Innehåll. Linköpings Stadsmission... Fö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e. Stöd och behandling. Sociala företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Linköpings Stadsmission... Fö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e. Stöd och behandling. Sociala företag"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Linköpings Stadsmission... är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening där så gott som alla kyrkor i Linköping är medlemmar. har till ändamål att utifrån diakonal grund professionellt hjälpa och stödja behövande människor. Stadsmissionens verksamhetsidéer är xxatt ge aktivt stöd åt drog- och alkoholberoende till ett värdigare liv xxatt verka förebyggande i drog- och alkoholfrågor xxatt erbjuda terapeutiska samtal till enskilda, par och familjer vid olika kriser xxatt bedriva utbildning och handledning xxatt vara väckande, pådrivande och utvecklande, när det gäller stöd och hjälpverksamhet xxatt aktivt arbeta med nätverk, dels den enskildes och dels med övriga vårdgivare xxatt anställda och volontärer arbetar sida vid sida xxatt erbjuda tjänster och kunskaper bl a genom avtal xxatt erbjuda praktik och anställning i sociala företag Finansiering sker genom: xxatt erbjuda tjänster och kunskaper bl a genom avtal xxanslag, bidrag, fondmedel, gåvor, kollekter, medlemsavgifter, testamenten xxhyres- samt försäljningsintäkter från egna verksamheter xxstöd från näringslivet i form av vänföretag Linköpings Stadsmission Box 16, Linköping Gåvobankgiro Foto framsidan: Daniel Vingsäter Redigering/form: Cecilia Salomonson Tryck: Stadsmissionens tryckeri Innehåll Fö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e Tack!...3 Organisationsskiss Medarbetare och medlemmar...6 Stöd och behandling Mariagården - behandlingshem HVB...8 Oasen - behandlingshem HVB samt skyddat boende för kvinnor med beroendeproblematik...10 Stadsmissionens samtalsmottagning...12 Kontaktcentrum samt Aktiviteter och sysselsättning...16 Boendestöd - Motala...18 Stödboenden: Götgatan och Valhallagatan...20 Sociala företag Arbetsträning...22 Andrahandsaffär Kretsboden...24 Stadsmissionens café...25 Restaurang von Dufva...26 Fastighetsservice...27 Snickeri...27 Textilverkstad...28 Tryckeri Vär(l)dshusets servering Resultaträkning...30 Balansräkning...31 Kassaflödesanalys...32 Noter...33 Underskrifter...37 Revisionsberättelse...38 Ett varmt tack Visioner

3 Foto: Daniel Vingsäter Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission - organisationsnummer får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 31/ Tack! Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla medarbetare. anställda och volontärer, som gjort fantastiska insatser under året. Våra medarbetare utför ett engagerat och professionellt arbete i mötet med alla de människor vi kommer i kontakt med genom våra olika verksamheter. Styrelsen vill också framföra ett stort tack till församlingar, organisationer, föreningar, enskilda och företag som genom bidrag, gåvor och på andra sätt stöder Linköpings Stadsmission. Tack vare detta stöd kan vi utföra ett gott arbete för människor som behöver vår hjälp. Tack också till Linköpings kommun, Linköpings kyrkliga samfällighet, Norrköpings kyrkliga samfällighet, många kommuner i vårt land, Kriminalvården och andra samarbetsparter för visat förtroende och goda affärskontakter. Ändamålet med verksamheten Linköpings Stadsmission är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening där så gott som alla kyrkor i Linköping är medlemmar. Vi stödjer människor i utsatta livssituationer. Vi tror på möjligheterna i mötet med varje människa. Och vi förmedlar något som ingen kan få för mycket av. Nämligen tro, hopp och kärlek. Några exempel Vi har kunnat hjälpa 26 kvinnor till ett drogfritt liv på vårt behandlingshem Oasen och vi har gett akut skydd åt 21 kvinnor med beroendeproblematik som varit utsatta för våld. 10 fängelsedömda män har fått hjälp att hitta tillbaka in i samhället igen utan kriminalitet och droger. Vi har stöttat 11 personer som är anhöriga till personer med beroendeproblematik, och 11 personer har deltagit i gruppverksamhet om sitt eget riskbruk och missbruk. Vi har mött par i totalt ca 800 familjerådgivningssamtal och vi har mött ca 250 personer i enskilda samtal. Vår ungdomsmottagning Sputnik har mött ca 140 ungdomar i enskilda samtal och gruppverksamheter. Vi har mött ett 25-tal unga föräldrar både i gruppverksamhet och i enskilda samtal och vi har mött ungdomar som förlorat en nära anhörig genom självmord. Varje dag kommer ca 50 besökare till vår öppna kontaktverksamhet i Linköping för människor med svåra livsproblem där ofta ett missbruk ingår. I Motala har vi gett boendestöd till ca 20 personer med missbruksproblematik. I våra stödboenden har ca 30 personer med missbruksproblematik fått stöd dygnet runt och ca 80 personer med missbruksproblematik har deltagit i olika aktivitets-, studie- och sysselsättningsverksamheter. Årsredovisning 2011 Linköpings Stadsmission 3

4 Vårt café har haft i snitt 105 cafégäster/dag och serverat i genomsnitt 60 luncher/dag. Restaurang von Dufva har serverat luncher per dag. Vi har lyckats skapa riktiga arbeten till ca 20 personer som aldrig eller inte på mycket lång tid haft ett arbete samt praktik- och arbetsträningsplatser för ca 100 personer. Ägarförhållanden Medlem i Linköpings Stadsmission kan kristna församlingar eller motsvarande kristna organisationer vara. Stadsmissionens högsta beslutande organ är ombudsförsamlingen, som består av medlemmarnas ombud. Ombudsförsamlingen kallas varje år till årsmöte samt ombudsmöte. Vid ombudsmötet ges information om verksamheten och möjlighet att påverka det fortsatta arbetet. År 2011 var 30 församlingar i Linköping samt 1 församling i Åtvidaberg, medlemmar. Nyheter Året 2010 var ett omtumlande år för Stadsmissionen. Vi hade då förlorat tre viktiga avtal: den kommunala familjerådgivningen, boendestöd och Barn Ungdom. Vi förlorade dessa verksamheter i den konkurrensupphandling som Linköpings kommun tillämpar. Under 2011 sjösatte vi en ny avdelning kallad Stadsmissionens samtalsmottagning där vi samlade ett antal gamla och nya mindre verksamheter. Här arbetar vi bl a med Unga föräldrar, kyrkans familjerådgivning, Sputnik, anhörigverksamhet, råd- och stödsamtal och VITA. Den 1 maj startade vi en ny verksamhet i Motala på Motala kommuns uppdrag: boendestöd för människor med tungt drog- och alkoholberoende. Vi fick i en ny konkurrensupphandling behålla stödboendena på Götgatan och Valhallagatan, dock med färre medarbetare och ett nytt personalschema. Vi satsade mera på insamling och marknadsföring än vad vi tidigare gjort bl a genom en insamlingsgrupp bestående av en anställd, en styrelseledamot och tre volontärer. Vi hade under en stor del av 2000-talet levt med den organisationsform som Stadsmissionen hade under 1990-talet. Det var en form som passade för den lilla organisationen men allteftersom vi vuxit visade sig bristerna. Den 1 februari påbörjade vi implementeringen av en ny organisation med bl a två områdeschefer som leder varsitt verksamhetsområde, Stöd och behandling respektive Sociala företag. Nu har vi en organisation som medger ytterligare växande. För tredje året i rad gjorde ett linköpingsföretag (CMA) en marknadsundersökning om vad linköpingsborna vet om Stadsmissionen och vilket förtroende man har. Resultaten är mycket glädjande. I november 2009 var det 21 % som inte hade hört talas om Stadsmissionen men det var bara 9 % i november 2010 och 10 % Många känner till oss och många anlitar oss. Resultat och ställning Våra intäkter uppgick år 2011 till 57,1 (51,8 ) mkr och fördelar sig enligt följande: avtal 75 (76) % (med framför allt Linköpings kommun), försäljning 15 (12) %, medlemsavgifter 1 (1) %, hyresintäkter 3 (4) %, gåvor 3 (3) % och bidrag 3 (4) %. De flesta avtal med Linköpings kommun är treåriga men kan förlängas med två år vid två tillfällen. Medlen vi får från Linköpings kyrkliga samfällighet beslutas för ett år i taget. Årets resultat för 2011 uppgick till (193) tkr. Soliditeten uppgick vid utgången av året till 62 (61) %. Vi är mycket tacksamma för det ekonomiska utfallet. Vi kan nu dels avbetala en del av det banklån på nio miljoner som vi har, dels använda ytterligare medel i verksamheten och dels ha en buffert, en reserv, för svårare tider som kan komma. Att generera goda resultat är viktigt från styrelsens sida för att vi även i framtiden, på samma framgångsrika sätt som hittills, ska kunna satsa och utveckla verksamheten för att i ännu högre grad kunna tjäna alla de människor som är i behov av Linköpings Stadsmissions tjänster. Det kan finnas skäl att betona att Stadsmissionen är en ideell förening utan vinstdrivande syfte, att vi inte är ett aktiebolag med utdelning till ägare utan en förening där överskottet går tillbaka in i verksamhet för människors bästa. En viktig faktor för vår framgång är att vi förfogar över ett antal fastigheter där vi bedriver vår verksamhet. Genom de egna verksamhetsfastigheterna skapas en mycket god flexibilitet för oss, t ex vid verksamhetsförändringar, som sannolikt inte varit möjligt om vi istället hade varit hyresgäster. Resultatet av Linköpings Stadsmissions verksamhet samt ställning vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Framtiden Vi arbetade i ledningsgruppen och styrelsen med frågor om Stadsmissionen framtid, om vilka hot vi möts av och vilka möjligheter vi har. Linköpings Stadsmission fortsätter att utvecklas för att möta framtiden. Vi vill i nära dialog med våra medlemmar och samverkansparter utforma verksamheten så att vi på bästa sätt kan möta de behov och förväntningar som människor i utsatta livssituationer kan ha. Stadsmissionens arbete vilar på kyrkans diakonala uppdrag. Kärlek kan aldrig vara enbart teori, den vill praktik. Saknas tydliga uttryck för den, sviker kyrkan sitt uppdrag. Vi kan och ska i vår verksamhet förverkliga kyrkans tvåtusenåriga diakonala uppdrag. Linköping i april 2012 Göran Magnusson, ordförande Lars Linebäck, direktor 4 Linköpings Stadsmission Årsredovisning 2011

5 Organisationsskiss 2011 Medlemmar Ombudsförsamling Valberedning Styrelse Revisorer Arbetsutskott Direktor Ledningsgrupp Kansli Stöd och behandling - Områdeschef - Enhetschefer - Arbetsledare Sociala företag - Områdeschef - Enhetschefer - Arbetsledare Verksamheter BEHANDLINGSHEM - HVB» Mariagården - Behandlingshem med klosterinriktning för fängelsedömda män» Oasen - Behandlingshem för kvinnor med beroendeproblematik STADSMISSIONENS SAMTALSMOTTAGNING» Anhörigstöd - för anhöriga till personer med beroendeproblematik» Familjerådgivning» Handledning, persongenomgång, utbildningsterapi» Psykoterapisamtal» Rådgivning och stödsamtal» Sorgegrupper för unga, bl a Vi som mist - finns även i Norrköping Verksamheter Andrahandsaffär - Kretsboden Stadsmissionens café för dig som förlorat någon genom självmord» Sputnik - samtal, läger, gruppverksamhet m m för ungdomar år» Unga föräldrar - 21 år eller yngre» VITA - för dig som behöver se över dina alkohol/drogvanor STÖD TILL VUXNA MISSBRUKARE» Aktiviteter och sysselsättning» Greta - skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik» Kontaktcentrum» Boendestöd - Motala» Stödboenden för personer med missbruks- och beroendeproblematik Stadsmissionens restaurang von Dufva Vär(l)dshuset» Fastighetsservice» Snickeri» Textilverkstad» Tryckeri» Vär(l)dshusets servering Volontärer

6 Medarbetare och medlemmar Organisation och styrelse Linköpings Stadsmission är en ideell förening. För organisation och förvaltning ansvarar en styrelse. Medlemmar i Linköpings Stadsmission är kristna församlingar. Ombud från dessa utgör ombudsförsamlingen som samlas två gånger om året, dels till årsmöte och dels till höstmöte. Ombudsförsamlingen är Stadsmissionens högsta organ och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, godkännande av årsredovisning, val av styrelseledamöter och revisor samt visioner och stadgar. Styrelsen utser direktor som ansvarar för organisation och genomförande av verksamheten. Stadsmissionen har två verksamhetsområden, Stöd och behandling samt Sociala företag som leds av varsin områdeschef. Inom de båda verksamhetsområdena finns ett antal enheter som leds av enhetschefer - se organisationsskiss - föregående sida. Styrelsen har behandlat 121 ärenden. Man har haft många stora frågor att arbeta med t ex xxekonomi och budget xxpolicydokument och handlingsplaner xxmarknadsundersökning, utvärdering av mål resp. nya mål xxupphandlingar xxorganisationsimplementering med bl a två områdeschefstjänster och ny ledningsgrupp xxuppdrag från årsmötet gällande Stadsmissionens utbredning utanför Linköping xxkvalitetsfrågor xxstart av verksamhet i Motala, kallad Boendestöd - Motala xxriksövergripande frågor för alla Sveriges stadsmissioner xxplanering av Stadsmissionen 40 år xxinsamling xxstadsmissionens framtid - hot och möjligheter. Styrelsen har sammanträtt åtta gånger och deltagit i två ombudsmöten (ett årsmöte och ett höstmöte). Enligt FRII:s (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) kvalitetskod ska ledamöternas närvaro på styrelsesammanträdena redovisas - se nedan. Siffrorna inom parentes är det antal gånger som varje ledamot skulle kunnat ha deltagit. Detta är ett sätt att mäta ledamöternas engagemang men det finns andra. Alla ledamöter brukar vid förhinder meddela detta till direktor och oftast dessutom kommentera de frågor som ska behandlas. Detta förfaringssätt syns inte i statistiken men visar på ett stort engagemang för Stadsmissionen. Styrelsens ledamöter uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete. Ordinarie i styrelsen xxgöran Magnusson, ordförande, byggnadsingenjör, 9 (10) xxgunilla Sandh, vice ordförande, rektor, 7 (10) xxgunnar Sundbaum, VD i byggbolag, 6 (10) xxpether Nordin, ekonomidirektör, 6 (10) xxlinnéa Rosenbaum, Teknisk doktor (Ph. D.), 7 (10) xxstefan Nellmark, advokat, 9 (10) xxemma Ottosson, diakon, t o m , 2 (3) xxannika Guttman Lundahl, undersköterska, t o m , 3 (3) xxkatrin Englund, kommunikationsstrateg, fr o m , 9 (10) xxniklas Royson, personalchef, fr o m , 2 (10) Ersättare i styrelsen xxkatrin Englund, kommunikationsstrateg, t o m , 9 (10) xxniklas Royson, personalchef, t o m , 2 (10) xxjonas Ridderström, regionchef, 5 (10) xxthomas Stoor, domkyrkokaplan, 6 (10) xxmaria Forsell, organisationskonsult, fr o m , 6 (8) xxida Lundqvist, arbetsförmedlare, fr o m , 6 (8) Personalrepresentanter xxper Davidsson, ordinarie, t o m , 2 (3) xxtobias Adamovic, ordinarie, fr o m (8) xxannelie Johansson, ersättare, t o m , 2 (3) xxcarolien Beun, ersättare, fr o m (2) xxlars Linebäck, direktor, 10 (10) Arbetsutskott Styrelsens arbetsutskott har varit beredande i ärenden och rådgivare/bollplank åt direktor. Ledamöter: Göran Magnusson, ordförande; Gunilla Sandh, vice ordförande samt Lars Linebäck, direktor. Valberedning Staffan Jonsson (sammankallande), Gull-Britt Nord, Berit Nilsson samt Jan Byrmo. Revisor Revision har utförts av Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers AB, Linköping, med huvudansvarig Dick Svensson, auktoriserad revisor. 6 Linköpings Stadsmission Årsredovisning 2011

7 Ledningsgrupp Linköpings Stadsmissions verksamhet leds av en av styrelsen utsedd direktor och en ledningsgrupp som 2011 bestod av följande personer: xxlars Linebäck, direktor xxlisa Ahlnér, personaladministratör xxcrister Auer, tf områdeschef sociala företag (fr o m oktober) xxsanna Detlefsen, områdeschef stöd o behandling xxmats Hirschman, områdeschef sociala företag (april - september) xxmarie Pettersson, ekonomichef xxcecilia Salomonson, informatör Medarbetare Vårt arbete utgår från verksamhetens uppdrag och den gemensamma värdegrunden. Totalt var 223 anställda (tillsvidare- och visstidsanställda, timanställda samt vikarier) under 2011, varav 141 kvinnor och 82 män. Omräknat till helårsanställda motsvarar detta 107 personer. Sjukfrånvaron uppgick till 6,21 % varav 50,4 % är korttidsfrånvaro. De anställdas medelålder är 44 år. Volontärer Volontärer utgör ett ovärderligt tillskott till verksamheterna. Utöver den anställda personalen har 75 personer arbetat ideellt för Linköpings Stadsmission. Stadsmissionens kansli Kansliets uppgifter är ledning, personal, ekonomi, information, fastigheter, insamling och utveckling samt att svara för administrativt arbete och ge stöd till Linköpings Stadsmissions olika verksamheter. Vi arbetar ständigt med kvalitetsfrågor, intern kontroll och med mål enligt balanserat styrkort. Personalen består av direktor, ekonomichef, två ekonomiassistenter, varav den ena också är IT-samordnare, två områdeschefer, personaladministratör och informatör. Vi samverkar med domkyrkoförsamlingen genom en gemensam medarbetare som till 60 % arbetar hos oss i huvudsak med vänföretag och insamling. Samarbeten och nätverk Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner bildades 2008 och dess syfte är bl a att Stadsmissionerna gemensamt ska arbeta med opinionsbildning och insamling samt skapa en dialog för utvecklingsfrågor. Medlemmar är stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås. Riksföreningen är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet. Då PostkodLotteriet 2011 lade om sin utdelningsplan betalades inga medel ut detta år. Linköpings Stadsmission har ett 90-konto vilket betyder att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Stadsmissionen är medlem i FAM- NA - en riksorganisation för vård och omsorg utan vinstsyfte. Stadsmissionen är också medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) som har tagit fram en kvalitetskod för svenska insamlingsorganisationer med 90-konto. Den syftar till att öka öppenheten och tillgängligheten. Vårt arbete med kvalitetskoden redovisas i en s k kodrapport. Medlemmar 2011 xxberga församling (Svenska kyrkan) xxcitykyrkan (Evangeliska Frikyrkan) xxefs missionsförening i Linköping (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) xxförsamlingen Treklangen, Nykil (Svenska Missionskyrkan) xxgottfridsbergs församling (Svenska kyrkan) xxjohannelunds församling (Svenska kyrkan) xxjohanneskyrkan i Åtvidaberg (Svenska Missionskyrkan/Svenska Baptistsamfundet) xxkärna kyrkliga samfällighet - Kärna, Kaga, Ledbergs församlingar (Svenska kyrkan) xxlanderyds församling (Svenska kyrkan) xxlinköpings 1:a baptistförsamling (Svenska Baptistsamfundet) xxlinköpings domkyrkoförsamling (Svenska kyrkan) xxlinköpings Kår av Svenska Frälsningsarmén (Svenska Missionskyrkan och Svenska Frälsningsarmén) xxlinköpings metodistförsamling (Metodistkyrkan) xxlinköpings missionsförsamling (Svenska Missionskyrkan) xxnykils pastorats kyrkliga samfällighet - Nykil-Gammalkils och Ulrika församlingar (Svenska kyrkan) xxryds församling (Svenska kyrkan) xxryttargårdskyrkan (Evangeliska Frikyrkan) xxskeda missionsförsamling (Svenska Missionskyrkan) xxskeda - Slaka kyrkliga samfällighet - Skeda och Slaka församlingar (Svenska kyrkan) xxskäggetorps församling (Svenska kyrkan) xxs:t Lars församling (Svenska kyrkan) xxs:t Nikolai katolska församling (Katolska kyrkan) xxvikingstads församling (Svenska kyrkan) xxvist Vårdnäs kyrkliga samfällighet - Vist och Vårdnäs församlingar (Svenska kyrkan) xxvreta klosters församling (Svenska kyrkan) xxåkerbo församling (Svenska kyrkan) Årsredovisning 2011 Linköpings Stadsmission 7

8 Mariagården Stöd och behandling: Behandlingshem HVB Mariagården är ett HVB-hem (hem för vård och boende) som drivs på avtal med Kriminalvården. Målgrupp Långtidsdömda män som avtjänar fängelsestraff och som av Kriminalvården beviljats vårdvistelse under den sista återstående strafftiden innan villkorlig frigivning. De som kommer till Mariagården ska också ha deltagit i någon form av klosterverksamhet/retreat och/eller genomgått ett tolvstegsprogram på anstalt. Behandlingstiden är upp till ett år och Mariagården tar emot intagna från landets alla anstalter. Tillgänglighet Tillgängligheten för intresserade intagna är hög och behandlingsplats kan erbjudas omgående. Före placering besöker Mariagårdens enhetschef/föreståndare klienten på anstalten och därefter erbjuds en provapå-dag på Mariagården innan det slutgiltiga beslutet om placering fattas. Vi besöker häkten och anstalter för att informera om verksamheten samt ger föreläsningar för grupper. Information finns också på Stadsmissionens hemsida, Kriminalvårdens intranät, HVB-guiden samt i tidningsartiklar. Medias intresse är stort och vi har tillmötesgått intervjuönskemål. Vi har arbetat fram en folder som bl a har skickats till alla anstalter och alla som arbetar med den andliga vården där. Många vill göra studiebesök bl a grupper från Kriminalvården, socionomutbildningen och församlingar. Prestationer Vi har plats för 8 klienter. Samtliga platser abonneras av Kriminalvården sedan starten Under 2011 har 12 boende behandlats hos oss. Boendetiden varierar från ca 1 månad till 6 månader. De som har kommit under slutet av 2011 har fått en längre vårdvistelse - upp till ett år. Två klienter har under året avbrutit sin behandling. Övriga har fullföljt sin behandling som planerat och visat en vilja till att hitta en meningsfull tid efter fullgjort straff. Personal Mariagården har sex tillsvidareanställda samt ett antal timvikarier. Två behandlare plus föreståndare/ enhetschef jobbar dagtid måndag-fredag. Kvällar och helger jobbar tre behandlingsassistenter på rullande schema samt timvikarier. En behandlare har varit föräldraledig varför en vikarie arbetat sedan sommaren. Mariagården har under sommaren fått ny enhetschef. Två medarbetare går utbildning i ASI (Addiction Severity Index - en systematisk intervjumetod för klienter med missbruksproblem). Vi har regelbunden handledning av psykolog. Personalen har gått olika kurser såsom kunskapsseminarium om diskriminering, hot och våld mot homo/bisexuella på svenska fängelser, Stadsmissionens egna seminariedagar om hedersrelaterat våld respektive självmord och sorg hos barn och unga, brandutbildning m m. Samarbete och samverkan Kontakten med Kriminalvården sker främst via anstalten i Skänninge där Kriminalvårdens enda klosteravdelning finns. Kriminalvården är en stor organisation och det tar tid att få ut information till intagna som kan vara intresserade av vår verksamhet. Personalträffarna med de som arbetar med den s k Klostervägen (en vårdkedja för långtidsdömda män inom Kriminalvården) är viktiga då ett direkt informationsutbyte kan ske. Personal från Mariagården deltar sedan i höstas på Kumlaklostrets avslutningsfest för deltagare i 30-dagarsreträtten. Detta för att göra Mariagården känd för de interner som börjat Klostervägen. I Vadstena finns andra viktiga samarbetspartner såsom Pilgrimscentrum, Birgittasystrarna, Vadstena församling, Vätternkyrkan och Vadstena folkhögskola. Relationen till dessa är mycket god och betyder mycket för de boende på Mariagården. Kvalitetsarbete Vardagar drivs behandlingsverksamheten efter ett strukturerat dagsschema med bl a deltagande i Klosterkyrkans tideböner. Vi arbetar också med kontaktmannaskap. Varje boende har en behandlare som särskilt ansvarar för utformning av behandlingsplan, regelbundna samtal samt myndighetskontakter. Behandlingen bedrivs enligt evidensbaserade metoder och utfallet rapporteras månadsvis samt efter avslutad behandling till respektive anstalt. De boende medverkar i upprättandet av behandlingsplan samt deltar i de behandlingskonferenser som hålls regelbundet. Varje vecka har de ett husmöte där de för fram sina åsikter om sin vistelse på Mariagården och verksamheten i stort. På detta sätt kan vi justera innehållet utifrån de synpunkter som framkommer. Varje måndag har kontaktpersonerna och boende ett gemensamt möte där veckans hållpunkter planeras. Det kan vara inköp, matlagning, hemresor, sjukhusbesök m m. Under veckans personalmöte informeras också all personal om respektive boendes nuvarande behandlingsprocess. Enhetschefen träffar företrädare för Kriminalvården minst en gång i månaden och har tät kontakt med företrädare för anstalterna i Skänninge och Kumla 8 Linköpings Stadsmission Årsredovisning 2011

9 Foto: Daniel Vingsäter och för en dialog kring Klostervägen. Under året har personal på Kumla, Skänninge och Mariagården som arbetar med Klostervägen träffats vid två tillfällen. Detta för att kontinuerligt utveckla klostertanken och göra den mer känd hos de interner som går på reträtt på Kumlaanstalten. Efter avslutad behandling erbjuder Mariagården ett års eftervård utifrån klientens behov. Under 2011 har arbetet med ASI kommit igång och ska under nästkommande år utvidgas ytterligare. Detta för att kunna utvärdera behandlingsarbetet bättre. Synpunkter och klagomål Verksamheten på Mariagården har nu funnits i ett och ett halvt år och rutiner börjar sätta sig. Dock är mycket fortfarande relativt nytt och under uppbyggnad och vi tycker att det är viktigt att vara lyhörda inför såväl negativ som positiv kritik. Till största del har de boende varit nöjda med behandlingen och också uttryckt att den varit till stor hjälp för deras återanpassning till samhället. De boende blir vid inskrivning informerade om sin rätt att klaga. De som flyttat från Mariagården utvärderar behandlingen och hur tiden på Mariagården påverkat dem. Svaren har varit positiva och de boende tar t ex upp att deras självkänsla förbättrats, att de rustats för att stå på egna ben samt att de fått ett gott bemötande. Flera nämner också miljön på och kring Mariagården som lugn och läkande. Uppföljning, utvärdering och resultat Under sin vistelse på Mariagården har varje klient en individuell behandlingsplan som utgår från klientens behov men som också innehåller Mariagårdens övergripande mål efter avslutad behandling: - eget boende - arbete/studier/praktik - fritidssysselsättning - påbörjat nätverksarbete. Av de klienter som under året fullföljt sin behandling och flyttat från Mariagården har några flyttat till familjehem som en del av sin utsluss ut i samhället. Övriga har haft boende, sysselsättning (några uppbär pension), något intresse på fritiden och börjat/fortsatt att träffa sitt nätverk (familj, släkt, vänner). Viktiga händelser under året Annandag påsk hade Mariagården bjudit in till en återträff för de som flyttat från Mariagården men också för de som har haft intresse i att Mariagården kommit igång. Dagen innehöll måltider, samtal och visning av lokaler och verksamhet. Tanken är att detta ska bli en tradition där de som bor på Mariagården får bjuda in de som har flyttat ut till en återträff där de kan uppmuntra varandra men också återuppleva miljön, samvaron, klosterkyrkan m m. När någon flyttar från Mariagården och har fullföljt sin behandling så ordnar vi med fest. Det är en viktig händelse att få önska någon lycka till med livet ute i samhället. Det bjuds på tårta, en gåva från Mariagården (vänskapens ikon) samt en personlig gåva. Prioriterade frågor inför 2012 Under 2012 fortsätter arbetet för att få en högre beläggning. Detta ska åstadkommas bl a genom - kontakt med interner som gått reträtt/tolvstegsprogram i form av riktade utskick med foldrar, - besök på anstalter samt - utvecklade kontakter med de som jobbar med andlig vård på anstalterna. Prioriterat är också att utöka kontakterna med Kumla- och Skänningeanstalterna för att utveckla Klostervägen samt att utveckla och förbättra verksamheten på Mariagården bl a genom fortbildning. Årsredovisning 2011 Linköpings Stadsmission 9

10 Oasen Stöd och behandling: Behandlingshem HVB och skyddat boende för kvinnor med beroendeproblematik Oasen är ett halvvägshus som har ramavtal med Linköpings kommun, ett antal andra kommuner samt Kriminalvården. Målgrupp Kvinnor över 18 år med beroendeproblematik. Till Oasen kommer kvinnor som har alkohol-, narkotikaeller läkemedelsberoende, samt blandmissbruk. Hos en del finns samsjuklighet i form av neuropsykiatriska diagnoser, PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), bipolär sjukdom eller andra diagnoser som dock inte kräver sjukvård eller nattbemanning. Under 2011 har vi haft klienter i åldrarna år. Tillgänglighet Oasen är centralt beläget i Linköping. Personal finns tillgänglig vardagar kl Då verksamheten bygger på arbete i grupp och individuellt, är det ibland svårt att nå oss via telefon, meddelande kan då lämnas via telefonsvarare. Två värdinnor är på plats större delen av dagen. Vi nås även via Stadsmissionens hemsida. Trots hög beläggning under senare delen av 2011 har placering vid behov kunnat verkställas omgående. Prestationer Vi arbetar med tolvstegsprogrammet som grund. Då många av kvinnorna har varit utsatta för våld i nära relationer arbetar vi specifikt med dessa frågor. Vi har ett integrativt förhållningssätt till metoder för att kunna möta varje enskild kvinna utifrån hela hennes livssituation. Klienterna har möjlighet att arbeta med kriminellt beteendemönster, föräldraskap, arbetsträning och hälsa. Relationen mellan klienter och personal är central för behandlingen. Oasen har 11 platser för heldygnsvård (varav 4 i separata lägenheter) samt 4 dagvårdsplatser, totalt 15 platser. Under 2011 har Oasen erbjudit anhörigträffar och parsamtal via Stadsmissionens Samtalsmottagning. Vid behov har enskilda samtal med anhöriga erbjudits. Vi har 2011 haft 26 placeringar varav 13 klienter fortsätter behandlingen under Linköpings kommun har under perioden haft 21 placeringar varav 7 på biståndsbeslut och 14 genom service. Den genomsnittliga behandlingstiden för fullföljd behandling är 18 månader och under året har 8 klienter avslutat behandlingen enligt uppgjord planering. Behandlingsavbrott har förekommit i 5 fall. Greta vår verksamhet med samtal och stöd till våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik, har under året bestått av enskilda stödkontakter, oftast knutna till vårt skyddade boende. Projektet skyddat boende avslutades december Verksamheten bedrivs oförändrad 2012 med kommunala medel till dess beslut om framtida innehåll och utformning är klart. Boendet har 3 platser med en genomsnittlig beläggning på 45 %. Vi har haft kontakt med 21 kvinnor som fått stöd på annat sätt t ex myndighetskontakter, polis, sjukvård, samtal. Personal Under året har två medarbetare som arbetat länge på Oasen slutat för att pröva nytt arbete. Ytterligare en medarbetare har avslutat sin anställning p g a sjukdom. Då vi haft möjlighet att anställa två personer som tidigare arbetat som vikarier upplever vi att personalbytet har gått mycket bra och att kompetensen i personalgruppen har kunnat behållas. Oasen hade i slutet av 2011 fem fast anställda, alla med akademisk examen, såsom socionom, beteendevetare samt samhälls- och kulturanalytiker. Utöver det finns två värdinnor på vardera 50 % på tidsbegränsad anställning, en utökning med 50 %. Båda har akademisk utbildning. Alla vikarier har eftergymnasial utbildning från fritidsledarutbildning med tillkommande universitetsstudier till socionomutbildning. Inom arbetsgruppen finns ytterligare kompetens inom följande områden: ASI (Addiction Severity Index), MI (Motiverande samtal), HBT-frågor (homo-, bi- och transsexualitet), KBT (kognitiv beteendeterapi), NADA (National Acupuncture Detoxification Association, d v s öronakupunktur som behandlingsmetod vid beroendetillstånd), steg 1 psykoterapi, genusfrågor, våldsutsatthet, anhörigperspektiv, massage och yoga. Under 2011 har två medarbetare utbildats i ASI vilket innebär att fyra av fem medarbetare nu har denna kompetens. MI-utbildning har genomförts så att all personal nu har denna kompetens. En medarbetare fullgjorde utbildning i steg 1 psykoterapi under våren och ytterligare två tar denna examen 2012 resp Utöver detta medverkar vi aktivt i KIM (nationellt nätverk för kvinnofrid i missbruksfrågor). Samarbete och samverkan Kontakterna med placerande myndighet, bedömningsteam och socialförvaltning är mycket goda. Det finns en vilja till klientfokus. Även samarbetet med omsorgsnämnden fungerar mycket bra. Klienten ska tillsammans med sin familj få den bästa behandling som möjligt. När vår kompetens inte räcker till eller det finns behov av andra åtgärder ser vi över situationen och förmedlar kontakt med andra utförare. Samarbetet med olika verksamheter inom Stadsmissionen fungerar mycket bra. Vi har ett kontinuer- 10 Linköpings Stadsmission Årsredovisning 2011

11 Foto: Daniel Vingsäter ligt samarbete med våra sociala företag, Anhörigstöd samt våra stödboenden. Personalen på Oasen har under året samarbetat och samverkat med vårt skyddade boende på ett sätt som utvecklat båda verksamheterna och bidragit till att några klienter valt att gå vidare från skyddat boende till någon form av behandling. Kvalitetsarbete Personalgruppen har handledning varannan vecka av psykolog/psykoterapeut. Vi har personalmöte varje vecka för att gå igenom struktur, information och planering av verksamheten. Varannan vecka träffas gruppen för behandlingskonferens. Som ett led i kvalitetsarbetet har Oasen under 2011 gått med i skandinavisk sjukvårdsinformation. Vi har också haft en volontär som arbetat med att stötta en klient. Vi följer aktuell forskning inom vårt fält och anpassar vårt arbete efter den. Nya rön och arbetssätt samt reflektion över den egna verksamheten har tillvaratagits bl a genom deltagande i KIM och samverkan med kommunens kvinnofridsgrupp. Då vår verksamhet bygger på ramavtal bidrar detta till en kontinuerlig reflektion och granskning av den egna verksamheten. Även granskning från socialstyrelsen och Kriminalvården är en hjälp i kvalitetsarbetet. Stadsmissionen strävar efter en sammanhängande vårdkedja för kvinnor med beroendeproblematik: Från skyddat boende (ett projekt vi hoppas ska permanentas) via grundbehandling som öppnar våren 2012 (vi påbörjande det operativa arbetet under senare delen av 2011) till den idag befintliga förlängda behandlingen. Synpunkter och klagomål Vi använder oss av Linköpings kommuns klagomålsblankett som formellt instrument. Klienterna får information om detta vid inskrivning och även fortlöpande under behandlingen. Vid kontakt med anhöriga uppmärksammas de på möjligheten att lämna in synpunkter via samma system. Vi har inte fått klagomål utifrån på Oasens verksamhet under året. Klienterna har möte en gång per vecka där de utvärderar behandlingen. Vi vill ha en kontinuerlig dialog med klienterna om hur de upplever sin situation. Det är viktigt att skapa en atmosfär där förslag och klagomål hanteras på ett accepterande sätt. Vi lyssnar nogsamt på vad våra klienter, deras anhöriga och placerare har att säga om oss. Uppföljning, utvärdering och reslutat Som sista uppgift på Oasen skriver varje kvinna ett slags bokslut. Detta för att sammanfatta och utvärdera sin behandling och då inte endast på Oasen utan hela kedjan av insatser. Om klienten godkänner det, skickas bokslutet till andra utförare. Att kvinnorna på Oasen känner delaktighet och inflytande är en förutsättning för behandlingsarbetet. Klienten arbetar aktivt med genomförandeplan och veckoplanering och utvärderar hur arbetet fortskrider. Rapporter och dialog förs kontinuerlig med placerare. ASIuppföljningen visar hur livet förändrats inom olika områden. Uppföljning av kundnöjdhet görs av Skandinavisk sjukvårdsinformation och visar resultatet 8 av 10 möjliga, se Stadsmissionens hemsida. Viktiga händelser under året Tre medarbetare slutade sin anställning på Oasen. Tack vare lyckad rekrytering har det inte inneburit någon kompetensförlust. - Planering och arbete inför start av ny verksamhet - grundbehandling för kvinnor Renovering av Oasens lokaler. Klienter i förlängd behandling kan nu erbjudas enkelrum. Prioriterade frågor inför 2012 Fokus kommer att ligga på öppnandet av grundbehandlingen, rekrytering av personal, utbildning m m. Vi kommer att arbeta för en sammanhängande vårdkedja för kvinnor med beroendeproblematik där det skyddade boendet permanentas samt med att hitta nya former för att minska den genomsnittliga behandlingstiden utan att det påverkar resultatet. Årsredovisning 2011 Linköpings Stadsmission 11

12 Stadsmissionens samtalsmottagning Stöd och behandling: Stadsmissionens samtalsmottagning Stadsmissionens samtalsmottagning bildades januari Här arbetar vi främst med samtal i olika former, individuellt och i grupp. Tidigare verksamheter inom Stadsmissionen - Anhörigstöd, Sputnik, Vi som mist och sorgegrupper samt VITA samlades nu under samma tak. Utöver det tillkom två nya verksamheter för Stadsmission: Rådgivning och stödsamtal samt Unga föräldrar. Sputnik finansieras av gåvomedel samt Linköpings kyrkliga samfällighet och Bildningsnämnden. Övriga verksamheter drivs på avtal med Linköpings kommun. Utöver detta erbjuder vi även familjerådgivning (nu enbart med medel från Linköpings kyrkliga samfällighet - tidigare även på avtal med Linköpings kommun), psykoterapi och handledning. Till Samtalsmottagningen hör även den verksamhet vi bedriver i Norrköping på avtal med Norrköpings kyrkliga samfällighet: Svenska kyrkans familjerådgivning. Tillgänglighet Stadsmissionens Samtalsmottagning ligger centralt beläget på Hamngatan 23 i Linköping. Personalen finns tillgänglig vardagar kl med telefontid måndag, tisdag och torsdag kl 8.30 till Meddelande kan lämnas via telefonsvarare. E-postadress och telefonnummer finns på Stadsmissionens hemsida. Vi annonserar regelbundet i Östgöta Correspondenten bl a inför gruppstart och vi har även s k pluggannonser. Informationsfoldrar skickas regelbundet till bl a kuratorer på vårdcentraler, församlingar, större arbetsplatser och socialtjänst, detta beroende på vilka samverkansparter verksamheterna har. An h ö r i g s t ö d: Prestationer - Målgrupp Målgruppen är män och kvinnor över 18 år som har levt eller lever i medberoende. Avtalet omfattar 180 grupptimmar. Under 2011 har vi genomfört två grupper, en under våren och en under hösten. De har träffats på torsdagar - sammanlagt 25 grupptillfällen med totalt 11 deltagare varav 10 kvinnor och 1 man. Alla har kunnat beredas plats omgående. Vi har även hållit 6 öppna informationsträffar om medberoendeproblematik. För att öka tillgängligheten har gruppträffar erbjudits kl samt informationsträffar kl Trots att information gått ut har deltagarantalet varit lågt, något vi kommer att arbeta med under Familjerådgivning, p s y k o t e r a p i: Prestationer - Målgrupp Verksamhet både i Linköping och Norrköping. Vi vänder oss till alla som behöver bearbeta olika former av relationsproblem, ångest, nedstämdhet o s v. Vi har sammanlagt genomfört ca 800 familjerådgivningstimmar, ca 100 individuella samtalstimmar samt 34 timmar handledning. Rådgivning och stöd: Prestationer - Målgrupp Vi riktar oss till personer i alla åldrar som har problem av psykosocial karaktär, missbruksproblem eller befinner sig i akuta krissituationer. Avtalet omfattar maximalt timmar. Under året har vi haft kontakt med 254 personer, vara 182 kvinnor och 72 män. Antalet samtal/klient har varierat från 1 till 7. Totalt har timmar genomförts. Alla har kunnat erbjudas samtal omgående. Klienten ska få en tid inom två veckor. Under 2011 har de flesta fått tid inom en vecka. Vid behov har samtal kunnat bokas efter kl Sp u t n i k: Prestationer - Målgrupp Sputnik fortsätter sitt arbete för ungdomar, år, i form av samtal, läger, temalektioner på gymnasieskolorna och gruppverksamheter med olika fokus. Under 2011 har Sputnik, utöver det stora antal ungdomar och skolpersonal man möter vid temalektioner och informationstillfällen, haft kontakt med 138 ungdomar enskilt eller i grupp. Un g a f ö r ä l d r a r: Prestationer - Målgrupp Vi vänder oss till blivande/nyblivna föräldrar i åldrarna år, både kvinnor och män men det vi sett är att det är flest kvinnor som kommer hit tillsammans med sina barn. Papporna har främst deltagit vid utflykter, pappakvällar och parsamtal. Avtalet rymmer 25 familjer. Antalet kontakter har varierat under året men vi har totalt mött det antalet. Vid årsskiftet 2011/12 var ca 12 familjer aktiva besökare hos oss. Vi möter något fler mammor än pappor. Mammorna är de som oftast besöker de öppna grupptillfällena på dagtid tillsammans med barnet. Vi har utfört 345 grupptimmar och 218,5 timmar individuellt stöd. Fler timmar har varit planerade men inte blivit av p g a uteblivna besök. Ibland har deltagarna ordnat egna träffar. Då har gruppträffarna hos oss blivit färre. Vi har haft öppen gruppverksamhet dagtid 2 gånger/vecka sammanlagt 6-8 timmar/vecka, mammagrupp 3 kvällar/termin, pappagrupp 3 kvällar/termin och vänta barnträffar 2 gånger/termin. Deltagarna har även kunnat boka tid för individuellt stöd. Alla som önskat har kunnat delta i verksamheten. Vi som mist, sorgegrupp: Prestationer - Målgrupp Vi vänder oss till ungdomar i åldern år som mist 12 Linköpings Stadsmission Årsredovisning 2011

13 Foto: Daniel Vingsäter en närstående genom självmord. Samtliga deltagare under året har varit kvinnor i tjugoårsåldern. Avtalet omfattar maximalt 220 grupptimmar per år för 14 deltagare. Vi har haft en grupp under våren med 3 deltagare och en under hösten med 5 deltagare. Sammanlagt har grupperna träffats 15 gånger. Självmord är ett tabubelagt ämne och för att nå drabbade ungdomar krävs det ofta att vuxna i deras närhet vågar prata om det och rekommendera gruppen. Många gånger möts drabbade ungdomar av tystnad och de får då själva svårt att sätta ord på sina känslor och sitt behov av stöd. Vi har under året mött flera ungdomar som har sorg och som förlorat någon genom självmord, men de har inte varit aktuella för gruppen eller inte förmått att ta steget att komma hit. För de klienter som vi arbetar med har vi en mycket hög tillgänglighet via mobiltelefon och e-post. Vi har även haft öppet vissa kvällar och helger vid behov. Vi har kontinuerligt arbetat med hur vi kan bli mer tillgängliga för personer som söker oss för insatser eller socialsekreterare som vill förmedla ärenden. Vi ta: Prestationer - Målgrupp Målgruppen är män och kvinnor över 18 år som har missbruksproblem. Avtalet omfattar maximalt 408 grupptimmar per år för totalt 16 personer. Under 2011 har vi haft en grupp under våren och en under hösten som träffats 3 timmar per tillfälle en förmiddag respektive en eftermiddag i veckan. Sammanlagt har grupperna träffats 202 timmar fördelat på 67 tillfällen. Vi har totalt haft 11 deltagare varav 3 kvinnor och 8 män. Av dessa har 9 genomgått en positiv utveckling och varit drogfria under tiden i gruppen. Öp p e n v å r d s av ta l Vi har haft ett antal enskilda ärenden genom öppenvårdsavtal med Linköpings kommun, där vi genomfört totalt timmar av stöd och behandling. Personal På Samtalsmottagningen i Linköping arbetar 7 anställda, i Norrköping finns 1 anställd. Arbetet leds av en enhetschef på 50 %. Av de totalt 9 anställda är 8 Årsredovisning 2011 Linköpings Stadsmission 13

14 Stöd och behandling: Stadsmissionens samtalsmottagning kvinnor och 1 man. Alla medarbetarna har deltagit i en föreläsning om anknytningsbaserad familjeterapi (Magnus Ringholm, Norrköping) samt Stadsmissionens egna seminariedagar om hedersrelaterat våld respektive självmord och sorg hos barn och unga. En medarbetare har avslutat grundutbildning i psykoterapi steg 1 och en annan medarbetare påbörjade denna utbildning under hösten. En medarbetare avslutar för närvarande legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi. Under året har två medarbetare som arbetar med Anhörigstöd och VITA gått en orienteringskurs i Prime for Life. Den personal som arbetar med Unga Föräldrar har deltagit i Samtal med barn och unga (BRIS, Norrköping). Personalomsättningen har varit låg. En medarbetare har varit föräldraledig under del av året och då ersatts av vikarie med akademisk utbildning. Den enhetschef som rekryterades under april slutade i augusti. Ny enhetschef tillträdde i september med delat ledarskap för Samtalsmottagningen och Stadsmissionens behandlingshem Oasen. Samarbete och samverkan Personal ingår i olika kommunala nätverk och därigenom når vi ut till andra verksamheter som kan rekommendera och informera klienter om våra verksamheter. Vi har deltagit aktivt i de nätverksmöten som finns för de sociala utförarna i Linköpings kommun. Eftersom några av verksamheterna är nya för Stadsmissionen har samarbetet med andra aktörer vuxit fram under året. Unga föräldrar har samarbetat med Hagadal, Kvinnohälsan, Ungdomsmottagningen och några av Familjecentralerna. Samtal har förts om hur vi kan komplettera varandra, var gränserna går mellan våra olika verksamheter och om klienters fortsatta stöd i varandras verksamhet. Rådgivning och stöd har samarbetat med vårdcentraler runt om i kommunen och Itrim. Detta samarbete har främst bestått i att informera om verksamheten för att göra den känd. Samverkan med olika råd och stödverksamheter, t ex kommunens egen, behöver utvecklas för verksamhetsutbyte men även för att kunna slussa klienter vidare om samtal inte kan erbjudas inom rimlig tid. Vi som mist kommer återigen att samverka internt med Sputnik som har ett brett kontaktnät samt med skol- och vårdcentralskuratorer, skolsköterskor och lärare för att ingjuta mod hos dem att prata med ungdomarna om vad de varit med om samt för att få ut information om gruppen. Vi deltar även i sydöstra nätverket för suicidprevention. Anhörigstöd och VITA samverkar främst med vårdcentraler, företagshälsovård och kommunala arbetsgivare. Vi ser gärna att samarbetet med socialtjänsten, S:t Larsmottagningen och bedömningsteamet utökas. Familjerådgivningen i Norrköping har ett väl upparbetat samarbete när det gäller handledning för personal inom Norrköpings kyrkliga samfällighet. Kvalitetsarbete All personal har extern handledning av legitimerad psykoterapeut. Familjerådgivningen i Linköping har haft intern utbildningshandledning av legitimerad familjeterapeut. Den fortbildning vi deltar i utgår från medarbetarnas och verksamhetens behov. Vi har planeringsdagar samt veckovisa personalmöten och ärendegenomgångar. Klienter som kommer till oss ska känna sig välkomna och det är viktigt att de får det stöd de behöver och önskar. De olika verksamheterna har under året arbetat aktivt med att få ett brett kontaktnät, som ett led i att hjälpa och stötta våra klienter. Verksamheterna riktar sig till olika målgrupper vilket ska synas i planeringen. Är det en lågtröskelverksamhet ska den också uppfattas så av besökaren. Det tar vi hänsyn till i planering och utveckling. Brukarinflytande är ytterligare en kvalitetsfaktor. Våra besökare ska ha möjlighet att påverka innehållet i verksamheten, t ex vilka föreläsare som bjuds in till anhörigstödsgruppen, hur information ska gå ut till Unga föräldrars deltagare, vilka lokaler som fungerar bäst för olika verksamheter m m. Vi håller oss uppdaterade i aktuell forskning och strävar efter att anpassa vårt arbete efter den. De nationella riktlinjerna för missbruksvård förespråkar ett brukarfokus med integrativt förhållningsätt när det gäller metoder för att möta klientens behov. Vi har under året prövat att kombinera tolvstegsmetoden med kognitiva metoder vilket gett gott resultat från deltagare i utvärderingar. Eftersom många av verksamheterna på Samtalsmottagningen är nya för vi kontinuerligt samtal om rutiner, struktur, innehåll och hur utvärdering av verksamheten ska ske. Synpunkter och klagomål Kommunens klagomålsblankett finns lättillgänglig på Samtalsmottagningen. Det har inte framkommit några klagomål från klienter under året. Vid eventuella klagomål för vi alltid samtal med vederbörande. Att en dialog förs kring våra verksamheter mellan klienter och personal sker oftast på vår önskan. Detta förhållningsätt är betydelsefullt då det ger utrymme för klienternas synpunkter. Det som framkommit är bl a önskemål från klienter i Unga föräldrar om lunchservering, andra öppettider samt förslag på innehåll vid träffar och aktiviteter. Anhörigstöd har utformat föreläsningarna delvis utifrån deltagarnas önskemål. Vi tar också med önskemål i planeringen för nästa år. I VITA-gruppen har samtliga deltagare uttryckt att gruppen betytt mycket för deras utveckling i positiv 14 Linköpings Stadsmission Årsredovisning 2011

15 riktning under året. En del har uttryckt att de upplever att den kognitiva delen tillfört nya aspekter utöver de som ryms inom tolvstegsmetoden. Uppföljning, utvärdering och resultat Uppföljning sker kontinuerligt genom att samtal och gruppträffar utvärderas efter varje tillfälle. Efter avslutad insats görs en utvärdering tillsammans med klienten oavsett om man deltagit i en gruppverksamhet eller fått en individuell stödinsats. I vissa verksamheter görs detta muntligt, i andra skriftligt. Våra gruppverksamheter utgår från tanken om delaktighet och inflytande för alla medlemmar i gruppen. Samtal om bemötandet från personal och om huruvida behandlingen motsvarat individens förväntningar, förs kontinuerligt både i grupp och individuellt. Vi försöker, så långt det är möjligt, att låta klienternas åsikter synas i vår fortsatta verksamhet. I VITA-gruppen görs årligen en enkätundersökning som sedan presenteras på Stadsmissionens hemsida. Viktiga händelser under året Bildandet av Stadsmissionens Samtalsmottagning i januari 2011 och sammanförandet av gamla och nya verksamheter. Mycket har varit nytt eller annorlunda och krävt samtal och nya lösningar. Lokalerna har anpassats till den nya verksamheten. Första delen av året inriktades dels på att hitta struktur, rutiner och former för arbetet, dels på marknadsföring och samverkan. - De två seminariedagar Stadsmissionen ordnade - se föregående sida, under personal. - Efterfrågan av temalektioner på skolor av medarbetarna Sputnik har ökat stort. - Rekryteringen av enhetschef. Prioriterade frågor inför 2012 Vi fortsätter att marknadsföra oss för att hitta nya vägar att utvecklas och bli mer synlig och tillgänglig. Anhörigstöd kommer att informera bredare så att informationsträffarna blir kända och mer lättillgängliga. Vi ska även utöka antalet gruppträffar. Avtalet med Norrköpings kyrkliga samfällighet rörande familjerådgivning upphör Under 2012 kommer vi därför att föra samtal om detta med förhoppning om att verksamheten ska kunna bedrivas även i fortsättningen. När det gäller Rådgivning och stöd ska en skriftlig utvärdering för klienter att fylla i vid avslut tas fram och implementeras i början av Detta är ett viktigt led i att ytterligare säkra kvaliteten i vårt arbete. Redan idag har vi temalektioner på gymnasieskolor och utbildning om suicid och suicidprevention men här vill vi profilera oss tydligare. Vi ska undersöka vilka utbildningar som kan vara viktiga för oss samt olika sätt att bemöta ungdomar i gruppform. Vi kommer att arbeta för ett utökat samarbete med andra vårdgivare som kommer i kontakt med ungdomar som förlorat någon genom självmord för att uppmuntra att de stöttar ungdomarna att våga ta steget att komma till oss. En medarbetare kommer att delta i sydöstra nätverket för suicidprevention. Vi kommer också att försöka knyta en volontär till Vi som mistgruppen. VITA kommer under 2012 att arbeta för ett utökat samarbete med beroendekliniken och S:t Larsmottagningen. Vi ska även tillsammans med personal vid Stadsmissionens behandlingshem Oasen genomföra vidareutbildning om beroendeproblematik. Inom Unga föräldrar kommer vi att arbeta med tätare och mer regelbunden kontakt med de vi samarbetar med. Aktiviteter, öppettider och innehåll kommer att utvärderas och utvecklas. Även här kommer vi att arbeta tillsammans med volontärer. Årsredovisning 2011 Linköpings Stadsmission 15

16 Kontaktcentrum samt Aktiviteter och sysselsättning Stöd och behandling: Stöd till vuxna missbrukare Kontaktcentrum är en mötesplats med servering, dit alla är välkomna. Här ser och stödjer vi människor med svåra livsproblem, där ofta ett missbruk ingår. Aktiviteter och sysselsättning arbetar med sysselsättning/arbetsträning samt förberedande studier för personer med missbruksproblematik. Verksamheterna utförs på uppdrag av Linköpings kommun. Tillgänglighet Kontaktcentrum har öppet alla dagar året runt, dock med möjlighet att hålla stängt fyra dagar/år. Öppettiderna är måndag-fredag kl , lördag-söndag kl Torsdagar stänger vi kl Vi finns tillgängliga per telefon vardagar kl och helger kl Aktiviteter och sysselsättning arbetar och finns tillgängliga per telefon vardagar kl Båda verksamheterna finns på Isidor Kjellbergs Gränd 3 i centrala Linköping. Information finns på Stadsmissionens hemsida. Prestationer Kontaktcentrum erbjuder serveringsverksamhet för besökare per dag. Vi erbjuder även individuella motiverande och stödjande insatser till 20 personer per år (totalt timmar per år). Besökarantalet har minskat något och ligger runt 50 besökare per dag. Antalet gäster kan variera stort från dag till dag och i vissa fall från vecka till vecka. Antalet frukost- och lunchgäster har minskat något. Vi ser flest gäster under lunchtid och på eftermiddagen. Vi ser att vår verksamhet är otroligt viktig för våra besökare - ibland den enda trygghet de har. En av våra styrkor är att kunna möta varje individ där denne befinner sig just nu och på så vis erbjuda den stöttning som krävs för att förbättra livskvaliteten. Vi arbetar med motiverande insatser för att minska alkohol- och drogkonsumtionen. Vi erbjuder t ex enskilda samtal, delaktighet i verksamheten genom brödhämtning, mindre reparations- och trädgårdsarbeten, samt stöttning vid myndighetskontakter och andra viktiga skeenden i besökarnas vardag. Aktiviteter och sysselsättning har två inriktningar: Aktiviteter/sysselsättning med tio helårsplatser samt studier/arbetsförberedande med tolv helårsplatser. Vi erbjuder regelbundet skapande verksamhet, gitarrspel, kör och filmklubb. Andra aktiviteter är bowling, biljard, fika samt utflykter. Vi arbetar med motiverande samtal före, under och efter aktiviteterna samt för att fungera som en stabil grund för deltagarna i deras vardag. Aktiviteterna kan bli en väg vidare till studier eller annan sysselsättning. Vi har drygt 60 personer som stadigt återkommer till oss och vi har under året upplevt framgångar med flera av deltagarna. Vi erbjuder även sysselsättning och praktik inom t ex affärsverksamhet, tillverkning, reparation och underhåll. Vi utformar individuella lösningar utifrån deltagarna önskemål och förutsättningar. Ett stort och viktigt kontaktnät av företag och organisationer har byggts upp. Under 2011 har 12 personer varit igång i olika sysselsättningsåtgärder. Vi samarbetar med Folkuniversitetet för att erbjuda möjlighet att bedriva studier inom kärnämnena. Undervisningen sker tisdag till fredag. Varje deltagare får en individuell studieplan utifrån sina behov och förutsättningar. Under 2011 har 13 individer bedrivit studier på Folkuniversitetet. Målgrupp Kontaktcentrums målgrupp är vuxna med missbruksoch beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Våra besökare är män (80 %) i åldrarna år, samt kvinnor (20 %), i åldrarna år. De flesta har ett blandmissbruk. Vi kan också se ett generationsskifte där den yngre målgruppen främst har olika former av narkotika som huvuddrog, medan den äldre målgruppen har alkohol som huvuddrog. Aktiviteter och sysselsättnings målgrupp är vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. Inriktningen aktiviteter/sysselsättning har haft deltagare i åldrarna år, varav ca 70 % män och 30 % kvinnor. Inriktningen studier/arbetsförberedande har haft deltagare i åldrarna år, något fler män än kvinnor. Personal På Kontaktcentrum arbetar tre heltidsanställda behandlingsassistenter och en kokerska. Två heltidsanställda behandlingspedagoger arbetar med Aktiviteter och sysselsättning. För båda verksamheterna finns en arbetsledare och en enhetschef vilka även ansvarar för Stadsmissionens stödboenden på Götgatan och Valhallagatan. Samtliga behandlingsassistenter har en gedigen erfarenhet av att arbeta med målgruppen och utbildning (eller vidareutbildar sig) motsvarande behandlingsassistent eller beteendevetenskaplig examen på högskolenivå. Personalen har under året genomgått utbildningar inom ASI (Addiction Severity Index) och MI (motiverande samtal) samt olika föreläsningar och kortare kurser i missbruks- och beroendeproblematik. Kvalitetsarbete Kontaktcentrum har regelbundna husmöten och andra forum för att stärka brukarinflytandet. Genom att ska- 16 Linköpings Stadsmission Årsredovisning 2011

17 pa delaktighet i form av olika sysslor tror vi att respekt för verksamheten skapas och bidrar till en stabil och trygg miljö. Aktiviteter och sysselsättning arbetar kontinuerligt med utvärdering och uppföljning av insatser. Personalmöten, handledning och kompetensutveckling bidrar till bibehållen och förbättrad kvalitet. Ledord är stabilitet, engagemang och kompetens. Synpunkter och klagomål Vi har en pågående dialog med Kontaktcentrums grannar för god samverkan. Under 2011 sattes ett nytt staket upp p g a av tidigare klagomål. Det har bidragit till en lugnare miljö efter stängning. Det har funnits önskemål från våra gäster om mer husmanskost och hemlagad mat. Önskemål om reducerade lunchpriser har också framkommit. Vi för ett pågående samtal om detta och en förändring i tillvägagångssättet vid matlagning samt vilken typ av mat som ska serveras kommer att ske Fokus ligger på samverkan med andra verksamheter inom Stadsmissionen samt en ökad miljömedvetenhet. Inom Aktiviteter och sysselsättning har inga klagomål uppkommit under året. Samarbete och samverkan Kontaktcentrum respektive Aktiviteter och sysselsättning har god samverkan med bl a polisen, socialkontoret, Frivården, beroendekliniken, bedömningsteamet, organisationer, föreningar, Folkuniversitetet, arbetsplatser samt behandlingshem. Kontaktcentrum uppmuntrar återkommande besök av polis även under lugnare omständigheter för att arbeta relationsskapande. Samverkan mellan olika verksamheter inom Linköpings Stadsmission skapar goda förutsättningar för ett gott arbete. Vi kan se att det finns utvecklingsmöjligheter i ett ökat samarbete med olika utförare som riktar sig mot målgruppen för ett stärkt kvalitetsoch utvecklingsarbete. Uppföljning, utvärdering och resultat Verksamheterna utvärderas och diskuteras kontinuerligt vid personalmöten och handledning samt av våra besökare under husmöten och vid enskilda möten. Intern statistik förs för att synliggöra förbättringsområden. En intern brukarenkät har initierats under året. Deltagande i kommunens stora brukarenkät ger ett gott underlag för fortsatt kvalitetsarbete. Vi ser fram emot att under 2012 få arbeta mer med ASI för att få goda underlag för genomförandeplaner, utvärdering och uppföljning. Kontinuerliga återkopplingsmöten med arbetsgivare som erbjuder praktikplats samt Folkuniversitetet är bra forum för utvärdering för Aktiviteter och sysselsättning. Foto: Daniel Vingsäter Viktiga händelser under året - Det nya staketet runt Kontaktcentrum. - Det nya ledarskapet (arbetsledare och enhetschef) som bl a inneburit ett nytt samarbete med Stadsmissionens stödboenden på Götgatan och Valhallagatan. - Förändrade öppettider på torsdagar (stängning kl istället för kl 16.00) - Det traditionsenliga julfirandet som fungerar väl och är mycket uppskattat. - Nya avtal för Aktiviteter och sysselsättning - Aktiviteter och sysselsättnings arbete för nätverksbyggande med arbetsgivare samt initierandet av stående veckoaktiviteter. Prioriterade frågor inför 2012 Vi kommer återigen att stänga Kontaktcentrum kl på torsdagar för att få utrymme för verksamhetsoch personalutveckling som ett led i att stärka arbetet. Vi kommer att arbeta mer med brukarinflytande och mer uppsökande. Vi ska arbeta än mer med att integrera de verksamheter som arbetar med samma målgrupp för att nå gemensamma mål och arbeta för ett utökat nätverk. En stabil, engagerad personal är av yttersta vikt och stort fokus kommer att läggas på att tydliggöra arbetsuppgifter, förväntningar och rutiner. Kompetensutvecklingen under 2012 kommer att riktas mot kognitiv beteendeterapi. Stadsmissionen 40 år kommer att bidra till att uppmärksamma vårt arbete och vår målgrupp vilket vi ser fram emot. Inom Aktiviteter och sysselsättning kommer arbetet med att utöka praktikplatser att främjas. Vi kommer att prioritera ett uppsökande arbete i form av ett närmare samarbete med Stadsmissionens stödboenden samt kontakter med olika behandlingshem för att fånga upp individer som befinner sig i ett aktivt missbruk och få dem att delta i våra aktiviteter. För både Kontaktcentrum respektive Aktiviteter och sysselsättning ska arbetet med ASI, genomförandeplaner och statistikförande prioriteras. Årsredovisning 2011 Linköpings Stadsmission 17

18 Boendestöd - Motala Stöd och behandling: Stöd till vuxna missbrukare Linköpings Stadsmission har ingått ett avtal med Motala kommun som innebär att driva boendestöd för personer med missbruksproblematik. Verksamheten startade 2 maj Tillgänglighet Tillgängligheten är mycket viktig för oss. Huset är bemannat med personal dygnet runt. För att skapa trygghet för de boende och för att ha kontroll över besökare är dörrarna till huset alltid låsta. Prestationer Vårt uppdrag är att ge boendestöd för 20 personer: 10 i huset, varav 2 akutplatser, samt 10 personer som har eget boende. Vi har mestadels haft fullbelagt och därmed väntetider vissa perioder. Akutplatserna har använts som akut- eller utredningsplatser och vid flera tillfällen har de som bott där flyttat över till ett fast boende. Några av de som bott i akutplatserna har varit invandrare med dåliga kunskaper i svenska och i något fall även dåliga kunskaper i engelska. Vi arbetar aktivt med att minska bruk och missbruk av droger. Respekten för den enskildes vilja och integritet går dock som en röd tråd genom hela verksamheten. Målgrupp Vuxna missbrukare med ett långvarigt och omfattande missbruk som har lett till att individen lever förankrad i ett missbrukarliv i utanförskap i förhållande till samhället. Flera boende har en kriminell livsstil och en identitet som missbrukare. De saknar förankring på arbetsmarknaden och deras försörjning baseras i huvudsak på sjukersättning eller försörjningsstöd. Bland våra boende finns män och kvinnor med olika etnicitet och i olika åldrar från 20 år och uppåt. Vi har något färre antal kvinnor boende hos oss. Personal Fyra behandlingsassistenter samt en enhetschef arbetar dagtid, och några behandlingsassistenter arbetar nätter och helger. Kompetensutveckling för personalen har skett genom utbildning i ASI (Addiction Severity Index) samt MI (Motiverande samtal). Utöver detta har vi deltagit i föreläsningar/konferenser med olika teman såsom cannabis- och haschavvänjningsprogram (HAP), internetdroger, framtidens missbruk, olika missbrukspreparat och deras verkan, användning och konsekvenser samt Stadsmissionens egna seminariedagar om självmord respektive hedersrelaterat våld. Gemensamhetsdagar i Yxnerum tillsammans med all personal på Stadsmissionen gav fördjupning i form av en föreläsning av journalisten Gellert Tamas om apatiska barn, lasermannen och hur massmedier och myndigheter behandlar denna typ av svåra frågor. Samarbete och samverkan Viktiga samarbetspartner är utöver socialtjänsten (i egenskap av uppdragsgivare) landstingets beroendeenhet (BENP), psykiatriska mottagningen och avdelningen samt Ulaxvillan - en öppen mottagning för människor, med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik, som drivs av Motala kommun. Andra samarbetspartner är försäkringskassan, arbetsförmedling och Navigatorcentrum Ung Resurs för ungdomar år i Motala som t ex behöver hjälp i kontakter med myndigheter. Socialtjänsten, dess handläggare och chef, har vi ett gott samarbete med. De har varit hos oss och vi har varit hos dem på studiebesök och möten. Samarbetet med psykiatri- och habiliteringsenheten samt enheten för beroendemedicin och neuropsykiatri (BENP) kan utvecklas och bli bättre. Samarbetet med skolan, försäkringskassan, arbetsförmedling m fl fungerar mycket väl. Kvalitetsarbete Sedan starten har kvalitetstänkandet varit viktigt och genomsyrat innehållet i de personalmöten som har hållits varje vecka. Varannan vecka har behandlingskonferenser genomförts. Brukarinflytande sker i form av en aktiv dialog med de boende. Det goda mötet uppstår vid husmöten med tydlig struktur varje vecka. Det är det naturliga forumet för gemensam planering och utvärdering av verksamheten. Genomförandeplaner är en annan essentiell del i kvalitetsarbetet. Vi kvalitetssäkrar verksamheten enligt balanserat styrkort och vi använder beprövade metoder såsom ASI och MI. Utvecklingssamtal genomförs regelbundet, en kompetensutvecklingsplan utarbetas för varje medarbetare och vi har regelbunden handledning. Synpunkter och klagomål När verksamheten startade förekom högljudda protester från grannar, som till största delen bestod av farhågor om vad som skulle kunna hända på ett boende med människor med beroendeproblematik. Grannarna bjöds in till ett informationsmöte, som var stormigt och fyllt av protester. De flesta klagomålen har tystnat med tidens gång då man sett att farhågorna varit överdrivna. Några konkreta klagomål har uppkommit när grannar hittat ölburkar eller flaskor i häckar eller gömstäl- 18 Linköpings Stadsmission Årsredovisning 2011

19 Foto: Anna Höglind len i kanten av sina tomter. Dessa klagomål har oftast lett till samtal och handlingsplaner har upprättats i syfte att stävja detta. Vid några tillfällen har boende bett om ursäkt för sitt beteende. Från de boende har det kommit önskemål om en större och aktiv närvaro av personalen under dagtid. Uppföljning, utvärdering och resultat Under det första halvåret har verksamheten förändrats och utvecklats från vecka till vecka. Flera av de boende har uttryckt att de kunnat vara trygga i boendet, bl a på grund av vissheten om att det alltid finns personal i huset. Några har gått vidare till eget boende i en övergångslägenhet, med fortsatt boendestöd i den nya bostaden. Flera av de boende med ett långvarigt och intensivt pågående missbruk har varit nära ett LVM (Lag om vård av missbrukare - en tvångslag som möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare). Vid några tillfällen har vårt arbete lett till kortare perioder av nykter- och/eller drogfrihet. I tre fall har samarbetet med vårdgrannar lett till placeringar på behandlingshem p g a ett långt gånget missbruk och svårigheten att bryta detta på hemmaplan. Viktiga händelser under året Starten av en ny verksamhet. - Samarbete med vårdgrannar och ett gott nätverk med övriga instanser och grannar. - Att skapa trygghet och verka professionellt i alla led. Prioriterade frågor inför Dygnet runtbemanning, för att lyckas med uppdraget att ge ett värdigt och tryggt boende. - Fokus på de boende i huset, och färre platser för boendestöd i egen bostad. - Rätt målgrupp, en tydlighet utifrån avtal, med bra utredning innan placering - Ett tydligare arbete utifrån gällande avtal och uppdrag. Det handlar bl a om att säga nej till vissa uppdrag för att inte få olämpliga konstellationer av boende och för att skapa en så trygg miljö som möjligt för våra boende. - Fortsatt utveckling av kontakterna med vårdgrannarna, så att alla spelarna på våra klienters plan verkar åt samma håll och så att de olika insatserna befruktar varandra. - Utveckling av bemötande, aktiviteter samt förbättring av miljön i biljardrummet. Årsredovisning 2011 Linköpings Stadsmission 19

20 Stödboenden Götgatan och Valhallagatan Stöd och behandling: Stöd till vuxna missbrukare På uppdrag av Linköpings kommun driver Linköpings Stadsmission två stödboenden för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik. Tillgänglighet Götgatans och Valhallagatans stödboenden har bemanning dygnet runt, årets alla dagar. Det är alltid minst två personal i tjänst samtidigt. Enhetschef och arbetsledare arbetar vardagar kl Information om våra verksamheter och kontaktuppgifter finns tillgängligt på Stadsmissionens hemsida. Prestationer På Götgatan finns 13 stödbostadsplatser och på Valhallagatan 14, varav två används som akut- eller korttidsboende. Enligt avtal erbjuder vi även stöd i boendet i utslussningslägenhet. Valhallagatans stödboende ska i första hand erbjudas till kvinnor. Målsättningen är att de boende ska ha ett värdigt liv och att alkohol- och drogkonsumtionen ska minska/minimeras. Med stöd ges de boende förutsättningar att träna den egna förmågan och klara av att bo kvar. En viktig del av verksamheten är att skapa trivsel och engagemang samt samhörighet mellan de boende. Ett motiverande arbete för att minska alkohol- och drogkonsumtionen bedrivs kontinuerligt och allt stödjande och omvårdande arbete bygger på evidensbaserad forskning och praktik. Vi arbetar med genomförandeplaner, ASI (Addiction Severity Index), motiverande samtal, kontaktmannaskap, vardagsträning, aktiviteter och gemenskap för att skapa relationer. De boende utför vardagliga sysslor tillsammans med personalen, arbetstränar och uppmuntras till och får stöd vid träffar med sina familjer. För att öka delaktigheten och gemenskapen mellan boende och personal arbetar vi med social samvaro och stimulerande aktiviteter. Det kan handla om att laga mat tillsammans, kreativ verksamhet eller att se på film tillsammans. Vi gör även aktiviteter utanför huset såsom klättring, ridning, fisketurer, se på sportarrangemang, museibesök m m, vilka har varit mycket uppskattade. Under 2011 har ett framgångsrikt arbete med boendes nykterhet realiserats vilket är fantastiskt roligt. Arbetet med en boendes arbetsträning har under året resulterat i att denne fått en tjänst på samma arbetsplats. Flera boende har påbörjat studier samt deltagit i olika sysselsättningsaktiviteter. Vi har uppmuntrat till och fått iväg flera personer till behandlingshem och även framgångsrikt arbetat med att minska en boendes sociala fobi. Vi har lyckats fånga upp individer i de boendes närhet och slussat dem vidare till skyddat boende, behandlingshem eller initierat andra viktiga insatser för att minska deras utsatthet samt drog- och alkoholanvändande. Målgrupp Vuxna med missbruks- och beroendeproblematik, ibland kombinerad med psykisk ohälsa. Vid årsskiftet 2011/2012 bodde 4 kvinnor och 7 män på Götgatan samt 5 kvinnor och 9 män på Valhallagatan - samtliga i åldrarna år. De flesta har ett blandmissbruk. Personal På respektive stödboende finns 6 behandlingsassistenter. En enhetschef och en arbetsledare ansvarar för båda stödboendena och ytterligare två verksamheter inom Stadsmissionen: Kontaktcentrum samt Aktiviteter och sysselsättning. På respektive stödboende finns det även fyra medarbetare som är visstidsanställda på deltid och som har nattjänstgöring på helger enligt ett rullande schema. Vi har även flera timvikarier. Vi har under året haft en tämligen stor personalomsättning till följd av en ny organisation av verksamheten och de nya ekonomiska förutsättningar som upkommit i samband med att ett nytt avtal med vår uppdragsgivare trädde i kraft under hösten All ordinarie personal är behandlingsassistenter eller har högskoleutbildning. Några har utbildning inom massage, fotvård, öronakupunktur eller som frisör, vilket är mycket uppskattat av de boende. Flera av medarbetarna har deltagit i utbildningar i ASI, MI (motiverande samtal) samt föreläsningar och kortare kurser om missbruks- och beroendeproblematik. Några av medarbetarna har vidareutbildat sig om kvinnors utsatthet i vålds- och missbruksrelationer. Vi är även delaktiga i flera nätverk rörande kvinnofrågor t ex KIM (Kvinnofrid i missbruksfrågor). Kvalitetsarbete Vi arbetar med brukarinflytande i form av dagliga husmöten. Genom att få vara delaktig i vissa beslut rörande verksamheten och dess utveckling skapas goda relationer och förtroende. Allt vi gör för varje boende har sin utgångspunkt i en individuell genomförandeplan och i ett teamarbete mellan personalen och den boende. Detta skapar lyhördhet för varje individs olika behov. Vi följer aktuell forskning om missbruksoch beroendeproblematik och arbetar aktivt för att implementera detta i vårt dagliga arbete. Personalen har regelbundet kompetensutveckling, personalmöten och handledning. 20 Linköpings Stadsmission Årsredovisning 2011

Linköpings Stadsmission. Effektrapport

Linköpings Stadsmission. Effektrapport Linköpings Stadsmission Effektrapport 2015 Linköpings Stadsmission NAMN ORGANISATIONSNUMMER 822001-0022 JURIDISK FORM Ideell förening Vad vill Linköpings Stadsmission uppnå? Uppdrag Linköpings Stadsmission

Läs mer

Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.

Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31. 2012 Årsredovisning Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12 2012 Omslag: Från invigningen av Oasen

Läs mer

Tack. Innehåll. Fö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e Tack! 2 Grundsyn och verksamhetsidé 4 Organisationsskiss 2010 5 Medarbetare och medlemmar 6

Tack. Innehåll. Fö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e Tack! 2 Grundsyn och verksamhetsidé 4 Organisationsskiss 2010 5 Medarbetare och medlemmar 6 Årsredovisning 2010 Innehåll Fö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e Tack! 2 Grundsyn och verksamhetsidé 4 Organisationsskiss 2010 5 Medarbetare och medlemmar 6 Stöd och behandling Barn Ungdom - inkl Sputnik

Läs mer

Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12.

Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12. 2013 Årsredovisning Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12.2013 Omslag: Från invigningen av Stadsmissionens

Läs mer

Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12.

Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12. 2014 Årsredovisning Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12.2014 Foto omslag: Jonas Sällberg INNEHÅLL

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde. Ärende 4 Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde. Ärende 4 Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos 1 Omsorgsnämnden 2008-01-30 Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (fp), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2009 Årsredovisning 2009 Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission, organisationsnummer 822001-0022, får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2009 Innehåll Grundsyn och

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/63-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av avtal Inslussboende

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning HVB Rosenhill Kontaktuppgifter Besöksadress Fältvägen 10 Telefon 018-727 82 87 www.sober.uppsala.se vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk tillhörighet

Läs mer

Verksamhetsuppföljning, Stadsmissionen, Aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem.

Verksamhetsuppföljning, Stadsmissionen, Aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem. 1 (5) Kvalitets- och utvärderingskontoret 2014-11-04 Dnr ON 2014-277 Björn Skoog Sari Hammarfrid Verksamhetsuppföljning, Stadsmissionen, Aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem.

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll. Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission, organisationsnummer 822001-0022, får härmed avge

Årsredovisning. Innehåll. Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission, organisationsnummer 822001-0022, får härmed avge Årsredovisning 2008 Innehåll Grundsyn och verksamhetsidé 3 Förtroendevalda 4 Medlemmar 2008 5 Andrahandsaffär - Kretsboden 6 Barn Ungdom 8 Familjerådgivning o psykoterapi Kyrkornas byrå 10 Kansli 12 Stadsmissionens

Läs mer

Ombudsförsamlingens höstmöte 27 september 2010

Ombudsförsamlingens höstmöte 27 september 2010 Protokoll fört vid Ombudsförsamlingens höstmöte 27 september 2010 1 8 n = närvarande å = återbud f = frånvarande Berga församling Citykyrkan Domkyrkoförsamlingen EFS missionsförening Församlingen Treklangen

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

Stadgar för Linköpings Stadsmission Antagna 20 april och 21 september 2009

Stadgar för Linköpings Stadsmission Antagna 20 april och 21 september 2009 Stadgar för Linköpings Stadsmission Antagna 20 april och 21 september 2009 Ändamål 1 Linköpings Stadsmission, nedan benämnd Stadsmissionen, är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening som har till

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget

Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-11-14 Diarienummer SCN-2016-0371 Socialnämnden Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Eksätra HVB Kontaktuppgifter Besöksadress Vårdsätravägen 74 756 55 Uppsala Telefon 018-727 23 25 vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se www.sober.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA.

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. PROJEKTPLAN 1(5) 2010-07-01 INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. Bakgrund: Arbetet med missbruk- och beroendeproblematik

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Rapporten sammanställd av: Wilhelm Franklin Frivårdsinspektör På uppdrag av

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-22 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Rapport från tillsyn av Ljung & Sjöberg AB

Rapport från tillsyn av Ljung & Sjöberg AB A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Ljung & Sjöberg AB Datum för tillsyn 2009-09-10 Närvarande

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Protokoll fört vid Ombudsförsamlingens årsmöte 19 april 2010

Protokoll fört vid Ombudsförsamlingens årsmöte 19 april 2010 Protokoll fört vid Ombudsförsamlingens årsmöte 19 april 2010 Som inledning inför årsmötet samlades ombudsförsamlingen tillsammans med Linköpings Kristna Råd i S:t Lars kyrka och ett föredrag av Gunilla

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Skyddsvärnet- Behandlingshem Föreningen Skyddsvärnet Rapport 2012-02-2 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer,

Läs mer

Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping

Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-11-20 Dnr Ks 2014-1063 Anders Netin Omsorgskontoret Tina Andersson Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping FÖRSLAG TILL OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning PerrongenBo Kontaktuppgifter Besöksadress Prästgatan 11 Telefon 018 7277271 eller 018 7277277 www.radostod.se vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 6 Organisatorisk tillhörighet

Läs mer

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN Antagna vid ordinarie årsmöte den 27 april 2002 och ordinarie höstmöte den 2 december 2002 Reviderade vid höstmötet den 6 december 2004 Stadgeändring av 7 med 1:a beslut 5

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011-05-25 Senast reviderad 2014-08-18, 2015-05-28 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan FRIIs Kvalitetskod Redovisning av FRIIs kvalitetskod 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 3. Förhållningssätt

Läs mer

Uppföljning av uppdrag Markörgatan, proaros

Uppföljning av uppdrag Markörgatan, proaros TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-22 Dnr: 2015/425-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Veronica Stare Individ och familjenämnden Uppföljning av

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9)

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SID 1 (6) 2011-01-12 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9) Besöksdatum:

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Flerstegsboendet Kontaktuppgifter Flerstegsboendet Besöksadress: Söderforsgatan 14 Telefon: 018-727 72 70 Verksamheten är bemannad dygnet runt. Härbärget är tillgängligt för boende

Läs mer

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986. Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. www.bergslagsgardar.

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986. Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. www.bergslagsgardar. Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna www.bergslagsgardar.se Stiftelsen Bergslagsgårdar Stiftelsen Bergslagsgårdar drivs

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-27 Dnr. 209-2015-1.2.1 Handläggare Emilia Tuvesson 08-508 13 221 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-03-26 Redovisning

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-09-09 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet.

Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet. Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet. Ängsätra och VasseBro med fokus på individen Konceptet Ängsätra/VasseBro erbjuder ett nästintill optimalt

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 2011-03-23 Omsorgsnämnden Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47 52

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Verksamhetsuppföljning, Beroendemottagningen och förstärkt öppenvård

Verksamhetsuppföljning, Beroendemottagningen och förstärkt öppenvård 1 (5) Kvalitets- och utvärderingskontoret Ulla Lindberg 2017-11-02 Dnr ON 2017-348 Verksamhetsuppföljning, Beroendemottagningen och förstärkt öppenvård Faktauppgifter om verksamheten Utförare Leanlink,

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2014/2015

UTVÄRDERING. Läsåret 2014/2015 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

2015Verksamhetsberättelse & årsredovisning

2015Verksamhetsberättelse & årsredovisning & årsredovisning 2015Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse & årsredovisning 4 Direktor & ordförande har ordet Linköpings Stadsmissions uppdrag & roll Organisation 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06 1 (7) DNR SAN-0104/2017-3 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020 Mål för handlingsplanen

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Till FRIIs årsmöte 28 maj 2014 17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Bakgund Under det senaste året har FRIIs styrelse haft anledning att se över FRIIs stadgar. Dels har det handlat om en generell

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140317 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Trappan i Uppsala kommun Kontaktuppgifter Besöksadress: Von Bahrs väg 3 A Telefon: 018-727 15 80 Fax: 018-727 17 28 Verksamhetschef, telefon: Birgitta Wikner tel. 018-727 7603 E-post:

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige 1. Vision, utgångspunkter och uppgift Bilaga 02 Organisationens namn är Funktionsrätt Sverige. Organisationen är ett samarbete mellan förbund som samlar människor

Läs mer

Linköpings Stadsmissions Årsredovisning 2005

Linköpings Stadsmissions Årsredovisning 2005 Linköpings Stadsmissions Årsredovisning 2005 Foto: Göran Billeson Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission, organisationsnummer 822001-0022, får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer Resursskolor Rektor Agneta Malm Verksamhetsansvarig för Resursskolor Tel: 013-26 39 90, 070-558 57 58 E-post: agneta.malm@linkoping.se Verksamhetsbeskrivning Resursskolorna bedriver undervisning i SU-grupp,

Läs mer

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort Verksamhetsplan 2012 Brottsofferjouren i Västerort Enligt styrelsebeslut december 2011 SYFTET MED EN VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen används som ett redskap för att styra och utveckla BOJ Västerorts

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers FRIIs Kvalitetskod Ronald McDonald Barnfond 2012 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodmall

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440.

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Dom jag pratat med berättar att de upplever att projektet haft en lång startsträcka och att de ännu

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer