Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13"

Transkript

1 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik på Göteborgs Tekniska College samt till de företag och handledare som de studerande kommer i kontakt med i samband med Lärande i Arbete, LIA. Göteborgs Tekniska College Göteborgs Tekniska College är resultatet av ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. Företaget ägs gemensamt av Volvo Personvagnar AB och AB Volvo tillsammans med Göteborgs Stad. GTC har verksamheter inom fyra olika utbildningsområden: Gymnasieskola Yrkeshögskola Yrkesvuxenutbildningar Uppdragsutbildningar Våra utbildningar bedrivs i moderna lokaler på Volvo Torslanda och Lindholmen. Yrkeshögskolan Myndigheten för Yrkeshögskolan bildades 2009 och samlar alla eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar under ett och samma tak. Yrkeshögskolan gick tidigare under benämningen Kvalificerad Yrkesutbildning, KY. Utbildningar inom Yrkeshögskolan är mellan 1-3 år långa, avgiftsfria, CSN-berättigade och finns inom de flesta branscher. Teoretiska studier varvas med praktik ute på företag. Mer information finns att läsa på Yrkeshögskolemyndighetens hemsida Produktionslogistik 210 Yh-poäng Utbildningen är en deltidsutbildning och bedrivs i 50% takt. Undervisning sker på onsdagskvällar samt enstaka lördagar. Denna utbildning ger därför våra studerande möjligheter att kombinera arbete och studier.

2 Utbildningens mål Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om flödesupplägg i produktion i syfte att förbättra lönsamheten, reducera bundet kapital och effektivisera flöden hur leverantörsutveckling kan ge förbättrad produktionslogistik hur planering och styrning av produktionsresurser och materialflöde sker med hjälp av affärssystem och vikten av korrekta in- och utdata hur kvalitetsarbete påverkar logistikflödet samt kunskaper om moderna kvalitetsverktyg hur lean production och lean logistics är uppbyggt och påverkar produktion och lönsamhet praktiska verktyg för att kunna analysera och förbättra material- och produktionsflöden ur ett leanperspektiv hur ett modernt industriföretag kan ges konkurrensfördelar genom effektivt lean-tänkande och tillämpad lean-filosofi förpackningens betydelse för ett effektivt logistikflöde färdigheter i att analysera flödesupplägg i produktion och självständigt kunna ge förslag på olika förbättringsåtgärder i syfte att förbättra lönsamheten, reducera bundet kapital och effektivisera flöden. planera och optimera materialflöden och lagernivåer på ett kostnadseffektivt sätt utföra flödesanalys och flödessimuleringar analysera produktionslogistikproblem och utföra praktiska lönsamhetsberäkningar praktiskt arbeta med leverantörsutveckling, ständiga förbättringar, hög leveransprecision och korta ledtider. utföra analyser med moderna kvalitetsverktyg använda praktiska verktyg för att kunna analysera och förbättra material- och produktionsflöden ur ett lean-perspektiv. presentera åtgärdsförslag och lönsamhetskalkyler på ett fackmässigt sätt ha goda insikter i branschens villkor och förutsättningar effektivt kommunicera muntligt och skriftligt till olika målgrupper reflektera kring sin egen personliga utveckling och sitt eget ledarskap kompetenser för att analysera flödesupplägg i produktion och självständigt kunna ge förslag på olika förbättringsåtgärder i syfte att förbättra lönsamheten, reducera bundet kapital och effektivisera flöden. planera och optimera materialflöden och lagernivåer på ett kostnadseffektivt sätt utföra flödesanalys och flödessimuleringar analysera produktionslogistikproblem och utföra praktiska lönsamhetsberäkningar praktiskt arbeta med leverantörsutveckling, ständiga förbättringar, hög leveransprecision och korta ledtider. utföra analyser med moderna kvalitetsverktyg använda praktiska verktyg för att kunna analysera och förbättra material- och produktionsflöden ur ett lean-perspektiv. presentera åtgärdsförslag och lönsamhetskalkyler på ett fackmässigt sätt ha goda insikter i branschens villkor och förutsättningar effektivt kommunicera muntligt och skriftligt till olika målgrupper reflektera kring sin egen personliga utveckling och sitt eget ledarskap

3 Kurser och poäng Utbildningen motsvarar 210 Yh-poäng och 5 Yh-poäng motsvarar en veckas studier. Kursöversikt Utbildningen består av 12 delkurser enligt nedan. Sammanlagt 210 poäng. Tillämpad matematik 15poäng Excel 10poäng Industriell projektplanering 10poäng Ledarskap och kommunikation i industriell produktion 10poäng Tillämpad produktionsekonomi 15poäng Produktionsprocessen 15poäng Produktionslogistik A 15poäng Produktionslogistik B 30poäng Förpackningsteknik 10poäng Lean Production 20poäng Lärande i arbete 1, 20poäng Lärande i arbete 2, 40poäng

4 Flödesschema över utbildningen LIU LIU1 LIA1 LIU LIU LIU2 LIA2 Ex! LIU1 Ledarskap och kommunikation Tillämpad matematik Excel Tillämpad produktionsekonomi Produktionslogistik A LIU2 Produktionsprocessen Förpackningsteknik Industriell projektplanering Produktionslogistik B Lean Production Beskrivning och upplägg för Lärande i arbete, LIA LIA utgörs på denna utbildning av två LIA-perioder varav den första fokuserar på att lära känna yrkesrollen och den andra på att genomföra ett projektarbete på arbetsplatsen. Eftersom utbildningen bedrivs i 50% takt gör LIA också det. Det betyder att man antigen kan göra LIA i 50% takt under de angivna tiden och arbeta 50% parallellt med LIA, eller att man kan göra LIA i 100% takt under halva den angivna tiden och arbeta 100% under de resterande halva perioden. Fundera över vilken lösning som passar dig och din arbetsgivare bäst! Göteborgs Tekniska Colleges strävan är att möjliggöra för våra studerande att kombinera studier och arbete med bibehållen kvalitet. Vår grundinställning är att vara så flexibla som möjligt i hur det som enskild studerande är möjligt att genomföra LIA, men vår erfarenhet säger oss att man får bättre kvalitet på LIA om man har möjlighet att ta tjänstledigt från sin anställning och genomföra praktiken under den angivna LIA-perioden och då helt fokusera på LIA. Om detta av olika skäl inte är möjligt är vi öppna för andra lösningar, tex. att genomföra LIA i lägre takt under längre period parallellt med arbetet. Huvudsaken är att man när utbildningen avslutas har genomfört sammanlagt 12 veckor LIA i 100% takt och uppnått samtliga kursmål för LIA-perioderna.

5 Lärande i arbete 1, 20p; LIA 1 v (8 veckor i 50% takt) Kursmål Den arbetsplatsförlagda utbildningen syftar till att konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen samt till att ge den studerande branschkännedom och erfarenheter som förberedelse för fortsatt utbildning inom produktionslogistik. Dessutom erbjuder kursen den studerande kunskap om olika tillämpningar av flödesupplägg i produktion, praktisk styrning av materialflöden samt insikt i produktionslogistiska problemställningar som olika företag arbetar med. Vidare erbjuder kursen, kunskaper om den yrkesroll utbildningen syftar till samt erfarenhet av arbetsuppgifter inom området. Efter genomförd kurs skall den studerande ha Kunskap om det aktuella företagets organisation av arbete inom produktionslogistik om exempel på en produktionslogistikers ansvar och arbetsuppgifter om exempel på olika verksamheter inom och utom företaget som en produktionslogistiker kan tänkas samarbeta med om företagets flödesupplägg i produktion om företagets styrning av materialflöden på en fördjupad nivå om hur praktiska logistiklösningar bidrar till lönsamhet Färdighet att hantera arbetsuppgifter inom yrkesområdet Kompetenser att kunna beskriva både behovet av och det egna ansvaret för sin fortsatta utveckling inom yrkesrollen Lärande i arbete 2, 40p; LIA 2 v (16 veckor i 50% takt) Kursmål Den arbetsplatsförlagda utbildningen syftar till att konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen samt till att ge den studerande branschkännedom och erfarenheter som förberedelse för fortsatt utbildning inom produktionslogistik och för att verka och växa i yrkesrollen. De studerande genomför enskilt eller i mindre grupp ett projektarbete på en arbetsplats. Projektet ska ha en tydlig koppling till produktionslogistik. I projektet beskriver och analyserar den studerande ett problem och presenterar ett förslag på lösning, alternativt gör en beskrivning och analys av ett företags flöden eller en enskild process med förslag på förbättringar. Projektet skall redovisas muntligt och skriftligt.

6 Efter genomförd kurs skall den studerande ha Kunskap fördjupad kunskap om för projektet relevant område inom produktionslogistiska processer Färdighet att använda och integrera förvärvade kunskaper för att analysera och lösa problem inom området produktionslogistik att formulera projektdirektiv och upprätta en projektplan att välja lämplig metod att göra relevanta avgränsningar. att genomföra projektuppföljning på ett professionellt sätt mha tex statusrapport att skriva en projektrapport med formellt språk och på ett professionellt sätt att muntligt redovisa projektet på ett professionellt sätt Kompetenser att kunna ta ansvar för och självständigt planera och leda projektet och bedöma resultatet att kunna beskriva både behovet av och det egna ansvaret för sin fortsatta utveckling. Arbetsgång Den studerande söker själv upp lämplig handledare på företaget. Tillsammans skriver de sedan en handlingsplan över LIA:n. Handlingsplanen för LIA-perioden ska vara ett enkelt dokument som handledaren och praktikanten tillsammans upprättar utifrån de mål som finns angivna för LIA-perioden. Med målen i fokus skrivs en generell plan där anpassning görs till praktikantens egna behov och intressen och arbetsplatsens möjligheter. Handlingsplanen ska sedan styra LIA:n och vara underlag för senare utvärdering. Handlingsplanen kan liknas vid en enkel arbetsbeskrivning där fokus ligger på att uppnå LIA-periodens mål. Handlingsplanen skickas till utbildningsansvarig Andrea Palmberg, Det är viktigt att inte se handlingsplanen som ett statiskt dokument som inte får ändras underpraktikens gång. Flera faktorer kan bidra till att handlingsplanen behöver ändras eller uppdateras. Syftet med handlingsplanen är att hålla kursen genom hela LIA-perioden och att kontinuerligt återkomma till målen för respektive LIA-period. Vad ska anges i handlingsplanen? Nedan kommer några frågor som kan vara till hjälp vid utformningen av handlingsplanen: Vad är LIA-periodens mål? Vad är praktikantens personliga mål med LIA-perioden?

7 Vilka aktiviteter och arbetsuppgifter bör praktikperioden innehålla för att nå angivna kompetensmål för LIA-perioden? Hur ska vi tillsammans arbeta för att bäst uppnå praktikperiodens, praktikantens och handledarens mål? Betygssättning och omdöme Som handledare är du ansvarig för att bedöma din praktikants prestationer under praktik och LIA i form av ett omdöme. Baserat på ditt omdöme betygssätter sedan lärarna på GTC den studerande. Utgå från de mål som varje LIA-period har och se om praktikanten uppfyller dessa enligt kriterierna G eller VG. Titta gärna på den handlingsplan som ni formulerat tillsammans och beskriv även kortfattat vad praktikanten arbetat med/tagit del av under LIAperioden. Tycker du det är svårt att göra ett omdöme eller tvekar om du ska godkänna praktikanten eller inte, kontakta kursansvarig för hjälp. Enklaste sättet att ge ett LIA-omdöme är via vår hemsida och rubriken Yrkeshögskolan Lärande i arbete. Omdömet ska vara GTC tillhanda senast sista dagen på praktikperioden. Praktikanten kan inte bli godkänd på LIA:n förrän omdömet är inlämnat. Handledaren och praktikanten bör gå igenom dokumentet tillsammans innan praktiken avslutats. Betygskriterier Betygsskalan som används är: Icke godkänd (IG), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) Betygsättningen i en kurs innebär värdering av nedanstående kriterier för respektive kursmål. Som ett komplement till de kursgemensamma betygskriterierna för LIA kan kursspecifika konkretiseringar användas. Betyget Icke godkänt (IG) Ej uppnått kursmålen Betyget Godkänt (G) Den studerande planerar och organiserar med viss handledning det egna arbetet på ett godtagbart sätt Den studerande kommunicerar med andra samt använder centrala begrepp inom kunskapsområdet Den studerande redovisar resultat och beskriver, förklarar, exemplifierar och diskuterar på en grundläggande nivå Den studerande tillämpar sina kunskaper i kända situationer Den studerande löser enkla uppgifter i få steg Den studerande redovisar en begränsad faktakunskap inom kunskapsområdet

8 Betyget Väl godkänd (VG) Den studerande planerar och organisera självständigt och på ett ändamålsenligt sätt det egna arbetet Den studerande kommunicerar situationsanpassat med andra samt använder vedertagen terminologi inom kunskapsområdet Den studerande redovisar resultat och beskriver, förklarar, exemplifierar och diskuterar på en avancerad nivå Den studerande tillämpar sina kunskaper i kända och nya situationer på ett adekvat sätt Den studerande löser omfattande uppgifter i flera steg Den studerande redovisar en omfattande faktakunskap inom kunskapsområdet Den studerande bedömer det färdiga resultatet samt anger vid avvikelser tänkbara orsaker Den studerande drar välgrundade, generella slutsatser samt analyserar, reflekterar, värderar och anger konsekvenser på ett utförligt och nyanserat sätt Försäkring Det finns flera olika försäkringar för Yh-studerande; personskadeförsäkring, ansvarsförsäkring och Student UT-försäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. Personskadeskyddet motsvarar skyddet i den generella Yh-studentförsäkringen i Sverige. Försäkringen tecknas och betalas av Myndigheten för Yrkeshögskolan genom Kammarkollegium: Ansvarsförsäkringen gäller under utbildningsmomentet lärande i arbete, LIA, i Sverige. Försäkringen omfattar skada som en Yh-studerande tillfogar en icke-statlig arbetsgivare eller företagare där utbildningen bedrivs. Den omfattar även skadestånd som arbetsgivaren eller företagaren får betala enligt skadeståndslagen om en Yh-studerande vållar en skada. Student UT-försäkringen är statens försäkring för svenska studenter som studerar eller praktiserar utomlands. Försäkringen innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd. Försäkringsskyddet gäller även när studenten reser till och från studielandet. Handledarutbildning GTC erbjuder en kostnadsfri handledarutbildning för samtliga LIA-handledare. Mer information samt anmälan sker till utbildningsansvarig Andrea Palmberg. Kontaktperson Andrea Palmberg, utbildningsansvarig Miriam Carfors, LIA-koordinator

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-10-10 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid.

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner Projektplan Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete Organisation Examination Placering/plats Dokumentation Rutiner Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Om projekt, allmänt 4 Projekt, vad är det?

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

2012 Vi vill och vågar

2012 Vi vill och vågar 2012 Vi vill och vågar 1 2 Syfte och mål Ung Entreprenör Torshälla ska utveckla elevers insikter om möjligheterna med företagande och entreprenörskap. Genom att öka kontakten mellan företag och skola väcker

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Paralegal en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning Projektledare Marie Hertin Maj Berg Copyright: Lidingö stad och Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Ändringar i materialet får endast göras efter författarnas medgivande. Foto: Lars Bergström Arbetsplatsförlagd

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer