Delegationsordning Kommunstyrelsen. Antagen av kommunstyrelsen , 75, reviderad av Ks , 30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning Kommunstyrelsen. Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-30, 75, reviderad av Ks 2012-03-26, 30"

Transkript

1 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen , 75, reviderad av Ks , 30 Fet stil = senast gjorda förändringar Med basbelopp avses i det följande det senast fastslagna prisbasbeloppet 1. Allmänna ärenden 1. Representation och uppvaktning Kommunstyrelsens ordföranden, enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kommunchef eller förvaltningschef chef tillväxtenheten 2. Förtroendevaldas deltagande i kurser och Kommunstyrelsens arbetsutskott konferenser 3. Yttrande till polisen enligt allmänna Kommunsekreteraren ersättare ordningsstadgan kommunchef 4. Yttrande angående antagande av Kommunsekreteraren ersättare hemvärnsmän kommunchef 5. Tillstånd att använda kommunens vapen Kommunsekreteraren ersättare kommunchef 6. Att företräda kommunen eller befull- Kommunstyrelsens ordförande eller mäktigande av ombud att föra kommunens kommunchef med rätt att delegera talan inför domstol och andra myndigheter uppgiften till annan samt förrättningar av skilda slag 7. Ansökan om medlemskap i eller utträde Kommunstyrelsens arbetsutskott ur föreningar och organisationer 8. Upplåtelse av allmän plats för skärskilda Planeringschef ersättare ändamål (Torgplats eller övriga allmänna byggnadsinspektör platser) 9. Säkerhetsskyddschef, -samordnare Räddningschef ersättare innehavare av Kommunstyrelsens kommunchef teckningsrätt i säkerhetsskyddsfrågor 10. Beslut om sponsringsmedel enligt Kommunchef kommunstyrelsens riktlinjer upp till 1,5 basbelopp 11. Beslut om att inte lämna ut allmän Berörd förvaltningschef handling

2 2. Personalärenden 1. Anställningar a) Inom ramen för fastställd budget Berörd förvaltningschef med rätt att vidaredelegera till närmast berörd chef 2. Lönesättning vid nyanställning och utanför löneöversynstillfället a) för kommunchef Kommunstyrelsens ordförande b) för övriga förvaltningschefer Kommunchef c) för befattningar som förekommer på Berörd förvaltningschef efter samråd fler än en förvaltning med kommunchef d) för övriga Berörd förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 3. Löneöversyn a) för kommunchef Kommunstyrelsens ordförande b) för övriga Kommunchef med rätt att vidaredelegera 4. Ledighet, semester, föräldraledighet, studieledighet a) för kommunchef Kommunstyrelsens ordförande b) för övriga förvaltningschefer Kommunchef c) för övrig personal Berörd chef d) tjänstledighet med eller utan lön pga. Berörd chef efter samråd med personalchef facklig utb. eller fackligt uppdrag e) tjänstledighet utöver vad som regleras Berörd chef efter samråd med personalchef i lag och avtal t.ex. prova annat arbete f) enskilda angelägenheter AB 32 Berörd chef efter samråd med personalchef 5. Facklig fridag Berörd chef 6. Tillsättande av vikarie för förvaltnings- Kommunchef chef för en period om högst tre månader 7. MBL-förhandlingar rörande a) förvaltningsövergripande personal- Kommunchef med rätt att vidaredelegera ärenden samt förvaltningsövergripande tvisteförhandlingar

3 b) tvisteförhandlingar inom respektive Berörd förvaltningschef biträdd av förvaltning personalchef c) tecknande av kollektivavtal Kommunchef med rätt att vidaredelegera 8. Stridsåtgärder vid arbetskonflikt Kommunstyrelsens arbetsutskott 9. Varning, avstängning Berörd förvaltningschef efter samråd med personalchef 10. Uppsägning a) av personliga skäl Berörd förvaltningschef efter samråd med personalchef b) avsked Berörd förvaltningschef efter samråd med personalchef c) på grund av arbetsbrist eller på egen Berörd förvaltningschef med rätt att vidarebegäran delegera till närmast berörd chef 11. Förflyttning/omplacering av anställd till Personalchef efter samråd med berörda annan förvaltning förvaltningschefer 12. Beslut om särskild avtalspension Kommunstyrelsens arbetsutskott 13. Beslut om avgångsvederlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 14. Beslut om avtalsenliga avgångsförmåner Berörd förvaltningschef efter samråd med personalchef 15. Beslut om nedsättning av arbetstiden för Berörd chef arbetstagare som söker partiell pension 16. Personals kvarstående i tjänst efter Berörd förvaltningschef fyllda 67 år 17. Facklig tid a) omfattning och förändring av Personalchef b) samråd om förläggning av Berörd chef 18. Rätt att kräva samt godkänna intyg om Berörd chef arbetsförmåga vid nyanställning 19. Prövning av bisyssla Berörd chef efter samråd med personalchef Ksau vad avser kommunchef

4 3. Ekonomiärenden 1. Placering av donationsmedel Kommunstyrelsens arbetsutskott 2. Utdelning från donationsfonder där Kommunstyrelsens arbetsutskott utdelning ej sker av annan nämnd eller styrelse 3. Bokföringsmässiga avskrivningar upp till ett halvt basbelopp per Ekonomichef ersättare ekonom juridisk eller fysisk person och år ekonomiavdelningen enligt Kommunförbundets riktlinjer över ett halvt basbelopp per juridisk Kommunstyrelsens arbetsutskott eller fysisk person och år 4. Överföring till osäkra fordringar Ekonomichef ersättare ekonom ekonomiavdelningen 5. Utdelning av kommunala stipendier Kommunstyrelsens arbetsutskott 6. Att företräda kommunen eller befullmäktiga Ekonomichef ersättare ekonom ombud att föra kommunens talan i alla instanser hos domstol och myndighet i samtliga ärenden angående kommunens kravverksamhet, det vill säga sådana indrivningsföreläggande, uppsägning, lagsökning, stämning, handräckning och avhysning av hyresgäst, konkurs- och exekutionsfordran 7. Utsträckning, nedsättning, dödning och Ekonom ekonomikontor ersättare relaxation av inteckningar samt utbyte av ekonomichef pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder 8. Övertagande av statliga lån och i före- Ekonomichef ersättare kommunchef kommande fall fortsatt borgensåtagande samt undertecknande av erforderliga handlingar i alla bostadslåneärenden och borgensåtaganden för bostadslån 9. Undertecknande av handlingar vid Ekonomichef ersättare kommunchef övertagande av lån eller borgen enligt beslut i kommunfullmäktige 10. Bevakning av kommunens intressen vid Ekonomichef exekutiv försäljning

5 11. Verkställa, omplacera och förlänga lån Ekonomichef till svenska eller utländska lån i de fall där kommunfullmäktige beslutat om upptagande 12. Undertecknande av handlingar för fortsatt Ekonomichef ersättare kommunchef borgensåtagande där kommunfullmäktige tidigare beslutat om borgensansvar 13. Godkännande av köpeskilling vid försälj- Ekonomichef ersättare kommunchef ning av fastigheter för vilka Haparanda Stad har borgensansvar 14. Beslut om placeringsinriktning och belopp Ekonomichef enligt riktlinjer i finanspolicyn antagen av kommunfullmäktige 15. Rätt att teckna kommunens firma Kommunchef och/eller ekonomichef (organisationsnummer ) i förvaltningsspecifika projekt inom Berörd förvaltningschef angiven budgetram i näringsspecifika projekt inom Chef Tillväxtenheten angiven budgetram 16. Koncernfrågor I samråd med de kommunala bolagen avseende finansfrågor, budget och årsredovisning i enlighet med VD instruktioner fastställda av respektive styrelse Ekonomichef 4. Räddningstjänst 1. Föreläggande och förbud som behövs i för Räddningschef med rätt att vidaredelegera att lag om skydd mot olyckor(2003:778), till stf Räddningschef LSO, eller föreskrifter som meddelas med stöd av lagen ska efterlevas 2. Dispens från sotning och kontroll i fråga Skorstensfejarmästare ersättare om speciella anläggningar och enstaka Räddningschef avlägset belägna bostadshus 3. Förbud helt eller delvis mot eldning utom- Räddningschef hus samt liknande förebyggande åtgärder mot brand enl räddningsnämndens närmare före skrifter

6 4. Klassificering av särskilda brandfarliga Räddningschef byggnader och anläggningar Anm. Delegation till räddningschef och skorstensfejarmästare omfattar även sakkunnigyttrande till myndigheter, företag och enskilda beträffande brandförebyggande- och räddningstjänstverksamhet respektive sotningsverksamhet 5. Besöktillstånd till särskilt kontrollerade Räddningschef skyddsföremål 5 Upphandlingsärenden 1. Antaga anbud och sluta centrala ramavtal upp till 12 basbelopp Kommunchef över 12 basbelopp Kommunstyrelsens arbetsutskott 2. Upphandling av reparations- och IT-chef underhållsarbeten avseende kommunens IT-nät, datorer och servrar inom ramen för anvisade anslag 3. Upphandling av program- och projekte- Kommunchef ringsarbeten som ej utföres i egen regi 4. Antagande av anbud och entreprenad rörande a) fastighets-, gatu-, lednings-, park- eller liknande arbeten inom budgetram upp till 12 basbelopp per projekt Kommunchef över 12 basbelopp per projekt Kommunstyrelsens arbetsutskott b) IT-arbeten inom budgetram upp till 12 basbelopp per projekt IT-chef över 12 basbelopp per projekt Kommunstyrelsens arbetsutskott c) Reparation, underhåll och projektering samt om- och tillbyggnad av fastigheter och anläggningar inom budgetram upp till 12 basbelopp per projekt Kommunchef över 12 basbelopp per projekt Kommunstyrelsens arbetsutskott

7 5. Direktupphandling enligt upphandlings- Resultatansvarig (Enhetschefer, arbetsledare reglemente antaget av kommunfullmäktige med budget- och personalansvar) samt inom budgetramen 6. Inköp inom projektbudget Projektledare 6. Tekniska ärenden 1. Markägaryttrande angående lokala Kommunstyrelsens arbetsutskott trafikföreskrifter 2. Försäljning av överbliven materiel och utrangerade inventarier upp till ett värde om tio basbelopp Respektive förvaltningschef Över tio basbelopp Kommunstyrelsens arbetsutskott 3. Smärre intrångsersättningar upp till två basbelopp Planeringschef över två basbelopp Kommunstyrelsens arbetsutskott 4. Bidrag till enskilda vägar enligt Ekonomichef ersättare Kommunchef fastställda grunder och inom ramen för anvisade anslag 5. Tolkning och tillämpning av taxa samt Kommunstyrelsens arbetsutskott allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten och avloppsanläggningar samt renhållningstaxa 7. Mark- och planärenden 1. Sluta avtal och träffa förening i ärende som gäller dels förvärv och försäljning av fast egendom, dels byte av fast egendom. Skillnad i värde mellan de till utbyte ifrågasatta fastigheterna eller fastighetsdelarna får uppgå till högst det belopp som utgör tak för köp och försäljning. Beloppet får förutom mark, byggnader, växande träd och liknande även omfatta ersättning för intrång och dylikt. upp till tio basbelopp Planeringschef ersättare Kommunchef upp till fyrtio basbelopp Kommunstyrelsens arbetsutskott 2. Godkännande av ny arrendator Kommunstyrelsens arbetsutskott 3. Utarrendering och upplåtelse av Planeringschef ersättare Kommunchef kommunens mark till befintlig arrendator för tid av högst tio år

8 4. Övriga arrendeärenden Kommunstyrelsens arbetsutskott 5. Försäljning av mark inom detaljplanelagda Planeringschef ersättare Kommunchef områden för: en- och tvåfamiljsbostäder fritidshus, industriändamål till fastställda priser. Försäljning av färdiga avstyckade tomter utom detaljplanelagda områden för: en- och tvåfamiljsbostäder fritidshus, till fastställda priser. Planeringschef ersättare Kommunchef 6. Framställningar till och yttranden över Kommunstyrelsens arbetsutskott remisser från samhällsbyggnadsnämnden eller lantmäterimyndigheten angående fastighetsbildning, byggnadslov och liknande ärenden 8. Näringslivsärenden 1. Beslut om mässbidrag enligt riktlinjer Näringslivsutvecklare fastställda av kommunfullmäktige 2. Beslut om kommunal medfinansiering av EU-projekt upp till två basbelopp Chef tillväxtenheten upp till tre basbelopp Kommunchef över tre basbelopp Kommunstyrelsens arbetsutskott 3. Beslut om bidrag för landsbygdsutveckling Landsbygdsutvecklare inom budgetramen och upp till ett halvt Chef tillväxtenheten basbelopp 4. Beslut om hemsändningsbidrag Landsbygdsutvecklare 5. Förordnande av projektledare i projekt Respektive förvaltningschef där kommunen har huvudansvaret Chef tillväxtenheten 9. Serveringstillstånd enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) 1. Beslut att för visst tillfälle förbjuda eller Kommunstyrelsens arbetsutskott inskränka försäljning av alkoholdrycker. (3 kap 10 2st)

9 2. Beslut om permanent serveringstillstånd Kommunstyrelsens arbetsutskott till allmänheten och förening, företag eller annat slutet sällskap året runt eller årligen under viss tidsperiod (8 kap 2 1st) 3. Beslut om serveringstillstånd till allmän- Kommunstyrelsens ordförande ersättare heten vid ett enstaka tillfälle eller under alkoholhandläggare en enstaka tidsperiod. (8 kap 2 1st) I de fall då ärende är att bedöma som kontroversiellt eller innebär avsteg från kommunens tidigare praxis skall beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott, 4 Beslut att utöka serveringstillstånd till Alkoholhandläggare ersättare allmänheten vid ett enstaka tillfälle avseende etablerat serveringsställe. (8 kap 2 1st) 5. Beslut om serveringstillstånd till Alkoholhandläggare ersättare förening, företag eller annat slutet sällskap under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. (8 kap 2 1st) 6. Beslut om villkor för serveringstillstånd Kommunstyrelsens arbetsutskott för permanenta tillstånd. Denna (7 kap 5 ) paragraf har upphävts med motiveringen att en myndighet har rätt att utan författningsstöd foga olika slag av villkor till ett beslut. 7. Beslut om villkor för serveringstillstånd Alkoholhandläggare ersättare för tillfälliga tillstånd. (Samma som ovan) 8. Beslut om att ej meddela tillstånd på grund Kommunstyrelsens arbetsutskott av olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. (8 kap 17 ) 9. Beslut om särskilt medgivande för Kommunstyrelsens arbetsutskott ombyggnation av serveringsställe. (9 kap 11 ) 10. Beslut att låta konkursbo fortsätta driva Alkoholhandläggare ersättare servering. (9 kap 12 ) 11. Beslut om omedelbart återkalla tillfälliga Alkoholhandläggare ersättare servringstillstånd för allmänheten och slutna sällskap. (9 kap 18 ) 12. Beslut om att återkalla tillstånd som inte Alkoholhandläggare ersättare längre utnyttjas samt återkallelse av till- stånd på tillståndsinnehavarens begäran. (9 kap 18 )

10 13 Beslut att meddela tillståndsinnehavaren Kommunstyrelsens arbetsutskott varning. (9 kap 17 ) 14. Beslut att utlämna uppgifter på begäran Alkoholhandläggare ersättare av annan tillsynsmyndighet, vid fall då ärendet inte är att bedöma som kontroversiellt eller innebär avsteg från kommunens tidigare praxis. (9 kap 8 ) 15. Framställan till tillståndsinnehavaren om Alkoholhandläggare ersättare tillträde tilldriftstället med tillhörande lokaler, tillhandahållande av handlingar som rör verksamheten samt bokföringshandlingar. (9 kap ) 16. Begäran om biträde av polismyndigheten Alkoholhandläggare ersättare för utövande av tillsyn. (9 kap 9 ) 17. Beslut att förbjuda detaljhandel av öl eller Kommunstyrelsens arbetsutskott servering av öl eller att meddela varning. (9 kap 19 ) 18. Avvisande av ansökan om ej ansöknings- Alkoholhandläggare ersättare avgift betalas efter anmaning. 19. Avvisande av för sent inkommen över- Alkoholhandläggare ersättare klagan. (10 kap 1 ) 20. Godkänna nya bolagsmän. (8 kap 12 1st) Alkoholhandläggare ersättare Kommunjurist 21. Stadigvarande serveringstillstånd för Kommunstyrelsens arbetsutskott cateringverksamhet för slutna sällskap. (8 kap 4 ) 22. Tillfälliga tillstånd för provsmakning vid Alkoholhandläggare ersättare arrangemang. (8 kap 6 ) 23. Särskilt tillstånd för provsmakning vid Kommunstyrelsens arbetsutskott tillverkningsställe. (8 kap 7 ) 24. Serveringstillstånd för servering i Kommunstyrelsens arbetsutskott gemensamt serveringsutrymme. 25. Beslut om erinran till tillståndshavare Kommunstyrelsens arbetsutskott (9 kap 17 )

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS 305 2004-12-01, 18 2005-11-02, 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 67/2011 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 288 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (11) STYRELSEN I KATRINEHOLMS Beslutshistorik

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 3/2015 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 21 2 (12) Beslutshistorik Reviderad av kommunstyrelsen: 2009-05-05, 101 2009-09-30,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 1. ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1. Personalärenden - Anställning - Arbetsmiljöuppgifter - Uppsägning - Förhandlingar - Övrigt 1.2. Administrativa

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av kommunstyrelsen 2015-04-28, 69 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Dokumentansvarig:

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen inkl. förteckning över teckningsrätter HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen inkl. förteckning över teckningsrätter Fastställd av kommunstyrelsen 2010-12-07, 254 Reviderad 2011-04-20 enligt beslut i kommunstyrelsen

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE é Z. I Datum: 2011-05-30 Förvaltn/enhet: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523-61 31 02 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se REVIDERING

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE 1 Till angivna befattningshavare delegeras att på

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program KS15-171 003 Delegationsordning Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-02-16, 9, dnr KS 2011/23 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-05-04, 53, 2012-10-24, 92, 2013-09-05, 79, 2015-02-25, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Riktlinjer för delegation inom kommunstyrelsen

Riktlinjer för delegation inom kommunstyrelsen 1 (12) Riktlinjer för delegation inom kommunstyrelsen Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2013-04-10 64) Gäller för: Kommunledningsförvaltningen Giltig fr.o.m. 2013-04-10 Dokumentansvarig:

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 52,2013-06-04 Reviderad av kommunstyrelsen 121, 2013-10-15

Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 52,2013-06-04 Reviderad av kommunstyrelsen 121, 2013-10-15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 52,2013-06-04 Reviderad av kommunstyrelsen 121, 2013-10-15 Syftet med delegation är att kommunstyrelsen ska avlastas ärenden av mer rutinartad

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2015-02-02, 18 Nr: Ärendegrupp Lydelse Delegat A Allmänt A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte

Läs mer

Innehåll HÄRNÖSANDS KOMMUN

Innehåll HÄRNÖSANDS KOMMUN HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-01-01 12 Reviderad 2015-04-07 87, 2015-10-06 213 Innehåll

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Dokumentnamn Delegationsordning Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Tjänsteutlåtande 0 Östei kontor Datum 2014-08-21 Dnr ZöM / Till Kommunstyrelsen Revidering av delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Sammanfattning Personalenheten har uppdaterat delegationsordning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2010 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 489 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, PERSONALUTSKOTT, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, KOMMUNDIREKTÖR/

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:32 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSREGLER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Allmänna regler för delegationsbeslut 2011:11 Delegerad beslutanderätt får enligt 6 kap. 34 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-09 Delegationsordning för kommunstyrelsen Reviderad enl beslut KS 137/150409 A. Allmänt 1. Allmänt om verkställighet, beredning

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2010-12-07 304 Denna delegationsordning träder i kraft 2011-01-01 2 3 Innehåll Generella bestämmelser 4 Administration 6 Ekonomi 8 Fysisk

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansöknings- och tillsynsavgifter Styrdokument Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter för folköl Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.08) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 250

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Delegationsförteckning - Personalärenden Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Antagen Förteckning Delegationsförteckning - Personalärenden Kommunstyrelsen Kommunkansliet

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Delegationsordning 2015-01-08, 4 KOMMUNSTYRELSEN

Delegationsordning 2015-01-08, 4 KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-08, 4 KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION... 4 Vad kan man delegera?... 4 Delegering och ren verkställighet... 4 Anmälan av delegationsbeslut... 5 för kommunstyrelsen... 6 3 (18) ALLMÄNT

Läs mer

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE Fastställd av kommunstyrelsen 2010-11-09, 308 Reviderad av kommunstyrelsen 2013-03-05,

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsen delegerar till nedan nämnda politiska organ, politiker eller arbetstagare hos kommunen att på styrelsens vägnar - med iakttagande av de begränsningar

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2015-03-31 Nämnden för arbete och välfärd Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till nya er och hos kommunfullmäktige

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av tekniska servicenämnden: 2008-09-10 128 Reviderad: 2011-06-09 78, 2014-03-13 33, 2015-02-12 14 Tekniska servicenämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning för Ljusnarsbergs kommun Allmän delegation

Kommunstyrelsens delegationsordning för Ljusnarsbergs kommun Allmän delegation Kommunstyrelsens delegationsordning för Ljusnarsbergs kommun Allmän delegation Beslutad av kommunstyrelsen den 23 maj 2012, 98. Reviderad av kommunstyrelsen den 28 augusti 2013, 180 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 1989-11-21 337 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-03-20, 81 Gäller från och med 2012-04-25 INLEDNING Regler för delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen 6

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Beslut 2011-06-08 KFKS 2011/198-002 1 (10) Beslut 2012-06-13 KFKS 2011/198-002 Beslut 2013-01-14 KFKS 2012/230-003 Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar:

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

DELEGATIONSORDNING Internremiss, snabb

DELEGATIONSORDNING Internremiss, snabb DELEGATIONSORDNING Internremiss, snabb Synpunkter lämnas till respektive enhetschef senast fredag 22 januari 2010 Allmänna principer Vid Regionförbundet Örebro län ska beslutsprocessen på alla nivåer vara

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10 116 Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2015-02-15 Beteckning KS2014/187-003, 2014.1809

Läs mer

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-09-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

Regiondirektörens delegationsordning

Regiondirektörens delegationsordning 1/5 Regiondirektörens delegationsordning Innehåll Denna delegationsordning reglerar ansvarsfördelningen mellan regiondirektören och produktionsenhetschefer samt i vissa fall särskilt angivna tjänstemän.

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer

Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer