Insamlingspolicy. antagen av Generalsekreteraren vid ledningsgruppens möte den 4 april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insamlingspolicy. antagen av Generalsekreteraren vid ledningsgruppens möte den 4 april 2012"

Transkript

1 Insamlingspolicy antagen av Generalsekreteraren vid ledningsgruppens möte den 4 april 2012

2 Innehåll 1 Inledning Vad är en insamlingspolicy Ansvarig för insamlingspolicy Vad är insamling? Vad är givare? Vad är medlem och lokalförening? Branschorgan Vad är Frivilliginsamlingsorganisationernas Insamlingsråd? Vad är Svensk Insamlingskontroll? Rädda Barnen en svensk organisation med internationell verksamhet Givare Givarna viktiga Företagsamarbeten Hantering av gåvor Kostnader och intäkter Avdragsrätt Klagomålshantering kring insamling Återbetalning Tacka nej till gåva Minderåriga i insamlingsarbetet Kommunikation med givare Hantering av namn- och adressuppgifter Bild och text Insamlingskanaler Face-to-face och door-to-door Telefonkampanjer Sms-kampanjer Internet Direktreklam Fondspara och aktieutdelning Lokal insamling Bössinsamling Testamente Försäljning

3 1 Inledning Rädda Barnen har antagit en förnyad insamlingspolicy den 4 april 2012 som ger tydliga svar och riktlinjer på hur Rädda Barnen inklusive lokalföreningar med medlemsrörelse ska bedriva vår insamlingsverksamhet. Syftet är att ge en ökad transparens och därmed öppenhet gentemot våra befintliga givare och andra privatpersoner och företag som är intresserade av Rädda Barnens verksamhet. 2 Vad är en insamlingspolicy? Med all rätt förväntar sig en givare att seriösa organisationer arbetar professionellt, är transparenta och öppna med insamlingsverksamheten. Därför har Rädda Barnen en insamlingspolicy som har till syfte att ge en positiv effekt både på det interna och externa insamlingsarbetet. Vår insamlingspolicy följer branschens nyckelord i etisk insamling: respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet och berör alla som i någon form arbetar med insamling. 2.1 Ansvarig för insamlingspolicy En gång om året uppdateras Rädda Barnens insamlingspolicy. Ansvarig för innehåll och att den ses över årligen är chef för Insamling. 2.2 Vad är insamling? Rädda Barnen menar att insamling är den verksamhet som riktar in sig på att engagera och motivera privatpersoner och företag att ekonomiskt stödja det arbete som utförs för barn och barns rättigheter i Sverige och i övriga av världen. I vårt insamlingsarbete ingår att rekrytera nya givare, utveckla nya och befintliga produkter, kanaler och metoder för att samla in pengar samt vårda relationer med befintliga givare, vilka stödjer Rädda Barnen. 2.3 Vad är givare? En givare kan vara en enskild individ, en grupp av personer eller ett företag som bidrar med ett ekonomiskt stöd till Rädda Barnens verksamhet. Detta kan ske såväl månadsvis som spontant. I insamlingspolicyn syftar vi på enskilda individer eller grupper av personer om inget annat uppges. 2.4 Vad är medlem och lokalförening? Rädda Barnen har även representation via lokalföreningar i Sverige. Lokalföreningarna sköts på frivillig bas av engagerade medlemmar i frågor som rör barn i närområdet, i Sverige men även i internationella frågor. Lokalföreningarna har en viktig representativ funktion för Rädda Barnens insamlingsarbete, läs mer i punkt 7.7. En medlem är en privatperson som betalar en årsavgift till Rädda Barnen och är kopplad till en lokalförening utifrån sin bostadsort. 3

4 Man kan självklart vara både medlem och givare. Dessa båda engagemang är två separata aktiva val men går utmärkt att kombinera. 3 Branschorgan 3.1 Vilka är Frivilligorganisationernas Insamlingsråd? Rädda Barnen följer Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) kvalitetskod vilken ger våra givare en möjlighet att kvalitetssäkra sina gåvor. FRII verkar för en etisk och professionell insamling under ledorden respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. FRII:s uppgift är att verka för ett gynnsamt klimat i vårt land för frivilligarbete och för insamling bland allmänheten. FRII har utarbetat tio viktiga punkter för givarnas rättigheter, vilka Rädda Barnen följer i all insamlingsverksamhet, återfinns i bilaga 1. För mer information om FRII, se Vad är Svensk Insamlingskontroll? Svensk Insamlingskontroll (SFI) är en ideell förening som beviljar sjusiffriga 90-konton hos Plus- och Bankgirot till ideella organisationer t.ex. Rädda Barnen. För att beviljas ett 90-konto måste organisationer uppfylla högt ställda krav, lämna in en årlig ekonomisk redovisning till SFI samt säkerställa att all insamlingsverksamhet håller hög kvalitet. Därutöver krävs att minst 75 procent av insamlade gåvor når ändamålet var den siffran 90 procent för Rädda Barnen. 4 Rädda Barnen en svensk organisation med internationell verksamhet Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i sju regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. I Sverige arbetar vi tillsammans med medlemmarna i våra lokalföreningar för att driva påverkansarbete och skapa opinion kring barns situation. Våra elva regionkontor runt om i landet ger stöd till lokalföreningarna. Internationellt arbetar vi i sju regioner runtom i världen i nära samarbete med omkring 330 lokala och nationella organisationer. De är experter på barns situation i sina samhällen och det är genom att stärka de nationella krafterna och initiativen som vi kan uppnå långsiktiga förbättringar av barnens levnadsvillkor. Vi stärker våra samarbetsorganisationer så att de kan verka som granskare och pådrivare i förhållande till regering och förvaltning. Vi stödjer också nätverk av barnrättsorganisationer på både nationell, regional och global nivå. Rädda Barnen arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. I praktisk handling innebär det att vi: har Barnkonventionen som grund när vi argumenterar och driver frågor ger barn och ungdomar möjlighet att vara med och beskriva problem och föreslå lösningar 4

5 analyserar orsakerna till att barns rättigheter kränks innan vi bestämmer vad vi ska göra nöjer oss inte med att hjälpa enskilda barn för stunden utan angriper orsakerna till problemen så att förbättringarna blir bestående och kommer alla barn till godo arbetar mot diskriminering och för att de barn som har det svårast ska få sina rättigheter tillgodosedda vänder oss till berörda beslutsfattare och myndigheter för att de ska ta sitt ansvar lever som vi lär och kan stå till svars inför de barn vi arbetar för. 5 Givare 5.1 Givarna viktiga Rädda Barnens insamlingsarbete är helt beroende av generösa personer och företag som vill vara med och förändra och förbättra för barn som lever i utsatta situationer. Vi tar kontakt med våra givare på olika sätt med syftet att öka deras engagemang samt ge kunskap om vår verksamhet och de behov som finns. I Rädda Barnens insamlingsarbete är det centralt att respektera givarens önskemål. Det betyder att om en givare inte önskar bli uppringd, få ett insamlingsbrev, inte erhålla vår tidning, vara anonym eller har andra önskemål lyssnar och respekterar vi dem. De givare som själva valt att inte fortsätta att få information från Rädda Barnen påtar sig därmed ansvaret att själv hålla sig informerad om hur vi använder insamlade pengar i vårt arbete för barn och barns rättigheter. 5.2 Företagsamarbeten Företag spelar en viktig roll för att förbättra situationen för barn. De kan göra det genom sin verksamhet, sitt inflytande på marknaden och i politiken, genom sina egna medarbetare och genom att stödja Rädda Barnens verksamhet. Rädda Barnen uppmärksammar och uppmuntrar företagens ansvar för att förverkliga barns rättigheter och söker samarbete. Rädda Barnens företagssamarbeten kan avse programsamarbete, gifts-in-kind, Rädda Barnens varumärke och profil och/eller finansiellt stöd samt resursstöd. Följande ska gälla för Rädda Barnens företagssamarbete: 1. Rädda Barnen ska aktivt söka samarbete med företag som demonstrerar socialt ansvarstagande, s.k. Corporate Social Responsibility (CSR), och som vill medverka till att förbättra situationen för barn i Sverige och i världen. 2. Rädda Barnen vägleds i sitt samarbete med företag, förutom FN:s konvention om barnets rättigheter, av UN Global Compact:s principer som bland annat hänvisar till följande internationella överenskommelser: FN:s Allmänna förklaring om Mänskliga Rättigheter ILO:s International Labour Standards FN:s konvention mot korruption och mutor OECD:s riktlinjer för multinationella företag 5

6 Rädda Barnen ska i samband med att ett företagssamarbete inleds göra en riskbedömning som tar hänsyn till: hur barns rättigheter och situation beaktas företagsansvar (inklusive arbetares rättigheter och miljöfrågor) kontroversiella produkter, t.ex. våldsfrämjande verksamhet, vapen, penningspel, tobak, pornografi, alkohol och produkter som kan innebära hälso- och miljörisker. bolagsstyrning/företagsetik Om ett företag har intressen i kontroversiella branscher eller produkter, t.ex. våldsfrämjande verksamhet, vapen, penningspel, tobak, pornografi, alkohol eller branscher och produkter som kan innebära hälso- och miljörisker ska Rädda Barnen inför beslut om samarbete vara restriktiva. Varje företagsamarbete ska präglas av god etik och kvalitet. Samarbete vars form eller innehåll kan verka stötande för Rädda Barnens viktiga målgrupper bör undvikas. Varje centralt företagssamarbete ska genomgå extern due diligence samt regleras i avtal. Företagssamarbeten på lokal nivå i Sverige hänvisas till Riktlinjer för lokalt företagssamarbete. Villkor som innebär att Rädda Barnens logotype och/eller namn kan användas inom ramen för samarbetet ska regleras i avtalet. Rädda Barnen rekommenderar eller företräder inte enskilda företag, produkter eller tjänster. Rädda Barnen får aldrig användas som garant för ett företags verksamhet. Företagsgåva som inte kräver motprestation från Rädda Barnen, behandlas som gåva och definieras inte som ett företagssamarbete givarens uppsåt och bevekelsegrunder ska inte ifrågasättas. Vid gåva tar Rädda Barnen som regel inte ställning till givarens eller dennes motiv. I ett företagssamarbete med en överenskommen motprestation från Rädda Barnen ska det samlade värdet av samarbetet överstiga de totala kostnaderna. 5.3 Hantering av gåvor Rädda Barnens arbete innebär bland annat att vi säkerställer att insamlade pengar används effektivt för avsett projekt och mottagarland. Vidare att ordentlig uppföljning och återrapportering görs så att våra projekt leder till skillnad för barn i utsatta situationer. Att bedriva seriöst och effektivt arbete med kvalitativt arbete kostar pengar. Rädda Barnen önskar generellt att erhålla så kallat icke öronmärkta gåvor vilket innebär att givarens pengar används där de bäst gör nytta och där behovet är som störst. När en givare har tydliga önskemål om hur en gåva ska användas finns möjlighet att välja mellan ett flertal projekt. Dock uppmanar Rädda Barnen alltid givaren att hålla en direkt dialog med oss för att säkerställa att projekten är aktuella, att behovet verkligen finns och hur pengarna ska användas. Om en gåva skänks till en verksamhet där Rädda Barnen inte behöver mer pengar eller till något som vi inte arbetar med, tas en kontakt med givaren för att i första hand tillsammans komma överens om att använda pengarna till något annat som ligger givaren varmt om hjärtat. 6

7 När Rädda Barnen, oftast i samband med testamenten, mottar en fast egendom, lös egendom och fastigheter görs en värdering av objektet av en oberoende byrå. Därefter omsätter vi snarast möjligt objektet till pengar för att använda i vårt arbete för barn. Vår insamlingsverksamhet går uteslutande ut på att samla in pengar. Det betyder att vi inte mottar second handvaror såsom kläder, skor, husgeråd, böcker, möbler och liknande. Rädda Barnens Förvaltningspolicy för medelsförvaltning i Rädda Barnen utgör riktlinjer för värdepappershantering och placering av likviditet. 5.4 Kostnader och intäkter Rädda Barnen har som tidigare nämnts ett 90-konto där alla gåvor inkommer. Rädda Barnen använder alltid ett 90-konto för insamling gentemot allmänheten och vid hantering av gåvor. Vissa av Rädda Barnens lokalföreningar har egna 90-konton och genomför ibland lokala insamlingar till den egna verksamheten. Oftast är lokalföreningarna engagerade i nationella insamlingar och behåller då 5 procent av insamlat netto för egen verksamhet. När en givare tar ett eget initiativ till en insamlingsaktivitet för Rädda Barnen krävs att insättningen av insamlade pengar sker direkt till vårt 90-konto. Rädda Barnen har följande Plusgirokonto och Bankgirokonto Läs mer om våra konton på Varje år under våren redovisar Rädda Barnen hela verksamhetens kostnader och intäkter för det föregående året i en Årsredovisning. Den senaste verksamhetsberättelsen finns alltid på vår hemsida och den går även att kostnadsfritt beställa hos Rädda Barnen på telefon Avdragsrätt Rädda Barnen är godkända av Skatteverket som mottagare av gåvor som i sin tur kan ge rätt till skatteavdrag. Med hänvisning till skatteverkets definition av ändamål för rätt till skatteavdrag gäller enbart gåvor till hjälpbehövande i ekonomisk mening har Rädda Barnen valt att avgränsa till Katastroffonden vad gäller ändamålet. 5.6 Klagomålshantering kring insamling Insamlingssektionen och kundservice hos Rädda Barnen har en målsättning som innebär att brev, telefonsamtal och e-postmeddelanden ska besvaras inom två arbetsdagar men ambitionen är att ge ett svar samma dag. 5.7 Återbetalning Om Rädda Barnen mottar en gåva där en givare helt uppenbart avsett en annan organisation överför vi gåvan till den tilltänkta organisationen och meddelar om möjligt, givaren om överföringen. Om en givare som nyligen skänkt en gåva till Rädda Barnen inom rimlig tid därefter meddelar att denna ångrar sig, återbetalas gåvan. Se även bilaga 2. 7

8 5.8 Tacka nej till gåva Rädda Barnen kan tacka nej till en donerad gåva om givaren förbinder gåvan med önskemål vi ej kan möta eller om givaren ej kan förse Rädda Barnen med önskad information. Det kan även röra tillfällen då företag skänker produkter som vi ej kan ta emot p.g.a. logistiska utmaningar och kostnader. Vi tar emot Gifts in kind om det finns behov och totala kostnaden (ev. frakt, tull etc.) inte överstiger intäkten. 5.9 Minderåriga i insamlingsarbetet Rädda Barnen tar ej initiativ till att engagera minderåriga i insamlingsarbetet. Vi vet dock att många barn och ungdomar är engagerade i egna insamlingsarbeten genom exempelvis skolarbete. I dessa sammanhang slussar vi dem till sin närmsta lokalförening. Det möjliggör för såväl andra vuxna som frivilliga vid lokalföreningen att säkerställa att barn och ungdomar kan arbeta tryggt med sitt engagemang då våra regler säger att personer under 18 år (d.v.s. barn) ej ensamt ska ansvara för bössinsamling. Rädda Barnen vänder sig aldrig aktivt i samband med marknadsföringsaktiviteter till barn, det vill säga till personer under 18 år. 6 Kommunikation med givare I samband med telefonkampanjer skickas alltid ett bekräftelsebrev eller e-bekräftelse på överenskommelsen. När personer väljer att skänka en gåva på 500 kronor, eller mer, sänds alltid ett tackbrev ut inom två arbetsdagar. Månadsgivare och medlemmar får tidningen BARN fyra gånger per år, postalt eller via e- post. Alla som önskar får även motta e-nyhetsbrev kostnadsfritt från Rädda Barnen. Alla månadsgivare får en gång om året en verksamhetsberättelse som visar hur pengarna har gjort skillnad för barn som lever i utsatta situationer. 6.1 Hantering av namn- och adressuppgifter I oktober 1998 fick den nya Personuppgiftslagen (PuL 1998:204) laga kraft. PuL innehåller bestämmelser som skyddar den enskilde individens personliga integritet från att kränkas genom behandling av personuppgifter. Rädda Barnen följer PuL och mer information finns på följande adress: Rädda Barnen lyder inte under Marknadsföringslagen (2008:486) eftersom vi är en ideell organisation utan vinstsyfte. Vi har ändå valt att följa marknadsföringslagen i mesta möjliga mån när det gäller insamling och marknadsföring. I samband med inköp av adresser för brevutskick eller telefonsamtal respekterar alltid Rädda Barnen de så kallade NIX-tjänsterna. Det innebär att vi alltid säkerställer att ingen av de personer som vi kontaktar för första gången finns med i registret. För mer information se 8

9 Om en givare kontaktar Rädda Barnen och kräver att vi inte längre får kontakta honom/henne, respekteras det genom att spärra personen för framtida kontakter. När en givare skänker en minnes- eller hyllningsgåva sänds alltid ett minnes- eller hyllningsblad till hänvisad mottagare. Mottagaren får endast uppgift om för- och efternamn till den/dem som skänkt gåvan och ingen adressinformation eller uppgift om gåvobelopp. När man skänker en gåva till Rädda Barnen kommer adressen aldrig att säljas eller på annat sätt delas med någon annan organisation eller företag, utan medgivande från personen i fråga. 6.2 Bild och text Bildmaterial som Rädda Barnen använder ska ej vara kränkande eller på något sätt kunna skada eller sätta barnen i osäkerhet. Barn i bild från vår programverksamhet föregås av godkännande av förälder alt vårdnadshavare. I text som Rädda Barnen producerar tas hänsyn till varje enskilt barns integritet och säkerhet. Klichéer och fördomar ska alltid undvikas. Rädda Barnens texter ska spegla vårt arbete där Barnkonventionen ligger som grund. 7 Insamlingskanaler Rädda Barnen arbetar med en bred mix av olika insamlingskanaler för att nå så många människor som möjligt på det sätt som bäst passar respektive givare samtidigt som vi är så kostnadseffektiva som möjligt. 7.1 Face-to-face och door-to-door Rädda Barnen värvar primärt månadsgivare via face-to-face, s.k. rangers (pärmrekrytering) och door-to-door. I detta arbete följer vi FRII:s vägledning face-to-face som finns att läsa på Telefonkampanjer Rädda Barnen kontaktar både befintliga och potentiella givare året runt för att engagera och entusiasmera personer att bidra till att stödja fler barn som lever i utsatta situationer. Rädda Barnen följer FRII:s vägledning vid insamling och värvning med hjälp av telefon. För mer information se: Sms-kampanjer Rädda Barnen erbjuder givare att ge gåvor via mobiltelefon, främst vid katastrofinsatser. 7.4 Internet De digitala medierna utvecklas snabbt och därför försöker Rädda Barnen ständigt prova nya lösningar och kampanjer med målet att samla in mer pengar till barn och barns rättigheter. 7.5 Direktreklam För Rädda Barnen är direktreklam en viktig kanal där vi når befintliga och potentiella givare Vi använder ibland oadresserade utskick eller bilagor för att rekrytera nya givare. 9

10 7.6 Fondspara och aktieutdelning Vi följer FRII:s vägledning placeringspolicy, läs mer på Lokal insamling De lokala insamlingarna har stor betydelse för både lokalförening och för att riksförbundet ska kunna fullfölja sina åtaganden. Rädda Barnen arbetar långsiktigt och det är viktigt att givarna vet vad pengarna ska användas till och att vi här, som vid allt insamlingsarbete, följer FRII:s kvalitetskod samt SFI:s regler för 90-konto. Ändamålet måste tydligt framgå och lokalföreningarna måste alltid ange ändamålet för insamlingen i förväg. Vidare skall alla medel som samlas in i Rädda Barnens namn tillfalla Rädda Barnen, d.v.s. de kan ej slussas vidare till andra organisationer. Insamlingsändamålen kan vara; Lokalt barnrättsarbete till tydligt identifierade projekt på den egna orten. Öronmärkta projekt exempelvis i samband med humanitära katastrofer märks pengarna till specifikt område enligt instruktion från riksförbundet. Allmänna medel går till Rädda Barnens arbete i Sverige och i världen där behovet är som störst (lokalföreningen får behålla 5 procent av nettointäkten till lokalverksamhet då man samlar in till allmänna medel). 7.8 Bössinsamling Bössinsamling sker varje dag för Rädda Barnen dels via våra lokalföreningar, dels via engagerade företag. Ibland tar även privatpersoner initiativ för att genomföra insamlingar via insamlingsbössa. Rädda Barnen har tydliga instruktioner för hantering av insamlingsbössor som personer och företag strikt måste följa. För mer information se broschyren Klirr, skrammel och prassel eller kontakta Insamlingssektionen. 7.9 Testamente Rädda Barnen hanterar alla testamentsärenden konfidentiellt och med stor respekt för att tillgodose den avlidnes sista vilja. Samtliga testamentshandlingar förvaras inlåsta i ett brandsäkert skåp Försäljning Rädda Barnen har en webbshop med olika varor till försäljning. Varorna håller en hög kvalitet och varje produkt visar tydligt hur stor del av den sålda varans pris som går till Rädda Barnens verksamhet. 10

11 Bilaga 1 FRII:s tio viktiga punkter för givarnas rättigheter som Rädda Barnen följer i all insamlingsverksamhet: 1 Organisationens material skall vara tydligt och vederhäftigt samt klart ange till vilket ändamål insamlade medel skall användas. 2 Insamling skall som regel alltid ske till 90-konto (plus/bankgiro som börjar på 90-, ej 91-, 92- etc). I de fall organisationen består av ett riksförbund eller motsvarande och ett antal lokalorganisationer räcker det att riksförbundet har 90-konto. 3 Givaren skall när som helst kunna ställa frågor till organisationen och förvänta sig snabbt och tillförlitligt svar. 4 Givaren skall kunna vara förvissad om att insamlade medel används till det ändamål för vilket de samlats in. Vill organisationen ändra användningsområde skall givaren först kontaktas. 5 Organisationen skall på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor. 6 Vill en givare vara anonym skall detta respekteras. Givarens namn skall aldrig publiceras utan givarens medgivande. Likaså skall organisationen respektera om en givare inte vill bli kontaktad. Organisationen skall normalt inte lämna givarens namn vidare till annan organisation eller företag. 7 Givaren skall när som helst kunna få reda på namn och adress på organisationens förtroendevalda samt på dess ledning. Givaren har rätt att få reda på om den som ber om bidrag till organisationen är frivillig, anställd eller extern konsult. 8 Givaren skall fritt kunna ta del av organisationens senaste verksamhetsberättelse och reviderat bokslut. 9 Givaren skall kunna förvänta sig ett korrekt och professionellt bemötande från organisationens representanter och får aldrig utsättas för press. 10 Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig skall den - om så begärs återges till givaren. Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av organisationen skall givaren kontaktas. 11

12 Bilaga 2 De återbetalningar vi hanterar idag är: Månadsgivare som hävdar att de aldrig skrivit på ett autogiroavtal med Rädda Barnen. Åtgärd: Kopia på avtal skickas till givaren. Ofta återkommer de inte efter det, vid missnöje återbetalas max 3 månadsavgifter som goodwill. Månadsgivare som hävdar att de hört av sig tidigare, men hävdar att Rädda Barnen missat att stoppa överföringarna. Åtgärd: Betala tillbaka max 3 månadsavgifter som goodwill. Månadsgivare som efter uppgradering hävdar att höjning ej var överenskommen. Åtgärd: Lyssna på inspelning om sådan finns, i annat fall måste vi tro givaren och betala tillbaka mellanskillnaden sedan höjningen genomfördes. Dubbeldragningar på Månadsgivare, oerhört sällsynt. Åtgärd: Återbetalas omgående då fel upptäcks, Rädda Barnen kontaktar givaren. Överbetalning på medlemsavgift, ex 3000 kr inbetalt i stället för 300. Åtgärd: Överskjutande belopp förs tillbaka till givaren, om givaren inte är den som upptäckt felet, kontaktas denne av Rädda Barnen. Felinbetalningar spontana givare, ex belopp som var ämnat för hyran. Åtgärd: Återbetalas omgående när givaren kontaktar Rädda Barnen. Givaren gjort dubbelbetalning. Åtgärd: Återbetalas omgående när givaren kontaktar Rädda Barnen. Släkting eller god man hör av sig för sjuk/dement/äldres räkning, ofta större belopp. Åtgärd: Eskaleras till Insamlingschef som kräver in läkarintyg varefter återbetalning sker i samråd med ekonomiavdelningen. Generellt är viktigt att säga att återbetalningar i första hand sker på begäran, såvida det inte förekommit tekniska fel såsom vid dubbeldragningar eller att fel har begåtts av Rädda Barnen varvid vi naturligtvis erbjuder återbetalning. 12

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY. Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Gäller för: Mattecentrum

INSAMLINGSPOLICY. Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Gäller för: Mattecentrum INSAMLINGSPOLICY VAD ÄR EN INSAMLINGSPOLICY? 2 INSAMLING OCH GIVARE 2 FRII OCH SVENSK INSAMLINGSKONTROLL 2 BESKRIVNING AV MATTECENTRUMS INSAMLINGSVERKSAMHET 2 INSAMLINGSMETODER 2 FACE- TO- FACE OCH DOOR-

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Insamlingspolicy 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 3 2. Insamling 3 3. Extern granskning 3 3.1 Svensk Insamlingskontroll 3 3.3 Länsstyrelsen

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy för Sverige för UNHCR

Insamlingspolicy för Sverige för UNHCR Insamlingspolicy för Sverige för UNHCR Sverige för UNHCR samlar in pengar till UNHCRs verksamhet, i syfte att möta det ökade behovet av insatser världen över för att skydda människor på flykt. För att

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011-05-25 Senast reviderad 2014-08-18, 2015-05-28 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011.05.25 Senast reviderad 2016.10.12 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet och

Läs mer

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Insamlingspolicy Alzheimerfonden Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Datum: 2015-10-29 1 Innehåll Övergripande information... 3 Ändamål med insamlingen... 3 Syftet med en insamlingspolicy...

Läs mer

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy FUB:s insamlings- och sponsringspolicy Syfte och mål med insamlingsverksamheten Det övergripande syftet med FUB:s insamlingsverksamhet är att stödja verksamhetens mål genom att samla in pengar bland allmänheten

Läs mer

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling Foto: naturepl.com / Juan Carlos Munoz / WWF Canon WWFs riktlinjer för insamling 1 Dokumentet beskriver hur Världsnaturfonden WWF (nedan kallad WWF) bedriver insamlingsverksamhet. Syftet är att ge en ökad

Läs mer

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt/Anna Fredholm Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för insamling, näringslivssamarbeten och fondansökningar

Riktlinjer för insamling, näringslivssamarbeten och fondansökningar Riktlinjer för insamling, näringslivssamarbeten och fondansökningar Fastställd: 2014-08-27 Giltig t o m: Tillsvidare Anna-Karin Johansson Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén. Trekantsvägen

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Diakonias insamlingsarbete

Diakonias insamlingsarbete Diakonias insamlingsarbete Varifrån kommer pengarna? Gåvor från församlingar och privatpersoner är grunden för Diakonias finansiering. De är förutsättningen för de stora bidrag Diakonia får från Sida och

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT Högbergsgatan 31A Stockholm Tel:

FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT Högbergsgatan 31A Stockholm Tel: FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT 2012 Högbergsgatan 31A 116 20 Stockholm Tel:08-556 023 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommentar och sammanfattning...3 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod...4 2. Förhållningssätt

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Till FRIIs årsmöte 28 maj 2014 17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Bakgund Under det senaste året har FRIIs styrelse haft anledning att se över FRIIs stadgar. Dels har det handlat om en generell

Läs mer

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund FRIIs kvalitetskod Kodmall Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang På webbplatsen under fliken Organisation

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Allmänt Styrdokument för Ågrenska Vänskapsförening

Allmänt Styrdokument för Ågrenska Vänskapsförening Allmänt Styrdokument för Ågrenska Vänskapsförening Här redovisas information som inte redan finns tillgängligt på Ågrenskas hemsida enligt FRII:s anvisningar. Styrdokumentet lyfter också fram hur vi minimerar

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Hungerprojektets kodrapport 2012

Hungerprojektets kodrapport 2012 Hungerprojektets kodrapport 2012 Syftet med FRIIs kvalitetskod är att öka transparens och öppenhet inom organisationer i insamlingsbranschen. De första obligatoriska kodrapporterna implementeras från och

Läs mer

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod ÄNDAMÅL A1 Organisationens ändamål ska beskrivas i stadga/stiftelseurkund. Organisationens juridiska form ska vara ideell förening, stiftelse eller registrerat trossamfund.

Läs mer

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan FRIIs Kvalitetskod Redovisning av FRIIs kvalitetskod 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 3. Förhållningssätt

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Årsredovisning och forskningspolicy finns på webbplatsen

Årsredovisning och forskningspolicy finns på webbplatsen Punkt Princip/riktlinje FRIIs kodtext Följs (/) Förklaring/kommentar Hur finns informationen tillgänglig 1.0 Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund (vision, värderingar

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers FRIIs Kvalitetskod Ronald McDonald Barnfond 2012 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodmall

Läs mer

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument INNEHÅLL Inledning 3 1. Definitioner 3 2. Inför påringningen 3 3. Vid Påringning 3 3.1 Identifiering 3 3.2 Begränsningar i tid

Läs mer

Blomsterfondens kodrapport 2012

Blomsterfondens kodrapport 2012 Blomsterfondens kodrapport 2012 Friis kvalitetskod Följs Kommentar Hur informationen finns tillgänglig 1. Övergripande principer 1.1-1.5 Organisationens värdegrund Vision och värdeord Verksamhetsplan,

Läs mer

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete i Lilla barnets fond Insamlingsarbete Lilla

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET UNICEFs kansli, Stockholm januari 2009 UNICEF UNICEF 1 arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. 1946 började vår kamp för barns

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium

Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium POLICYDOKUMENT 2011-10-31 Publicerad Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium Titel Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium Underrubrik Författare Centraladministrationen Typ av handling Policydokument

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Integritetspolicy. Sida 1 av 5

Integritetspolicy. Sida 1 av 5 Integritetspolicy Behandling av personuppgifter Neuroförbundet riksförbund, Box 49084, 100 28 Stockholm, organisationsnummer 802002-3605, är personuppgiftsansvarig för våra register. Registret används

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer 1 Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten

Läs mer

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod ÄNDAMÅL A1 Organisationens ändamål ska beskrivas i stadga/stiftelseurkund. Organisationens juridiska form ska vara ideell förening, stiftelse eller registrerat trossamfund.

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod 2009

Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod 2009 2010-03-26 Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod 2009 Respekt, Öppenhet, Kvalitet, Engagemang Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod - 2009 Inledning För en insamlingsorganisation som Erikshjälpen betyder givarnas

Läs mer

Vi står inte i beroendeförhållande till någon större aktör. Internt tillgänglig samarbetspartner. dokumentation 2.3 Betydande samarbetspartner

Vi står inte i beroendeförhållande till någon större aktör. Internt tillgänglig samarbetspartner. dokumentation 2.3 Betydande samarbetspartner 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang Kodrapport 2011 för Forska Utan Djurförsök I årsredovisning och på hemsida

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Regler för mottagande av donationer till Enköpings kommun

Regler för mottagande av donationer till Enköpings kommun 2015-12-08 Dnr: KS2012/84 Kommunledningskontoret Handläggare: Åsa Winkler Regler för mottagande av donationer till Enköpings kommun Beslutad av kommunfullmäktige i Enköpings kommun den 7 mars 2016. Reglerna

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2012. Svenska FN-förbundet

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2012. Svenska FN-förbundet FRIIs Kvalitetskod Rapport 2012 Svenska FN-förbundet Inledning FRIIs kvalitetskod Svenska FN-förbundets rapport 2012 Svenska FN-förbundet är sedan några år tillbaka medlem i FRII frivilligorganisationernas

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Volontärpolicy. Syfte: Volontärpolicyn finns för att Fryshusets verksamheter ska ha gemensamma riktlinjer i. Uppdateras av: HR

Volontärpolicy. Syfte: Volontärpolicyn finns för att Fryshusets verksamheter ska ha gemensamma riktlinjer i. Uppdateras av: HR Volontärpolicy Syfte: Volontärpolicyn finns för att Fryshusets verksamheter ska ha gemensamma riktlinjer i sitt arbete med volontärer. Den är skriven för internt bruk. (Information riktad till volontärer

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Din hjälp är viktig För oss i Djurens Rätt är det självklart att djur ska ha det bra. Verkligheten ser tyvärr ofta annorlunda ut.

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Erbjudande för företag. att medverka i

Erbjudande för företag. att medverka i Erbjudande för företag att medverka i MUSTASCHKAMPEN 2015 2 Medverka i Mustaschkampen 2015 Att medverka i Mustaschkampen 2015 innebär att man som företag blir delaktig i en kampanj som genomförs i november

Läs mer

Kodrapport Mattecentrum. Internt tillgänglig samarbetspartner

Kodrapport Mattecentrum. Internt tillgänglig samarbetspartner Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodrapport Mattecentrum 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG I dokumentet markeras ny text som understruken, och borttagen text som genomstruken. Ändringarna i sammanfattning: Föreningen JAG ändras till Riksföreningen

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

- rätt, säkert & hållbart!

- rätt, säkert & hållbart! Uppförandekod Sunda affärer Global Compact Sundfrakt Principer Sundfraktgruppen har en tydlig inställning och hållning till affärsintegritet och följer riktlinjerna i FN:s Global Compact. Global Compact

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Projektansökan Rädda Barnen Helsingborg Sidan 1 av 9

Projektansökan Rädda Barnen Helsingborg Sidan 1 av 9 Projektansökan Rädda Barnen Helsingborg Sidan 1 av 9 Rädda Barnens lokalförening i Helsingborg avsätter varje år pengar som är öronmärkta för lokala projekt som alla i Helsingborgsområdet har möjlighet

Läs mer

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan för Rädda Barnen Distrikt

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kodrapport. Upprättad den 27 juni 2013

Kodrapport. Upprättad den 27 juni 2013 Kodrapport Upprättad den 27 juni 2013 Insamlingsstiftelsen Naturarvet Fösabacken 12 K 132 37 Saltsjö-Boo Telefon: 0706-484 789 info@naturarvet.se www.naturarvet.se Inledning Detta dokument innehåller den

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Myndighetsroll och partnerskap Riktlinjer för relationer med leverantörer

Myndighetsroll och partnerskap Riktlinjer för relationer med leverantörer 1 (5) HSN 1110-1191 Myndighetsroll och partnerskap Riktlinjer för relationer med leverantörer Riktlinjerna beslutades av Hälso- och sjukvårdsdirektör Catarina Andersson Forsman 30 september 2013. Hälso-

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen.

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen. PLACERINGSPOLICY FÖR SOS-BARNBYAR Denna policy innehåller riktlinjer för hur överskottslikviditet inom SOS-Barnbyar ( Föreningen ) skall förvaltas. Syftet med policyn är att säkerställa att denna förvaltning

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer