Bindväv BINDVÄV BLOD. ECM (extracellulär matrix) GRUNDSUBSTANS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bindväv BINDVÄV BLOD. ECM (extracellulär matrix) GRUNDSUBSTANS"

Transkript

1 Bindväv BINDVÄV BLOD Dagmar Galter Institutionen för Neurovetenskap Karolinska Institutet mångsidigtvävnadstyp anpassad6llolikafunk6oner mycketgrundsubstans cellernaliggerglest extracellulärtmatrixbestårmestavtvågrupperav fibrer:kollagenochelas6n ECM(extracellulärmatrix) =intercellulärsubstans,mellansubstans finnsiallatyperavvävnader beståravproteinfibrer,ecmproteiner,sombildar eknätverkomkringcellerna laminin,fibronek6n,kollagen,elas6n icellmembranertfinnsproteinerkallade INTEGRINERsomförbindercellenmedECM detfinnssärskiltmycketecmibindväv GRUNDSUBSTANS komponenterivävnadersomäricke cellulära ärdetproteinerkallsdeovaextracellulärtmatrix kanvaravaken,mineraler,proteinersomintebildarfibriller exempel: iblodet(vävnad)ärgrundsubstansenplasman ibenärgrundsubstansenbl.a.hydroxiapa6tkristaller ovastärdengelliknande,ochbeståravpolysackarideroch glykoproteinersombindermycketvaken 1

2 PGbildasavfibroblaster koplasextracellulärt6ll hyalinsyraochbildarstora komplex Hyalinsyra:englukosaminoglykan(GAG, mucopolysaccharid) PGharenliKenproteindel ochmångasulfaterade GAG,mycketpolära PGbindermycketvaKen Proteoglykaner(PG) Kollagen(collagen) kroppensvanligasteprotein (25 30%) ekproteinbeståendeav3 subenhetersombildarenmycket stabiltrippelhelix vartredjeaminosyraärglycin, mycketprolin minst28olikatyperavkollagen någraavdembildarfibriller kollageni:ibindväv,ben,den6n kollageniiibrosk kollageniiiglakmuskulatur IVkollagenibasalmembran Celleribindväv: Bindväv:indelning fibroblaster:bildarecmochpg makrofager:(ätermycket)sekretoriskacellerför 6llväxcaktorerochproinflammatoriskacytokiner mastceller:innehållervesiklar(basofilakorn) medhistaminochheparinsomfrisäksvid allergiskareak6oner(klådaochsvulnad) pigmentceller:(släktmednervceller)som amelanin,finnsihud,iris,pigmenteratepitel luckerbindväv tätbindväv re6kulärbindväv specialiseradbindväv: blood brosk ben fekvävnad 2

3 Luckerbindväv TätBINDVÄV Funk6on: Funk6on: fyllerutrymmenmellanorgan förankrarorganen görvävnadenslitstarkaochhållfasta Förkomst: Förekomst: senorellerligament(ledband) dermis(läderhud) överalltikroppen, ova6llsammansmedfekoch andrabindvävscellerunder epitelet tätpackadnätverkav proteinfibraravkollagen, mindreelas6n glestnätverkavproteinfibrer ELASTISKBINDVÄV Kollagen färgningar Massontrichrom:kollagengrönt, cellkärnormörktblå Anilintrichrom:kollagenblåK, cellkärnorräda Funk6on: gerelas6citet Förekomst lunga blodkärl(aorta) mycketelas6n in6ma media adven66a 3

4 RETIKULÄRTBINDVÄV Grundsubstans: kollagentyp3(re6kulära fibrar) dendri6skaceller Förekomst iblodbildandeorgan (benmärg,mjälte) Speciellaceller:dendri6ska cellersomär an6genpresenterandeceller FeKväv:gultfeK(vitefat) förekomst: underhud,buk,benmärg funk6on: energiförråd,isola6onsskikt täkliggandeadipocyter litenecm,mångakapillärer lek6n,ap6tcentrum cytoplasmaochkärnatrycks6ll cellensperiferiavenstorfekdroppe avtriglycerider hormonkänsliglipas:glukagonoch insulinsomreglerar feknedbrytningenochfeksyntesen fekdroppenförsvinervidinfärgningen FeKväv:bruntfeK mesthosbarn,(2 5%av viktenhosspädbarn) mellanskulderbladen,runt njurarochrunthalsen mitokondrierikacellermed mångamindrefekdroppar värmeproducerande SammanfaKning:bindväv cellfaggvävnadstypmedmycketgrundsubstans proteineriecm:k..oche.. olikatyperavbindväv luckerbindvävfinns..bindvävfinnsisenor r bindvävfinnsilymiörtlar(lyminutor) SkillnadenmellangultochbrunfeKär. 4

5 Blodetsfunk6oner: BLOD Dagmar Galter Institutionen för Neurovetenskap Karolinska Institutet Transport syre,koldioxid,näringsämnen,avfallsprodukter, hormoner, homeostas temperatur,jonkoncentra6oninclusiveph hemostas koagula6onsfaktorer,trombocyter, immunförsvar immunceller,an6kroppar Bodetsbeståndsdelar plasmaversusserum Blod rödablodkroppar blodkroppar vitablodkroppar blodpläkar serum plasma monocyter granulocyter lymfocyter neutrofila eosinofila basofila Plasmaärblodutanceller 90%vaKen,elektrolyter plasmaproteiner:fibrinogen,an6kroppar, albumin,hormoner, Serumärplasmautankoaguleringsfaktorer (ellervätskasomsepareraseverkoagula6on) fibrinogen vaken serumproteiner:allablodproteinersomintedeltar ikoagula6on(serumproteiner) 5

6 normalvärde: hematokrit40 45% erytrocyternasandelavblodetstotalavolym Cellerpermlblod: erytrocyter4.5 5x10E6 leukocyter4 9x10E3 trombocyter(blodpläkar)1.5 4x10E6 ochsåserdetutundermikroskopet Buffy Coat ANEMI POLYCYTEMI Vistelsepåhöghöjd Sjukdom(expolycytemiavera) LEUKOPENI Vissavirusinfek6oner LEUKOCYTOS Infek6on Leukemi erytrocyter(rödablodkroppar) specialiseradepåaktransporterasyre storamängderhemoblobin haringatransplanta6onsan6generochingen immunologiskavstötning hosvuxnabildasnyacelleribenmärg hormoneterytropoe6n 120dagariblodomloppet brytsnerimjälten 6

7 erytrocyterielekronmikroskopisktbild: erytrocyter haringencellkärna,fåmitokondrierochribosomer ingentrna ochingenproteinsyntes harenspeciellform:bikonkav storytaförgasutbyte,mycketflexiblaikapillären sicklecellanemi: gastransportiblodet gene6sksjukdom muta6oni hemoglobinalfa genen erytrocyterförlorar flexibiliteten bärareavbaraen muteradgenär delvisskydademot malaria syre bundet6llhemoglogin (300x10E6percell) koldioxid lösticytoplasma H + HCO 3 HCO 3 H + H 2 CO 3 CO 2 CO 2 H 2 O karbanhydras 7

8 Leukocyter=vitablodkroppar Neutrofilgranulocyt Granulocyter Neutrofilagranulocyter Eosinofilagranulocyter Basofilagranulocyter Agranulocyter Lymfocyter 50 75% 2 5% 0.5 1% 20 40% Äterbakterier Parasiter;allergi Allergi Förvärvadeimmunsvar livslängd: ibenmärg:1vecka cirkulerandei blodet:126mmar ivävnader:1 2dygn Monocyter 4 8% Fagocytos;an6genpresenta6on Neutrofilgranulocyt:morfologi Neutrofilgranulocyt:funk6on dödarochfagocyterarbakterier icke oxida6vtsystem:lysozym,laktoferrin,defensiner oxida6vtsystem:toxiskasuperradikalermedhjälpavmpo (myeloperoxidas) bildningavtoxiskasyreradikaler 12µmidiameter Stavkärnig Segmentkärnig PMN=PolyMorphoNuclear granula(primärgranula)azurofila Specifikagranula(sekundärgranula) C granula O 2 O 2 superoxid H 2 O 2 o OH H 2 O väteperoxid hydroxyl radikal Drums6ck/Barrbody HOO o perhydroxylradikal HOCl(=hypoklorsyra) kloraminer 8

9 Morfologi storaacidofilagranula cellkärnaova2 delad (glasögonformad) Förekomst blod slemhinnoravluvvägar diges6onskanaloch huden Eosinofilgranulocyt (eosinärekfägämne, fili=tyckaom) Eosinofilgranulocyt:funk6on försvarmotparasiter (inälvsmaskar) vidstress(höga cor6solnivåer)riskför EOSINOPENI vidallergieroch kroniskinflamma6on ökarantaletiblodet EOSINOFILI (<6%avleukocyterna) Basofilgranulocyt Morfologi mörka,oregelbundnagranula segmenteradkärna Förekomst Blod(ganskafå,<1%) Funk9on bildarhistaminochheparin vidastmaochallergiökarantalet Lymfocyt Morfologi runda,storcellkärna ingaellerfågranula, sparsamcytoplasma Förekomst Blod(25 30%) patrullerarslemhinnorav luvvägarochdiges6onskanal lymffoliklarochlymforgan 9

10 Lymfocytarter T lymfocyter(70%) (T=thymusderiverad) vik6grollicancertransplanta6oner ochvirusinfekteradeceller B lymfocyter(25%) (B=benmärgsderiverad) An6kroppsproduk6on(immunglobuliner) NK celler(10 15%) (NK=naturalkillercell) litestörreochgranuläralymfocyter cytotoxiska Morfologi storaceller(12 20µm) cellkärnaoregelbunden svagtbasofilcytoplasma Förekomst 2 8%avleukocyterna 1 2dagariblod Monocyt NärmonocytervandrarinivävnaderkallasdeMAKROFAGER ileverkupfferceller(50%),makrofagerilunga(15%) Monocyt:funk6on MegakaryocytochblodpläK fagocytos(ätermycket) uppvisarbitaravpatogenerför depatrullerandelymfocyterna förigenkännande (an6genpresenta6on) frisäkningavinterleukinersom styrimmunreak6onen 10

11 EMbildaverytocyt,trombocytoch neutrofilgranulocyt Trombocyt kärnlösa,ovala,2 4µm fragmentavmoderceller ibenmärgen MEGAKARYOCYT 8 10dagariblodet många6llväxcaktorer vidskadaavekblodkärl bildasenblodproppför aktäppaigenhålet fagocyterasileveroch mjälte mitokondrier invagina6oner tubuli proteingranula Hematopoes benmärgstransplanta6on pelvis % sternum rips månader födelse hövben>bröstben>revben>>>rörben 11

12 Hematopoes (hemopoes) Benmärgensuppbyggnad erytropoes blodbildande celleroch fekvävnad mellan bentrabekel (benbjälke) lymfocytopoes (lymfopoes) monocytopoes granulocytopoes trombocytopoes hemopoes SammanfaKning:blodet Pluripotent stamcell EG STAM CELLER Myeloidstamcell PRO erytroblast erytrocyt Lymfoid stamcell e PROGENITOR CELLER PRO myeloblast granulocyt monocyt trombocyter lymfocyt MOGNA CELLER tr NG M 12

Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare

Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare The meaning of some common used blood analysis - a compendium for veterinary nurses Karolina Nylén, Sandra Segerstedt Sveriges

Läs mer

Introduktion till Immunologi

Introduktion till Immunologi Introduktion till Immunologi Adnane Achour Adnane.achour@ki.se Centrum för Infektionsmedicin (CIM) Karolinska Universitetssjukhus Huddinge F59 eller Institution för Microbiologi, Tumör och Cell Biologi,

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Polycytemia vera 5 Benmärgens funktion Vad är polycytemia vera?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Polycytemia vera 5 Benmärgens funktion Vad är polycytemia vera? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Polycytemia vera 5 Benmärgens funktion Vad är polycytemia vera? 2 Diagnos 7 Symtom vid polycytemia vera Så ställs diagnos 3 Behandling 9 Blodtappning Cytostatika Acetylsalicylsyra

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4

Innehåll. Förord 3. Inledning 4 Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut myeloisk leukemi 5 Blodkroppar och deras funktioner Hur uppstår leukemi Möjliga riskfaktorer Diagnos/Vanliga symtom 2 Symptom 9 Så ställs diagnosen AML 3 Behandling

Läs mer

ATT LEVA MED SVÅR KRONISK NEUTROPENI. En handbok för patienter och deras familjer. Skriven för

ATT LEVA MED SVÅR KRONISK NEUTROPENI. En handbok för patienter och deras familjer. Skriven för ATT LEVA MED SVÅR KRONISK NEUTROPENI Skriven för av Audrey Anna Bolyard, R.N., B.S. Tammy Cottle Carole Edwards, R.G.N/R.S.C.N., BSc. Sally Kinsey, M.D. Beate Schwinzer, Ph.D. Cornelia Zeidler, M.D. Översättning

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Hodgkinlymfom. Birgitta Sander Karolinska Universitetssjukhuset birgitta.sander@ki.se (många bilder från Christer Sundström, Uppsala)

Hodgkinlymfom. Birgitta Sander Karolinska Universitetssjukhuset birgitta.sander@ki.se (många bilder från Christer Sundström, Uppsala) Hodgkinlymfom Birgitta Sander Karolinska Universitetssjukhuset birgitta.sander@ki.se (många bilder från Christer Sundström, Uppsala) Disposition Kort historik Subtyper av Hodgkinlymfom Morfologi i lymfknuta

Läs mer

Referensintervall. Prefix Analysnamn Referensintervall Enhet Kommentar. Beslutsgräns: > 50. Kvinnor: 0,15 0,75 Män: 0,15 1,1

Referensintervall. Prefix Analysnamn Referensintervall Enhet Kommentar. Beslutsgräns: > 50. Kvinnor: 0,15 0,75 Män: 0,15 1,1 Sidan 1 av 10 Förändringar sedan föregående version: Pt-Minirintest byter namn till Pt-Desmopressin-test. P-Apolipoprotein A1 och P-Apolipoprotein B utgår ur analyssortimentet. S 25-OH Vitamin D Beslutsgräns:

Läs mer

Veckoteman T3, Homeostas, med tillhörande tentamensfrågor. Sammanställare: Björn Bengtsson

Veckoteman T3, Homeostas, med tillhörande tentamensfrågor. Sammanställare: Björn Bengtsson Veckoteman T3, Homeostas, med tillhörande tentamensfrågor Sammanställare: Björn Bengtsson Tentafrågor termin 3 homeostas Veckotema 1 kroppskaviteterna och tillhörande anatomi 1. Fråga 12. 2004-01-16 (3p)

Läs mer

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p)

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) ORD. TENTAMEN Den friska människan 2, 2011-06-01 Sida 1 (22) Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) 1. (a) En av hudens funktioner är att medverka till kroppens skydd mot infektioner. Beskriv hur detta skydd

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18. UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng)

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18. UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng) TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18 UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng) Varje fråga består av ett antal delfrågor och en lista med bokstavsmärkta förslag. Markera för varje

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar.

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Nedanstående rekommendation utarbetades vid ett expertgruppsmöte som anordnades 21 mars 2012 av Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). För utförlig

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Pixuvri 29 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller 29 mg pixantron

Läs mer

1. Nociceptiva mekanismer Perifera mekanismer 1.2 Perifer sensitisering 1.3 Autonoma nervsystemet 1.4 Ryggmärgen

1. Nociceptiva mekanismer Perifera mekanismer 1.2 Perifer sensitisering 1.3 Autonoma nervsystemet 1.4 Ryggmärgen 1 Smärtfysiologi 1. Nociceptiva mekanismer 1.1 Perifera mekanismer 1.1.1 Figur 1.1.2 Nociceptorer 1.1.2.1 HTM 1.1.2.2 CPM 1.1.2.3 MMTN 1.1.3 Hyperalgesi 1.1.3.1 Primär hyperalgesi 1.1.3.2 Sekundär hyperalgesi

Läs mer

Tollarsjuka hos hund: en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar

Tollarsjuka hos hund: en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar Tollarsjuka hos hund: en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar av Kristi Anne Veien Uppsala 2004 Tollarsjuka hos hund: en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 HEMATOLOGI 2 Anemi 2 Blödarsjuka - akut omhändertagande 3 Blödningsjukdomar 4 Blödningskomplikationer vid antitrombotisk behandling 5 Disseminerad intravasal

Läs mer

Mastocytos en sjukdom med många ansikten Utredning och behandling bör ske i samråd med Karolinska Universitetssjukhuset

Mastocytos en sjukdom med många ansikten Utredning och behandling bör ske i samråd med Karolinska Universitetssjukhuset klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se Mastocytos en sjukdom med många ansikten Utredning och behandling bör ske i samråd med Karolinska

Läs mer

Apolipoproteinmetabolismen. Alveol-kapillärenheten. Afterload. Antidiuretiskt hormon (ADH) Apolipoproteiner

Apolipoproteinmetabolismen. Alveol-kapillärenheten. Afterload. Antidiuretiskt hormon (ADH) Apolipoproteiner normalt finner ute i andra delar av kroppen då en minskad syremängd i lungartäriolerna här ger en vasokonstriktion. Regleringen fungerar enligt följande; PCO2 + PO2 Bronkioldilation + Vasokonstriktion

Läs mer

Infö r prövet i Fysiölögi, Biölögi B

Infö r prövet i Fysiölögi, Biölögi B Infö r prövet i Fysiölögi, Biölögi B Matspjälkningen Vad sönderdelas födoämnena proteiner, kolhydrater och liptider till? Proteiner: Proteiner sönderdelas till aminosyror. Det börjar i magsäcken, där miljön

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Humanbiologi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tenta C MHU01A SSK09 15 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 16 01-12 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Modern behandling av maligna blodsjkdomar. Hospice Gabriel-seminarium på Vara Konserthus 2 oktober 2013 Martin Hjorth

Modern behandling av maligna blodsjkdomar. Hospice Gabriel-seminarium på Vara Konserthus 2 oktober 2013 Martin Hjorth Modern behandling av maligna blodsjkdomar Hospice Gabriel-seminarium på Vara Konserthus 2 oktober 2013 Martin Hjorth Maligna blodsjukdomar, blodcancer Leukemier Maligna lymfom Myelom Myeloproliferativa

Läs mer

Boule Diagnostics Årsredovisning 2010

Boule Diagnostics Årsredovisning 2010 Boule Diagnostics Årsredovisning 2010 Juridisk friskrivning Denna årsrapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver

Läs mer

IFM-Kongress 2011 My Dahling

IFM-Kongress 2011 My Dahling IFM-Kongress 2011 My Dahling Vi kommer alla av ett och samma ursprung, ifrån en liten region i Afrika. Forskning har påvisat att vi är avkomma efter 600 individer från början. Genom evolutionen har vi

Läs mer