Kvalificerad Processoperatör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalificerad Processoperatör"

Transkript

1 Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Gäller från och med intag 1

2 Ansvarig utbildningsanordnare Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Organisationsnummer: Övriga utbildningsanordnare/underleverantörer Inga andra utbildningsanordnare kommer att anlitas för att bedriva utbildningen. Utbildningens omfattning 60 KY-poäng Studieform Distans Studietakt Heltid 1

3 Utbildningens övergripande mål Med anledning av den teknikhöjning och automatisering som sker inom processindustrin idag så krävs ett större kunnande, ökad kompetens, helhetstänkande och flexibilitet i yrkesutövandet som processoperatör. Utbildningen ska därför ha ett innehåll och en struktur som fokuserar på en ny yrkesroll inom processindustrin. Den ska utformas så att en hög kvalitet och yrkesrelevans uppnås. Den nya yrkesrollen som kvalificerad processoperatör ger förutom kunskaper i processteknik även grundläggande kunskaper i underhållsteknik och kvalitetssystem. Den nya yrkeskompetensen, med ett breddat arbetsinnehåll, ger en helhetssyn på processen, ökar flexibiliteten i yrkesutövandet samt höjer statusen i yrket jämfört med dagens operatörer. Den kvalificerade yrkesutbildningen Processoperatör kännetecknas av stor flexibilitet. Den vänder sig till flera målgrupper; personer med eller utan arbetslivserfarenhet. Möjlighet kommer att finnas att välja olika delar av utbildningen beroende på tidigare yrkeserfarenhet. Utbildningen bidrar på så sätt till en kompetenshöjning för de studerande; en kompetenshöjning som kommer att variera beroende på tidigare yrkeserfarenhet. Möjlighet kommer dessutom att finnas till validering av de studerandes tidigare erfarenheter och meriter. Särskilt utmärkande för denna utbildning är den höga grad av samverkan mellan utbildningsanordnaren och företagen och branschföretagen sig emellan som dels har skett i framtagandet av ansökan till utbildningen dels också kommer att ske under utbildningstiden. Samverkansarbetet har inneburit att innehållet i utbildningen har planerats så att en högre grad av anställningsbarhet ska finnas för de utbildade. En utbildad kvalificerad processoperatör ska ha möjlighet att söka anställning oavsett bransch inom processindustrin. Utbildningen till kvalificerad processoperatör kommer att ge de studerande fördjupade teoretiska kunskaper men även praktiska kunskaper förvärvade i arbetslivet genom att en stor del av utbildningstiden är förlagd till processföretagen. Utbildningen ska ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i - processförståelse - automatisering - styr- och reglerteknik samt - el- och underhållsteknik. 2

4 Vidare ska de studerande efter utbildningen - förstå kundkrav och relationen till styrande/verifierande provning - kunna påverka och styra optimeringsarbetet som ska ge minskade variationer - kunna tillämpa olika kvalitetssystem - kunna tillämpa kvalitetsprovning - kunna tillämpa statistisk processtyrning, SPS - kunna tillämpa TPM/TPU (total productive maintenance/totalt produktivt underhåll) Utbildningen ska bidra till förståelse för och vikten av kommunikation mellan människor och människors samverkan för att göra ett bra arbete. Efter utbildningen ska de studerande ha kunskaper i arbetssätt och arbetsmetoder så att de både självständigt och i arbetslag kan utföra kvalificerade uppgifter. Kunskaperna som utbildningen ger ska vara kopplade till en framtida utveckling inom dessa områden. Utbildningen kommer att utvecklas och bedrivas i nära samverkan med arbetslivet. Inom ramen för utbildningen kommer nätverk att skapas mellan medverkande processindustrier i syfte att sprida kunskap om varandras verksamheter till de studerande. Unikt med denna processoperatörsutbildning är att den är branschöverskridande, dvs. den sker i samarbete med flera branscher såsom livsmedel, papper, stål. Efter utbildningen ska de studerande kunna utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom processindustrin oavsett bransch, t.ex. arbeta som operatör vid produktionslinje, arbeta med och ansvara för processutrustning, vara delaktig i problemlösning och förbättringsarbete. Genom de redan uppbyggda nätverken underlättas anställning och sårbarheten vid hög- och lågkonjunktur minskar. De företag som kommer att anställa kvalificerade processoperatörer finns inom processrelaterade branscher såsom papper, stål, livsmedel etc. Huvudmoment/Kurser I denna utbildningsplan ingår endast en översiktlig beskrivning av kurserna. Utbildningens ledningsgrupp är ansvarig för innehållet i och fastställandet av de detaljerade kursplanerna och beslutar också om ändringar i dem. Kursplanerna ska finnas tillgängliga för de studerande. För mer information, se faktablad Utbildningsplan och kursplaner (KY 06:01) på Introduktion (2 KY-poäng) Kursen skall ge en helhetsbild av utbildningen och de olika branscherna inom processindustrin. Den skall ge deltagarna en förståelse för innehållet, studiekraven och hur studierna kommer att gå till. 3

5 Teknisk kommunikation (5 KY-poäng) Kursen skall ge förståelse för kommunikationens betydelse, både skriftligt och muntligt i olika tekniska sammanhang. Den skall också ge kunskaper att inom ämnesområdet kunna konversera på engelska. Kursen ger dessutom kunskaper i de vanligaste Office-programmen (Word Excel och Power Point). Människan i samverkan (2 KY-poäng) Kursen skall ge kunskap om gruppsykologi samt ledarskap anpassat för projektledning. Planering och logistik (5 KY-poäng) Kursen skall ge kunskaper om hur ett företags planeringssystem används. Den ger dessutom kunskaper om anläggningseffektivitet och driftsäkerhetskostnader. Process- och underhållsförståelse (10 KY-poäng) Kursen ger teoretiska fördjupade kunskaper i processteknik och underhållsteknik. Generell förståelse för processperspektivet och vilka delar som ingår i detta. Kvalitetsstyrning (10 KY-poäng) Kursen skall ge grundtanken/perspektivet att deltagaren är en del av förbättringsarbetet. Automation (6 KY-poäng) Kursen ger en helhetssyn på verksamheten och hur produktionen kan utvecklas genom automatisering. Den ger också teoretiska grundläggande kunskaper i styr- och reglerteknik samt el. Lärande i arbetslivet LIA (20 KY-poäng) Kursen ger praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaperna under utbildningen. Den ger också kunskap om olika branscher. Behörighet Grundläggande behörighet Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildningsform och för att uppnå den grundläggande behörigheten krävs avslutad gymnasieutbildning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som ger individen förutsättningar att tillgodogöra sig kvalificerad yrkesutbildning. I 3 kap i Förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning beskrivs kraven på grundläggande behörighet i detalj. För mer information, se faktablad Utbildningsplan och kursplaner (KY 06:01) på 4

6 Särskild behörighet Särskild behörighet från följande gymnasieprogram: Industri- El- Teknik- och Energiprogrammen. Särskild behörighet: Matematik B eller motsvarande. Motiv: Erfarenhetsmässigt är matematikämnet en stötesten för många studerande på eftergymnasiala tekniska utbildningar. MaB-kursen ger de studerande en god matematisk grund för den här utbildningen. Andra sökanden som är behöriga är de som har motsvarande kunskaper, förvärvade genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet, är lämpliga och kan tillgodogöra sig utbildningen och klara av den tilltänkta yrkesrollen. Dessa kunskaper ska kunna valideras och dokumenteras så att sökandes reella kompetens kan bedömas av ledningsgruppen. Urval och antagning Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet platser får ett urval göras. Urvalsprocessen ska dokumenteras av utbildningsanordnaren. Utbildningens ledningsgrupp ska fatta beslut om antagning av studerande. Beslutet ska protokollföras. En antagningsgrupp, som utsetts av ledningsgruppen, granskar ansökningarna. I antagningsgruppen ingår minst en företrädare för arbetslivet. Antagningsgruppen kontrollerar behörigheten av samtliga sökanden dvs. allmän och särskild behörighet alternativt reell kompetens. Sökande har möjlighet att åberopa validering av reell kompetens. Arbetet med detta ska i princip följa Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommendationer och ska underställas ledningsgruppen. Urvalet görs i två steg. En antagningsgrupp, som utsetts av ledningsgruppen, granskar ansökningarna. Ledningsgruppen beslutar därefter vilka som ska antas. Hela urvalsprincipen dokumenteras stegvis. Därför är det lätt att följa hur en person har bedömts. Totalt kommer 15 studerande att tas in. Urval steg 1: De sökande rangordnas efter medelbetyg. Betygen värderas enligt följande: IG = 0, G = 3, VG = 4, MVG = 5 eller betyg 1-5 Medelvärde beräknas för alla betyg. Maxvärde 5 poäng. 5

7 Urval steg 2: Dubbelt så många som antas blir intervjuade. Vid intervjun deltar representanter från antagningsgruppen. Intervjuerna bedöms efter en skala 1-5 inom följande områden: 1 Motivation 2 Utvecklingsbarhet 3 Samarbetsförmåga 4 Tekniskt intresse Ett frågeformulär som särskilt har tagits fram för att belysa de fyra frågeområdena finns som underlag vid intervjuerna. Resultatet av intervjun, intervjuarens omdömen och kommentarer noteras på formuläret. De sökande rangordnas på nytt utifrån betygsmedelvärde och intervjupoäng och 15 studerande tas in. Övriga rangordnas i en reservlista. Samtliga sökande får skriftligt besked om de har antagits eller ej. Sökande med reell kompetens som bedöms ha förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen och klara av den tänkta yrkesrollen antas efter beslut i ledningsgruppen. Ledningsgruppen beslutar slutligen vilka som skall antas. Hela urvalsprincipen dokumenteras stegvis. Därför är det lätt att följa hur en person har bedömts. Arkivering av dokumentationen kommer att göras hos utbildningssamordnaren. Pedagogiska metoder och uppläggning Vår utgångspunkt är att de studerande själva tar ett stort ansvar för sina studier och sitt eget lärande såväl i grupp som enskilt. Individens utveckling till en självständig och ansvarskännande medarbetare med helhetssyn och samarbetsförmåga är ett huvudmål. Utbildningen genomförs enligt tankarna i PBL (Problem Baserat Lärande). Utveckling av varje studerandes förmåga att självständigt kunna söka lösningen till olika problem är mycket viktig. Vi kommer att arbeta med en kombination av föreläsningar, seminarier, laborationer, Webbaserade studier samt problembaserat lärande. Dessutom kommer företag och högskola/universitet att medverka i form av seminarier och praktiska övningar för att de studerande skall få spetskompetens och verklighetsbaserade uppgifter. Ämnet Teknisk kommunikation finns med genom hela utbildningen för att ge självförtroende i att kommunicera både skriftligt och muntligt. Kurserna kommer till ungefär 50% att bedrivas på distans, vilket innebär att varje periods längd innehåller moment av distansundervisning. (Ex. En kurs är på 5 veckor, c:a 2,5 vecka på distans). Den webbaserade delen av utbildningen sker företrädesvis inom delkursen Automation med hänvisning till det interaktiva distansläromedel som tillhandahålls av företaget P&L (se vidare på hemsidan Ebersteinska gymnasiet använder detta läromedel och har lärare som kan handleda. I övriga kurser där distansmoment förekommer, omfattas de momenten huvudsakligen av teoretiska uppgifter som tillhandahålls via den pedagogiska konferens som studenten kommer att ha tillgång till via webben (First Class). De webbaserade övningsuppgifterna löses av studenten antingen via egen hemdator eller hos utbildningsanordnaren (om studenten saknar tillgång till egen dator) 6

8 I övrigt förekommer även litteraturstudier och till de olika kursmomenten på förhand bestämda lämpliga övningar. Till detta skall läggas gemensam undervisning hos utbildaren, samt lämpligt innehåll hos samverkande företag. Handledning ges till studenterna dels via den pedagogiska konferensen genom att studenten ges möjlighet att ställa frågor till ansvarig lärare och dels via det utbildningsmaterial som P&L tillhandahåller i kursen Automation. Den ansvariga läraren skall ge stöd i inlärningen inom 24 timmar. Detta gäller också övriga distansmoment som kan förekomma i andra kurser i utbildningen. Under utbildningen erhåller eleven ett konto kopplat till den pedagogiska konferens, där olika forum för frågeställningar, övningsuppgifter, samt utrymme för diskussion studenter emellan kan ges. Kunskapsmålen kontrolleras genom att studenten likväl som utbildaren har tillgång till pedagogiska konferenser som är webbaserade. Forum för samtal mellan studenter och mellan utbildare och student kommer att underlätta kunskapsinhämtandet. Ytterligare kunskapskontroll säkerställs genom automatiska samtal mellan utbildare och student inom varje delkurs. En kontinuerlig uppföljning av varje students prestation ges efter varje kursavsnitts slutförande, alternativt om studenten så önskar, i tätare intervall. Examination kommer ej att ges på distans. Alla former av examination kommer att ges hos utbildningsanordnaren eller på, av utbildningsanordnaren, utsedd plats. Eftersom de studerandes bakgrund kan vara skiftande kommer vi att under ämnet Introduktion åskådliggöra den förväntade yrkesrollen med studiebesök och seminarier inom olika branscher hos LIA-företagen. Detta för att den studerande tidigt skall få en så realistisk bild av yrke och arbetsmarknad som möjligt. Möjligheten till kontakt mellan utbildare och student ges via den pedagogiska konferens som finns. För att säkerställa studentens motivation förs en kontinuerlig dialog mellan utbildare och student via den pedagogiska konferensen. Utbildaren erbjuder också stöd i form av kontakt med studie- och yrkesvägledare. Denna kontakt kommer att finnas dels genom den pedagogiska konferensen, dels genom att besöka studie- och yrkesvägledaren på plats hos utbildningsanordnaren. Under LIA-perioderna (2 st) tillämpar de studerande både de praktiska och teoretiska kunskaper som de tillägnat sig i den teoretiska delen. Kunskapskontroll och betygssättning Ebersteinska gymnasiet har en väl utarbetad kunskapskontroll. Uppföljning av kunskapsinhämtningen sker i samband med att varje ämne är avslutat. Examinationen sker i form av teoretiska och praktiska kunskaps- och färdighetsprov, muntliga redovisningar samt bedömningsmöten med LIA-handledare. Examination kan ske både enskilt och i grupp. Kontinuerlig uppföljning av utbildningens mål tillsammans med studenten. Snabb återkoppling och handledning i studierna ges inom 24 timmar. Om studenten önskar skall pedagogisk vägledning och handledning ges. Samtal mellan utbildare och student skall erbjudas fortlöpande. Formen för examination kommer att vara praktiskt/teoretiska uppgifter hos utbildaren. Examination kan dessutom ges i seminarieform i form av gruppuppgifter. 7

9 Omtentamen sker i regel 14 dagar efter ordinarie tentamenstillfälle, samt en vecka före varje ny termins början. Denna möjlighet ges inom den totala utbildningens tidsram. Omtentamen för att höja redan godkända betyg ges ej. Betygsskalor som används i utbildningen Icke Godkänd, Godkänd och Väl godkänd kommer att användas på samtliga kurser. Icke Godkänd och Godkänd kommer att användas för bedömning av LIA-perioderna. Utbildningens organisation och ledning För varje Kvalificerad yrkesutbildning finns det en ansvarig ledningsgrupp som är betydelsefull för utbildningens organisation och ledning. Den består av en majoritet arbetslivsföreträdare för det aktuella arbetslivet. Även högskolan, det offentliga skolväsendet och de studerande ska vara representerade i ledningsgruppen. Ledningsgruppen ska se till att utbildningen når upp till uppsatta mål och bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen ska också fatta beslut om antagning av studerande, utfärdande av examina, tillgodoräknande, ändringar i utbildningsplanen och fastställande av kursplaner. För mer information, se materialet Vår syn på- Ledningsgruppsarbete inom KY på Norrköpings Kommun är huvudman för KY-utbildningen och Ebersteinska gymnasiet är ansvarig utbildningsanordnare. Skolans leds av en rektor samt fem biträdande rektorer. För KY-utbildningen finns en ledningsgrupp, se nedan, och en utbildningsledare. Utbildningens huvudmoment, mål och betygskriterier är utformade i samråd med processindustriena för att kompetenskravet för 'Kvalificerad processoperatör' skall uppnås. Ebersteinska gymnasiet har en väl fungerande administration kring gymnasie- och påbyggnadsutbildningar och kommer också att administrera KYutbildningen. Utbildningen kommer att bedrivas på heltid med studierna förlagda till internat, skola, företag samt distans. En studiehandledning kommer att finnas som visar på vilka kurser som den studerande ska läsa vid varje tidpunkt under studietiden. Examination sker efter varje kursslut. Olika examinationsformer kommer att tillämpas, t.ex skriftlig, muntlig, enskild eller i grupp. Studierna kommer att bedrivas i skolans lokaler och på internat, på arbetsplatserna under LIAperioderna samt hemifrån under distansperioderna. Under distansperioderna kommer kommunikation mellan studerande och utbildningsanordnaren att ske via särskild webbsida och via kommunens e- mailsystem (First Class). För de studerande kommer det alltid att finnas möjlighet att ha en kontakt med ämneslärare eller handledare via eller telefon. Utbildningsledaren skall bl.a. - Ha goda kunskaper inom området. 8

10 - Ansvara för en kontinuerlig utveckling av utbildningen. - Biträda lärarna vid planering av de olika kurserna. - Biträda lärarna vid samverkan mellan de olika kurserna. - Ansvara för kontakten med KY-myndigheten. - Ingå i ledningsgruppen. - Ansvara för fortlöpande kontakter med lärare, handledare och ledningsgrupp. - Planera utbildning som är gemensam för olika lärare. - Ansvara för att de studerande får LIA-platser med god kvalitet. - Initiera att referensgruppen får adekvat och kontinuerlig utbildningsinformation och ges möjlighet att träffas och ge synpunkter, t.ex. i form av seminarier. - Initiera att marknadsföringsåtgärder sker i lämplig form och omfattning. Undervisande lärare skall ha en god kompetens i de kursmoment han/hon ansvarar för. Läraren skall också ha pedagogisk utbildning samt erfarenhet från utbildningar där eleverna är i blandad vuxen ålder och har skiftande förkunskaper och bakgrunder. Läraren skall själv ha en insikt av vikten med ett livslångt lärande. Läraren skall också vara mentor för elever under studietiden. För att säkerställa specialkompetens kommer gästföreläsare från industri och / eller universitet/högskola att medverka. De handledare som medverkar i LIA måste ha goda kunskaper och praktiska erfarenheter av de moment som ingår i den aktuella LIA-kursen. Handledaren måste ha en positiv syn på utbildningen och skall kunna ge den studerande kunskaper som kompletterar den teoretiska verksamheten. Utbildningsanordnaren svarar för att handledaren ges stöd och utbildning vid behov samt möjligheter att delta vid introduktion och olika utbildningsinsatser. Lärande i arbete (LIA) organisation, uppläggning och ledning Anskaffning av LIA-platser Genom det nära samarbetet med nämnda processföretag så finns ett antal LIA-platser säkerställda inom regionen. De studerande kommer att uppmuntras att själva söka LIA-plats genom att t.ex. skicka in brev och bli intervjuade. På så sätt tränas de i att på egen hand ta kontakter med företag inom branschen. Skolan kommer dock att vara behjälplig och ge det stöd som varje studerande kan komma att behöva i kontakten med LIA-företagen. Studerande som önskar LIA-plats på hemorten har möjlighet att skaffa sådan plats. 9

11 Utvärdering av LIA-platserna görs efter varje LIA-period. Möjlighet ska finnas att byta LIA-plats för vardera parten om problem uppstår. Genom det nära samarbete som finns med processföretagen i regionen bedömer vi det inte vara något problem att säkerställa tillräckligt många LIA-platser till de studerande. Om så skulle vara fallet kommer utbildningsanordnaren via utbildningsledaren att ansvara för att samtliga elever kommer att få en LIA-plats under sin utbildning till kvalificerad processoperatör. Stöd i detta arbete kommer att finnas från branschföreträdare i ledningsgruppen. Uppläggning av lärandet på arbetsplatserna De studerande deltar i arbetsplatsens dagliga arbete, följer rutiner och arbetstider, aktivt deltar i dagliga arbetet inom det specifika arbetsområdet. Studerande tillsammans med handledaren följer utbildningsplanen och säkerställer utbildningens mål. Studerande har uppgifter att lösa på arbetsplatsen som innebär ett undersökande och reflekterande arbetssätt. Planering görs tillsammans LIA-handledare och studerande. Studerande ska återrapportera till skolan och ledningsgruppen i form av skriftlig redovisning efter varje LIA-period. Stöd till studenterna och LIA-handledarna Representant för utbildningsanordnaren besöker de studerande på arbetsplatsen. Uppföljningssamtal genomförs mellan representanten för utbildningslanordnaren, den studerande och LIA-handledaren. Under och efter avslutad LIA-period utvärderas perioden av representant för utbildningsanordnaren, studerande och LIA-handledare. Kopplingen mellan LIA och den skolförlagda delen av utbildningen I samarbete mellan utbildningsanordnaren och ansvarig på LIA-platserna görs en plan för LIA-arbetet som knyter an till den studieplan som har tagits fram för de studerande. Studieplanen utgår från utbildningsplanen för hela utbildningen och visar kopplingen mellan teoretiskt och praktiskt arbete. LIA-arbetet är uppdelat på två perioder inom utbildningstiden. De studerande har med sig studieplanen och utbildningsplanen för respektive LIA-period till LIA-företaget. Efter första perioden görs en utvärdering av LIA-uppgifterna med koppling till de genomgångna teoretiska avsnitten. I planeringen inför den andra LIA-perioden tas hänsyn till resultatet från utvärderingen. Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärdering av delkurserna (inkl LIA) Utvärdering och kvalitetssäkring av utbildningen bedrivs i samarbete med våra studerande, ledningsgruppen, lärare och LIA-företagen. 10

12 Utvärdering kommer att genomföras som enskilda samtal med de studerande, enkäter, rapporter och överläggningar med LIA-företagen. Enskilda samtal med de studerande genomförs huvudsakligen i början av utbildningen eftersom det är viktigt att tidigt dokumentera t.ex. personliga önskemål/förväntningar och studiesituation. Enkäter om kursinnehåll och arbetsformer kommer att utformas i samarbete med de studerande och resultatet redovisas både i studerande- och ledningsgruppen. Varje ämne utvärderas både efter ca halva tiden, för att kunna korrigera, och vid avslut. Analyser av utbildningens kvalitet Resultaten av utvärderingarna av delkurserna och LIA-perioderna kommer att sammanställas, diskuteras och analyseras av studerande, lärare och LIA-handledare kontinuerligt under hela utbildningstiden. Analysen kommer att utgå från de mål som är uppsatta för varje delkurs och LIA-period, vilka resultat som har uppnåtts i förhållande till målen och en bedömning av i vilken mån som satta mål har uppnåtts. En viktig diskussion blir då huruvida målen nåddes eller inte och vad orsakerna till detta kan vara. Återkoppling till studerande, personal och ledningsgrupp Resultaten av utvärderingar och analyser kommer att diskuteras med de studerande i grupp. Vid behov återkopplas även till enskild elev. Lärare och de studerande diskuterar eventuella förändringar och förbättringar av utbildningen. Personalen, som arbetar med utbildningen, kommer att diskutera resultaten av enkäter och annan utvärdering vid arbetslagsträffar. Utifrån resultaten av utvärderingar och analyser fattar ledningsgruppen beslut om eventuella åtgärder och när i tiden de skall vara genomförda. För genomförande av förändringar svarar utbildningsledaren tillsammans med berörda lärare/handledare och studerande. Det samlade resultatet dokumenteras och redovisas av studeranderepresentant till ledningsgruppen. Vid varje möte med ledningsgruppen kommer det att finnas en fast punkt på dagordningen där de studerande och lärare redovisar synpunkter, resultat och analys av utbildningens kvalitet. Under den sista teoretiska delen av utbildningen genomförs en enkät där hela utbildningen utvärderas, analyseras och dokumenteras. 11

13 Hantering av eventuella kvalitetsbrister Kvalitetsbrister i utbildningen är en fråga för ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammankallas om en kvalitetsbrist upptäcks, och gruppen har ett ansvar att åtgärda den. Rektor har ett givet ansvar i sin myndighetsroll. Studerandeinflytande Enligt Förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning ska de studerande ges möjlighet till insyn i utbildningen samt ges tillfälle att påverka utbildningens uppläggning och genomförande. De studerande kommer att representeras av två representanter i ledningsgruppen. Vidare kommer de studerande att tillsammans med lärare och handledare upprätta individuella studieplaner, där den studerande kan påverka upplägg av kurser samt påverka innehållet i olika delmoment och tidsomfattning. De studerande kommer att beredas egna schemalagda möten som skall protokollföras. Krav för yrkesexamen För att erhålla en kvalificerad yrkesexamen krävs minst betyget godkänd i samtliga kurser, inklusive LIA. De studerande som inte har blivit godkända på alla delar som krävs för att nå upp till examenskraven har rätt att vid begäran erhålla ett utbildningsbevis över avklarade kurser. För mer information, se faktablad Examensbevis och utbildningsbevis (KY 06:02) på För att erhålla denna examen krävs minst betyget G i samtliga ämnen. Den studerande som avslutar sin utbildning utan minst betyget G i samtliga ämnen eller avbryter utbildningen i förtid kan få ett utbildningsbevis. Examensbenämning Kvalificerad yrkesexamen med inriktning kvalificerad Processoperatör. 12

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Allmän kurs - musik Kursens mål

Allmän kurs - musik Kursens mål En kurs för dig som har ett brinnande intresse för musik och känner att du vill utvecklas i och med musiken. Hos oss kombinerar du musik med kärnämnen, och kan i och med det läsa in grundläggande behörighet

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Handledarguide för Lärande i arbete

Handledarguide för Lärande i arbete Handledarguide för Lärande i arbete Välkommen som handledare i Lärande i arbete på Nässjöakademin! Denna handledarguide är en hjälp för dig som LIA-handledare. Här beskriver vi hur LIA:n på Nässjöakademin

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete

Behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete 80 KY-poäng Forshaga Kommun Utbildningsnummer: 200433710 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Har du erfarenhet av arbete inom vård, assistans och omsorg? Jobbar du som undersköterska och vill gå vidare i karriären? Är du intresserad

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet En yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket 120 YH-POÄNG Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens För

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Skogsplanerare Ansvarig utbildningsanordnare: Landstinget i Östergötland - Vretagymnasiet Omfattning, poäng: 200 Studieort: Ljungsbro Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Paralegal en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer