Verksamhetsuppföljning, Stadsmissionen, Aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsuppföljning, Stadsmissionen, Aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem."

Transkript

1 1 (5) Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr ON Björn Skoog Sari Hammarfrid Verksamhetsuppföljning, Stadsmissionen, Aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem. Bakgrund Stadsmissionen har två avtal med omsorgsnämnden, Dnr On , om att erbjuda aktiviteter, sysselsättning och skola till vuxna personer med missbruksproblematik. Verksamheten vänder sig till vuxna personer som har missbruksproblem och en önskan om nyktra aktiviteter och sysselsättning. Avtalet löper sedan med möjlighet till förlängning längst till och med Syfte och metod Verksamhetsuppföljning av avtalet öppenvård aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem, Inriktning 2: Studier/Arbetsförberedande och inriktning 3: Sysselsättning och aktiviteter. Uppföljningen genomfördes genom förbokat besök i verksamhetens lokaler på Isidor Kjellbergs gränd 3, Medverkande från verksamheten var Cecilia Fransson verksamhetschef och behandlingsassistent Helen Liljekvist. Från Kvalitets- och utvärderingskontoret medverkade planeringsledare Björn Skoog och socionomstudent Sari Hammarfrid. Stadsmissionen har getts möjlighet att korrekturläsa det insamlade materialet vilket medfört några mindre justeringar. Lagstiftning SoL Kap Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilda planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. SoL Kap 3. 3 Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (2009:596). Besöksadress: Drottninggatan 16, Linköping Postadress: Box 356, Linköping Växel: E-postadress:

2 2 Verksamhetsuppföljning Verksamhetsinnehåll Målsättningen är att erbjuda en meningsfull daglig aktivitet och sysselsättning som främjar ett liv utan alkohol och droger. Inriktning 2: Sysselsättning och aktiviteter ska erbjuda praktiskt inriktade aktiviteter, gärna med inriktning mot natur och djur, skapande verksamhet, matlagning etc. Inriktning 3: Verksamheten ska erbjuda studier i kombination med annat arbetsförberedande innehåll t.ex. möjlighet till praktikplatser. Studierna skall omfatta minst åtta lektionstimmar per vecka i ämnen såsom svenska, matematik, engelska, historia och psykologi. Ämnena kan variera över tid och omfatta minst 10 personer per grupp. Detta innebär att fler än tio individer kan delta under ett år. Inom båda verksamhetsområdena skall den enskilde även erbjudas socialt stöd och motivationsarbete Verksamheten ligger i samma lokaler som Kontakt Centrum en annan av Stadsmissionens verksamheter. Det är ofta genom Kontakt Centrum, som är en matservering och samlingsplats för målgruppen vuxna missbrukare, som personalen kommer i kontakt med klienterna som de kan arbeta motiverande med för att få med i olika aktiviteter. De två avtalen som Stadsmissionen har på området kan ses som olika steg i en process. Initialt erbjuds enklare aktiviteter senare även skola och/eller arbetsförberedande praktik/arbete för dem som är mera motiverade och klarar längre nykterhet/drogfrihet. Det är en svår målgrupp att motivera till att delta i aktiviteter. Bara att vinna förtroende och skapa en arbetsallians tar lång tid. Sträckan till att delta i skola eller arbetsförberedande verksamheter är lång och det behövs olika nivåer eller steg. Verksamhetens huvudsakliga syfte är att stödja den enskilde till ökad drogfrihet/nykterhet. Att erbjuda en aktivitet, sysselsättning eller skola beroende på vart individen är i sitt missbruk och vilken målsättning personen har. Personalen påpekar vikten av att ha en aktivitet att fylla de nyktra tillfällena med och minska avståndet till resten av samhället och det utanförskap många känner. Målgrupp Vuxna personer med missbruksproblem, både män och kvinnor. Vuxna personer i ett aktivt missbruk men som har en vilja att ingå i ett nyktert sammanhang och ha en aktivitet, sysselsättning eller skola. Det är mestadels män som finns i verksamheten men också några kvinnor, 7-8 stycken. De flesta är i åldern och uppåt. Dock ser man en trend om att kvinnorna är yngre idag än vad de har varit tidigare och även att kvinnorna blir färre. Detta bedömer man har med att kvinnor ofta känner mera skuld och skam över sitt missbruk. Besökarna är övervägande av svensk härkomst men ibland får de även prata engelska. Ibland har de haft behov av att kunna kommunicera på andra språk och då är det bra att tillhöra en stor organisation där det finns hjälp att få med språk och kulturkompetens. Majoriteten av del-

3 3 tagarna är där på service men det finns några som har bistånd också. Biståndsärenden är ofta ett samarbete med kriminalvården. Det förekommer inga barn i verksamheten. Arbetsmetodik Varje vecka erbjuds aktiviteter så som besök i simhallen, yoga, bingo som är en populär aktivitet och samtalsgrupper. Samtalsgrupperna är uppdelade på en kvinnogrupp och två mansgrupper varav den ena är mera inriktad mot existentiella frågor. Aktiviteter så som simning i den allmänna simhallen är till för att personerna ska kunna känna sig som vem som helst inte stigmatiserade och utanför. Detta kan ses som ett litet steg men för många som länge levt utanför samhället är detta ett stort steg. Att också få en anledning att hålla sig nykter och drog fri är viktigt, för är man påverkad får man inte följa med. De är lyhörda till vad individerna själva vill göra för aktiviteter och har kommit på att målgruppen kräver förändring i aktiviteter ofta annars blir det slentrian och många slutar. De erbjuder praktikplatser till de som är redo och vill, ofta börjar personerna i någon av de egna verksamheterna i secondhandaffär, café eller hos Myrorna eller Hjärta till Hjärta. Det är viktigt att individen är redo för den stora utmaningen som det är att börja delta i en praktik eller skolgrupp. Personalen berättar att de lärt sig av sina tidiga misstag att försöka få ut personer i sysselsättning för tidigt då dessa personer inte behöver ytterligare ett misslyckande för detta kan få dem att må ännu sämre. De har ett samarbete med Folkuniversitetet där dem som studerar finns i en egen klass. Skolan har löpande intagning och det finns plats för runt tio elever i klassen. Det föreligger ett krav på drogfrihet/nykterhet för att få delta i undervisningen. Detta kan ibland vara svårt att se, t.ex. om någon använder tabletter, ingen släpps dock in som är märkbart påverkad. Det har hänt vid ett fåtal tillfällen att någon kommit påverkad men det vanliga är att man istället ringer och sjukanmäler sig om man inte är okej. Det finns möjlighet att läsa olika ämnen som engelska, svenska och skapande ämnen. En viktig del med skolgången är den sociala samvaron, få bättre självförtroende och att få en anledning att hålla sig nykter och drog fri. Vissa har deltagit i skolundervisningen sedan starten Det går även att kombinera skolgång och arbetsförberedande insatser i form av praktik om personen önskar det. Efter att personalen och personen känner sig redo med den praktikplats som individen fått hjälper personalen till att hitta en praktikplats även utanför verksamheten. Ofta har de fått plats på större företag som Willys, Coop och IKEA. Det är viktigt att individen är redo för detta steg då det ställs andra högre krav på praktikanter i dessa företag. Personalen upplever det inte som speciellt svårt att hitta praktik platser på företag eftersom många vill göra en social insats och Stadsmissionen har ett bra rykte. När personer kommit ut i praktik gör personalen ett första uppföljande besök efter en månad. Då träffar man brukaren både enskilt och tillsammans med arbetsgivaren för att säkra så det fungerar bra. Sedan fortsätter de att löpande besöka personen, vanligtvis var tredje månad, med både planerade och oplanerade besök. De som det går bra för är inte längre kvar i verksamheten men de har vid flera tillfällen mötts ändå och det är då roligt att se att vissa faktiskt förändrar sina liv långsiktigt. Vissa har även gått vidare och fortsatt utbildat sig.

4 4 Personal och kompetens Inom verksamheten skall det finnas kunskap inom missbruks- och beroendeområdet samt kompetens att arbeta utifrån motiverande samtal (MI). Utföraren skall ha kunskap inom området samsjuklighet (personer med samsjuklighet i form av beroende och psykisk/neuropsykiatrisk problematik). De två heltids anställda, en man och en kvinna, är fritidspedagog respektive beteendeterapeut. Personalen har flerårig erfarenhet av att arbeta med missbrukare. Man delar vikarier med Kontakt Centrum och andra av stadsmissionens verksamheter. Tillgången på vikarier är tillräckligt god. Personalen arbetar med Motiverande samtal (MI)och försöker göra ASI (Addiction Severity Index). Stadsmissionen utbildar sin personal kontinuerligt inom stöd och behandling. Under hösten 2014 ges tillfälle till fortbildning kring mentalisering. (Mentalisering handlar om att kunna förverkliga sina inneboende möjligheter, sitt verkliga själv, genom att vara öppen för sina djupaste känslor och värderingar.) Kvalitetsarbete och brukarnas delaktighet Utföraren skall ha ett kvalitetssystem som uppfyller kraven i gällande lagstiftning för denna typ av verksamhet, innehållande bl.a. hur utföraren arbetar med avvikelserapportering, kompetensutveckling av personalen och kvalitetsutveckling, samt utvärdering och uppföljning. Avvikelser rapporteras in enligt en egen rutin som Stadsmissionen har. Avvikelserapport dokumenteras och diskuteras i personalgruppen för att sedan rapporteras till enhetschefen. Personalen har handledning en gång i månaden tillsammans med Kontaktcentrums personal. Varje måndag är det husmöte där man ges möjlighet till inflytande och påverkan. Personalen framhåller också att målgruppen har lätt att utrycka sina önskemål och klagomål och att det därför går att fånga upp detta i stunden för att kunna arbeta vidare med det. Samordning av insatser och samarbete mellan utförare Enskilda personer kan ha behov av insatser från flera utförare/verksamheter. Om behov av samordning av olika insatser uppstår skall, i samråd med och efter samtycker från den enskilde, initiativ tas till att samordning kommer till stånd. En plan där ansvaret för olika insatser fördelas skall upprättas. Utförare skall även kunna hjälpa till med olika myndighetskontakter på den enskildes uppdrag. De samverkar med socialkontoret, ibland med frivården och väldigt mycket samarbete finns inom organisationen som Kontaktcentrum, Tornby secondhand och med andra hjälporganisationer speciellt för att få tag på passande praktikplatser till det första steget i arbetsförberedande insatser. De har också ett väl etablerat samarbete med skolan, Folkuniversitet. Men de understryker också att de inte lägger sig i skolan

5 5 och undervisningen. Är personen sjuk skall detta rapporteras till skolan som sedan lämnar löpande närvaro uppgifter till Stadsmissionen. Dokumentation Journalhandlingar skall finnas för varje person enligt socialtjänstlagen (SoL). En individuell genomförandeplan skall upprättas, detta gäller både biståndsbeslutade insatser och insatser som ges som service. Genomförandeplanen skall upprättas tillsammans med den enskilde och/eller dennes företrädare. Det upprättas alltid en genomförandeplan när nya klienter kommer till verksamheten. Genomförandeplanen skapas ihop med klienten och följs upp och omarbetas en till två gånger per år. Skolan för egen dokumentation på närvaro. Tillgänglighet Verksamheten skall kunna nås per telefon dagtid, vardagar, mellan klockan 8 och 17. Verksamheten har sina lokaler på Isidor Kjellbergs gränd 3 i Linköping. De har öppet måndag till fredag från kl Verksamheten kan även nås via telefon dagtid och via mejl. Det är ingen egentlig väntetid för att få delta i verksamheten. Bedömning Vi har i vår verksamhetsuppföljning framför allt tittat på de särskilda verksamhetskraven. Utifrån dessa punkter, så som de är formulerade i aktuellt avtal, bedömer vi att Stadsmissionen uppfyller de ställda kraven. Björn Skoog planeringsledare Sari Hammarfrid socionomstuderande

Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12.

Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12. 2014 Årsredovisning Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12.2014 Foto omslag: Jonas Sällberg INNEHÅLL

Läs mer

Granskning av missbruksvården

Granskning av missbruksvården www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Granskning av missbruksvården Motala kommun Innehållsförteckning 1. Revisorerna bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3.

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning Anhörigstöd i Sala Bilaga till Delrapport Kartläggning Rapport biståndshandläggning Rapport särskilda boenden LSS Rapport stödgruppsverksamhet för barn Marie Erlandsson Ek 2012-01-18 Innehåll 1. Biståndsbedömning

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun

Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Johanna Ajneståhl-Rudén Dnr Son 2013/899 2015-05-15 1 (33) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. METOD... 3 4. REDOVISNING...

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

TILLSYN TILLSYN AV BÄCKETORP BARNUPPDRAGET

TILLSYN TILLSYN AV BÄCKETORP BARNUPPDRAGET TILLSYN TILLSYN AV BÄCKETORP BARNUPPDRAGET Dnr. 701-183-2007 Länsstyrelsens Välfärdsenheten oktober 2007 ÄRENDET... 3 BAKGRUND... 3 HÄLSA... 3 Fysisk hälsa och tandhälsa... 3 Kost och kosthållning... 4

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av förberedelse för fortsatta studier eller egen försörjning efter gymnasiesärskoleutbildning Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

I helhet kan de studerande genomföra sina X = ledning 2 1 = lärare studier utifrån sina behov och önskemål X 2 2 1

I helhet kan de studerande genomföra sina X = ledning 2 1 = lärare studier utifrån sina behov och önskemål X 2 2 1 Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia AP-gatan och utbildningarna: Butik och handel GRBOH-1110-12, Butiksförsäljning GRBUT-1108, Livsmedelsförsäljning

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Hur gör vi med introduktionen?

Hur gör vi med introduktionen? FoU-rapport 2015:1 P raktik U tveckling F orskning F ramtid Hur gör vi med introduktionen? En studie om arbetet med introduktion för nyutexaminerade socionomer Emmy Johansson Sammanfattning Syftet men

Läs mer

TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET

TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET Dnr. 701-9973-2007 Länsstyrelsen Välfärdsenheten maj 2008 ÄRENDET... 3 BAKGRUND... 3 HÄLSA... 4 Fysisk hälsa och tandhälsa... 4 Kost och kosthållning... 4

Läs mer

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Brukarrevision VIVA 2014 Ett steg i taget Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Sammanfattning av brukarrevisionen på Viva 2014 Vi var 4 revisorer som 2014 intervjuade brukare, anhöriga och personal

Läs mer

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom FoU-Södertörns Skriftserie nr 98/11 Boendestöd för personer med Aspergers syndrom Hjördis Gustafsson Rapporten kan beställas från FoU-Södertörn Römossevägen 25 146 31 Tullinge Tel: 08-530 621 80 Fax: 08-530

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-12 RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Projektbenämning Chance 2 Change, 3.0 (C2C) Rapportering avser 2013-01-01 2013-06-30 (Delrapport 1) Bakgrund: Hösten 2010 identifierade

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem 2006-09-01 Dnr SN 2006/81 Riktlinjer Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...2

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer