VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007"

Transkript

1 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av varumärket KYs främsta styrkor, medan en felaktigt hanterad LIA riskerar att bli dess akilleshäl. I denna skrift ger KY-myndigheten sin syn på hur LIA ska hanteras och genomföras. LIA är arbetslivets medverkan inom KY och den omfattar cirka en tredjedel av den totala utbildningstiden. I den proposition som ligger till grund för KY formuleras höga krav på LIA: Avgörande är att kvaliteten i LIA upprätthålls. Berörda, dvs. utbildningsledningen, studerande och LIA-företag bör enligt regeringens mening se till att de skol- och arbetsplatsförlagda momenten verkligen ges ett innehåll som är integrerat och ansluter till de mål och syften som satts upp för utbildningen. (2000/01:63) Hur LIA organiseras och vilken inriktning samt omfattning den har framgår av den utbildningsplan som KY-myndigheten har fastställt för varje utbildning. Beskrivningen i utbildnings- planen ska grundas på lagen (2001:239) och förordningen (2001:1131) om kvalifi cerad yrkesutbildning kring lärande i arbete. Myndigheten har ett tillsynsansvar för detta område. Arbetslivet och LIA KY bygger på en konkret samverkan mellan staten och arbetslivet. Arbetslivet har en självklar och viktig roll i själva utformningen av enskilda KY-utbildningar, men också ett stort ansvar i organiserandet av den arbetsplatsförlagda utbildningen, LIA. Arbetslivet förutsätts att kostnadsfritt ställa platser och kvalifi cerad handledning till förfogande för LIAperioden, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av utbildningen. Arbetslivet svarar således för utbildningskostnaderna under den tid de studerande deltar i LIA. Utformning av LIA Lärandets utformning styrs av den lag och den förordning som fi nns för KY, men även av den utbildningsplan som gäller

2 exempel två dagar per vecka under hela utbildningsperioden, för att de studerande ska få en direkt återkoppling till den skolförlagda delen av utbildningen. De senaste årens studerandeenkäter, som SCB genomför på myndighetens uppdrag året efter avslutad KY-utbildning, visar att omkring 40 % av de studerande har fått arbete på de arbetsplatser där de genomfört LIA. LIA i olika former Med det stora utbud av utbildningar som leder till vitt skilda kompetenser, är det ganska naturligt att det också fi nns olika varianter av hur den arbetsplatsförlagda utbildningen genomförs. Den vanligaste formen kan beskrivas som praktik, där de studerande under sina LIA-perioder praktiskt ska tillämpa sina teoretiska kunskaper i verkliga livet. för varje enskild utbildning. I utbildningsplanen anges omfattningen av LIA-perioderna, hur platsanskaffningen går till, hur handledning ska bedrivas, vilka kursmål som fi nns och vilka kontakter utbildningsanordnaren har med LIAföretagen. LIA ska vara det moment som innehåller kunskaper som återfi nns i arbetslivet. Det är viktigt att den skolförlagda och den arbetsplatsförlagda utbildningen har ett samband med varandra. Utbildningsanordnare, studerande och LIA-företag ska därför se till att utbildningen ges ett innehåll som integrerar båda delarna. Under LIAn ska den studerande under handledning på en arbetsplats tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa sina kunskaper i en verklig arbetssituation. LIA är fortsatt utbildning som är lokaliserad till arbetslivet. Den traditionella kunskapssynen delar ofta upp kunskap som praktisk eller teoretisk. En modern och kvalifi cerad yrkesutbildning utgår från att föra samman fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet till en pedagogisk helhet. Organisation av LIA Planering och genomförande Det fi nns en stor variation av inriktningar inom KY och detta återspeglas även genom att LIA planeras och genomförs på många olika sätt. Vissa utbildningar har en kortare period i ett tidigt skede i utbildningen och därefter några längre skolförlagda kurser som varvas med en eller fl era LIAperioder. Andra utbildningar har längre skolförlagda kurser initialt och därefter följer LIA som kan omfatta upp till en termins studier. En del planerar så att LIA genomförs till Det är vanligt att den studerande får en introduktion som kan ha olika omfattning beroende på företag och arbetsuppgifter. Efter introduktionen ingår den studerande som en i arbetslaget och får efter hand mer och mer självständiga arbetsuppgifter och kan med tiden fungera som anställd. Lärandet kan här beskrivas som en form av trainee-lia. I andra utbildningar genomförs den arbetsplatsförlagda utbildningen i projektform. Projektarbetet är kärnan i den arbetsplatsförlagda utbildningen och studenterna får bearbeta frågeställningar från den aktuella verksamheten. Genom att arbeta i projektform utvecklar studenterna förmågan att planera och samordna det egna arbetet, men även att samarbeta med andra studerande och anställda på företagen. På de mer hantverksinriktade utbildningarna kan lärande i arbete snarare beskrivas enligt lärlingsutbildningens undervisningsform. Vad den enskilde studerande lär sig under LIA-perioden beror på vilket arbetsobjekt som för tillfället genomförs och vilka arbetsmoment objektet fordrar. På de utbildningar som är entreprenörsinriktade kan LIA genomföras med hjälp av så kallade fadderföretag. Här får studerande och utbildningsanordnare möjlighet att tillsammans med fadderföretag planera olika typer av uppdrag. Vad som är den bästa uppläggningen av LIA beror på många olika faktorer och det fi nns inga generella lösningar på hur LIA ska bedrivas. LIAn måste anpassas till den yrkeskompetens som utbildningen ska leda till och till de företag som är involverade i utbildningens genomförande. 2

3 Handledarutbildning Handledning under LIA-perioden har en viktig roll när det gäller att bidra till att kursmålen uppnås och fullföljs. Handledning innebär inte att vara kontaktperson eller bollplank i största allmänhet. En handledare måste ha en helhetssyn på utbildningen och pedagogisk förmåga Det är vår erfarenhet att den som utses till handledare dagligen bör fi nnas nära den operativa verksamheten där LIAn ska utföras. Det är den ansvarige utbildningsanordnaren som har ett ansvar att se till att handledarna vid behov deltar i någon form av utbildning. Utbildningen kan lämpligen omfatta: praktik och utbyten inom Europa för alla typer av organisationer som är verksamma inom yrkesutbildning. KYanordnare kan söka medel för att hjälpa till med fi nansiering av merkostnader för utlandsvistelsen. Den som studerar på en KY-utbildning kan praktisera 2-26 veckor i företag och/ eller i organisationer. Mer information om hur och när ansökan görs fi nns på De försäkringar som myndigheten har tecknat gäller inte utanför Sverige (se Försäkringar under LIA på sid. 5). Om LIA ska utföras utomlands måste en särskild försäkring avtalas för de studerande som åker utomlands. För detta ansvarar utbildningsanordnaren. Introduktion och information om KY Utbildningens övergripande mål och kommande yrkesroll Pedagogiskt upplägg i utbildningen Genomgång av utbildningsplan, kursplaner för de skolförlagda kurserna och LIA Granskning och tolkning av kursmålen med tonvikt på LIA Kunskapssyn och lärandeprocesser Handledning och handledningsprocessen Rollförväntningar och krav Försäkringsfrågor Bedömningsprocessen Utvärderingsinstrument LIA och utbildning på deltid och distans Det kan vara svårt att kombinera LIA med utbildningar som organiseras på deltid. Här kan ett alternativ vara att de studerande ökar studietakten under LIA till 75 eller 100 %. Detta är något som kan avgöras beroende på utbildningens inriktning och vilka arbetsplatser som är engagerade i utbildningen. Vid både deltid och distansutbildningar är det särskilt viktigt att noga planera och organisera LIAn med hänsyn till de speciella förutsättningar som fi nns för deltid och distansupplägg i utbildningarna. LIA utomlands LIA kan genomföras utomlands om lämplig plats fi nns. Kraven på handledning och kvalitet gäller på samma sätt som i Sverige. Anordnarens kontakter både med de studerande och med arbetsplatsen måste också lösas på ett tillfredsställande sätt. Internationella Programkontoret i Stockholm administrerar EUs utbildningsprogram. Leonardo da Vinci, praktik och utbyten, är ett program som administrerar och fi nansierar LIA i projektledar- och ledarskapsutbildningar Vid denna typ av utbildningar bör särskild planering och eftertanke ges åt LIA. Den kan organiseras med hjälp av skarpa projekt mot uppdragsgivare från företag eller organisationer. Till detta knyts ett mentorskap från någon på företaget eller från annat företag som har möjlighet att erbjuda det stöd som krävs. Det är viktigt att anordnaren organiserar innehållet och det stöd som behövs för att LIAperioderna ska likna ett relevant arbetsliv så mycket som möjligt. LIA i entreprenörsutbildningar I en del utbildningar är målet att den studerande ska utveckla en egen företagsidé. Det kan vara fråga om såväl en affärsidé som en produktidé. Då kan delar av den studerandes LIA bestå i att man fullgör tiden i ett eget företag eller ett företag familjen äger. I sådana fall kan LIA-handledningen mer få formen av ett mentorskap från en erfaren företagare. LIA på ordinarie arbetsplats I de fall en studerande är tjänstledig för studier eller studerar på deltid kan LIA på den egna arbetsplatsen diskuteras. LIAn måste i dessa fall tydligt avgränsas från ordinarie arbetsuppgifter och det måste säkerställas att den ger tillfälle till nytt lärande. Handledning ska ges och LIA får inte försvinna vid till exempel arbetsanhopning, utan den studerande ska ges tillfälle att genomföra sina studier på planerat sätt. Vid tjänstledighet heltid eller deltid måste en tydlig och skriftlig överenskommelse göras mellan arbetsgivaren och den studerande om villkoren omkring tjänstledigheten, studierna och genomförandet av LIA. I många fall är det önskvärt att hitta lösningar där åtminstone en viss del av perioderna genomförs på annan arbetsplats. 3

4 LIA på skolan LIA ska inte skolförläggas på grund av det fi nns svårigheter att skaffa arbetsplatser och LIA ska i princip aldrig kunna fullgöras på skolan. Undantag kan göras när säkerhetsskäl gör att man inte kan bedriva LIA under skarpa förhållanden. I sådana fall kan LIA förläggas till skolan, men arbetslivet måste stå för handledningen och kostnaderna. Innehåll och betygssättning Den arbetsplatsförlagda delen har för varje utbildning en egen kursplan med sina egna unika kursmål. Kursplanerna kan vara av varierat innehåll, allt från väldigt allmänna och generella beskrivningar till mer detaljerade innehållsbeskrivningar och ställda kursmål. Två betygsskalor kan användas inom KY. Den tvågradiga, Icke godkänd Godkänd (IG - G) eller den tregradiga, Icke godkänd Godkänd Väl godkänd (IG - G - VG). För varje LIA-kurs anges vilken av dessa som ska tillämpas samt kriterierna för respektive betygssteg. Kursplanerna i sin helhet fastställs inte av myndigheten utan av utbildningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen är ansvarig för innehållet i kursplanerna och fattar också beslut om ändringar i dem. För mer information se myndighetens faktablad Utbildningsplan och kursplaner (KY06:01). Validering och tillgodoräknande En studerande har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning eller yrkeserfarenhet om dessa kunskaper svarar mot det som ingår i utbildningen. Detta gäller däremot inte normalt för LIA. Kan en studerande validera och tillgodoräkna sig större delar av en KY-utbildning, till exempel ett helt år, kan den LIA som ingår i detta större utbildningsblock också valideras och tillgodoräknas. Däremot kan inte den LIA som ingår i den del av utbildningen som den enskilde faktiskt deltar i tillgodoräknas. Ordna LIA-platser LIAn har en egen kursplan liksom övriga kurser som ingår i utbildningen. Det är viktigt att arbetslivet har en stor delaktighet och påverkan i samband med utformningen av innehållet i kursplanerna för LIA. Utbildningsplanen innehåller en övergripande beskrivning över LIA-kurserna och antalet poäng. Om utbildningen innehåller fl era LIA-perioder, ska varje period ha en egen kursplan. Förutom denna information krävs det givetvis också att varje kurs har en mer detaljerad kursplan. I kursplanen anges: Kursens mål Kursens innehåll Examination Betygsskala och principer för betygssättning LIA-kurserna ska betygssättas precis som alla övriga kurser som ingår i utbildningen. Efter varje avslutad LIA-kurs ska betyg sättas. Detta görs lämpligen av ansvarig utbildare tillsammans med handledaren eller handledarna. Utbildningsanordnarens ansvar I utbildningsplanen beskrivs hur LIA-platserna anskaffas och det är samtidigt utbildningsanordnaren som har det slutliga ansvaret så att samtliga studerande får LIA. En vanlig arbetsmetod är att de studerande har ett eget ansvar för att söka en plats hos ett företag eller en organisation. I andra utbildningar fi nns det företag som redan har garanterat LIAplatser och matchningen av de studerande till platserna ansvarar företagen för i samråd med utbildaren. Processen bör inledas i ett tidigt skede i utbildningen och det är viktigt att anordnaren ger rätt stöd och tillräckliga anvisningar till de studerande. Även om sättet hur platserna fördelas är olika, är det viktigt att anordnaren gör en bedömning av om LIAföretaget har lämpliga uppgifter ur ett lärandeperspektiv för den enskilde studerande. Det är också viktigt att se till att den studerandes synpunkter kan tillgodoses på bästa sätt. I utbildningsplanen ska det tydligt framgå hur den skolförlagda utbildningen integreras med LIA. Eftersom KY kan ha hela landet som bas för tänkbara LIA-platser är det viktigt att de studerande får information om detta i samband med ansökan till utbildningen. Det har förekommit att utbildningsanordnare har tagit ut en avgift av företag för att förse dem med LIA-studenter. Det är 4

5 inte förenligt med grundtankarna för KY att anordnaren samtidigt kräver en avgift från LIA-företaget när de tar emot en KY-studerande. LIA är en del i en utbildnings helhet och målen för LIA får inte äventyras av ekonomiska överväganden. LIA-företagets bidrag till KY-konceptet är att erbjuda arbetsuppgifter och ställa upp med handledare utifrån den utbildningsplan som gäller. anordnarens ansvar att informera och hålla kontakten med LIA-handledaren. LIA- handledarna deltar också i bedömningen av LIA. Handledaren planerar tillsammans med övrig personal på arbetsplatsen vilka arbetsuppgifter som är lämpliga att genomföra under LIAn. Det är viktigt att det fi nns en handledare på plats under LIA-perioden. Till handledaren ska den studerande kunna vända sig med frågor och för beslut, men även kunna få stöd och råd inför arbetsuppgifter. Studerandes kostnader Utbildningen ska vara avgiftsfri för den studerande och detta gäller även LIA. Det kan däremot innebära merkostnader för resor och boende som en person får i samband med LIA utanför studieorten. Detta innebär inte att utbildningsanordnaren ska ersätta den studerande för merkostnaderna i samband med LIA. Däremot är det viktigt att anordnaren i samband med information om och marknadsföring av utbildningen även tydligt informerar de studerande att det kan förekomma merkostnader om det till exempel kan bli aktuellt att LIA förläggs utanför studieorten. Det förekommer att de som erbjuder LIA-platser tar delar av eller hela merkostnaden, vilket blir en överenskommelse mellan den studerande och arbetsplatsen. Ansvar på arbetsplatsen Handledarens ansvar Handledarna under LIA-perioderna har ett ansvar för att ge det kvalifi cerade stöd för lärandet i arbetet som den studerande behöver för att nå sina mål på LIA-platsen. Det innebär att handledaren måste få en god insikt i den särprägel KY har och en förtrogenhet med målen för kursplanen och utbildningsplanen i dess helhet. Det är Studerandes ansvar Tanken med LIA är att de studerande aktivt ska delta i arbetet ute på arbetsplatserna och vara en del i ett arbetslag, ett projekt eller någon annan del i det ordinarie arbetet på arbetsplatsen. De ska ses som en tillgång i verksamheten. Det är viktigt att studenternas egna ambitioner och mål kan beaktas när LIA planeras. De har också ett stort eget ansvar att hitta rätt LIA, men det är också nödvändigt att säkerställa hur kursmålen för LIA kan uppnås. De studerande ska följa de rutiner och arbetssätt som gäller för respektive företag. Försäkringar under LIA Myndigheten för kvalifi cerad yrkesutbildning har tecknat en försäkring hos Kammarkollegiet i enlighet med 1 kap 9 förordningen (2001:1131) om kvalifi cerad yrkesutbildning Försäkringen omfattar personer som är antagna till och genomgår kvalifi cerad yrkesutbildning. Försäkringen gäller i Sverige och omfattar ersättning för skador som studerande orsakar under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA). Ersättning lämnas för person- och sakskada som har tillfogats arbetsgivaren eller företagaren, oavsett om den studerande som har orsakat skadan är 5

6 6

7 vållande till skadan eller inte. Ersättning lämnas även för ren förmögenhetsskada som har tillfogats arbetsgivaren eller företagaren genom brott. Sekretess i samband med LIA Beroende på i vilken verksamhet LIA är förlagd och vilka arbetsuppgifter som de studerande ska utföra kan det fi nnas behov av sekretess på LIA-platsen. Sekretess innebär förbud att avslöja känsliga och ömtåliga uppgifter. Den kan vara muntlig (tystnadsplikt) eller gälla handlingar (handlingssekretess). Den studerande bör i detta sammanhang betraktas som en i personalgruppen och detta är ett förtroende som måste respekteras. Om det bedöms nödvändigt kan handledaren se till att den studerande undertecknar en särskild överenskommelse om sekretess. Rättigheter till resultat under LIA Företaget och studerande som inte är anställda av företaget ska komma överens om villkoren om det skulle bli aktuellt att överlåta äganderätt till resultat av utförda uppgifter, projektarbeten eller examensarbete från den studerande till företaget. I princip gäller samma regler för LIA-studenter som för dem som är anställda i verksamheten. Dokumentation under LIA Det är rimligt att den studerande dokumenterar de arbetsuppgifter som förekommer under LIAn genom att föra en dagbok, loggbok eller på något annat sätt som är lämpligt för den aktuella utbildningen. Som avslutning kan det vara lämpligt att handledaren och den studerande fyller i varsin rapport om hur LIAn har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts. Efter LIA-perioden När LIAn är avslutad är det lämpligt att göra en uppföljning av vad som har hänt och vad de studerande har gjort, samt att göra en utvärdering av hur LIA har fungerat för den studerande men även för handledaren ute på företagen. De studerande bör också få ett intyg och ett eventuellt omdöme från LIA-platsen med information om de huvudsakliga arbetsuppgifternas utförande. Efter den LIA-period som ligger sist i utbildningen kan det vara klokt att återsamla de studerande i någon eller några veckor för att summera erfarenheter och intryck. Vår erfarenhet är att det sällan är bra att avsluta utbildningen med en lång LIA-period utan tillfälle till återkoppling och refl ektion. 7

8 8 Myndigheten för kvalifi cerad yrkesutbildning Norra Stationsgatan 2B, Hässleholm Tfn:

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Ansvarsförsäkring för KY-studerande

Ansvarsförsäkring för KY-studerande Ansvarsförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-12-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkringar 9 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik på Göteborgs

Läs mer

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2009-07-01

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2009-07-01 Ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att personer

Läs mer

Handledarguide för Lärande i arbete

Handledarguide för Lärande i arbete Handledarguide för Lärande i arbete Välkommen som handledare i Lärande i arbete på Nässjöakademin! Denna handledarguide är en hjälp för dig som LIA-handledare. Här beskriver vi hur LIA:n på Nässjöakademin

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01 Ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2011-01-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt3 50%

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt3 50% Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt3 50% Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsteknik på Göteborgs

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50%

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50% Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50% Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling på

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Internationell logistik med inriktning flygfrakt

Internationell logistik med inriktning flygfrakt Internationell logistik med Precis som alla utbildningar på YHiM är även den här skräddarsydd för branschens behov. Det innebär att du får unik kompetens inom hela distributionskedjan och en helhetssyn

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har en funktionsnedsättning eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Om

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Kvalificerad försäljning. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag

Kvalificerad försäljning. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Kvalificerad försäljning Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Utbildningen i korthet Kvalificerad Försäljning är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på 400 YH-poäng. Den leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl LATHUND Arbetsplatsförlagt lärande, apl 1 (10) Arbetsplatsfö rlagt la rande Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Riktlinjer för APL. Distragymnasiet 4/5/2013. En sammanfattning över Distragymnasiets arbetssätt och arbetsgång kring arbetsplatsförlagt lärande.

Riktlinjer för APL. Distragymnasiet 4/5/2013. En sammanfattning över Distragymnasiets arbetssätt och arbetsgång kring arbetsplatsförlagt lärande. Riktlinjer för APL Distragymnasiet 4/5/2013 En sammanfattning över Distragymnasiets arbetssätt och arbetsgång kring arbetsplatsförlagt lärande. Innehållsförteckning Syfte... 2 Godkända platser... 2 Ansvarsområden...

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd3-12

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd3-12 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd3-12 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Nationalekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

VFU-guide. Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammen Ämneslärarprogrammen. för studenter

VFU-guide. Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammen Ämneslärarprogrammen. för studenter Institutionen för Individ och samhälle Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk VFU-guide för studenter på Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammen Ämneslärarprogrammen Innehåll Inledning... 1

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal.

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal. Riktlinjer handlednings- och utbildningsplaner för Yrkesintroduktionsanställningar inom Scenkonstområdet 2015-04-28 Yrkesintroduktion inom scenkonstområdet. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har i syfte

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13 1 KURSANVISNINGAR FÖR KURS 7 Psykologpraktik 22,5 högskolepoäng, termin 6 Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen.. 2 Allmänt..2 Kursens innehåll och uppläggning...2 Kursens förväntade

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Paralegal en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik Drift- och Underhållsteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt att personalen som driver anläggningar för produktion

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Handledning Lärande i Arbete

Handledning Lärande i Arbete Handledning Lärande i Arbete CAD H4V6 LIA 1 Lars-Ivar Fredberg Huvudlärare Cad-konstruktör produktutveckling/design 0737-530305 lars-ivar.fredberg@kungsbacka.se Melker Gårdewall Utbildningsledare 0300-83

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden En unik möjlighet att säkra kompetens Yrkesintroduktionsanställning (YA) är en ny anställningsform.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Skogsplanerare Ansvarig utbildningsanordnare: Landstinget i Östergötland - Vretagymnasiet Omfattning, poäng: 200 Studieort: Ljungsbro Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer