Kvalificerad försäljning. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalificerad försäljning. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag"

Transkript

1 Kvalificerad försäljning Utbildningsbeskrivning till LIA-företag

2 Utbildningen i korthet Kvalificerad Försäljning är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på 400 YH-poäng. Den leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. En fjärdedel av utbildningstiden sker ute i arbetslivet på olika företag genom LIA, lärande i arbete. Fyra LIA-perioder ingår i utbildningen. Utbildningen är brett upplagd och ger kunskaper om bland annat försäljning, marknadsföring, företagsekonomi, ledarskap, affärsengelska, internationell handel och projektledning. Utbildningen läggs upp i nära samverkan med arbetslivet och leds av en ledningsgrupp där näringslivsrepresentanter har majoritet. Utbildningen leder till en yrkesroll som kvalificerad försäljare. Mer information om utbildningen kan du hitta på Nässjöakademins hemsida LIA-perioder Första LIA-perioden: Marknadsundersökning 20 p Den första LIA-perioden är på 4 veckor och infaller på vårterminen under utbildningens första år. Den ska ge kunskaper om hur ett marknadsundersökningsprojekt läggs upp och genomförs på ett företag. Under perioden skall den studerande delta i företagets marknadsinriktade aktiviteter, delta i kundbesök och kundkontakter. Den studerande ska sammanställa och redovisa en rapport över genomförd undersökning. Andra LIA-perioden: Marknadsprojekt 30 p Den andra LIA-perioden är på 6 veckor och sker i direkt anslutning till den första LIA:n, Marknadsundersökning och kan även genomföras på samma företag som denna. LIA:n ger kunskaper om hur ett sälj- och marknadsföringsprojekt med inriktning på enklare produkter och tjänster läggs upp och genomförs på ett företag. På LIA-företaget bör den studerande ingå i en projektgrupp. Den studerande ska sammanställa och redovisa en rapport över genomförd undersökning. Efter utfört projektuppdrag skall de studerande även presentera sin LIA-rapport vid ett för hela utbildningen avslutande seminarium. På detta seminarium är även LIAhandledarna inbjudna att delta. Tredje LIA-perioden: Strategisk planering 20 p Den tredje LIA-perioden är på 4 veckor och ligger i mitten av höstterminen år 2 LIA:n ska ge kunskaper om hur ett företag genomför ett strategiskt planeringsprojekt. Den studerande ska sammanställa och redovisa en rapport över genomförd undersökning. Efter utfört projektuppdrag skall de studerande presentera sin LIA-rapport vid ett för hela programmet avslutande seminarium. Under perioden skall den studerande delta i företagets marknadsinriktade aktiviteter, delta i kundbesök och kundkontakter. Fjärde LIA-perioden: Strategisk försäljning 30 p Den fjärde LIA-perioden är på 6 veckor. Den ligger sist i på vårterminen år 2 och är den kurs som avslutar utbildningen. LIA:n ska ge kunskap om hur företag kan arbeta med strategisk försäljning. Efter avslutad LIA presenterar de studerande sin LIA-period vid ett för hela utbildningen avslutande seminarium, dit också LIA-handledare är inbjudna.

3 Examensarbete I Utbildningen ingår också ett examensarbete på 5 veckor. Examensarbetet redovisas under den sista veckan i utbildningen. I examensarbetet ska den studerande tillämpa studierna inom valfritt fördjupningsområde inom de ämnen som ingår i utbildningen. Examensarbetet ska vara så omfattande att många av de förvärvade kunskaperna från utbildningens kurser kommer till nytta. Examensarbetet bör ha en tydlig koppling till yrkesrollen och relevanta företag och branscher. Arbetet kan kombineras med en eller flera LIA-perioden eller vara helt fristående. Examensarbetet redovisas skriftligt och muntligt i slutet av utbildningen och till denna redovisning är alla LIA-handledare som varit delaktiga i utbildningen inbjudna. Studenten genomgår följande kurser under utbildningen: Kvalificerad försäljning (25p) Kursen syftar till att ge kunskap och färdigheter i kundorienterat och målinriktat säljarbete och att utveckla förmågan att agera kreativt och effektivt i olika säljsituationer. I dagens affärsliv är god kommunikationsförmåga en avgörande framgångsfaktor. Kursen skall öka medvetenheten hos den studerande om vad som avses med kundnytta, kundtillfredsstallelse, kunden i centrum och vilka faktorer som spelar en strategiskt viktig roll nar det gäller att långsiktigt bygga upp hållbara servicefunktioner. Kursen syftar till att ge kunskap och färdigheter i försäljning som karaktäriseras av varor och tjänster med kort säljcykel samt få inblandade intressenter. Kursen ger kunskap om relationsmarknadsföring och värdeskapande processer i relationen kundföretag. Kursen skall ge fördjupade kunskaper i person- och gruppsykologi med fokus på kundvård inom både konsumentled och producentled. Marknadskommunikation (25p) Kursen ger kunskap i grunderna i kommunikationsteori. Kursen syftar även till att hos den studerande understryka den språkliga kommunikationen avgörande betydelse för att skapa goda relationer i affärslivet. Kursen skall ge studenten kunskaper och förståelse för hur företaget kan kommunicera med olika intressenter internt och externt i syfte att dels bygga upp starka varu- och firmamärken både nationellt och internationellt och skapa starka relationer till de viktigaste kundgrupperna. Marknadskunskap, -analys, -plan, -undersökning (25p) Kursen ger kunskaper om och färdigheter i marknadsföring samt fördjupad förståelse för marknadsföringens roll och betydelse i företag och omvärld. Kursen skall dessutom träna förmågan att planera och genomföra marknadsundersökningar. Kursen syftar till att upprätta en affärsplan och en marknadsplan med olika typer av strategier och ha tillämpat och visat på samband mellan affärsidé, omvärldsfaktorer, målformulering och strategier i marknadsföring samt förståelse för marknadsföringens roll och betydelse i företag och omvärld. Kursen syftar även till att skapa förståelse för ett entrepenöriellt arbetssätt samt stimulera intresset att starta eget. Kursen avser även att utveckla entreprenörskap och förmågan att utveckla en egen affärsidé och ett eget företag. Projektmetodik och presentationsteknik (25p) Den studerande ska efter genomgången kurs ha utvecklat sin förmåga att presentera information såväl muntligt som skriftligt samt utvecklat sin förmåga att självständigt planera och genomföra ett arbete av undersökande och utredande karaktär. Den studerande skall även kunna genomföra projektarbeten och samarbeta i olika konstellationer samt kunna använda relevanta datorverktyg. Sälj- och inköpsprocessen (25p) Kursen ger kunskap om inköpsprocessens och säljprocessens, olika steg

4 I inköpsprocessen ligger fokus på produkt-, leverantörs-, miljö- och kvalitetskunskap samt de lagar, regler och förordningar som påverkar upphandlingen. Kursen skall visa på hur ett målinriktat inköpsarbete kan medverka till det egna företagets ekonomi och utveckling. Kursen behandlar även logistiksystemets delar, logistikaktiviteterna i ett företag, planering och styrning, logistiskt förändringsarbete, affärssystem samt som exempel logistik i ett serviceföretag. Kursen ger inblick i säljprocessens olika steg från strategisk planering till genomförande och uppföljning. Kursen skall visa på hur ett målinriktat och kundorienterat säljarbete kan medverka till det egna företagets ekonomi och utveckling. I kursen får den studerande kunskap om olika typer av marknadsorganisationer. Vidare skall den studerande med stöd av marknadsundersökningar kunna göra försäljningsprognoser för såväl industri som handelsföretag. Internationell handel (25p) Kursen ger de studerande ingående kunskaper om global affärsverksamhet samt en ökad förståelse för de utmaningar som företagen möter i den alltmer globala marknaden. Kursen ger även kunskaper i användningen av vanligt förekommande dokument inom handeln, om leveransvillkor, tullprocedurer, hantering av valutaval och valutarisker samt om vanligt förekommande betalnings- och finansieringsformer och garantier. Affärsengelska (25p) Kursen syftar till att träna förmågan att läsa och förstå engelsk text samt tillgodogöra sig muntlig information på engelska inom marknadsförings- och säljområdet. Kursen syftar även till att träna förmågan att presentera längre sammanhängande information på ett begripligt sätt och diskutera på engelska samt kunna skriva yrkesrelevanta dokument på formellt god engelska. Ekonomisk analys, ekonomistyrning, nyckeltal (25p) Kursen skall ge den studerande djupare inblick i ett företags ekonomi genom att studera olika nyckeltal i företag samt behövliga kunskaper för att kunna bedöma ett företags ekonomiska ställning och förmåga att bedöma ekonomiska följder av olika beslut. Kursen skall vidare ge kunskaper om finansiering, beskattning och styrning av företag samt kunskaper om försäljningens ekonomiska grundförutsättningar och konsekvenser. Säljledaren (25p) Kursen ger grundläggande kunskaper i ledarskap inom försäljning. Kursen belyser samspelet mellan individ, grupp och organisation med fokus på ledarskap samt om hur ledarens roll påverkar gruppen. I kursen behandlas också frågor om målstyrning, förändring och uppföljning. Kursen belyser också hur man bygger långsiktiga och goda relationer till nyckelkunderna i företaget, som Key Account Manager. Kursen avser att träna förmågan att agera kreativt och effektivt ledarsituationer samt stimulera den personliga utvecklingen. Strategisk marknadsföring (25p) Kursen ger kunskap om hur en marknadsplan på strategisk nivå bereds, utformas och genomförs. Härvid analyseras branschers lönsamhet, företags konkurrensposition, produkters och affärsområdens marknads- och konkurrensförmåga samt hur kundmarknaden värderar och uppfattar företags konkurrensförmåga. Kursen innehåller olika sorters analysverktyg som hjälp för att formulera ett företags marknadsföringsstrategier. I kursen länkas marknadsföring till företagets övergripande affärsmål och strategier. Kursen syftar även till att ge kunskap om hur konkurrensstrategier formuleras mot bakgrund av interna och externa analyser såsom kundanalys, konkurrentanalys, branschanalys, omvärldsanalys och marknadsanalys. Strategisk försäljning (25p) Kursen syftar till att ge kunskap i komplex försäljning som karaktäriseras av komplicerade varor/tjänster, idéer och projekt med lång säljcykel och många intressenter på olika nivåer. Kursen

5 syftar vidare till att ge kunskap om hur man kartlägger kundens beslutsprocess samt kunna förklara hur tillträdesstrategier fungerar i olika organisationer. Praktisk information Den studerande följer arbetsplatsens tider samt de övriga regler som gäller på företaget/arbetsplatsen. Alla studerande inom yrkeshögskolan är försäkrade under studietiden, inlusive LIA-perioden. Den studerande skall i anslutning till praktikperioden skriva en rapport. Under första LIAperioden, LIA Design skrivs rapporten i dagboksform. Rapporten skall summera erfarenheterna från den företagsförlagda utbildningen. Information som är känslig för företaget utelämnas i rapporten. Fokus läggs istället på arbetssätt, process och egna erfarenheter. Studenterna redovisar även muntligt till LIA-ansvarig på skolan efter LIA-perioden. För varje LIA-period finns en ansvarig LIA-ansvarig lärare på skolan. LIA-läraren fungerar som coach gentemot studenterna i deras kontakter med LIA-företag och som kontaktperson gentemot LIA-handledare på företagen under LIA-perioden. LIA-handledaren på företaget ger ett betygsförslag i ett formulär som studenten lämnar på företaget tillsammans med en anvisning för betygssättning. Om handledaren anser att det finns risk för betyget Icke godkänd skall den studerande få veta det i så god tid att det finns möjlighet att rätta till det som brister. Om du har frågor eller synpunkter på hur praktiken skall läggas upp eller om det uppstår problem, som du vill diskutera med oss, nås vi lättast på följande telefonnummer LIA-ansvarig lärare : LIA 1 och LIA 2: Raymond Håkansson , LIA 3 och LIA 4: Marcus Ax, , Utbildningsansvarig: Martin Sievers, tel , Vi är mycket tacksamma för att ert företag ställer upp och ger studenten värdefulla kunskaper under Praktikperioden och hoppas att det arbete som studenten utför även skall vara till nytta för företaget Mer information om LIA hittar du i Nässjöakademins handledarguide för LIA som alla LIAhandledare får innan LIA:n, samt på Nässjöakademins hemsida

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Logistik- och verksamhetsutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun, Lärcenter Omfattning, poäng: 400 Studieort: Falköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd5-14

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd5-14 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling på Göteborgs Tekniska College samt till de företag och handledare som de studerande kommer i kontakt med

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling

Läs mer

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har en funktionsnedsättning eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Om

Läs mer

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013 hösten 2013 Rätt kompetens för verkligheten! Innehåll 3 Om Affärshögskolan 4 Affärsinriktad redovisningsekonom 6 Marknadsinriktad företagssäljare 8 Medicinteknisk säljare 10 Strategisk säljare 12 Teknisk

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Kursbeskrivningar Yrkeshögskoleutbildning Yh - Bank och försäkring Utbildning till Bank- och försäkringstjänsteman Start 3 sept 2012

Kursbeskrivningar Yrkeshögskoleutbildning Yh - Bank och försäkring Utbildning till Bank- och försäkringstjänsteman Start 3 sept 2012 Kursbeskrivningar Yrkeshögskoleutbildning Yh - Bank och försäkring Utbildning till Bank- och försäkringstjänsteman Start 3 sept 2012 Kurser poäng totalt varav teori 1. Bank- och försäkringslära 70 70 2.

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50%

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50% Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50% Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling på

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning 1 Innehåll Kort om yrkeshögskoleutbildning... 3 Arbetslivsanknytning... 3 LIA - Lärande i arbete... 3 Kursmål för LIA 1 och 2...

Läs mer