Gäller från Antagen av kommunstyrelsen , 212.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212."

Transkript

1 Gäller från Antagen av kommunstyrelsen , ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1. Personalärenden - Anställning - Arbetsmiljöuppgifter - Uppsägning - Förhandlingar - Övrigt 1.2. Administrativa ärenden inkl. offentlighet & sekretess 1.3. Ekonomiärenden mm 1.4. Inköp & upphandlingsärenden

2 1 ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1 Personalärenden anställning Detaljerade rutiner i olika PA-frågor finns i personalhandboken på kommunens intranät Nr. Delegationens art Lagrum Delegat Anställningsbeslut och lönesättning exkl. lönetillägg.revisionsförhandl. samt avgång m. ålders-/tjänste- pension. Kvarstående i tjänst efter uppnådd avtalsenlig pensionsålder A sektionschef B funktionschef inom service- och näringslivssektion C områdeschefer D övriga Lön vid nyanställning efter samråd med personalfunktionen Förhandlingssekreterar e K-chef Områdeschef / funktionschef Genomfört samråd skall dokumenteras i delegationsbeslutet Lönetillägg A B Övriga Efter samråd med personalfunktionen Förhandlingssekreterar e Motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter samt årligen upprätta plan med en översikt över åtgärder som behövs för att förebygga kränkande behandling Beslut om disciplinpåföljd Övriga Diskrimine ringslagen AB 11 Genomfört samråd skall dokumenteras i delegationsbeslutet Funktionschef Områdeschef

3 1.1.5 Beslut om avskrivning av lönefordran Funktionschef - personal Beslut om förbud av bisyssla Funktionschef - personal Löneförskott och utbetalning av semesterdagar utöver vad som regleras i kollektivavtal Funktionschefpersonal Beslut om tjänstledighet som ej regleras i lag eller avtal kommunalt Ordförande Beslut om tjänstledighet som ej regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader A. B. Funktionschef inom serviceoch näringslivssektionen C. Områdeschefer D. Övriga Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, längre än 12 månader - - Övriga Områdeschef/funktions chef Medge bibehållen lön under ledighet enl. AB 26,31,32 A. B. Funktionschef inom serviceoch näringslivssektionen C. Områdeschefer D. Övriga Utbetalning av sparade semesterdagar utöver kollektivavtal Områdeschef/funktions chef Funktionschef - personal Arbetsmiljöuppgifter Ansvar för att delegat har erforderlig utbildning och kunskap i kommunens arbetsmiljöpolicy och samverkansavtal samt gällande lagstiftning inom

4 arbetsmiljöområdet Se till att arbetsmiljöarbetet organiseras på lämpligt sätt Fastställa mål, riktlinjer och organisation för arbetsmiljöarbetet Se till att gällande uppgiftsfördelning klart visar vem i organisationen som har ansvaret för olika typer av arbetsmiljöfrågor Se till att samverkan sker i Centrala Samverkansrådet Se till att arbetsmiljöpolicy tas fram och hålls aktuell Ansvara för att årlig sammanställning av ohälsa, olyckor, arbetsskador och tillbud tas fram Se till att det inom förvaltningen på lämpligt sätt finns organiserat rehabiliterings- och anpassningsarbete Se till att det finns ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken väl fungerande arbetsmiljöarbete Tydliggöra hur arbetsmiljöarbetet ska skötas vid chefers frånvaro och semester Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av arbetsmiljöuppgifter och returnera uppgiften till kommunstyrelsen Uppsägning Varsel till facket om uppsägning på grund av arbetsbrist, 1-4 anställda Varsel till arbetsförmedlingen om uppsägning på grund av arbetsbrist, 5-25 anställda Funktionschef (personal) Uppsägning på grund av arbetsbrist Uppsägning på grund av personliga skäl

5 Beslut om entledigande efter egen begäran A. B. Funktionschef inom serviceoch näringslivssektionen C. Områdeschefer D. Övriga Områdeschef/funktionsc hef Beslut om förkortad uppsägningstid Se anställning A. B. Funktionschef inom serviceoch näringslivssektionen C. Områdeschefer D. Övriga Områdeschef/funktionsc hef Överenskommelse i ekonomiska förhållanden och annan erforderlig åtgärd i samband med anställnings upphörande - Upp till 6 månader (uppsägningstid enl. LAS) - Över 6 månader Funktionschef, personal Förhandlingar MBL 11-13, egen verksamhet Områdeschef / Funktionschef, flera verksamheter MBL 10-11, kommunövergripande frågor MBL 10-11, 14, LAS-frågor

6 MBL 14; egen verksamhet kommunövergripande MBL 10: rätts- och intressetvister Tecknande av lokala kollektivavtal Funktionschef (personal) Övrigt Ansvarar för att det finns ett gemensamt system för synpunktshantering, klagomålshantering

7 1.2 ADMINISTRATIVA ÄRENDEN inklusive offentlighet o sekretess Nr Delegationens art Lagrum Delegat Teckna avtal och överenskommelse inom respektive verksamhetsområde Själv eller genom fullmakt ge ombud rätt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag i ärenden som rör kommunens verksamhet Föra kommunens talan inför myndigheter och vid förrättningar av olika slag i ärenden som rör respektive verksamhetsområde Beslut om handlings utlämnande, vägran att lämna ut handling och att lämna ut handling med förbehåll inom respektive verksamhetsområde Tillstånd att använda kommunens vapen enligt riktlinjer Yttrande om antagande av hemvärnsmän Yttrande över folkbokföringsärende Avge yttrande med anledning av överklaganden avseende beslut som fattas med stöd av delegation / Funktionschef KS-ordf. Kan vidaredelegeras KS-ordf. Beslutsnivån närmast ovan delegaten

8 Nr. Delegationens art Lagrum Delegat Avvisning av för sent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen Yttrande över kameraövervakning Beslut om att överklaga dom eller beslut Kan vidaredelegeras service- och näringsliv

9 1.3 EKONOMIÄRENDEN M.M. Tillgångsförvaltning Koncerninternt Nr. Delegationens art Lagrum Delegat Utlåning till kommunägda företag upp till 4 milj. kr Funktionschef (ekonomi) Likviditetsförvaltning a. statsskuldsväxlar, max 1 år b. certifikat, max 1 år c. statsobligationer, högst 1 års återstående löptid d. kommunobligationer, högst ett års återstående löptid e. bostadsobligationer, högst ett års återstående löptid f. inlåning i svensk bank g. företag med K1-rating Funktionschef (ek.) Funktionschef (ek.) Långsiktig medelsförvaltning a. aktier b. räntebärande värdepapper c. värdepappersfonder d. strukturerade instrument e. okorrelerade instrument Derivatinstrument Optioner, terminer, swapavtal Skuldförvaltning Nr. Delegationens art Lagrum Delegat Upplåning inom de ramar som angivits i kommunfullmäktiges beslut om budget (balansbudget) Leasing

10 Övriga ekonomiärenden Placering av donationsmedel samt beslut om upplåning eller nyteckning / förlängning av leasingavtal enligt kommunfullmäktiges riktlinjer Utdelning från donationsfonder Överenskommelse om betalning av fordran inom respektive verksamhetsområde Avskrivning av fordran inom riktlinjer och begränsning Kommunens förlustansvar avseende statligt reglerade lån för bostadsändamål: a. företräda kommunen vid exekutiv auktion av fastigheter med lån som omfattas av kommunalt förlustansvar b. Beslut om infriande av förlustansvar c. Kreditriskbedömning och beslut om övertagande av lån som omfattas av kommunalt förlustansvar samt undertecknande av samtliga handlingar i anslutning därtill d. Bevakning av regressfordran vid infriande av kommunalt förlustansvar Funktionschef (ekonomi) Taxeringsärenden Funktionschef (ek.) Skadereglering mot 3:e man - upp till 20 % av basbeloppet

11 - mellan % av basbeloppet Beslut om - vattenreducering vid obetald fordran - reducering av fjärrvärmeleverans vid obetald faktura Handläggare efter samråd med områdeschef Handläggare efter samråd med områdeschef

12 1.4 INKÖP / UPPHANDLINGSÄRENDEN Nr. Delegationens art Lagrum Delegat Upphandling av ramavtal avseende material, varor och tjänster i enlighet med fastställda riktlinjer Funktionschef (ekonomi) Upphandling av anbud på entreprenad rörande husbyggnads-, gatu-, lednings- och liknande arbetet - upp till 20 - mellan 20 och 40 - över 40 basbelopp Upphandling av material, varor, inventarier och tjänster inom ramen för i budget anslagna medel - upp till 20 - mellan 20 och 40 - över 40 basbelopp Områdeschef (teknik) (teknik) Områdeschef

13 Nr. Delegationens art Lagrum Delegat Utse beställarombud vid entreprenader och konsultuppdrag Upphandling av entreprenader för drift och skötsel för respektive verksamhet i enlighet med antaget attestreglemente - upp till 20 basbelopp per tillfälle basbelopp - Över 40 basbelopp Försäljning eller överlåtelse av skogsprodukter Inhyrning av lokaler för kommunal verksamhet. Områdeschef Områdeschef Anm. Samråd skall ske med tekniska sektionen Samrådet skall dokumenteras i delegationsbeslutet Avyttring av förbrukat material och förbrukade inventarier Områdeschef

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 3/2015 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 21 2 (12) Beslutshistorik Reviderad av kommunstyrelsen: 2009-05-05, 101 2009-09-30,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2010 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 489 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, PERSONALUTSKOTT, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, KOMMUNDIREKTÖR/

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen. Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-30, 75, reviderad av Ks 2012-03-26, 30

Delegationsordning Kommunstyrelsen. Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-30, 75, reviderad av Ks 2012-03-26, 30 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-30, 75, reviderad av Ks 2012-03-26, 30 Fet stil = senast gjorda förändringar Med basbelopp avses i det följande det senast fastslagna

Läs mer

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29 Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst Antagen av direktionen 2015-04-29 1 Innehållsförteckning sida Allmänt om delegation 3 Förkortningar och förklaringar 5 6 Gymnasieskolan, allmänt 6 Gymnasieskolan,

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) antagen av kommunstyrelsen 2005-09-28, 171, med ändring Gäller från 2006-12-20, 269, 2007-09-26, 203, 2008-08-27, 176 2005-10-01 1 Med de förbehåll, som

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Beslut 2011-06-08 KFKS 2011/198-002 1 (10) Beslut 2012-06-13 KFKS 2011/198-002 Beslut 2013-01-14 KFKS 2012/230-003 Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar:

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33-38 kommunallagen) 1. Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen

Läs mer

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE Fastställd av kommunstyrelsen 2010-11-09, 308 Reviderad av kommunstyrelsen 2013-03-05,

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2008-12-01 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 17.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Karin

Läs mer

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-12 17 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-10-12 122 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-09-05 195 Reviderad av

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Dokumentnamn Delegationsordning Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188.

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (14) Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. Ändringar har skett 2012-04-03 ks 65 och 85; 2012-10-09 ks 192; 2012-10-16 ks

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Vård- omsorgsnämndens handling nr 25/2012 Delegationsordning för vård- omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Datum: 2012-10-30 Dnr VON/2011:87-002 Beslutad av vård- omsorgsnämnden 2012-12-06,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS 305 2004-12-01, 18 2005-11-02, 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer