Bengt Berglund. Vetenskapsteori/-metodik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt Berglund. Vetenskapsteori/-metodik"

Transkript

1 Bengt Berglund Teknik- och vetenskapshistoria Vetenskapsteori/-metodik Målsättning med kursen 1. Beskriva den vetenskapliga forskningsprocessen 2. Varför använda teorier/modeller? 3. Diskutera kraven på ett vetenskapligt arbete forskningen i sitt sammanhang 4. Presentera en struktur för Ert fortsatta arbete 5. Underlag för opposition 1

2 Schema 27/2 Introduktion Forskningsprocessen Vetenskapsteoretiska grundbegrepp Kandidatarbetets struktur och innehåll 6/3 Kvalitativ och kvantitativ metod Hur löser vi forskningsuppgiften? Tål resultatet en kritisk granskning? Källkritik Intervjuer, intervjuteknik Gruppredovisningar 16, 17, 18, 19, samt 22 o 23 april Extratid och feedback 7/5 Forskningsetik och vetenskap Finns en särskild ingenjörsetik? Värdeneutral naturvetenskap? Varför vetenskaplig metodik? Visar på valmöjligheterna Vad man får och inte får göra Insikt i generella forskningsprocesser Vad är god forskning? Ge exempel på olika typer av forskning Förklara vissa grundläggande begrepp Vilka grundläggande krav ställs på ett vetenskapligt arbete? 2

3 Processen inleds Hur mycket måste jag läsa och förbereda mig? Vad är min fråga till det förflutna? Hur formulerar jag en forskningsfråga? Hur går jag sedan vidare? Teori/modell Metod Empiri (källor) Analys Matris för önskemål Värderingar (intressen, etik) det här vill jag göra Instrument (tekniska hjälpmedel, lab.- utrustning, arkiv, databaser, experiment tidigare forskning och metoder) så här går jag till väga Medvetna val som måste motiveras i texten 3

4 Matris av kunskap Kompetens det här kan jag göra Föreställningsvärld vad driver mig vilka adekvata svar finns? ontologi = läran om tillvarons beskaffenhet studier av bestämda samhällsförhållanden Vetenskapssyn varje vetenskap har sin egen historia, som är föränderlig över tid Vetenskapligt problem Måste gå att lösa, åtminstone delvis Avgränsat och väl definierat (tidsaspekt) Lösningen får ej vara given på förhand Problemet måste vara viktigt, relevant och intressant ur en teoretisk eller vetenskaplig synvinkel (tillföra något nytt) Relaterad till existerande forskningsteorier, metoder och data ( forskningsfronten ) 4

5 Vetenskapliga begrepp Modell (en förenklad version av möjliga samband, ej ett påstående hur det är) Hypotes (ett antagande om vissa samband) Teori (påvisbara och erkända samband. En hypotes som var sann) Metod (Sättet att lösa forskningsuppgiften, hantverket) Varför teorier/modeller? Du måste tala om vad som är viktigt och förklarar utvecklingen (ej det samma som att ha förutfattade meningar) Vi måste välja bland en mängd av data. Valet är därför medvetet och styrt Erkända teorier ger oss möjlighet att se samband som ej framgår av källorna Generalisering önskvärd ej alltid söka det unika 5

6 Tidigare forskning Hur läser man artiklar och böcker? Hur är dessa strukturerade, vilka teorier används och vilka metoder tillämpas? Vad kan jag använda i den informationen för att lösa den egna uppgiften? Hur argumenterar jag? Vad kommer jag att tillföra forskningen med mitt arbete? (kräver positionering) Kandidatarbetets kärna Inledning Tidigare forskning (positionering) Problemidentifiering Vad är mitt vetenskapliga problem? Visa teorierna och tala om vilka Du själv tänker använda Diskutera dina metoder och källor Hur jag tänker lösa forskningsuppgiften! 6

7 Kandidatarbetets struktur Problemformulering Inledning Företag/ Process/ Forskning Syfte Teori/modell Metod Undersökning A.. B C D Analys Diskussion Ny forskning Bakgrund Uppdrag Egna idéer Detta gör vi Denna teori/ modell använder vi Denna metod använder vi Besvara frågorna FOKUSERA! AVGRÄNSA! MOTIVERA VALEN! BESVARA! ANALYSERA! Bengt Berglund Exempel på en process I Du har en idé (ex. samband mellan utsläpp och industriutveckling) Vad finns för forskning/teorier om detta? Du gör ett påstående (lagstiftning rörande utsläpp gynnar industrin på sikt) Problemformulering (varför är industrin så negativ rörande lagstiftning om utsläpp?) 7

8 Exempel på en process II Hypotesformulering (därför att industrin fruktar högre kostnader, på kort sikt) Forskningsfrågor (är påståendet giltigt för branschen som helhet? Jämfört med andra kostnader? Generalisering!) Vilka metoder och källor kan användas för att ge svar på mina frågor? Resultat Hypotesen bekräftas eller förkastas Petrokemin i Sverige 8

9 En projektidé I Min bakgrund och kompetens (matris) Basindustrin i Sverige och dess betydelse Avindustrialiseringen en myt Hypoteser eller påståenden Avindustrialiseringen en myt Industriproduktionen alltmer bärare av värdeskapande tjänster Basindustrin är livsviktig för hela ekonomin En projektidé II Påståenden (underbyggda med fakta) 1. Basindustrin utgör alltjämt navet i den svenska ekonomin 2. Utan petrokemiska produkter stannar Sverige 3. Svensk petrokemi har utvecklat en miljöteknik som är världsledande 4. Nivå på undersökningen 9

10 En projektidé III Forskningsfrågor: 1. Varför dröjde det så länge innan vi fick en petrokemisk industri i vårt land? 2. Inom vilka nätverk och på vilka marknader verkar den svenska petrokemiska industrin? 3. Vilken betydelse har petrokemin och plastindustrin haft inom svensk basindustri? Hur ser framtidsbilden ut? 4. Hur har den svenska petrokemin ställt om mot en mer hållbar utveckling? 5. Vilka är förutsättningarna för den svenska petrokemiska industrin att slå in på en alternativ omställning efter oljeparentesen 6. Teknikutvecklingen inom branschen och dess betydelse för andra branscher? En projektidé IV Teoretiska utgångspunkter 1. Utvecklingsblock (E. Dahmén) 2. Stora tekniska system (T. Hughes) 3. Innovationsforskning (flera författare) 4. Produktcykler 5. Kronologisk utveckling 10

11 En projektidé V Metodfrågor 1. Hur lång tid har jag på mig för att fullgöra uppgiften? Håller schemat? 2. Vilka källor finns, vad är problemen? 3. Vad har andra gjort och vad har jag att utgå ifrån? (tidsbesparing!) 4. Är min forskning nydanande? På vad sätt? En projektidé VI Forskningsprocessen: 1. Vi arbetar sällan induktivt, dvs börjar med observationer eller tron att man kan vara teorineutral (ingen teori = allt är lika viktigt och därmed lika oviktigt) 2. Den hypotetisk-deduktiva metoden utgår från hypoteser eller generella relationssatser, dvs vi söker regelbundenheter i utv. mönstren som testas genom verifiering eller falsifiering 3. Vanligast att man arbetar abduktivt i ett samspel mellan teori och empiri 4. Fokus blir då ofta ett empiriskt problem eller ett som rör teori/ analysram/metod och diskuteras inom forskningen 5. Förklara utvecklingen, ej bara beskriva den! 11

12 Petrokemi: en projektidé VII Hur utvecklar man forskningsfrågorna? 1. En process med ständigt ifrågasättande och omformulering av nya frågor 2. Läsa in sig på forskningsområdet, kanske också läsa om efter ett tag 3. Utveckla analysramen, andra teorier 4. Nya forskningsfrågor. bryt ner i underfrågor 5. Fler deltagare, rättvis arbetsfördelning En projektidé VIII Hur löser jag forskningsuppgiften? 1. Bred studie eller djupstudie. Både ock? 2. Primära eller sekundära data? 3. Intervjuer: tekniker personer branscher/företag (representativitet) kontrollfrågor 12

13 En projektidé IX Hur vet jag att jag är på rätt väg? 1. Lägg in kontrollstationer 2. Lär av andra 3. Utnyttja dina handledare 4. Ställ krav, men var förberedd 5. Låt utomstående granska och kommentera (kompetens finns på olika nivåer) En projektidé X Analysen: 1. Resultatet förevisas i sin kontext. Läsaren ska kunna följa hur resultaten vuxit fram 2. Har jag besvarat mina forskningsfrågor? 3. Vad är nytt? 4. Har jag utvecklat teori/metod? 5. Kan man dra mer generella slutsatser av min studie? 6. Har studien pekat på behovet av ny forskning? 13

14 Detektiver i historien I Sherlok Holmes (logisk empiriker) Encyklopediskt vetande. Kan oerhört mycket Noggrannhet vid insamlandet av fakta. Grundlig och metodisk Logisk analys. För samman all information till en tolkning varur det går att hitta logiska samband och lagbundenheter Induktiv metod Detektiver i historien II Hermeneutiken (fader Brown) Forskarens egen tolkning av människors handlingar. Inlevelse och aktörens agerande Ursprungligen en metod för förståelse av texter utifrån hur det perspektiv dess upphovsman haft Beskriva den historiska och sociala kontext i vilken texten eller aktören formas Tolkning av företagsmaterial. I vilket syfte har ett visst material kommit till? Fenomenologi: verkligheten sådan aktörerna själva uppfattar den 14

15 Detektiver i historien III Positivism (kommissarie Morse) Använder naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten Teorins syfte är att generera hypoteser som kan prövas (deduktivism) Kunskap uppnås genom att samla in fakta som utgör grunden för lagmässiga regelbundenheter (induktivism) Vetenskapen skall vara fri från värderingar Accepterar ej normativa studier, dvs värderingar om hur samhället bör vara Historien kan inte utveckla teorier, bara pröva Vad som är viktigt i historien diskuteras ej! Finns fakta? Positivisterna förutsätter att samhället kan studeras som en uppsättning av objektivt observerbara fakta som är oberoende av hur forskarna värderar dem Finns det en klar skiljelinje mellan fakta och värderingar? Nej! Postmodernism. Det finns inte en verklighet utan flera och därför kan forskarna inte heller beskriva den. Meningslöst att utforma metoder 15

16 Projektplan Introduktion (Bakgrund) Tidigare forskning (Vad har redan gjorts?) Syfte och problemformulering (Detta gör jag) Teoretisk ansats (Dessa teorier används) Metod (Så här går jag tillväga) Undersökningens genomförande Bearbetning/analys (Besvara frågorna, verifiera/ falsifiera eller utveckla ny teori) Redovisa/rapportera Sammanfatta 16

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Hur forskar man? Forskning är ett systematiskt sökande efter kunskap om eller förståelse för hur något är uppbyggt eller fungerar

Läs mer

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande ISRN-nr LIU-IEI-FIL-A--10/00796--SE Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande Information systems liquidation Mapping motives, decisions and practical

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande Örebro Universitet 2006-05-29 Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Marknadsföring D Magisteruppsats 10 p Handledare: Leif Sanner Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism

Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism - Den organisatoriska bloggens funktioner för svenska turistdestinationer Författare: Ghebaru, Emma Turismekonomprogrammet Henningsson, Diana

Läs mer

En marknadsundersökning för en ljusare framtid

En marknadsundersökning för en ljusare framtid Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 En marknadsundersökning för en ljusare framtid Författare: Carl Schnell Handledare: Stig Köpniwsky Sammanfattning

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

KURSMATERIAL 2012 1. Datainsamlingsmetoder. Kvalitativt orienterade metoder. Gunilla Eklund. Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa

KURSMATERIAL 2012 1. Datainsamlingsmetoder. Kvalitativt orienterade metoder. Gunilla Eklund. Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa 1 KURSMATERIAL 2012 1 Datainsamlingsmetoder Kvalitativt orienterade metoder Gunilla Eklund Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa 1 Detta kursmaterial utgör ett komplement till kurskompendiet inom kursen,

Läs mer

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson Magisteruppsats Företagsekonomi, fristående kurs: 2002/07 Cash Management - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering Pernilla Hansson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Linköping University Post Print. Om kvalitet i kvalitativa studier.

Linköping University Post Print. Om kvalitet i kvalitativa studier. Linköping University Post Print Om kvalitet i kvalitativa studier. Staffan Larsson N.B.: When citing this work, cite the original article. Original Publication: Staffan Larsson, Om kvalitet i kvalitativa

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen - Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Maria Lindquist Lovisa Silfverberg Handledare: Elena Raviola Juni

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag

Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag Kvalitetsuppfyllelse ur kundens perspektiv Författare: Marie Magnusson Handledare: Åke Gabrielsson Student Handelshögskolan Vårterminen 2012 Examensarbete, 30

Läs mer

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Författare: Fannie Mikaelsson Emma Sjölund Handledare: Thommie Burström Student Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer

KUNSKAPANDE GÖRAN GOLDKUHL. Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet

KUNSKAPANDE GÖRAN GOLDKUHL. Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet KUNSKAPANDE av GÖRAN GOLDKUHL Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) Stockholms universitet

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer