Delegationsordning Kommunstyrelsen. Antagen av kommunstyrelsen , 75, reviderad av Ks , 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning Kommunstyrelsen. Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-30, 75, reviderad av Ks 2012-03-26, 30"

Transkript

1 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen , 75, reviderad av Ks , 30 Fet stil = senast gjorda förändringar Med basbelopp avses i det följande det senast fastslagna prisbasbeloppet 1. Allmänna ärenden 1. Representation och uppvaktning Kommunstyrelsens ordföranden, enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kommunchef eller förvaltningschef chef tillväxtenheten 2. Förtroendevaldas deltagande i kurser och Kommunstyrelsens arbetsutskott konferenser 3. Yttrande till polisen enligt allmänna Kommunsekreteraren ersättare ordningsstadgan kommunchef 4. Yttrande angående antagande av Kommunsekreteraren ersättare hemvärnsmän kommunchef 5. Tillstånd att använda kommunens vapen Kommunsekreteraren ersättare kommunchef 6. Att företräda kommunen eller befull- Kommunstyrelsens ordförande eller mäktigande av ombud att föra kommunens kommunchef med rätt att delegera talan inför domstol och andra myndigheter uppgiften till annan samt förrättningar av skilda slag 7. Ansökan om medlemskap i eller utträde Kommunstyrelsens arbetsutskott ur föreningar och organisationer 8. Upplåtelse av allmän plats för skärskilda Planeringschef ersättare ändamål (Torgplats eller övriga allmänna byggnadsinspektör platser) 9. Säkerhetsskyddschef, -samordnare Räddningschef ersättare innehavare av Kommunstyrelsens kommunchef teckningsrätt i säkerhetsskyddsfrågor 10. Beslut om sponsringsmedel enligt Kommunchef kommunstyrelsens riktlinjer upp till 1,5 basbelopp 11. Beslut om att inte lämna ut allmän Berörd förvaltningschef handling

2 2. Personalärenden 1. Anställningar a) Inom ramen för fastställd budget Berörd förvaltningschef med rätt att vidaredelegera till närmast berörd chef 2. Lönesättning vid nyanställning och utanför löneöversynstillfället a) för kommunchef Kommunstyrelsens ordförande b) för övriga förvaltningschefer Kommunchef c) för befattningar som förekommer på Berörd förvaltningschef efter samråd fler än en förvaltning med kommunchef d) för övriga Berörd förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 3. Löneöversyn a) för kommunchef Kommunstyrelsens ordförande b) för övriga Kommunchef med rätt att vidaredelegera 4. Ledighet, semester, föräldraledighet, studieledighet a) för kommunchef Kommunstyrelsens ordförande b) för övriga förvaltningschefer Kommunchef c) för övrig personal Berörd chef d) tjänstledighet med eller utan lön pga. Berörd chef efter samråd med personalchef facklig utb. eller fackligt uppdrag e) tjänstledighet utöver vad som regleras Berörd chef efter samråd med personalchef i lag och avtal t.ex. prova annat arbete f) enskilda angelägenheter AB 32 Berörd chef efter samråd med personalchef 5. Facklig fridag Berörd chef 6. Tillsättande av vikarie för förvaltnings- Kommunchef chef för en period om högst tre månader 7. MBL-förhandlingar rörande a) förvaltningsövergripande personal- Kommunchef med rätt att vidaredelegera ärenden samt förvaltningsövergripande tvisteförhandlingar

3 b) tvisteförhandlingar inom respektive Berörd förvaltningschef biträdd av förvaltning personalchef c) tecknande av kollektivavtal Kommunchef med rätt att vidaredelegera 8. Stridsåtgärder vid arbetskonflikt Kommunstyrelsens arbetsutskott 9. Varning, avstängning Berörd förvaltningschef efter samråd med personalchef 10. Uppsägning a) av personliga skäl Berörd förvaltningschef efter samråd med personalchef b) avsked Berörd förvaltningschef efter samråd med personalchef c) på grund av arbetsbrist eller på egen Berörd förvaltningschef med rätt att vidarebegäran delegera till närmast berörd chef 11. Förflyttning/omplacering av anställd till Personalchef efter samråd med berörda annan förvaltning förvaltningschefer 12. Beslut om särskild avtalspension Kommunstyrelsens arbetsutskott 13. Beslut om avgångsvederlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 14. Beslut om avtalsenliga avgångsförmåner Berörd förvaltningschef efter samråd med personalchef 15. Beslut om nedsättning av arbetstiden för Berörd chef arbetstagare som söker partiell pension 16. Personals kvarstående i tjänst efter Berörd förvaltningschef fyllda 67 år 17. Facklig tid a) omfattning och förändring av Personalchef b) samråd om förläggning av Berörd chef 18. Rätt att kräva samt godkänna intyg om Berörd chef arbetsförmåga vid nyanställning 19. Prövning av bisyssla Berörd chef efter samråd med personalchef Ksau vad avser kommunchef

4 3. Ekonomiärenden 1. Placering av donationsmedel Kommunstyrelsens arbetsutskott 2. Utdelning från donationsfonder där Kommunstyrelsens arbetsutskott utdelning ej sker av annan nämnd eller styrelse 3. Bokföringsmässiga avskrivningar upp till ett halvt basbelopp per Ekonomichef ersättare ekonom juridisk eller fysisk person och år ekonomiavdelningen enligt Kommunförbundets riktlinjer över ett halvt basbelopp per juridisk Kommunstyrelsens arbetsutskott eller fysisk person och år 4. Överföring till osäkra fordringar Ekonomichef ersättare ekonom ekonomiavdelningen 5. Utdelning av kommunala stipendier Kommunstyrelsens arbetsutskott 6. Att företräda kommunen eller befullmäktiga Ekonomichef ersättare ekonom ombud att föra kommunens talan i alla instanser hos domstol och myndighet i samtliga ärenden angående kommunens kravverksamhet, det vill säga sådana indrivningsföreläggande, uppsägning, lagsökning, stämning, handräckning och avhysning av hyresgäst, konkurs- och exekutionsfordran 7. Utsträckning, nedsättning, dödning och Ekonom ekonomikontor ersättare relaxation av inteckningar samt utbyte av ekonomichef pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder 8. Övertagande av statliga lån och i före- Ekonomichef ersättare kommunchef kommande fall fortsatt borgensåtagande samt undertecknande av erforderliga handlingar i alla bostadslåneärenden och borgensåtaganden för bostadslån 9. Undertecknande av handlingar vid Ekonomichef ersättare kommunchef övertagande av lån eller borgen enligt beslut i kommunfullmäktige 10. Bevakning av kommunens intressen vid Ekonomichef exekutiv försäljning

5 11. Verkställa, omplacera och förlänga lån Ekonomichef till svenska eller utländska lån i de fall där kommunfullmäktige beslutat om upptagande 12. Undertecknande av handlingar för fortsatt Ekonomichef ersättare kommunchef borgensåtagande där kommunfullmäktige tidigare beslutat om borgensansvar 13. Godkännande av köpeskilling vid försälj- Ekonomichef ersättare kommunchef ning av fastigheter för vilka Haparanda Stad har borgensansvar 14. Beslut om placeringsinriktning och belopp Ekonomichef enligt riktlinjer i finanspolicyn antagen av kommunfullmäktige 15. Rätt att teckna kommunens firma Kommunchef och/eller ekonomichef (organisationsnummer ) i förvaltningsspecifika projekt inom Berörd förvaltningschef angiven budgetram i näringsspecifika projekt inom Chef Tillväxtenheten angiven budgetram 16. Koncernfrågor I samråd med de kommunala bolagen avseende finansfrågor, budget och årsredovisning i enlighet med VD instruktioner fastställda av respektive styrelse Ekonomichef 4. Räddningstjänst 1. Föreläggande och förbud som behövs i för Räddningschef med rätt att vidaredelegera att lag om skydd mot olyckor(2003:778), till stf Räddningschef LSO, eller föreskrifter som meddelas med stöd av lagen ska efterlevas 2. Dispens från sotning och kontroll i fråga Skorstensfejarmästare ersättare om speciella anläggningar och enstaka Räddningschef avlägset belägna bostadshus 3. Förbud helt eller delvis mot eldning utom- Räddningschef hus samt liknande förebyggande åtgärder mot brand enl räddningsnämndens närmare före skrifter

6 4. Klassificering av särskilda brandfarliga Räddningschef byggnader och anläggningar Anm. Delegation till räddningschef och skorstensfejarmästare omfattar även sakkunnigyttrande till myndigheter, företag och enskilda beträffande brandförebyggande- och räddningstjänstverksamhet respektive sotningsverksamhet 5. Besöktillstånd till särskilt kontrollerade Räddningschef skyddsföremål 5 Upphandlingsärenden 1. Antaga anbud och sluta centrala ramavtal upp till 12 basbelopp Kommunchef över 12 basbelopp Kommunstyrelsens arbetsutskott 2. Upphandling av reparations- och IT-chef underhållsarbeten avseende kommunens IT-nät, datorer och servrar inom ramen för anvisade anslag 3. Upphandling av program- och projekte- Kommunchef ringsarbeten som ej utföres i egen regi 4. Antagande av anbud och entreprenad rörande a) fastighets-, gatu-, lednings-, park- eller liknande arbeten inom budgetram upp till 12 basbelopp per projekt Kommunchef över 12 basbelopp per projekt Kommunstyrelsens arbetsutskott b) IT-arbeten inom budgetram upp till 12 basbelopp per projekt IT-chef över 12 basbelopp per projekt Kommunstyrelsens arbetsutskott c) Reparation, underhåll och projektering samt om- och tillbyggnad av fastigheter och anläggningar inom budgetram upp till 12 basbelopp per projekt Kommunchef över 12 basbelopp per projekt Kommunstyrelsens arbetsutskott

7 5. Direktupphandling enligt upphandlings- Resultatansvarig (Enhetschefer, arbetsledare reglemente antaget av kommunfullmäktige med budget- och personalansvar) samt inom budgetramen 6. Inköp inom projektbudget Projektledare 6. Tekniska ärenden 1. Markägaryttrande angående lokala Kommunstyrelsens arbetsutskott trafikföreskrifter 2. Försäljning av överbliven materiel och utrangerade inventarier upp till ett värde om tio basbelopp Respektive förvaltningschef Över tio basbelopp Kommunstyrelsens arbetsutskott 3. Smärre intrångsersättningar upp till två basbelopp Planeringschef över två basbelopp Kommunstyrelsens arbetsutskott 4. Bidrag till enskilda vägar enligt Ekonomichef ersättare Kommunchef fastställda grunder och inom ramen för anvisade anslag 5. Tolkning och tillämpning av taxa samt Kommunstyrelsens arbetsutskott allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten och avloppsanläggningar samt renhållningstaxa 7. Mark- och planärenden 1. Sluta avtal och träffa förening i ärende som gäller dels förvärv och försäljning av fast egendom, dels byte av fast egendom. Skillnad i värde mellan de till utbyte ifrågasatta fastigheterna eller fastighetsdelarna får uppgå till högst det belopp som utgör tak för köp och försäljning. Beloppet får förutom mark, byggnader, växande träd och liknande även omfatta ersättning för intrång och dylikt. upp till tio basbelopp Planeringschef ersättare Kommunchef upp till fyrtio basbelopp Kommunstyrelsens arbetsutskott 2. Godkännande av ny arrendator Kommunstyrelsens arbetsutskott 3. Utarrendering och upplåtelse av Planeringschef ersättare Kommunchef kommunens mark till befintlig arrendator för tid av högst tio år

8 4. Övriga arrendeärenden Kommunstyrelsens arbetsutskott 5. Försäljning av mark inom detaljplanelagda Planeringschef ersättare Kommunchef områden för: en- och tvåfamiljsbostäder fritidshus, industriändamål till fastställda priser. Försäljning av färdiga avstyckade tomter utom detaljplanelagda områden för: en- och tvåfamiljsbostäder fritidshus, till fastställda priser. Planeringschef ersättare Kommunchef 6. Framställningar till och yttranden över Kommunstyrelsens arbetsutskott remisser från samhällsbyggnadsnämnden eller lantmäterimyndigheten angående fastighetsbildning, byggnadslov och liknande ärenden 8. Näringslivsärenden 1. Beslut om mässbidrag enligt riktlinjer Näringslivsutvecklare fastställda av kommunfullmäktige 2. Beslut om kommunal medfinansiering av EU-projekt upp till två basbelopp Chef tillväxtenheten upp till tre basbelopp Kommunchef över tre basbelopp Kommunstyrelsens arbetsutskott 3. Beslut om bidrag för landsbygdsutveckling Landsbygdsutvecklare inom budgetramen och upp till ett halvt Chef tillväxtenheten basbelopp 4. Beslut om hemsändningsbidrag Landsbygdsutvecklare 5. Förordnande av projektledare i projekt Respektive förvaltningschef där kommunen har huvudansvaret Chef tillväxtenheten 9. Serveringstillstånd enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) 1. Beslut att för visst tillfälle förbjuda eller Kommunstyrelsens arbetsutskott inskränka försäljning av alkoholdrycker. (3 kap 10 2st)

9 2. Beslut om permanent serveringstillstånd Kommunstyrelsens arbetsutskott till allmänheten och förening, företag eller annat slutet sällskap året runt eller årligen under viss tidsperiod (8 kap 2 1st) 3. Beslut om serveringstillstånd till allmän- Kommunstyrelsens ordförande ersättare heten vid ett enstaka tillfälle eller under alkoholhandläggare en enstaka tidsperiod. (8 kap 2 1st) I de fall då ärende är att bedöma som kontroversiellt eller innebär avsteg från kommunens tidigare praxis skall beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott, 4 Beslut att utöka serveringstillstånd till Alkoholhandläggare ersättare allmänheten vid ett enstaka tillfälle avseende etablerat serveringsställe. (8 kap 2 1st) 5. Beslut om serveringstillstånd till Alkoholhandläggare ersättare förening, företag eller annat slutet sällskap under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. (8 kap 2 1st) 6. Beslut om villkor för serveringstillstånd Kommunstyrelsens arbetsutskott för permanenta tillstånd. Denna (7 kap 5 ) paragraf har upphävts med motiveringen att en myndighet har rätt att utan författningsstöd foga olika slag av villkor till ett beslut. 7. Beslut om villkor för serveringstillstånd Alkoholhandläggare ersättare för tillfälliga tillstånd. (Samma som ovan) 8. Beslut om att ej meddela tillstånd på grund Kommunstyrelsens arbetsutskott av olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. (8 kap 17 ) 9. Beslut om särskilt medgivande för Kommunstyrelsens arbetsutskott ombyggnation av serveringsställe. (9 kap 11 ) 10. Beslut att låta konkursbo fortsätta driva Alkoholhandläggare ersättare servering. (9 kap 12 ) 11. Beslut om omedelbart återkalla tillfälliga Alkoholhandläggare ersättare servringstillstånd för allmänheten och slutna sällskap. (9 kap 18 ) 12. Beslut om att återkalla tillstånd som inte Alkoholhandläggare ersättare längre utnyttjas samt återkallelse av till- stånd på tillståndsinnehavarens begäran. (9 kap 18 )

10 13 Beslut att meddela tillståndsinnehavaren Kommunstyrelsens arbetsutskott varning. (9 kap 17 ) 14. Beslut att utlämna uppgifter på begäran Alkoholhandläggare ersättare av annan tillsynsmyndighet, vid fall då ärendet inte är att bedöma som kontroversiellt eller innebär avsteg från kommunens tidigare praxis. (9 kap 8 ) 15. Framställan till tillståndsinnehavaren om Alkoholhandläggare ersättare tillträde tilldriftstället med tillhörande lokaler, tillhandahållande av handlingar som rör verksamheten samt bokföringshandlingar. (9 kap ) 16. Begäran om biträde av polismyndigheten Alkoholhandläggare ersättare för utövande av tillsyn. (9 kap 9 ) 17. Beslut att förbjuda detaljhandel av öl eller Kommunstyrelsens arbetsutskott servering av öl eller att meddela varning. (9 kap 19 ) 18. Avvisande av ansökan om ej ansöknings- Alkoholhandläggare ersättare avgift betalas efter anmaning. 19. Avvisande av för sent inkommen över- Alkoholhandläggare ersättare klagan. (10 kap 1 ) 20. Godkänna nya bolagsmän. (8 kap 12 1st) Alkoholhandläggare ersättare Kommunjurist 21. Stadigvarande serveringstillstånd för Kommunstyrelsens arbetsutskott cateringverksamhet för slutna sällskap. (8 kap 4 ) 22. Tillfälliga tillstånd för provsmakning vid Alkoholhandläggare ersättare arrangemang. (8 kap 6 ) 23. Särskilt tillstånd för provsmakning vid Kommunstyrelsens arbetsutskott tillverkningsställe. (8 kap 7 ) 24. Serveringstillstånd för servering i Kommunstyrelsens arbetsutskott gemensamt serveringsutrymme. 25. Beslut om erinran till tillståndshavare Kommunstyrelsens arbetsutskott (9 kap 17 )

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Sida 2009-09-23 1(6) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-09-23, 109. Delegationsregler Allmänt - Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen till delegaten,

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med handling nr 28/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-06-20 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-18, 98, ändrad i kommunstyrelsen 2015-01-12 15 och 2015-05-11 134 Delegation av beslutanderätt Enligt kommunallagen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning av kommunala stipendier. KS ordförande 4.

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Antagen Delegationsordning Delegationsordning för kommun-styrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning 1(7) Vidaredelegering från kommunchef enligt kommunstyrelsens delegationsordning Beslutad av kommunchefen, c:\users\kommun\desktop\delegationsordning ks av kc.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 1 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 12 mars 2015, 20 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Delegeringsordning för miljö-, bygg- och räddningsnämnden Personaladministrativa ärenden

Delegeringsordning för miljö-, bygg- och räddningsnämnden Personaladministrativa ärenden Torsby kommun Delegeringsordning miljö-, bygg- och räddningsnämnden Personaladministrativa ärenden Datum och antagande Antagen av MBR 2012-03-22 43 Datum och revidering Revideringen gäller Originalet varas

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen Ersätter Utbytt den Sign 1:28 Delegeringsregler för Melleruds kommun Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen 1) Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS 305 2004-12-01, 18 2005-11-02, 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM DELEGATION...3 Inledning... 3 Anmälan av beslut och överklagande... 3 Skillnad mellan

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 8/2011. Delegat Ersättare Anmärkning. Yttranden. Frågor rörande fast egendom

Kommunstyrelsens handling nr 8/2011. Delegat Ersättare Anmärkning. Yttranden. Frågor rörande fast egendom handling nr 8/2011 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 Ändrad KS 2009-05-05 101, 2009-09-30 191 och 192, 2009-10-28 218 och 219, 2011-01-26 11, 2011-03-30 74 grupp Allmänna

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument delegationsordning Antagen av Kommunstyrelsen 2015-12-16, KS 16:5 Dnr: KS 2015/0311 Ersätter Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2013:34 Kommentar: - delegationsordning,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling delegationsordning ÖFS 2013:34 Reviderad av Kommunstyrelsen: 2015-09-28, KS 11:25 Dnr KS 2015/0299 delegationsordning Reviderad av Kommunstyrelsen 2015-09-28, KS 11:25 Dnr:

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN

KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN Enligt kommunstyrelsens beslut den 5 december 2016 Bemyndigandena träder ikraft den 1 januari 2017 1 KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN BETRÄFFANDE VISSA FÖRVALTNINGSÅTGÄRDER

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 67/2011 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 288 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (11) STYRELSEN I KATRINEHOLMS Beslutshistorik

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 1. ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1. Personalärenden - Anställning - Arbetsmiljöuppgifter - Uppsägning - Förhandlingar - Övrigt 1.2. Administrativa

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE 1 Till angivna befattningshavare delegeras att på

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 3/2015 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 21 2 (12) Beslutshistorik Reviderad av kommunstyrelsen: 2009-05-05, 101 2009-09-30,

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning

Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsen 2006-12-04 243 587 Arbets- och personalutskottet 2006-11-13 238 504 Berörda förvaltningar 00 decks12 Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning En översyn av kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program KS15-171 003 Delegationsordning Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen

Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2013-01-28, 10 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden

Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämnden beslutar delegera beslutande rätten i nedanstående grupper av ärenden enligt följande: Ärendegrupp 1. Upphandlingsbeslut

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunstyrelsen den 12 januari 2005 2 och 3 Ek jur 21 tillägg av kommunstyrelsen 2005-10-26 164 Ek jur 22 tillägg av kommunstyrelsen 2005-10-26 175 Ek jur

Läs mer

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE é Z. I Datum: 2011-05-30 Förvaltn/enhet: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523-61 31 02 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se REVIDERING

Läs mer

Delegeringsregler för tekniska nämnden

Delegeringsregler för tekniska nämnden www.hassleholm.se S Delegeringsregler för tekniska nämnden Reglemente Se bilaga. Diarienummer: TN Fastställt den: 2015-01-22 6 Fastställt av: Tekniska nämnden För revidering ansvarar: Tekniska nämnden

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunstyrelsen 2013-03-12 6 Ks 18 Dnr 2013.47 002 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Ärendebeskrivning Då förändring av tjänstebenämning har skett på personalavdelningen krävs redaktionell

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning

Kommunstyrelsens delegeringsordning 1 (9) KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Josefine Johansson DELEGERINGSORDNING 2014-12-11 Dnr 14-0287 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen den 8 maj 2008, 164 Revidering har skett: 2008-11-27,

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av kommunstyrelsen 2015-04-28, 69 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Dokumentansvarig:

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av kommunstyrelsen 2015-04-28, 69, reviderad 2015-11-03, 128. Förvaltningss vidaredelegation beslutad 2015-11-11, KS-D 2015:84. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ... modell plan policy regel Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Samverkansnämnden arbetsmarknad Beslutandedatum:

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik D Titel DELEGERINGSREGLER, KOMMUNSTYRELSEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik D Titel DELEGERINGSREGLER, KOMMUNSTYRELSEN Ersätter KS 50/10 Utbytt den Sign 1:28 Delegeringsregler för Melleruds kommun Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen 1) Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal

av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal 1(6) Antagen: KS 2007-11-26 156 Delegation av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal 1. Kommunstyrelsen 1.1 Tillsvidareanställning av förvaltningschef och motsvarande 1 1.2 Beslut

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen Personaladministrativa ärenden

Delegationsordning för kommunstyrelsen Personaladministrativa ärenden Torsby kommun Delegationsordning för kommunstyrelsen Personaladministrativa ärenden Datum och för antagande Antagen av KS 2002-12-09 213 Datum och för revidering Revideringen gäller KS 2004-09-13 185 KS

Läs mer

Delegation medför överlåtande utav en beslutsfunktion vilket således innebär att delegat inträder i kommunstyrelsens ställe.

Delegation medför överlåtande utav en beslutsfunktion vilket således innebär att delegat inträder i kommunstyrelsens ställe. DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och verkställighetsbeslut. Föreliggande delegationsordning omfattar inte beslut av rent verkställande art då

Läs mer

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-09-27 Dnr: TN 2016/226 Tekniska nämnden Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner ny delegationsordning

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Innehåll Lagregler om delegering... 4 Delegation och verkställighet... 4 Vem

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.4 Delegationsordning för kommunstyrelsen rev 2015, 2.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.4 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-31 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Tjänsteutlåtande 0 Östei kontor Datum 2014-08-21 Dnr ZöM / Till Kommunstyrelsen Revidering av delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Sammanfattning Personalenheten har uppdaterat delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

DELEGATIONSORDNINGEN

DELEGATIONSORDNINGEN DELEGATIONSORDNINGEN Beslutad av kultur- och fritidsnämnden den 17 september 2008 Delegationsordning för kulturoch fritidsförvaltningen Vad är delegation? Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Delegationsbestämmelser för nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Delegationsbestämmelser för nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg Samhällsskydd mellersta Skaraborg Ärendenr: Fastställd: Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsbestämmelser för nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg 2/11 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17)

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Delegationsförteckning för teknisk nämnd antagen av teknisk nämnd 2015-03-10, 35 1 Gäller från 2015-04-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik D Titel DELEGERINGSREGLER, KOMMUNSTYRELSEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik D Titel DELEGERINGSREGLER, KOMMUNSTYRELSEN Ersätter KF 44/11 Utbytt den Sign 1:20 Delegeringsregler för Melleruds kommun Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen 1) Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

Delegationsordning SALA. Ink. ;z 23. ':~;i, 1;:;.; r=; frå" 2016-01-20 KOMMUNSTYRELSEN. Reviderad Bilaga KS 2015/226/2 KOMMUN

Delegationsordning SALA. Ink. ;z 23. ':~;i, 1;:;.; r=; frå 2016-01-20 KOMMUNSTYRELSEN. Reviderad Bilaga KS 2015/226/2 KOMMUN Reviderad Bilaga KS 2015/226/2 SALA KOMMUN ':~;i, 1;:;.; r=; frå" Kommunstyrelsens förvaltning Ink. ;z 23 i 6_ J? Aktbilaga 2016-01-20 KOMMUNSTYRELSEN á ionsordnlng INNEHÅLL Vad kan man Delegeringoch ren

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning 1(11) Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsförteckning Antagen av kommunstyrelsen den 11 maj 2011, 111 med tillägg KS 150 den 14 augusti 2013 och ändring KS 40 den 12 februari 2014. Revidering

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) C. 6 DELEGATIONSORDNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I LOMMA KOMMUN Delegation till samhällsbyggnadsförvaltningen Ärende/Ärendegrupp 1. Deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda.

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter Beslutat av: Kommunstyrelsen 2011-01-19, 9 Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning. Delegering

Läs mer