Lokal social ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal social ekonomi 2001-10-31"

Transkript

1 Lokal social ekonomi Bo Eriksson

2 UPPFÖLJNING LOKAL SOCIAL EKONOMI Uppföljningsrapport Innehållsförteckning Sammanfattning 4-8 Bakgrund 4-5 Resultat 5-6 Ansökningar om fortsatt verksamhet år Utveckling av den lokala sociala ekonomins 7-8 verksamhetskoncept Resultat 9-19 Projektprocess och verksamhetsutveckling 9-10 Måluppfyllelse i relation till förväntat resultat Resursförbrukning 16 SWOT-analys Slutsatser Ansökningar om fortsatt verksamhet Sammanfattning 20 SKS Systuga Stattena 21 Projekt Arbetsmarknaden - Kommunikation och Introduktion 22 Helsingborgshems IT-punkter 23 Time Out inklusive Skolbasketprojektet 24 Kanonprojektet / Bussprojektet 25 Cyber Café IT-Smedjan 26 Utveckling av den lokala sociala ekonomin Inledning Företagens sociala ansvarstagande Kooperativ utveckling Självanställning och mikrokrediter Övergångsarbetsmarknad Social sammanhållning

3 Bilagor 1. Deltagarenkäter 2. Uppföljning Arbetsförmedlingen 3. Verksamhetsrapport SKS Systuga Stattena 4. Ansökan SKS Systuga Stattena Verksamhetsrapport Helsingborgshems IT-punkter 6. Verksamhetsrapport Projekt Arbetsmarknaden - Kommunikation & Introduktion 7. Ansökan Projekt Arbetsmarknaden - Kommunikation & Introduktion Verksamhetsrapport Time Out 9. Ansökan Time Out inklusive Skolbasketprojektet Verksamhetsrapport Kanonprojektet 11. Verksamhetsrapport Bussprojektet 12. Ansökan Kanon- och Bussprojekten Verksamhetsrapport Cyber Café IT-Smedjan 14. Ansökan Cyber Café IT-Smedjan Källförteckning 3

4 Sammanfattning Bakgrund Under 1990-talet omstrukturerades den svenska arbetsmarknaden på ett genomgripande sätt. I början av decenniet försvann ett stort antal arbeten inom industri och offentlig service. En rad insatser har därefter initierats för att främja utvecklingen av en ny ekonomi samt ökad sysselsättning. De senaste åren har vi haft en stark tillväxt med stigande efterfrågan på arbetskraft. Det råder dock fortfarande stor obalans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Dessutom är ekonomin för tillfället i en avmattningsfas där antalet varsel ökar. Totalt sett är efterfrågan på arbetskraft svagare än tillgången men samtidigt råder brist på arbetskraft inom vissa sektorer på arbetsmarknaden beroende på att det finns för få arbetssökande med efterfrågad kompetens inom just dessa områden. En sektor av ekonomin som tilldragit sig ökad uppmärksamhet under senare år är den s.k. nya sociala ekonomin. Den sociala ekonomin ses som en möjlighet bland andra att skapa nya arbetstillfällen. I Helsingborg, liksom i många andra orter med hög arbetslöshet, har den nya sociala ekonomin bl.a. setts som en möjlighet att skapa en övergångsarbetsmarknad för arbetslösa med låg konkurrensförmåga på privata och offentliga arbetsmarknader initierade därför Utvecklingsnämnden ett pilotprojekt, Livsrum, för utveckling av en lokal social ekonomi. Projektet har utvecklats i flera etapper och dess genomförandefas påbörjades och är pågående. Bl.a. på grund av ändrade ekonomiska förutsättningar har projektets ursprungliga ambitionsnivå sänkts under projektperioden men det grundläggande konceptet för utveckling av en lokal social ekonomi har bibehållits. Det första årets verksamhet utvärderades under hösten år Resultatet finns redovisat i uppföljningsrapport, daterad , "Ett försök att praktisera social ekonomi". I föreliggande rapport, "Uppföljningsrapport - Lokal social ekonomi", redovisas projektresultaten för perioden t.o.m Projektets bakgrund, projektprocessens förlopp samt den verksamhetsutveckling som skett beskrivs ytterligare i avsnittet "Resultat" i föreliggande rapport. Verksamhetsutvecklingen inom den lokala sociala ekonomin har utgått ifrån att eftersträva ett socialt entreprenörskap i projekt- eller företagsform. Livsrum förväntades dels främja tillkomsten av kooperativ verksamhet i form av ekonomiska föreningar och dels stimulera och motivera det lokala förenings- och organisationslivet till verksamheter av samhällsekonomisk betydelse. Helsingborgs stad har velat vara medpart och delfinansiär, inte huvudaktör. Tanken har varit att projekt och företag inom den lokala sociala ekonomin borde drivas genom en kombination av offentlig finansiering, kommersiell verksamhet, sponsring och oavlönade/ideella insatser. Styrgruppen för Livsrum fattade initialt beslut om delfinansiering av verksamheter inom den lokala sociala ekonomins ram på grundval av följande kriterier: Verksamheterna skall skapa nya arbetstillfällen och bygga på produktion av varor och/eller tjänster. Verksamheternas uppdrag kan finnas såväl på konkurrensutsatta som på ickekonkurrensutsatta områden. 4

5 Verksamheterna skall vara organisatoriskt fristående och drivas i former som utesluter enskilt vinstintresse. Överskott i verksamheten skall användas för att täcka framtida behov inom denna. Verksamheterna skall i huvudsak vara lokalt förankrade på stadsdels- eller bynivå och främja medborgarstyrda utvecklingsinitiativ. Verksamheterna skall ha något att bidra med som leder till ekonomisk och social utveckling för individ och samhälle. Samtliga delprojekt som utvecklats inom ramen för den lokala sociala ekonomin beskrevs ingående i utvärderingsrapport Under år 2001 har nämnden tecknat avtal med nio anordnare om verksamhet inom den lokala sociala ekonomins ram. Samtliga verksamheter, med ett undantag, drivs av ideella föreningar. En av verksamheterna, Syateljé Kitab har avvecklats under året. Fakta om verksamheten i de åtta projekt som drivits under hela år 2001 finns redovisade i föreliggande rapport i avsnittet som rör ansökningar om fortsatt verksamhetsstöd under år Resultat Då ett halvt år återstår av den planerade projekttiden för Livsrum har totalt 269 arbetstillfällen skapats inom den lokala sociala ekonomins ram. I dagsläget finns 160 av dessa kvar. Det betyder att den ursprungliga målsättningen att skapa en lokal social ekonomi med 400 jobb inte har nåtts. Orsakerna till detta beskrivs i föreliggande rapport och består framförallt i förändrade ekonomiska förutsättningar som också inneburit en lägre ambitionsnivå i relation till de ursprungliga målen. Behoven av arbetstillfällen inom en lokal social ekonomi för de som har uppenbara svårigheter att konkurrera om befintliga jobb, men vill göra en produktiv arbetsinsats, har under projektperioden ökat och kommer på kort sikt att öka ytterligare under de närmaste åren. Med anledning av detta förordas en ambitionshöjning för verksamhetsområdet lokal social ekonomi under kommande år och en ny gemensam satsning från Utvecklingsnämnden, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En rad positiva effekter kan konstateras som en följd av hittills genomförda insatser. Verksamheterna har i hög grad medfört samhällsnytta i olika former. Den sysselsättningspotential som skapats i projekten har i mycket hög utsträckning också utnyttjats av remittenterna. Kostnaderna för utvecklingsplatser i projekten är små i relation till projektens effekt. 58 personer, som tidigare varit arbetslösa under lång tid, har erhållit varaktiga anställningar på reguljär arbetsmarknad och inom den lokala sociala ekonomin. Deltagarna i projekten är i hög utsträckning positiva till de verksamheter de deltagit i. De upplever sig ha haft nytta av verksamheten, ha haft arbetsuppgifter som varit meningsfulla och de har kunnat skaffa sig nya erfarenheter och kunskaper genom att delta. Att utveckla en lokal social ekonomi är ett nytt grepp för att angripa extrem långtidsarbetslöshet. Det har i viss utsträckning varit och är fortfarande problem att vinna legitimitet och förståelse för konceptet som sådant. De redovisade resultaten borde bidra till att öka denna legitimitet. 5

6 Att bereda långtidsarbetslösa möjligheter att arbeta inom en lokal social ekonomi är förenat med betydligt lägre undanträngningseffekter än placeringar i företag eller offentlig sektor. Risken för inlåsningseffekter kan dock vara större. Det senare motverkas av att föreningsmänniskor ofta har ett stort nätverk och att information om goda arbetsinsatser på så sätt sprids till andra aktörer som har behov av att anställa. Inför det fortsatta arbetet med verksamhetsområdet känns det angeläget att inte bara värna om de resultat som hittills uppnåtts utan att också förbättra redan etablerade verksamheter samt utveckla nya aktiviteter som kan förstärka den lokala sociala ekonomins betydelse för tillväxt och sysselsättning i Helsingborg. Ansökningar om fortsatt verksamhet år 2002 Samtliga pågående delprojekt inom den lokala sociala ekonomins ram har inlämnat ansökningar om stöd till fortsatt verksamhet under år Verksamheternas kostnader har under innevarande år täckts genom egna tillskott från verksamhetsanordnarna, verksamhetsbidrag från Utvecklingsnämnden samt lönebidrag för vissa projektledartjänster. Nästkommande år kan ytterligare två inkomstkällor komma att bidra till finansieringen, aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen för vissa platser samt mindre bidrag från Sparbanksstiftelsen till något eller några delprojekt. I dagsläget är dock varken avtal om aktivitetsgaranti tecknat med Arbetsförmedlingen eller de till Sparbanksstiftelsen inlämnade ansökningarna bedömda. Av nedan uppställning framgår sökta belopp, förekomst av lönebidrag samt i vilka projekt Arbetsförmedlingen önskar disponera platser för Aktivitetsgarantins räkning. SKS Systuga Stattena Lönebidrag Helsingborgshems IT-punkter Lönebidrag Projekt AKI Lönebidrag (2) Time Out / Skolbasket A-garanti Kanon / Buss Lönebidrag (2) A-garanti Cyber Café IT-Smedjan Lönebidrag Summa Sökta driftsbidrag utgör således under förutsättning att nuvarande lönebidrag förlängs. Samtliga projekt har sökt bidrag hos Sparbanksstiftelsen med varierande summor. Vissa projekt önskar i händelse av beviljad ansökan använda dessa medel för kvalitetshöjning i projektet medan andra i sin ansökan angivit att beviljade medel minskar behovet av ekonomiskt stöd från Utvecklingsnämndens sida. Arbetsförmedlingen önskar teckna avtal om tillgång till årsplatser i projekten Time Out / Skolbasket samt Kanon / Buss för aktivitetsgarantins räkning. 6

7 Ett aktivitetsbidrag utgår för dessa platser till Utvecklingsnämnden med högst 150 kr per dag och deltagare. Sammantaget skulle ett sådant avtal tillföra omkring kr till finansiering av projektens drift. Utveckling av den lokala sociala ekonomins verksamhetskoncept Att utveckla en lokal social ekonomi kräver långsiktighet, tålamod och målinriktat arbete. Då pilotprojektets förutsättningar, som framgår av ovanstående beskrivning, kraftigt förändrats har det varit nödvändigt att efterhand revidera målsättning och genomförandeplan för verksamhetsområdet. De senaste förändringarna genomfördes inför år 2001 efter att en delutvärdering presenterats för nämnden. Den ursprungligen tänkta projektperioden för Livsrum sträcker sig till maj månads utgång nästa år. Det är därför lämpligt att redan nu börja fundera på hur utvecklingen av den lokala sociala ekonomin bör bedrivas i framtiden. Ett viktigt vägval är att ta ställning till om ambitionen skall vara att enbart förvalta det som hittills uppnåtts eller om den även skall innefatta utvecklingsinsatser och nya projekt. De projekt som nu pågår har, efter nedläggningen av Livsrum, organisatoriskt inordnats under verksamhetsområdet `Social ekonomi i Utvecklingsnämndens förvaltningsorganisation. De hittills uppnådda resultaten är, enligt min mening, en god grund att bygga en fortsatt utveckling av den lokala sociala ekonomin på. Pågående verksamheter är väl etablerade men för att utveckling av verksamhetsinnehåll och alternativ till offentlig finansiering skall fortgå är det nödvändigt att fortsätta arbeta i enlighet med den kontroll- och stödstruktur som byggts upp av projektkansliet. Etablerade projekt har redan och kommer även i fortsättningen att ge upphov till idéer kring följdprojekt. Dessa behöver tas om hand och struktureras på ett adekvat sätt. Projektnätverket behövs även i fortsättningen för informations- och erfarenhetsutbyte samt gemensam kompetensutveckling. Det finns bl.a. behov av att vidareutveckla grundidéerna kring den sociala ekonomin, kompetensutveckling för projektledare och projektmedarbetare samt tillgång till rådgivning i ekonomiska, juridiska och sociala frågor. När det gäller projektmedarbetarna finns behov av tillgång till kompetenshöjande insatser, som ökar deras anställningsbarhet, under tiden man är i ett projekt. Att kunna behålla sina arbetsuppgifter samtidigt som man ges tillfälle till utbildning är något som många tillfrågade projektmedarbetare tillmäter stor betydelse. Det är också viktigt att en arbetsförmedlare ges ansvaret för arbetsförmedlingens stöd till målgruppen. Inriktningen av insatserna inom den lokala sociala ekonomin bör baseras på följande principer; Samhällsnyttig verksamhet utan enskilt vinstintresse. Skapa nya arbetstillfällen. Vara ett led i en aktiv arbetsmarknadspolitik. Drivas i demokratiska former av organisationer fristående från privat och offentlig sektor. Kännetecknas av ett socialt entreprenörskap. 7

8 Den lokala sociala ekonomins ram bör vidgas för att kunna omfatta också nya insatser. Ett antal förslag till sådana insatser beskrivs närmare i avsnittet "Utveckling av den lokala sociala ekonomin" på sidorna Insatser föreslås med fokus på fem olika områden; företagens sociala ansvarstagande, kooperativ utveckling, självanställning och mikrokrediter, övergångsarbetsmarknad och social sammanhållning. Ambitionen att vidareutveckla den lokala sociala ekonomin bör stärkas dels med tanke på de resultat som uppnåtts men också med hänvisning till den potential som finns att få ut ännu mer av verksamhetsområdet. Som redan påpekats kräver detta ekonomiska resurser. Den redan etablerade plattformen skulle kunna bibehållas med ett fortsatt kommunbidrag i storleksordning kr för år En högre ambitionsnivå kan delvis finansieras genom ersättningar för placeringar i aktivitetsgarantin och genom att starta nya projekt som kan erhålla mål 3 stöd genom ESFrådet men kräver också en högre kommunal finansiering, förslagsvis kr. Resurser för att samordna, stödja och utveckla de verksamheter som ingår i den lokala sociala ekonomin ingår i dessa beräkningar. 8

9 Resultat Projektprocess och verksamhetsutveckling Projektprocessen Livsrum är ett pilotprojekt för utveckling av en lokal social ekonomi med individen i centrum. Projektet påbörjades redan Det har utvecklats i flera etapper. Grunden till projektet utgjordes av en utredning av den sociala ekonomins möjligheter att bidra till lokal sysselsättning, genomförd i april Utredningen följdes sedan av en förstudie under perioden Inom ramen för förstudien gavs begreppet social ekonomi en lokal innebörd samt genomfördes en omfattande kartläggning av aktörer som kunde tänkas ha ett intresse av att delta i utvecklingen av en sådan sektor. Förstudien övergick i ett genomförandeprojekt i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Utvecklingsnämnden. Ett antal aktörer beviljades stöd att genomföra delprojektverksamheter i enlighet med de kriterier som projektets styrgrupp fastslagit för den lokala sociala ekonomin. Sedan Arbetsförmedlingen dragit tillbaka sin finansiering beslutade dock projektets styrgrupp att lägga ner Livsrum Beslutet om nedläggning innebar att inga nya delprojektverksamheter kunde startas. Däremot fortsatte huvuddelen av de redan igångsatta delprojektverksamheterna att fungera på grundval av ingångna avtal. Större delen av projektsekretariatet avvecklades Till stöd för pågående projekt finns idag projektkoordinator, controller och arbetsförmedlare. Under sommaren år 2000 arbetade projektsekretariatet i enlighet med styrgruppens beslut på en successiv avveckling av de delprojektverksamheter som startats. Därefter förändrades förutsättningarna ånyo. Den här gången i en positiv riktning. På initiativ av Helsingborgs stads Utvecklingsnämnd beviljade kommunfullmäktige i augusti månad år 2000 medel som gjorde det möjligt att fortsätta driva nio av delprojekten vidare under år 2001 inom ramen för en lokal social ekonomi. Arbetsförmedlingen bidrog genom att fortsätta bevilja lönebidrag till flertalet av verksamheternas projektledare samt genom att bekosta huvuddelen av projektdeltagarnas individuella ersättningar. Verksamhetsutveckling Verksamhetsutvecklingen inom den lokala sociala ekonomin har utgått ifrån att eftersträva ett socialt entreprenörskap i projekt- eller företagsform. Livsrum förväntades dels främja tillkomsten av kooperativ verksamhet i form av ekonomiska föreningar och dels stimulera och motivera det lokala förenings- och organisationslivet till verksamheter av samhällsekonomisk betydelse. Helsingborgs stad har velat vara medpart och delfinansiär, inte huvudaktör. Tanken har varit att projekt och företag inom den lokala sociala ekonomin borde drivas genom en kombination av offentlig finansiering, kommersiell verksamhet, sponsring och oavlönade/ideella insatser. 9

10 Styrgruppen fattade initialt beslut om delfinansiering av verksamheter inom den lokala sociala ekonomins ram på grundval av följande kriterier: Verksamheterna skall skapa nya arbetstillfällen och bygga på produktion av varor och/eller tjänster. Verksamheternas uppdrag kan finnas såväl på konkurrensutsatta som på ickekonkurrensutsatta områden. Verksamheterna skall vara organisatoriskt fristående och drivas i former som utesluter enskilt vinstintresse. Överskott i verksamheten skall användas för att täcka framtida behov inom denna. Verksamheterna skall i huvudsak vara lokalt förankrade på stadsdels- eller bynivå och främja medborgarstyrda utvecklingsinitiativ. Verksamheterna skall ha något att bidra med som leder till ekonomisk och social utveckling för individ och samhälle. Samtliga delprojekt som utvecklats inom ramen för den lokala sociala ekonomin beskrevs ingående i utvärderingsrapport Fakta om verksamheten i de åtta projekt som drivits under hela år 2001 finns dessutom redovisade i föreliggande rapport i avsnittet som rör ansökningar om fortsatt verksamhetsstöd under år I detta avsnitt av rapporten redovisas i vilken utsträckning målen med Livsrum hittills uppnåtts, vilka resurser som tagits i anspråk under år 2001 samt en SWOT-analys av verksamhetsområdet. Måluppfyllelse i relation till förväntat resultat Sammanfattande beskrivning De förväntade resultaten med projekt Livsrum angavs i den ursprungliga projektplanen vara följande; Att skapa 400 arbetstillfällen inom den lokala sociala ekonomins ram. Att minska uppdragsgivarnas kostnader för arbetslösheten för de personer som får arbete i den lokala sociala ekonomins verksamheter. Att de personer som erhållit arbete i den lokala sociala ekonomin upplever sig ha större möjligheter än tidigare att själva påverka sin livssituation i positiv riktning. Det ursprungliga projektets förutsättningar och ambitionsnivå har påverkats av de beslut som beskrivits i föregående avsnitt men arbetet med att utveckla en lokal social ekonomi har ändå kunnat drivas vidare. Många har deltagit i denna utveckling och varje delprojektverksamhet som startats inom den lokala sociala ekonomins ram har på olika sätt bidragit till de resultat som uppnåtts. Även remittenterna har aktivt deltagit i utvecklingsarbetet bl.a. genom att deltaga vid nätverksträffar med projekten. De sammantagna effekterna av utvecklingsarbetet och delprojektverksamheterna inom den lokala sociala ekonomin kan hittills i korthet beskrivas på följande sätt. 10

11 1. Ett socialt entreprenörskap växer fram. Insatserna inom den lokala sociala ekonomin har främjat tillkomsten av kooperativ verksamhet i form av ekonomiska föreningar samt stimulerat och motiverat det lokala ideella föreningslivet till samhällsnyttiga verksamheter som inneburit sociala och ekonomiska vinster såväl för berörda individer som samhället. Totalt har 93 olika dokumenterade idéer behandlats av projektkansliet. Tillsammans med projektkansliet har idégivarna i 75 av dessa fall utvecklat idéerna till färdiga koncept. I 40 fall har koncepten resulterat i en ansökan om finansiering till Livsrums styrgrupp. Styrgruppen har avslagit 23 ansökningar och beviljat 17. Tio av de delprojekt som beviljats stöd har drivits / drivs av ideella föreningar, fyra av ekonomiska föreningar, ett av ett kommunalt bolag, ett av en stiftelse och ett av en kyrklig organisation. Under år 2001 har Utvecklingsnämnden tecknat avtal med nio anordnare om verksamheter inom den lokala sociala ekonomins ram. Samtliga verksamheter, med ett undantag, drivs av ideella föreningar. En av verksamheterna, Syateljé Kitab har avvecklats under året. När det gäller att främja kooperativ affärsutveckling har erfarenheterna visat att följande faktorer är viktiga för framgång: Det måste finnas motivation och kompetens för att driva företag i den speciella form som ekonomisk förening innebär. Det måste finnas en efterfrågan på det man erbjuder hos kunder som har betalningsförmåga. Marknadsföringskompetens är viktig. Det måste finnas kapital för långsiktig utveckling. Ett starkt nätverk som kan stödja kooperativet är viktigt. 2. Projekten fungerar som en övergångsarbetsmarknad Projekten inom den lokala sociala ekonomin fungerar som en övergångsarbetsmarknad, genom att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och kompetensutveckling, för deltagare som har svårigheter att konkurrera om befintliga arbetstillfällen på privata och offentliga arbetsmarknader. Genom projekt, anordnade av ekonomiska och ideella föreningar, har ett betydande antal arbetstillfällen skapats på denna övergångsarbetsmarknad. Tidigare långtidsarbetslösa är idag engagerade i den lokala sociala ekonomin som entreprenörer, anställda och medarbetare. Övergången till den reguljära arbetsmarknaden är betydande trots att målgruppen utgörs av personer som remittenterna bedömt ha små möjligheter att på kort sikt kunna konkurrera om befintliga arbetstillfällen. I medarbetargruppen har således cirka 20 % hittills övergått till verksamhet i eget företag, erhållit en anställning på reguljär arbetsmarknad eller påbörjat längre studier. 11

12 Nyckelfaktorer för framgång i projekt som erbjuder meningsfull sysselsättning och personlig utveckling är framförallt: Meningsfull verksamhet med deltagarnas behov i fokus. Handledare med social och pedagogisk kompetens. En genomtänkt jobbsökar- och utvecklingsstrategi med klart definierade individuella mål. Ett starkt nätverk där projekten kan få stöd. 3. Projekten har främjat lokala initiativ och samhällsnyttig verksamhet fristående från offentlig sektor Projekten inom den sociala ekonomin bygger på lokala initiativ och flera projekt främjar möjligheterna för arbetslösa, med svårighet att konkurrera om anställningar på reguljär arbetsmarknad, att skapa sig en egen plattform för arbete och försörjning. Verksamheterna medför meningsfull sysselsättning för grupper med stora svårigheter att konkurrera om arbete på öppna arbetsmarknader. Vissa projekt vänder sig till grupper som är speciellt utsatta; invandrargrupper, lågutbildade personer över 50 år - ofta med arbetslivserfarenhet inom yrkesområden som är på väg att försvinna, handikappade, psykiskt funktionshindrade m.fl. Projekten har också gjort viktiga insatser för att utveckla entreprenörskap, främja invandrares möjligheter att integreras i det svenska samhället och bedrivit förebyggande ungdomsarbete. Antal skapade arbetstillfällen / kapacitetsutnyttjande Hittills har 269 nya arbetstillfällen skapats inom den lokala sociala ekonomins sektor. I 23 fall rör det sig om anställningar och i övriga fall om platser för utbildning, utveckling och sysselsättning. I dagsläget finns 160 arbetstillfällen i projekten, tio av dessa är projektledarbefattningar (åtta lönebidragsanställningar). Platserna har, sedan vissa initiala problem klarats av, utnyttjats nära nog till 100 % av remittenterna. Under det senaste kvartalet har vissa vakanser åter uppstått främst beroende på att det samlade ansvaret för anvisningar till projekten, som arbetsförmedlingen tidigare stått för, inte längre finns. Störst intresse för att remittera till verksamheterna inom den lokala sociala ekonomin har Arbetsförmedlingen och Visionscenter visat. Time Out / Skolbasket, som administrativt drivs som ett projekt, står för hälften av de befintliga platserna. Tre projekt, Cyber Café IT-Smedjan, Skolbasket och Bussprojektet, har under längre perioder inte haft tillräckligt med anvisade deltagare. Ett projekt, Helsingborgshems IT-punkter, har under det senaste kvartalet haft problem att få deltagare till verksamheten. För närvarande finns sammanlagt ett trettiotal vakanser i projekten. Det har varit av stor vikt för såväl deltagare som projektanordnare att ha en kontaktman på Arbetsförmedlingen. Denne har dels kunnat samordna inflödet, så att platser utnyttjats på ett optimalt sätt, och dels stått för den individuella planeringen mot arbetsmarknaden för den arbetssökande. 12

13 Övergångar till utbildning & reguljär arbetsmarknad Under perioden har 238 personer varit/är fortfarande engagerade som medarbetare i något av projekten. Beträffande 220 av dessa personer har en registerslagning i Arbetsförmedlingens databas kunnat göras. Resultatet framgår av nedanstående tabell. Se även bilaga 2. Erhållit anställning 35 Fortfarande kvar i något av projekten 99 Därav; Arbetslivsinriktad rehabilitering 78 Aktivitetsgaranti 11 Arbetspraktik 6 Lönebidrag 4 Arbetssökande (ej i åtgärd) 54 Kontakten upphört (orsak ej känd) 27 Överförd till annan myndighet 5 I de fall kontakten upphört kan detta ha en rad orsaker, t.ex. att man erhållit arbete, övergått till egen företagsamhet, att man påbörjat studier, flyttat, pensionerats, sjukskrivits. På grundval av uppgifter från projekten framgår att ett tiotal personer i denna grupp påbörjat grundläggande studier. Fem personer är engagerade i egen / kooperativ företagsamhet. Övergångar till arbete eller studier har framförallt skett från Time Out / Skolbasket och IT-punkterna. I ovan statistik ingår ej projektledarna. I dagsläget finns 10 projektledarbefattningar. Samtliga är anställda av respektive verksamhetsanordnare. För åtta av anställningarna utgår lönebidrag. Ytterligare 13 projektanställningar, med en varaktighet på ett år eller längre, har tidigare funnits i de projekt som numera inte ingår i ramen för den lokala sociala ekonomin. Sammantaget har således satsningen på en lokal social ekonomi lett till anställning / företagande för 22 % av den grupp av personer som haft/fortfarande är engagerade i något av projekten. Som jämförelsesiffra kan nämnas att AMS statistik, beträffande de arbetsmarknadsprogram som Arbetsförmedlingen erbjuder, visar att andelen som efter att ha deltagit i arbetslivsinriktad rehabilitering (som i allmänhet innebär placeringar med tillgång till betydligt större rehabiliteringsresurser än projekten inom den lokala sociala ekonomin förfogar över) går vidare till anställning är 26,6 %. 13

14 Deltagarna och deras upplevda möjlighet att påverka sin livssituation i positiv riktning. För att få en uppfattning om vilka deltagarna i projekten är, vilka behov de har samt vilken nytta de upplevt sig ha av de verksamheter de deltagit i så har enkäter använts. En enkät fylls i vid inträde i verksamheten och en när man slutar. Eftersom det är frivilligt att ställa upp på detta har inte allas åsikter kunnat inhämtas. Nedanstående redovisat material bygger på 182 ingångsenkäter och 86 avslutningsenkäter. En del av dessa formulär är dock inte fullständigt besvarade. Procentsiffror bygger på det faktiska antalet svarande på aktuell fråga. Målgruppen för deltagande i verksamheter inom den lokala sociala ekonomin definieras i det ursprungliga projektdokumentet på följande sätt; "Arbetslösa med vilja och förmåga till en meningsfull arbetsinsats men där av olika skäl yrkesinriktad rehabilitering i syfte att återgå till den reguljära arbetsmarknaden inte är aktuell i ett kortsiktigt perspektiv". Anvisning av deltagare till projekten har kunnat ske från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Möjligheternas Hus och Visionscenter. Det finns ingen exakt statistik över vilken organisation som remitterat vederbörande. Följande uppgifter bygger på en genomgång med samordnande arbetsförmedlare, av deltagarförteckningar från projekten och dennes minnesanteckningar. Försäkringskassan och Möjligheternas Hus har endast remitterat ett fåtal deltagare till projekten. Båda organisationerna har uppgett att de har andra resurser som är bättre avpassade för deras klienters behov. Ungefär tre fjärdedelar av remisserna till den lokala sociala ekonomin kommer från arbetsförmedlare och återstoden, en knapp fjärdedel, från Visionscenter. Sammanfattning av enkätsvar Antalet besvarade frågeformulär bedöms vara tillräckliga för att generalisera resultaten till hela den grupp som deltar/har deltagit i projekt inom den lokala sociala ekonomin. Ingångsenkäten har besvarats av drygt 70 % av samtliga deltagare och avslutningsenkäten av 62 % av de som lämnat projekten. Det fullständiga materialet redovisas i bilaga 1. Följande är endast ett sammandrag. Deltagarna har ett tufft utgångsläge. Ungefär 90 % av dem har under den senaste tioårsperioden varit arbetslösa i sammanlagt ett år eller mer. Två tredjedelar har mer än tre års arbetslöshet och en tredjedel mer än sex års arbetslöshet under samma period. Drygt 70 % har en sammanhängande arbetslöshetsperiod på två år eller mer. 17 % av deltagarna har aldrig haft någon anställning och 54 % slutade sin senaste anställning för mer än tre år sedan. Siffror om köns- och åldersfördelning i projekten har tagits fram med hjälp av deltagarlistorna. Kvinnorna utgör 42 % av deltagarna och männen 58 %. Den åldersmässiga fördelningen framgår av följande tabell. 14

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009 Flyinge jobbmodell av Gunnar Petersson Maj 2009 Reviderad 2009-01 01, 2009-01-25, 2009-03-02, 2009-03-28, 2009-05-12 Det hjälper inte att gödsla uppe bland blommorna. All gödsling måste ske vid rötterna

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 Sammanfattning Projektet omfattade sammanlagt 116 deltagare. Projektets verksamhet ledde till anställning för 38 personer

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL Utvärderingsrapport SAHIL Maj 2013 Eskilstuna kommun Utvärdering av projektet SAHIL Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2 1.3. Metod...3 2. Beskrivning av projektet...3

Läs mer

Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009

Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009 Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009 Innehåll Generaldirektören har ordet............................................................................................................ 2 Arbetsförmedlingens

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer