Redovisas i månadsuppföljning Alla Brukare KKiK US FLG Brukare KKIK Webbanvändarvänlighet Åsa FLG Arbetet är påbörjat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisas i månadsuppföljning 2015 1 Alla Brukare KKiK US 2015 1 FLG Brukare KKIK Webbanvändarvänlighet Åsa FLG Arbetet är påbörjat"

Transkript

1 Vad Ansvarig Redovisning till Uppföljning/anteckning År Månad Ansvar Perspektiv Alla Brukare Planera brukarträffar/-råd /EC FLG Alla Brukare Planera anhörigträffar /EC FLG FLG Brukare Patientsäkerhetsberättelse /MAS VON Feb OLG ÄO Brukare Kontroll av trygghetslarm Hemvård Redovisas i månadsuppföljning Alla Brukare KKiK US FLG Brukare KKIK Webbanvändarvänlighet Åsa FLG Arbetet är påbörjat OLG ÄO Brukare Förbereda upphandling måltider hemvård MAS Brukare Planera patientsäkerhetsrond (PSR) fokus trycksår MAS FLG/VON Pågår Alla Medarbetare Semesterplanering EC/ Inklusive introduktion Alla Medarbetare Löneöversyn EC/ Alla Medarbetare Kompetensförsörjningssplan US FLG/OLG Enligt uppdrag - uppdrag lämnat Alla Medarbetare Introduktion US FLG/OLG Enligt uppdrag - uppdrag lämnat Alla Medarbetare Nytt HR-system FLG/OLG Alla Verksamhet Handlingsplan (VP) EC/ FLG Alla Verksamhet Verskamhetsuppföljning/Bokslut OLG/FLG VON Feb Alla Verksamhet Revidera egenkontrollprogram livsmedelshygien Underhållsplan på de fastigheter vi FLG Verksamhet använder OLG FLG FLG Verksamhet Leda för resultat Alla Verksamhet Värdegrund FLG Verksamhet Administrativ översyn Program klart implemtering kvarstår Planering påbörjas Starttid mars 2015 Översynen klar. Förslag om projekt som går till nämnden feb OLG ÄO Verksamhet ÖJ äldre Pressmedeland går ut FLG Verksamhet Kkik Alla Verksamhet Integrationsplan FC KS Maj 15 1 FC Verksamhet Revidera systemförvaltningsplaner VON MAS Statistik Stat till Soc styr hos ? MAS Alla Framtid LfR FLG Alla Framtid ledarskap FLG/OLG Alla Framtid Förändra rakdikalt FLG/OLG Alla Ekonomi Bokslut 2014 FLG VON Feb FLG Ekonomi Budget i Raindance Ek FLG OLG ÄO Ledning Utvärdera matlådor inför upphandling 2015 EC/ Alla Ledning Redovisning SoL-avvikelser EC/ Alla Ledning Semesterplanering sommar /FC FLG Ledning Lokal närvårdsledning VC//MAS Alla Ledning Planera planeringsdagar OLG FLG Ledning Leda för resultat FLG FLG 20-22/1, Enligt uppdrag, kommunövergripande FLG Statistik ÖJ Vård och omsorg om äldre 2014 Redovisas VON 25/ FLG Statistik KKiK 2014 Redovisa VON 25/3 US presenterar på FLG Statistik Analysgruppen US implementeringsmöte USO Statistik Verksamhetsstatistik IFO Systemansv. SCB 31 jan USO Statistik Placerade barn Systemansv. IVO 31 Jan FLG Verksamhet Föreningsbidrag LL, OLG USO Brukare Verksamhetsberättelse personligt ombud KH har denna VON 25/ OLG ÄO Brukare Edhager fördelning MAS Brukare Tillsyn hälso och sjukvård i bostäder med särskild service MAS FC,, VON VON 25/ Verksamhet Till socialstyrelsen var månad (systemansvarig) Brukare Fokusgrupp LfR Framflyttat till mars Verksamhet Svara på öj brottsoffer??? Brukare Brukarmedverkan Brukare Genomföra brukarråd Brukare PSR MAS Blir ingen i februari Brukare KKiK Medarbetare Löneöversyn EC/ Medarbetare Medarbetarenkät EC/ Medarbetare Kompetensutvecklingsplan US FLG/OLG Pågår Medarbetare Introduktion US FLG/OLG Pågår Medarbetare Rekrytering semestervikarier EC Pågår Medarbetare Val av sysselsättningsgrad EC Pågår Medarbetare Annonsering semestervikarier EC Verksamhet Verskamhetsuppföljning Verksamhet Socialstyrelsen barn och unga (systemansvarig) Verksamhet Länsrapport alkoholtillstånd Pågår Framtid Förändra rakdikalt Framtid LfR

2 Framtid ledarskap Ekonomi Förändra rakdikalt Ekonomi MBB i/d FC Ekonomi Budgetuppföljning VON Bokslut VON Budgetuppföljning Ledning Statistik HSL-insatser till SCB Brukare KKiK Brukare PSR Brukare Anhörigträffar Brukare PPM? Trycksår o fall MAS OLG Medarbetare Skyddsrond EC/ Medarbetare Lönesamtal EC//FC Medarbetare Rekrytering semestervikarier EC Medarbetare Introduktion US FLG/OLG Verksamhet Leda för resultat Framtid LfR Framtid ledarskap Framtid Förändra rakdikalt Framtid ÄBiC Planering Framtid ÄBiC utbildning av biståndshandläggare Ekonomi MBB i/d FC Ekonomi Budgetuppföljning VON Taxor VON Budgetuppföljning VON Ledning Intern kontroll Statistik Verksamhet Rutin, implementering handledning US FLG VON Presentation KKIK; ÖJ äldre 2014 US VON 25/ Brukare Fokusgrupp LfR Statistik Brukare Fokusgrupp LfR Brukare PSR Medarbetare Lönesamtal EC//FC Medarbetare Introduktion av semestervikarier EC//FC FLG/OLG Verksamhet internkontoll Verksamhet Brukarenkät ÄO kommun o enhet Verksamhet ÖJ barn o unga resultat Verksamhet Leda för resultat Verksamhet Systemförvaltningsplaner FC Framtid LfR Framtid ledarskap Framtid Förändra rakdikalt Framtid ÄBiC utbildning av biståndshandläggare Ekonomi MBB konsekvensbeskrivning FLG Ekonomi Budgetuppföljning Ledning Intern kontroll Ledning Budgetuppföljning Ledning Avstämning årshjul Ledning Rapportera resultat internkontroll till VON/KS Ledning Lokal närvårdsledning VC//MAS Ledning Statistik ÖJ Barn och ungdomsvård Statistik Brukare Brukarenkät ÄO Brukare Uppföljning av egenkontrollprogram livsmedelshygien Brukare Brukarråd Medarbetare Medarbetarenkät resultat? EC//FC Medarbetare Introduktion av semestervikarier EC//FC Verksamhet ÖJ ekonomiskt bistånd svara på Verksamhet ÖJ Funktionsstöd resultat Verksamhet Leda för resultat Framtid LfR Framtid ledarskap Framtid Förändra rakdikalt Framtid ÄBiC utbildning av biståndshandläggare Ekonomi MBB i/d Ekonomi Budgetuppföljning VON Intern kontroll VON Konsekvensanalys VON Budgetuppföljning VON Ledning Taxor Ledning Konsekvenser MBB Ledning Statistik ÖJ Personer med funktionsnedsättning Statistik Brukare Medarbetare Introduktion av semestervikarier EC//FC Verksamhet ÖJ missbruk resultat

3 Verksamhet ÖJ brottsoffer resultat Framtid LfR Framtid ledarskap Framtid Förändra rakdikalt Ekonomi ledarskap Ekonomi Förändra rakdikalt VON Tema/strategi (Taxor) VON Budgetuppföljning VON Kompetensutvecklingsplan VON Hemtjänst handlingsplan, kompletterad VON Sjukskrivningar Ledning Avstämning årshjul Statistik ÖJ Missbruks- och beroendevård Statistik ÖJ Stöd till Brottsoffer 6 Ekonomi Budgetuppföljning Brukare Medarbetare Verksamhet Framtid LfR Framtid ledarskap Framtid Förändra rakdikalt Ekonomi Budgetuppföljning Brukare Medarbetare Verksamhet Framtid LfR Framtid ÄBiC utbildning Framtid ÄBiC ev samordning verksamhetssystem Ekonomi ledarskap FLG 8 Ekonomi Budgetuppföljning VON Förändra radikalt Ledning Revidera riktlinjer Ledning Revidera rutiner + vb Ledning Redovisning SoL-avvikelser Statistik Brukare PPA? Trycksår o fall svårt läsa årshjulet Brukare Planera brukarträffar/-råd? svårt läsa årshjulet Uppföljning av egenkontrollprogram Brukare livsmedelshygien Brukare Kontroll av trygghetslarm (ny) Hemvård Redovisas i månadsuppföljning Medarbetare Framtida behov VON Medarbetare Val av sysselsättningsgrad EC Medarbetare Medarbetarsamtal EC//FC Verksamhet ÖJ resultat hemlöshet Verksamhet Sdat socialstyrelsen HOS ? Framtid LfR Framtid ledarskap Framtid Förändra rakdikalt Ekonomi Delårsbokslut FLG Ekonomi Workshop budget 2016 personalbudget Ek Ekonomi MBB ram FLG Ekonomi Mål och mått FLG VON Ekonomi Budgetuppföljning VON Tema/Strategi: In- och omvärldsanalys VON Internkontroll VON Budgetuppföljning/delårsbokslut Ledning Delårsrapport Ledning Utvärdering av sommaren Ledning Påbörja medarbetarsamtal Ledning Avstämning årshjul Ledning Lokal närvårdsledning VC//MAS Ledning Mål och mått Statistik ÖJ Hemlöshet Statistik Kompetensutvecklingsplan Statistik Semesterplanering jul o nyår Planera mötestider och planeringsdagar för Statistik Brukare Brukarråd Medarbetare Medarbetarsamtal EC//FC Medarbetare Årlig uppföljning av SSAM Verksamhet Verksamhetsplan Verksamhet Föreningsbidrag Verksamhet Resultat brukarenkät Verksamhet Internkontroll Verksamhet Kvalitetsgrankning läkemedelshantering Framtid LfR Framtid ledarskap Framtid Framtida behov Ekonomi MBB internbudget FC Ekonomi Förändra rakdikalt FLG Ekonomi Workshop budget 2016 personalbudget/drift Ek Ekonomi Budgetuppföljning FLG Ledning Budget och verksamhetsplan Statistik HSL-insatser till SCB Statistik Öj Ekonomiskt bistånd Statistik Äldreguiden Statistik Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

4 Brukare Brukarenkät socialtjänst Brukare Brukarenkät Brukare Anhörigträffar Medarbetare Medarbetarsamtal EC//FC Medarbetare Semesterplanering julledigheter EC//FC Medarbetare Utvärdering av Målstyrning och roller EC//FC Verksamhet ÖJ svara på barn o unga Verksamhet ÖJ svara på funktionsstöd Verksamhet ÖJ svara på missbruk Verksamhet Resultat kommun och enhetsenkät ÄO Verksamhet ÖJ resultat försörjningsstöd Framtid LfR Framtid ledarskap Framtid Förändra rakdikalt Framtid In- och omvärlsdsanalys Ekonomi Budgetuppföljning Ekonomi workshop budget 2016 drift Ek Ekonomi Budget FLG VON Tema/strategi: Mål, mått, internkontroll VON Budgetuppföljning Ledning Planering årshjul Ledning Budget och verksamhetsplan Ledning Lokal närvårdsledning VC//MAS Statistik Medarbetare Semesterplanering julledigheter Verksamhet ÖJ svara på hemlöshet Framtid LfR Framtid ledarskap Framtid Förändra rakdikalt Ekonomi In- och omvärlsdsanalys FLG VON Verksamhetsplan VON Budgetuppföljning Ledning Avstämning årshjul Ledning Beslut årshjul Statistik Ekonomi Verksamhetsplan FLG VON Ekonomi Budgetuppföljning Brukare Analys brukarenkät Brukare Följ upp brukarträffar/-råd Brukare Följ upp anhörigträffar Brukare=brukare, kunder, medborgare Verksamhet=kvalitet, ledningssystem Framtid=lösningar, åtgärder, utveckling Ekonomi=resultat, analys, åtgärder FC=förvaltningschef =Områdeschef MAS=medicinskt ansvarig sjuksköterska; EC=enhetschefer Adm=adminstrativ handläggare US= Utevcklingsstrateger Ek=ekonom FLG=förvalgtningsledningsgrupp; OLG=områdesledningsgrupp Verskamhetsuppföljning=månadsvis uppföljning av verksamhet och ekonomiskt resultat med progos för helår

5 slutet av april klart klart klart

6

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård Mattias Jensen Pettersson

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING HANDIKAPPOMSORG 2014 ENHET/ BUDGETENHET Handikappomsorg TIDSPERIOD 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Handikappomsorgen omfattar gemensam verksamhet för såväl

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14 Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Uppdrag... 3 Året som gått - förvaltningschefens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(47) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Per Enarsson, förvaltningschef Johanna Gustafsson, ekonom 2014-02-14 VON/2014:9-041 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Social- och arbetsmarknadsnämnden Köpings kommun Rapporten skriven av: Maarit Verga, Ida Frödén, Jutta Lesell, Staffan Ekelund och Annabeth Hall November

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande: Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-01-30 Sid 1 av 25 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialförvaltningen 2012-08-10 1 Innehållsförteckning Varför ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?...3 Ledningssystemets uppbyggnad enligt

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Strategisk plan för kvalitetsutveckling inom välfärdsförvaltningen 2015-2018

Strategisk plan för kvalitetsutveckling inom välfärdsförvaltningen 2015-2018 Verksamhetsområde Systematiskt kvalitetsarbete Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2014-12-16 Omsorgsnämnden 2014-12-17 Dokumentnamn Strategisk plan för kvalitetsutveckling

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Ansvarig: Karl-Axel Nordin Mas Helena Albinsson Verksamhetsutvecklare SUH Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Organisatoriskt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Diarienummer OVN2014.0005 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvarsområde... 5 3 Analys...

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Handikappförvaltningen Foto Helena Jönsson Karlskrona kommun Innehåll Inledning... 3 Förvaltningen... 3 Omvärldsanalys... 3 Mål och strategier... 4 Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer