Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om"

Transkript

1 Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare, affärsutveckling Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om - att leda, orgnaisera, utveckla och producera evenemang inom mötesindustrin och Event Marketing - kommunikation - marknadsföring - dramaturgi och dramatisk form samt ljud, ljus, färg, musik och scenteknik i en evenemangsproduktion - lagar och avtal som berör olika personalgrupper - miljö och kvalitet och säkerhet relaterat till de olika verksamhetsfälten - olika medieval -event marketing som marknadsföringsmetod i relation till andra metoder i marknadsmixen - säljteknik och säljprocesser - retorik - ekonomi och evenemangsfinansiering - ledarstilar -grupprocesser och relation individ - grupp - organisationsformer - kreativa processer - lagar och etiska regler som styr marknadsföring och försäljning -betydelsen av mänskliga möten och upplevelser i ett evenemang - utvärderingsmetoder - arbetsledning -marknadskommunikation - sociala medier - trender och omvärldsanalys - konflikthantering - PR och sponsring -privata och offentliga aktörer och hur de samverkar Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i - att utveckla en idéskiss till en klar produktion - använda dramaturgi och dramatisk form samt ljud, ljus, färg, musik och scenteknik i en evenemangsproduktion - kommunicera med kunder och medarbetare - kommunicera uppsatta mål till individ och grupp - att utveckla nya idéer i samarbete med medarbetare - bidra till att skapa ett effektivt team - att lösa problem i en projektgrupp - att kommunicera i såväl tal som skrift på engleska och svenska - val av stil och språk i texter beroende på situation och mottagare - att tillämpa säljprocessens olika moment och använda olika säljtekniker och metoder - kommunicera på ett adekvat och kompetent sätt i interkulturella möten - att göra rätt mediaval - tillämpa lagar och regler som styr marknadsföring och försäljning - att tala och agera inför större ochmindre grupper och använda de retoriska medel som krävs för att budskapet skall nå mottagaren - nödvändiga IT-verktyg och program samt kreativt använda dem

2 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att - ha ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsorgansiation inom Event Marketing och evenemangsledning - i arbetsledande positioner arbeta med evenemang i ett Event Marketing-företag eller med publika evenemang - leda arbetet med att miljö- och kvalitetssäkra evenemang samt ansvara för säkerhetsarbetet under ett evenemang - planera, organsiera, leda och marknadsföra en produktion i samarbete med beställaren samt mäta effekterna av produktionen - leda en produktion mot uppsatta mål - analysera och lösa kommunikationsproblem i en grupp - förhandla med sponsorer och andra aktörer -ansvara för personaladministrativa uppgifter samt tillämpa lagar och avtal -analysera en kunds behov av markandsföring samt föreslå åtgärder från ett eventmarketingperspektiv - utöva ett personlig ledarskap Kursöversikt Kurs Poäng Affärsekonomi 20 Evenemangsproduktion 30 Event Marketing 30 Examensarbete 25 IT 15 Kommunikation och media 20 Kreativitet och utveckling 10 Kvalitet, miljö och säkerhet 15 Lärande i arbete, LIA 130 Marknadskommunikation och integrerad kommunikation 30 Organisation och ledarskap 25 Project Management 30 Service och säljteknik 20 Kurser Utbildningen har 13 huvudmoment/delkurs(er). Affärsekonomi YH-poäng: 20 Kursen skall ge förmåga att inse ekonomistyrningens betydelse för att uppnå och följa upp olika verksamhetsmål, olika planeringsinstrument för budgetering och ekonomisk planering och en förståelse för effektivitetstänkande när det gäller event- och evenemangsföretag. - förklara skillnaden mellan olika juridiska företagsformer - upprätta en affärsplanen för ett branschföretag - redogöra för och tillämpa metoder för kalkylering - använda kalkylprogram, göra lönsamhetsbedömningar - göra resultat- och likviditetsbudgetar - tolka olika nyckeltal i ett företags bokslut - beräkna framtida kapitalbehov - ha insikt om olika möjligheter till finansiering Evenemangsproduktion Kursen ska ge förmåga att skapa och strukturera en evenemangsproduktion, att klargöra olika behov i samband med produktionen samt att identifiera och tydliggöra evenemangets mål. Kursen skall ge färdigheter i och kunskap om

3 de metoder och den teknik som behövs. Vidare skall kursen också ge förmåga att i olika scenarier förutse och upptäcka problem i samband med en produktion samt förmåga till problemlösning. Vidare skall kursen ge förmåga att utvärdera och mäta effekter och resultat i relation till uppsatta mål. Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - skapa, planera, leda och genomföra publika evenemang och evenemang inom event marketing - anställa och leda personal - använda dramaturgi och dramatisk form i en produktion - använda kunskap om ljud, ljus, färg, musik och scenteknik i en produktion - -- förutse produktionsproblem - lösa problem i reella situationer - ansvara för försäkringar och för att lagar, förordningar och etiska regler följs i en produktion - ansvara för kontakter med myndigheter Event Marketing Kursen skall ge förmåga att leda, planera, organisera arbetet i ett Event Marketing-företag samt att arbeta med och ansvara för olika uppdrag och produktioner. Kursen skall även ge kunskap om event marketing som metod och dess roll och betydelse som marknadsföringsmetod i en samlad marknadsmix. Vidare skall kursen ge kunskap om samt förmåga att planera och i företaget använda frekventa metoder inom event marketing. - förstå relationen mellan produkt/varumärke och målgrupp - planera ett event med både intern och extern inriktning, utifrån kundens målsättningar, strategier och värdringar - utvärdera och mäta effekter av Event Marketing - förstå och tillämpa entreprenöriella strategier och metoder - göra och följa upp en ekonomisk planering för ett event - finna olika vägar för finansiering av ett evenemang utifrån olika Förutsättningar Examensarbete YH-poäng: 25 Kursen ger förmågan att skaffa kunskap om och inse vikten av ett vetenskapligt betraktelsesätt vid användandet av olika metoder för utredningar och undersökningar. Kursen skall utveckla den studerandes förmåga att systematiskt samla, bearbeta, sammanställa, analysera, utvärdera och redovisa information. Kursen skall ge den studerande möjlighet att självständigt få arbeta med och presentera ett eget valt ämne eller en av branschen beställd eller efterfrågad undersökning eller produktion. Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - avgränsa och formulera en problemställning - formulera ett syfte och mål - planlägga en undersökning - välja lämpliga metoder beroende på typ av arbete - bearbeta, analysera och dra slutsatser av insamlad information - välja lämpliga metoder för redovisning av erhållna resultat såväl skriftligt som muntligt - sammanställa examensarbetet skriftligt och muntligt på ett korrekt och

4 övertygande sätt - utöva opponentskap. IT YH-poäng: 15 Kursen ska ge förmåga att använda IT som ett verktyg i arbete på ett företag eller i en evenemangsorganisation. Kursen ska dels ge kunskap om program som används för arbetet med företagets eller organisationens egen ekonomi, administration och marknadskommunikation. - använda standardprogram - skapa mallar för administrativa dokument, budget- och offertkalkyler - producera presentationsmaterial - använda program som redskap i administration, marknadskommunikation och försäljning med avseende på kundkontakter, kund- och försäljningsstatistik samt utskick Kommunikation och media YH-poäng: 20 Kursen skall ge förmåga att identifiera och analysera ett evenemangsföretags kommunikations- och informationsbehov, planera kommunikations- och informationsstrategier samt delta i företagets arbete med kommunikation och information. Kursen skall också ge kunskap om media och vilken roll media har för ett evenemangsföretag. Kursen ger goda språkliga och stilistiska kunskaper samt färdigheter i retorik och presentationsteknik. Efter kursen ska den studerande kunna: - tillämpa teoretiska kunskaper om kommunikation/information - delta i utveckling av en kommunikations- och informationspolicy - förstå sambandet mellan ett företags policy och dess image - analysera texters syfte, budskap, stil och språkriktighet - språkligt och formellt korrekt utforma texter i det vardagliga arbetet - utforma olika slag av säljande och påverkande text - känna till mediemarknadens struktur och olika medias sätt att arbeta göra - rätt medieval i en given situation - förstå vikten av varumärkeshantering Kreativitet och utveckling YH-poäng: 10 Kursen ska ge kunskaper om och erfarenheter av den kreativa processen och olika former av tänkande. Kursen ska ge kunskap om olika strategier för att skapa förutsättningar för kreativitet, positivt och innovativt tänkande samt förmåga att på ett evenemangsföretag skapa nya idéer och nya produkter. Genom rumsanalys, studier av färg, form och ljusets inverkan på rummet belyses några av de problem och möjligheter man möter i skapandet av rum ämnade åt ett specifikt sammanhang och möte. - redogöra för den kreativa processens olika faser - känna tilltro till sin egen kreativa förmåga, - medvetet sträva efter att i sitt tänkande bryta existerande tankemönster och ramar och visa på andra perspektiv - utifrån givna förutsättningar skapa ett kreativt event, - ha strategier för att skapa förmåga till kreativt tänkande och handling - förstå rummets, tidens, platsens betydelse för ett event

5 Kvalitet, miljö och säkerhet YH-poäng: 15 Kursen ska ge kunskaper om och färdigheter i arbetet med kvalitet. Kursen ger också en orientering om ISO samt kunskap om kvalitet, säkerhet och miljöpolicy som marknadsföringsverktyg. Kursen ger fördjupade kunskaper om säkerhetsfrågor inkl. lagar och förordningar i samband med ett evenemang. Vidare ska kursen ge förmågan att efter en miljöanalys kunna utarbeta och implementera en miljöpolicy på ett företag. - redogöra för kvalitetsbegreppet och dess betydelse för utvecklingen av evenemangsnäringen - planera för och leda kvalitetsarbete utifrån de kontrollmetoder som finns - förklara för medarbetare hur kvalitet, säkerhet och miljö kan vara försäljningsargument i företagets marknadsföring - förklara grundläggande ekologiska samband - redogöra för lagar, bestämmelser och internationella avtal som styr miljöarbetet - göra en miljöanalys - utarbeta en övergripande miljöpolicy - veta om hur den kan förmedlas till alla på en arbetsplats LIA YH-poäng: 130 Kursen ska ge möjlighet att på arbetsplatser inom branschområdet tillämpa såväl praktiska som teoretiska kunskaper, vilka förvärvats i utbildningens övriga kurser. Kursen skall utveckla förmågan att planera, leda och genomföra ett evenemang samt att i relation till formulerade mål utvärdera dess resultat och effekter. - upprätta och ansvara för budget i en evenemangsproduktion - mäta och utvärdera dess ekonomiska resultat - leda, ansvara för och arbeta med intern och extern kommunikation och information under en evenemangsproduktion - tillämpa olika marknadskommunikativa metoder - välja media med utgångspunkt från ett givet evenemangsprojekt - tillämpa kunskaperna från tidigare delkurser i en yrkesmässig helhet, - självständigt och tillsammans med andra utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom yrkesområdet med hjälp av relevanta och moderna arbetsmetoder Marknadskommunikation och integrerad kommunikation Kursen ska ge kunskaper och färdigheter i marknadsföring och integrerad kommunikation med tillämpning inom målområdet. Kursen skall ge kunskaper om teorier, metoder och tekniker som behövs för att ett företag eller en organisation ska kunna uppnå sina marknadsförings- och kommunikationsmål. - förklara och veta skillnaden mellan relationsmarknadsföring och massmarknadsföring - förstå vad som utmärker tjänstemarknadsföringen - välja marknadskommunikativa metoder utifrån kontext och målgrupp - tillämpa olika marknadsundersökningsmetoder - skaffa nödvändig information för att kunna fatta beslut i

6 marknadsföringsprocessen - redogöra för olika lagar och etiska normer inom marknadsföringsområdet - utforma marknadsföringsåtgärder utifrån en affärsidé för att uppnå marknadsföringsmål - kunna göra en marknadsplan avseende hela företaget eller med fokus på ett enskilt evenemang - göra en plan för den integrerade kommunikationen Organisation och ledarskap YH-poäng: 25 Kursen skall ge praktiska kunskaper i att utöva ledarskap i relation till såväl individer som grupper utifrån modell och teori. Kursen skall också ge de studerande grundläggande kunskaper om olika organisationsformer och arbetssätt. Kursen skall också ge kunskaper om behovet av samt färdigheter i praktisk tillämpning av förändringsarbete i ett företag. - redovisa kunskaper i psykologisk teori med betoning på arbets- och organisationspsykologi - tillämpa målstyrning i praktiken - formulera och följa upp mål och handlingsplaner - analysera en organisation - redovisa kunskaper i motivationsteori och ha handlingsalternativ för att öka arbetstillfredsställelse och motivation hos personal - tillämpa modeller för ledarskap och grupputvecklingsteori för att skapa ett effektivt teamarbete - redogöra för hur man bedriver förändringsarbete i organisationer - redogöra för metoder för konflikthantering - ha kännedom om arbetsrättsliga frågor Project Management Kursens syfte är att ge teoretisk och praktisk kunskap om intraprenörskap och projektledning. Efter genomgången kurs skall deltagarna dels förstå vad det innebär att verka som intraprenör, dels veta vad som krävs för att initiera planera, genomföra och avsluta ett projekt på ett effektivt sätt. Efter kursen skall den studerande kunna: - förstå intraprenörens roll och funktion - förstå projektledarens roll och funktion - initiera, planera, genomföra och avsluta ett projekt - inse betydelsen av förankring och kommunikation - planera, organisera och leda ett projekt - formulera och tydliggöra projektmål - planera projektresurser - strukturera och genomföra utvärderingar av ett projekt i relation till uppsatta Projektmål Service och säljteknik YH-poäng: 20 Kursen skall ge grundläggande kunskaper om och färdigheter i säljteknik. Kursen skall även ge kompetens i hur man genomför olika moment i säljprocessen? inkluderande förberedelse och uppföljning samt hur man urskiljer framgångsfaktorerna. Kursen skall dessutom ge kunskaper om servicens betydelse för Event Marketingföretag och för

7 evenemangsproducenter. - redogöra för köp- och säljprocesser - planera, genomföra och utvärdera en säljprocess - redogöra för och tillämpa olika säljstödsystem - relatera säljsamtalet till andra försäljningsfrämjande åtgärder inom ett företag - redogöra för servicebegreppet samt förstå vikten av ett professionellt värdskap - förstå betydelsen av service för långsiktiga kundrelationer och mycket nöjd kund - genomföra förhandlingar och träffa avtal - formulera avtal och skriva offerter

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits

Läs mer

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Profil: Utgång: Design- och produktutveckling Design- och produktutveckling Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år (SKOLFS 2015:10)

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer