Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008"

Transkript

1 KM Sjöstrand Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008

2 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet i juni Under 2007 var verksamheten öppen för ungdomar år. Den 1 januari 2008 utvidgades verksamheten till att omfatta också 20- åringar och den 1 maj 2008 även till 21-åringar. Föreliggande rapport är en bearbetning av Arbetsförmedlingens statistik för att följa upp omfattning och resultat i verksamheten. Rapporten slutsatser sammanfattas i följande punkter. 1. Under de 19 månaderna från juni 2007 till utgången av 2008 aktualiserades 741 ungdomar hos Ungdomsteamet. 508 av dessa aktualiserades under Målsättningen för 2008 var att 300 ungdomar skulle delta i verksamheten. 2. Ungdomarna som deltog i Ungdomsteamets verksamhet utgjorde tre fjärdedelar av samtliga arbetssökande ungdomar i de aktuella åldrarna som var aktuella på arbetsförmedlingen under denna period. 3. Väntetiden till Ungdomsteamet var förhållandevis kort. 30 procent av deltagarna skrevs in direkt i Ungdomsteamet. Övriga ungdomar övergick i de flesta fall ganska omgående till Ungdomsteamet, hälften inom 16 dagar efter inskrivningen vid arbetsförmedlingen. 4. Efter 90 dagar hade var fjärde person, 25 procent, avaktualiserats till arbete och 16 procent hade någon form av deltids- tim- eller tillfällig anställning. 6 procent var i utbildning. 90 dagar efter att man aktualiserats i Ungdomsteamet var således 47 procent av deltagarna i arbete eller utbildning. I målsättningen för verksamheten angavs att 40 procent av deltagarna skulle vara i arbete eller utbildning inom tre månader, en målsättning som således uppfyllts. 5. Det förelåg stora skillnader i resultat mellan deltagare från Jordbro och övriga Haninge. Andelen som avaktualiserats till arbetet var endast 13 procent bland ungdomarna från Jordbro, mot det dubbla, 27 procent, bland ungdomar från övriga Haninge. Denna skillnad kvarstår även om man delar upp på utlandsfödda och övriga. 6. Som man kunde förvänta är resultaten i form av arbete mer positiva för ungdomar med gymnasial utbildning än för övriga. Bland ungdomarna med gymnasial utbildning hade 48 procent någon form av arbete efter 90 dagar, mot 24 procent bland personer med endast 9-årig skolutbildning. 7. Fram till januari 2008 hade 254 ungdomar deltagit i verksamheten. Tolv månader senare var 67 procent av dessa i arbete eller utbildning. Merparten hade avaktualiserats från förmedlingen på grund av att man erhållit arbete. Denna uppgift bygger emellertid på den information som gavs vid avaktualiseringen. Den överensstämmer inte nödvändigtvis med förhållandena vid ett senare tillfälle. 8. Drygt var fjärde avaktualisering på grund av arbete följs efter någon tid av att den sökande återkommer till arbetsförmedlingen ( i detta sammanhang bör man beakta att arbetsmarknaden försämrades under hösten 2008 och att detta som alltid - först påverkade sysselsättningsmöjligheterna för de som var på väg att träda in på arbetsmarknaden, det vill säga ungdomarna). 1

3 9. En av utmaningarna i Ungdomsteamets verksamhet ligger i att förmå ungdomarna att hålla kontakt med arbetsförmedlingen. Sammanlagt är det 38 procent av ungdomarna som under kortare eller längre perioder inte svarat på förmedlingens återkommande uppmaningar till kontakt. Ungdomsteamet Ungdomsteamet startade sin verksamhet i juni Under 2007 var verksamheten öppen för ungdomar år. Den 1 januari 2008 utvidgades verksamheten till att omfatta också 20- åringar och den 1 maj 2008 även till 21-åringar. Från och med den 1 september 2008 omfattar verksamheten även åringar. Bland de övergripande mål som inför 2008 fastställdes för verksamheten var följande: 1. Cirka 300 ungdomar skall delta i verksamheten under procent av deltagarna skall vara i arbete eller utbildning efter avslutad insats procent av deltagarna skall vara i arbete eller utbildning tre månader efter inskrivningen. Följande är en bearbetning av Arbetsförmedlingens statistik för att följa upp bland annat målsättningarna ovan. Redogörelsen kommer att omfatta de personer i åldern år som deltagit i verksamheten. De åringar som aktualiserats under hösten 2008 ingår ej. Verksamhetens omfattning Ungdomsteamet har utgjort en egen sektion, sektion 30. I och med att teamet har börjat arbeta med en person har denna placerats i sektion 30. Det är således genom sin sektionstillhörighet som dessa ungdomar kunnat skiljas ut från övriga ungdomar inskrivna vid arbetsförmedlingen. Under de 19 månaderna från juni 2007 till utgången av 2008 aktualiserades 741 ungdomar hos Ungdomsteamet (ytterligare något tiotal ungdomar i åldern år tillkom under hösten 2008). 233 av dessa aktualiserades under 2007 och 508 under 2008 (tabell 1. Uppgifter månadsvis återfinns i tabellbilagan). Det framgår av tabellen att man inte strikt hållit sig till de åldersgränser som angetts under olika faser av verksamheten. 17-åringarna i tabellen ligger dock oftast tämligen nära 18- årsgränsen. Tabell 1 Antal deltagare i Ungdomsteamets verksamhet, efter ålder vid starten och efter vilket kvartal man aktualiserades. Ålder då man skrevs in i Ungdomsteamets verksamhet Kvartal Total Juni Kv Kv Kv Kv Kv Kv Samtliga Under den period som verksamheten pågått var ytterligare 224 ungdomar inskrivna vid arbetsförmedlingen i sådan ålder att de skulle kunnat vara aktuella för Ungdomsteamet. Tre fjärdedelar av de arbetssökande ungdomarna i de aktuella åldrarna fick alltså del av Ungdomsteamets verksamhet. 2

4 De flesta ungdomarna, 90 procent, skrevs in vid Ungdomsteamet redan första gången de anmälde sig som arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Endast 67 deltagare hade tidigare perioder av arbetssökande bakom sig. 30 procent av deltagarna skrevs in direkt i Ungdomsteamet (det vill säga i sektion 30). De övriga 518 personerna övergick i de flesta fall ganska omgående till Ungdomsteamet. Hälften av dem aktualiserades i Ungdomsteamet inom 16 dagar från inskrivningen vid arbetsförmedlingen. 20 procent av deltagarna övergick till Ungdomsteamet efter 50 dagar eller mer. 67 personer lämnade efter viss tid av olika skäl Ungdomsteamets verksamhet för annan sektion inom arbetsförmedlingen, medan 102 personer avaktualiserats från arbetsförmedlingen för att sedan återkomma som arbetssökande under ytterligare en eller flera sökandeperioder. Gruppens sammansättning kön och utbildning Män och kvinnor var i stort sett lika representerade bland deltagarna. 382 deltagare eller 52 procent var män, och 359 var kvinnor. Majoriteten av deltagarna, 69 procent, hade gymnasial utbildning ( i denna grupp ingår även tio personer med eftergymnasial utbildning) Tabell 2 Deltagare i Ungdomsteamet, efter utbildning Utbildning Antal Procent Förgymnasial utbildning kortare än 9 år Förgymnasial utbildning 9 (10) år Gymnasial utbildning Total Utlandsfödda 111 personer eller 15 procent av deltagarna kom från Jordbro. Bland dessa var andelen utlandsfödda högre än i gruppen i övrigt. Sammanlagt var 100 personer, 13 procent av deltagarna, utlandsfödda. Bland deltagarna från Jordbro uppgick dennna andel till 37 procent, att jämföra med 9 procent för övriga Haninge. Deltagarna från Jordbro var också något äldre i genomsnitt än övriga deltagare. 44 procent av deltagarna från Jordbro var 20 år eller äldre då de började i Ungdomsteamet, mot 28 procent för övriga Haninge (se tabell B i bilaga). Tabell 3 Antal utlandsfödda och övriga deltagare från Jordbro och övriga Haninge Utlandsfödd Haninge utom Jordbro Jordbro Totalt Ej utlandsfödd Utlandsfödd Totalt Situationen efter 90 dagar En av målsättningarna för Ungdomsteamet var att 40 procent av deltagarna skulle vara i arbete eller utbildning tre månader efter inskrivningen. Datamaterialet täcker tiden till och med den 21 januari personer började sitt deltagande i Ungdomsteamet senast 90 dagar innan denna tidpunkt och kan alltså följas upp tre månader senare. Resultatet framgår av tabell 4. 3

5 Tabell 4 Sökandesituation 90 dagar efter att man börjat i Ungdomsteamet Sökandes situation Antal Procent Arbete (avakt 1-3) Avaktualiserad, annan/okänd orsak 29 4 arbetsmarknadsutbildning 38 6 Arbetslös (kat 11, 96 98) Arbetssökande med förhinder (kat 14) Deltids- eller tllfälligt arbete (kat 21-41) Arbetsmarknadspolitiska program 53 8 Total Var fjärde person, 25 procent, hade avaktualiserats till arbete och 16 procent hade någon form av deltids- tim- eller tillfällig anställning (en detaljerad redovisning återfinns i tabell C i bilaga). 6 procent var i utbildning. Sammanlagt var alltså 47 procent i arbete eller utbildning 90 dagar efter att man aktualiserats i Ungdomsteamet. Var fjärde person var arbetslös och knappt var femte var Arbetssökande med förhinder. Det senare innebär att den sökande vid uppföljningstidpunkten inte hade kontakt med verksamheten. 8 procent deltog i arbetsmarknadspolitiska program. Majoriteten av dessa, drygt 80 procent, deltog i jobbgarantin för ungdomar. Kön och utbildning Andelen som avaktualiserats till arbete var högre bland männen, medan andelen som hade deltids eller tilfälligt arbete var högre bland kvinnorna. Sammanlagt var 44 procent bland männen och 48 procent bland kvinnorna i arbete eller utbildning 90 efter aktualisering i Ungdomsteamet (tabell 5). Tabell 5 Sökandesituation 90 dagar efter att man börjat i Ungdomsteamet, fördelning efter kön, procentuell fördelning Sökandes situation Män Kvinnor Totalt Arbete (avakt 1-3) Avaktualiserad, annan/okänd orsak arbetsmarknadsutbildning Arbetslös (kat 11, 96 98) Arbetssökande med förhinder (kat 14) Deltids- eller tllfälligt arbete (kat 21-41) Arbetsmarknadspolitiska program Totalt Antal personer Utlandsfödda Andelen i arbete eller utbildning är något lägre bland de utlandsfödda ungdomarna, 40 procent mot 47 procent bland de ej utlandsfödda (tabell 6). Andelen som för tillfället inte har 4

6 kontakt med verksamheten (Arbetssökande med förhinder) är högre bland de utlandsfödda, 24 procent mot 16 procent bland övriga ungdomar. Avaktualiserad, annan/okänd orsak arbetsmarknadsutbildning Arbetslös (kat 11, 96 98) Arbetssökande med förhinder (kat 14) Deltids- eller tllfälligt arbete (kat 21-41) Arbetsmarknadspolitiska program Total Antal personer Jordbro Av tabell 7 och 8 framgår att andelen ungdomar som avaktualiserats till arbetet endast är 13 procent bland ungdomarna från Jordbro, mot det dubbla, 27 procent, bland övriga ungdomar. Denna skillnad kvarstår i stort även om man delar upp på utlandsfödda och övriga. Samtidigt är ungdomarna i Jordbro i något högre utsträckning engagerade i utbildning och i arbetsmarknadspolitiska program (som nämnts utgörs programmen huvudsakligen av jobbgaranti för ungdomar). Tabell 6 Sökandesituation 90 dagar efter att man börjat i Ungdomsteamet, utlandsfödda och övriga, procentuell fördelning Sökandes situation Ej Utlandsfödd Samtliga utlandsfödd Arbete (avakt 1-3) Tabell 7 Sökandesituation 90 dagar efter att man börjat i Ungdomsteamet, utlandsfödda och övriga, Jordbro, procentuell fördelning. Sökandes situation Ej Utlandsfödd Samtliga utlandsfödd Arbete (avakt 1-3) Avaktualiserad, annan/okänd orsak arbetsmarknadsutbildning Arbetslös (kat 11, 96 98) Arbetssökande med förhinder (kat 14) Deltids- eller tllfälligt arbete (kat 21-41) Arbetsmarknadspolitiska program Totalt Antal personer

7 Tabell 8 Sökandesituation 90 dagar efter att man börjat i Ungdomsteamet, utlandsfödda och övriga, Haninge utom Jordbro, procentuell fördelning Sökandes situation Ej Utlandsfödd Samtliga utlandsfödd Arbete (avakt 1-3) Avaktualiserad, annan/okänd orsak arbetsmarknadsutbildning Arbetslös (kat 11, 96 98) Arbetssökande med förhinder (kat 14) Deltids- eller tllfälligt arbete (kat 21-41) Arbetsmarknadspolitiska program Totalt Antal personer Utbildning Som man kunde förvänta är resultaten i form av arbete mer positiva för ungdomarna med gymnasial utbildning än för övriga (de gymnasialt utbildade har också en fördel av att i genomsnitt vara äldre än ungdomarna med endast förgymnasial utbildning). Bland ungdomarna med gymnasial utbildning hade 48 procent någon form av arbete efter 90 dagar, mot 24 respektive 12 procent i de två förgymnasiala grupperna. I dessa två grupper var å andra sidan andelen som teamet inte hade kontakt med dubbelt så hög som bland de gymnasialt utbildade. Tabell 9 Sökandesituation 90 dagar efter att man börjat i Ungdomsteamet, efter utbildning Utbildning Sökandes situation Förgymnasial Förgymnasial Gymnasial Totalt utbildning kortare utbildning 9 (10) år utbildning än 9 år Arbete (avakt 1-3) Avaktualiserad, annan/okänd orsak arbetsmarknadsutbildning Arbetslös (kat 11, 96 98) Arbetssökande med förhinder (kat 14) Deltids- eller tllfälligt arbete (kat 21-41) Arbetsmarknadspolitiska program Totalt Situationen efter tolv månader Fram till den 21 januar 2008 hade 254 personer aktualiserats i Ungdomsteamet. Deras sysselsättningssituation ett år senare framgår av tabell procent hade avaktualiserats till arbete medan andelen med deltids- eller tillfälligt arbete endast uppgick till 5 procent. Jämfört med uppföljningen efter 90 dagar har alltså andelen som avaktualiserats till arbete ökat, medan andelen deltids- eller tillfälligt arbete minskat kraftigt. Andelen i utbildning var 15 procent. Sammanlagt var alltså 67 procent i arbete eller utbildning. Beträffande de som avaktualiserats till arbete skall man dock notera att uppgiften i flertalet fall bygger på den senaste kontakten med den sökande och att denna kontakt kan ligga mer eller mindre långt tillbaka i tiden. Personens sysselsättningssituation kan ha förändrats sedan dess utan att denne 6

8 vänt sig till arbetsförmedlingen (några uppgifter om personer som efter avaktualisering återkommit till arbetsförmedlingen lämnas längre ner). Tabell 11 Sysselsättningssituation efter ett år, efter kön Sökandes situation Män Kvinnor Total Arbete (avakt 1-3) Avaktualiserad, annan/okänd orsak arbetsmarknadsutbildning Arbetslös (kat 11, 96 98) Arbetssökande med förhinder (kat 14) Deltids- eller tllfälligt arbete (kat 21-41) Arbetsmarknadspolitiska program Totalt Antal personer Situationen i januari 2009 Datamaterialet täcker perioden från starten av Ungdomsteamet i juni 2007 fram till den 21 januari Sysselsättningssituationen för deltagarna framgår av tabell 10. Uppgifterna omfattar hela materialet. En del av dessa personer aktualiserades i Ungdomsteamet redan under 2007 medan andra aktualiserades strax före utgången av Spännvidden i den tid som man haft till förfogande inom Ungdomsteamet är alltså stor. Sammanlagt var 50 procent i arbete eller utbildning. Jämfört med situationen efter 90 dagar har andelen som avaktualiserats ökat något och andelen med deltids- eller tillfälligt arbete nästan halverats, med den reservation som framfördes ovan beträffande den grupp som avaktualiserats till arbete (i genomsnitt hade åtta månader förflutit sedan avaktualiseringen till arbete). Tabell 10 Sysselsättningssituation den 21 jauari 2009 Sökandes situation Antal Procent Arbete (avakt 1-3) Avaktualiserad, annan/okänd orsak arbetsmarknadsutbildning Arbetslös (kat 11, 96 98) Arbetssökande med förhinder (kat 14) Deltids- eller tllfälligt arbete (kat 21-41) Arbetsmarknadspolitiska program Totalt

9 I målsättningen för Ungdomsteamet angavs att 80 procent av ungdomarna skulle vara i arbete eller utbildning efter avslutad insats. Det är inte helt klart hur man skall definiera avslutad insats. De som är avaktualiserade har naturligtvis avslutat insatsen. Men de som har deltidseller tillfälligt arbete men fortfarande är inskrivna vid förmedlingen, är insatsen avslutad för deras del? Och hur skall man i detta sammanhang bedöma Arbetssökande med förhinder, det vill säga personer som man vid uppföljningstidpunkten inte har någon kontakt med (hälften av dessa hade placerats i denna sökandekategori minst två och en halv månad innan uppföljningstipunkten )? Avaktualiserade som återkommit till arbetsförmedlingen Ett antal ungdomar har avaktualiserats till arbete eller av annat skäl men efter någon tid återkommit till arbetsförmedlingen. Av de 741ungdomarna har 102 återkommit för ny sökandeperiod. Några har återkommit flera gånger, så det sammanlagda antalet nya sökandeperioder, utöver den första uppgår, till 116. I de flesta fall har dessa ungdomar återigen aktualiserats i Ungdomsteamet. Endast i elva av de 116 nya sökandeperioderna har man inte aktualiserats i Ungdomsteamet. Sannolikheten att ha varit inskriven flera gånger vidl arbetsförmedlingen ökar naturligtvis ju längre tid som har förflutit sedan man skrevs in första gången. För att ge en uppfattning om hur situationen ser ut på litet längre sikt har här valts att begränsa redovisningen till de ungdomar som aktualiserades senast under april 2008, 354 personer. 77 av dessa hade ytterligare en eller flera sökandeperioder fram till den 21 januari 2009, sammanlagt 91 sökandeperioder. I tabell 12 redovisas samtliga avaktualiseringar och de som följts av en ny sökandeperiod efter orsak till avaktualiseringen. Drygt var fjärde avaktualisering på grund av arbete följs efter någon tid av att den sökande återkommer till arbetsförmedlingen ( i detta sammanhang bör man beakta att arbetsmarknaden försämrades under hösten 2008 och att detta som alltid - först påverkade sysselsättningsmöjligheterna för de som var på väg att träda in på arbetsmarknaden, det vill säga ungdomarna). Tabel 12 Antal avaktualiseringar och därav som följts av ny sökandeperiod, personer som aktualiserats i Ungdomsteamet senast under april2008 Avaktualiseringsorsak Antal avaktualiseringar (A) Därav som följts av ny sökandeperiod, antal (N) Andel avaktualiseringar som följts av ny sökandeperiod (N/A), procent 1. Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning Fortsatt anställning hos samma arbetsgivare Annan känd orsak Okänd orsak arbetsmarknadsutbildning Totalt Den genomsnittliga tiden mellan en avaktualisering och en ny sökandeperiod uppgick till ungefär fem månader (tabell 13). 8

10 Tabell 13 Antal dagar mellan avaktualisering och ny sökandeperiod, medelvärde och median, personer som aktualiserats i Ungdomsteamet senast under april2008 Avaktualiseringsorsak Medelvärde Median 1. Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning Fortsatt anställning hos samma arbetsgivare Annan känd orsak Okänd orsak arbetsmarknadsutbildning Totalt Genomsnittet för de som avaktualiserades till arbete uppgår till mellan fyra och sex månader. Dessa uppgifter gäller alltså de som återkommer till förmedlingen efter en avaktualisering. Ser man till samtliga avaktualiseringar till arbete blir tiden i arbete högre. Av de 354 personer som aktualiserades i Ungdomsteamet fram till och med april 2008 (och där uppföljningstiden uppgår till minst åtta månader) hade 206 eller 58 procent varit avaktualiserade till arbete någon gång. Den genomsnittliga tiden efter avaktualiseringen fram till den 21 januari 2009 eller en eventuell ny sökandeperiod var drygt 300 dagar eller 10 månader. Arbetssökande med förhinder Det ingår i Ungdomsteamets verksamhet att inte släppa kontakten med ungdomarna innan man funnit en tillfredsställande lösning. De ungdomar som man för tillfället förlorat kontakten med avaktualiseras därför inte (såsom praxis i allmänhet är inom arbetsförmedlingen). De förs istället över till sökandekategorin Arbetssökande med förhinder, sökandekategori 14 i förmedlingens nomenklatur, samtidigt som man försöker nå dessa ungdomar i återkommande kontaktförsök. Sammanlagt har 278 personer eller 38 procent någon gång varit placerad i sökandekategori 14. För de flesta har det rört sig om förhållandevis kort tid. Hälften har varit Arbetssökande med förhinder 70 dagar eller mindre. Ett urval som ger bättre information om förhållandena över en längre period erhåller man om begränsar materialet till de ungdomar som aktualiserades före maj 2008, 354 personer. Av dessa hade 132 personer eller 37 procent någon gång varit placerad i sökandekategori 14, varav hälften under högst 104 dagar eller tre och en halv månad. Yngre ungdomar är något överrepresenterade bland Arbetssökande med förhinder, 30 procent var under 18 år eller yngre (när man började i Ungdomsteamet), mot 22 procent bland dem som inte varit placerade i sökandekategori 14. Att placeras i kategori 14 är lika vanligt bland kvinnor som bland män, medan utlandsfödda är överrepresenterade. 44 procent bland de utlandsfödda hade någon gång varit Arbetssökande med förhinder, mot 37 procent bland ej utlandsfödda. Ungdomar från Jordbro var också överrepresenterade i sökandekategori procent hade någon gång varit placerade i denna sökandekategori, mot 35 procent bland ungdomar från övriga Haninge. Bland ungdomarna från Jordbro var det inte någon skillnad i detta avseende mellan utrikes födda och övriga. Anvisningar Sammanlagt erhöll de 741 ungdomarna i Ungdomsteamet 1199 anvisningar under sin tid i verksamheten. Men anvisningarna var inte jämnt fördelade. Majoriteten av deltagarna, 55 procent hade vid utgången av mätperioden, den 21 januari 2009, inte erhållit någon anvisning (tabell 14). 9

11 Tabell 14 Antal peroner efter antal anvisningar man erhållit Antal anvisningar per person Antal personer Procent eller fler 42 6 Totalt Arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder fick flest anvisningar (tabell 15). Tabell 15 Genomsnittligt antal anvisningar efter den sökandes situation den 21 januari 2009 Sökandes situation Genomsnitt Antal personer Arbete (avakt 1-3) Avaktualiserad, annan/okänd orsak arbetsmarknadsutbildning Arbetslös (kat 11, 96 98) Arbetssökande med förhinder (kat 14) Deltids- eller tllfälligt arbete (kat 21-41) Arbetsmarknadspolitiska program Totalt Bilaga Tabell A Deltagare efter månad då man aktualiserades i Ungdomsteamet och ålder denna månad Ålder den månad man aktualiserades I Ungdomsteamet Total Totalt

12 Tabell B Deltagare i Ungdomsteamet efter ålder då man aktualiserades i verksamheten, utlandsfödd/ej utlandsfödd och Jordbro/övriga Haninge, antal och procent Haninge utom Jordbro Jordbro Samtliga Ålder vid inträde i Ungdomsteamet Ej utlandsfödd Samtliga Ej utlandsfödd Samtliga Ej utlandsfödd Utlandsfödd Utlandsfödd Utlandsfödd Samtliga Total Tabell C Sökandes situation 90 dagar efter aktualisering i Ungdomsteamet Kod Sökandekategori Antal Procent 1 Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning Fortsatt anställning hos samma arbetsgivare Annan känd orsak Okänd orsak arbetsmarknadsutbildning Arbetslösa Arbetssökande med förhinder Deltidsarbetslösa Timanställda Tillfälligt arbete Ombytessökande Kommunalt program, ungdomar under 20 år, KUP Ungdomsgaranti för ungdomar år Jobbgaranti för ungdomar Friår Arbetslösa, slutförd beslutsperiod Totalt

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 KM Sjöstrand 2010-02-21 Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet i juni 2007. Under 2007 var verksamheten öppen för ungdomar

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 21 SA 21:6 21-7-26 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 2013-08-09 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 1 640 av de inskrivna fick jobb Under juli påbörjade 1 643 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

statistik har sammanlagt vilket innebär

statistik har sammanlagt vilket innebär MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 april 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2013 10 509 (6,9 %) 4 867 kvinnor (6,6

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft Pressmeddelande Sida: 1 av 5 Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars 2010 Efterfrågan på arbetskraft Stockholms län står för en betydande del av den förbättring som syns på arbetsmarknaden.

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 11 april 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 326 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 572. Således en minskning

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka i mellersta Halland Kungsbacka har fortfarande

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som.

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 juni 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 445 (6,3 %) 4 495 kvinnor (6,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Månad: Län: Kommun: Maj 2009 Västerbottens län Samtliga Arbetsmarknadsdata 0905

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Johan Eklöf Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark och gynnar många på arbetsmarknaden.

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. oktober. indikerar. därmed på en. i Jönköpingss län - Arbetsförmedlingens

Andreas Mångs, Analysavdelningen. oktober. indikerar. därmed på en. i Jönköpingss län - Arbetsförmedlingens MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 8 november 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, oktober 2013 12 575 (7,3 %) 5 891 kvinnor

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Kartläggning Dua Södertälje kommun

Kartläggning Dua Södertälje kommun Kartläggning Dua kommun KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2. Unga som inte fullföljer gymnasiet... 4 2.1 Elever som saknar

Läs mer

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %)

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 april 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars 2014 12 286 (7,2 %) 5 591 kvinnor (6,9 %) 6 695

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 Fått arbete 1 936 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2012 Veckostatistik vecka 12, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2014 Fått arbete 951 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016 I oktober 2016 förkom det en viss avmattning i övergångar till arbete i Kalmar län,

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik mars 2012 Veckostatistik vecka 15, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-02-17 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik januari 2012 Veckostatistik vecka 06, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 Arbetslöshet minskar inte längre Arbetslösheten har minskat sedan början av 2014.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av mars 2014

Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av mars 2014 2014-03-11 Luleå mars 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Norrbottens län mars 2014 10 367 (8,3 %) 4 282 kvinnor (7,3 %) 6 085 män (9,1 %) 2 886 unga 18-24 år (17,0 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Under månaden anmäldes 770 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 494. Antalet platser har således nästan halverats. Av samtliga platser anmäldes drygt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari månad 2016 Fått arbete 1 195 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 13 mars 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 1 200 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under februari månad erhöll 1 180 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad. Arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 Stockholms arbetsmarknad är i slutet av året fortfarande stark. Arbetslösheten har

Läs mer

Avbrott i olika skeden av sfi-studierna (Dnr 2008/45-5)

Avbrott i olika skeden av sfi-studierna (Dnr 2008/45-5) 1 (13) Statskontoret PM (2009) Avbrott i olika skeden av sfi-studierna (Dnr 2008/45-5) I denna promemoria redovisas resultat och avbrott inom sfi, samt hur detta varierar mellan deltagare som avbryter

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

(8,3 %) Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av augusti 2013

(8,3 %) Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av augusti 2013 Luleå september 2013 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Norrbottens län augusti 2013 10 258 (8,3 %) 4 796 kvinnor (3,9 %) 5 462 män (4,4 %) 2 850 unga 18-24 år (17,6 %) (Andel

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015 Fått arbete Under oktober påbörjade 1 343 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Agneta Tjernström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2016 Fått arbete 1 311 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Bilaga 1. Kvantitativ analys

Bilaga 1. Kvantitativ analys bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0200 rir 2014:11 Bilaga 1. Kvantitativ analys Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11) Bilaga 1 Kvantitativ analys

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 Fått arbete 995 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2016 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar en fortsatt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 985 personer fick arbete Under december påbörjade 985 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon:

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon: Karlstad 12 september 2012 PRESSMEDDELANDE För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Lena Hertzberg Arbetsförmedlingschef Telefon: 010-486 42 43 Karina Wrobel Informatör Telefon: 010-488

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 Fått arbete I oktober 2014 fick cirka 189 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer