Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12."

Transkript

1 2014 Årsredovisning

2 Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret Foto omslag: Jonas Sällberg

3 INNEHÅLL 2014 Årsredovisning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Direktor & ordförande har ordet 3 Några exempel BEHANDLING 5 Mariagården behandlingshem med klosterinriktning för fängelsedömda män 6 Oasen behandlingshem för kvinnor med beroendeproblematik 7 Utslussboende - för kvinnor och män som precis genomgått behandling för sin beroendeproblematik SAMTAL & STÖD 8 Anhörigstöd för anhöriga till personer med beroendeproblematik 10 Samtal - Familjerådgivning, rådgivning & stöd, psykoterapi, utbildningsterapi 11 Sputnik & Sorgegrupp för unga 12 Unga föräldrar RISKBRUK & BEROENDE 13 Aktiviteter & Sysselsättning 15 Boendestöd 16 Kontaktcentrum 17 Skyddat boende 18 Stödboenden 19 Vita - för dig som behöver se över dina alkohol/drogvanor SOCIALA FÖRETAG 23 Arbetsträning & Arbetsprövning 26 Affärsverksamheter 28 Projekt för mänskliga rättigheter 29 Crossroads - för EU-migranter 30 Medarbetare & Medlemmar 32 Resultat- & balansräkning, kassaflödesanalys, noter 40 Revisionsberättelse

4 Direktor & ordförande har ordet Vi vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, anställda och volontärer, som gjort fantastiska insatser under året. Våra medarbetare har utfört ett engagerat och professionellt arbete i mötet med alla de människor vi kommer i kontakt med i våra olika verksamheter. Styrelsen vill också framföra ett stort tack till församlingar, organisationer, föreningar, enskilda och företag som genom bidrag, gåvor och på andra sätt stöder Linköpings Stadsmission. Tack vare detta stöd kan vi utföra ett gott arbete för människor som behöver vår hjälp. Tack också till Linköpings kommun, Linköpings domkyrkopastorat, övriga församlingar, Motala kommun och många andra kommuner i vårt land, Samordningsförbundet Centrala Östergötland, Arbetsförmedlingen, AB Stångåstaden, Kriminalvården och andra samarbetsparter för visat förtroende och goda affärskontakter. Ändamålet med verksamheten Linköpings Stadsmission är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening som har till ändamål att utifrån diakonal grund professionellt hjälpa och stödja behövande människor. (Stadsmissionens stadgar 1 Ändamål.) Så gott som alla kyrkor i Linköping är medlemmar. Vi stödjer människor i utsatta livssituationer. Vi tror på möjligheterna i mötet med varje människa. Och vi förmedlar något som ingen kan få för mycket av. Nämligen tro, hopp och kärlek. Stadsmissionen har genom sitt arbete uppfyllt ändamålsparagarafen. Viktiga händelser En stor del av året präglades av att försöka begränsa den ekonomiska förlust Stadsmissionen kommer att få under 2015 inom Sociala företag bl.a. till följd av att viktiga bidrag upphörde i samband med årsskiftet. Vi har under året arbetat intensivt med att analysera verksamheten och försökt hitta konstruktiva lösningar. I december tvingades vi dessvärre att säga upp 22 medarbetare. Konsekvensen av detta blir att vi under 2015 tvingas lägga ner verksamheterna snickeri, tryckeri, remake, städ- och fastighetsservice och eventuellt en second handbutik. I januari invigdes Ljungsbro café och secondhand i samverkan med Vreta klosters församling. Efter 15 år som ordförande i Stadsmissionens styrelse avtackades Göran Magnusson vid årsmötet. Han har gjort en långvarig och mycket gedigen insats för Stadsmissionen. Under våren kunde vi, efter flera års planerande, öppna ett skyddat kvinnoboende. Vi tecknade också ett avtal med domkyrkopastoratet om ett diakonicentrum där Stadsmissionen blir en aktiv medspelare. För tredje året i rad arrangerade vi Stadsmissionens dag en lördag i maj med försäljning och servering på torget vid S:t Larskyrkan och med uppträdanden av flera lokala musiker samt medverkan av stadens två ledande kommunalråd. Stadsmissionens ledningsgrupp och enhetschefer deltog tillsammans med de andra stadsmissionerna i Almedalsveckan i Visby med opinionsbildning om utsatthet och fattigdom. Arbetet inom Crossroads - som riktar sig till utsatta EU-medborgare som tigger - utvecklades under året. Vi kunde teckna en IOP-överenskommelse (Idéburet och Offentligt Partnerskap) med Linköpings kommun och vi deltog också i en studieresa till Rumänien tillsammans med Svenska kyrkan, hjälporganisationen Hjärta till Hjärta och Linköpings kommun. Vi arbetade med att ta fram olika policydokument, handlingsplaner och rutiner samt en effektrapport (se vår hemsida) utifrån FRII:s kvalitetskod, en kod med syfte att ge förtroende för insamlingsorganisationer och som vi som medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) måste följa. I julkampanjen visade enskilda personer, församlingar, organisationer, föreningar och företag stor generositet i sitt givande. Artisterna Peter Johansson, Matilda Grün och Louise Gylling engagerade sig för Stadsmissionen bl.a. genom att insamlingar till Stadsmissionen gjordes i samband med konserter. Vi är oerhört tacksamma för den välvilja och det engagemang som visas oss och vi gör vårt bästa för att de människor vi är till för, de i tillfälliga eller de i långvariga bekymmer och problem, ska få hjälp. Resultat och ställning Våra intäkter uppgick år 2014 till 72 mkr. Avtalen motsvarade 74 %, försäljning 15 %, medlemsavgifter 1 %, hyresintäkter 5 %, gåvor 3 % och bidrag 2 %. Årets resultat för 2014 uppgick till tkr. Soliditeten uppgick vid utgången av året till 66 %. Vi är mycket tacksamma för det ekonomiska utfallet. Att generera goda resultat är viktigt för att vi även i framtiden ska kunna satsa och utveckla verksamheten för att i ännu högre grad kunna tjäna alla de människor som är i behov av våra tjänster. Stadsmissionen är en allmännyttig ideell förening utan vinstdrivande syfte; inget aktiebolag med utdelning till ägare, utan en förening där överskottet går tillbaka in i verksamhet för människors bästa. Det är viktigt för oss att vi förfogar över ett antal fastigheter där vi bedriver vår verksamhet. Genom de egna verksamhetsfastigheterna skapas möjlighet till flexibilitet för oss, t.ex. vid verksamhetsförändringar. Något som sannolikt inte hade varit lika enkelt för oss om vi istället hade varit hyresgäster. Resultatet av Linköpings Stadsmissions verksamhet samt ställning vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultatoch balansräkning med noter. 2 linköpings stadsmission

5 Prioriterade frågor under 2015 Vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning försöka förändra det i samhället som skapar och förstärker utsatthet. Hjälpa människor att gå från vanmakt till egenmakt och från utanförskap till delaktighet. Verka för ett mänskligare samhälle med Tro, Hopp och Kärlek. Söka nya avtal inom våra båda verksamhetsområden Stöd och behandling samt Sociala företag. Intensifiera arbetet med insamling och att söka samarbetsparter. Avsluta verksamheter inom området Sociala företag och utveckla de verksamheter som är kvar d.v.s. second handbutikerna samt café och restaurang och inom dessa verksamheter arbeta bort det stora minusresultatet som 2015 innebär inför år Rekrytera stödfunktioner till Stadsmissionen, bl.a. administrativ chef och en eller två personer med inriktning på insamling, kommunikation och marknad. Intensifiera arbetet med gemensamma frågor inom riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Sommaren 2014 hade vi två stora vattenskador i de fastigheter som behandlingshemmet Oasen bedriver verksamhet i. Avbrottet påverkade möjligheten att ta emot kvinnor för behandling. Försäkringsbolaget ersätter denna ekonomiska förlust med ca 1,2 mkr. Detta blev klart i februari 2015 och finns därmed inte med i bokslutet för Se också Prioriterade frågor under varje enhets rapport. Framtiden Vi arbetar i ledningsgruppen och styrelsen med frågor om Stadsmissionens framtid, vilka hot vi möts av och vilka möjligheter vi har. Linköpings Stadsmission fortsätter att utvecklas för att möta framtiden. Vi vill i nära dialog med våra medlemmar och samverkansparter utforma verksamheten så att vi på bästa sätt kan möta de behov och förväntningar som människor i utsatta livssituationer kan ha. Stadsmissionens arbete vilar på kyrkans diakonala uppdrag och vi ser oss som en del av kyrkans arbete med utsatta. Kärlek kan aldrig vara enbart teori, den vill praktik. Saknas tydliga uttryck för den, sviker kyrkan sitt uppdrag. Vi kan och ska i vår verksamhet förverkliga kyrkans tvåtusenåriga diakonala uppdrag. Linköping i april 2015 Pether Nordin, ordförande Lars Linebäck, direktor Några exempel Vi har skrivit in 44 kvinnor på vårt behandlingshem Oasen där de får behandling och stöd till ett drogfritt liv och vi har gett akut skydd åt 35 kvinnor med beroendeproblematik som varit utsatta för våld. Vi har arbetat med 12 personer i vårt utslussboende i Ljungsbro. På Mariagården har 12 fängelsedömda män fått hjälp att hitta tillbaka in i samhället igen utan kriminalitet och droger. Vi har på vår Samtalsmottagning mött människor i 314 familjerådgivningssamtal, 94 psykoterapisamtal, 22 timmars utbildningsterapi samt rådgivnings- och stödsamtal. Vår ungdomsmottagning Sputnik har mött ca ungdomar i enskilda samtal, gruppverksamheter och temalektioner på gymnasieskolor. Vi har mött ungdomar som mist en närstående genom självmord - 6 har deltagit i sorgegrupp och 9 har fått enskilda samtal. Vi har mött 32 unga familjer både i gruppverksamhet och i enskilda samtal. Vi har i Anhörigstöd mött 48 personer som har en anhörig med beroendeproblematik och 18 personer har deltagit i VITA - gruppbehandling för sitt eget riskbruk och missbruk. Varje dag kommer ca 65 besökare till vår öppna kontaktverksamhet på Kontaktcentrum för människor med svåra livsproblem där ofta ett missbruk ingår. Vi har totalt ca 300 personer som regelbundet eller i perioder besöker oss och 90 personer med missbruksproblematik har deltagit i olika aktivitets-, studie- och sysselsättningsverksamheter. I Motala har vi gett boendestöd till 23 personer med missbruksproblematik och 27 personer har bott i vår akutlägenhet. I våra stödboenden på Götgatan och Valhallagatan har 35 personer med missbruksproblematik fått stöd dygnet runt. Vi har totalt haft 257 deltagare i våra olika verksamheter inom Sociala företag, som består av både arbetsträning, språkpraktik, utredningsplatser samt ett projekt med namnet Vidare. 28 personer har gått vidare i anställning. Vårt café har haft i snitt 125 cafégäster/dag och serverat i genomsnitt 75 luncher/dag. Restaurang von Dufva har serverat i snitt 130 luncher/dag i restaurangen, 45 luncher/dag till Stadsmissionens egna verksamheter Oasen resp Kontaktcentrum samt haft 2-3 cateringuppdrag/vecka. Serveringen i Tornby har serverat 15 luncher/dag. I Crossroads - verksamheten för EU-migranter - har vi under första halvåret mött 169 individer och under andra halvåret 119, varav flera samma som under första halvåret. Matserveringen har serverat luncher och antalet besök vid rådgivningskvällarna var totalt Härbärget har haft nattgäster. årsredovisning

6

7 behandling Mariagården Behandlingshem med klosterinriktning för fängelsedömda män Målgrupp Långtidsdömda män som av Kriminalvården beviljats vårdvistelse under den sista strafftiden innan villkorlig frigivning. De som kommer till Mariagården ska ha deltagit i någon av Kriminalvården ordnad klosterverksamhet/reträtt eller tolvstegsprogram på anstalt med andlig vägledning. Prestationer, utvärdering & uppföljning Mariagården drivs på avtal med Kriminalvården och har åtta platser. Vi har under året haft totalt tolv boende och under några månader har alla åtta platserna varit belagda. De som är/varit på Mariagården har haft vårdvistelsetider på ca ett år. Vårdvistelse innebär att man gör sista delen av sitt straff utanför anstalt och under tiden får hjälp som underlättar återanpassningen till samhället. En har under året lämnat sin vårdvistelse medan övriga varit kvar till planerat avslut. Under året har vi också haft tre placeringar med s.k. avtalsförbindelse: Två klienter som är klara med sitt straff och som inte haft någon vårdvistelsetid inom straffet men behövt en tid på behandlingshem innan de flyttar vidare, samt en klient som vid sin villkorliga frigivning vill bo kvar ett tag innan allt ordnat sig och som har fått ok från sin hemkommun. Varje boende har en kontaktperson och de gör tillsammans en genomförandeplan för tiden på Mariagården. Denna utvärderas och följs upp kontinuerligt. Planen utgår från individens behov, men innehåller också Mariagårdens övergripande mål: Eget boende Arbete/studier/praktik Fritidssysselsättning Påbörjat nätverksarbete För en del av våra boende är mycket ordnat, för andra är framtiden ett tomt blad. Vi arbetar med att upprätta nätverk under behandlingen. Personal och nätverk kan vara referenter när de boende söker arbete och bostad. Vi upplever en vilja, främst i Vadstena, att hjälpa de boende att få en bra start i frihet. De sju som lämnade Mariagården 2014 flyttade alla till eget boende. Alla hade ordnad sysselsättning/försörjning såsom jobb, praktik eller pension. Efter avslutad behandling erbjuder vi ett års eftervård utifrån behov. Det kan röra sig om allt från samtalsstöd och hjälp vid myndighetskontakter till flytthjälp. Samarbete & samverkan Klostervägen är en vårdkedja inom Kriminalvården för långtidsdömda män, som innehåller olika delar, varav Mariagården är en. De som arbetar med Klostervägen - på Kumlaanstalten, Skänningeanstalten och Mariagården - träffas 4-5 ggr/år för Klostervägsmöte; uppskattade träffar som gör att Klostervägen kan utvecklas. Kontakten med Kriminalvården är viktig. Den sker främst via Skänningeanstalten och den klosteravdelning som finns där. Vi besöker regelbundet interner för att informera, samtala och umgås. Vi har enskilda kontakter med de som vill komma till Mariagården för samtal, planering o.s.v. Vi träffar även interner på andra anstalter. NAV (Nämnden för andlig vård) har sina utbildningar förlagda till Vadstena och kommer då på besök till Mariagården. Detta för att sedan kunna berätta om verksamheten för interner de möter på sina respektive häkten och anstalter. I Vadstena finns viktiga samarbetsparter såsom Pilgrimcentrum, Birgittasystrarna, Vadstena folkhögskola, Vadstena församling och Vätternkyrkan. Dessa platser och människorna där, betyder mycket för att de som bor på Mariagården ska känna att vägen ut i friheten blir lite lättare att gå. Vi har också två volontärer som stöttar de boende i olika situationer. Viktiga händelser under året 2014 När någon fullföljt sin behandling och flyttar ordnar vi fest; en viktig händelse att få önska någon lycka till ute i samhället. Vi har, för de som vill, en sändningsmässa i vårt kapell, där den som ska flytta blir föremål för tankar, välsignelse och lyckönskningar. Återvändardag för bröder som bott på Mariagården. Då kom även bröder som gått retreat på Kumlaanstalten innan Mariagården fanns. Ett fint möte där boende fick träffa de som varit ute i samhället ett tag och som kunde ge uppmuntran. Vårresan till Ydre, pilgrimsvandring på Nässja, samt grannfika/öppet hus. Att ha några avtalsförbindelser, där de som inte har möjlighet till vårdvistelse kan få möjlighet till en tid på behandling/utsluss. Implementering av det nya journalsystemet samt reviderat schema så att de som jobbar kväll/natt/helg har fått en högre procentsats. Prioriterade frågor inför 2015 Fler besök på anstalter, NAV-träffar och regionmöten samt nya samarbeten med Stadsmissionens olika enheter. Hög beläggning. Få fram praktikplatser i eller i närheten av Vadstena. Genomföra och starta en återkommande retreat för de boende och även eventuellt kunna bjuda in f.d. boende. Detta för att kunna återkomma till de val de tog vid Klostervägens start på Kumlaanstalten och för att de ska kunna se vart den vägen har lett dem. årsredovisning

8 behandling OASEN Behandlingshem för kvinnor med beroendeproblematik Målgrupp Kvinnor över 18 år med alkohol-, narkotika- och/eller läkemedelsberoende, ofta ett blandmissbruk. Vi är även specialiserade på våldsutsatthet. Det kan förekomma att klienter har neuropsykiatriska diagnoser såsom PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), bipolär sjukdom eller annat. Prestationer, utvärdering & uppföljning Oasen har ramavtal med Linköpings kommun och ett antal andra kommuner samt Kriminalvården. Vi har under 2014 utökat tillståndet för heldygnsvård från 17 till 20 platser. Vi har även 5 platser för dagvård. Oasen har haft 44 placeringar under 2014 varav 9 från Linköping. Grundbehandling är det första steget och omfattar 6 veckor. Det är en stabiliseringsoch kartläggningsfas. En viktig del är att ge förutsättningar för fysisk och mental återhämtning. Arbetet med vardagsrutiner alterneras med mer traditionell gruppbehandling. Fokus ligger på beroende, hälsa, relationer, våld samt förklaringsmodeller om hur tankar, känslor och beteendemönster sammanlänkar med varandra. Nästa steg är basgruppen. Behandlingstiden avgörs av klientens specifika behov, samt vilket uppdrag vi får av ansvarig placerare. Denna fas präglas främst av djupgående bearbetningsprocesser utifrån klientens livshistorik. Det kan t.ex. handla om bearbetning av upplevelser av våld, eller konsekvenser av att ha levt i ett missbruk. Sista steget är utslussfasen. Här börjar klienten ha aktiviteter utanför behandlingshemmet, t.ex. arbetsträning eller studier som klienten kan fortsätta med efter behandlingen. Vi har ett integrativt förhållningssätt till metoder för att kunna möta behovet hos varje enskild kvinna. Vi hämtar influenser från psykoterapeutiska metoder som KBT (kognitiv beteendeterapi), relationell psykoterapi, MI (motiverande samtal), miljöterapi, samt tolvstegsmetoden. Behandlingen genomsyras av ett genusperspektiv och normkritiskt förhållningssätt. Genom deltagande i Skandinavisk sjukvårdsinformation får vi veta hur våra placerare bedömer oss. Oasen fick vid senaste rankingen 7,9 poäng av 10 möjliga. Uppföljning görs även genom ASI-intervjuer där förändringar och framsteg blir tydliga för klient, placerare och personal. Samarbete & samverkan Kontakterna med placerande myndigheter är mycket goda och det finns en vilja till klientfokus och lösningar. Även samarbetet med omsorgsnämnden har fungerat mycket bra. Vi vill att klienten och hennes barn och/eller familj ska få den bästa behandling som är möjlig. I situationer då vi upplever att Oasens kompetens inte räcker till eller att familjerna är i behov av andra åtgärder förmedlar vi kontakt med andra utförare. Övervägande del av placeringarna kommer från andra kommuner än Linköping vilket är en stor förändring för Oasen som tidigare haft % av sina placeringar från Linköpings kommun. Vi har ett nära samarbete med Stadsmissionens skyddade boende för kvinnor med beroendeproblematik. Vid behandlingsavbrott, där klienten gått tillbaka till en utsatt situation, har hon kunnat söka skydd och hjälp på nytt. Ett gemensamt arbete med Stadsmissionens stödboenden, har även det lett till ökat stöd för enskilda kvinnor. Via Stadsmissionens Samtalsmottagning har vi kunnat erbjuda klienter parsamtal och anhörigstöd. Oasen ingår i två nationella nätverk med fokus på våld i nära relationer. Det ena är KIM - Kvinnofrid i missbruk - med fokus på våld och missbruksproblematik, och det andra är ett nätverk med fokus på partnervåld i hbtq-relationer. Vi samverkar även med kvinnofridsnätverket i Linköping. Viktiga händelser under året 2014 Vår enhetschef har valt att gå vidare till en ny tjänst och vår föreståndare har delvis varit föräldraledig under året. Under hösten har dessa tjänster ersatts med vikarierande föreståndare på 100 % resp. biträdande föreståndare på 50 %. Även en behandlare har slutat. Under sommaren drabbades vi av två omfattande vattenläckor i våra två byggnader, vilket resulterade i att stora delar av våra lokaler inte kunnat användas under delar av sommar och höst. På grund av detta valde vi att under en period inte ta emot nya klienter. Vi har under hösten haft lägre beläggning än vad vi brukar. Vår analys är att det är en konsekvens dels av vattenläckorna och dels av förändringar i personalgruppen då denna typ av förändringar har en tendens att skapa viss oro i behandlingsgruppen. Prioriterade frågor inför 2015 Att vår ordinarie föreståndare återkommer i tjänst i januari och att vår nyrekryterade enhetschef tillträder sin tjänst i februari. Vidareutveckla vår behandlingsmodell. Detta arbete har redan påbörjats under hösten 2014 och innebär mer fokus på fysisk och psykisk hälsa för att underlätta för klienten att bättre ta till sig behandlingen. Idéer till dessa förändringar grundas på aktuell forskning om vad som gynnar tillfrisknande och återhämtning från missbruk, depression och utmattning. 6 linköpings stadsmission

9 behandling Utslussboende För för kvinnor & män som genomgått behandling för beroendeproblematik Målgrupp Kvinnor och män över 18 år som genomgått behandling för sin beroendeproblematik och som behöver stöd i sin fortsatta nykterhet och drogfrihet. Prestationer, utvärdering & uppföljning Verksamheten drivs på avtal med Linköping kommun och har under 2014 utvecklats och stabiliserats. Huset har nio rum. Vi har både dygnsplaceringar och dagvård och totalt har vi under 2014 haft tolv klienter inskrivna, varav sex kvinnor och sex män. Vi skriver journal i SecuraNova. Varje boende gör en ASI (Addiction Severity Index) vid ankomst. Sedan görs en genomförandeplan som utgår från individens behov utifrån ASI. Många av de som kommer till Utslussboendet har varit på ett flertal behandlingar och haft en lång beroendeproblematik. Under tiden hos oss får de utforska sina resurser och behov för att sedan kunna gå vidare. Uppföljningar av genomförandeplanen görs regelbundet. Vi har även regelbundna uppföljningsmöten med beställaren om hur placeringen fungerar och utvecklas. Varje vecka har de boende samtal och planering inför kommande vecka med aktiviteter och mål utifrån genomförandeplanen. Alla deltar i ett program för återfallsprevention, i grupp eller individuellt. Samarbete & samverkan Vi samverkar med placerande enheter som bedömningsteamet och socialkontoret. Samverkan sker också med övriga parter som gör insatser för de boende, såsom landstinget, arbetsförmedlingen, Linköpings kommuns budget- och skuldrådgivning m.fl. Vi samarbetar också internt inom Stadsmissionen t.ex. med stödboendena, Aktiviteter och sysselsättning samt Sociala företag. I Ljungsbro, där utslussboendet ligger, finns föreningar, kyrkor och grupper som vi också har kontakt med och det samarbetet vill vi utveckla ytterligare. Viktiga händelser under året 2014 Höjd beläggning. Iordningställt hus. Start av återfallspreventionsgrupp. Att vi kommit igång med kvälls- och helgaktiviteter varje vecka. Att vi har satt rutiner för verksamheten. Fler timvikarier. Kontakter/samtal/studiebesök av kommuner och behandlingshem. Prioriterade frågor inför 2015 Fortsätta att utveckla verksamheten. Utveckla fler samarbeten med stödboenden, behandlingshem, uppdragsgivare m.fl. för att hitta vägar till ett bra behandlingsresultat. Boende och ekonomi för våra klienter efter deras tid på utslussen är en fortsatt prioriterad fråga. Anordna ett öppet hus/grannfika. Behålla en hög beläggning. årsredovisning

10 samtal & stöd Anhörigstöd Målgrupp Anhörigstöd riktar sig till kvinnor och män över 18 år som har levt eller som lever som anhörig till en person med missbruks- eller beroendeproblematik. Prestationer, utvärdering & uppföljning Anhörigstöd bedrivs på avtal med Linköpings kommun. Sammanlagt har 48 personer i åldrarna 18 till 72 år, varav 85 % kvinnor, tagit del av anhörigstöd under Ytterligare åtta personer som vi haft kontakt med har vi direkt slussat vidare till andra utförare eller kommuner. Innehållet i grupptillfällena har främst byggt på deltagarnas förväntningar och önskemål. Ledarens hållning har varit relationell med pedagogiska och psykoedukativa inslag där KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) fått genomsyra innehållet vid sidan av tolvstegsmetoden. Fokus har varit på deltagarna och deras upplevelser för att öka deras livskvalitet och självkänsla. Utöver grupperna har vi haft öppna informationsträffar efter samtalsgruppen där temat har varit Att leva ett liv inte vinna ett krig. Träffarna har formats utifrån de behov och frågor som uppstått. Vid de tillfällen då uppslutningen har varit låg har vi haft enskilda träffar, vilket ofta varit nödvändigt för att personer ska bli motiverade att delta i samtalsgrupperna. Vi ser det som en lyckad arbetsgång för att nå goda resultat. Vid varje avslut av en samtalskontakt respektive gruppomgång görs en skriftlig utvärdering. Dessa utvärderingar sammanställs och används för att utveckla och förbättra innehåll och form för kommande samtal och grupper. Samarbete & samverkan Personalen på Stadsmissionens samtalsmottagning, där anhörigstöd finns, ingår i olika professionella nätverk tillsammans med representanter för kommun, landsting samt privata och ideella aktörer. Vår strävan är att nå ut till fler då vi vet att det finns många människor som lever som anhöriga till beroendepersoner som far mycket illa. Viktiga händelser under året 2014 Medialt har medberoendeproblematiken belysts under året genom olika artikelserier och dokumentärer och kanske framförallt genom SVT:s serie Djävulsdansen under hösten I samband med denna kunde vi ana ett ökat tryck men framförallt att fler blivit medvetna om begreppet medberoende och vad det kan innebära att vara medberoende. För deltagare som avslutat sin kontakt här har vi i flera fall förmedlat kontakt med nya utförare, exempelvis till Al-Anon och MiniMaria samt till S:t Lukas. Prioriterade frågor inför 2015 Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt arbete tillsammans med Stadsmissionens verksamhet VITA genom att upprätta ännu fler kontakter med arbetsgivare och arbetsplatser för att informera om medberoende och beroende. Detta för att fånga upp personer som är i behov av vårt stöd. Under våren 2015 kommer personal att genomgå en MET-utbildning (Motivational Enhancement Therapy). 8 linköpings stadsmission

11

12 samtal & stöd Samtal Familjerådgivning, rådgivning & stöd, psykoterapi, utbildningsterapi Till Stadsmissonens samtalsmottagning kan man komma för familjerådgivning, rådgivning och stödsamtal, psykoterapi samt utbildningsterapi. Rådgivning och stödsamtal drivs på avtal med Linköpings kommun. Psykoterapi och utbildningsterapi finanseras med avgifter och familjerådgivningen i Linköping med bidrag av Linköpings domkyrkopastorat. Målgrupp Vuxna över 18 år. Prestationer, utvärdering & uppföljning Under 2014 genomfördes 314 familjerådgivningssamtal, rådgivnings- och stödsamtal, 94 psykoterapisamtal samt 22 timmars utbildningsterapi. De flesta som kommer till familjerådgivning har kommunikationsproblem med tillitsproblematik som följd. Många upplever att deras livssituation är pressad med alla krav som ställs i arbete och föräldraskap. I många fall finns en styvfamiljsproblematik, med frågor om hur man ska förhålla sig till känslor gällande den andras barn och tidigare partner. En stor andel par söker oss p.g.a. tillitsproblematik efter otrohet. Många har under samtalens gång kunnat hitta tillbaka till varandra. Vi hjälper dem att utveckla förmågan att kommunicera sina känslor till varandra. De som söker sig till rådgivnings- och stödsamtal eller psykoterapi är i behov av samtal om små eller stora psykosociala problem t.ex. ångest eller relationer. Utbildningsterapi vänder sig till personer som utbildar sig till psykoterapeut eller psykolog. Medarbetarna har kontinuerlig handledning, personalsamlingar och ärendegenomgångar. Två av våra medarbetare har gått en kurs vid Malmö högskola, Sexualitet och Familjeliv om 7,5 högskolepoäng. En av våra medarbetare går Psykoterapiututbildning steg 2 och en annan medarbetare går psykoterapiutbildning steg 1. Bägge studerar vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Under alla samtalsprocesser pågår en ständig utvärdering utifrån upprättade mål. Efter varje avslutad kontakt genomförs ett samtal om hur kontakten uppfattats, detta som ett led i ett kvalitetssäkringsarbetet. Skriftliga utvärderingar görs också. Vi frågar även på vilket sätt klienterna hittar till oss. Många kommer på rekommendation av andra som tidigare gått i samtal hos oss, eller hittar oss via vår hemsida, via rekommendationer från vårdcentraler, skolor eller andra instanser som möter människor i utsatta situationer. Vid behov kan en klient slussas vidare till annan, för denne mer adekvat behandling, inom eller utanför Stadsmissionen. Vid varje avslut informeras klienten om möjligheten att återkomma. Samarbete & samverkan Vi har haft ett ökat samarbete med kuratorer på vårdcentraler, företag och med personal inom Svenska kyrkan. Under året har vi samverkat med Linköpings universitet när det gäller föreläsningsuppdrag samt genom ett forskningsprojekt. Viktiga händelser under året 2014 Vi har utökat möjligheten för individer som går i Rådgivning och stödsamtal till fler samtal genom att de själva betalar för fler samtal än de 5-7 st. som är gratis. Vi har ökat antalet psykoterapisamtal kopplat till arbetsrelaterad problematik och tecknat avtal utifrån detta med olika privata företag samt med Linköpings kommun. Vi har startat ett samarbete med privata gymnasieskolor i Linköping som skickar elever till oss för behandlande samtal. Vi har varit en del av ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet om relationell korttidsterapi för deprimerade ungdomar. Prioriterade frågor inför 2015 Behålla familjerådgivning på Samtalsmottagningen. Hålla oss uppdaterade i evidensbaserad teori så att professionaliteten upprätthålls. Fortsatt medlemskap i KYFA (Kyrkans familjerådgivning) och Famös (Föreningen för familjeterapi i mellersta Sverige) som är viktiga forum där vi får del av kurser och nyheter inom familjeterapi och psykoterapi. Fortsatt deltagande i forskningsprojekt om deprimerade ungdomar. Fortsatt vidareutbildning i sexologi. 10 linköpings stadsmission

13 samtal & stöd Sputnik & Sorgegrupp för unga Målgrupp sputnik: Ungdomar, år, som på olika sätt mår dåligt. sorgegrupp: Ungdomar, år, som mist en närstående genom självmord. Prestationer, utvärdering & uppföljning sputnik Sputnik finansieras av Linköpings kyrkliga samfällighet och Bildningsnämnden samt gåvomedel. Ungdomar kommer i kontakt med Sputnik genom bl.a. skola, vårdcentral, andra utförare, kompisar och Stadsmissionens Facebook. Vi möter ungdomar med känslan av att ingen förstår, som tappat livsgnistan, som har höga krav på sig själva, som lever i fattigdom. Det har fortsatt att komma allt fler killar samt ungdomar med utländskt påbrå. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt synsätt där det är viktigt att se till helheten och klientens nätverk. Vi har haft regelbunden kontakt med drygt 120 ungdomar, vilket resulterat i mer än enskilda samtal, och sammanlagt kommit i kontakt med ca unga. Sputnik har haft 36 temalektioner och mött ca gymnasieungdomar. Lektionerna har två teman - livskunskap och relationer resp. droger och deras påverkan på individen. Sputnik har också deltagit i utbildningsdagar för ca 200 professionella inom vård och omsorg som tar emot elever i praktik. Fokus har varit bemötande av unga och ungdomars mående idag. Då deltagarintresset var för lågt anordnade vi inget Sputnikläger. Istället ordnades en dagsutflykt till Kolmården. Personal från Sputnik deltog senare på sommaren vid ett musikläger för både unga och vuxna med artisterna Peter Johansson och Matilda Grün. Tre tonåringar deltog. Vid avslut görs en muntlig utvärdering. Uppföljningen kan vid behov handla om att slussa den unge vidare till annan behandling eller mer omfattande hjälpinsatser. Vid avslut informeras om möjligheten att återkomma. Vi önskar också att klienten fyller i en anonym utvärdering om samtal, bemötande, inflytande etc. för att höja kvaliteten på verksamheten. sorgegrupp Verksamheten drivs på avtal med Linköpings kommun. Hösten 2013 genomförde vi, tillsammans med SPES (Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd) en teaterföreställning, Kära Björn, om självmord i syfte att nå vår målgrupp. Efter detta startade en sorgegrupp som tyvärr inte kunde fortsätta Under våren tog 9 ungdomar kontakt med oss vid skilda tillfällen, och det fungerade inte att starta en grupp. De erbjöds istället enskilda samtal via Sputnik eller vårt Rådgivning och stödavtal med Linköpings kommun. En fördel är att personen får stöd och hjälp. Nackdelen är att då avtalet inte inrymmer individuella samtal blir denna målgrupp osynlig i statistiken eftersom dokumentation då skett inom ramen för den verksamhet där samtalen skett. I september kom förfrågan från flera verksamheter i Linköping som haft kontakt med ungdomar som mist någon genom självmord. I oktober startade en grupp med 6 ungdomar som fortsätter Samarbete & samverkan Sputnik är delaktig i det ungdomsnätverk som finns i Linköpings kommun, där representanter för olika utförare och skola träffas två gånger/termin för att utbyta information och lyfta gemensamma frågor. Detta ökar kvaliteten i verksamheten och i samverkan mellan olika instanser. Sorgegrupp samverkar med skol- och vårdcentralskuratorer, ungdomsmottagning, skolsköterskor och lärare. Vi samarbetar också med SPES. Då en av medarbetarna även arbetar i Sputnik, innebär det god samverkan mellan dessa verksamheter. Viktiga händelser under året 2014 Girl Power, en stor satsning för unga tjejer i Linköping tillsammans med andra utförare som arbetar med och för unga tjejer. Musikläger med ungdomar och vuxna samt dagsutflykter till bl.a. Kolmårdens djurpark. Vikten av att finnas som aktör i självmordsfrågor så att t.ex. andra aktörer i Linköping kan hänvisa till oss. Kontakter från andra kommuner, då tillbud skett där. Ansökan till allmänna Arvsfonden för ett projekt med efterlevandestöd och riktat arbete mot skolor som vi dock fick avslag på. Prioriterade frågor inför 2015 Utveckla Sputnik så att vi kan möta ungdomar vi idag inte möter bl.a. genom marknadsföring mot skolor och andra verksamheter. Sputniks temalektioner gällande relationer och livskunskap för att förebygga psykisk ohälsa samt sommarläger Fortsätta arbetet med den sorgegrupp vi har och stabilisera den samt arbeta för att kunna starta ytterligare en grupp. Fortsätta en ökad satsning på information om självmord och efterlevandestöd genom att fortsätta utveckla samarbetet med Sputnik och med andra vårdgivare som kommer i kontakt med ungdomar. Arbeta för ett kvalitativt bemötande av de som mist nära anhöriga genom självmord. årsredovisning

14 samtal & stöd Unga föräldrar Målgrupp Unga Föräldrar vänder sig till blivande samt nyblivna föräldrar som är 22 år eller yngre. Eftersom trycket på verksamheten fortsatt har vi återgått till 22 år som övre åldersgräns, men vid behov finns vi tillhands också för de som är år. Prestationer, utvärdering & uppföljning Verksamheten drivs på avtal med Linköpings kommun och omfattar 25 familjer. Under 2014 har vi sammanlagt träffat 32 familjer och som tidigare år, har en övervägande del mammor kommit. Tre pappor har dock deltagit kontinuerligt. Flera pappor är lite äldre och har arbete och har då svårt att komma dagtid. Papporna som kommit har deltagit i gruppverksamheten och då fått tillfälle till utbyte med andra pappor, deltagit i utflykter, gemensamma kvällsträffar och parsamtal. Under året har vi haft fyra mammagrupper och fyra vänta barngrupper. Vi har haft tre inplanerade pappagrupper, som inte blivit av då klienter inte kommit. Utöver grupp- och enskilt stöd har vi också gjort utflykter till Trädgårdsföreningen, promenader längs ån, tittat på Vinterljus, varit i simhallen, gjort utflykt till Kolmården och till Valla flera gånger. Vi har också anordnat klädbytardagar. Varje klient finns med i vårt journalarkiv och har en genomförandeplan som personal och klient tillsammans gått igenom. Efter varje avslutat ärende gör klienten en utvärdering som verksamheten utformat. Dessa sparas och sammanställs. I enkäten som genomfördes inför sommaruppehållet framkom att deltagarna är nöjda med verksamheten överlag och vill rekommendera oss till andra unga föräldrar. Det är positivt att få träffa andra unga föräldrar och utbyta erfarenheter. Teman om barns utveckling har också uppskattats och det vill man ha mer av. Samlingarna med sång och ramsor är också uppskattade. Mer diskussioner och teman efterfrågas liksom fler gemensamma aktiviteter. Man tycker också att vi ska göra mer reklam för verksamheten. Mer pondus och tydlighet hos personalen efterfrågas och att vi ska ge både positiv och negativ feedback. Här tror vi att det handlar om att ett tydligare ledarskap och struktur. Det finns också en oro i gruppen hos vissa deltagare över andra deltagares sätt att bemöta sina barn, vilket kan komma upp i individuella möten. Att ställa in vissa öppna grupptillgällen är inte bra, men blir ibland nödvändigt t.ex. då personalen har fortbildning. Vi har då oftast kunna erbjuda en annan tid. Samarbete & samverkan Unga Föräldrar har fortsatt samarbete med andra aktörer som möter samma målgrupp, såsom Hagadal (Föräldrar - spädbarnsverksamheten Hagadal Linköping i samverkan mellan Linköpings kommun och landstinget), Kvinnohälsan, Ungdomsmottagningen och några av Familjecentralerna i Linköping. Vi har även deltagit i nätverksmöten. Viktiga händelser under året 2014 Samarbete med Kvinnohälsan där vi informerat om Unga Föräldrar. Barnmorska från Kvinnohälsan har deltagit i våra väntabarn-grupper. Deltagande i samordningsmöten kring klienter på Kvinnohälsan. Deltagande i flera nätverksmöten anordnade av Nätverkslaget. Utflykt till Kolmården, aktiviteter som påsk-, sommar-, Halloween- och julfest. Ett etablerat samarbete med Hagadal och gemensamma möten med klienter. En medarbetare har gått en sexologiutbildning om 7,5 p anordnad av Malmö högskola. Två medarbetare har deltagit i en temadag om barn och trauma. Prioriterade frågor inför 2015 Att få nya familjer i verksamheten och behålla dem som är i behov av fortsatt stöd är en målsättning som hela tiden finns, liksom att ta hänsyn till brukarperspektivet. Fortsatt samarbete med andra utförare så som Hagadal, socialtjänsten, Kvinnohälsan, MVC och BVC. Erbjuda parsamtal och enskilda samtal till alla som uttryckt behov av det. Strukturera upp gruppsammankomsterna ännu mer och ha ett tydligare ledarskap. 12 linköpings stadsmission

15 riskbruk & beroende Aktiviteter & Sysselsättning Målgrupp Vuxna män och kvinnor med missbruksoch beroendeproblematik. Under 2014 har inriktningen studier/arbetsförberedande haft 14 deltagare, 9 män och 5 kvinnor, och inriktningen sysselsättning/aktiviteter 76 deltagare, 48 män och 28 kvinnor. Prestationer, utvärdering & uppföljning Aktiviteter och sysselsättning drivs på avtal med Linköping kommun. ASI-arbetet - grund (Addiction Severity Index) har fortsatt. Vi arbetar vidare med journalsystemet SecuraNova där genomförandeplaner upprättas och allt klientarbete journalförs. avtalet studier/arbetsförberedande omfattar 12 helårsplatser. En årsplats motsvarar erbjudande om verksamhet 220 dagar/år och kan fördelas på flera personer. Folkuniversitetet är samarbetspart när det gäller att erbjuda deltagare möjlighet att studera olika ämnen såsom svenska, engelska, matematik, data eller samhällskunskap. Vi har ett nära samarbete med lärarna och deltagaren får en studieplan anpassad utifrån behov och förmåga. Det förekommer också kontinuerliga uppföljningsmöten under tiden som studier bedrivs. avtalet sysselsättning/aktiviteter omfattar 10 helårsplatser. En årsplats motsvarar erbjudande om verksamhet 220 dagar/år minst fyra timmar per dag och kan fördelas på flera personer. Vi erbjuder sysselsättning och praktik inom olika områden såsom försäljning, tillverkning, reparation och underhåll. Varje individ får en lösning utifrån dennes önskemål och förmåga. Vi förmedlar praktikplatser till de som har tagit ytterligare ett steg mot ett nyktert och drogfritt liv. Under 2014 har vi kunnat erbjuda fasta gruppverksamheter varje dag bl.a. musik, bingo, yoga, simning och film. Vi genomför även andra gruppaktiviteter såsom fiske, ridning, minigolf, boule etc. samt fika/måltider. Kvinno- och mansgruppen har fortsatt i samarbete med Stadsmissionens stödboenden på Göt- och Valhallagatan. Det är mycket uppskattat. Vi strävar efter att arbeta med motiverande samtal före, under och efter aktiviteterna. Våra klienter har ett aktivt missbruk. Vi arbetar för att de inte ska vara märkbart påverkade vid aktiviteter; dessa är en insats som kan leda till minskat missbruk och vidare till studier eller sysselsättning. Vi har arbetat framgångsrikt med flertalet klienter som kommit allt närmare egenmakt och deltagande i samhället. Klienterna uttrycker uppskattning av det stöd som ges och vi får bra återkoppling från våra samarbetsparter. Statistik över deltagande i våra aktiviteter följs upp kontinuerligt. Samarbete & samverkan Vi har ett mycket väl fungerande samarbete med Folkuniversitetet som är mån om verksamheten och har uttryckt ett önskemål om en utökning av elevantalet. Vi har också ett väl fungerande samarbete med socialtjänst, försäkringskassan, Kriminalvården, beroendekliniken, behandlingshem och arbetsförmedlingen samt med Hantverkshuset, Elsas hus, sporthallen, kyrkan och arbetsgivare på praktikplatser. Inom Stadsmissionen samarbetar vi bl.a. med Göt- och Valhallagatans stödboenden, Kontaktcentrum, skyddat boende för kvinnor med beroendeproblematik och behandlingshemmet Oasen för att kunna stödja deltagare med flera insatser samtidigt. Vi ser utvecklingsmöjligheter i ett utökat samarbete med lokala arbetsgivare samt med Stadsmissionens sociala företag och Kontaktcentrum för att ge deltagarna fler möjligheter till en väg vidare. Viktiga händelser under året 2014 Fortsatt gott samarbete med Folkuniversitetet, våra klienters nätverk och olika verksamheter inom Stadsmissionen. Föreläsning om mentalisering. Struktur avseende dokumentation/journalföring och statistikförande. Utökning av våra fasta aktiviteter. Ökat genusperspektiv i våra aktivitetsprojekt. Planerade och oplanerade besök på arbetsplatser under klienternas praktikperiod. Förslag från klienter på nya aktiviteter som vi i möjligaste mån försökt uppfylla. Prioriterade frågor inför 2015 Studiebesök på liknande verksamheter samt omvärldsbevakning. Utökad arbetsplatsförlagd verksamhet för klienter. Fortsatt arbete med metoder, genomförandeplaner, statistik samt journalsystemet Secura Nova. Fortsatt utveckling av volontärverksamheten. Strukturerat och metodiskt riskanalysarbete. årsredovisning

16

17 riskbruk & beroende Boendestöd Målgrupp Vuxna män och kvinnor i Motala kommun med beroendeproblematik. De flesta av våra klienter är över 40 år, varav fler män än kvinnor. Samtliga har en komplex situation orsakad av många år av utsatthet och beroendeproblematik. De flesta har en kriminell bakgrund eller livsstil. Flera har upplevt våld och akut bostadslöshet. Prestationer, utvärdering & uppföljning Boendestöd drivs på avtal med Motala kommun. Alla insatser sker efter biståndsbeslut från socialkontoret. Vi har tio lägenheter, varav en utredningslägenhet (här bor man under en utredningstid som gäller klientens sociala situation) och två akutlägenheter. Boendestöd kan också ges till tio personer som bor i eget boende utanför Boendestöd. Målet är att ge människor med beroendeproblematik redskap för att kunna minska sitt missbruk och upprätthålla ett värdigt vardagsliv. Detta gör vi genom att öka den sociala samvaron, erbjuda aktiviteter, individuellt stöd och motiverande samtal. Det individuella stödet ges främst av respektive klients kontaktpersoner. Insatserna dokumenteras i journalsystemet Secura- Nova. Genomförandeplaner följs upp och revideras med jämna mellanrum. Vi arbetar även med ASI-intervjuer (Addiction Severity Index), MI (Motiverande samtal) och ÅP (Återfallsprevention). Under 2014 har vi gett boendestöd till 23 personer, varav 9 med eget boende utanför Boendestöd och 14 med lägenhet på Boendestödet. Akutlägenheterna har varit bebodda i större utsträckning än vad avtalet omfattar. Totalt har 27 personer bott akut hos oss och sammanlagt har akutlägenheterna varit bebodda 318 nätter. Av de som bott akut har 3 personer flyttat in i huset eller fått boendestöd i eget boende. Vi har under året arbetat framgångsrikt med flertalet klienter som kommit allt längre på sin väg mot självförsörjning och en bättre självkänsla. Våra klienter uttrycker ofta uppskattning för det stöd som ges inom ramen för verksamheten. Vid teamkonferenser, där hela personalgruppen deltar, sker uppföljning och utvärdering av insatser, metoder och rutiner. Samarbete & samverkan Vi har i stort sett daglig kontakt med socialtjänsten i Motala vad gäller beställning och utförande. Utöver den dagliga kontakten träffas varje månad dagpersonal och enhetschef tillsammans med en socialhandläggare som fungerar som Boendestöds kontaktperson. Vi diskuterar verksamhetsstrukturer, rutiner och utveckling av samverkan mellan Boendestöd och socialkontoret samt andra berörda verksamheter. Enskilda klienters handläggare medverkar vid uppföljningsmöten och kontaktas vid behov av Boendestöd. Vi samverkar med beroendemottagningen i Motala, mobila omvårdnadsteamet och med dagverksamheten RIA. Vi samverkar med Stadsmissionens två andra stödboenden för erfarenhetsutbyte och gemensamma rutindokument. Stadsmissionens Kontaktcentrum bjuder in till aktiviteter som våra klienter ibland deltar i. Vi samverkar även när det gäller timvikarier. Viktiga händelser under året 2014 Teamkonferenser där personalgruppen arbetat med riskanalyser, bemötande och behandlingsmetoder. Utökat individinriktat klientarbete där kontaktpersoner och klienter genomför mer individuella aktiviteter. Utbildning i och implementering av MI. Utflykter till Kisa och Kolmårdens djurpark. Fördjupad samverkan med beroendemottagningen i Motala, mobila omvårdnadsteamet och socialtjänsten. Husmöten var tredje vecka för att öka brukarmedverkan. Revidering av arbetsbeskrivningar, rutiner och policydokument och fortsatt arbete för en god arbetsmiljö. Nytt schema för personalen på Boendestöd. Prioriterade frågor inför 2015 Fortsätta det individuella arbetet med klienterna. Införa månatliga möten mellan kontaktperson och klient. Fortsätta att arbeta behandlande utifrån ASI, MI, KBT (Kognitiv beteendeterapi) och återfallsprevention. Vidareutveckla samverkan inom Stadsmissionen. Samarbete med polisen i Motala för att bl.a. få mer kunskap om droger. Följa upp effekten av det nya schemat. Gemensam vikarielista för olika enheter inom Stadsmissionen för att behålla vikarier och få ökad kontinuitet. Fortsätta att ha kontinuerliga samverkansmöten med andra verksamheter. årsredovisning

18 riskbruk & beroende Kontaktcentrum Målgrupp Vuxna män och kvinnor med missbruksoch beroendeproblematik och/eller med psykisk ohälsa. Vår målgrupp har ofta en komplex problembild kopplad till flera livsområden. Det kan handla om kriminalitet, våld och våldsutsatthet, exkludering från bostads- och arbetsmarknad samt fysisk och psykisk ohälsa. Av våra besökare har ca 25 % en känd psykisk ohälsoproblematik, ofta i kombination med missbruk. Prestationer, utvärdering & uppföljning Verksamheten drivs på avtal med Linköpings kommun. Vi erbjuder servering, stödverksamhet till minst 50 besökare/ dag samt individuellt, fördjupat stöd till 20 personer med missbruks- och beroendeproblematik om 70 timmar/person och år. Kontaktcentrum besöks varje vardag av ca 65 unika individer. Besökstrycket har varit relativt konstant och högt under Vi beräknar att vår besöksgrupp uppgår till ca unika individer som regelbundet eller i perioder besöker oss. De flesta av besökarna är kända i verksamheten sedan tidigare. Under 2014 har besöken av EUmigranter minskat då Crossroads för EUmigranter nu är en etablerad verksamhet. Ålders- och könsfördelningen följer mönster från tidigare år. Åldersspannet för besökarna är år. Könsfördelningen är 80 % män och 20 % kvinnor. Närmare 80 % av besökarna har en aktiv missbruksoch beroendeproblematik och vi ser att en stor del av besöksgruppen har ett blandmissbruk där olika narkotiska preparat blir allt mer dominerande. Vi har 2014 fokuserat på det fördjupade stödet samt upprättande av genomförandeplaner och utveckling av dokumentation i journalsystemet SecuraNova. Vi fortsätter samarbetet med andra samverkansparter för att lotsa individer vi möter vidare. Vi för också statistik på antalet besökare och i.o.m. det är vår uppfattning att vi har god kontroll på vilka våra besökare är och att vi därför kan uppmärksamma om det är någon vi inte sett till på en tid. På våra teamkonferenser och personalmöten diskuterar vi ständigt hur vi kan nå ut till fler individer och hur vi kan få bättre resultat i form av ökad livskvalitet - en väg vidare - för våra besökare. På våra personalträffar följer vi också upp insatser, metoder och rutiner vi arbetar med. Samarbete & samverkan Vi har fortsatt att satsa på musikunderhållning. Vi arbetar vidare med att utveckla vår volontärverksamhet. Under 2014 har vi haft fortsatt möjlighet att samarbeta med en volontär som är veterinär och som regelbundet kan erbjuda våra besökare hjälp och stöd med deras husdjur. Vi har under året haft ett gott samarbete med polisen som besökt oss vid flera tillfällen. Generellt sett är vikten av goda relationer och ett gott samarbete med våra besökares omgivning stor. Socialförvaltningen, beroendekliniken, frivården, sjukvård, kyrkor, föreningar och andra intresseorganisationer är viktiga för vårt arbete. Samarbetet med andra verksamheter inom Stadsmissionen utvecklas ständigt. Vi har under året arbetat med fördjupade insatser och vi ser ett ökat behov av det för att nå en varaktig förändring för den enskilde besökaren. Då större delen av våra besökare varit i kontakt med oss i över ett år så arbetar vi ständigt med utveckling av fördjupade insatser för att möjliggöra en väg vidare. Vi har ambitionen att utvecka och etablera ett nätverksarbete med bl.a. beroendekliniken, socialförvaltningen, fastighetsägare och arbetsgivare. Viktiga händelser under året 2014 Fortsatt musik- och underhållningssatsning. Regelbundna husmöten med besökarna för att bibehålla en god delaktighet. Fortsatt satsning på vår volontärverksamhet där vår veterinärvolontär betyder mycket. Ett fortsatt utökat metodarbete avseende de individuella, fördjupade insatserna. Prioriterade frågor inför 2015 Bibehålla och utveckla arbetet med det fördjupade individuella stödet. Arbeta med utveckling av verksamheten och dess ansvarsområden. Struktur i metodarbetet, statistik som verktyg i arbetet, fortsatt metodarbete såsom ASI (Addiction Severity Index) och MI (motiverande samtal) samt förbättring och utveckling av arbetet med journalsystemet SecuraNova. Fortsatt utveckling av volontärverksamheten. Strukturerat riskanalysarbete och uppföljning av riskbedömningar. Ett normkritiskt perspektiv i verksamheten. 16 linköpings stadsmission

19 riskbruk & beroende Skyddat boende Målgrupp Våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik, över 18 år. År 2014 har verksamheten haft kontakt med kvinnor i åldrarna år varav två från andra kommuner än Linköping. Vid denna typ av placeringar skrivs ett avtal mellan kommunerna. Prestationer, utvärdering & uppföljning Skyddat boende drivs på avtal med Linköpings kommun och startade i ny form under april-maj Det finns 6 permanenta platser, 2 akutplatser, 4 platser för stöd i boende och möjlighet att ta emot 5-10 kvinnor i öppen verksamhet. Verksamheten bedrivs i Stångåstadens lokaler. Boendet har skalskydd. Merparten av fönsterrutorna är krossäkra och vi har säkerhetsdörrar. Personalen bär personlarm och det finns direktkopplat brandlarm. I boendet finns sex två-trerumslägenheter och en akutlägenhet. Den senare har två separata sovrum, två separata vardagsrum, en gemensam toalett och ett gemensamt kök. Det finns även en gemensamhetslägenhet. I den lägenheten serveras frukost dagligen och det finns tillgång till TV, dator, dusch och tvättmaskin. Det är här den öppna verksamheten bedrivs. Kvinnor med biståndsbeslut journalförs i Treserva. Även kvinnor på service på akutplatserna journalförs utifrån avtalet med Linköpings kommun. Det görs genomförandeplaner, uppföljningsrapporter och riskbedömningar för samtliga klienter med undantag för den öppna verksamheten där en bedömning görs i varje enskilt fall. Sedan juni 2014 har de permanenta platserna haft en beläggning på 100 % fördelat på 6 kvinnor i åldrarna år. Ingen utflyttning har skett men två är planerade. Akutplatserna har haft en beläggning på 87 % fördelat på 29 kvinnor i åldrarna år. Vistelsetiden har varierat mellan 1 och 87 dagar med ett genomsnitt på ca 45 dagar. Av dessa har 27 kvinnor avslutat sin vistelse: 2 har omhändertagits enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare), 1 har återvänt till sin hemstad, 4 har erhållit andra insatser, 1 har påbörjat behandling och 19 har återgått till behandling på Oasen. Boendestöd har haft en beläggning på 56,25 % - sedan november 100 % - fördelat på 5 kvinnor i åldrarna år. Av dessa har en kvinna avslutat sitt boendestöd och påbörjat behandling. För att följa upp verksamheten erbjuds varje månad två husmöten där kvinnorna kan framföra sina åsikter, detta då vi anser att brukarperspektiv/medverkan är oerhört viktigt. Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt med kvinnorna genom samtal och uppföljningsrapporter. Ett platsbesök med politiker och tjänsteman från omsorgskontoret har ägt rum, två klienter medverkade och framförde sina åsikter gällande verksamheten. Samarbete & samverkan Viktiga samarbetsparter är handläggare vid socialtjänsten som fattar biståndsbeslut för våra klienter. De uppdateras regelbundet om klienten. En annan viktig samarbetspart är omsorgskontoret som svarar för klienternas andrahandskontrakt hos oss. Stångåstaden är viktig samarbetspart som hyresvärd. De har utfört renovering av lokalerna och utför regelbundet underhållsarbete. Vi upplever att samarbetena fungerat bra. Det har även skett mycket samverkan internt inom Linköpings Stadsmission då det finns gedigen kunskap om våldsutsatthet och missbruksproblematik inom organisationen. Klienter har även slussats vidare till andra enheter inom Stadsmissionen, t.ex. behandlingshemmet Oasen och Utslussboendet i Ljungsbro. Vi har även nära samverkan med Kontaktcentum samt Göt- och Valhallagatans stödboende. Genom hela klienternas kontakt med oss ges utrymme för vidare kontakt med tillnyktingsenheten, socialtjänsten, ekonomiskt bistånd och andra kommunala verksamheter. Vi önskar fördjupa samarbetet med samtliga parter och även utveckla nya samarbeten under Detta har inte varit i fokus 2014 då mycket energi gått till att starta en fungerande verksamhet. Viktiga händelser under året 2014 Verksamheten startade och nådde full beläggning i samtliga verksamhetsdelar med fast antal platser. Medverkan vid Socionomdagen som socionomprogrammet anordnar för sina studenter varje år. Prioriterade frågor inför 2015 Sprida kunskap och kännedom om skyddat boende till målgruppen och till professionella inom olika instanser. Kompetensutveckling och fortsatt utveckling av verksamheten. Utveckla den nyanställda sjuksköterskans roll för att kunna utnyttja hennes kompetens maximalt. årsredovisning

20 riskbruk & beroende Stödboenden Målgrupp Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik, ibland kombinerad med psykisk och fysisk ohälsa. Under 2014 har vi haft boende i åldrarna år. Prestationer, utvärdering & uppföljning Götgatans och Valhallagatans stödboenden drivs på avtal med Linköpings kommun och är permanenta stödboenden med stöd och tillsyn dygnet runt. På Götgatan finns 13 lägenheter och på Valhallagatan 14, varav 2 är akutlägenheter. Enligt avtal erbjuds möjlighet till boendestöd för två klienter åt gången. På Valhallagatan har även ett särskilt avtal med extraresurs rörande en boende tecknats under året. Mållet är att klienterna ska ges möjlighet till eget boende och att alkohol/drogkonsumtionen minskas/minimeras. Med stöd ges de boende förutsättningar att träna den egna förmågan att klara ett eget boende. En viktig del är att skapa trivsel, engagemang och samhörighet för och mellan de boende. Ett motiverande arbete för att minska alkohol/drogkonsumtionen bedrivs kontinuerligt och allt stödjande och omvårdande arbete baseras på evidensbaserad forskning och praktik. Vi arbetar med genomförandeplaner, MI (motiverande samtal), ASI (Addiction Severity Index), journalföring och uppföljningsrapporter. De boende har två kontaktpersoner. Valhallagatan har haft 21 placeringsärenden - 5 kvinnor och 16 män. Götgatan har haft 14 placeringsärenden - 10 män och 4 kvinnor. Av dessa 35 har 7 genomgått behandling, 6 varit på information om behandling och 8 varit på fängelsevistelse delar av året. En person på varje boende har gått vidare till behandling. Göt- och Valhallagatan har i år firat 10-årsjubileum vilket vi uppmärksammat genom att bjuda in klienter, socialsekreterare, representanter för omsorgskontoret m.fl. Firandet ägde rum vid Valhallagatan med mat, musik och tal. Vid personalmöten och teamkonferenser diskuteras uppdrag och mål. Vi har ett gott samarbete med Uppföljningsgruppen på Socialkontoret där vi diskuterar förväntningar på varandra och samarbetsmöjligheter. Vi har deltagit i Omsorgskontorets träffar och informationsmöten. Under hösten har vi genomfört en skriftlig utvärdering med våra klienter med fokus på året som gått och hur de ser på det stöd som erbjuds. Vi har även tagit fram nyckeltal för att kunna följa upp våra insatser och göra årliga jämförelser. Nyckeltalen handlar t.ex. om hur många klienter som har haft någon form av sysselsättning eller kontakt med sina barn. Resultaten kommer att sammanställas våren Vi har fått respons från de boende avseende bemötandefrågorna, vilket har tagits upp vid våra teamkonferenser och personalmöten. Samarbete & samverkan Samarbetet med socialkontoret och omsorgskontoret har fungerat bra. Vi träffas kontinuerligt för samarbetsfrågor och klientärenden. Vi har ett gott samarbete med beroendekliniken. Vi har ett sjukskötersketeam anslutet till oss kväll, natt och helg. Då Linköpings Stadsmission har många verksamheter som länkar till varandra samverkar vi i så stor utsträckning som möjligt med t.ex. med Aktiviteter och Sysselsättning, Samtalsmottagningen, Skyddat boende samt Kontaktcentrum. Vi arbetar också för en kontinuerlig samverkan med Boendestöd i Motala. Vi har även utvecklat ett samarbete med Utslussboendet i Ljungsbro där framförallt stödboendet på Götgatan har en skriven rutin för detta. Under våren arrangerade vi en KIMkonferens (Kvinnofrid i missbruk) i syfte att stärka och utveckla vårt arbete mot våld i nära relationer, samt ett forum för nätverkande kring problematiken. Viktiga händelser under året 2014 Nytt journalsystem samt utbildning/fortbildning i genusteori, sociallagstiftning och barnperspektivet. Samverkan med andra enheter inom Stadsmissionen, framförallt Utslussboendet i Ljungsbro och Boendestöd i Motala. 10-årsjubileumsfirande av Götgatan och Valhallagatan. Mer fokus på ett individuellt förhållningssätt i klientarbetet. Prioriterade frågor inför 2015 Utvärdering och vidareutveckling av rutiner och regler. Utveckling av det individuella arbetssättet och bemötandet samt fokus på att mäta våra insatser. Fortsatt implementering av barn-, genus- och mångfaldsperspektiv i vårt arbete. Fortsatt utveckling och implementering av MI (Motiverande samtal) och MBT (Mentaliseringsbaserad terapi) samt omvärldsbevakning genom studiebesök, ta del av ny forskning etc. Utökning av samarbetet med andra verksamheter inom Stadsmissionen samt med socialförvaltningen och polisen. 18 linköpings stadsmission

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet ger resultat 3 Stadsmissionen 2012 Ett axplock 4 Psykosocialt- och ekonomiskt stöd 6 Kollo för alla/ungdomsfält 7 Samtal

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet, en faktor för framgång 3 Göteborgs Stadsmission 2013 Ett axplock 4 Socialt arbete 7 Äldreomsorg 13 Arbetsträning 19

Läs mer

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning 2009 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 2 Innehållsförteckning Direktor har ordet 3 Sidan Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 4 Organisationsskiss 5 Årsmöte

Läs mer

Ingen är bara det du ser

Ingen är bara det du ser Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2012 1 Innehåll Nästan som ett hem Nattjouren i Malmö 4 Ingen är bara det du ser Med rätt till lika behandling 6 Äntligen hemma Logi- och stödboende i Lund

Läs mer

FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM

FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 2010 FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM Hornsgatan 123 Telefon: 08-729 17 30 www.skyddsvarnet.se 117 28 Stockholm Org. Nr:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 (1) Verksamhetsberättelse 2009 Kompetenscenter prostitution Sektion Metodstöd och uppsökande arbete Sociala resursförvaltningen Ansvarig Susanne Streer 1 (8) Verksamhetsberättelse 2009 FAST Sektionen

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-12 RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Projektbenämning Chance 2 Change, 3.0 (C2C) Rapportering avser 2013-01-01 2013-06-30 (Delrapport 1) Bakgrund: Hösten 2010 identifierade

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Omslagsbild: Evelina Carlén. Layout: Infogruppen GR. Foto: Gryning Vård AB, Infogruppen GR, Hans P.A. Karlsson. Gryning Vård ABs Årsredovisning 2010

Omslagsbild: Evelina Carlén. Layout: Infogruppen GR. Foto: Gryning Vård AB, Infogruppen GR, Hans P.A. Karlsson. Gryning Vård ABs Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 2 Omslagsbild: Evelina Carlén. Layout: Infogruppen GR. Foto: Gryning Vård AB, Infogruppen GR, Hans P.A. Karlsson Årsredovisning 2010 om gryning Styrelseordförande har ordet...4 VD har

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Socialnämnden Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 5 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 17 4 Målredovisning -

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013 Foto: Matton www.skyddsvarnet.se Skyddsvärnets verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013. Redovisningen

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi

Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi 2016 Ansökt belopp: 675 000 Ärende: 130 110 483 Ansökan gjord 2015-05-25 av Kjell Munthe Kontaktuppgifter till föreningen Anhörigcenter Scheelegatan 8 41660 GÖTEBORG 031 848518 kjellmunthe@telia.com Målgrupp

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer