Delegationsordning Kommunstyrelsen. Antagen av kommunstyrelsen , 75, reviderad av Ks , 30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning Kommunstyrelsen. Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-30, 75, reviderad av Ks 2012-03-26, 30"

Transkript

1 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen , 75, reviderad av Ks , 30 Fet stil = senast gjorda förändringar Med basbelopp avses i det följande det senast fastslagna prisbasbeloppet 1. Allmänna ärenden 1. Representation och uppvaktning Kommunstyrelsens ordföranden, enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kommunchef eller förvaltningschef chef tillväxtenheten 2. Förtroendevaldas deltagande i kurser och Kommunstyrelsens arbetsutskott konferenser 3. Yttrande till polisen enligt allmänna Kommunsekreteraren ersättare ordningsstadgan kommunchef 4. Yttrande angående antagande av Kommunsekreteraren ersättare hemvärnsmän kommunchef 5. Tillstånd att använda kommunens vapen Kommunsekreteraren ersättare kommunchef 6. Att företräda kommunen eller befull- Kommunstyrelsens ordförande eller mäktigande av ombud att föra kommunens kommunchef med rätt att delegera talan inför domstol och andra myndigheter uppgiften till annan samt förrättningar av skilda slag 7. Ansökan om medlemskap i eller utträde Kommunstyrelsens arbetsutskott ur föreningar och organisationer 8. Upplåtelse av allmän plats för skärskilda Planeringschef ersättare ändamål (Torgplats eller övriga allmänna byggnadsinspektör platser) 9. Säkerhetsskyddschef, -samordnare Räddningschef ersättare innehavare av Kommunstyrelsens kommunchef teckningsrätt i säkerhetsskyddsfrågor 10. Beslut om sponsringsmedel enligt Kommunchef kommunstyrelsens riktlinjer upp till 1,5 basbelopp 11. Beslut om att inte lämna ut allmän Berörd förvaltningschef handling

2 2. Personalärenden 1. Anställningar a) Inom ramen för fastställd budget Berörd förvaltningschef med rätt att vidaredelegera till närmast berörd chef 2. Lönesättning vid nyanställning och utanför löneöversynstillfället a) för kommunchef Kommunstyrelsens ordförande b) för övriga förvaltningschefer Kommunchef c) för befattningar som förekommer på Berörd förvaltningschef efter samråd fler än en förvaltning med kommunchef d) för övriga Berörd förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 3. Löneöversyn a) för kommunchef Kommunstyrelsens ordförande b) för övriga Kommunchef med rätt att vidaredelegera 4. Ledighet, semester, föräldraledighet, studieledighet a) för kommunchef Kommunstyrelsens ordförande b) för övriga förvaltningschefer Kommunchef c) för övrig personal Berörd chef d) tjänstledighet med eller utan lön pga. Berörd chef efter samråd med personalchef facklig utb. eller fackligt uppdrag e) tjänstledighet utöver vad som regleras Berörd chef efter samråd med personalchef i lag och avtal t.ex. prova annat arbete f) enskilda angelägenheter AB 32 Berörd chef efter samråd med personalchef 5. Facklig fridag Berörd chef 6. Tillsättande av vikarie för förvaltnings- Kommunchef chef för en period om högst tre månader 7. MBL-förhandlingar rörande a) förvaltningsövergripande personal- Kommunchef med rätt att vidaredelegera ärenden samt förvaltningsövergripande tvisteförhandlingar

3 b) tvisteförhandlingar inom respektive Berörd förvaltningschef biträdd av förvaltning personalchef c) tecknande av kollektivavtal Kommunchef med rätt att vidaredelegera 8. Stridsåtgärder vid arbetskonflikt Kommunstyrelsens arbetsutskott 9. Varning, avstängning Berörd förvaltningschef efter samråd med personalchef 10. Uppsägning a) av personliga skäl Berörd förvaltningschef efter samråd med personalchef b) avsked Berörd förvaltningschef efter samråd med personalchef c) på grund av arbetsbrist eller på egen Berörd förvaltningschef med rätt att vidarebegäran delegera till närmast berörd chef 11. Förflyttning/omplacering av anställd till Personalchef efter samråd med berörda annan förvaltning förvaltningschefer 12. Beslut om särskild avtalspension Kommunstyrelsens arbetsutskott 13. Beslut om avgångsvederlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 14. Beslut om avtalsenliga avgångsförmåner Berörd förvaltningschef efter samråd med personalchef 15. Beslut om nedsättning av arbetstiden för Berörd chef arbetstagare som söker partiell pension 16. Personals kvarstående i tjänst efter Berörd förvaltningschef fyllda 67 år 17. Facklig tid a) omfattning och förändring av Personalchef b) samråd om förläggning av Berörd chef 18. Rätt att kräva samt godkänna intyg om Berörd chef arbetsförmåga vid nyanställning 19. Prövning av bisyssla Berörd chef efter samråd med personalchef Ksau vad avser kommunchef

4 3. Ekonomiärenden 1. Placering av donationsmedel Kommunstyrelsens arbetsutskott 2. Utdelning från donationsfonder där Kommunstyrelsens arbetsutskott utdelning ej sker av annan nämnd eller styrelse 3. Bokföringsmässiga avskrivningar upp till ett halvt basbelopp per Ekonomichef ersättare ekonom juridisk eller fysisk person och år ekonomiavdelningen enligt Kommunförbundets riktlinjer över ett halvt basbelopp per juridisk Kommunstyrelsens arbetsutskott eller fysisk person och år 4. Överföring till osäkra fordringar Ekonomichef ersättare ekonom ekonomiavdelningen 5. Utdelning av kommunala stipendier Kommunstyrelsens arbetsutskott 6. Att företräda kommunen eller befullmäktiga Ekonomichef ersättare ekonom ombud att föra kommunens talan i alla instanser hos domstol och myndighet i samtliga ärenden angående kommunens kravverksamhet, det vill säga sådana indrivningsföreläggande, uppsägning, lagsökning, stämning, handräckning och avhysning av hyresgäst, konkurs- och exekutionsfordran 7. Utsträckning, nedsättning, dödning och Ekonom ekonomikontor ersättare relaxation av inteckningar samt utbyte av ekonomichef pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder 8. Övertagande av statliga lån och i före- Ekonomichef ersättare kommunchef kommande fall fortsatt borgensåtagande samt undertecknande av erforderliga handlingar i alla bostadslåneärenden och borgensåtaganden för bostadslån 9. Undertecknande av handlingar vid Ekonomichef ersättare kommunchef övertagande av lån eller borgen enligt beslut i kommunfullmäktige 10. Bevakning av kommunens intressen vid Ekonomichef exekutiv försäljning

5 11. Verkställa, omplacera och förlänga lån Ekonomichef till svenska eller utländska lån i de fall där kommunfullmäktige beslutat om upptagande 12. Undertecknande av handlingar för fortsatt Ekonomichef ersättare kommunchef borgensåtagande där kommunfullmäktige tidigare beslutat om borgensansvar 13. Godkännande av köpeskilling vid försälj- Ekonomichef ersättare kommunchef ning av fastigheter för vilka Haparanda Stad har borgensansvar 14. Beslut om placeringsinriktning och belopp Ekonomichef enligt riktlinjer i finanspolicyn antagen av kommunfullmäktige 15. Rätt att teckna kommunens firma Kommunchef och/eller ekonomichef (organisationsnummer ) i förvaltningsspecifika projekt inom Berörd förvaltningschef angiven budgetram i näringsspecifika projekt inom Chef Tillväxtenheten angiven budgetram 16. Koncernfrågor I samråd med de kommunala bolagen avseende finansfrågor, budget och årsredovisning i enlighet med VD instruktioner fastställda av respektive styrelse Ekonomichef 4. Räddningstjänst 1. Föreläggande och förbud som behövs i för Räddningschef med rätt att vidaredelegera att lag om skydd mot olyckor(2003:778), till stf Räddningschef LSO, eller föreskrifter som meddelas med stöd av lagen ska efterlevas 2. Dispens från sotning och kontroll i fråga Skorstensfejarmästare ersättare om speciella anläggningar och enstaka Räddningschef avlägset belägna bostadshus 3. Förbud helt eller delvis mot eldning utom- Räddningschef hus samt liknande förebyggande åtgärder mot brand enl räddningsnämndens närmare före skrifter

6 4. Klassificering av särskilda brandfarliga Räddningschef byggnader och anläggningar Anm. Delegation till räddningschef och skorstensfejarmästare omfattar även sakkunnigyttrande till myndigheter, företag och enskilda beträffande brandförebyggande- och räddningstjänstverksamhet respektive sotningsverksamhet 5. Besöktillstånd till särskilt kontrollerade Räddningschef skyddsföremål 5 Upphandlingsärenden 1. Antaga anbud och sluta centrala ramavtal upp till 12 basbelopp Kommunchef över 12 basbelopp Kommunstyrelsens arbetsutskott 2. Upphandling av reparations- och IT-chef underhållsarbeten avseende kommunens IT-nät, datorer och servrar inom ramen för anvisade anslag 3. Upphandling av program- och projekte- Kommunchef ringsarbeten som ej utföres i egen regi 4. Antagande av anbud och entreprenad rörande a) fastighets-, gatu-, lednings-, park- eller liknande arbeten inom budgetram upp till 12 basbelopp per projekt Kommunchef över 12 basbelopp per projekt Kommunstyrelsens arbetsutskott b) IT-arbeten inom budgetram upp till 12 basbelopp per projekt IT-chef över 12 basbelopp per projekt Kommunstyrelsens arbetsutskott c) Reparation, underhåll och projektering samt om- och tillbyggnad av fastigheter och anläggningar inom budgetram upp till 12 basbelopp per projekt Kommunchef över 12 basbelopp per projekt Kommunstyrelsens arbetsutskott

7 5. Direktupphandling enligt upphandlings- Resultatansvarig (Enhetschefer, arbetsledare reglemente antaget av kommunfullmäktige med budget- och personalansvar) samt inom budgetramen 6. Inköp inom projektbudget Projektledare 6. Tekniska ärenden 1. Markägaryttrande angående lokala Kommunstyrelsens arbetsutskott trafikföreskrifter 2. Försäljning av överbliven materiel och utrangerade inventarier upp till ett värde om tio basbelopp Respektive förvaltningschef Över tio basbelopp Kommunstyrelsens arbetsutskott 3. Smärre intrångsersättningar upp till två basbelopp Planeringschef över två basbelopp Kommunstyrelsens arbetsutskott 4. Bidrag till enskilda vägar enligt Ekonomichef ersättare Kommunchef fastställda grunder och inom ramen för anvisade anslag 5. Tolkning och tillämpning av taxa samt Kommunstyrelsens arbetsutskott allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten och avloppsanläggningar samt renhållningstaxa 7. Mark- och planärenden 1. Sluta avtal och träffa förening i ärende som gäller dels förvärv och försäljning av fast egendom, dels byte av fast egendom. Skillnad i värde mellan de till utbyte ifrågasatta fastigheterna eller fastighetsdelarna får uppgå till högst det belopp som utgör tak för köp och försäljning. Beloppet får förutom mark, byggnader, växande träd och liknande även omfatta ersättning för intrång och dylikt. upp till tio basbelopp Planeringschef ersättare Kommunchef upp till fyrtio basbelopp Kommunstyrelsens arbetsutskott 2. Godkännande av ny arrendator Kommunstyrelsens arbetsutskott 3. Utarrendering och upplåtelse av Planeringschef ersättare Kommunchef kommunens mark till befintlig arrendator för tid av högst tio år

8 4. Övriga arrendeärenden Kommunstyrelsens arbetsutskott 5. Försäljning av mark inom detaljplanelagda Planeringschef ersättare Kommunchef områden för: en- och tvåfamiljsbostäder fritidshus, industriändamål till fastställda priser. Försäljning av färdiga avstyckade tomter utom detaljplanelagda områden för: en- och tvåfamiljsbostäder fritidshus, till fastställda priser. Planeringschef ersättare Kommunchef 6. Framställningar till och yttranden över Kommunstyrelsens arbetsutskott remisser från samhällsbyggnadsnämnden eller lantmäterimyndigheten angående fastighetsbildning, byggnadslov och liknande ärenden 8. Näringslivsärenden 1. Beslut om mässbidrag enligt riktlinjer Näringslivsutvecklare fastställda av kommunfullmäktige 2. Beslut om kommunal medfinansiering av EU-projekt upp till två basbelopp Chef tillväxtenheten upp till tre basbelopp Kommunchef över tre basbelopp Kommunstyrelsens arbetsutskott 3. Beslut om bidrag för landsbygdsutveckling Landsbygdsutvecklare inom budgetramen och upp till ett halvt Chef tillväxtenheten basbelopp 4. Beslut om hemsändningsbidrag Landsbygdsutvecklare 5. Förordnande av projektledare i projekt Respektive förvaltningschef där kommunen har huvudansvaret Chef tillväxtenheten 9. Serveringstillstånd enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) 1. Beslut att för visst tillfälle förbjuda eller Kommunstyrelsens arbetsutskott inskränka försäljning av alkoholdrycker. (3 kap 10 2st)

9 2. Beslut om permanent serveringstillstånd Kommunstyrelsens arbetsutskott till allmänheten och förening, företag eller annat slutet sällskap året runt eller årligen under viss tidsperiod (8 kap 2 1st) 3. Beslut om serveringstillstånd till allmän- Kommunstyrelsens ordförande ersättare heten vid ett enstaka tillfälle eller under alkoholhandläggare en enstaka tidsperiod. (8 kap 2 1st) I de fall då ärende är att bedöma som kontroversiellt eller innebär avsteg från kommunens tidigare praxis skall beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott, 4 Beslut att utöka serveringstillstånd till Alkoholhandläggare ersättare allmänheten vid ett enstaka tillfälle avseende etablerat serveringsställe. (8 kap 2 1st) 5. Beslut om serveringstillstånd till Alkoholhandläggare ersättare förening, företag eller annat slutet sällskap under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. (8 kap 2 1st) 6. Beslut om villkor för serveringstillstånd Kommunstyrelsens arbetsutskott för permanenta tillstånd. Denna (7 kap 5 ) paragraf har upphävts med motiveringen att en myndighet har rätt att utan författningsstöd foga olika slag av villkor till ett beslut. 7. Beslut om villkor för serveringstillstånd Alkoholhandläggare ersättare för tillfälliga tillstånd. (Samma som ovan) 8. Beslut om att ej meddela tillstånd på grund Kommunstyrelsens arbetsutskott av olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. (8 kap 17 ) 9. Beslut om särskilt medgivande för Kommunstyrelsens arbetsutskott ombyggnation av serveringsställe. (9 kap 11 ) 10. Beslut att låta konkursbo fortsätta driva Alkoholhandläggare ersättare servering. (9 kap 12 ) 11. Beslut om omedelbart återkalla tillfälliga Alkoholhandläggare ersättare servringstillstånd för allmänheten och slutna sällskap. (9 kap 18 ) 12. Beslut om att återkalla tillstånd som inte Alkoholhandläggare ersättare längre utnyttjas samt återkallelse av till- stånd på tillståndsinnehavarens begäran. (9 kap 18 )

10 13 Beslut att meddela tillståndsinnehavaren Kommunstyrelsens arbetsutskott varning. (9 kap 17 ) 14. Beslut att utlämna uppgifter på begäran Alkoholhandläggare ersättare av annan tillsynsmyndighet, vid fall då ärendet inte är att bedöma som kontroversiellt eller innebär avsteg från kommunens tidigare praxis. (9 kap 8 ) 15. Framställan till tillståndsinnehavaren om Alkoholhandläggare ersättare tillträde tilldriftstället med tillhörande lokaler, tillhandahållande av handlingar som rör verksamheten samt bokföringshandlingar. (9 kap ) 16. Begäran om biträde av polismyndigheten Alkoholhandläggare ersättare för utövande av tillsyn. (9 kap 9 ) 17. Beslut att förbjuda detaljhandel av öl eller Kommunstyrelsens arbetsutskott servering av öl eller att meddela varning. (9 kap 19 ) 18. Avvisande av ansökan om ej ansöknings- Alkoholhandläggare ersättare avgift betalas efter anmaning. 19. Avvisande av för sent inkommen över- Alkoholhandläggare ersättare klagan. (10 kap 1 ) 20. Godkänna nya bolagsmän. (8 kap 12 1st) Alkoholhandläggare ersättare Kommunjurist 21. Stadigvarande serveringstillstånd för Kommunstyrelsens arbetsutskott cateringverksamhet för slutna sällskap. (8 kap 4 ) 22. Tillfälliga tillstånd för provsmakning vid Alkoholhandläggare ersättare arrangemang. (8 kap 6 ) 23. Särskilt tillstånd för provsmakning vid Kommunstyrelsens arbetsutskott tillverkningsställe. (8 kap 7 ) 24. Serveringstillstånd för servering i Kommunstyrelsens arbetsutskott gemensamt serveringsutrymme. 25. Beslut om erinran till tillståndshavare Kommunstyrelsens arbetsutskott (9 kap 17 )

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) antagen av kommunstyrelsen 2005-09-28, 171, med ändring Gäller från 2006-12-20, 269, 2007-09-26, 203, 2008-08-27, 176 2005-10-01 1 Med de förbehåll, som

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188.

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (14) Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. Ändringar har skett 2012-04-03 ks 65 och 85; 2012-10-09 ks 192; 2012-10-16 ks

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 3/2015 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 21 2 (12) Beslutshistorik Reviderad av kommunstyrelsen: 2009-05-05, 101 2009-09-30,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Dokumentnamn Delegationsordning Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2015-05-06 97 2015-06-01 2015/265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

SALA KOMMUN. ~~ s;\~ a KS 2013/9/6. Kommunstyrelsens förvaltning ~KOMMUN. Ink. 2013-11- 1 9. Delegationsordning REVIDERAD 2013- KOMMUNSTYRELSEN

SALA KOMMUN. ~~ s;\~ a KS 2013/9/6. Kommunstyrelsens förvaltning ~KOMMUN. Ink. 2013-11- 1 9. Delegationsordning REVIDERAD 2013- KOMMUNSTYRELSEN ~~ s;\~ a KS 2013/9/6 ~KOMMUN SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-11- 1 9 REVIDERAD 2013- KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION...4 Vad kan man delegera?...... 4 Till vem kan kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Beslut 2011-06-08 KFKS 2011/198-002 1 (10) Beslut 2012-06-13 KFKS 2011/198-002 Beslut 2013-01-14 KFKS 2012/230-003 Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-11-17 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-12 17 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-10-12 122 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-09-05 195 Reviderad av

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Innehållsförteckning Inledning... 2 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen... 3 Del

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Innehållsförteckning Inledning... 2 Del 1 Allmänt... 3 Del 2 Ekonomi... 7 Del 3 Personal... 10 Del 4 Vuxenutbildning... 13 Del 5

Läs mer