Kvalificerad Processoperatör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalificerad Processoperatör"

Transkript

1 Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Gäller från och med intag 1

2 Ansvarig utbildningsanordnare Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Organisationsnummer: Övriga utbildningsanordnare/underleverantörer Inga andra utbildningsanordnare kommer att anlitas för att bedriva utbildningen. Utbildningens omfattning 60 KY-poäng Studieform Distans Studietakt Heltid 1

3 Utbildningens övergripande mål Med anledning av den teknikhöjning och automatisering som sker inom processindustrin idag så krävs ett större kunnande, ökad kompetens, helhetstänkande och flexibilitet i yrkesutövandet som processoperatör. Utbildningen ska därför ha ett innehåll och en struktur som fokuserar på en ny yrkesroll inom processindustrin. Den ska utformas så att en hög kvalitet och yrkesrelevans uppnås. Den nya yrkesrollen som kvalificerad processoperatör ger förutom kunskaper i processteknik även grundläggande kunskaper i underhållsteknik och kvalitetssystem. Den nya yrkeskompetensen, med ett breddat arbetsinnehåll, ger en helhetssyn på processen, ökar flexibiliteten i yrkesutövandet samt höjer statusen i yrket jämfört med dagens operatörer. Den kvalificerade yrkesutbildningen Processoperatör kännetecknas av stor flexibilitet. Den vänder sig till flera målgrupper; personer med eller utan arbetslivserfarenhet. Möjlighet kommer att finnas att välja olika delar av utbildningen beroende på tidigare yrkeserfarenhet. Utbildningen bidrar på så sätt till en kompetenshöjning för de studerande; en kompetenshöjning som kommer att variera beroende på tidigare yrkeserfarenhet. Möjlighet kommer dessutom att finnas till validering av de studerandes tidigare erfarenheter och meriter. Särskilt utmärkande för denna utbildning är den höga grad av samverkan mellan utbildningsanordnaren och företagen och branschföretagen sig emellan som dels har skett i framtagandet av ansökan till utbildningen dels också kommer att ske under utbildningstiden. Samverkansarbetet har inneburit att innehållet i utbildningen har planerats så att en högre grad av anställningsbarhet ska finnas för de utbildade. En utbildad kvalificerad processoperatör ska ha möjlighet att söka anställning oavsett bransch inom processindustrin. Utbildningen till kvalificerad processoperatör kommer att ge de studerande fördjupade teoretiska kunskaper men även praktiska kunskaper förvärvade i arbetslivet genom att en stor del av utbildningstiden är förlagd till processföretagen. Utbildningen ska ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i - processförståelse - automatisering - styr- och reglerteknik samt - el- och underhållsteknik. 2

4 Vidare ska de studerande efter utbildningen - förstå kundkrav och relationen till styrande/verifierande provning - kunna påverka och styra optimeringsarbetet som ska ge minskade variationer - kunna tillämpa olika kvalitetssystem - kunna tillämpa kvalitetsprovning - kunna tillämpa statistisk processtyrning, SPS - kunna tillämpa TPM/TPU (total productive maintenance/totalt produktivt underhåll) Utbildningen ska bidra till förståelse för och vikten av kommunikation mellan människor och människors samverkan för att göra ett bra arbete. Efter utbildningen ska de studerande ha kunskaper i arbetssätt och arbetsmetoder så att de både självständigt och i arbetslag kan utföra kvalificerade uppgifter. Kunskaperna som utbildningen ger ska vara kopplade till en framtida utveckling inom dessa områden. Utbildningen kommer att utvecklas och bedrivas i nära samverkan med arbetslivet. Inom ramen för utbildningen kommer nätverk att skapas mellan medverkande processindustrier i syfte att sprida kunskap om varandras verksamheter till de studerande. Unikt med denna processoperatörsutbildning är att den är branschöverskridande, dvs. den sker i samarbete med flera branscher såsom livsmedel, papper, stål. Efter utbildningen ska de studerande kunna utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom processindustrin oavsett bransch, t.ex. arbeta som operatör vid produktionslinje, arbeta med och ansvara för processutrustning, vara delaktig i problemlösning och förbättringsarbete. Genom de redan uppbyggda nätverken underlättas anställning och sårbarheten vid hög- och lågkonjunktur minskar. De företag som kommer att anställa kvalificerade processoperatörer finns inom processrelaterade branscher såsom papper, stål, livsmedel etc. Huvudmoment/Kurser I denna utbildningsplan ingår endast en översiktlig beskrivning av kurserna. Utbildningens ledningsgrupp är ansvarig för innehållet i och fastställandet av de detaljerade kursplanerna och beslutar också om ändringar i dem. Kursplanerna ska finnas tillgängliga för de studerande. För mer information, se faktablad Utbildningsplan och kursplaner (KY 06:01) på Introduktion (2 KY-poäng) Kursen skall ge en helhetsbild av utbildningen och de olika branscherna inom processindustrin. Den skall ge deltagarna en förståelse för innehållet, studiekraven och hur studierna kommer att gå till. 3

5 Teknisk kommunikation (5 KY-poäng) Kursen skall ge förståelse för kommunikationens betydelse, både skriftligt och muntligt i olika tekniska sammanhang. Den skall också ge kunskaper att inom ämnesområdet kunna konversera på engelska. Kursen ger dessutom kunskaper i de vanligaste Office-programmen (Word Excel och Power Point). Människan i samverkan (2 KY-poäng) Kursen skall ge kunskap om gruppsykologi samt ledarskap anpassat för projektledning. Planering och logistik (5 KY-poäng) Kursen skall ge kunskaper om hur ett företags planeringssystem används. Den ger dessutom kunskaper om anläggningseffektivitet och driftsäkerhetskostnader. Process- och underhållsförståelse (10 KY-poäng) Kursen ger teoretiska fördjupade kunskaper i processteknik och underhållsteknik. Generell förståelse för processperspektivet och vilka delar som ingår i detta. Kvalitetsstyrning (10 KY-poäng) Kursen skall ge grundtanken/perspektivet att deltagaren är en del av förbättringsarbetet. Automation (6 KY-poäng) Kursen ger en helhetssyn på verksamheten och hur produktionen kan utvecklas genom automatisering. Den ger också teoretiska grundläggande kunskaper i styr- och reglerteknik samt el. Lärande i arbetslivet LIA (20 KY-poäng) Kursen ger praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaperna under utbildningen. Den ger också kunskap om olika branscher. Behörighet Grundläggande behörighet Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildningsform och för att uppnå den grundläggande behörigheten krävs avslutad gymnasieutbildning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som ger individen förutsättningar att tillgodogöra sig kvalificerad yrkesutbildning. I 3 kap i Förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning beskrivs kraven på grundläggande behörighet i detalj. För mer information, se faktablad Utbildningsplan och kursplaner (KY 06:01) på 4

6 Särskild behörighet Särskild behörighet från följande gymnasieprogram: Industri- El- Teknik- och Energiprogrammen. Särskild behörighet: Matematik B eller motsvarande. Motiv: Erfarenhetsmässigt är matematikämnet en stötesten för många studerande på eftergymnasiala tekniska utbildningar. MaB-kursen ger de studerande en god matematisk grund för den här utbildningen. Andra sökanden som är behöriga är de som har motsvarande kunskaper, förvärvade genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet, är lämpliga och kan tillgodogöra sig utbildningen och klara av den tilltänkta yrkesrollen. Dessa kunskaper ska kunna valideras och dokumenteras så att sökandes reella kompetens kan bedömas av ledningsgruppen. Urval och antagning Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet platser får ett urval göras. Urvalsprocessen ska dokumenteras av utbildningsanordnaren. Utbildningens ledningsgrupp ska fatta beslut om antagning av studerande. Beslutet ska protokollföras. En antagningsgrupp, som utsetts av ledningsgruppen, granskar ansökningarna. I antagningsgruppen ingår minst en företrädare för arbetslivet. Antagningsgruppen kontrollerar behörigheten av samtliga sökanden dvs. allmän och särskild behörighet alternativt reell kompetens. Sökande har möjlighet att åberopa validering av reell kompetens. Arbetet med detta ska i princip följa Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommendationer och ska underställas ledningsgruppen. Urvalet görs i två steg. En antagningsgrupp, som utsetts av ledningsgruppen, granskar ansökningarna. Ledningsgruppen beslutar därefter vilka som ska antas. Hela urvalsprincipen dokumenteras stegvis. Därför är det lätt att följa hur en person har bedömts. Totalt kommer 15 studerande att tas in. Urval steg 1: De sökande rangordnas efter medelbetyg. Betygen värderas enligt följande: IG = 0, G = 3, VG = 4, MVG = 5 eller betyg 1-5 Medelvärde beräknas för alla betyg. Maxvärde 5 poäng. 5

7 Urval steg 2: Dubbelt så många som antas blir intervjuade. Vid intervjun deltar representanter från antagningsgruppen. Intervjuerna bedöms efter en skala 1-5 inom följande områden: 1 Motivation 2 Utvecklingsbarhet 3 Samarbetsförmåga 4 Tekniskt intresse Ett frågeformulär som särskilt har tagits fram för att belysa de fyra frågeområdena finns som underlag vid intervjuerna. Resultatet av intervjun, intervjuarens omdömen och kommentarer noteras på formuläret. De sökande rangordnas på nytt utifrån betygsmedelvärde och intervjupoäng och 15 studerande tas in. Övriga rangordnas i en reservlista. Samtliga sökande får skriftligt besked om de har antagits eller ej. Sökande med reell kompetens som bedöms ha förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen och klara av den tänkta yrkesrollen antas efter beslut i ledningsgruppen. Ledningsgruppen beslutar slutligen vilka som skall antas. Hela urvalsprincipen dokumenteras stegvis. Därför är det lätt att följa hur en person har bedömts. Arkivering av dokumentationen kommer att göras hos utbildningssamordnaren. Pedagogiska metoder och uppläggning Vår utgångspunkt är att de studerande själva tar ett stort ansvar för sina studier och sitt eget lärande såväl i grupp som enskilt. Individens utveckling till en självständig och ansvarskännande medarbetare med helhetssyn och samarbetsförmåga är ett huvudmål. Utbildningen genomförs enligt tankarna i PBL (Problem Baserat Lärande). Utveckling av varje studerandes förmåga att självständigt kunna söka lösningen till olika problem är mycket viktig. Vi kommer att arbeta med en kombination av föreläsningar, seminarier, laborationer, Webbaserade studier samt problembaserat lärande. Dessutom kommer företag och högskola/universitet att medverka i form av seminarier och praktiska övningar för att de studerande skall få spetskompetens och verklighetsbaserade uppgifter. Ämnet Teknisk kommunikation finns med genom hela utbildningen för att ge självförtroende i att kommunicera både skriftligt och muntligt. Kurserna kommer till ungefär 50% att bedrivas på distans, vilket innebär att varje periods längd innehåller moment av distansundervisning. (Ex. En kurs är på 5 veckor, c:a 2,5 vecka på distans). Den webbaserade delen av utbildningen sker företrädesvis inom delkursen Automation med hänvisning till det interaktiva distansläromedel som tillhandahålls av företaget P&L (se vidare på hemsidan Ebersteinska gymnasiet använder detta läromedel och har lärare som kan handleda. I övriga kurser där distansmoment förekommer, omfattas de momenten huvudsakligen av teoretiska uppgifter som tillhandahålls via den pedagogiska konferens som studenten kommer att ha tillgång till via webben (First Class). De webbaserade övningsuppgifterna löses av studenten antingen via egen hemdator eller hos utbildningsanordnaren (om studenten saknar tillgång till egen dator) 6

8 I övrigt förekommer även litteraturstudier och till de olika kursmomenten på förhand bestämda lämpliga övningar. Till detta skall läggas gemensam undervisning hos utbildaren, samt lämpligt innehåll hos samverkande företag. Handledning ges till studenterna dels via den pedagogiska konferensen genom att studenten ges möjlighet att ställa frågor till ansvarig lärare och dels via det utbildningsmaterial som P&L tillhandahåller i kursen Automation. Den ansvariga läraren skall ge stöd i inlärningen inom 24 timmar. Detta gäller också övriga distansmoment som kan förekomma i andra kurser i utbildningen. Under utbildningen erhåller eleven ett konto kopplat till den pedagogiska konferens, där olika forum för frågeställningar, övningsuppgifter, samt utrymme för diskussion studenter emellan kan ges. Kunskapsmålen kontrolleras genom att studenten likväl som utbildaren har tillgång till pedagogiska konferenser som är webbaserade. Forum för samtal mellan studenter och mellan utbildare och student kommer att underlätta kunskapsinhämtandet. Ytterligare kunskapskontroll säkerställs genom automatiska samtal mellan utbildare och student inom varje delkurs. En kontinuerlig uppföljning av varje students prestation ges efter varje kursavsnitts slutförande, alternativt om studenten så önskar, i tätare intervall. Examination kommer ej att ges på distans. Alla former av examination kommer att ges hos utbildningsanordnaren eller på, av utbildningsanordnaren, utsedd plats. Eftersom de studerandes bakgrund kan vara skiftande kommer vi att under ämnet Introduktion åskådliggöra den förväntade yrkesrollen med studiebesök och seminarier inom olika branscher hos LIA-företagen. Detta för att den studerande tidigt skall få en så realistisk bild av yrke och arbetsmarknad som möjligt. Möjligheten till kontakt mellan utbildare och student ges via den pedagogiska konferens som finns. För att säkerställa studentens motivation förs en kontinuerlig dialog mellan utbildare och student via den pedagogiska konferensen. Utbildaren erbjuder också stöd i form av kontakt med studie- och yrkesvägledare. Denna kontakt kommer att finnas dels genom den pedagogiska konferensen, dels genom att besöka studie- och yrkesvägledaren på plats hos utbildningsanordnaren. Under LIA-perioderna (2 st) tillämpar de studerande både de praktiska och teoretiska kunskaper som de tillägnat sig i den teoretiska delen. Kunskapskontroll och betygssättning Ebersteinska gymnasiet har en väl utarbetad kunskapskontroll. Uppföljning av kunskapsinhämtningen sker i samband med att varje ämne är avslutat. Examinationen sker i form av teoretiska och praktiska kunskaps- och färdighetsprov, muntliga redovisningar samt bedömningsmöten med LIA-handledare. Examination kan ske både enskilt och i grupp. Kontinuerlig uppföljning av utbildningens mål tillsammans med studenten. Snabb återkoppling och handledning i studierna ges inom 24 timmar. Om studenten önskar skall pedagogisk vägledning och handledning ges. Samtal mellan utbildare och student skall erbjudas fortlöpande. Formen för examination kommer att vara praktiskt/teoretiska uppgifter hos utbildaren. Examination kan dessutom ges i seminarieform i form av gruppuppgifter. 7

9 Omtentamen sker i regel 14 dagar efter ordinarie tentamenstillfälle, samt en vecka före varje ny termins början. Denna möjlighet ges inom den totala utbildningens tidsram. Omtentamen för att höja redan godkända betyg ges ej. Betygsskalor som används i utbildningen Icke Godkänd, Godkänd och Väl godkänd kommer att användas på samtliga kurser. Icke Godkänd och Godkänd kommer att användas för bedömning av LIA-perioderna. Utbildningens organisation och ledning För varje Kvalificerad yrkesutbildning finns det en ansvarig ledningsgrupp som är betydelsefull för utbildningens organisation och ledning. Den består av en majoritet arbetslivsföreträdare för det aktuella arbetslivet. Även högskolan, det offentliga skolväsendet och de studerande ska vara representerade i ledningsgruppen. Ledningsgruppen ska se till att utbildningen når upp till uppsatta mål och bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen ska också fatta beslut om antagning av studerande, utfärdande av examina, tillgodoräknande, ändringar i utbildningsplanen och fastställande av kursplaner. För mer information, se materialet Vår syn på- Ledningsgruppsarbete inom KY på Norrköpings Kommun är huvudman för KY-utbildningen och Ebersteinska gymnasiet är ansvarig utbildningsanordnare. Skolans leds av en rektor samt fem biträdande rektorer. För KY-utbildningen finns en ledningsgrupp, se nedan, och en utbildningsledare. Utbildningens huvudmoment, mål och betygskriterier är utformade i samråd med processindustriena för att kompetenskravet för 'Kvalificerad processoperatör' skall uppnås. Ebersteinska gymnasiet har en väl fungerande administration kring gymnasie- och påbyggnadsutbildningar och kommer också att administrera KYutbildningen. Utbildningen kommer att bedrivas på heltid med studierna förlagda till internat, skola, företag samt distans. En studiehandledning kommer att finnas som visar på vilka kurser som den studerande ska läsa vid varje tidpunkt under studietiden. Examination sker efter varje kursslut. Olika examinationsformer kommer att tillämpas, t.ex skriftlig, muntlig, enskild eller i grupp. Studierna kommer att bedrivas i skolans lokaler och på internat, på arbetsplatserna under LIAperioderna samt hemifrån under distansperioderna. Under distansperioderna kommer kommunikation mellan studerande och utbildningsanordnaren att ske via särskild webbsida och via kommunens e- mailsystem (First Class). För de studerande kommer det alltid att finnas möjlighet att ha en kontakt med ämneslärare eller handledare via eller telefon. Utbildningsledaren skall bl.a. - Ha goda kunskaper inom området. 8

10 - Ansvara för en kontinuerlig utveckling av utbildningen. - Biträda lärarna vid planering av de olika kurserna. - Biträda lärarna vid samverkan mellan de olika kurserna. - Ansvara för kontakten med KY-myndigheten. - Ingå i ledningsgruppen. - Ansvara för fortlöpande kontakter med lärare, handledare och ledningsgrupp. - Planera utbildning som är gemensam för olika lärare. - Ansvara för att de studerande får LIA-platser med god kvalitet. - Initiera att referensgruppen får adekvat och kontinuerlig utbildningsinformation och ges möjlighet att träffas och ge synpunkter, t.ex. i form av seminarier. - Initiera att marknadsföringsåtgärder sker i lämplig form och omfattning. Undervisande lärare skall ha en god kompetens i de kursmoment han/hon ansvarar för. Läraren skall också ha pedagogisk utbildning samt erfarenhet från utbildningar där eleverna är i blandad vuxen ålder och har skiftande förkunskaper och bakgrunder. Läraren skall själv ha en insikt av vikten med ett livslångt lärande. Läraren skall också vara mentor för elever under studietiden. För att säkerställa specialkompetens kommer gästföreläsare från industri och / eller universitet/högskola att medverka. De handledare som medverkar i LIA måste ha goda kunskaper och praktiska erfarenheter av de moment som ingår i den aktuella LIA-kursen. Handledaren måste ha en positiv syn på utbildningen och skall kunna ge den studerande kunskaper som kompletterar den teoretiska verksamheten. Utbildningsanordnaren svarar för att handledaren ges stöd och utbildning vid behov samt möjligheter att delta vid introduktion och olika utbildningsinsatser. Lärande i arbete (LIA) organisation, uppläggning och ledning Anskaffning av LIA-platser Genom det nära samarbetet med nämnda processföretag så finns ett antal LIA-platser säkerställda inom regionen. De studerande kommer att uppmuntras att själva söka LIA-plats genom att t.ex. skicka in brev och bli intervjuade. På så sätt tränas de i att på egen hand ta kontakter med företag inom branschen. Skolan kommer dock att vara behjälplig och ge det stöd som varje studerande kan komma att behöva i kontakten med LIA-företagen. Studerande som önskar LIA-plats på hemorten har möjlighet att skaffa sådan plats. 9

11 Utvärdering av LIA-platserna görs efter varje LIA-period. Möjlighet ska finnas att byta LIA-plats för vardera parten om problem uppstår. Genom det nära samarbete som finns med processföretagen i regionen bedömer vi det inte vara något problem att säkerställa tillräckligt många LIA-platser till de studerande. Om så skulle vara fallet kommer utbildningsanordnaren via utbildningsledaren att ansvara för att samtliga elever kommer att få en LIA-plats under sin utbildning till kvalificerad processoperatör. Stöd i detta arbete kommer att finnas från branschföreträdare i ledningsgruppen. Uppläggning av lärandet på arbetsplatserna De studerande deltar i arbetsplatsens dagliga arbete, följer rutiner och arbetstider, aktivt deltar i dagliga arbetet inom det specifika arbetsområdet. Studerande tillsammans med handledaren följer utbildningsplanen och säkerställer utbildningens mål. Studerande har uppgifter att lösa på arbetsplatsen som innebär ett undersökande och reflekterande arbetssätt. Planering görs tillsammans LIA-handledare och studerande. Studerande ska återrapportera till skolan och ledningsgruppen i form av skriftlig redovisning efter varje LIA-period. Stöd till studenterna och LIA-handledarna Representant för utbildningsanordnaren besöker de studerande på arbetsplatsen. Uppföljningssamtal genomförs mellan representanten för utbildningslanordnaren, den studerande och LIA-handledaren. Under och efter avslutad LIA-period utvärderas perioden av representant för utbildningsanordnaren, studerande och LIA-handledare. Kopplingen mellan LIA och den skolförlagda delen av utbildningen I samarbete mellan utbildningsanordnaren och ansvarig på LIA-platserna görs en plan för LIA-arbetet som knyter an till den studieplan som har tagits fram för de studerande. Studieplanen utgår från utbildningsplanen för hela utbildningen och visar kopplingen mellan teoretiskt och praktiskt arbete. LIA-arbetet är uppdelat på två perioder inom utbildningstiden. De studerande har med sig studieplanen och utbildningsplanen för respektive LIA-period till LIA-företaget. Efter första perioden görs en utvärdering av LIA-uppgifterna med koppling till de genomgångna teoretiska avsnitten. I planeringen inför den andra LIA-perioden tas hänsyn till resultatet från utvärderingen. Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärdering av delkurserna (inkl LIA) Utvärdering och kvalitetssäkring av utbildningen bedrivs i samarbete med våra studerande, ledningsgruppen, lärare och LIA-företagen. 10

12 Utvärdering kommer att genomföras som enskilda samtal med de studerande, enkäter, rapporter och överläggningar med LIA-företagen. Enskilda samtal med de studerande genomförs huvudsakligen i början av utbildningen eftersom det är viktigt att tidigt dokumentera t.ex. personliga önskemål/förväntningar och studiesituation. Enkäter om kursinnehåll och arbetsformer kommer att utformas i samarbete med de studerande och resultatet redovisas både i studerande- och ledningsgruppen. Varje ämne utvärderas både efter ca halva tiden, för att kunna korrigera, och vid avslut. Analyser av utbildningens kvalitet Resultaten av utvärderingarna av delkurserna och LIA-perioderna kommer att sammanställas, diskuteras och analyseras av studerande, lärare och LIA-handledare kontinuerligt under hela utbildningstiden. Analysen kommer att utgå från de mål som är uppsatta för varje delkurs och LIA-period, vilka resultat som har uppnåtts i förhållande till målen och en bedömning av i vilken mån som satta mål har uppnåtts. En viktig diskussion blir då huruvida målen nåddes eller inte och vad orsakerna till detta kan vara. Återkoppling till studerande, personal och ledningsgrupp Resultaten av utvärderingar och analyser kommer att diskuteras med de studerande i grupp. Vid behov återkopplas även till enskild elev. Lärare och de studerande diskuterar eventuella förändringar och förbättringar av utbildningen. Personalen, som arbetar med utbildningen, kommer att diskutera resultaten av enkäter och annan utvärdering vid arbetslagsträffar. Utifrån resultaten av utvärderingar och analyser fattar ledningsgruppen beslut om eventuella åtgärder och när i tiden de skall vara genomförda. För genomförande av förändringar svarar utbildningsledaren tillsammans med berörda lärare/handledare och studerande. Det samlade resultatet dokumenteras och redovisas av studeranderepresentant till ledningsgruppen. Vid varje möte med ledningsgruppen kommer det att finnas en fast punkt på dagordningen där de studerande och lärare redovisar synpunkter, resultat och analys av utbildningens kvalitet. Under den sista teoretiska delen av utbildningen genomförs en enkät där hela utbildningen utvärderas, analyseras och dokumenteras. 11

13 Hantering av eventuella kvalitetsbrister Kvalitetsbrister i utbildningen är en fråga för ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammankallas om en kvalitetsbrist upptäcks, och gruppen har ett ansvar att åtgärda den. Rektor har ett givet ansvar i sin myndighetsroll. Studerandeinflytande Enligt Förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning ska de studerande ges möjlighet till insyn i utbildningen samt ges tillfälle att påverka utbildningens uppläggning och genomförande. De studerande kommer att representeras av två representanter i ledningsgruppen. Vidare kommer de studerande att tillsammans med lärare och handledare upprätta individuella studieplaner, där den studerande kan påverka upplägg av kurser samt påverka innehållet i olika delmoment och tidsomfattning. De studerande kommer att beredas egna schemalagda möten som skall protokollföras. Krav för yrkesexamen För att erhålla en kvalificerad yrkesexamen krävs minst betyget godkänd i samtliga kurser, inklusive LIA. De studerande som inte har blivit godkända på alla delar som krävs för att nå upp till examenskraven har rätt att vid begäran erhålla ett utbildningsbevis över avklarade kurser. För mer information, se faktablad Examensbevis och utbildningsbevis (KY 06:02) på För att erhålla denna examen krävs minst betyget G i samtliga ämnen. Den studerande som avslutar sin utbildning utan minst betyget G i samtliga ämnen eller avbryter utbildningen i förtid kan få ett utbildningsbevis. Examensbenämning Kvalificerad yrkesexamen med inriktning kvalificerad Processoperatör. 12

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Omfattning: 200 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: KY-Akademien vid Studium Utbildningsnummer: 201044210 Grunduppgifter Utbildningens

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete!

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Utbildningsplan... 3 Målsättningen för LIA åk 2... 4 Ansvarsroller i LIA-processen under LIA-2... 5 Skolans ansvar:...

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK TFN-ordförande 2007-06-21 1 Ämnesområde Matematisk statistik omfattar sannolikhetsteori och statistik,

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE Särskilda nämnden för lärarutbildning 1 Ämnesområde Matematik och lärande som vetenskapligt område fokuserar människans sätt att

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK TFN-ordförande 2014-04-24 Ämnet bytte namn 2014-03-25 (re-beslut 77-14) från Biokemisk och kemisk processteknik till Biokemisk

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska/ samordnare inom social omsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Upplands-Bro kommun, Vuxenutbildningen Omfattning, poäng: 200 Studieort: Kungsängen Studieform:

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin Information om LIA lärande i arbete vid Trädgårdsakademin 1 Innehåll Vad är LIA? 3 Fördelar med att ta emot en student på LIA 4 Försäkring 4 Handledarens ansvar under LIA 4 Studentens ansvar under LIA

Läs mer

Allmän kurs - musik Kursens mål

Allmän kurs - musik Kursens mål En kurs för dig som har ett brinnande intresse för musik och känner att du vill utvecklas i och med musiken. Hos oss kombinerar du musik med kärnämnen, och kan i och med det läsa in grundläggande behörighet

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska Barn och Ungdom Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar.

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar. Kurs: PRO 902 Bröd och kaffebröd 40 poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Bröd och kaffebröd syftar till att de studerande utvecklar fördjupad kunskap i rationell produktion och hantering av matbröd,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Kvalificerad Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Kvalificerad Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Kvalificerad Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems Tekniska fakultetsnämnden - dekanus 2012-12-05 1 Ämnesområde Ämnet

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Gäller för utbildning som påbörjas efter den 1/7 2011 Mer om Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan Nyheter Från och med hösten 2011 har en elev som på grund av

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG220 Logistiska informationssystem, 15 högskolepoäng Logistics and Information Systems, 15 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK TFN-ordförande 2014-06-18 1 Ämnesområde Träteknik omfattar industriella processer och metoder inom kedjan från skog till färdig träprodukt. Centrala

Läs mer

Behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete

Behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete 80 KY-poäng Forshaga Kommun Utbildningsnummer: 200433710 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Datum. Godkänd utbildning ger examen som skorstensfejare.

Datum. Godkänd utbildning ger examen som skorstensfejare. samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Källström Ersätter Utbildningsplan, Dnr: 2012-1311 Cecilia Looström, avdelningschef UB Gäller från och med 2016-01-01 Grundutbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Trädgårdsmästare Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Omfattning, poäng: 400 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-08-30 Dnr 2005/704 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn Lärande i arbete LIA Poäng: 100p Kursen LIA ska ge praktiska erfarenheter inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. Kursen ska också ge förståelse för och kunskap

Läs mer

Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15

Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15 Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15 Vårt arbetssätt i vuxenutbildning Vi skapar flexibla lösningar utifrån elevens behov. Hos oss ser man möjligheter, inte hinder. Introduktion och planering av

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer