Kvalificerad Processoperatör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalificerad Processoperatör"

Transkript

1 Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Gäller från och med intag 1

2 Ansvarig utbildningsanordnare Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Organisationsnummer: Övriga utbildningsanordnare/underleverantörer Inga andra utbildningsanordnare kommer att anlitas för att bedriva utbildningen. Utbildningens omfattning 60 KY-poäng Studieform Distans Studietakt Heltid 1

3 Utbildningens övergripande mål Med anledning av den teknikhöjning och automatisering som sker inom processindustrin idag så krävs ett större kunnande, ökad kompetens, helhetstänkande och flexibilitet i yrkesutövandet som processoperatör. Utbildningen ska därför ha ett innehåll och en struktur som fokuserar på en ny yrkesroll inom processindustrin. Den ska utformas så att en hög kvalitet och yrkesrelevans uppnås. Den nya yrkesrollen som kvalificerad processoperatör ger förutom kunskaper i processteknik även grundläggande kunskaper i underhållsteknik och kvalitetssystem. Den nya yrkeskompetensen, med ett breddat arbetsinnehåll, ger en helhetssyn på processen, ökar flexibiliteten i yrkesutövandet samt höjer statusen i yrket jämfört med dagens operatörer. Den kvalificerade yrkesutbildningen Processoperatör kännetecknas av stor flexibilitet. Den vänder sig till flera målgrupper; personer med eller utan arbetslivserfarenhet. Möjlighet kommer att finnas att välja olika delar av utbildningen beroende på tidigare yrkeserfarenhet. Utbildningen bidrar på så sätt till en kompetenshöjning för de studerande; en kompetenshöjning som kommer att variera beroende på tidigare yrkeserfarenhet. Möjlighet kommer dessutom att finnas till validering av de studerandes tidigare erfarenheter och meriter. Särskilt utmärkande för denna utbildning är den höga grad av samverkan mellan utbildningsanordnaren och företagen och branschföretagen sig emellan som dels har skett i framtagandet av ansökan till utbildningen dels också kommer att ske under utbildningstiden. Samverkansarbetet har inneburit att innehållet i utbildningen har planerats så att en högre grad av anställningsbarhet ska finnas för de utbildade. En utbildad kvalificerad processoperatör ska ha möjlighet att söka anställning oavsett bransch inom processindustrin. Utbildningen till kvalificerad processoperatör kommer att ge de studerande fördjupade teoretiska kunskaper men även praktiska kunskaper förvärvade i arbetslivet genom att en stor del av utbildningstiden är förlagd till processföretagen. Utbildningen ska ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i - processförståelse - automatisering - styr- och reglerteknik samt - el- och underhållsteknik. 2

4 Vidare ska de studerande efter utbildningen - förstå kundkrav och relationen till styrande/verifierande provning - kunna påverka och styra optimeringsarbetet som ska ge minskade variationer - kunna tillämpa olika kvalitetssystem - kunna tillämpa kvalitetsprovning - kunna tillämpa statistisk processtyrning, SPS - kunna tillämpa TPM/TPU (total productive maintenance/totalt produktivt underhåll) Utbildningen ska bidra till förståelse för och vikten av kommunikation mellan människor och människors samverkan för att göra ett bra arbete. Efter utbildningen ska de studerande ha kunskaper i arbetssätt och arbetsmetoder så att de både självständigt och i arbetslag kan utföra kvalificerade uppgifter. Kunskaperna som utbildningen ger ska vara kopplade till en framtida utveckling inom dessa områden. Utbildningen kommer att utvecklas och bedrivas i nära samverkan med arbetslivet. Inom ramen för utbildningen kommer nätverk att skapas mellan medverkande processindustrier i syfte att sprida kunskap om varandras verksamheter till de studerande. Unikt med denna processoperatörsutbildning är att den är branschöverskridande, dvs. den sker i samarbete med flera branscher såsom livsmedel, papper, stål. Efter utbildningen ska de studerande kunna utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom processindustrin oavsett bransch, t.ex. arbeta som operatör vid produktionslinje, arbeta med och ansvara för processutrustning, vara delaktig i problemlösning och förbättringsarbete. Genom de redan uppbyggda nätverken underlättas anställning och sårbarheten vid hög- och lågkonjunktur minskar. De företag som kommer att anställa kvalificerade processoperatörer finns inom processrelaterade branscher såsom papper, stål, livsmedel etc. Huvudmoment/Kurser I denna utbildningsplan ingår endast en översiktlig beskrivning av kurserna. Utbildningens ledningsgrupp är ansvarig för innehållet i och fastställandet av de detaljerade kursplanerna och beslutar också om ändringar i dem. Kursplanerna ska finnas tillgängliga för de studerande. För mer information, se faktablad Utbildningsplan och kursplaner (KY 06:01) på Introduktion (2 KY-poäng) Kursen skall ge en helhetsbild av utbildningen och de olika branscherna inom processindustrin. Den skall ge deltagarna en förståelse för innehållet, studiekraven och hur studierna kommer att gå till. 3

5 Teknisk kommunikation (5 KY-poäng) Kursen skall ge förståelse för kommunikationens betydelse, både skriftligt och muntligt i olika tekniska sammanhang. Den skall också ge kunskaper att inom ämnesområdet kunna konversera på engelska. Kursen ger dessutom kunskaper i de vanligaste Office-programmen (Word Excel och Power Point). Människan i samverkan (2 KY-poäng) Kursen skall ge kunskap om gruppsykologi samt ledarskap anpassat för projektledning. Planering och logistik (5 KY-poäng) Kursen skall ge kunskaper om hur ett företags planeringssystem används. Den ger dessutom kunskaper om anläggningseffektivitet och driftsäkerhetskostnader. Process- och underhållsförståelse (10 KY-poäng) Kursen ger teoretiska fördjupade kunskaper i processteknik och underhållsteknik. Generell förståelse för processperspektivet och vilka delar som ingår i detta. Kvalitetsstyrning (10 KY-poäng) Kursen skall ge grundtanken/perspektivet att deltagaren är en del av förbättringsarbetet. Automation (6 KY-poäng) Kursen ger en helhetssyn på verksamheten och hur produktionen kan utvecklas genom automatisering. Den ger också teoretiska grundläggande kunskaper i styr- och reglerteknik samt el. Lärande i arbetslivet LIA (20 KY-poäng) Kursen ger praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaperna under utbildningen. Den ger också kunskap om olika branscher. Behörighet Grundläggande behörighet Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildningsform och för att uppnå den grundläggande behörigheten krävs avslutad gymnasieutbildning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som ger individen förutsättningar att tillgodogöra sig kvalificerad yrkesutbildning. I 3 kap i Förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning beskrivs kraven på grundläggande behörighet i detalj. För mer information, se faktablad Utbildningsplan och kursplaner (KY 06:01) på 4

6 Särskild behörighet Särskild behörighet från följande gymnasieprogram: Industri- El- Teknik- och Energiprogrammen. Särskild behörighet: Matematik B eller motsvarande. Motiv: Erfarenhetsmässigt är matematikämnet en stötesten för många studerande på eftergymnasiala tekniska utbildningar. MaB-kursen ger de studerande en god matematisk grund för den här utbildningen. Andra sökanden som är behöriga är de som har motsvarande kunskaper, förvärvade genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet, är lämpliga och kan tillgodogöra sig utbildningen och klara av den tilltänkta yrkesrollen. Dessa kunskaper ska kunna valideras och dokumenteras så att sökandes reella kompetens kan bedömas av ledningsgruppen. Urval och antagning Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet platser får ett urval göras. Urvalsprocessen ska dokumenteras av utbildningsanordnaren. Utbildningens ledningsgrupp ska fatta beslut om antagning av studerande. Beslutet ska protokollföras. En antagningsgrupp, som utsetts av ledningsgruppen, granskar ansökningarna. I antagningsgruppen ingår minst en företrädare för arbetslivet. Antagningsgruppen kontrollerar behörigheten av samtliga sökanden dvs. allmän och särskild behörighet alternativt reell kompetens. Sökande har möjlighet att åberopa validering av reell kompetens. Arbetet med detta ska i princip följa Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommendationer och ska underställas ledningsgruppen. Urvalet görs i två steg. En antagningsgrupp, som utsetts av ledningsgruppen, granskar ansökningarna. Ledningsgruppen beslutar därefter vilka som ska antas. Hela urvalsprincipen dokumenteras stegvis. Därför är det lätt att följa hur en person har bedömts. Totalt kommer 15 studerande att tas in. Urval steg 1: De sökande rangordnas efter medelbetyg. Betygen värderas enligt följande: IG = 0, G = 3, VG = 4, MVG = 5 eller betyg 1-5 Medelvärde beräknas för alla betyg. Maxvärde 5 poäng. 5

7 Urval steg 2: Dubbelt så många som antas blir intervjuade. Vid intervjun deltar representanter från antagningsgruppen. Intervjuerna bedöms efter en skala 1-5 inom följande områden: 1 Motivation 2 Utvecklingsbarhet 3 Samarbetsförmåga 4 Tekniskt intresse Ett frågeformulär som särskilt har tagits fram för att belysa de fyra frågeområdena finns som underlag vid intervjuerna. Resultatet av intervjun, intervjuarens omdömen och kommentarer noteras på formuläret. De sökande rangordnas på nytt utifrån betygsmedelvärde och intervjupoäng och 15 studerande tas in. Övriga rangordnas i en reservlista. Samtliga sökande får skriftligt besked om de har antagits eller ej. Sökande med reell kompetens som bedöms ha förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen och klara av den tänkta yrkesrollen antas efter beslut i ledningsgruppen. Ledningsgruppen beslutar slutligen vilka som skall antas. Hela urvalsprincipen dokumenteras stegvis. Därför är det lätt att följa hur en person har bedömts. Arkivering av dokumentationen kommer att göras hos utbildningssamordnaren. Pedagogiska metoder och uppläggning Vår utgångspunkt är att de studerande själva tar ett stort ansvar för sina studier och sitt eget lärande såväl i grupp som enskilt. Individens utveckling till en självständig och ansvarskännande medarbetare med helhetssyn och samarbetsförmåga är ett huvudmål. Utbildningen genomförs enligt tankarna i PBL (Problem Baserat Lärande). Utveckling av varje studerandes förmåga att självständigt kunna söka lösningen till olika problem är mycket viktig. Vi kommer att arbeta med en kombination av föreläsningar, seminarier, laborationer, Webbaserade studier samt problembaserat lärande. Dessutom kommer företag och högskola/universitet att medverka i form av seminarier och praktiska övningar för att de studerande skall få spetskompetens och verklighetsbaserade uppgifter. Ämnet Teknisk kommunikation finns med genom hela utbildningen för att ge självförtroende i att kommunicera både skriftligt och muntligt. Kurserna kommer till ungefär 50% att bedrivas på distans, vilket innebär att varje periods längd innehåller moment av distansundervisning. (Ex. En kurs är på 5 veckor, c:a 2,5 vecka på distans). Den webbaserade delen av utbildningen sker företrädesvis inom delkursen Automation med hänvisning till det interaktiva distansläromedel som tillhandahålls av företaget P&L (se vidare på hemsidan Ebersteinska gymnasiet använder detta läromedel och har lärare som kan handleda. I övriga kurser där distansmoment förekommer, omfattas de momenten huvudsakligen av teoretiska uppgifter som tillhandahålls via den pedagogiska konferens som studenten kommer att ha tillgång till via webben (First Class). De webbaserade övningsuppgifterna löses av studenten antingen via egen hemdator eller hos utbildningsanordnaren (om studenten saknar tillgång till egen dator) 6

8 I övrigt förekommer även litteraturstudier och till de olika kursmomenten på förhand bestämda lämpliga övningar. Till detta skall läggas gemensam undervisning hos utbildaren, samt lämpligt innehåll hos samverkande företag. Handledning ges till studenterna dels via den pedagogiska konferensen genom att studenten ges möjlighet att ställa frågor till ansvarig lärare och dels via det utbildningsmaterial som P&L tillhandahåller i kursen Automation. Den ansvariga läraren skall ge stöd i inlärningen inom 24 timmar. Detta gäller också övriga distansmoment som kan förekomma i andra kurser i utbildningen. Under utbildningen erhåller eleven ett konto kopplat till den pedagogiska konferens, där olika forum för frågeställningar, övningsuppgifter, samt utrymme för diskussion studenter emellan kan ges. Kunskapsmålen kontrolleras genom att studenten likväl som utbildaren har tillgång till pedagogiska konferenser som är webbaserade. Forum för samtal mellan studenter och mellan utbildare och student kommer att underlätta kunskapsinhämtandet. Ytterligare kunskapskontroll säkerställs genom automatiska samtal mellan utbildare och student inom varje delkurs. En kontinuerlig uppföljning av varje students prestation ges efter varje kursavsnitts slutförande, alternativt om studenten så önskar, i tätare intervall. Examination kommer ej att ges på distans. Alla former av examination kommer att ges hos utbildningsanordnaren eller på, av utbildningsanordnaren, utsedd plats. Eftersom de studerandes bakgrund kan vara skiftande kommer vi att under ämnet Introduktion åskådliggöra den förväntade yrkesrollen med studiebesök och seminarier inom olika branscher hos LIA-företagen. Detta för att den studerande tidigt skall få en så realistisk bild av yrke och arbetsmarknad som möjligt. Möjligheten till kontakt mellan utbildare och student ges via den pedagogiska konferens som finns. För att säkerställa studentens motivation förs en kontinuerlig dialog mellan utbildare och student via den pedagogiska konferensen. Utbildaren erbjuder också stöd i form av kontakt med studie- och yrkesvägledare. Denna kontakt kommer att finnas dels genom den pedagogiska konferensen, dels genom att besöka studie- och yrkesvägledaren på plats hos utbildningsanordnaren. Under LIA-perioderna (2 st) tillämpar de studerande både de praktiska och teoretiska kunskaper som de tillägnat sig i den teoretiska delen. Kunskapskontroll och betygssättning Ebersteinska gymnasiet har en väl utarbetad kunskapskontroll. Uppföljning av kunskapsinhämtningen sker i samband med att varje ämne är avslutat. Examinationen sker i form av teoretiska och praktiska kunskaps- och färdighetsprov, muntliga redovisningar samt bedömningsmöten med LIA-handledare. Examination kan ske både enskilt och i grupp. Kontinuerlig uppföljning av utbildningens mål tillsammans med studenten. Snabb återkoppling och handledning i studierna ges inom 24 timmar. Om studenten önskar skall pedagogisk vägledning och handledning ges. Samtal mellan utbildare och student skall erbjudas fortlöpande. Formen för examination kommer att vara praktiskt/teoretiska uppgifter hos utbildaren. Examination kan dessutom ges i seminarieform i form av gruppuppgifter. 7

9 Omtentamen sker i regel 14 dagar efter ordinarie tentamenstillfälle, samt en vecka före varje ny termins början. Denna möjlighet ges inom den totala utbildningens tidsram. Omtentamen för att höja redan godkända betyg ges ej. Betygsskalor som används i utbildningen Icke Godkänd, Godkänd och Väl godkänd kommer att användas på samtliga kurser. Icke Godkänd och Godkänd kommer att användas för bedömning av LIA-perioderna. Utbildningens organisation och ledning För varje Kvalificerad yrkesutbildning finns det en ansvarig ledningsgrupp som är betydelsefull för utbildningens organisation och ledning. Den består av en majoritet arbetslivsföreträdare för det aktuella arbetslivet. Även högskolan, det offentliga skolväsendet och de studerande ska vara representerade i ledningsgruppen. Ledningsgruppen ska se till att utbildningen når upp till uppsatta mål och bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen ska också fatta beslut om antagning av studerande, utfärdande av examina, tillgodoräknande, ändringar i utbildningsplanen och fastställande av kursplaner. För mer information, se materialet Vår syn på- Ledningsgruppsarbete inom KY på Norrköpings Kommun är huvudman för KY-utbildningen och Ebersteinska gymnasiet är ansvarig utbildningsanordnare. Skolans leds av en rektor samt fem biträdande rektorer. För KY-utbildningen finns en ledningsgrupp, se nedan, och en utbildningsledare. Utbildningens huvudmoment, mål och betygskriterier är utformade i samråd med processindustriena för att kompetenskravet för 'Kvalificerad processoperatör' skall uppnås. Ebersteinska gymnasiet har en väl fungerande administration kring gymnasie- och påbyggnadsutbildningar och kommer också att administrera KYutbildningen. Utbildningen kommer att bedrivas på heltid med studierna förlagda till internat, skola, företag samt distans. En studiehandledning kommer att finnas som visar på vilka kurser som den studerande ska läsa vid varje tidpunkt under studietiden. Examination sker efter varje kursslut. Olika examinationsformer kommer att tillämpas, t.ex skriftlig, muntlig, enskild eller i grupp. Studierna kommer att bedrivas i skolans lokaler och på internat, på arbetsplatserna under LIAperioderna samt hemifrån under distansperioderna. Under distansperioderna kommer kommunikation mellan studerande och utbildningsanordnaren att ske via särskild webbsida och via kommunens e- mailsystem (First Class). För de studerande kommer det alltid att finnas möjlighet att ha en kontakt med ämneslärare eller handledare via eller telefon. Utbildningsledaren skall bl.a. - Ha goda kunskaper inom området. 8

10 - Ansvara för en kontinuerlig utveckling av utbildningen. - Biträda lärarna vid planering av de olika kurserna. - Biträda lärarna vid samverkan mellan de olika kurserna. - Ansvara för kontakten med KY-myndigheten. - Ingå i ledningsgruppen. - Ansvara för fortlöpande kontakter med lärare, handledare och ledningsgrupp. - Planera utbildning som är gemensam för olika lärare. - Ansvara för att de studerande får LIA-platser med god kvalitet. - Initiera att referensgruppen får adekvat och kontinuerlig utbildningsinformation och ges möjlighet att träffas och ge synpunkter, t.ex. i form av seminarier. - Initiera att marknadsföringsåtgärder sker i lämplig form och omfattning. Undervisande lärare skall ha en god kompetens i de kursmoment han/hon ansvarar för. Läraren skall också ha pedagogisk utbildning samt erfarenhet från utbildningar där eleverna är i blandad vuxen ålder och har skiftande förkunskaper och bakgrunder. Läraren skall själv ha en insikt av vikten med ett livslångt lärande. Läraren skall också vara mentor för elever under studietiden. För att säkerställa specialkompetens kommer gästföreläsare från industri och / eller universitet/högskola att medverka. De handledare som medverkar i LIA måste ha goda kunskaper och praktiska erfarenheter av de moment som ingår i den aktuella LIA-kursen. Handledaren måste ha en positiv syn på utbildningen och skall kunna ge den studerande kunskaper som kompletterar den teoretiska verksamheten. Utbildningsanordnaren svarar för att handledaren ges stöd och utbildning vid behov samt möjligheter att delta vid introduktion och olika utbildningsinsatser. Lärande i arbete (LIA) organisation, uppläggning och ledning Anskaffning av LIA-platser Genom det nära samarbetet med nämnda processföretag så finns ett antal LIA-platser säkerställda inom regionen. De studerande kommer att uppmuntras att själva söka LIA-plats genom att t.ex. skicka in brev och bli intervjuade. På så sätt tränas de i att på egen hand ta kontakter med företag inom branschen. Skolan kommer dock att vara behjälplig och ge det stöd som varje studerande kan komma att behöva i kontakten med LIA-företagen. Studerande som önskar LIA-plats på hemorten har möjlighet att skaffa sådan plats. 9

11 Utvärdering av LIA-platserna görs efter varje LIA-period. Möjlighet ska finnas att byta LIA-plats för vardera parten om problem uppstår. Genom det nära samarbete som finns med processföretagen i regionen bedömer vi det inte vara något problem att säkerställa tillräckligt många LIA-platser till de studerande. Om så skulle vara fallet kommer utbildningsanordnaren via utbildningsledaren att ansvara för att samtliga elever kommer att få en LIA-plats under sin utbildning till kvalificerad processoperatör. Stöd i detta arbete kommer att finnas från branschföreträdare i ledningsgruppen. Uppläggning av lärandet på arbetsplatserna De studerande deltar i arbetsplatsens dagliga arbete, följer rutiner och arbetstider, aktivt deltar i dagliga arbetet inom det specifika arbetsområdet. Studerande tillsammans med handledaren följer utbildningsplanen och säkerställer utbildningens mål. Studerande har uppgifter att lösa på arbetsplatsen som innebär ett undersökande och reflekterande arbetssätt. Planering görs tillsammans LIA-handledare och studerande. Studerande ska återrapportera till skolan och ledningsgruppen i form av skriftlig redovisning efter varje LIA-period. Stöd till studenterna och LIA-handledarna Representant för utbildningsanordnaren besöker de studerande på arbetsplatsen. Uppföljningssamtal genomförs mellan representanten för utbildningslanordnaren, den studerande och LIA-handledaren. Under och efter avslutad LIA-period utvärderas perioden av representant för utbildningsanordnaren, studerande och LIA-handledare. Kopplingen mellan LIA och den skolförlagda delen av utbildningen I samarbete mellan utbildningsanordnaren och ansvarig på LIA-platserna görs en plan för LIA-arbetet som knyter an till den studieplan som har tagits fram för de studerande. Studieplanen utgår från utbildningsplanen för hela utbildningen och visar kopplingen mellan teoretiskt och praktiskt arbete. LIA-arbetet är uppdelat på två perioder inom utbildningstiden. De studerande har med sig studieplanen och utbildningsplanen för respektive LIA-period till LIA-företaget. Efter första perioden görs en utvärdering av LIA-uppgifterna med koppling till de genomgångna teoretiska avsnitten. I planeringen inför den andra LIA-perioden tas hänsyn till resultatet från utvärderingen. Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärdering av delkurserna (inkl LIA) Utvärdering och kvalitetssäkring av utbildningen bedrivs i samarbete med våra studerande, ledningsgruppen, lärare och LIA-företagen. 10

12 Utvärdering kommer att genomföras som enskilda samtal med de studerande, enkäter, rapporter och överläggningar med LIA-företagen. Enskilda samtal med de studerande genomförs huvudsakligen i början av utbildningen eftersom det är viktigt att tidigt dokumentera t.ex. personliga önskemål/förväntningar och studiesituation. Enkäter om kursinnehåll och arbetsformer kommer att utformas i samarbete med de studerande och resultatet redovisas både i studerande- och ledningsgruppen. Varje ämne utvärderas både efter ca halva tiden, för att kunna korrigera, och vid avslut. Analyser av utbildningens kvalitet Resultaten av utvärderingarna av delkurserna och LIA-perioderna kommer att sammanställas, diskuteras och analyseras av studerande, lärare och LIA-handledare kontinuerligt under hela utbildningstiden. Analysen kommer att utgå från de mål som är uppsatta för varje delkurs och LIA-period, vilka resultat som har uppnåtts i förhållande till målen och en bedömning av i vilken mån som satta mål har uppnåtts. En viktig diskussion blir då huruvida målen nåddes eller inte och vad orsakerna till detta kan vara. Återkoppling till studerande, personal och ledningsgrupp Resultaten av utvärderingar och analyser kommer att diskuteras med de studerande i grupp. Vid behov återkopplas även till enskild elev. Lärare och de studerande diskuterar eventuella förändringar och förbättringar av utbildningen. Personalen, som arbetar med utbildningen, kommer att diskutera resultaten av enkäter och annan utvärdering vid arbetslagsträffar. Utifrån resultaten av utvärderingar och analyser fattar ledningsgruppen beslut om eventuella åtgärder och när i tiden de skall vara genomförda. För genomförande av förändringar svarar utbildningsledaren tillsammans med berörda lärare/handledare och studerande. Det samlade resultatet dokumenteras och redovisas av studeranderepresentant till ledningsgruppen. Vid varje möte med ledningsgruppen kommer det att finnas en fast punkt på dagordningen där de studerande och lärare redovisar synpunkter, resultat och analys av utbildningens kvalitet. Under den sista teoretiska delen av utbildningen genomförs en enkät där hela utbildningen utvärderas, analyseras och dokumenteras. 11

13 Hantering av eventuella kvalitetsbrister Kvalitetsbrister i utbildningen är en fråga för ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammankallas om en kvalitetsbrist upptäcks, och gruppen har ett ansvar att åtgärda den. Rektor har ett givet ansvar i sin myndighetsroll. Studerandeinflytande Enligt Förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning ska de studerande ges möjlighet till insyn i utbildningen samt ges tillfälle att påverka utbildningens uppläggning och genomförande. De studerande kommer att representeras av två representanter i ledningsgruppen. Vidare kommer de studerande att tillsammans med lärare och handledare upprätta individuella studieplaner, där den studerande kan påverka upplägg av kurser samt påverka innehållet i olika delmoment och tidsomfattning. De studerande kommer att beredas egna schemalagda möten som skall protokollföras. Krav för yrkesexamen För att erhålla en kvalificerad yrkesexamen krävs minst betyget godkänd i samtliga kurser, inklusive LIA. De studerande som inte har blivit godkända på alla delar som krävs för att nå upp till examenskraven har rätt att vid begäran erhålla ett utbildningsbevis över avklarade kurser. För mer information, se faktablad Examensbevis och utbildningsbevis (KY 06:02) på För att erhålla denna examen krävs minst betyget G i samtliga ämnen. Den studerande som avslutar sin utbildning utan minst betyget G i samtliga ämnen eller avbryter utbildningen i förtid kan få ett utbildningsbevis. Examensbenämning Kvalificerad yrkesexamen med inriktning kvalificerad Processoperatör. 12

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Logistik- och verksamhetsutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun, Lärcenter Omfattning, poäng: 400 Studieort: Falköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Webbutvecklare.NET Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer