Kartläggning. Rökfri arbetstid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning. Rökfri arbetstid"

Transkript

1 Kartläggning inför införandet av Rökfri arbetstid Linn Malmer Samordnare för drogförebyggande arbete

2 Sammanfattning Användningen av tobak är än i dag det enskilt största folkhälsoproblemet i Sverige. Varje år dör personer på grund av sitt tobaksbruk, och 500 dör av passiv rökning. I Östhammars kommun röker 9 % av männen och 22 % av kvinnorna. Ett effektivt sätt att minska tobaksbruket, och därmed även de hälsokonsekvenser som följer, är att införa rökfri arbetstid. En utredning kring möjligheterna att införa rökfri arbetstid har genomförts i Östhammars kommun, och den 12 juni 2007 fattade kommunfullmäktige beslut i frågan. En webbaserad enkätundersökning har genomförts bland de anställda och förtroendevalda som har e-postadresser registrerade hos it-kontoret. Enkäten innehöll bakgrundsfrågor, frågor kring tobaksbruk och utsatthet för andras tobaksbruk, samt frågor om information kring rökfri arbetstid. Sammanlagt besvarades enkäten av 593 personer. Resultatet visar bland annat att en förhållandevis låg andel av de anställda/förtroendevalda är dagligrökare. De som konsumerar mycket tobak är de som vill ha hjälp i störst utsträckning. Ca 40 % av rökarna vill gå rökavvänjning i grupp. Anställda och förtroendevalda känner till beslutet i hög utsträckning, men mer information behövs för att samtliga ska känna till rökfri arbetstid och även få kunskap om orsakerna till att det införs och vad beslutet innebär. Kartläggningen syftar till att utgöra en baslinjemätning inför införandet av rökfri arbetstid. Efter införandet ska en uppföljande undersökning göras, för att utvärdera vilka resultat implementeringen har givit. 1

3 Innehåll Bakgrund... 1 Syfte... 2 Genomförande... 3 Undersökningsdesign... 3 Kvantitativ metod... 3 Urval... 3 Datainsamling... 3 Analys... 3 Resultat... 4 Diskussion Metoddiskussion Resultatdiskussion Referenser Tryckta källor Artiklar Elektroniska källor Bilaga A Bilaga B

4 Bakgrund Rökningen i Sverige minskar. Trots det utgör tobaksbruket fortfarande det största enskilda folkhälsoproblemet. De stora skillnaderna i hälsa mellan olika grupper kan till stor del förklaras av tobaksbruket. Den typiska rökaren i dagens Sverige är medelålders kvinna, lågutbildad, utan sysselsättning, bosatt i glesbygden och har flera ohälsosamma levnadsvanor (Lundquist, 2007). Omkring personer dör varje år på grund av sin rökning. Ytterligare minst 500 dör av skador som orsakats av passiv rökning, vilket ungefär motsvarar det antal människor som dör i trafiken varje år (Holm Ivarsson B, 2004). När det gäller antalet rökare i Östhammars kommun märks en tydlig skillnad mellan könen, en tendens som även märks regionalt och i riket som helhet. Vuxna män i Östhammars kommun röker i mindre utsträckning än männen i riket, 9 % jämfört med 14 %. Bland kommunens vuxna kvinnor är dock förekomsten av dagligrökare högre än i övriga riket, 22 % jämfört med 19 %. Vid en jämförelse med Uppsala län är skillnaden ännu större, där röker endast 14 % av kvinnorna (Holm Ivarsson B, 2004, Landstinget Uppsala län, 2004). Den passiva rökningen har minskade markant mellan 2004 och 2006, och har sannolikt minskat ännu mer de senaste två åren utsattes 11 % av männen och 6 % av kvinnorna för passiv rökning på arbetet (Lundquist Å, 2007). Dock visar studier på att även den nuvarande prevalensen av passiv rökning på arbetsplatsen kan ha betydande effekter på folkhälsan. Lagstiftning om rökfri arbetsplats har visat sig minska den passiva rökningen signifikant, vilket lett till positiva hälsoeffekter (Jaakkola M S, Jaakkola J J K. 2006). Även policyarbete för att minska användandet av röktobak har visat sig vara ett effektivt verktyg. Genom att införa policys om rökfri arbetsplats, hjälper man de anställda att minska sin konsumtion, och många slutar även röka. Ju längre policyn varit i bruk, ju lägre blir konsumtionen (Bauer J E. et al, 2005). Sveriges kommuner och landsting, SKL, uppmuntrar alla kommuner att införa rökfri arbetstid som ett led i folkhälsoarbetet. Beslutet bör omfatta både anställda och förtroendevalda. SKL betonar vikten av att det finns en tydlig policy som har tagits fram i samarbete med ledningen, medarbetarna samt fackliga representanter. Andra framgångsfaktorer är tydlig information, regelbunden uppmuntran och tillgång till rökavvänjning (Granberg N C). I Östhammars kommuns drogpolicy anges i visionen att tobaksbruket bland vuxna ska minska. Ett effektmål anger att tobaksbruket bland ungdomar ska minska till att ligga under länsgenomsnittet. Införande av rökfri arbetstid i Östhammars kommun utgör en viktig del i en långsiktig strategi för att kunna uppnå tobaksrelaterade folkhälsomål. Kommunfullmäktige i Östhammars kommun fattade beslut den 12 juni 2007 om att rökfri arbetstid ska införas. Bakgrunden till beslutet om rökfri arbetstid i Östhammars kommun är den skrivelse från Astma- och allergiföreningen i Östhammar (Dnr 2006KS181) som föreslår en policy där det slås fast att personal och anställda inom Östhammars kommun ska vara rökfria under arbetstid. Det finns flera goda skäl att införa rökfri arbetstid i Östhammars kommun: Enligt Tobakslagen svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte utsätts för tobaksrök på sin arbetsplats. Om arbetsgivaren inte följer denna regel och om någon blir skadad eller sjuk, kan straffansvar utkrävas. (Tobakslagen, SFS 1993:581, SFS 2005:369) Införande av rökfri arbetstid minskar risken för att arbetsgivaren ska ställas ansvarig för brott mot Tobakslagen. 1

5 Rökning utsätter såväl användaren som omgivningen för hälsorisker. Införande av rökfri arbetstid motverkar att anställda utsätts för passiv rökning eller röklukt på arbetsplatsen, vilket är särskilt viktigt att beakta när det gäller allergiker och astmatiker. Införande av rökfri arbetstid kan även fungera som ett stöd för de anställda rökare som vill sluta eller trappa ner. Detta ger ytterligare hälsovinster eftersom studier visar att rökare i genomsnitt har åtta fler sjukdagar per år än ickerökare (Wallskär H, 2005). Ekonomiska skäl. Östhammars kommun har ca anställda. 16 % (genomsnitt av 22 % kvinnor och 9 % män) av dessa uppger sig vara dagligrökare, det vill säga 272 personer. Enligt flera undersökningar säger sig 70 % av alla rökare vilja sluta, det vill säga 190 personer i kommunen. Om dessa 190 dagligrökare får hjälp att sluta, skulle kommunen som arbetsgivare spara kr per rökare för sjukdagar vilket ger en total kostnadsbesparing på kr per år. Dessutom innebär rökfri arbetstid en effektivitetshöjning av arbetet som en följd av uteblivna rökpauser. En genomsnittlig rökare tar ungefär 30 minuters extra paus per arbetsdag för rökning (baserat på räkneexempel i Wallskär H, 2005). Ett viktigt skäl till att införa rökfri arbetstid är att vuxna fungerar som förebilder för barn och ungdomar. Genom ett tydligt ställningstagande i tobaksfrågan kan kommunanställda, varav många arbetar med kommunens barn och ungdomar, utgöra goda förebilder för dessa (Yrkesföreningar mot tobak, 2006). En positiv aspekt som inte bör underskattas när det handlar om att införa rökfri arbetstid, är möjligheten för Östhammars kommun att bli en föregångare på området. Genom att de flesta kommunerna i landet ännu inte har beslutat om rökfri arbetstid, ger det Östhammars kommun en möjlighet att ytterligare befästa bilden av en klarsynt kommun med folkhälsan i fokus. Målet med rökfri arbetstid i Östhammars kommun är, enligt policyn om rökfri arbetstid, att: Anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun ska inte utsätta medarbetare, vård- och omsorgstagare, elever eller barn i kommunens verksamheter för hälsorisk eller dålig lukt på grund av tobaksrök. Implementeringen kommer att ske i tre steg: 1 januari 2008: Rökfritt vid entréer och nödutgångar på kommunhuset och socialförvaltningens administration 1 juli 2008: Rökfri arbetstid för anställda på kommunkontoret, på socialförvaltningens administration samt för förtroendevalda 1 januari 2009: Rökfri arbetstid för samtliga kommunanställda och förtroendevalda För att utröna hur införandet av rökfri arbetstid i Östhammars kommun har gett resultat ska en effektutvärdering genomföras, där denna kartläggning utgör en förundersökning. Syfte Syftet med kartläggningen är att tjäna som förundersökning till den utvärdering som ska göras av rökfri arbetstid efter införandet. Kartläggningen visar även vilka insatser i form av information och rökavvänjning som behövs för att underlätta implementeringen av rökfri arbetstid. 2

6 Genomförande Undersökningsdesign För kartläggningen har tvärsnittsdesign valts som studiedesign, då syftet är att samla in data från många respondenter vid ett givet tillfälle. De kvantitativa data som insamlas ska kunna granskas för att upptäcka mönster och samband mellan de olika studerade variablerna. (Bryman A, 2001) Kvantitativ metod För att få svar från så många respondenter som möjligt under den tid som stod till förfogande, valdes enkätundersökning som metod. Fördelar med enkäter, jämfört med strukturerade intervjuer som hade varit en alternativ metod, är att enkäter är billigare och snabbare att administrera, respondenterna påverkas inte av den som ställer frågorna, och enkäten kan besvaras då respondenten själv önskar. (Bryman A, 2001) Urval Urvalet gjordes genom att sammanställa de e-postadresser till de anställda och förtroendevalda som finns registrerade hos it-kontoret på Östhammars kommun. På så vis nåddes omkring två tredjedelar av de anställda och förtroendevalda. Datainsamling Enkäten (Se bilaga A) gjordes i programmet Defgo, som är ett flexibelt webenkätverktyg. Den består av 17 frågor uppdelade på tre områden: bakgrundsfakta, frågor kring tobaksbruk och utsatthet för andras tobaksbruk samt information om rökfri arbetstid. Samtliga är envals- eller flervalsfrågor med givna svarsalternativ utom den sista som är en öppen fråga. Beroende på vad respondenterna svarade på de olika frågorna, fick de olika följdfrågor. Exempelvis svarade inte en anställd på frågan i vilken nämnd/styrelse han/hon är förtroendevald, och en icke-rökare fick inte frågan om han/hon vill sluta röka. Enkäten var utformad så att det inte gick att hoppa över en fråga, vilket minimerade det interna bortfallet. Enkäten pilottestades av fem personer verksamma inom olika förvaltningar i kommunen. Via ett mail (Se bilaga B) skickades sedan information om att respondenten kunde följa länken som fanns i mailet, och på så sätt besvara enkäten via Internet. Där fanns även information om att respondenten när som helst kunde avbryta undersökningen, och att alla svar var anonyma. Ett påminnels skickades ut till dem som inte besvarat enkäten efter tre veckor, därefter fick de ytterligare två veckor på sig att svara på enkäten. De svar som kom in lagrades automatiskt i Defgos databas. Programmet sammanställde sedan svaren i en rapport, och de viktigaste resultaten presenteras i denna kartläggning. Analys Svaren lagrades automatiskt i Defgo s databas. Genom enkätverktyget gavs möjlighet att ta ut sammanställd data i absoluta tal och i procentform. Där det bedömts relevant har även korstabulering gjorts för att kunna jämföra svaren på en fråga med svaren på en annan fråga. 3

7 Resultat Resultaten presenteras i absoluta tal, i procent och/eller i tabellform. Enkäten skickades till 1335 anställda och förtroendevalda. Sammanlagt besvarade 593 respondenter enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 44 %. Av dessa 593 personer var 120 män (20 %) och 466 kvinnor (79 %). 7 respondenter lämnade frågan om kön obesvarad (1 %). Av de svarande var 534 (91 %) anställda och 51 (9 %) förtroendevalda. Förvaltning BoU-förvaltningen Ekonomikontoret 1% 8% 1% 9% 17% 1% Fritidsförvaltningen IT-kontoret Kansliet 4% 3% 4% Kulturförvaltningen Personalkontoret 2% 3% Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen 46% Miljökontoret Byggnadsnämndskontoret Figur 1: Andel av de anställda respondenterna som tillhör respektive förvaltning Arbetsmarknadskontoret/vu xenutbildningen Majoriteten av de svarande som är anställda arbetar inom socialförvaltningen (46 %). 17 % är anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen, 9 % på tekniska förvaltningen och 8 % på arbetsmarknadskontoret/vuxenutbildningen. Resterande förvaltningar representeras 1-5 % av respondenterna vardera. 4

8 Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 9% 10% 26% Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden 1% Byggnadsnämnden 9% Kulturnämnden Fritidsnämnden 7% 5% 5% 4% 6% 9% 9% Miljö- och hälsoskyddsnämnden Valnämnden Lokala säkerhetsnämnden Annan: Figur 2: Andel av de förtroendevalda respondenterna som representerar respektive nämnd/styrelse Majoriteten av respondenterna som är förtroendevalda sitter i kommunfullmäktige (26 %). Därefter representeras kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden av 9 % vardera. Användande av röktobak Procent 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nej, har aldrig varit rökare. Nej, har varit rökare, men slutat. Ja, är feströkare. Ja, är dagligrökare. Röktobakskonsumtion Figur 3: Användning av röktobak bland kommunanställda/förtroendevalda På frågan om respondenterna röker, svarade 47 % att de aldrig varit rökare. 33 % har tidigare varit rökare, men har nu slutat. 7 % är feströkare och 14 % är dagligrökare. 5

9 Vid korstabulering mellan röktobakskonsumtion och kön, framkom det att 5 % av männen och 16 % av kvinnorna är dagligrökare. Andel dagligrökare/förvaltning BoU-förvaltningen Procent 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ja, är dagligrökare. Förvaltning Ekonomikontoret Fritidsförvaltningen IT-kontoret Kansliet Kulturförvaltningen Personalkontoret Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljökontoret Byggnadsnämndskontoret Arbetsmarknadskontoret/vu xenutbildningen Figur 4: Andel dagligrökare inom respektive förvaltning Vid korstabulering mellan förvaltningstillhörighet och dagligrökare, fördelar sig svaren på ovanstående sätt. Bland respondenterna på ekonomikontoret, miljökontoret och byggnadsnämndskontoret finns det inga rökare. Störst andel rökare finns det bland respondenterna på personalkontoret, där hela 29 % är rökare. Därefter kommer socialförvaltningen med 21 % rökare. 6

10 Nuvarande röktobakskonsumtion/dag 60% 50% 40% Procent 30% 20% 10% 0% 1-10 cigaretter/cigariller/pipor cigaretter/cigariller/pipor Mer än 20 cigaretter/cigariller/pipor Konsumtion Figur 5: Nuvarande daglig konsumtion av röktobak Bland rökarna som besvarat enkäten är det 56 % som röker 1-10 cigaretter/dag, 40 % röker cigaretter/dag och 4 % röker mer än 20 cigaretter/dag. Rökarna tillfrågades om de ville sluta röka. På den frågan svarade 67 % ja, och 33 % nej. Vill sluta röka/röktobakskonsumtion 80% 70% 60% Procent 50% 40% 30% Ja 20% 10% 0% 1-10 cigaretter/cigariller/pipor cigaretter/cigariller/pipor Mer än 20 cigaretter/cigariller/pipor Röktobakskonsumtion Figur 6: Andel rökare som uppger att de vill sluta röka Korstabulering mellan frågorna som rörde vilja att sluta röka och röktobakskonsumtion, visar att de som röker något mindre inte vill sluta röka i lika hög grad som de som röker mer. Bland dem som röker cigaretter/dag är det 74 % som vill sluta röka. 7

11 De som svarade att de vill sluta röka tillfrågades om de var intresserade av att gå rökavvänjning i grupp. 40 % svarade ja och 60 % svarade nej. Samtliga respondenter tillfrågades om snusvanor. 9 % uppgav att de snusar, medan 91 % inte gör det. Andel rökare som snusar 20% Procent som snusar 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Nej, har aldrig varit rökare. Nej, har varit rökare, men slutat. Ja, är feströkare. Ja, är dagligrökare. Konsumtion av röktobak Figur 7: Andel rökare som snusar Vid korstabulering mellan rökare och snusare, framkommer det att majoriteten av de respondenter som snusar tidigare varit rökare (16 %), eller är feströkare (18 %). Bland dem som är dagligrökare är det 6 % som snusar, medan de som snusar men aldrig varit rökare endast utgör 4 %. På frågan om de anställda/förtroendevalda är utsatta för försämrad arbetsmiljö på grund av andras rökning, svarade 86 % nej. 9 % av respondenterna uppger att de utsätts för röklukt under arbetet (11 % bland männen och 8 % bland kvinnorna). Av dessa kommer 21 % från it-kontoret, 17 % från ekonomikontoret och 13 % från socialförvaltningen. På resterande förvaltningar upplever 0-8 % att de utsätts för passiv rök. Andelen som uppger att de utsätts för passiv rök under raster är 7 %. Av dessa kommer 29 % från miljökontoret, 11 % från fritidskontoret, 10 % från kansliet samt 8 % från tekniska förvaltningen respektive kulturförvaltningen. På resterande förvaltningar upplever 0-7 % att de utsätts för andras tobaksrök under raster. Bland respondenterna känner 97 % till att rökfri arbetstid ska införas i Östhammars kommun. Av dessa tycker 89 % att de har fått tillräcklig information om beslutet. Bland dem som känner till beslutet har information förmedlats på många olika sätt. De vanligaste är via kommunens hemsida (49 %) samt via chefen (48 %). De 11 % av respondenterna som inte tycker att de har fått tillräcklig information fick följdfrågan hur de tycker att den informationen ska nå dem. 61 % svarade via min chef, 51 % svarade via kommunens hemsida, och 8% svarade via arbetskamrater. 8

12 I slutet av enkäten fanns det möjlighet för respondenterna att lämna egna kommentarer. Sammanlagt utnyttjade 202 respondenter denna möjlighet. Dessa kommentarer har indelats i tre kategorier; positiva, negativa samt ambivalenta/obestämbara. 56 % av svaren var positiva till rökfri arbetstid, 27 % var ambivalenta/obestämbara, och 17 % var negativa. Exempel på kommentarer är: Jag tycker det är ett jättebra beslut. Jag hör också av dom flesta rökarna att dom tycker det är bra. En hjälp till ett rökfritt liv. Jag tycker det var på tiden att förbjuda rökning på arbetsplatser, med andra ord mycket positivt. Trots att jag inte röker så är jag inte så positiv till detta rökförbud. Tycker inte att jag besväras av mina rökande kollegor. Docka anser jag det vara hälsobefrämjande att för dem som röker att de drar ner på bolmandet! Varför ska andra bestämma om jag ska röka eller inte, vi röker ju ute året runt. Min hälsa har inte kommunen brytt sig om tidigare, så varför nu? Detta är ett påhopp. Tycker det känns fel mot rökarna, när ändå alla andra anställda röker överallt. Vem ska vara polis? 9

13 Diskussion Metoddiskussion För att möjliggöra undersökningen under den utsatta tiden gjordes ett bekvämlighetsurval. Enkäten skickades ut till samtliga anställda och förtroendevalda som hade en e-postadress registrerad på it-kontoret. Den befintliga listan var dock inte uppdaterad, och uppskattningsvis 5 % av adresserna tillhörde personer som inte längre är verksamma inom Östhammars kommun. Sammanlagt skickades enkäten till 1335 respondenter. Den besvarades av 593 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 44 %. Enligt it-kontoret är det många anställda som ytterst sällan eller aldrig använder sin mail, vilket kan bidra till den låga svarsfrekvensen. Det är därför svårt att säga hur tillförlitliga och generaliserbara svaren är, dels beroende på att urvalet är godtyckligt (de som har e-postadresser), dels för att det inte går att avgöra hur många av e-postadresserna som faktiskt är aktuella. Ett annat alternativ hade varit att göra ett slumpmässigt urval av samtliga anställda och förtroendevalda och skicka enkäten i pappersform till dem. Det hade dock varit alltför resurskrävande. Andelen respondenter inom varje förvaltning/nämnd överrensstämmer i hög grad med den verkliga andelen anställda på respektive förvaltning och förtroendevald inom respektive nämnd, vilket gör att svaren är någorlunda generaliserbara för den aktuella populationen, även om inga slutsatser bör dras. Förvaltningarna skiljer sig mycket åt, både vad gäller antal anställda, ålder och kön hos de anställda osv. Likaså skiljer sig även antal svar mellan de olika förvaltningarna. Exempelvis svarade 244 personer från socialförvaltningen, medan byggnadsnämndskontoret endast representeras av 5 respondenter. Det gör att det är särskilt svårt att generalisera för de mindre förvaltningarna, där ett svar får stor påverkan på resultatet för den enskilda förvaltningen. För att få veta i vilken grad samtliga respondenter är positiva eller negativa till beslutet, hade det varit intressant att ställa den frågan. Med de frågorna som användes var det valfritt att skriva något under Övriga kommentarer, vilket många gjorde, men svaren på denna fråga är inte representativa för populationen. Resultatdiskussion Bland dem som besvarat enkäten är 5 % av männen och 16 % av kvinnorna dagligrökare. Det är lägre andelar än för kommunen i stort, där 9 % av männen och 22 % av kvinnorna är dagligrökare. De förvaltningar där flest respondenter röker är personalkontoret och socialförvaltningen, med 29 % respektive 21 % dagligrökare. Det kan förklaras av att dessa enheter har en stor andel kvinnliga anställda, och inom socialförvaltningen är många även lågutbildade. Glädjande är att hela 33 % av respondenterna redan lyckats sluta röka. Bland dem som röker 1-10 cigaretter om dagen är det inte lika många som säger sig vilja sluta röka, som de som röker 11 eller fler cigaretter om dagen. Det kan bero på att rökfri arbetstid inte påverkar dem som röker innan arbetsdagens början och efter arbetsdagens slut, eller som tror sig kunna hantera införandet på det sättet. Bland rökarna som uppger sig vilja sluta röka, är hela 40 % intresserade att gå rökavvänjning i grupp. Arbetet med att erbjuda rökavvänjningsgrupper har redan påbörjats, men bör intensifieras snarast för att tillgodose de behov som finns. Resultaten visar att de som snusar idag till stor del har varit rökare eller är feströkare. Vid uppföljningen efter införandet av rökfri arbetstid är det av intresse att se om andelen snusare i 10

14 förhållande till rökare har ändrats. Förhoppningen är att snusningen inte har ökat, då även snusning medför hälsorisker. Vid snusning utsätts dock inte omgivningen av hälsorisker, och målet med rökfri arbetstid är att inga medarbetare eller förtroendevalda ska utsätta andra för hälsorisker under sin verksamma tid. Bland de svarande utsätts 8 % av kvinnorna och 11 % av männen för tobaksrök under sin aktiva arbetstid. Det är lägre andelar än för landet i stort, där 9 % av kvinnorna och 15 % av männen utsätts för rök under sin arbetstid. Bland dem som uppgett att de utsätts för tobaksrök särskilt bland dem som arbetar inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen är det svårt att veta om det är medarbetarnas tobaksrök eller om det är elevers/brukares rök de är utsatta för. Dock är det anställda på it-kontoret samt ekonomikontoret som i högst grad utsätts för tobaksrök, vilken kan antas komma från medarbetare. Det är beklagligt att inte alla känner till beslutet om att införa rökfri arbetstid. Ansvaret för att informera sina anställda ligger på chefen, och alla chefer har fått information via samordnaren för drogförebyggande arbete. De kommentarer som givits på sista frågan visar även att alla inte är införstådda med vad beslutet innebär. Det visar på att ytterligare informationsinsatser behövs för att öka kunskaperna om att beslutet fattats, och även vad det innebär. Positivt är dock att majoriteten som har kännedom om beslutet fått information via kommunens hemsida samt via chefen, vilka är de informationskanaler som är ämnade att vara de huvudsakliga. Via chefen och hemsidan är även de kanaler som de som inte anser sig fått tillräcklig information föredrar som informationskällor. Förhoppningsvis kan denna kartläggning bidra till att belysa beslutet ytterligare. Sammanfattningsvis visar resultaten på att: en förhållandevis låg andel av de anställda/förtroendevalda är dagligrökare 33 % av respondenterna har redan lyckats sluta röka de som konsumerar mycket röktobak är de som vill ha hjälp i störst utsträckning ca 40 % av rökarna vill gå rökavvänjning i grupp anställda och förtroendevalda känner till beslutet i hög utsträckning, men mer information behövs för att samtliga ska känna till beslutet och även ha kännedom om orsakerna till att det införs och vad beslutet innebär. 11

15 Referenser Tryckta källor Bryman A (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi Holm Ivarsson B. (red) (2004). Tobak och avvänjning. En faktaskrift om behovet av prioritering av tobaksavvänjning. Statens folkhälsoinstitut. Rapport 2004:29 Lundquist, Å. (red) (2007). Minskat bruk av tobak var står vi idag? Oktober Statens folkhälsoinstitut. Rapport 2007:14 Tobakslagen, SFS 1993:581, SFS 2005:369 Wallskär H (red) (2005). Kommunguide att utveckla det tobaksförebyggande arbetet. Statens folkhälsoinstitut. Rapport 2005:33 Yrkesföreningar mot tobak (2006). Tobak eller hälsa, 1, s 8-15 Artiklar Bauer J E., Hyland A, Li Q, Steger C, Cummings M K. Longitudinal Assessment of the Impact of Smoke-Free Worksite Policies on Tobacco Use. American Journal of Public Health. 2005;95:6 Jaakkola M S, Jaakkola J J K. Impact of smoke-free workplace legislation on exposures and health: possibilities for prevention. European Respiratory Journal. 2006;28: Elektroniska källor Granberg N. C. Rökfri arbetstid i kommunerna ett strategiskt beslut. Sveriges kommuner och landsting. Tillgänglig: kfri+arbetstid.pdf, Hämtad: Landstinget i Uppsala Län, Liv & hälsa Tillgänglig: Hämtad:

16 Frågor som ställdes i den webbaserade enkäten: Är du man eller kvinna? Man Kvinna Bilaga A Är du anställd eller förtroendevald? (Är du både anställd och förtroendevald, svara som anställd) Anställd Förtroendevald Inom vilken förvaltning arbetar du? BoU-förvaltningen Ekonomikontoret Fritidsförvaltningen IT-kontoret Kansliet Kulturförvaltningen Personalkontoret Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljökontoret Byggnadsnämndskontoret Arbetsmarknadskontoret/vuxenutbildningen I vilken nämnd/styrelse är du förtroendevald? Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Byggnadsnämnden Kulturnämnden Fritidsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Valnämnden Lokala säkerhetsnämnden Annan: Röker du? Nej, har aldrig varit rökare. Nej, har varit rökare, men slutat Ja, är feströkare Ja, är dagligrökare Nuvarande tobakskonsumtion per dag: 1-10 cigaretter/cigariller/pipor cigaretter/cigariller/pipor Mer än 20 cigaretter/cigariller/pipor 13

17 Skulle du vilja sluta röka? Ja Nej Är du intresserad av att gå rökavvänjning i grupp? Ja Nej Snusar du? Ja Nej Är du utsatt för tobaksrök eller försämrad arbetsmiljö, exempelvis störande lukt, på grund av andras rökning på din arbetsplats inom Östhammars kommun? Ja, under min aktiva arbetstid/tid då jag utför uppdrag som förtroendevald Ja, under raster Nej Känner du till att rökfri arbetstid ska införas i Östhammars kommun? Ja Nej Tycker du att du har fått tillräcklig information om rökfri arbetstid? Ja Nej Hur har den informationen nått dig? Via informationsträffar/ chefsmöten (endast förtroendevalda och chefer) Via min chef (endast anställda) Via mina arbetskamrater (endast anställda) Via Östhammars kommuns hemsida eller intranät Via massmedia På annat sätt, nämligen: Hur tycker du att informationen om rökfri arbetstid ska nå dig? Via information på sammanträde (endast förtroendevalda) Via min chef (endast anställda) Via mina arbetskamrater (endast anställda) Via Östhammars kommuns hemsida eller intranätet På annat sätt, nämligen: Övriga kommentarer: 14

18 Informationsmail varifrån enkäten kunde nås. Bilaga B Hej [name]. Inför införandet av rökfri arbetstid skulle det vara till stor hjälp om du fyllde i denna enkät. Dina svar är anonyma och kommer att användas till en utvärdering som ska göras efter införandet av rökfri arbetstid. Det tar ungefär 2 minuter att besvara frågorna. För att komma till enkäten, klicka på följande länk. [surveylink] Om du inte kan starta undersökningen med länken ovan, kan du pröva den här länken: och ange: Inloggningsnamn: [login] Lösenord: [password] Om du blir avbruten medan du svarar på frågorna, kan du återvända till enkäten genom att klicka en gång till på länken. Då visas den fråga du hade nått fram till när du blev avbruten. Om du har några frågor avseende undersökningen får du gärna kontakta mig. Med vänlig hälsning Linn Malmer

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88 Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

BILAGA 1. Rökfri arbetstid. rapport enkätundersökning 2012-04-01

BILAGA 1. Rökfri arbetstid. rapport enkätundersökning 2012-04-01 BILAGA 1 Rökfri arbetstid rapport enkätundersökning 2012-04-01 Rökfri arbetstid Policybeslut för rökfri arbetstid är ett led i kommunernas, landstingens och de fackliga organisationernas gemensamma strävan

Läs mer

Beslutad i KF 080623. Hälsopolicy

Beslutad i KF 080623. Hälsopolicy Beslutad i KF 080623 Hälsopolicy 2 (6) Bakgrund I Hultsfreds kommuns personalpolicy framgår att Hultsfreds kommun ska verka för att förbättra arbetsmiljön genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

Rökfri arbetsplats och arbetstid

Rökfri arbetsplats och arbetstid Rökfri arbetsplats och arbetstid Bakgrund Under åren 2008 2010 arbetade Statens folkhälsoinstitut med regeringens nationella tobaksuppdrag. Det övergripande syftet är att minska tobaksbruket ytterligare

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2013.0262 1 (8) 2013-12-2312-10

Bilaga till Dnr: KS.2013.0262 1 (8) 2013-12-2312-10 Bilaga till Dnr: KS.2013.0262 1 (8) 2013-12-2312-10 Kommunledningskontoret Anna Andersson Rapport om tobaksfri arbetstid och rökfri arbetstid En viktig del för kommunen som arbetsgivare är att skapa en

Läs mer

Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt?

Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt? Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt? Cecilia Birgersson Utredare Statens folkhälsoinstitut 2012-11-08 Sid 1 Som arbetsgivare kan man göra skillnad! Cirka 18/dag dör av rökning

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Kommunstyrelsen 2009-09-14 176 455 Arbets- och personalutskottet 2009-08-31 173 377 Dnr 09.524-02 septks15 Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Ärendebeskrivning Forskning visar att

Läs mer

Rökfri arbetstid på agendan i Sveriges kommuner

Rökfri arbetstid på agendan i Sveriges kommuner Rökfri arbetstid på agendan i Sveriges kommuner Resultat från enkätundersökning 2009 Reviderad version 2009-05-29 2 (16) Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452

Läs mer

Tobaksfri arbetstid för bättre hälsa. Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015

Tobaksfri arbetstid för bättre hälsa. Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 1 Innehåll Bakgrund Innebörd Chefens roll Vid rekrytering Stöd tobaksavvänjning Några enkla tips Informationsstrategi 2 Bakgrund till beslutet Användning av tobak

Läs mer

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Rökfri arbetstid Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Policy om rökfri arbetstid Riksdagen har antagit fyra etappmål för den nationella folkhälsopolitiken som innefattar: en tobaksfri livsstart från

Läs mer

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Hej! Det du håller i din hand är en hjälp till hur man som förening kan arbeta mot tobak. Det är många olika krafter som drar i våra barns uppmärksamhet -

Läs mer

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet SiS tobakspolicy SiS mål är att vara en rökfri myndighet där varken medarbetare, klienter eller ungdomar röker. Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8.

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8. AN D T Rapport 215 Jenny Andersson ANDT Strateg, Karlshamns kommun 17 augusti 215 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Metod 2 Resultat Alkohol 3-4 Narkotika 4-5 Tobak 6-7 Hälsofrämjande miljöer 7-8

Läs mer

Tobaksfritt landsting

Tobaksfritt landsting Landstingets kansli 2009-04-03 FoU-centrum, Ingrid Edvardsson Tobaksfritt landsting Rapport Uppföljning av policyn Tobaksfritt landsting Rapport_tobaksenkät LANDSTINGET KRONOBERG 2009-04-03 2 (20) TOBAKSFRITT

Läs mer

Samhällsekonomiska besparingar av snus som skadereducerare i Sverige 1990-2011

Samhällsekonomiska besparingar av snus som skadereducerare i Sverige 1990-2011 Samhällsekonomiska besparingar av snus som skadereducerare i Sverige 1990-2011 Per Hortlund Elin Gabrielsson HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Rökning betraktas generellt sett

Läs mer

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se Tobaksavvänjning inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013 Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland www.lio.se Sammanfattning Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård,

Läs mer

Rökfri arbetstid i Halmstads kommun från 1 mars 2008. Stadskontoret

Rökfri arbetstid i Halmstads kommun från 1 mars 2008. Stadskontoret Rökfri arbetstid i Halmstads kommun från 1 mars 2008 Lisa Petrelius hälsoutvecklare Kommunhälsan Roland Norrman personalstrateg Personalenheten handläggare i ärendet och samordnande för genomförandet Bakgrund

Läs mer

ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG. Anders Drejare

ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG. Anders Drejare ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG Anders Drejare Handledare doktor Anders Wimo Adjungerad professor Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska

Läs mer

Rökfria utomhus miljöer

Rökfria utomhus miljöer Rökfria utomhus miljöer RU om - passiv rökning på allmänna platser Karin Molander Gregory 2012-11-27 Sid 1 Lagstiftningsprocess rökfria miljöer 1993: Rökfri barn & skolomsorg, hälso- och sjukvård, gemensamma

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Tobaksförebyggande arbete i VB. * Tobaksfri Duo och Smart Ungdom * Salut * Tobaksfri gymnasieskola * Handslag tobaksfri uppväxt

Tobaksförebyggande arbete i VB. * Tobaksfri Duo och Smart Ungdom * Salut * Tobaksfri gymnasieskola * Handslag tobaksfri uppväxt Tobaksförebyggande arbete i VB * Tobaksfri Duo och Smart Ungdom * Salut * Tobaksfri gymnasieskola * Handslag tobaksfri uppväxt Styrdokument och lagstiftning Tobakslagen (1993:581) = en skyddslag Nationella

Läs mer

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksbruket är i dag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i vårt land. Sjutton procent av den vuxna befolkningen röker dagligen och

Läs mer

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013 Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 213 Folkhälsocentrum Linköping augusti 213 Ann-Charlotte Everskog Katarina Åsberg Maria Elgstrand www.lio.se/fhc Resurser till tobaksavva

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens grönbok om ett Europa fritt från tobaksrök

Remissvar EU-kommissionens grönbok om ett Europa fritt från tobaksrök Vårt dnr Vård och omsorg Ingvor Bjugård 2007-03-26 sanco-smoke-free-consultation@ec.europa.eu Tillväxt och samhällsbyggnad Kerstin Blom Bokliden Remissvar EU-kommissionens grönbok om ett Europa fritt från

Läs mer

Rökfritt liv. - en litteraturlista

Rökfritt liv. - en litteraturlista Rökfritt liv - en litteraturlista Sjukhusbiblioteken i Värmland 2008 Agerberg, Miki Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende. 2004 Idag vet forskarna mycket mer än för bara tio-femton år sedan,

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda Tobaksvanor 2006 Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT 2006 Namn: Susanna Hammarberg Tobaksvanor 2006 2 Förord Tobak och dess hälsofarliga effekter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17. Kallelse/underrättelse Sida 2014-09-11 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunkontoret, Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

TOBACCO ENDGAME - RÖKFRITT SVERIGE ÅR 2025

TOBACCO ENDGAME - RÖKFRITT SVERIGE ÅR 2025 Marie K Wighed, sjuksköterska och diplomerad tobaksavvänjare. Primärvården samt föreläser på skolor och företag om tobak. En av 12 deltagare i regionala gruppen -. Mål: Att få människor på olika nivåer

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24

Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24 Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24 Slutrapport Nationella Tobaksuppdraget Nationell utbildningsinsats för att stimulera socialsekreterare att motivera klienter att sluta röka med hjälp

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Kalmar län 2010. Skriftserie 2010:2 Fokus Kalmar län

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Kalmar län 2010. Skriftserie 2010:2 Fokus Kalmar län RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Kalmar län 21 Ambjörn Thunberg Agnetha Hammerin Skriftserie 21:2 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av användningen

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena TOBAKSFRI SKOLTID Örebro oktober 2014 Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena Skolan kan göra skillnad Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barnsoch

Läs mer

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 En tobaksfri generation Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 Länkar http://www.lakemedelsverket.se/alla-nyheter/nyheter-2013/e-cigaretter-med-nikotin-ar-vanligtvis-lakemedel/ http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Skolelevers tobaksvanor

Skolelevers tobaksvanor FORSKNINGSSTATION MÖSSEBERG Skolelevers tobaksvanor Baslinjemätning inför utvärdering av två tobaksförebyggande projekt Anita Boij 4:C Skolelevers tobaksvanor Arbetsapport från Forskningsstation Mösseberg

Läs mer

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy för tobak, alkohol och andra droger som gäller både för elever och personal på Norrevångskolan i Mörrum, Karlshamns kommun. Inledning Skolan

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Tobaksavvänjning. Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009

Tobaksavvänjning. Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009 Tobaksavvänjning Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009 Sammanställt av Folkhälsoplanerare Iwona Jacobsson April 2009 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Primärvården Västernorrland

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Bilaga 1: Resultat från Previas undersökning i Stockholms län. Använder du snus eller tuggtobak? Pressmeddelande 15 juli

Bilaga 1: Resultat från Previas undersökning i Stockholms län. Använder du snus eller tuggtobak? Pressmeddelande 15 juli Pressmeddelande 15 juli Var fjärde anställd man i Stockholms län snusar Hela 23 procent av de manliga anställda i Stockholms län snusar. Bland de kvinnliga anställda snusar 4 procent. Fler än en av tio

Läs mer

om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun

om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun Liv och hälsa i Norrland om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun Christina Persson December 1998 1 Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte 4 Bakgrund 4 Syfte 4 Material och metod 4 Hur

Läs mer

Nordanstigs Kommun. Lena Linné 2005 06 20

Nordanstigs Kommun. Lena Linné 2005 06 20 ÖVERGRIPANDE PLAN FÖR TOBAKSARBETE Nordanstigs Kommun 1 Nordanstigs kommun har valt att fokusera på tre av målen för folkhälsan i sitt folkhälsoarbete. Mål 9 Ökad fysisk aktivitet. Mål 10 Goda matvanor

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Tobaksrökens innehåll

Tobaksrökens innehåll Tobaksrökens innehåll 4000 kemiska ämnen 50-tal ämnen är cancerframkallande Beta-naftylamin och 4-aminobifenyl är förbjudna ämnen i arbetsmiljön Rökning som hälsoproblem Ca 6400 dör årligen pga. aktiv

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015

Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015 Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015 Uppdaterad 2015-07-03 2 Vision Att alla elever på högstadiet i Nyköping är tobaksfria. Att erbjuda en tobaksfri skolgård och skoltid för elever,

Läs mer

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit?

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Niklas Odén Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet Rökte varannan svensk man Rökte varannan 15 åring Unga tjejer går om unga killar Rökfria

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Tobaksfri i samband med operation En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Projektledare David Chalom Processledare Marie-Louise Norberg Tobakspreventiv enhet

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

#VAL2014. Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier

#VAL2014. Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier #VAL2014 Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för? #Val2014 Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för? ISBN 978-91-637-5452-4 Tobaksfakta oberoende tankesmedja Skriften kan laddas ned

Läs mer

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010, R 2010:17 ISSN: 1651-8624 ISBN: 978-91-7257-729-9 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Utlåtande 2010:43 RI (Dnr 219-1255/2009) Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Rökfri arbetstid ska vara införd

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012 RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Nio kommuner i Kalmar län 12 Monica Keller Agnetha Hammerin Skriftserie 12:3 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av

Läs mer

Global Youth Tobacco Survey (GYTS)

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Resultat av enkäten som genomfördes hösten 2012 31.1.2014 www.thl.fi/gyts 1 Bakgrund GYTS-studien utreder 13 15-åriga skolelevers attityder, kunskap och erfarenheter

Läs mer

Liv och hälsa i Norrland. Liv och hälsa i Norrland

Liv och hälsa i Norrland. Liv och hälsa i Norrland Liv och hälsa i Norrland Liv och hälsa i Norrland En studie om hälsa och livsvillkor Barn och ungdomars hälsa Rapport 1999:4 1 Om du behöver mer information För innehållet i denna rapport svarar LENNART

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun Enkät förskola/familjedaghem ht 2011 Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun 1 Enkätundersökning i kommunens förskolor och familjedaghem Lomma Kommun genomför

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Tobak eller hälsa De som fimpar i tid förlänger livet med ca 10 år. En miljon människor röker dagligen i Sverige. Rökningen dödar cirka 6

Läs mer

En studie om hälsa och livsvillkor. Tobaksbruk Rapport 1999:3

En studie om hälsa och livsvillkor. Tobaksbruk Rapport 1999:3 Liv och hälsa i Norrland En studie om hälsa och livsvillkor Tobaksbruk Rapport 1999:3 1 Om du behöver mer information För innehållet i denna rapport svarar GÖRAN BOËTHIUS Jämtlands läns landsting Tobaksenheten,

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN Alkoholpolitiska riktlinjer Vi vill inom idrottsrörelsen bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer