Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör"

Transkript

1 Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om -arbetet som resekonsult inom mötes och/eller upplevelseindustrin på privat- och affärsresebyrå som t.ex. reseproducent hos grupp och eventarrangör eller på flygbolag -affärs- och privatresemarknaden, dess kunder och deras behov - bokningssystemet Amadeus och omräkning av biljetter -hur man kan kombinerar olika sätt att boka reor -företagsekonomiska principer och resebyrårelaterad ekonomi -sambandet mellan individ-, grupp- och organisationsutveckling och veta vad som kännetecknar gott ledarskap -omvärlden och destinationeskunskap - branschgeografi -affärsmannaskap och kunskap om kommunikation, service, försäljning och kundbeteende -de lagar som styr marknadsföring och försäljning -den lagstiftning och de etiska normer inom näringen -den lagstiftning inom EU som berör resenäringen -frekventa resmål i ett internationellt perspektiv -de omvärldsfaktorer som påverkar resebranschen -trender och framtidsforskning relaterat till branschen -online-bokning och sociala medier Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i -att tillämpa ett konsultativt arbetsätt i sin yrkesroll -att använda sin personliga och sociala kompetens i kommunikation i olika former på såväl individ- som gruppnivå -att boka, prissätta och biljettera branschens samtliga produkter med hjälp av datoriserade bokningssystem -producera grupp- och evenemangsresor -använda ekonomistyrning för att uppnå ekonomiska mål -att tillämpa principer och metoder för marknadsföring och marknadskommunikation -tillämpa olika säljtekniker och metoder samt ha god insikt i säljprocessens olika moment -tillämpa metoder för att analysera kunders behov -muntlig och skriftlig kommunikation -använda resebranschens terminologi på engelska i kollegiala kontakter -att kommunicera med kunder på engelska -modern informationsteknik för bokning, prissättning och biljettering, för informationssökning, kommunikation, ekonomiskt och administrativt arbete, försäljning, och distribution av informationsmaterial, presentation och utbildning -online-bokning Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att -arbeta som resekonsult på privat- och affärsresebyrå, som reseproducent hos grupp och eventarrangör eller på flygbolag - utveckla sin yrkesroll för att verka inom ett yrke i ständig utveckling och förändring -utifrån ett affärsmannamässigt förhållningssätt arbeta med produktutveckling och kundrelationer. -med stöd av modern informationsteknik såväl genomföra som vidareutveckla sitt kommande arbete och yrkesroll -agera aktivt mot kund -arbeta med problemlösning -identifiera säljsignaler och matcha dem med kundens behov och betalningsförmåga -göra lönsamhetsberäkningar och fatta beslut i lönsamhetsfrågor -tillämpa ett affärsmannamässigt synsätt i relation till kunder och till verksamheten -ta affärsjuridiska hänsyn vid olika beslut inom resekonsultens kompetensområde, såsom

2 beslut inom marknads-, konsument-, köp- och avtals- och upphandlingsfrågor -utveckla sin kreativitet och innovationsförmåga -agera utifrån ett kvalitets-, säkerhets- och miljömedvetet tänkande Kursöversikt Kurs Poäng Amadeus och andra bokningssystem 50 Branschkunskap 55 Destinationsutveckling och omvärldskunskap 35 Entreprenörskap och affärsekonomi 25 Examensarbete 25 Lärande i arbete LIA 1 55 Lärande i arbete LIA 2 75 Marknadskommunikation 20 Organisation och ledarskap 20 Säljteknik, kund- och servicepsykologi samt kommunikation 40 Kurser Utbildningen har 10 huvudmoment/delkurs(er). Amadeus och andra bokningssystem YH-poäng: 50 Kursen skall ge kunskaper och färdigheter i vanligt förekommande datoriserade bokningssystem inom branschen. - boka, prissätta och biljettera inrikes och utrikes flyg via Amadeus Essentials I och II och Fares I och II - prissätta utrikes flyg enligt Amadeus Tariffs and Ticketing I - boka och prissätta hotell och hyrbilar via Amadeus och/eller andra bokningssystem - ändra och boka om befintliga bokningar - söka, boka och prissätta resor online - söka information genom Amadeus Information System, AIS - hantera köer och profiler i Amadeus - boka, prissätta och biljettera båt- och tågbiljetter - hantera och använda bokningssystemet GDS Branschkunskap YH-poäng: 55 Kursen ger kunskaper om resebranschens organisation och struktur nationellt och internationellt samt om olika kundgrupper och reseaktörer. Kursen skall ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna planera, boka och prissätta charter- och paketresor utifrån kundens och resenärens krav, behov, önskemål och förutsättningar. Kursen ger kunskaper om travel management och dess betydelse för att kostnadsoptimera resandet. Kursen ger kunskap om de juridiska villkor och skatteregler som gäller för resandet samt hur dessa tillämpas. Den studerande skall kunna: -tillämpa paketrese- och resegarantilagen -tillämpa avbeställningsskydd och reseförsäkringar -ta fram förslag på researrangemang till olika målgrupper -planera affärs-, privat- samt grupp- och konferensresor -planera ett event -förstå den egna yrkesrollen inom travel management -förstå komplexiteten i och vara medveten om olika aktörer som interagerar med varandra i resebranschen -göra en analys av kundens krav och förväntningar -göra en kalkyl utifrån givna förutsättningar såsom leverantörspriser,

3 företagets riktlinjer och krav samt förstå sambandet mellan tid och pengar, netto-/bruttopriser och moms -sammanställa och utvärdera paketarrangemang/program utifrån behovsanalys och kundens budget -formulera en offert och förstå de juridiska konsekvenserna avseende offert, accept och ingånget avtal såväl mot kund som leverantör -redogöra för gällande skatteregler för konferens-, studie och incentive Destinationsutveckling och omvärldskunskap YH-poäng: 35 Kursen ger kunskaper som krävs för att förstå en destinations uppbyggnad och betydelse. Kursen ger verktyg för omvärldsanalys och förmåga att identifiera och analysera trender och kulturfenomen samt förståelse för hur politiska, ekonomiska och kulturella faktorer påverkar turistströmmar regionalt, nationellt och internationellt. Kursen ger även kunskaper om turistnäringens betydelse för andra näringsgrenar samt för det lokala samhället. Efter genomgången kurs skall den studerande: -tillämpa geografiska kunskaper för att kunna utveckla svenska och internationella destinationer -ha ett ekoturistiskt förhållningssätt -förstå samband mellan etik, kultur, religion, politik och människosyn -utveckla resmål och destinationer med hänsyn taget till framtida behov -använda verktyg som bidrar till att utveckla kreativitet och nytänkande i arbetet med destinationsutveckling -förklara hur omvärldsfaktorer påverkar och styr resandemönster -upptäcka och tolka trender och inse deras betydelse för en destinations utveckling -relatera till hur förändringar och trender påverkar utvecklingen av destinationer -analysera och resonera kring destinationens betydelse för det lokala samhället, regionen, landet och världsdelen -vara medveten om resandets effekter utifrån begreppet hållbar turism -redogöra för branschgeografi inklusive IATA-geografi - redogöra för branschens säkerhetsarbete på nationell och internationell nivå samt kundens krav Entreprenörskap och affärsekonomi YH-poäng: 25 Kursen skall ge förmåga att utifrån ett entreprenöriellt perspektiv på affärsmannaskap arbeta med ekonomistyrning samt förmåga att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Kursen behandlar olika planeringsinstrument för budgetering och ekonomisk planering för att ge förståelse för effektivitetstänkande i reseföretag. Kursen ger förståelse för affärsidéns betydelse för ett företags framgång. - redogöra för och förstå affärsidéns betydelse för ett företags framgång -förklara skillnaden mellan olika juridiska företagsformer och dess betydelse i olika ekonomiska sammanhang. -hantera fakturerings- och betalningsrutiner -redogöra för och tillämpa metoder för kalkylering inom resebranschen -utnyttja ett kalkylprogram effektivt i samband med kalkylering -redogöra för hur momsen fungerar -beskriva vad som påverkar valutakurser samt göra valutaomvandlingar -göra resultat- och likviditetsbudgetar och kunna analysera utfallet -hantera en kontoplan för ett företag inom resenäringen och kontera enklare affärshändelser -göra bokslut inkl periodiseringar och tillämpning av vanliga skatteregler -beräkna och tolka olika nyckeltal i ett branschföretags bokslut -beräkna framtida kapitalbehov och ha insikt om olika möjligheter

4 till finansiering -förstå ekonomins betydelse i ett företags strategiska planering -förstå affärsplanens betydelse för ett reseföretag Examensarbete YH-poäng: 25 Kursen skall ge praktiska erfarenheter av ett större utredande arbete inom yrkesområdet. Arbetet kan genomföras enskilt eller i grupp och kan med fördel komma som ett uppdrag från arbetslivet. -tillämpa sina kunskaper från de teoretiska studierna för att med utgångspunkt från yrkesspecifika problemområden genomföra analys och utredning, presentera åtgärdsförslag och lösningar, sammanställa och slutligen presentera sitt examensarbete såväl muntligt som skriftligt -opponera på ett projektarbete och ge konstruktiv kritik i samband med Oppositionen Lärande i arbete LIA 1 YH-poäng: 55 Kursen skall under handledning ge studenterna praktiska erfarenheter inom yrket och tillfälle att få tillämpa teoretiska kunskaper från utbildningen. De studerande skall genom LIA-perioden ha fått utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrket. Under handledning ska de studerande under perioden agera resekonsulter på resebyrå, hos researrangör, reseföretag eller inom större företag inom privat- och affärsresor. -tillämpa kunskaper från tidigare delkurser för löpande arbete inom flera av de funktioner och roller som kan förekomma inom yrkesområdet -boka, prissätta och biljettera branschens produkter med hjälp av befintliga datoriserade bokningssystem -tillämpa metoder för att analysera kunders behov och anpassa säljtekniker och metoder efter dessa.

5 Lärande i arbete LIA 2 YH-poäng: 75 Kursen skall under viss handledning ge studenterna praktiska erfarenheter inom yrket och tillfälle att få tillämpa teoretiska kunskaper från utbildningen. De studerande skall genom LIA-perioden ha fått utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrket. Under handledning ska de studerande under perioden agera resekonsulter på resebyrå, hos researrangör, reseföretag eller inom större företag inom privat- och affärsresor. De studerande ska kunna utföra sina uppgifter på ett självständigt sätt. Arbetsuppgifternas svårighetsgrad ska ha ökat jämfört med LIA 1. -tillämpa kunskaper från tidigare delkurser för löpande arbete inom flera av de funktioner och roller som kan förekomma inom yrkesområdet -boka, prissätta och biljettera branschens produkter med hjälp av befintliga datoriserade bokningssystem -tillämpa metoder för att analysera kunders behov och anpassa säljtekniker och metoder efter dessa. Marknadskommunikation YH-poäng: 20 Kursen skall ge kunskaper och färdigheter i marknadsföring inom området. Kursen skall ge fördjupade kunskaper om teorier, metoder och tekniker som behövs för att uppnå uppsatta marknadsförings- och kommunikationsmål. Kursen skall ge kunskaper om lagar och regler som inverkar på relationen köpare - säljare, såväl generellt som specifikt för resebranschen. -tillämpa principer och metoder för marknadsföring och marknadskommunikation, -ha kunskap om hur sociala medier fungerar samt kunna kommunicera via dessa -beskriva relationsmarknadsföringen och dess metoder, -utföra enklare marknadsundersökningar och med dessa som underlag välja marknadsföringsåtgärd, -beskriva förekommande mediekanaler och veta vad som utmärker dessa när det gäller medievalets specifika förutsättningar, -kritiskt granska och bedöma ett marknadsföringsprojekt, -förklara skillnaden mellan olika företagsformer ur juridisk synvinkel -tillämpa grundläggande regler inom - marknadsrätt - konsumenträtt - köp- och avtalsrätt - försäkringsrätt -redogöra för regler vid obestånd och konkurs -redogöra för regler för mutor och bestickning. -ge exempel på grundläggande regler inom internationell avtalsrätt inom resebranschen -identifiera olika konflikter inom affärsjuridiken Organisation och ledarskap YH-poäng: 20 Kursen skall ge en överblick över organisationsstrukturer inom branschen. Kursen skall belysa varför organisationskulturen är en framgångsfaktor. Kursen ska öka förståelsen för samspelet mellan en organisations formella

6 och informella strukturer och processer samt hur dessa påverkar och påverkas av ledarskapet och individerna i organisationen. Kursen skall ge insikt i organisationens och ledarskapets betydelse för delaktighet och motivation. Kursen behandlar olika teorier om ledarskap. -redogöra för olika organisationsmodeller -förstå, utveckla resekonsultens roll och funktion i en organisation -redogöra för gällande kollektivavtal inom resenäringen -beskriva och förstå hur olika typer av ledarskap påverkar en organisation -förstå de processer som påverkar en grupp -använda olika modeller för konflikthantering -definiera vad organisationskultur är och redogöra för varför denna har betydelse för företags förtroende och lönsamhet Säljteknik, kund- och servicepsykologi samt kommunikation YH-poäng: 40 Kursen ger kunskap om och kompetens i hur man arbetar med försäljning, service och kundvård. Kursen ger färdighet i säljteknik samt genomförande av hela säljprocessen. Kursen utvecklar kompetensen att agera som aktiv säljare. Kursen ger kunskaper om och förståelse för processer i samspelet mellan sändare och mottagare och träning i att tolka och förmedla verbala, icke-verbala och visuella budskap. Kursen ökar förmågan att på engelska och svenska uttrycka sig muntligt och skriftligt i olika yrkessituationer och att anpassa form och innehåll till syfte och mottagare. Kursen ger den studerande kännedom om sig själv, sin egen roll och dess betydelse i mötet med kund samt förmåga att tillämpa kunskaper i psykologisk teori. Den skall förstå betydelsen av och utöva det goda värdskapet. Den studerande skall kunna: -tillämpa olika säljtekniker och metoder -utforma säljbudskap -förstå de mekanismer som påverkar kommunikationen och kunna hantera situationer där hinder för kommunikation föreligger -utforma texter, på svenska och engelska, anpassade till olika mottagare och sammanhang -finna, strukturera, sammanfatta och redigera information -använda och arbeta med text- och layoutprogram -tolka och analysera text och bild samt värdera budskap och målgrupp -planera och genomföra informerande och argumenterande presentationer inför större och mindre grupper och använda tekniska hjälpmedel för att förstärka budskapet -redogöra för servicebegreppet och dess betydelse.

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har en funktionsnedsättning eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Om

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Två inriktningar. Väljer mellan dessa till ÅK2

Två inriktningar. Väljer mellan dessa till ÅK2 EKONOMI programmet Två inriktningar Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som: redovisning, kalkylering, marknadsföring, företagande samt ledarskap och organisation. Inriktningen

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning 1 Innehåll Kort om yrkeshögskoleutbildning... 3 Arbetslivsanknytning... 3 LIA - Lärande i arbete... 3 Kursmål för LIA 1 och 2...

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Offentlig upphandlare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Vill du arbeta med både juridik och ekonomi? Tycker du dessutom om att leda projekt? Då är utbildningen till Offentlig upphandlare

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Logistik- och verksamhetsutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun, Lärcenter Omfattning, poäng: 400 Studieort: Falköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer