Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd5-14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd5-14"

Transkript

1 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling på Göteborgs Tekniska College samt till de företag och handledare som de studerande kommer i kontakt med i samband med Lärande i Arbete, LIA. Göteborgs Tekniska College Göteborgs Tekniska College, GTC, är resultatet av ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. Företaget ägs gemensamt av Volvo Personvagnar AB och AB Volvo tillsammans med Göteborgs Stad. GTC har verksamheter inom fyra olika utbildningsområden: Gymnasieskola Yrkeshögskola Yrkesvuxenutbildningar Uppdragsutbildningar Våra utbildningar bedrivs i moderna lokaler på Volvo Torslanda och Lindholmen. Yrkeshögskolan Myndigheten för Yrkeshögskolan bildades 2009 och samlar alla eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar under ett och samma tak och innefattar två utbildningsformer: Yrkeshögskoleutbildning Kvalificerad Yrkesutbildning Utbildningar inom Yrkeshögskolan är mellan 1-3 år långa, avgiftsfria CSN-berättigade och finns inom de flesta branscher. Teoretiska studier varvas med praktik ute på företag. Mer information finns att läsa på Yrkeshögskolemyndighetens hemsida Produktionsutveckling 400 Yh-poäng Utbildningens mål Utbildningen ska tillgodose tillverkningsindustrins behov av personal som arbetar med kvalificerad utveckling, planering och samordning av produktionsprocessen. Den nära kontakten med och återkopplingen gentemot arbetslivet attraherar personer som annars inte sett eftergymnasial teoretisk utbildning som ett alternativ. Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna ta anställning som produktionsutvecklare, produktionstekniker, produktoch produktionsberedare, kvalitetstekniker eller Lean-koordinator

2 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Kvalificerad utveckling, planering, genomförande i produktionsprocessen Beredning, tidsunderlag, metodbeskrivningar för produktionsunderlag och beredningsunderlag Balanserings och monteringsunderlag, arbetsmetod och arbetsupplägg utifrån ett standardiserat arbetsätt Kapacitets, tillgänglighetsberäkningar Lönsamhets, investeringskalkylering, produktkalkylering och självkostnadskalkylering Kvalitetsbristkostnader, kvalitetsavvikelser, olika kvalitetsverktyg för problemlösning Processkartläggning och orsaksanalys för förbättringar av processer och kvalitetsbrister Företagets miljö och kvalitetsledningssystem Verktygen inom Lean Production och filosofin bakom Värdeflödesanalys för ellimenering av slöserier och förluster Dimensionering av varuförlag och materialflöden Produktutveckling, produktionsteknikens roll i produktutvecklingsprocessen Teori och praktik i projektarbete, projektplanering Ledarskap, konflikthantering och kommunikationsteorier Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att Analysera, utvärdera och förändra ett produktionsförlopp med avseende på ekonomiska, tekniska och organisatoriska faktorer Kartlägga och förbättra värdeflöden inom produktionsprocessen med syfte att eliminera förluster och slöserier Beskriva produktionsmetodernas inverkan på inre och yttre miljö Arbeta i projekt, arbetslag- och koordinationsfunktioner Genomföra tids och resursplanering i projekt Presentera förslag, utredningar, rapporter både muntligt och skriftligt Medverka i beredningsarbetet av nya produkter för anpassning till gällande produktionsprocess Utveckla produktionsmetoder i produktionsprocessen Utveckla befintlig produktionsprocessens med Lean-konceptet enligt de fem Leanprinciperna Bereda produktions och metodunderlagen för nya och eller befintliga produkter

3 Utveckla underlag för standariserat arbetsätt Utföra kalkyler i Excel Optimera och kalkylera varuförlag och material flöden Använda miljörelaterade verktyg för miljöstyrning Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Använda kunskaper och färdigheter inom yrkesrollen för att självständigt och ansvarsfullt fatta beslut och bidra till företagets utveckling Självständigt arbeta med metod och beredningsfasen av befintliga eller nya produkter för anpassning till produktionsprocessen Ta eget ansvar för att följa med i utvecklingen av industrin och överför detta till utveckling av produktionsprocessen Självständigt arbeta med att förbättra produktionsprocessen med avseende på ergonomi, ekonomi, kvalitet, materialflöde och yttre miljö Självständigt lösa, föreslå, genomföra produktionstekniska förbättringar och utveckla produktionsmetoder Analysera materialflöden, dimensionera lager, lösa logistiska problem Dra slutsatser av resultaten från kalkyler, analyser och bedöma hur de påverkar företagets lönsamhet Självständigt lösa arbetsuppgifter i arbetsformen projekt, dess faser och de olika arbetsuppgifterna I produktionsprocessen välja verktyg och metoder som leder till hållbar produktion

4 Kurser och poäng Utbildningen motsvarar 400 Yh-poäng och 5 Yh-poäng motsvarar en veckas studier. Kursöversikt Automatiseringsteknik CAD, geometri och ritningsläsning Driftsäkerhet, TPM/TPU Examensarbete Excel Kommunikation och ledarskap Kvalitetsteknik Lärande i Arbete: LiA 1 Lärande i Arbete: LiA 2 Lärande i Arbete: LiA 3 Lärande i Arbete: LiA 4 Lean Production Tillämpad produktionslogistik Hållbar produktion Organisation och Ledarskap Produktionsekonomi A Produktionsekonomi B Produktionsteknik A Produktionsteknik B Produktutveckling Industriell projektplanering Sammansättning Tillämpad matematik Summa: 400p 15p 25p 20p 20p 30p 25p 25 p 20p 15p 15p 20p 15p 20p 20p 30p 15p

5 Flödesschema över utbildningen Produktionsutveckling 400p YhProd LIU LIU1 LIA1 LIU2 LIALIA2 LIU LIU3 LIA3 LIU LIU4 LIA4 Examensarbete Ex! LIU1 LIU2 LIU3 LIU4 Tillämpad matematik 15p Organisation och ledarskap 15p Driftsäkerhet TPM/TPU Kommunikation ledarskap Excel Lean Produktion 20p Produktionsteknik B 20p Sammansättning 30p Industriell projektplanering Produktutveckling Produktionsekonomi B 15p Kvalitetsteknik 20p Cad, geom & ritningsläsning 15p Produktionsekonomi A 20p Tillämpad produktionslogistik 15p Hållbar produktion Produktionsekonomi B 15p Produktionsteknik A 20p Automatiseringsteknik Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser samt kursen Examensarbete som rent formellt inte är en LiA-kurs, men också genomförs som praktik på en arbetsplats. LiA 1 och 2 ger de studerande inledande och fördjupad branschkännedom. LiA 3 innebär en ytterligare fördjupning och specialisering av de tidigare perioderna. LiA 4 utgör en förstudie till det avslutande examensarbetet och ligger därför i direkt anslutning till denna kurs. Lärande i Arbete, LIA 1, 20 Yh-poäng v Kursen syftar till att ge branschkännedom och erfarenheter som förberedelse för fortsatt utbildning inom produktionsutveckling. Fokus ligger på företagets produktionsprocess och det produktionstekniska arbetet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen skall konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen med erfarenhet och kunskaper om yrkesrollen. Dessutom skall den ge den studerande kunskap och kompetens om den produktionstekniska funktionens arbetsmetoder, analysera och förbättra flödesupplägg samt erfarenhet av arbetsmätning och analysmetoder som används i produktionsteknisk verksamhet. Hur produktionsteknisk data kan användas för att planera och dimensionera en verksamhet för att nå lönsamhet. Centrala mål är: Kunskap om den produktionstekniska verksamheten. Kompetens att kunna formulera problemställningar och planera genomförandet av en avgränsad uppgift. Ta ansvar för och självständigt hantera arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

6 Efter avslutad kurs ska den studerande ha Kunskap Om företagets kvalitetsarbete Om företagets inre och yttre miljöarbete Om företagets produktionsprocess Om den produktionstekniska funktionens arbetsmetoder och uppgifter på det aktuella företaget Om hur företaget använder produktionsteknisk data för att planera och dimensionera verksamheten för att nå lönsamhet Färdighet Att med handledning medverka i det produktionstekniska arbetet på företaget Att med handledning analysera och förbättra flödesupplägg på företaget Att delta i arbetsmätning och analysmetoder på företaget Kompetenser Att ta ansvar för och självständigt hantera arbetsuppgifter inom yrkesområdet Att kunna formulera problemställningar och planera genomförandet av en avgränsad uppgift som ges på företaget Lärande i Arbete, LIA 2, 30 Yh-poäng v Kursen syftar till att ge branschkännedom och erfarenheter som förberedelse för fortsatt utbildning inom produktionsutveckling. Fokus ligger på företagets produktionsprocess och det produktionstekniska arbetet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen skall konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen, samt kunskaper om yrkesrollen och erfarenhet av arbetsuppgifter inom området. Dessutom skall den ge den studerande kunskap och kompetens som produktionsutvecklare med särskild fokus på produktionsberedning, planering och de olika funktionernas samverkan. Centrala mål är: Fördjupad kunskap om funktionernas samverkan. Kompetens att kunna formulera och lösa problemställningar och planera genomförandet av en arbetsuppgift. Ta ansvar för och att självständigt hantera arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Efter avslutad kurs ska den studerande ha Kunskap Om olika funktioners, så som produktionsberedning och planering, arbetsmetoder och uppgifter på det aktuella företaget Om hur olika funktioner samverkar på företaget

7 Färdighet Kompetenser Om produktionsprocessen på företaget Om olika ekonomiska nyckeltal som företaget arbetar med Att under handledning kunna tillämpa företagets kvalitetsarbete Att under handledning kunna bereda och planera tillverkningen av en av företagets produkter Att under handledning medverka i företagets produktionsutvecklingsprocess så att färdig produkt blir anpassad till tillverkning och montering Att ta ansvar för och självständigt hantera arbetsuppgifter inom yrkesområdet Att kunna formulera problemställningar och planera genomförandet av en arbetsuppgift som ges på företaget Lärande i Arbete, LIA 3, 25 Yh-poäng v Kursen syftar till att ge branschkännedom och erfarenheter som förberedelse för fortsatt utbildning inom produktionsutveckling. Fokus ligger på att omsätta teori till verklighet i företagets produkt- och processutvecklingsarbete med särskild fokus på produktionsprocessen. Detta ger ytterligare konkretisering av de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen. Centrala mål är: Kunskap om produkt- och processutvecklingsarbete och hur företaget organiserat arbetet med olika frågor inom produktionsteknik, beredning, kvalitet, logistik och underhåll. Färdigheter i att analysera produktionstekniska arbetsuppgifter. Kompetens i att utarbeta förslag till problemlösningar med erforderlig dokumentation. Efter LIA-period 3 skall den studerande Kunskap Färdighet Om hur det aktuella företaget organiserat arbetet med olika frågor inom produktionsteknik, beredning, kvalitet, logistik och underhåll Om hur det aktuella företagets arbete och ansvar är fördelade inom arbetslag eller andra arbetsgrupper Om det aktuella företags arbete med skydds- och säkerhetsfrågor Att medverka i produkt- och processutvecklingsarbete

8 Kompetenser Att medverka i produktionstekniska processen Att tillämpa teoretiska kunskaper vid utförandet av produktionstekniska arbetsuppgifter Att utarbeta förslag till problemlösningar med erforderlig dokumentation Att ta ansvar för och självständigt hantera arbetsuppgifter inom yrkesområdet Lärande i Arbete, LIA 4, 25 Yh-poäng v Kursen syftar till att omsätta teori till verklighet i företagets projektberedningsfas inom produkt- och processutvecklingsarbete. Fokus ligger på att genomföra en förstudie eller projekt. Detta ger ytterligare konkretisering av de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen LiA4 utgör en förstudiefas eller projektfas inför kommande examensarbete inom beredning, kvalitet, logistik eller underhåll. Centrala mål är: Kunskap om att strukturera projekt inom industrin, definiera arbetsinnehåll, avgränsningar och målformulering. Färdighet i att driva och analysera en förstudiefas eller projektfas. Kompetens i att utarbeta förslag till förbättringar och problemlösningar inom produktionsprocessen med erforderlig dokumentation i förstudiefasen eller projektfasen Efter LIA-period 4 skall den studerande Kunskap Färdighet Kompetenser Om ett projekts olika faser Om företagets projektledningsmodell och projektmall Om företagets modell för statusrapportering Att ta fram kritiska linjen ur planeringsunderlag Att utforma ett Ganttschema och utläsa information från ett Ganttschema Att strukturera projekt samt kunna definiera arbetsinnehåll, omfattning, avgränsningar, arbetsuppgifter och mål, delmål samt effektmål Att självständigt genomföra ett en förstudie eller ett projekt med fokus på produkt- /processutveckling, som resulterar i en kostnadseffektivisering med avseende på materialval och produktionsprocess

9 Att tillämpa teoridelar i utbildningen så att de blir praktiskt användbara inom industrin Att värdera och fatta beslut med hänsyn till miljöaspekter i projektet Att baserat på förstudie eller projekt utarbeta förslag till förbättringar och problemlösningar inom produktionsprocessen med erforderlig dokumentation Examensarbete, 25 Yh-poäng v Examensarbetet ger den studerande möjlighet att använda all kunskap som inhämtats under utbildningens samtliga kurser, både LIU och LIA. Kursen är ett tillfälle att tillämpa problemlösning, ingenjörsmässigt tänkande samt entreprenörskap på arbetsplatsen. Examensarbetet bedrivs på ett företag enligt detta företags interna projektmetodik. Kursen knyter an till LIA 4 och den förstudie som gjorts där och fokuserar innehållsmässigt på företagets produkt- och processutvecklingsarbete eller verksamhetsutveckling. Vid kursens slut ska den studerande redovisa sitt projekt både skriftligt och muntligt. Centrala mål är: Kunskap i både teori och praktik om projektarbete och projektplanering. Färdighet i att omsätta teoretiska kunskaper i ett projektarbete med projektplanering. Kompetens inom problemlösning, ingenjörsmässigt tänkande samt entreprenöriellt förhållningssätt inom industrin. Efter kursen skall den studerande: Kunskap Färdighet Om lagar och avtal som man ska ta hänsyn till vid projekt Om arbetssätt för verifiering, projektavslut och överlämnande till beställaren Om projektmetodik och projektets olika faser Om hur projektparametrarna kostnad, tid, kvalitet och motivation samverkar. Att tillämpa företagets modell för tids- och resursplanering Att hantera datoriserade och andra hjälpmedel för projekthantering Att utforma en projektbeskrivning och upprätta en projektplan samt en projektstruktur Att sammanställa skriftliga rapporter, t ex protokoll och statusrapporter samt kunna muntligt redovisa examensarbetet Att upprätta en projektriskanalys Att strukturera projekt samt kunna definiera arbetsinnehåll, (omfattning/avgränsningar), arbetsuppgifter, och mål, delmål samt effektmål Att hantera avvikelse och ändringshantering

10 Kompetenser Att självständigt tillämpa den teoretiska delen av utbildningen så att den blir praktiskt användbara inom industrin Att utföra problemlösning, ingenjörsmässigt tänkande samt entreprenörskap på arbetsplatsen Att självständigt leda och genomföra ett projekt Arbetsgång Den studerande söker själv upp lämplig handledare på företaget. Tillsammans skriver de sedan en handlingsplan över LIA:n. Handlingsplanen för LIA-perioden ska vara ett enkelt dokument som handledaren och praktikanten tillsammans upprättar utifrån de mål som finns angivna för LIA-perioden. Med målen i fokus skrivs en generell plan där anpassning görs till praktikantens egna behov och intressen och arbetsplatsens möjligheter. Här ska också framgå fördelningen mellan praktik och projektarbete. Handlingsplanen ska sedan styra LIA:n och vara underlag för senare utvärdering. Handlingsplanen kan liknas vid en enkel arbetsbeskrivning där fokus ligger på att uppnå LIA-periodens mål. Handlingsplanen skickas till kursansvarig Michael Bergström, Det är viktigt att inte se handlingsplanen som ett statiskt dokument som inte får ändras underpraktikens gång. Flera faktorer kan bidra till att handlingsplanen behöver ändras eller uppdateras. Syftet med handlingsplanen är att hålla kursen genom hela LiA-perioden och att kontinuerligt återkomma till målen för respektive LIA-period. Vad ska anges i handlingsplanen? Nedan kommer några frågor som kan vara till hjälp vid utformningen av handlingsplanen: Vad är LIA-periodens mål? Vad är praktikantens personliga mål med LIA-perioden? Vilka aktiviteter och arbetsuppgifter bör praktikperioden innehålla för att nå angivna kompetensmål för LIA-perioden? Hur ska vi tillsammans arbeta för att bäst uppnå praktikperiodens, praktikantens och handledarens mål? Betygssättning och omdöme LIA Som handledare är du ansvarig för att bedöma din praktikants prestationer under praktik och LIA i form av ett omdöme. Baserat på ditt omdöme betygssätter sedan lärarna på GTC den studerande. Utgå från de mål som varje LIA-period har och se om praktikanten uppfyller dessa enligt kriterierna G eller VG. Titta på den handlingsplan som ni formulerat tillsammans och beskriv även kortfattat vad praktikanten arbetat med/tagit del av under LIA-perioden

11 Tycker du det är svårt att göra ett omdöme eller tvekar om du ska godkänna praktikanten eller inte, kontakta kursansvarig för hjälp. Enklaste sättet att ge ett LIA-omdöme är via vår hemsida och rubriken Yrkeshögskolan Lärande i arbete. Omdömet ska vara GTC tillhanda senast sista dagen på praktikperioden. Praktikanten kan inte bli godkänd på LIA:n förrän omdömet är inlämnat. Handledaren och praktikanten bör gå igenom dokumentet tillsammans innan praktiken avslutats. Betygskriterier Betyget Icke godkänt (IG) Ej uppnått de under omständigheterna givna kursmålen Betyget Godkänt (G) Den studerande känner till yrkesrollens arbetsuppgifter Den studerande känner till yrkesrollens funktion i företagets hela organisation Den studerande agerar i yrkesrollen Den studerande planerar och organiserar med handledning det egna arbetet Den studerande redovisar resultat och beskriver, förklarar, exemplifierar och diskuterar arbetsuppgifter på en grundläggande nivå Den studerande löser enkla arbetsuppgifter i få steg Den studerande redovisar en begränsad faktakunskap inom arbetsområdet Den studerande visar samarbetsförmåga; fungerar i arbetsgruppen, ställer frågor och engagerar sig Den studerande känner till kvalitetsbegreppet; är medveten om regler och kvalitetsbegrepp Den studerande genomför ett projekt på arbetsplatsen Betyget Väl godkänd (VG) Den studerande är väl förtrogen med yrkesrollens arbetsuppgifter, dess utmaningar och utvecklingsområden Den studerande är förtrogen med yrkesrollens funktion i företagets hela organisation samt de olika verksamheter inom och utom företaget som yrkesrollen kan tänkas samarbeta med Den studerande fungerar väl i yrkesrollens samtliga arbetsuppgifter

12 Den studerande planerar och organiserar självständigt och på ett ändamålsenligt sätt det egna arbetet Den studerande redovisar resultat och beskriver, förklarar, exemplifierar och diskuterar arbetsuppgifter på en avancerad nivå (tänkt att även spegla LIA-projektet) Den studerande löser omfattande arbetsuppgifter i flera steg Den studerande redovisar en omfattande faktakunskap inom arbetsområdet Den studerande visar god samarbetsförmåga; deltar aktivt i arbetsgruppen, driver egna idéer och tar initiativ Den studerande har god förståelse för kvalitet; tar initiativ till förbättringsarbete samt ser konsekvenser av att bryta mot regler Den studerande formulerar relevanta frågeställningar och driver självständigt ett komplext projekt på arbetsplatsen Försäkring Det finns flera olika försäkringar för Yh-studerande; personskadeförsäkring, ansvarsförsäkring och Student UT-försäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. Personskadeskyddet motsvarar skyddet i den generella Yh-studentförsäkringen i Sverige. Försäkringen tecknas och betalas av Myndigheten för Yrkeshögskolan genom Kammarkollegium: Ansvarsförsäkringen gäller under utbildningsmomentet lärande i arbete, LIA, i Sverige. Försäkringen omfattar skada som en Yh-studerande tillfogar en icke-statlig arbetsgivare eller företagare där utbildningen bedrivs. Den omfattar även skadestånd som arbetsgivaren eller företagaren får betala enligt skadeståndslagen om en Yh-studerande vållar en skada. Student UT-försäkringen är statens försäkring för svenska studenter som studerar eller praktiserar utomlands. Försäkringen innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd. Student-UT är en samlingsförsäkring som tecknas av Myndigheten för yrkeshögskolan. Handledarutbildning GTC erbjuder en kostnadsfri handledarutbildning för samtliga LIA-handledare. Utbildningen sker i skolans lokaler vid lärcenter Volvo Torslanda PB. Mer information samt anmälan sker till kursansvarig Michael Bergström. Kontaktperson Michael Bergström, utbildningsansvarig Miriam Carfors, LIA-koordinator

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning 1 Innehåll Kort om yrkeshögskoleutbildning... 3 Arbetslivsanknytning... 3 LIA - Lärande i arbete... 3 Kursmål för LIA 1 och 2...

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Logistik- och verksamhetsutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun, Lärcenter Omfattning, poäng: 400 Studieort: Falköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Yrkeshögskola Hösten 2011

Yrkeshögskola Hösten 2011 Fler YH-utbildningar på www.yhmyndigheten.se Yrkeshögskola Hösten 2011 YH-utbildningar som matchar behoven hos lokala företag Du är välkommen att göra din LIA-period (Lärande I Arbete) hos dem! Kursbeskrivningar

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Offentlig upphandlare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Vill du arbeta med både juridik och ekonomi? Tycker du dessutom om att leda projekt? Då är utbildningen till Offentlig upphandlare

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Webbutvecklare.NET Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH

Läs mer

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har en funktionsnedsättning eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Om

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer