Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling"

Transkript

1 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission Senast reviderad , Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet och kvalitet. Det finns inga svenska lagar som reglerar hur insamling av pengar hos allmänheten ska ske. Det finns heller inte några restriktioner för vem som får samla in eller till vilket ändamål. Marknadsföringslagen (2008:486), personuppgiftslagen (1998:204) samt lotterilagen (1994:1000) styr dock arbetet. Svensk Insamlingskontroll och FRII Stadsmissionen har av Svensk Insamlingskontroll utfärdade 90-konton. Gåvokonto finns angivet i årsredovisningen, på hemsidan, i annonser och informationsmaterial. Stadsmissionen är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) och följer FRII:s regelverk för insamling som bl a anges i FRII:s kvalitetskod antagen vid FRII:s årsmöte Gåvor Linköpings Stadsmission eftersträvar att finansiera verksamheten på flera olika sätt: avtal, medlemsavgifter, gåvor, testamenten, kollekter, ansökningar ur fonder och stiftelser, samt intäkter från egen försäljning. Insamlade medel är en viktig del av finansieringen. Stadsmissionen får gåvor i form av pengar, begagnade möbler, kläder, husgeråd m m samt av tjänster. Gåvor tas emot från enskilda, församlingar, föreningar, organisationer, fonder och företag. Eventuellt överskott av egen försäljning går tillbaka in i verksamheten. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingens ändamål ska tydligt framgå. De gåvor Stadsmissionen får ska användas enligt de insamlingsmål styrelsen årligen antar i anslutning till budget. Utifrån målen antas också en årsplan för insamling. Ansvarig för styrelseförslag betr. insamlingsmål: Ledningsgrupp Ansvarig för årsplan: Ledningsgrupp Gåvogivare får inte styra verksamheten genom att förbinda en gåva med krav på verksamheten. Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av organisationen ska givaren kontaktas och gåvan återlämnas om inte förändrade villkor kan överenskommas med givaren. Ansvarig: Ledningsgruppen Om en gåva skänkts till en viss verksamhet eller ett visst projekt inom Linköpings Stadsmission ska gåvan användas för just det ändamålet. Om det inte är möjligt ska givaren vidtalas. Ansvarig: Respektive områdeschef 1

2 Givarens rättigheter Givaren ska när som helst kunna få reda på namn på organisationens förtroendevalda och ledning. Givaren ska fritt kunna ta del av organisationens senaste årsredovisning. Givaren ska bemötas på ett korrekt och professionellt sätt från organisationens representanter och får aldrig utsättas för press. Linköpings Stadsmission gör inte en första begäran om bidrag i form av en faktura. Om en givare, inom rimlig tid, kräver tillbaka en gåva eller tar tillbaka ett löfte om gåva ska detta i största möjligaste mån respekteras. Om Linköpings Stadsmission mottar en gåva som uppenbarligen är avsedd för annan mottagare ska gåvan omgående överföras till den andra mottagaren. I tveksamma fall ska givaren kontaktas så att det kan bli klarlagt vem som ska ha gåvan. Ansvarig: Ekonomifunktionen Eventuella klagomål som rör insamling - t ex hur insamlade medel använts - tas emot och handläggs av Ledningsgruppen. Privata givare Linköpings Stadsmission månar om och vill ta vara på den enskildes engagemang. Alla förstagångsgivare får ett tack från Stadsmissionen. Givare har rätt att när som helst tacka nej till utskick och material från Linköpings Stadsmission samt till att personuppgifter sparas. Ansvarig: Kansliet Insamlingsregister Linköpings Stadsmission lagrar givares uppgifter (personnummer, namn, postadress, belopp och datum) i ett insamlingsregister i syfte att hantera administrationen kring insamlade medel samt kommunikation till givarna. Uppgifterna hanteras enligt PUL (Personuppgiftslagen) och grundar sig på s k intresseavvägning, d v s det ligger i Stadsmissionens intresse ett upprätthålla en relation till sina gåvogivare. Inga känsliga personuppgifter lagras. Uppgifterna sparas upp till tre år efter senaste gåva. Givaren kan när som helst begära information om vilka personuppgifter som finns registrerade och/eller begära rättelse av felaktiga uppgifter. En givare kan välja att vara anonym. En givares namn publiceras inte utan dennes medgivande. Stadsmissionen lämnar aldrig ut givares uppgifter till företag eller organisationer. Linköpings Stadsmission är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som nämns ovan. Personuppgiftsombud: Ledningsgrupp 2

3 Församlingar, föreningar, organisationer Linköpings Stadsmission ansöker om stifts- och församlingskollekter. Ansvarig: Ledningsgrupp Alla givare tackas årligen kollektivt genom annons i Östgöta Correspondenten. Ansvarig: Vänföretagsansvarig Fonder Alla fondansökningar sker via kansliet. Linköpings Stadsmission ansöker om medel till Stadsmissionens verksamhet inte till enskilda klienter. Däremot kan vi informera om olika fonder för enskilda. Ansvarig: Områdescheferna Vänföretag Många företag vill ta ett lokalt samhällsansvar. Detta engagemang vill Linköpings Stadsmission tillvarata. För att bli vänföretag till Linköpings Stadsmission ska man årligen lämna ett bidrag på minst kronor eller varor/tjänster för motsvarande belopp eller att ta emot en klient/deltagare från någon av våra verksamheter på en praktikplats om minst 6 veckor. Vänföretagskontakter samordnas av vänföretagsansvarig Vänföretag får Stadsmissionens årsredovisning och nyhetsbrev. De informeras om att de erbjuds föreläsningar inom ramen för Stadsmissionens kompetens, att vi kan erbjuda olika former av stöd via vår Samtalsmottagning, att de kan få Stadsmissionens vänföretags-logo samt att de på Stadsmissionens hemsida kan få länkning till sin egen hemsida. Vänföretagens namn publiceras på Stadsmissionens hemsida. Ansvarig: Vänföretagsansvarig Linköpings Stadsmission samarbetar inte med företag som har sin huvudsakliga näring i alkohol, spel, tobak, militär verksamhet eller vapen är verksamt inom pornografiindustrin är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet. bryter mot internationella lagar och överenskommelser inom miljöområdet stödjer eller bidrar till utvecklandet av trafficking och människohandel. Vänföretag tackas årligen genom annons i Östgöta Correspondenten. Ansvarig: Vänföretagsansvarig Att tacka nej till gåvor och samarbeten Linköpings Stadsmission ska tacka nej till gåvor eller samarbeten som inte överensstämmer med organisationens ändamål, värderingar eller arbetssätt. Skälen ska motiveras. Detta kan granskas och följas upp endast i de fall då inbetalningar inte görs anonymt. Insättningar utan avsändare kan inte följas upp och därmed inte returneras. Ansvarig: Ledningsgruppen 3

4 Text och bild i insamlingsarbetet Information i samband med insamling ska vara saklig och korrekt. I allt material som rör Linköpings Stadsmissions insamlingsarbete ska insamlingsmål och kontaktuppgifter framgå tydligt. Bilder på särskilt utsatta människor används ej. Minderåriga Barn under 16 år deltar inte i Linköpings Stadsmissions insamlingsarbete. Vi riktar inte heller insamlingskampanjer direkt till barn under 16 år. Insamlingsbössor Linköpings Stadsmission använder insamlingsbössor dels i samband med insamlingskampanjer och dels utplacerade på egna och externa butiker/matställen. Bössansvarig: Informatör Oanvända insamlingsbössor, plomber och etiketter ordnas av ekonomifunktionen. Alla insamlingsbössor ska vara numrerade och det ska finnas en förteckning över Stadsmissionens samtliga bössor, var de är utplacerade och/eller vid vilka kampanjer de används. Dessa förteckningar över bössorna, deras användning, kvittenser av desamma samt respektive bössas insamlingsresultat i SEK betraktas som bokföringsmaterial och arkiveras i 7 år. Ansvarig: Ekonomifunktionen En insamlingsbössa som är uppställd i egen eller annans lokal ska vara fastlåst, plomberad och tydligt märkt med Linköpings Stadsmissions etikett. Bössan bör vara placerad vid butikskassa eller annan plats där den är under uppsikt. Den som ansvarar för bössan på plats ska få information om kontaktperson, rutiner vid tömning etc. Ansvarig: Bössansvarig. Vid behov av tömning, se undersidan av insamlingsbössan. Där finns en klisterlapp med namn och telefonnummer till den som är ansvarig. Den som tömmer eller byter ut bössan ska kunna legitimera sig. Insamlingsbössan får inte överlåtas eller utlånas utan bössansvarigs tillstånd. Trasig insamlingsbössa ska returneras till bössansvarig. Stöld av bössa ska polisanmälas och anmälas till bössansvarig. För insamling på allmän plats krävs tillstånd som bössansvarig eller av denne utsedd person ansöker om hos polisen. Vid insamling på allmän plats får insamlingsbössan inte lämnas utan tillsyn. Insamlingen ska övervakas av bössinsamlare eller person utsedd av bössansvarig. Insamlaren ska kunna legitimera sig och det ska framgå att vederbörande är utsänd av Stadsmissionen samt om vederbörande är anställd, volontär, eller extern konsult. Räkning av bössinsamlade pengar ska göras i två personers närvaro och bössförteckningen (se ovan) kompletteras med resultatet av insamlingen samt med namnen på vilka som räknat bössan. Alternativt lämnas bössor i plomberat skick till bank för räkning och insättning på Stadsmissionens konto i bank. Bössan plomberas direkt efter tömning av ekonomifunktion. Ansvarig för bössförteckning, räkning och insättning: Ekonomifunktionen 4

5 Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner Linköpings Stadsmission är medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Samtliga medlemmar har 90-konto och är medlemmar i FRII. Riksföreningen bedriver egen insamling och vid vissa insamlingskampanjer samarbetar alla eller vissa av föreningens medlemmar. Svenska PostkodLotteriet Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är förmånstagare i Svenska PostkodLotteriet och ur den utdelning som tilldelas Riksföreningen söker Stadsmissionerna medel. Linköpings Stadsmission och de övriga medlemmarna i Riksföreningen följer PostkodLotteriets regelverk om projektplaner och marknadsföring av lotteriet. Insamlingskostnader Med insamlingskostnader avses direkta kostnader för insamlingsarbetet såsom löner, utskick, insamlingskampanjer etc. Dessa kostnader får enligt Svensk Insamlingskontroll inte uppgå till mer än 25 % av insamlade medel. Stadsmissionens strävan är att kostnaden inte ska uppgå till mer än 10 %. Insamlingskostnaderna ska enligt kvalitetskoden redovisas tydligt. Direkta kostnader för insamlade medel redovisas på resultatenhet 88 Gemensamt, där insamlade medel bokförs. I utåtriktad information får det inte finnas formuleringar som påstår att det i insamlingen saknas administrations- och insamlingskostnader. När en vara säljs till allmänheten av extern part med uppgift om att ett belopp går till Linköpings Stadsmissions verksamhet eller viss del av verksamheten/projekt ska det anges hur stor del av beloppet som tillfaller Stadsmissionen. Förvaltning av insamlade medel Stadsmissionen har en av styrelsen fastställd placeringspolicy. Hantering och avyttring av gåvor i form av fast egendom m m Om Linköpings Stadsmission erhåller en gåva i form av fast egendom, bostadsrätt, värdepapper el dyl ska Ledningsgruppen ge ett förslag till styrelsen på hur gåvan ska hanteras. Detsamma gäller gåvor i form av lösöre till ett värde som överstiger ett prisbasbelopp. Revision Redovisning och förvaltning av insamlade medel granskas av auktoriserad revisor. Redovisning av insamlade medel Insamlade medel ska redovisas på ett sådant sätt att givare kan göra sig en bild av hur de använts. Insamlade ändamålsbestämda gåvor bokförs enligt Svenska Kyrkans 5

6 redovisningskommittés rekommendation Redovisning av ändamålsbestämda gåvor. På begäran ska årsredovisning och revisionsberättelse lämnas ut. Redovisning av hur gåva använts sker gentemot givare, som så begär. Ansvarig: Ekonomifunktionen Utvärdering Insamlingsverksamheten utvärderas kontinuerligt och utvärderingar rapporteras till styrelsen. Styrelsen får kontinuerlig ekonomisk uppföljning av insamlade medel. Ansvarig: Ledningsgrupp Personal och ledningsgrupp

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2014-04-10

Fastställd av styrelsen 2014-04-10 FRIIs Kvalitetskod Hand in Hand Sweden Ideell förening Org nr 814000 8643 Fastställd av styrelsen 20140410 (Uppdaterad 16 sept 2014) A. Ändamål B. Styrelsen C. Styrning D. Internkontroll E. Insamling F.

Läs mer

Kodrapport. Upprättad den 27 juni 2013

Kodrapport. Upprättad den 27 juni 2013 Kodrapport Upprättad den 27 juni 2013 Insamlingsstiftelsen Naturarvet Fösabacken 12 K 132 37 Saltsjö-Boo Telefon: 0706-484 789 info@naturarvet.se www.naturarvet.se Inledning Detta dokument innehåller den

Läs mer

SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER för 90-KONTO

SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER för 90-KONTO SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER för 90-KONTO antagna den 17 maj 2006 av Svensk Insamlingskontrolls styrelse. Föreskrifterna ska tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2006. Senast reviderade den 17 december

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls budgetblankett

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls budgetblankett Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls budgetblankett 1.1 Vad är en budget? En budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Eftersom budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet

Läs mer

Latinamerikagruppernas finansiella system

Latinamerikagruppernas finansiella system Latinamerikagruppernas finansiella system Latinamerikagrupperna finansierar sin verksamhet genom framförallt ansökningar ur fonder, stiftelser och från svenska SIDA via Forum Syd men även genom medlemsavgifter,

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER Handledning för kontrollanter 1 Omslagsfoto: UNICEF//Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke TACK FÖR DITT ANSVAR I OPERATION

Läs mer

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 1/11 Kampanjplan 2015 Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn genomförs under 2015 för sjuttonde året. Cirka 1,3 miljarder kronor har samlats in från allmänheten

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Vägledning för utformning av placeringspolicy insamlingsorganisationer

Vägledning för utformning av placeringspolicy insamlingsorganisationer sid 1(9) Vägledning för utformning av placeringspolicy insamlingsorganisationer Fastställd av Styrelsen för Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) den 7 april 2003, reviderad den 19 februari 2008

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige Regler för ekonomisk förvaltning Sida 1(18) Diarienr ST2008-1677/12 Fastställd av Styrelsen Datum 2007-05-24 Revidering VD godkänd av Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Medel nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1. Redovisning och bokföring

Medel nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1. Redovisning och bokföring Medel nivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen Modul 1 Redovisning och bokföring Bokföring, redovisning och ekonomisk förvaltning: några definitioner Redovisning av ideellt arbete Finansiell redovisning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Vård och omsorg Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Antagna av socialnämnden 2014-09-30 Vård och omsorg 2 av 7 Inledning

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 21 september 2014 Innehåll Riktlinjer

Läs mer