Perspektiv på kunskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Perspektiv på kunskap"

Transkript

1 Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget och vem som söker den. Evolutionär kunskapsteori: kunskap består av de antaganden som överlevt vid konfrontation med verkligheten. Konstruktivism: kunskap är inte något som "finns" utan något som konstrueras av forskaren utifrån hennes uppfattningar och värderingar. Den kunskap som samlas in beror på hur man ställer frågor och hur man mäter. -1-

2 Olika syn på forskning och vetenskap Positivismen (från logisk empirism): vetenskaplig kunskap kan visas vara sann med hjälp av objektiva mätmetoder. Vetenskap ger kunskap vars riktighet kan prövas på ett klart och entydigt sätt. Vilka vetenskaper stämmer på denna beskrivning? Naturvetenskap? Historia? Teknik? MDI? De humanistiska vetenskaperna berör kunskap som är föremål för tolkning i stor utsträckning. -2-

3 Vad skiljer vetenskap och forskning från annat kunskapssökande? Wallén: vetenskaplig kunskap skiljer sig från t.ex. vardagskunskap och utredningar genom att kunskapens förutsättningar, metoder och tillförlitlighet granskas systematiskt. Vad är då inte vetenskap? Kunskap vars förutsättningar eller metoder inte undersökts Kunskap förvärvad genom "intuition", eller visad genom färdigheter Exempel: 1. Är utredningar vetenskap? Under vilka villkor? 2. Är konstruktion av datorsystem vetenskap? -3-

4 Vad är (god) forskning? Två aspekter: 1) forskningssociologisk Man undersöker hur forskare faktiskt gör när de forskar. Studiet av paradigm som styr forskningen 2) normativ Studiet av hur god forskning är beskaffad. OECD: Forskning är ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer. Perspektiv och människosyn påverkar forskningen starkt Människan som objekt respektive som tänkande och handlande varelse Paradigm: Inflytelserika forskningstraditioner Vilka MDI-paradigm kan man identifiera? Se Monk & Gilbert -4-

5 Vetenskapliga traditioner Positivismen Empiriskt prövbar kunskap Mätningar och mätmetoder Resultaten skall bli desamma vid upprepning Förklaringar i termer av orsak och verkan Lagbundenheter söks Forskaren är objektiv Kritik: Människan ses som ett objekt Man bortser från kulturellt bestämda fenomen Tolkningar kan inte undvikas -5-

6 Systemteori En mängd objekt som växelverkar med varandra Man studerar flöden av t.ex. information Hur påverkas övriga delar samt omgivningen av en ändring någonstans i systemet Hur förändras processer över tiden Systemperspektivet kan tillämpas på många olika företeelser och med olika kunskapssyn och metodansatser Materiella, administrativa och symbolorienterade system Tillämpningar: t.ex. datorsystem, medicinska/biologiska system, vädersystem, -6-

7 Hermeneutik Tolkning av innebörder i texter, handlingar, symboler etc. Den som tolkar har en förförståelse i kraft av sin språkliga och kulturella gemenskap Växling mellan helhets- och delperspektiv Utgör ett alternativ till positivismen inom vissa områden, annars ett komplement. Tillämpningar: t.ex. psykologi, omvårdnadsforskning Fenomenologi Filosofisk tradition om hur vi upplever fenomen Empirisk tradition om människors föreställningar Motsats till positivismen: man söker inte den objektiva kunskapen, utan individens subjektiva upplevelser. Olika kunskaps- och forskningstraditioner utesluter inte varandra Samma ämnesområde kan rymma många olika slags forskning -7-

8 Teorier och modeller Teori: karakteriserar ett fenomen, dess väsentliga drag Ett system av begrepp och deras inbördes struktur Lagbundenheter, förklaringar Modell: en förenklad beskrivning av hur olika företeelser hör samman Beskrivande resp. normativa modeller Teorier och modeller kan vara viktiga utgångspunkter vid formulering av nya forskningsproblem Viktigt att förstå vad val av teori och modell innebär Exempel: Normans modell av interaktionsprocessen Vad täcks av modellen? Vad saknas? Vilka studier kan den vägleda? Exempel 2: Flower & Hayes modell av skrivprocessen -8-

9 Olika typer av vetenskapliga studier Explorativ studie Kan inleda ny forskning på ett område Bidrar till att upptäcka och förstå problem Identifiera typiska fall; relevanta variabler Deskriptiv (beskrivande) studie Kartläggning av egenskaper hos ett forskningsobjekt Kan vara relativt fri från teoretiska antaganden Förklarande studie Kausala samband Grundläggande mekanismer bakom en effekt -9-

10 Induktion - deduktion Induktion: man utgår från insamlade data och försöker dra generella slutsatser Exempel: Grounded theory 1. Datainsamling 2. Analys och klassifikation 3. Begreppsbildning ; teori Deduktion: empirisk prövning av hypotes, utvecklad från en omgivande teori Oftast i form av experiment: olika faktorer (variabler) som antas påverka en process varieras systematiskt och effekterna mäts -10-

11 Systemutveckling som vetenskaplig aktivitet? Systematiskt studium av användarna i relevanta uppgifter Konstruktion av en prototyp ("hypotes") Utvärdering med användarna ("prövning av hypotes") Graden av systematik avgör vetenskapligheten Perspektiv på användaren Medvetenhet om synen på användaren är viktigt Dubbel relation teknik <--> samhälle: Exempel 1: utformningen av en bil hur många dörrar hur stor bagagelucka (hur långt ska man åka) placering av reglage (vem ska köra) Exempel 2: utformningen av en bro vilka fordon kan åka under bron? Exempel 3: datorsystem Vilka metaforer tillämpas? Vems kunskap representerar dessa metaforer? -11-

12 Metodologiska grundprinciper Val av problem Kan t.ex. utgå från ett visst användarbehov eller brister med en viss teknik Behov av ökad förståelse av en domän Avgränsning Precisering av problemet Vad är forskningsfrågan? Välj ett tydligt fokus! (Vad ingår inte i studien?) Ibland krävs dock inledande explorativa studier Teoretisk referensram Begreppsapparat Finns en etablerad modell av de processer som ingår i studierna? -12-

13 Val av undersökningsmetod Bör anpassas efter problemet och referensramen Motivera valet - diskutera alternativ Ev. triangulering: flera metoder kombineras Procedur för datainsamling och analys Beakta validitet och reliabilitet Etiska aspekter mycket viktiga Systematik i insamling av information Konsekvens, samma detaljnivå överallt Dokumentation Viktigt: identifiera och undvika felkällor! -13-

14 I presentation av resultaten: förklara tydligt på vilka grunder slutsatser är dragna Andra forskare ska kunna följa och upprepa processen Diskutera alltid ev. problem med den valda metoden samt tänkbara alternativa upplägg Vad händer om jag antar motsatsen? Vilka begränsningar har min studie? Vilken relevant fråga har jag inte undersökt? -14-

15 Mätning Hur kan variationer i ett fenomen mätas? Subjektiva mått Skattningar, fråga-svar Objektiva mått Kräver direkt observation T.ex. tidsåtgång Precision: hur exakt kan man representera en mätskala? Validitet: mäter man det man har avsett att mäta? Reliabilitet: ger olika mätningar samma resultat? -15-

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod reviderad 2014 De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och vuxit till ett betydelsefullt alternativ inom

Läs mer

Kvalitativ forskning introduktion

Kvalitativ forskning introduktion Kvalitativ forskning introduktion Vad är kvalitativ studiedesign? Vilka likheter och skillnader finns det mellan kvalitativ och kvantitativ ansats och design? Ett exempel på en uppsats skriven med kvalitativ

Läs mer

Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik

Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik 8 reviderad 2014 Det är vanligt att undersökningar av till exempel en persons livskvalitet görs med kvantitativa metoder i form av olika

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Redaktörer: Carina Rönnqvist & Monika Vinterek Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Författarna 2008 Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Fyra tassar och en svans blir fem

Fyra tassar och en svans blir fem Nina Borgström Fyra tassar och en svans blir fem En studie i hur hundassisterad pedagogik som metod kan främja barns inlärning i matematik Kandidatarbete Enheten för barnpedagogik vid Åbo Akademi Helsingfors

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

$OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU

$OODOLNDROLND HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi AOP CD-uppsats Vt 2004 $OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU Opponent: Niklas Åkerlind Handledare:

Läs mer

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action?

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? 2004:127 SHU EXAMENSARBETE Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? ROBERT SUNDLÖF SEPPO TANSKANEN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie.

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Magnus Dahlberg Masteravhandling i musikpedagogik Norges Musikkhøgskole

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

Skolan och den lärande organisationen ur ett ledarskapsperspektiv

Skolan och den lärande organisationen ur ett ledarskapsperspektiv Örebro universitet Institutionen för samhällsvetenskap Avdelningen för psykologi Skolan och den lärande organisationen ur ett ledarskapsperspektiv - en enkätundersökning av sex skolor Psykologi PBK (41-60

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Ett effektivare byggande

Ett effektivare byggande Ett effektivare byggande utnyttjandet av ett tredjepartslogistikföretags materialhanteringstjänster Examensarbete Lunds Tekniska Högskola Väg- och vattenbyggnadsprogrammet Institutionen för teknisk ekonomi

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid. Special education services in a late modern period

Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid. Special education services in a late modern period Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid En kritisk studie av gymnasieskolan och den specialpedagogiska praktikens sociala konsekvenser Special education services in a late modern period A critical

Läs mer

Rättvisande bild. En begreppslig analys av

Rättvisande bild. En begreppslig analys av En begreppslig analys av Rättvisande bild C- Uppsats i Redovisning, Hösten 2008 Högskolan Väst Institutionen för ekonomi och informatik Författare: Pethra Axelsson Handledare: Hossein Pashang 0 Sammanfattning

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR Institutionen för samhällsvetenskap MÄNS VÅLD MOT KVINNOR UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV C-uppsats i statsvetenskap HT 2006 Ingrid Mårtensson Handledare: Lena Agevall Abstract The essay begins by asserting

Läs mer