VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007"

Transkript

1 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av varumärket KYs främsta styrkor, medan en felaktigt hanterad LIA riskerar att bli dess akilleshäl. I denna skrift ger KY-myndigheten sin syn på hur LIA ska hanteras och genomföras. LIA är arbetslivets medverkan inom KY och den omfattar cirka en tredjedel av den totala utbildningstiden. I den proposition som ligger till grund för KY formuleras höga krav på LIA: Avgörande är att kvaliteten i LIA upprätthålls. Berörda, dvs. utbildningsledningen, studerande och LIA-företag bör enligt regeringens mening se till att de skol- och arbetsplatsförlagda momenten verkligen ges ett innehåll som är integrerat och ansluter till de mål och syften som satts upp för utbildningen. (2000/01:63) Hur LIA organiseras och vilken inriktning samt omfattning den har framgår av den utbildningsplan som KY-myndigheten har fastställt för varje utbildning. Beskrivningen i utbildnings- planen ska grundas på lagen (2001:239) och förordningen (2001:1131) om kvalifi cerad yrkesutbildning kring lärande i arbete. Myndigheten har ett tillsynsansvar för detta område. Arbetslivet och LIA KY bygger på en konkret samverkan mellan staten och arbetslivet. Arbetslivet har en självklar och viktig roll i själva utformningen av enskilda KY-utbildningar, men också ett stort ansvar i organiserandet av den arbetsplatsförlagda utbildningen, LIA. Arbetslivet förutsätts att kostnadsfritt ställa platser och kvalifi cerad handledning till förfogande för LIAperioden, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av utbildningen. Arbetslivet svarar således för utbildningskostnaderna under den tid de studerande deltar i LIA. Utformning av LIA Lärandets utformning styrs av den lag och den förordning som fi nns för KY, men även av den utbildningsplan som gäller

2 exempel två dagar per vecka under hela utbildningsperioden, för att de studerande ska få en direkt återkoppling till den skolförlagda delen av utbildningen. De senaste årens studerandeenkäter, som SCB genomför på myndighetens uppdrag året efter avslutad KY-utbildning, visar att omkring 40 % av de studerande har fått arbete på de arbetsplatser där de genomfört LIA. LIA i olika former Med det stora utbud av utbildningar som leder till vitt skilda kompetenser, är det ganska naturligt att det också fi nns olika varianter av hur den arbetsplatsförlagda utbildningen genomförs. Den vanligaste formen kan beskrivas som praktik, där de studerande under sina LIA-perioder praktiskt ska tillämpa sina teoretiska kunskaper i verkliga livet. för varje enskild utbildning. I utbildningsplanen anges omfattningen av LIA-perioderna, hur platsanskaffningen går till, hur handledning ska bedrivas, vilka kursmål som fi nns och vilka kontakter utbildningsanordnaren har med LIAföretagen. LIA ska vara det moment som innehåller kunskaper som återfi nns i arbetslivet. Det är viktigt att den skolförlagda och den arbetsplatsförlagda utbildningen har ett samband med varandra. Utbildningsanordnare, studerande och LIA-företag ska därför se till att utbildningen ges ett innehåll som integrerar båda delarna. Under LIAn ska den studerande under handledning på en arbetsplats tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa sina kunskaper i en verklig arbetssituation. LIA är fortsatt utbildning som är lokaliserad till arbetslivet. Den traditionella kunskapssynen delar ofta upp kunskap som praktisk eller teoretisk. En modern och kvalifi cerad yrkesutbildning utgår från att föra samman fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet till en pedagogisk helhet. Organisation av LIA Planering och genomförande Det fi nns en stor variation av inriktningar inom KY och detta återspeglas även genom att LIA planeras och genomförs på många olika sätt. Vissa utbildningar har en kortare period i ett tidigt skede i utbildningen och därefter några längre skolförlagda kurser som varvas med en eller fl era LIAperioder. Andra utbildningar har längre skolförlagda kurser initialt och därefter följer LIA som kan omfatta upp till en termins studier. En del planerar så att LIA genomförs till Det är vanligt att den studerande får en introduktion som kan ha olika omfattning beroende på företag och arbetsuppgifter. Efter introduktionen ingår den studerande som en i arbetslaget och får efter hand mer och mer självständiga arbetsuppgifter och kan med tiden fungera som anställd. Lärandet kan här beskrivas som en form av trainee-lia. I andra utbildningar genomförs den arbetsplatsförlagda utbildningen i projektform. Projektarbetet är kärnan i den arbetsplatsförlagda utbildningen och studenterna får bearbeta frågeställningar från den aktuella verksamheten. Genom att arbeta i projektform utvecklar studenterna förmågan att planera och samordna det egna arbetet, men även att samarbeta med andra studerande och anställda på företagen. På de mer hantverksinriktade utbildningarna kan lärande i arbete snarare beskrivas enligt lärlingsutbildningens undervisningsform. Vad den enskilde studerande lär sig under LIA-perioden beror på vilket arbetsobjekt som för tillfället genomförs och vilka arbetsmoment objektet fordrar. På de utbildningar som är entreprenörsinriktade kan LIA genomföras med hjälp av så kallade fadderföretag. Här får studerande och utbildningsanordnare möjlighet att tillsammans med fadderföretag planera olika typer av uppdrag. Vad som är den bästa uppläggningen av LIA beror på många olika faktorer och det fi nns inga generella lösningar på hur LIA ska bedrivas. LIAn måste anpassas till den yrkeskompetens som utbildningen ska leda till och till de företag som är involverade i utbildningens genomförande. 2

3 Handledarutbildning Handledning under LIA-perioden har en viktig roll när det gäller att bidra till att kursmålen uppnås och fullföljs. Handledning innebär inte att vara kontaktperson eller bollplank i största allmänhet. En handledare måste ha en helhetssyn på utbildningen och pedagogisk förmåga Det är vår erfarenhet att den som utses till handledare dagligen bör fi nnas nära den operativa verksamheten där LIAn ska utföras. Det är den ansvarige utbildningsanordnaren som har ett ansvar att se till att handledarna vid behov deltar i någon form av utbildning. Utbildningen kan lämpligen omfatta: praktik och utbyten inom Europa för alla typer av organisationer som är verksamma inom yrkesutbildning. KYanordnare kan söka medel för att hjälpa till med fi nansiering av merkostnader för utlandsvistelsen. Den som studerar på en KY-utbildning kan praktisera 2-26 veckor i företag och/ eller i organisationer. Mer information om hur och när ansökan görs fi nns på De försäkringar som myndigheten har tecknat gäller inte utanför Sverige (se Försäkringar under LIA på sid. 5). Om LIA ska utföras utomlands måste en särskild försäkring avtalas för de studerande som åker utomlands. För detta ansvarar utbildningsanordnaren. Introduktion och information om KY Utbildningens övergripande mål och kommande yrkesroll Pedagogiskt upplägg i utbildningen Genomgång av utbildningsplan, kursplaner för de skolförlagda kurserna och LIA Granskning och tolkning av kursmålen med tonvikt på LIA Kunskapssyn och lärandeprocesser Handledning och handledningsprocessen Rollförväntningar och krav Försäkringsfrågor Bedömningsprocessen Utvärderingsinstrument LIA och utbildning på deltid och distans Det kan vara svårt att kombinera LIA med utbildningar som organiseras på deltid. Här kan ett alternativ vara att de studerande ökar studietakten under LIA till 75 eller 100 %. Detta är något som kan avgöras beroende på utbildningens inriktning och vilka arbetsplatser som är engagerade i utbildningen. Vid både deltid och distansutbildningar är det särskilt viktigt att noga planera och organisera LIAn med hänsyn till de speciella förutsättningar som fi nns för deltid och distansupplägg i utbildningarna. LIA utomlands LIA kan genomföras utomlands om lämplig plats fi nns. Kraven på handledning och kvalitet gäller på samma sätt som i Sverige. Anordnarens kontakter både med de studerande och med arbetsplatsen måste också lösas på ett tillfredsställande sätt. Internationella Programkontoret i Stockholm administrerar EUs utbildningsprogram. Leonardo da Vinci, praktik och utbyten, är ett program som administrerar och fi nansierar LIA i projektledar- och ledarskapsutbildningar Vid denna typ av utbildningar bör särskild planering och eftertanke ges åt LIA. Den kan organiseras med hjälp av skarpa projekt mot uppdragsgivare från företag eller organisationer. Till detta knyts ett mentorskap från någon på företaget eller från annat företag som har möjlighet att erbjuda det stöd som krävs. Det är viktigt att anordnaren organiserar innehållet och det stöd som behövs för att LIAperioderna ska likna ett relevant arbetsliv så mycket som möjligt. LIA i entreprenörsutbildningar I en del utbildningar är målet att den studerande ska utveckla en egen företagsidé. Det kan vara fråga om såväl en affärsidé som en produktidé. Då kan delar av den studerandes LIA bestå i att man fullgör tiden i ett eget företag eller ett företag familjen äger. I sådana fall kan LIA-handledningen mer få formen av ett mentorskap från en erfaren företagare. LIA på ordinarie arbetsplats I de fall en studerande är tjänstledig för studier eller studerar på deltid kan LIA på den egna arbetsplatsen diskuteras. LIAn måste i dessa fall tydligt avgränsas från ordinarie arbetsuppgifter och det måste säkerställas att den ger tillfälle till nytt lärande. Handledning ska ges och LIA får inte försvinna vid till exempel arbetsanhopning, utan den studerande ska ges tillfälle att genomföra sina studier på planerat sätt. Vid tjänstledighet heltid eller deltid måste en tydlig och skriftlig överenskommelse göras mellan arbetsgivaren och den studerande om villkoren omkring tjänstledigheten, studierna och genomförandet av LIA. I många fall är det önskvärt att hitta lösningar där åtminstone en viss del av perioderna genomförs på annan arbetsplats. 3

4 LIA på skolan LIA ska inte skolförläggas på grund av det fi nns svårigheter att skaffa arbetsplatser och LIA ska i princip aldrig kunna fullgöras på skolan. Undantag kan göras när säkerhetsskäl gör att man inte kan bedriva LIA under skarpa förhållanden. I sådana fall kan LIA förläggas till skolan, men arbetslivet måste stå för handledningen och kostnaderna. Innehåll och betygssättning Den arbetsplatsförlagda delen har för varje utbildning en egen kursplan med sina egna unika kursmål. Kursplanerna kan vara av varierat innehåll, allt från väldigt allmänna och generella beskrivningar till mer detaljerade innehållsbeskrivningar och ställda kursmål. Två betygsskalor kan användas inom KY. Den tvågradiga, Icke godkänd Godkänd (IG - G) eller den tregradiga, Icke godkänd Godkänd Väl godkänd (IG - G - VG). För varje LIA-kurs anges vilken av dessa som ska tillämpas samt kriterierna för respektive betygssteg. Kursplanerna i sin helhet fastställs inte av myndigheten utan av utbildningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen är ansvarig för innehållet i kursplanerna och fattar också beslut om ändringar i dem. För mer information se myndighetens faktablad Utbildningsplan och kursplaner (KY06:01). Validering och tillgodoräknande En studerande har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning eller yrkeserfarenhet om dessa kunskaper svarar mot det som ingår i utbildningen. Detta gäller däremot inte normalt för LIA. Kan en studerande validera och tillgodoräkna sig större delar av en KY-utbildning, till exempel ett helt år, kan den LIA som ingår i detta större utbildningsblock också valideras och tillgodoräknas. Däremot kan inte den LIA som ingår i den del av utbildningen som den enskilde faktiskt deltar i tillgodoräknas. Ordna LIA-platser LIAn har en egen kursplan liksom övriga kurser som ingår i utbildningen. Det är viktigt att arbetslivet har en stor delaktighet och påverkan i samband med utformningen av innehållet i kursplanerna för LIA. Utbildningsplanen innehåller en övergripande beskrivning över LIA-kurserna och antalet poäng. Om utbildningen innehåller fl era LIA-perioder, ska varje period ha en egen kursplan. Förutom denna information krävs det givetvis också att varje kurs har en mer detaljerad kursplan. I kursplanen anges: Kursens mål Kursens innehåll Examination Betygsskala och principer för betygssättning LIA-kurserna ska betygssättas precis som alla övriga kurser som ingår i utbildningen. Efter varje avslutad LIA-kurs ska betyg sättas. Detta görs lämpligen av ansvarig utbildare tillsammans med handledaren eller handledarna. Utbildningsanordnarens ansvar I utbildningsplanen beskrivs hur LIA-platserna anskaffas och det är samtidigt utbildningsanordnaren som har det slutliga ansvaret så att samtliga studerande får LIA. En vanlig arbetsmetod är att de studerande har ett eget ansvar för att söka en plats hos ett företag eller en organisation. I andra utbildningar fi nns det företag som redan har garanterat LIAplatser och matchningen av de studerande till platserna ansvarar företagen för i samråd med utbildaren. Processen bör inledas i ett tidigt skede i utbildningen och det är viktigt att anordnaren ger rätt stöd och tillräckliga anvisningar till de studerande. Även om sättet hur platserna fördelas är olika, är det viktigt att anordnaren gör en bedömning av om LIAföretaget har lämpliga uppgifter ur ett lärandeperspektiv för den enskilde studerande. Det är också viktigt att se till att den studerandes synpunkter kan tillgodoses på bästa sätt. I utbildningsplanen ska det tydligt framgå hur den skolförlagda utbildningen integreras med LIA. Eftersom KY kan ha hela landet som bas för tänkbara LIA-platser är det viktigt att de studerande får information om detta i samband med ansökan till utbildningen. Det har förekommit att utbildningsanordnare har tagit ut en avgift av företag för att förse dem med LIA-studenter. Det är 4

5 inte förenligt med grundtankarna för KY att anordnaren samtidigt kräver en avgift från LIA-företaget när de tar emot en KY-studerande. LIA är en del i en utbildnings helhet och målen för LIA får inte äventyras av ekonomiska överväganden. LIA-företagets bidrag till KY-konceptet är att erbjuda arbetsuppgifter och ställa upp med handledare utifrån den utbildningsplan som gäller. anordnarens ansvar att informera och hålla kontakten med LIA-handledaren. LIA- handledarna deltar också i bedömningen av LIA. Handledaren planerar tillsammans med övrig personal på arbetsplatsen vilka arbetsuppgifter som är lämpliga att genomföra under LIAn. Det är viktigt att det fi nns en handledare på plats under LIA-perioden. Till handledaren ska den studerande kunna vända sig med frågor och för beslut, men även kunna få stöd och råd inför arbetsuppgifter. Studerandes kostnader Utbildningen ska vara avgiftsfri för den studerande och detta gäller även LIA. Det kan däremot innebära merkostnader för resor och boende som en person får i samband med LIA utanför studieorten. Detta innebär inte att utbildningsanordnaren ska ersätta den studerande för merkostnaderna i samband med LIA. Däremot är det viktigt att anordnaren i samband med information om och marknadsföring av utbildningen även tydligt informerar de studerande att det kan förekomma merkostnader om det till exempel kan bli aktuellt att LIA förläggs utanför studieorten. Det förekommer att de som erbjuder LIA-platser tar delar av eller hela merkostnaden, vilket blir en överenskommelse mellan den studerande och arbetsplatsen. Ansvar på arbetsplatsen Handledarens ansvar Handledarna under LIA-perioderna har ett ansvar för att ge det kvalifi cerade stöd för lärandet i arbetet som den studerande behöver för att nå sina mål på LIA-platsen. Det innebär att handledaren måste få en god insikt i den särprägel KY har och en förtrogenhet med målen för kursplanen och utbildningsplanen i dess helhet. Det är Studerandes ansvar Tanken med LIA är att de studerande aktivt ska delta i arbetet ute på arbetsplatserna och vara en del i ett arbetslag, ett projekt eller någon annan del i det ordinarie arbetet på arbetsplatsen. De ska ses som en tillgång i verksamheten. Det är viktigt att studenternas egna ambitioner och mål kan beaktas när LIA planeras. De har också ett stort eget ansvar att hitta rätt LIA, men det är också nödvändigt att säkerställa hur kursmålen för LIA kan uppnås. De studerande ska följa de rutiner och arbetssätt som gäller för respektive företag. Försäkringar under LIA Myndigheten för kvalifi cerad yrkesutbildning har tecknat en försäkring hos Kammarkollegiet i enlighet med 1 kap 9 förordningen (2001:1131) om kvalifi cerad yrkesutbildning Försäkringen omfattar personer som är antagna till och genomgår kvalifi cerad yrkesutbildning. Försäkringen gäller i Sverige och omfattar ersättning för skador som studerande orsakar under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA). Ersättning lämnas för person- och sakskada som har tillfogats arbetsgivaren eller företagaren, oavsett om den studerande som har orsakat skadan är 5

6 6

7 vållande till skadan eller inte. Ersättning lämnas även för ren förmögenhetsskada som har tillfogats arbetsgivaren eller företagaren genom brott. Sekretess i samband med LIA Beroende på i vilken verksamhet LIA är förlagd och vilka arbetsuppgifter som de studerande ska utföra kan det fi nnas behov av sekretess på LIA-platsen. Sekretess innebär förbud att avslöja känsliga och ömtåliga uppgifter. Den kan vara muntlig (tystnadsplikt) eller gälla handlingar (handlingssekretess). Den studerande bör i detta sammanhang betraktas som en i personalgruppen och detta är ett förtroende som måste respekteras. Om det bedöms nödvändigt kan handledaren se till att den studerande undertecknar en särskild överenskommelse om sekretess. Rättigheter till resultat under LIA Företaget och studerande som inte är anställda av företaget ska komma överens om villkoren om det skulle bli aktuellt att överlåta äganderätt till resultat av utförda uppgifter, projektarbeten eller examensarbete från den studerande till företaget. I princip gäller samma regler för LIA-studenter som för dem som är anställda i verksamheten. Dokumentation under LIA Det är rimligt att den studerande dokumenterar de arbetsuppgifter som förekommer under LIAn genom att föra en dagbok, loggbok eller på något annat sätt som är lämpligt för den aktuella utbildningen. Som avslutning kan det vara lämpligt att handledaren och den studerande fyller i varsin rapport om hur LIAn har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts. Efter LIA-perioden När LIAn är avslutad är det lämpligt att göra en uppföljning av vad som har hänt och vad de studerande har gjort, samt att göra en utvärdering av hur LIA har fungerat för den studerande men även för handledaren ute på företagen. De studerande bör också få ett intyg och ett eventuellt omdöme från LIA-platsen med information om de huvudsakliga arbetsuppgifternas utförande. Efter den LIA-period som ligger sist i utbildningen kan det vara klokt att återsamla de studerande i någon eller några veckor för att summera erfarenheter och intryck. Vår erfarenhet är att det sällan är bra att avsluta utbildningen med en lång LIA-period utan tillfälle till återkoppling och refl ektion. 7

8 8 Myndigheten för kvalifi cerad yrkesutbildning Norra Stationsgatan 2B, Hässleholm Tfn:

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning 1 Innehåll Kort om yrkeshögskoleutbildning... 3 Arbetslivsanknytning... 3 LIA - Lärande i arbete... 3 Kursmål för LIA 1 och 2...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Dragonskolan i Umeå kommun

Kvalitetsgranskning av Dragonskolan i Umeå kommun Dragonskolan Dragongatan 1 903 22 UMEÅ 2010-06-18 1 (12) Umeå kommun 901 84 UMEÅ Kvalitetsgranskning av Dragonskolan i Umeå kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört en granskning

Läs mer

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl LATHUND Arbetsplatsförlagt lärande, apl 1 (10) Arbetsplatsfö rlagt la rande Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling

Läs mer

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Innehåll Lönespecialist Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer