Hodgkinlymfom. Birgitta Sander Karolinska Universitetssjukhuset (många bilder från Christer Sundström, Uppsala)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hodgkinlymfom. Birgitta Sander Karolinska Universitetssjukhuset birgitta.sander@ki.se (många bilder från Christer Sundström, Uppsala)"

Transkript

1 Hodgkinlymfom Birgitta Sander Karolinska Universitetssjukhuset (många bilder från Christer Sundström, Uppsala)

2 Disposition Kort historik Subtyper av Hodgkinlymfom Morfologi i lymfknuta och benmärg Kort om differentialdiagnoser Johan Sjunnessons fall

3 Beskrevs 1832 av Thomas Hodgkin, Guy s Hospital, London Behandlades då med arsenik, örter, kirurgi

4 Hodgkinlymfom I motsats till non-hodgkinlymfomen har klassifikationen av Hodgkins sjukdom i stort sett stått sig sedan Jackson & Parker (1944), modifierad i Rye klassifikationen (1966) I. Nodulärt lymfocytrikt Hodgkinlymfom (NLPHL) II. Klassiskt Hodgkinlymfom Nodulärskleros Lymfocytrik typ Blandad typ Lymfocytfattig typ Den cellulära bakgrunden och fibrosgrad skiljer I alla dessa är tumörcellerna CD30+ CD15+ CD20+/- Hodgkin- och Reed-Sternbergceller i en inflammatorisk bakgrund Tumörceller i minoritet (vanligen 1-3%)

5

6

7

8 Reed-Sternbergcellen Inte patognomon, RS-lika celler förekommer i flera tillstånd Mononukleos (CD20++ CD79a+ CD30+ CD15- EBV+) Cancer, melanom (CD30- CK/S100+) Histocytoser Diverse non-hodgkinlymfom» Högmaligna B cells lymfom t.ex. T-cellsrikt B cells lymfom» T cells lymfom t.ex. perifert T cellslymfom UNS, anaplastiskt T cells lymfom» Hodgkin-lik transformation i SLL/KLL, follikulärt lymfom. Dessa orsakas av EBV reaktivering

9

10 Nodulärt lymfocytrikt Hodgkin lymfom Skiljer sig i flera avseenden från klassiskt HL: Kliniskt 5% av HL En ålderstopp (30-40 år) Enstaka pat. har initialt lymfadenopathi med follikulär hyperplasi och progressivt transformerade germinalcentra (PTGC) Engagerar en lymfkörtel: cervikal/axillär/inguinal; sällan spridd sjukdom; sällan mediastinalt el. extranodalt engagemang Sena recidiv rel. vanliga, inte alltid NLPHL 5 % transformation till DLBCL (NLPHL)

11 Nodulärt lymfocytrikt Hodgkin lymfom (NLPHL) Histologi Stora noduli av små lymfocyter låg förstoring; diffusa områden förekommer I noduli stora celler med loberad kärna LP-celler (tidigare L&Hceller)/ popcorn celler vesikulär, flerloberad kärna, små nukleoler, måttlig, blek cytoplasma även andra atypiska celler förekommer immunoblast- eller R-S-lika Relativt monomorf bakgrund av små lymfocyter och ev. epiteloida histiocyter Ev. rester av GC, ibland progressivt transformerade Granulocyter och plasmaceller saknas; Inga nekroser, ingen fibros

12 PTGC

13

14

15

16 BCL6

17 Nodulärt lymfocytrikt Hodgkin lymfom (NLPHL) Differentialdiagnostik Reaktiv hyperplasi (EMA-, nodal arkitektur intakt) T-cellsrikt/histiocytrikt B-cellslymfom (inga CD57+ T-celler, inget FDCnätverk; ev. annan lokalisation) Follikulärt lymfom (ev. atypiska celler CD10+) Småcelligt lymfocytärt lymfom, SLL/KLL ( trecellsflora, CD5+ B-celler) Klassiskt HL

18 Klassiskt Hodgkinlymfom Egenartad epidemiologi Stor geografisk incidensvariation Socioekonomiska faktorer Bimodal åldersfördelning Ökad incidens hos immundefekta Etiologi Relation till EBV % pos med EBER-teknik, lokaliserat till tumörceller 60 % pos med PCR-teknik; Lokalisation Nästan enbart lymfkörtlar Initialt unifokal sjd, spridning per continuitatem (ssk NS) Ev. spridning till BM, mjälte och lever

19 Klassiskt Hodgkinlymfom Blandning av olika celler i varierande histologiska mönster = karakteristisk morfologisk grundstruktur Lymfocyter av olika slag, mest CD4+ T-celler Plasmaceller Neutrofiler (runt nekroser) och eosinofiler Histiocyter, ev. epiteloidcellsgranulom Fibroblaster Tumörceller med karakteristisk morfologi i minoritet (1-10 %)

20 Klassiskt Hodgkinlymfom Klinik Oftast debut med lymfkörtelförstoring NS mediastinum MC cervikala + inguinala LD subdiafragmatiska Varierande grad av immundefekt Lymfocytopeni, T-cellsdefekt Infektionsbenägenhet B symtom

21 Variant: nodulär scleros Klinik Vanligaste varianten, 60 % Yngre vuxna-vuxna Cervikala - supraklavikulära lymfkörtlar, mediastinum Stadium I/II

22

23

24 Dubbelfärgning PAX5 i brunt och CD30 i rött visar att de CD30+ cellerna är B celler

25 Variant: mixed cellularity Klinik Ca. 30 % Vanligast hos barn, äldre och vid HIV-infektion Stadium II-IV Engagerar ofta hel lymfkörtelstation, ev. mjälte, lever, BM Histologi Diffust-vagt nodulärt, initialt parakortikalt växtsätt, måttlig diffus fibros, ingen skleros Diagnostiska RS-celler Rel. riklig förekomst av bystander celler Ev. nekrosområden Inkluderar interfollikulär variant % EBV+

26

27 Variant: lymfocytrik typ Klinik 5 % Histologi Nodulärt- ev. diffust växtsätt Få men klassiska HRS-celler (< 5/hpf) Rikligt med lymfocyter Få eosinofiler, neutrofiler och plasmaceller Ev. rester av GC CD21+

28

29 Variant: lymphocyte depletion Klinik 5 %, sjunkande Aggressiv, stadíum III el. IV Drabbar äldre, HIV Adbdominalt/exranodalt engagemang Stadium III-IV Histologi Två varianter enl. Lukes & Butler (1966) Retikulär typ cellrik, pleomorfa tumörceller inkl. diagnostiska och bisarra HRS-celler, ibland i sheets, ev. nekroser Diffus fibros cellfattig bindväv med spolformade celler, spridda HRS-celler, ev. bisarra, sparsamt med lymfocyter; brist övriga celltyper kan ses som obduktionsfynd efter strålbehandling el. kemoterapi

30

31 Benmärgen vid NLPHL Sällan BM-engagemang, Engagemang vanligare vid recidiv Relativt vanligt vid transformation till DLBCL

32 Benmärgen vid klassiskt Hodgkinlymfom Hematologiska komplikationer vanliga (normocytär, normokrom anemi, lymfopeni, ev. pancytopeni) men Benmärgsengagemang endast hos 5 % varierar med stadium och variant av HL fokalt fibroblaster + fibrer + lymfocyter + atypiska celler (RS celler sällsynta, inte nödvändigt) biopsi viktig, syns aldrig i utstryk, ofta inte i märgkula CD30; CD61 (för att identifiera megakaryocyter)

33

34 CD3 CD30

35 Obs! Hodgkindiagnos kan normalt inte ställas på BM-prov Om diagnos är ställd på LGL behöver inte Reed-Sternbergcell påvisas i BM för att engagemang ska anses föreligga atypiska CD30+ celler i rätt miljö räcker Differentialdiagnostik mot andra lesioner med fokal fibros i BM Cancermetastas Vissa T- och B-cellslymfom (ssk TRBCL, ALCL, AILT, PTCL) Myeloproliferativa tillstånd, mastocytos Granulom

36 Patient med hypertoni och KOL Johan Sjunnesson KLL sedan Vid diagnos hypoglobulinemi och upprepade infektioner Behandlas med subkutana immunglobuliner. Ingen behandling fram till 2012.

37 Kliniskt förlopp Januari 2012 tillväxande körtel höger ljumske (5x5 cm) som besvärar pat. Behandlas med Klorambucil. Regress. September 2013 åter tillväxt av körtel höger ljumske (8x10 cm). Inga allmänsymtom. Ingen behandling Januari, februari 2014 inlagd pga hyperkalcemi och njurpåverkan. Ultraljud njurar ua. PTH lågt. 15x10 cm stor körtel höger ljumske. Steroidbehandling. CT thorax buk förstorade körtlar buk, höger ljumske samt hepato-splenomegali.

38 Mars Cytogenetik visar ej del 17p. Planeras för start av R-Bendamustin. April 2014 Benmärgsbiopsi, utstryk: Benmärg med B-KLL och transformation till klassiskt Hodgkinlymfom med utbredda nekroser. Behandlas med CHOP-21 x 6. Oktober 14, CT-utvärdering visar på god regress av förstorade körtlar och mjälte. Mår bra.

39 Benmärg april 2014

40 Benmärg april 2014

41 Benmärg april 2014

42 CD45 Benmärg april 2014

43 Benmärg april 2014 CD3 CD20

44 CD30 Benmärg april 2014

45 Benmärg april 2014 CD30 CD15

46 Benmärg april 2014 CD79a CD5

47 CD23 Benmärg april 2014

48 Benmärg april 2014 In situ hybridisering för EBV EBER

49 Benmärg april 2014 Sparsamt KLL infiltrat Stora nekroser Rikligt med RS celler med CD30+ CD15+ och också sjok av medelstora CD30+ celler Utbredd EBV+ i de atypiska cellerna RS celler uttrycker också CD20, CD79a, CD23 men inte CD45 Bakgrund av CD3+ T celler

50 Benmärg oktober 2014 I vissa märgrum låg cellhalt, i andra ordinär hematopoes, små KLL infiltrat, inga nekroser, inga Hodkinceller

51 Hodgkinlik transformation vid CLL Richter transformation av typen Hodgkin lymfom (1/10 av alla RT, dvs 0,2-0,8% av alla CLL) Typ 1 och Typ 2, se Ohno T et al. Blood 1998 Typ 1 Spridda RS-lika celler i en bakgrund av KLL RS celler omges av B celler Associerat med EBV, sannolikt pga immunsuppression i KLL Typ 2 Bild som vid klassiskt HL, dvs en bakgrund av T celler, eosinofiler, mastceller, histiocyter och plasmaceller RS celler omges av T celler Majoriteten (70%) associerat med EBV Varianter Mixed cellularity 44% Nodulär scleros 27% Lymphocyte depletion 12% Lymphocytrik 12% (Bockorny et al. Br. J. Hematol. 2011, 86 case reports)

52 Hodgkinlik transformation vid CLL Typ 1 Mao, Z, Quintanilla-Martinez, L, Raffeld, M, Richter,M, Krugmann, J, Burek C, Hartmann, E, Rudiger, T, JaffeES, Muller-Hermelink, HK,Ott, G, Fend, F and Rosenwald, A. Am. J. Surg. Pathol. 2007

53 Hodgkinlik transformation vid CLL Typ 2 Mao, Z, Quintanilla-Martinez, L, Raffeld, M, Richter,M, Krugmann, J, Burek C, Hartmann, E, Rudiger, T, JaffeES, Muller-Hermelink, HK,Ott, G, Fend, F and Rosenwald, A. Am. J. Surg. Pathol. 2007

MCL, MZL och MALT-lymfom och lite om myelom. Birgitta Sander Karolinska Universitetssjukhuset birgitta.sander@ki.se

MCL, MZL och MALT-lymfom och lite om myelom. Birgitta Sander Karolinska Universitetssjukhuset birgitta.sander@ki.se MCL, MZL och MALT-lymfom och lite om myelom Birgitta Sander Karolinska Universitetssjukhuset birgitta.sander@ki.se Disposition Mantelcellslymfom diagnos och prognostiska faktorer som patologer bedömer

Läs mer

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar.

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Nedanstående rekommendation utarbetades vid ett expertgruppsmöte som anordnades 21 mars 2012 av Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). För utförlig

Läs mer

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarnas enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför

Läs mer

Innehåll. Förord. Inledning. 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen

Innehåll. Förord. Inledning. 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen Innehåll Förord Inledning 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen 3 Behandling Hodgkins lymfom Cytostatika Behandling vid högmaligna,

Läs mer

Vårdprogram för lungcancer

Vårdprogram för lungcancer Vårdprogram för lungcancer Utredning och behandling av lungcancer i södra sjukvårdsregionen Sydsvenska lungcancergruppen 2011 Vårdprogrammets giltighetstid: 2011 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ENDOKRINKIRURGISKT KOMPENDIUM 1 Innehållsförteckning TYREOIDEA... 4 UNDERSÖKNINGAR... 4 Anamnes... 4 Palpation... 4 Ultraljud... 4 Radiologi... 5 Scintigrafi... 5 Biokemi... 5 Cytologi... 5 TYREOIDEASJUKDOMAR...

Läs mer

Innehållsförteckning. Cancer corpus uteri

Innehållsförteckning. Cancer corpus uteri Innehållsförteckning Inledning... 3 Epidemiologi... 4 Ärftlighet och endometriecancer... 8 Precancerösa tillstånd... 10 Endometriehyperplasi histopatologi... 10 Endometriehyperplasi klinik... 12 Behandling...

Läs mer

Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus. Register för malignt hudmelanom

Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus. Register för malignt hudmelanom Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus Gäller 12 01 01 13 12 31 Register för malignt hudmelanom Nionde upplagan Malignt hudmelanom och dysplastiska nevus Vårdprogrammet finns på www.rccuppsalaorebro.se

Läs mer

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Femte upplagan Vårdprogrammet finns på www.roc.se Femte upplagan Layout: Jana Howe Tryckt på Reklam & Katalogtryck, Uppsala, maj 2008 Inledning

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Sarkoidos. Svensk Lungmedicinsk Förening 2014. Vårdprogram för. Innehåll

Sarkoidos. Svensk Lungmedicinsk Förening 2014. Vårdprogram för. Innehåll Svensk Lungmedicinsk Förening 2014 Vårdprogram för Sarkoidos Innehåll 1. Förord...3 2. Författarregister...4 3. Jäv...4 4. Epidemiologi...5 5. Immunologi och patogenes...6 6. Genetik...8 7. Kliniska manifestationer...9

Läs mer

Mastocytos en sjukdom med många ansikten Utredning och behandling bör ske i samråd med Karolinska Universitetssjukhuset

Mastocytos en sjukdom med många ansikten Utredning och behandling bör ske i samråd med Karolinska Universitetssjukhuset klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se Mastocytos en sjukdom med många ansikten Utredning och behandling bör ske i samråd med Karolinska

Läs mer

Vårdprogram för cancer inom huvudhalsregionen

Vårdprogram för cancer inom huvudhalsregionen Vårdprogram för cancer inom huvudhalsregionen 2005 Vårdprogrammets giltighetstid: 2005 11 01 2007 10 31 www.ocsyd.lu.se ISBN 91-85738-73-5 Onkologiskt centrum, Lund 2005 2 Innehåll 1. Inledning... 5 2.

Läs mer

Langerhans. Cell-Histiocytos

Langerhans. Cell-Histiocytos Utgiven av Barncancerfonden i samarbete med Svenska Histiocytosgruppen genom docent Jan-Inge Henter, Barncancerforskningsenheten, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Langerhans Cell-Histiocytos Innehåll

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Nationella riktlinjer för behandling av T-cellslymfom

Nationella riktlinjer för behandling av T-cellslymfom Nationella riktlinjer för behandling av T-cellslymfom Svenska lymfomgruppen, Tredje utgåvan Januari 2014 1 Innehållsförteckning Nationella riktlinjer för behandling av... 1 T-cellslymfom... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas.

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas. Huvud/hals-cancer Naso-(=epi)farynx Orofarynx (mellansvalg) Tungbas Hypofarynx Munbotten Larynx; supraglottisk glottisk subglottisk Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer Eva Brun Onk

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Esofagus- och ventrikelcancer Nationellt vårdprogram November 2012 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2012-11-21

Läs mer

Huden hos den åldrande människan

Huden hos den åldrande människan Gösta Roupe, professor i dermatologi och venereologi, hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Huden hos den åldrande människan Förkortade telomerer i kromosomernas ändar utgör en genetisk

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör (CUP)

Cancer med okänd primärtumör (CUP) Cancer med okänd primärtumör (CUP) NATIONELLT VÅRDPROGRAM 2011 Giltighetstid 2011 2013 Nationella arbetsgruppen för Cancer utan känd primärtumör (CUP) Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Vårdprogram för. Idiopatisk lungfibros

Vårdprogram för. Idiopatisk lungfibros Vårdprogram för Idiopatisk lungfibros Svensk Lungmedicinsk Förening 2012 Vårdprogram för Idiopatisk lungfibros Innehåll 1. Förord 2. Författarlista 3. Jävsdeklarationer 4. Idiopatisk lungfibros: Bakgrund

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(44) Dokument ID: 09-31192 Fastställandedatum: 2013-09-19 Giltigt t.o.m.: 2014-09-19 Upprättare: Thomas U Weitoft Fastställare: Tova Johansson Marknell Reumatologi Gävleborgs

Läs mer

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2 2014 Anders Bengtsson (Ordförande) Christopher Sjöwall Anna Rudin Iva Gunnarsson Lars Rönnblom Christine Bengtsson Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

månedens nordiske artikkel månedens nordis

månedens nordiske artikkel månedens nordis månedens nordiske artikkel månedens nordis Huden hos den åldrande människan Hudens åldrande styrs av genetiska faktorer (kronologiskt åldrande) och av effekten av ultraviolett ljus. Kronologiskt åldrande

Läs mer

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella lungcancerregistret 2014 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Uppsala April 2014 Innehåll Styrgruppen för nationella lungcancerregistret...

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Modern behandling av maligna blodsjkdomar. Hospice Gabriel-seminarium på Vara Konserthus 2 oktober 2013 Martin Hjorth

Modern behandling av maligna blodsjkdomar. Hospice Gabriel-seminarium på Vara Konserthus 2 oktober 2013 Martin Hjorth Modern behandling av maligna blodsjkdomar Hospice Gabriel-seminarium på Vara Konserthus 2 oktober 2013 Martin Hjorth Maligna blodsjukdomar, blodcancer Leukemier Maligna lymfom Myelom Myeloproliferativa

Läs mer