VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007"

Transkript

1 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av varumärket KYs främsta styrkor, medan en felaktigt hanterad LIA riskerar att bli dess akilleshäl. I denna skrift ger KY-myndigheten sin syn på hur LIA ska hanteras och genomföras. LIA är arbetslivets medverkan inom KY och den omfattar cirka en tredjedel av den totala utbildningstiden. I den proposition som ligger till grund för KY formuleras höga krav på LIA: Avgörande är att kvaliteten i LIA upprätthålls. Berörda, dvs. utbildningsledningen, studerande och LIA-företag bör enligt regeringens mening se till att de skol- och arbetsplatsförlagda momenten verkligen ges ett innehåll som är integrerat och ansluter till de mål och syften som satts upp för utbildningen. (2000/01:63) Hur LIA organiseras och vilken inriktning samt omfattning den har framgår av den utbildningsplan som KY-myndigheten har fastställt för varje utbildning. Beskrivningen i utbildnings- planen ska grundas på lagen (2001:239) och förordningen (2001:1131) om kvalifi cerad yrkesutbildning kring lärande i arbete. Myndigheten har ett tillsynsansvar för detta område. Arbetslivet och LIA KY bygger på en konkret samverkan mellan staten och arbetslivet. Arbetslivet har en självklar och viktig roll i själva utformningen av enskilda KY-utbildningar, men också ett stort ansvar i organiserandet av den arbetsplatsförlagda utbildningen, LIA. Arbetslivet förutsätts att kostnadsfritt ställa platser och kvalifi cerad handledning till förfogande för LIAperioden, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av utbildningen. Arbetslivet svarar således för utbildningskostnaderna under den tid de studerande deltar i LIA. Utformning av LIA Lärandets utformning styrs av den lag och den förordning som fi nns för KY, men även av den utbildningsplan som gäller

2 exempel två dagar per vecka under hela utbildningsperioden, för att de studerande ska få en direkt återkoppling till den skolförlagda delen av utbildningen. De senaste årens studerandeenkäter, som SCB genomför på myndighetens uppdrag året efter avslutad KY-utbildning, visar att omkring 40 % av de studerande har fått arbete på de arbetsplatser där de genomfört LIA. LIA i olika former Med det stora utbud av utbildningar som leder till vitt skilda kompetenser, är det ganska naturligt att det också fi nns olika varianter av hur den arbetsplatsförlagda utbildningen genomförs. Den vanligaste formen kan beskrivas som praktik, där de studerande under sina LIA-perioder praktiskt ska tillämpa sina teoretiska kunskaper i verkliga livet. för varje enskild utbildning. I utbildningsplanen anges omfattningen av LIA-perioderna, hur platsanskaffningen går till, hur handledning ska bedrivas, vilka kursmål som fi nns och vilka kontakter utbildningsanordnaren har med LIAföretagen. LIA ska vara det moment som innehåller kunskaper som återfi nns i arbetslivet. Det är viktigt att den skolförlagda och den arbetsplatsförlagda utbildningen har ett samband med varandra. Utbildningsanordnare, studerande och LIA-företag ska därför se till att utbildningen ges ett innehåll som integrerar båda delarna. Under LIAn ska den studerande under handledning på en arbetsplats tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa sina kunskaper i en verklig arbetssituation. LIA är fortsatt utbildning som är lokaliserad till arbetslivet. Den traditionella kunskapssynen delar ofta upp kunskap som praktisk eller teoretisk. En modern och kvalifi cerad yrkesutbildning utgår från att föra samman fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet till en pedagogisk helhet. Organisation av LIA Planering och genomförande Det fi nns en stor variation av inriktningar inom KY och detta återspeglas även genom att LIA planeras och genomförs på många olika sätt. Vissa utbildningar har en kortare period i ett tidigt skede i utbildningen och därefter några längre skolförlagda kurser som varvas med en eller fl era LIAperioder. Andra utbildningar har längre skolförlagda kurser initialt och därefter följer LIA som kan omfatta upp till en termins studier. En del planerar så att LIA genomförs till Det är vanligt att den studerande får en introduktion som kan ha olika omfattning beroende på företag och arbetsuppgifter. Efter introduktionen ingår den studerande som en i arbetslaget och får efter hand mer och mer självständiga arbetsuppgifter och kan med tiden fungera som anställd. Lärandet kan här beskrivas som en form av trainee-lia. I andra utbildningar genomförs den arbetsplatsförlagda utbildningen i projektform. Projektarbetet är kärnan i den arbetsplatsförlagda utbildningen och studenterna får bearbeta frågeställningar från den aktuella verksamheten. Genom att arbeta i projektform utvecklar studenterna förmågan att planera och samordna det egna arbetet, men även att samarbeta med andra studerande och anställda på företagen. På de mer hantverksinriktade utbildningarna kan lärande i arbete snarare beskrivas enligt lärlingsutbildningens undervisningsform. Vad den enskilde studerande lär sig under LIA-perioden beror på vilket arbetsobjekt som för tillfället genomförs och vilka arbetsmoment objektet fordrar. På de utbildningar som är entreprenörsinriktade kan LIA genomföras med hjälp av så kallade fadderföretag. Här får studerande och utbildningsanordnare möjlighet att tillsammans med fadderföretag planera olika typer av uppdrag. Vad som är den bästa uppläggningen av LIA beror på många olika faktorer och det fi nns inga generella lösningar på hur LIA ska bedrivas. LIAn måste anpassas till den yrkeskompetens som utbildningen ska leda till och till de företag som är involverade i utbildningens genomförande. 2

3 Handledarutbildning Handledning under LIA-perioden har en viktig roll när det gäller att bidra till att kursmålen uppnås och fullföljs. Handledning innebär inte att vara kontaktperson eller bollplank i största allmänhet. En handledare måste ha en helhetssyn på utbildningen och pedagogisk förmåga Det är vår erfarenhet att den som utses till handledare dagligen bör fi nnas nära den operativa verksamheten där LIAn ska utföras. Det är den ansvarige utbildningsanordnaren som har ett ansvar att se till att handledarna vid behov deltar i någon form av utbildning. Utbildningen kan lämpligen omfatta: praktik och utbyten inom Europa för alla typer av organisationer som är verksamma inom yrkesutbildning. KYanordnare kan söka medel för att hjälpa till med fi nansiering av merkostnader för utlandsvistelsen. Den som studerar på en KY-utbildning kan praktisera 2-26 veckor i företag och/ eller i organisationer. Mer information om hur och när ansökan görs fi nns på De försäkringar som myndigheten har tecknat gäller inte utanför Sverige (se Försäkringar under LIA på sid. 5). Om LIA ska utföras utomlands måste en särskild försäkring avtalas för de studerande som åker utomlands. För detta ansvarar utbildningsanordnaren. Introduktion och information om KY Utbildningens övergripande mål och kommande yrkesroll Pedagogiskt upplägg i utbildningen Genomgång av utbildningsplan, kursplaner för de skolförlagda kurserna och LIA Granskning och tolkning av kursmålen med tonvikt på LIA Kunskapssyn och lärandeprocesser Handledning och handledningsprocessen Rollförväntningar och krav Försäkringsfrågor Bedömningsprocessen Utvärderingsinstrument LIA och utbildning på deltid och distans Det kan vara svårt att kombinera LIA med utbildningar som organiseras på deltid. Här kan ett alternativ vara att de studerande ökar studietakten under LIA till 75 eller 100 %. Detta är något som kan avgöras beroende på utbildningens inriktning och vilka arbetsplatser som är engagerade i utbildningen. Vid både deltid och distansutbildningar är det särskilt viktigt att noga planera och organisera LIAn med hänsyn till de speciella förutsättningar som fi nns för deltid och distansupplägg i utbildningarna. LIA utomlands LIA kan genomföras utomlands om lämplig plats fi nns. Kraven på handledning och kvalitet gäller på samma sätt som i Sverige. Anordnarens kontakter både med de studerande och med arbetsplatsen måste också lösas på ett tillfredsställande sätt. Internationella Programkontoret i Stockholm administrerar EUs utbildningsprogram. Leonardo da Vinci, praktik och utbyten, är ett program som administrerar och fi nansierar LIA i projektledar- och ledarskapsutbildningar Vid denna typ av utbildningar bör särskild planering och eftertanke ges åt LIA. Den kan organiseras med hjälp av skarpa projekt mot uppdragsgivare från företag eller organisationer. Till detta knyts ett mentorskap från någon på företaget eller från annat företag som har möjlighet att erbjuda det stöd som krävs. Det är viktigt att anordnaren organiserar innehållet och det stöd som behövs för att LIAperioderna ska likna ett relevant arbetsliv så mycket som möjligt. LIA i entreprenörsutbildningar I en del utbildningar är målet att den studerande ska utveckla en egen företagsidé. Det kan vara fråga om såväl en affärsidé som en produktidé. Då kan delar av den studerandes LIA bestå i att man fullgör tiden i ett eget företag eller ett företag familjen äger. I sådana fall kan LIA-handledningen mer få formen av ett mentorskap från en erfaren företagare. LIA på ordinarie arbetsplats I de fall en studerande är tjänstledig för studier eller studerar på deltid kan LIA på den egna arbetsplatsen diskuteras. LIAn måste i dessa fall tydligt avgränsas från ordinarie arbetsuppgifter och det måste säkerställas att den ger tillfälle till nytt lärande. Handledning ska ges och LIA får inte försvinna vid till exempel arbetsanhopning, utan den studerande ska ges tillfälle att genomföra sina studier på planerat sätt. Vid tjänstledighet heltid eller deltid måste en tydlig och skriftlig överenskommelse göras mellan arbetsgivaren och den studerande om villkoren omkring tjänstledigheten, studierna och genomförandet av LIA. I många fall är det önskvärt att hitta lösningar där åtminstone en viss del av perioderna genomförs på annan arbetsplats. 3

4 LIA på skolan LIA ska inte skolförläggas på grund av det fi nns svårigheter att skaffa arbetsplatser och LIA ska i princip aldrig kunna fullgöras på skolan. Undantag kan göras när säkerhetsskäl gör att man inte kan bedriva LIA under skarpa förhållanden. I sådana fall kan LIA förläggas till skolan, men arbetslivet måste stå för handledningen och kostnaderna. Innehåll och betygssättning Den arbetsplatsförlagda delen har för varje utbildning en egen kursplan med sina egna unika kursmål. Kursplanerna kan vara av varierat innehåll, allt från väldigt allmänna och generella beskrivningar till mer detaljerade innehållsbeskrivningar och ställda kursmål. Två betygsskalor kan användas inom KY. Den tvågradiga, Icke godkänd Godkänd (IG - G) eller den tregradiga, Icke godkänd Godkänd Väl godkänd (IG - G - VG). För varje LIA-kurs anges vilken av dessa som ska tillämpas samt kriterierna för respektive betygssteg. Kursplanerna i sin helhet fastställs inte av myndigheten utan av utbildningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen är ansvarig för innehållet i kursplanerna och fattar också beslut om ändringar i dem. För mer information se myndighetens faktablad Utbildningsplan och kursplaner (KY06:01). Validering och tillgodoräknande En studerande har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning eller yrkeserfarenhet om dessa kunskaper svarar mot det som ingår i utbildningen. Detta gäller däremot inte normalt för LIA. Kan en studerande validera och tillgodoräkna sig större delar av en KY-utbildning, till exempel ett helt år, kan den LIA som ingår i detta större utbildningsblock också valideras och tillgodoräknas. Däremot kan inte den LIA som ingår i den del av utbildningen som den enskilde faktiskt deltar i tillgodoräknas. Ordna LIA-platser LIAn har en egen kursplan liksom övriga kurser som ingår i utbildningen. Det är viktigt att arbetslivet har en stor delaktighet och påverkan i samband med utformningen av innehållet i kursplanerna för LIA. Utbildningsplanen innehåller en övergripande beskrivning över LIA-kurserna och antalet poäng. Om utbildningen innehåller fl era LIA-perioder, ska varje period ha en egen kursplan. Förutom denna information krävs det givetvis också att varje kurs har en mer detaljerad kursplan. I kursplanen anges: Kursens mål Kursens innehåll Examination Betygsskala och principer för betygssättning LIA-kurserna ska betygssättas precis som alla övriga kurser som ingår i utbildningen. Efter varje avslutad LIA-kurs ska betyg sättas. Detta görs lämpligen av ansvarig utbildare tillsammans med handledaren eller handledarna. Utbildningsanordnarens ansvar I utbildningsplanen beskrivs hur LIA-platserna anskaffas och det är samtidigt utbildningsanordnaren som har det slutliga ansvaret så att samtliga studerande får LIA. En vanlig arbetsmetod är att de studerande har ett eget ansvar för att söka en plats hos ett företag eller en organisation. I andra utbildningar fi nns det företag som redan har garanterat LIAplatser och matchningen av de studerande till platserna ansvarar företagen för i samråd med utbildaren. Processen bör inledas i ett tidigt skede i utbildningen och det är viktigt att anordnaren ger rätt stöd och tillräckliga anvisningar till de studerande. Även om sättet hur platserna fördelas är olika, är det viktigt att anordnaren gör en bedömning av om LIAföretaget har lämpliga uppgifter ur ett lärandeperspektiv för den enskilde studerande. Det är också viktigt att se till att den studerandes synpunkter kan tillgodoses på bästa sätt. I utbildningsplanen ska det tydligt framgå hur den skolförlagda utbildningen integreras med LIA. Eftersom KY kan ha hela landet som bas för tänkbara LIA-platser är det viktigt att de studerande får information om detta i samband med ansökan till utbildningen. Det har förekommit att utbildningsanordnare har tagit ut en avgift av företag för att förse dem med LIA-studenter. Det är 4

5 inte förenligt med grundtankarna för KY att anordnaren samtidigt kräver en avgift från LIA-företaget när de tar emot en KY-studerande. LIA är en del i en utbildnings helhet och målen för LIA får inte äventyras av ekonomiska överväganden. LIA-företagets bidrag till KY-konceptet är att erbjuda arbetsuppgifter och ställa upp med handledare utifrån den utbildningsplan som gäller. anordnarens ansvar att informera och hålla kontakten med LIA-handledaren. LIA- handledarna deltar också i bedömningen av LIA. Handledaren planerar tillsammans med övrig personal på arbetsplatsen vilka arbetsuppgifter som är lämpliga att genomföra under LIAn. Det är viktigt att det fi nns en handledare på plats under LIA-perioden. Till handledaren ska den studerande kunna vända sig med frågor och för beslut, men även kunna få stöd och råd inför arbetsuppgifter. Studerandes kostnader Utbildningen ska vara avgiftsfri för den studerande och detta gäller även LIA. Det kan däremot innebära merkostnader för resor och boende som en person får i samband med LIA utanför studieorten. Detta innebär inte att utbildningsanordnaren ska ersätta den studerande för merkostnaderna i samband med LIA. Däremot är det viktigt att anordnaren i samband med information om och marknadsföring av utbildningen även tydligt informerar de studerande att det kan förekomma merkostnader om det till exempel kan bli aktuellt att LIA förläggs utanför studieorten. Det förekommer att de som erbjuder LIA-platser tar delar av eller hela merkostnaden, vilket blir en överenskommelse mellan den studerande och arbetsplatsen. Ansvar på arbetsplatsen Handledarens ansvar Handledarna under LIA-perioderna har ett ansvar för att ge det kvalifi cerade stöd för lärandet i arbetet som den studerande behöver för att nå sina mål på LIA-platsen. Det innebär att handledaren måste få en god insikt i den särprägel KY har och en förtrogenhet med målen för kursplanen och utbildningsplanen i dess helhet. Det är Studerandes ansvar Tanken med LIA är att de studerande aktivt ska delta i arbetet ute på arbetsplatserna och vara en del i ett arbetslag, ett projekt eller någon annan del i det ordinarie arbetet på arbetsplatsen. De ska ses som en tillgång i verksamheten. Det är viktigt att studenternas egna ambitioner och mål kan beaktas när LIA planeras. De har också ett stort eget ansvar att hitta rätt LIA, men det är också nödvändigt att säkerställa hur kursmålen för LIA kan uppnås. De studerande ska följa de rutiner och arbetssätt som gäller för respektive företag. Försäkringar under LIA Myndigheten för kvalifi cerad yrkesutbildning har tecknat en försäkring hos Kammarkollegiet i enlighet med 1 kap 9 förordningen (2001:1131) om kvalifi cerad yrkesutbildning Försäkringen omfattar personer som är antagna till och genomgår kvalifi cerad yrkesutbildning. Försäkringen gäller i Sverige och omfattar ersättning för skador som studerande orsakar under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA). Ersättning lämnas för person- och sakskada som har tillfogats arbetsgivaren eller företagaren, oavsett om den studerande som har orsakat skadan är 5

6 6

7 vållande till skadan eller inte. Ersättning lämnas även för ren förmögenhetsskada som har tillfogats arbetsgivaren eller företagaren genom brott. Sekretess i samband med LIA Beroende på i vilken verksamhet LIA är förlagd och vilka arbetsuppgifter som de studerande ska utföra kan det fi nnas behov av sekretess på LIA-platsen. Sekretess innebär förbud att avslöja känsliga och ömtåliga uppgifter. Den kan vara muntlig (tystnadsplikt) eller gälla handlingar (handlingssekretess). Den studerande bör i detta sammanhang betraktas som en i personalgruppen och detta är ett förtroende som måste respekteras. Om det bedöms nödvändigt kan handledaren se till att den studerande undertecknar en särskild överenskommelse om sekretess. Rättigheter till resultat under LIA Företaget och studerande som inte är anställda av företaget ska komma överens om villkoren om det skulle bli aktuellt att överlåta äganderätt till resultat av utförda uppgifter, projektarbeten eller examensarbete från den studerande till företaget. I princip gäller samma regler för LIA-studenter som för dem som är anställda i verksamheten. Dokumentation under LIA Det är rimligt att den studerande dokumenterar de arbetsuppgifter som förekommer under LIAn genom att föra en dagbok, loggbok eller på något annat sätt som är lämpligt för den aktuella utbildningen. Som avslutning kan det vara lämpligt att handledaren och den studerande fyller i varsin rapport om hur LIAn har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts. Efter LIA-perioden När LIAn är avslutad är det lämpligt att göra en uppföljning av vad som har hänt och vad de studerande har gjort, samt att göra en utvärdering av hur LIA har fungerat för den studerande men även för handledaren ute på företagen. De studerande bör också få ett intyg och ett eventuellt omdöme från LIA-platsen med information om de huvudsakliga arbetsuppgifternas utförande. Efter den LIA-period som ligger sist i utbildningen kan det vara klokt att återsamla de studerande i någon eller några veckor för att summera erfarenheter och intryck. Vår erfarenhet är att det sällan är bra att avsluta utbildningen med en lång LIA-period utan tillfälle till återkoppling och refl ektion. 7

8 8 Myndigheten för kvalifi cerad yrkesutbildning Norra Stationsgatan 2B, Hässleholm Tfn:

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin Information om LIA lärande i arbete vid Trädgårdsakademin 1 Innehåll Vad är LIA? 3 Fördelar med att ta emot en student på LIA 4 Försäkring 4 Handledarens ansvar under LIA 4 Studentens ansvar under LIA

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken omfattar 20 veckor vilket motsvarar 30 hp. Praktiken skall genomföras enligt beskrivningen

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till:

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande på Språkvetarprogrammet vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken är en poänggivande del inom Språkvetarprogrammets kandidatexamen

Läs mer

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete!

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Utbildningsplan... 3 Målsättningen för LIA åk 2... 4 Ansvarsroller i LIA-processen under LIA-2... 5 Skolans ansvar:...

Läs mer

Ansvarsförsäkring för KY-studerande

Ansvarsförsäkring för KY-studerande Ansvarsförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-12-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkringar 9 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA 501 80 Borås 1 Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik på Göteborgs

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan.

Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan. Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan Kvalitet i LIA studerande Växlingen mellan skolbaserad undervisningen och LIA är styrkan. Att anordnare och handledare talar med varandra. Kunnig, engagerad och tillgänglig

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2009-07-01

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2009-07-01 Ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att personer

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Försäkringsvillkor ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE

Försäkringsvillkor ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE Försäkringsvillkor 2011-01-01 ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE Sid 1 (12) Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Kvalitetssäkring i KY. Ansvarsfördelning. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning December 2007

VÅR SYN PÅ. Kvalitetssäkring i KY. Ansvarsfördelning. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning December 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning December 2007 Kvalitetssäkring i KY För varje kvalifi cerad yrkesutbildning ska det fi nnas en beskrivning av hur utbildningen kvalitetssäkras.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna; SFS 2010:2016 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt3 50%

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt3 50% Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt3 50% Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsteknik på Göteborgs

Läs mer

Handledarguide för Lärande i arbete

Handledarguide för Lärande i arbete Handledarguide för Lärande i arbete Välkommen som handledare i Lärande i arbete på Nässjöakademin! Denna handledarguide är en hjälp för dig som LIA-handledare. Här beskriver vi hur LIA:n på Nässjöakademin

Läs mer

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn Lärande i arbete LIA Poäng: 100p Kursen LIA ska ge praktiska erfarenheter inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. Kursen ska också ge förståelse för och kunskap

Läs mer

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01 Ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2011-01-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursinformation Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursansvarig lärare: Mathias Martinsson, e-post: mathias.martinsson@liu.se På kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Energi- & klimatkonsult

Energi- & klimatkonsult Information till handledare Landskrona högre utbildningar Handläggare Dennis Westerberg Datum 2004-11-01 Sid 1 av 8 Energi- & klimatkonsult Klass: Klimat-04 (2004-2006) LIA-period 1, v. 8 11, år 2005 Vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 6

Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 6 Handbok för handledare på LIA Yh Medicinsk sekreterare MS 6 Ewa Averland 2015-09-08 0500 49 77 26, 0734-60 61 02 (Ewa) 1 Innehåll VÄLKOMMEN SOM HANDLEDARE!... 3 VAD ÄR LIA?... 3 HANDLEDARENS ROLL... 4

Läs mer

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar.

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar. Kurs: PRO 902 Bröd och kaffebröd 40 poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Bröd och kaffebröd syftar till att de studerande utvecklar fördjupad kunskap i rationell produktion och hantering av matbröd,

Läs mer

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson Utbildning Humanistisk behandlingspedagog Distansutbildning. Individuellt upplägg där vi validerar förvärvad kunskap hos de studerande och därefter skräddarsyr en utbildning på 40-80 veckor. Vid fullföljd

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle 2012 09 18 VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP Institutionen för Individ och samhälle 1 Innehåll Inledning... 3 Syftet med VFU... 3 Principer för organiseringen av VFU... 5 VFU-organisationen...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50%

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50% Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50% Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling på

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Kursen kan ingå som valbar kurs eller delkurs i någon/något av följande kurser/program:

Kursen kan ingå som valbar kurs eller delkurs i någon/något av följande kurser/program: Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Praktik inom översättning, 7,5 hp (TTA007) Kursen kan ingå som valbar kurs eller delkurs i någon/något av följande kurser/program: Översättning III,

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

Studium Restaurang i Göteborg

Studium Restaurang i Göteborg Studium Restaurang i Göteborg Hyam Yanni hyam.yanni@educ.goteborg.se Yrkeslärare inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet, ansvarig för valideringar och för lärlingsutbildning Katarina Larsson katarina.larsson@educ.goteborg.se

Läs mer

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem Information till företaget Förord Först ett tack för att vår civilingenjörsstudent får göra sitt examensarbete i Ert företag och under Er handledning.

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Till handledare vid företaget. Tack för att du har möjlighet att handleda vår studerande. vid LÄRANDE I ARBETE (LIA) vecka - År:

Till handledare vid företaget. Tack för att du har möjlighet att handleda vår studerande. vid LÄRANDE I ARBETE (LIA) vecka - År: Till handledare vid företaget Tack för att du har möjlighet att handleda vår studerande vid LÄRANDE I ARBETE (LIA) vecka - År: Målsättningen är att den studerande ska vara hos er 40 tim/vecka och följa

Läs mer

Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 5

Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 5 Handbok för handledare på LIA Yh Medicinsk sekreterare MS 5 Ewa Averland 2014-09-25, rev 2015-07-01 0500 49 77 26, 0734-60 61 02 (Ewa) 1 Innehåll VÄLKOMMEN SOM HANDLEDARE!... 3 VAD ÄR LIA?... 3 HANDLEDARENS

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Sociologiska institutionen Avdelningen för pedagogik PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Postadress Box 114,221

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande

Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande Vi som medverkar Skolverket: Nationella lärlingskommittén: Program 9 30 12 00 Information om och möjligheter med skolförlagd yrkesutbildning och

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning..

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Tryck: Wikströms tryckeri Upplaga: 5 000 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Foto, omslag: Dan Lepp/Johnér, Michael McLain, s. 5 Juliana Wiklund/Johnér

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Byggprojektör CAD/BIM

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Byggprojektör CAD/BIM Handledning Lärande i Arbete (LIA) Byggprojektör CAD/BIM 1 Innehåll Yrkeshögskola... 3 LIA - Lärande i arbete... 3 Kursmål för Lärande i arbete 1-2, Byggkonstruktör CAD/BIM... 3 Lärande i arbete 1 12 veckor...

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Special Teacher Education Programme Utbildningsplanen avser uppdragsutbildning inom ramen för Skolverkets

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

VFU- PM. Studie- och yrkesvägledarprogrammet ht 2014/ vt 2015

VFU- PM. Studie- och yrkesvägledarprogrammet ht 2014/ vt 2015 /rev 14-08-18/ VFU- PM Studie- och yrkesvägledarprogrammet ht 2014/ vt 2015 Inom ramen för studie- och yrkesvägledarprogrammet skall studerande genomföra 17 veckors Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Sven-Owe Eriksson & Maria Reinitz Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan Björklund 2009-08-26 Myndigheten

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Omfattning: 200 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: KY-Akademien vid Studium Utbildningsnummer: 201044210 Grunduppgifter Utbildningens

Läs mer

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP TACK FÖR ATT DU VISAR INTRESSE FÖR SAMARBETE KRING LIA Affärshögskolan och dess studenter

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer