Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegeringsordning för kommunstyrelsen"

Transkript

1 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6 kap. 34 kommunallagen, nämligen 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till kommunstyrelsen, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Delegering till ordföranden 1. Nämnden uppdrar med stöd av 6 kap. 36 kommunallagen till ordföranden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 2. Nämnden delegerar i enlighet med 6 kap. 33 kommunallagen till ordföranden att besluta om a. deltagande i kurser och konferenser för nämndens ledamöter och ersättare, förutom sig själv samt b. representation överstigande tiotusen (10 000) kronor. Vid ordförandens frånvaro eller jäv övergår den beslutanderätt som delegerats till ordföranden enligt denna delegeringsordning till vice ordföranden eller annan av nämnden särskilt utsedd person. Vid kommunchefens frånvaro eller jäv övergår den delegerade beslutsrätten till ordföranden i de fall vidaredelegering saknas. Post: Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: Fax: E-post: Webb: Org nr: Plusgiro:

2 2 av 7 Nr Ärendegrupp Delegat Anmärkning Allmänt 1 Beslut i ärenden som inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt 2 Deltagande i kurser och konferenser för kommunstyrelsens ordförande 3 Överklagande av beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut 4 Yttrande till högre instans med anledning av att delegeringsbeslut har överklagats 5 Rättidsprövning av överklaganden förutom vad avser ärenden enligt plan- och bygglagen 6 Beslut att inte lämna ut allmän handling Ej vidaredelegering 7 Pröva ansökningar om att använda kommunens vapen och logotyp ordförande 8 Yttrande i ärenden rörande folkbokföring Ekonomisk förvaltning m.m. 9 Placering av stiftelser och fonder 10 Representation och uppvaktningar, egna kostnader ska godkännas av kommunstyrelsens ordförande 11 Tilldelning ur stiftelser och fonder 12 I mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan, med för kommunen bindande verkan sluta förlikning, anta ackord och avvisa fordran för belopp uppgående till högst kr 13 För belopp därutöver

3 3 av 7 14 Överenskommelse om betalning av fordran (amorteringsplan) upp till två (2) år och ett maximalt belopp om kr 15 För belopp därutöver 16 Besluta om anstånd med inbetalning av fordran inom kommunstyrelsens ansvarsområde upp till tre (3) månader och ett maximalt belopp om kr. 17 För belopp därutöver 18 Avskrivning av fordran inom kommunstyrelsens ansvarsområde för belopp upp till kr 19 För belopp därutöver 20 Godkänna eller underkänna säkerhet för fordran upp till tio (10) prisbasbelopp 21 För belopp därutöver 22 Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag och även att träffa förlikning Ej vidaredelegering 23 Beslut om åtgärder inom kommunstyrelsens ansvarsområde med anledning av revisionsanmärkning 24 Upptagande av lån inom ramen för av kommunfullmäktige fastställd upplåningsvolym 25 Omsättning eller lösen av lån 26 Undertecknande av reguljära bank- och postärenden

4 4 av 7 Upphandling 27 Upphandling (beslut om upphandling, godkännande av förfrågningsunderlag, val av leverantör), av tjänster, entreprenader och varor upp till ett kontraktsvärde av upp till 28 procent av det tröskelvärde som avses i 3 kap. 1 första stycket 2 och andra stycket lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 28 För belopp därutöver och upp till det tröskelvärde som avses i 3 kap. 1 första stycket 2 och andra stycket lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 29 Ramavtal avseende tjänster, entreprenader och varor (beslut om upphandling, godkännande av förfrågningsunderlag, val av leverantör), som inte innebär en garanterad volym eller motsvarande över ett kontraktsvärde upp till 28 procent av det tröskelvärde som avses i 3 kap. 1 första stycket 2 och andra stycket lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Personalfrågor 30 Beslutsfattande inom ramen för kommunstyrelsens uppgift som kommunens personalorgan med undantag för frågor som rör kommunchefen samt de frågor som regleras särskilt i denna delegeringsordning 31 Övergripande ansvar för arbetsmiljöfrågor samt för tillsyn av att lagar, förordningar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet följs inom verksamheterna 32 Lönesättning samt andra anställningsvillkor avseende förvaltnings- och enhetschefer på kommunledningsnivå under förutsättning att den sammanlagda ersättningen inom given delegering får uppgå till länssnittet för motsvarande befattning +10% 33 Lönesättning övrig personal Ej vidaredelegering 34 Kommunövergripande frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 35 Beslut om stridsåtgärd 36 Beslut avseende kommunövergripande kollektivavtalsförhandlingar 37 Avgöra frågor om tillämpning av arvodesreglemente

5 5 av 7 38 Tillförordnande av förvaltnings- och enhetschefer på kommunledningsnivå vid deras frånvaro, samt som tillförordnad kommunchef vid egen frånvaro, som längst fem (5) veckor 39 Inom kommunen lokala kollektivavtalsförhandlingar 40 Slutligt avgöra kommunens tolkning och tillämpning av reglementen, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och arbetstagare 41 Föra kommunens talan i mål och ärende som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 42 Utöva kommunstyrelsens administrativa chefskap för kommunchefen ordförande 43 Besluta om lön för kommunchefen ordförande 44 Återbesättningsprövning, dra in och förändra sysselsättningsgrad för kommunchefen 45 Anställning, avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked av kommunchefen Fastighetsärenden 46 Yttrande, ansökan eller framställan till annan myndighet i ärende om fastighetsbildning eller annat ärende som rör kommunen i dess egenskap av fastighetsägare 47 Försälja eller förvärva fast egendom inom beslutade budgetramar till ett belopp om högst tio (10) prisbasbelopp 48 För belopp därutöver 49 Utsträckning, dödning, nedsättning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder 50 Bereda ärenden avseende om- och nybyggnation av lokaler för kommunala verksamheter som övergår en

6 6 av 7 beloppsgräns på 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar Exploatering 51 Handlägga exploateringsärenden med undantag för godkännande av exploateringsavtal 52 Ingå avtal inom ramen för beslutade exploateringsåtgärder Planarbeten 53 uppgifter avseende detalj- och översiktsplaner enligt 3-5 kap. plan- och bygglagen (2010:900) med undantag för beslut om att påbörja eller avsluta planarbete samt de frågor som regleras särskilt i denna delegeringsordning 54 Beslut om negativt planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan i enlighet med 5 kap. 2 och 5 plan- och bygglagen (2010:900) 55 Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra månader enligt 5 kap. 4 plan- och bygglagen (2010:900) 56 uppgifter avseende strategisk planering med undantag för beslut om att påbörja eller avsluta arbete med enskilt planeringsunderlag 57 Yttranden och ansökningar till andra myndigheter 58 Rättidsprövning enligt 13 kap. plan- och bygglagen (2010:900) Infrastruktur 59 Beslut i ärenden om regional infrastruktur inklusive trafik- och kollektivtrafikplanering förutom ärenden av principiell karaktär 60 Bereda ärenden avseende nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, broar, dagvattenanläggningar, bredband och liknande 61 Bereda ärenden om vatten och avlopp samt renhållning 62 Bereda ärenden avseende energi- och klimatrådgivning

7 7 av 7 Arkivfrågor 63 Beslutsfattande inom ramen för kommunstyrelsens uppgift som arkivmyndighet s rätt till vidaredelegering ges rätt att enligt 6 kap. 37 kommunallagen vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd vid Vaxholms stad, med undantag för de ärendetyper där vidaredelegering inte tillåtits enligt denna delegeringsordning. Anmälan av delegeringsbeslut Delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen genom att de redovisas vid nästföljande sammanträde. Där kommunstyrelsens arbets- eller är delegat ska beslut anmälas genom att utskottens beslutsprotokoll anmäls till kommunstyrelsen. Beslut fattade med stöd av vidaredelegering ska anmälas till respektive delegat i den ordning som denne bestämmer.

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Beslut 2011-06-08 KFKS 2011/198-002 1 (10) Beslut 2012-06-13 KFKS 2011/198-002 Beslut 2013-01-14 KFKS 2012/230-003 Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar:

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188.

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (14) Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. Ändringar har skett 2012-04-03 ks 65 och 85; 2012-10-09 ks 192; 2012-10-16 ks

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x 2012-11-19 2015-03-09 1 (13) Genomstruken tet=förslag till strykning Tet med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse Kommunstyrelsens delegeringsordning Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 ANVISNINGAR

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Innehållsförteckning Inledning... 2 Del 1 Allmänt... 3 Del 2 Ekonomi... 7 Del 3 Personal... 10 Del 4 Vuxenutbildning... 13 Del 5

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Innehållsförteckning Inledning... 2 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen... 3 Del

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 1(17) Reglemente för kommunstyrelsen För kommunstyrelsen och dess verksamhet ska följande gälla i anslutning till kommunallagen och föreskrift i annan berörd speciallagstiftning. 1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer