Innehållsförteckning Inledning sida 4 Ansvarig förskrivare sida 4 Egenvård, allmänt sida 4 Delegering sida 5 Handräckning sida

Läs mer

Läkemedelshantering. Vilhelmina kommuns särskilda boenden

Läkemedelshantering. Vilhelmina kommuns särskilda boenden Läkemedelshantering På Vilhelmina kommuns särskilda boenden 2010 Innehållsförteckning 1. Arbetsordning 2. Ordination 3. Iordningsställande och administrering av läkemedel 4. Vid behovs medicin 5. Rekvisition

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering i Staffanstorps Kommun

Riktlinjer för läkemedelshantering i Staffanstorps Kommun VÅRD OCH OMSORG Riktlinje Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Riktad till all personal ansvarig för att riktlinjen blir känd respektive arbetsledare Utfärdad 2007-01-29 Reviderad 2008-05-27 Gertrud

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter i Järfälla kommun

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter i Järfälla kommun Dnr Son 2011/26 2009-05-18 1 (30) Reviderade 2009-11-11 2010-04-21 2011-03-24 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter i Järfälla

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS Publicerades första gången 1966. FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. www.fass.se Innehållet i FASS Alkohol och läkemedel Antibiotikaresistens

Läs mer

9 Förvaring Handbok för läkemedelshantering

9 Förvaring Handbok för läkemedelshantering 1(6) 9 Förvaring Handbok för läkemedelshantering Innehåll 9 Förvaring Handbok för läkemedelshantering... 1 9.1 Läkemedelsförråd... 2 Förrådstyper... 2 9.2 Förvaringsanvisningar i läkemedelsförråd... 3

Läs mer

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Medverkande Rigmor Lindström, sjuksköterska Ida Lorenzson, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska en skickad till: patrikm@forenadecare.com rigmorl@forenadecare.com ida.lorenzson@sollentuna.se 1 (7) B0103 1.0

Läs mer

Datum 2014-05-20. Äldrenämnden

Datum 2014-05-20. Äldrenämnden 6.0 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lena Sjöberg Datum 2014-05-20 Diarienummer ALN-2014-0243.37 Äldrenämnden Riktlinje för läkemedelshantering Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum:

Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2002-09-26 Mottagare: Äldreomsorg Sjukvård Omsorg/Handikapp

Läs mer