Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01"

Transkript

1 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att genom fullmakt sätta annan i sitt ställe Kommunchefen Vid fullmakt till annan ska anmälan göras. Enligt Förvaltningslagen 24 avvisa för sent inkommet överklagande Kommunsekreteraren Avslag på begäran hos kommunstyrelsen att utlämna ej arkiverade allmänna handlingar eller utlämnande med förbehåll Kommunchefen, respektive förvaltningschef och omvärldsbevakaren - var och en inom sitt verksamhetsområde Kommunsekreteraren/respektive kontorschef/mark- och exploateringschefen/ (inom resp. verksamhet) Efter samråd med kommunjuristen Avslag på begäran hos kommunstyrelsen att utlämna arkiverade allmänna handlingar eller utlämnande med förbehåll Arkivarien /kommunsekreteraren (var för sig) Yttranden Yttranden angående ansökan om att få använda övervakningskamera enligt lagen om TV-övervakning förste vice Yttranden över ansökan om antagande av hemvärnsmän Yttranden som p g a kort remisstid eller ärendets innehåll måste/kan besvaras utan styrelsebeslut förste vice Frågor rörande fast egendom Köp eller försäljning av fast egendom där köpeskillingen inte överstiger tio basbelopp Kommunchefen Utarrendering (liksom byte av arrendator) samt upplåtelse av kommunens mark och vatten Kommunchefen Förklaring om att inte utöva förköpsrätt enligt förköpslagen där förköp uppenbarligen inte skall ske Kommunchefen Utövande av förköp enligt förköpslagen Begäran om eller avstående från begäran om hyresnämndens prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. * förste vice * * efter samråd med KS presidium 1 (6)

2 grupp Företräda kommunen inför myndigheter i ärenden om fast egendom samt att ansöka hos myndighet om åtgärd rörande fast egendom. Annat ärende som till art och betydelse är jämförligt med ovan angivna Ekonomiärenden a) Avgifter, fordringar m.m. Utförande och bevakning av talan för kommunen vid indrivning av kommunens utestående fordringar vid domstolar, exekutionsmyndighet samt övriga myndigheter Bokföringsmässig avskrivning av fordringar Ekonom (redovisning) Ekonom (redovisning) Anstånd med betalning av fordran Ekonom (redovisning) b) Finansieringsärenden Nyteckning, omskrivning och omsättning av lån inom ram Ekonom (redovisning) Likviditetsförvaltning Ekonom (redovisning) Med beaktande av gällande riktlinjer för likviditetsförvaltning (medelsförvaltning) Upptagande av lån (kapitalförsörjning) Ekonom (redovisning) Med beaktande av gällande riktlinjer för kapitalförsörjning (medelsförvaltning) Borgensförbindelser för kommunägt bolag Ekonom (redovisning) Inom av kommunfullmäktige beslutad borgensram Ansökan om utsträckning, nedsättning, dödning, sammanläggning och relaxation av inteckning samt utbyte av pantbrev liksom därmed jämförliga åtgärder c) Förvaltade fonder Utdelning ur donationsfonder under kommunstyrelsens förvaltning förste vice Placering av donationsmedel Ekonom (redovisning) d) Bidragsärenden Bidrag till föreningar och till arrangemang/projekt jämte förlustgarantier för 2 (6) förste vice

3 grupp föreningsarrangemang (upp till och med kronor vid varje tillfälle) Fördelning av bygdepeng Vänortsarrangemang/-besök och bidragsansökningar rörande vänortsutbyte e) Bostadslån Övertagande av statliga bostadslån samt yttrande över sådant övertagande. Gäller infriande av borgen för bostadsrättsföreningar f) Övrigt Omdisponering mellan objekt inom KS förvaltning: - över kontorsgräns - inom kontor Omdisponering mellan objekt inom näringslivsförvaltningen Näringslivssekreteraren Resp. kontorschef/ kommunsekreteraren vid näringslivskontoret förste vice Utseende av beslutsattestanter Aktuell förteckning förvaras på ekonomikontoret Avtal och upphandling Teckna resp. säga upp avtal/kontrakt som behövs för verksamheten och som inte är av principiell betydelse Kommunchefen, respektive förvaltningschef, kontorschef/ kommunsekreteraren/ mark- och exploateringschefen/ kommunjuristen Får inte binda kommunen vid större åtagande än som ryms inom budgetramen.. Direktupphandling av konsultinsatser o dyl. till ett värde av maximalt två basbelopp vid varje tillfälle Direktupphandling upp till två basbelopp samt teckna avtal på arbetsmiljöområdet Kommunchefen, respektive förvaltningschef/ kontorschef, kommunsekreteraren/ personalchefen/markoch exploateringschefen/kommunjuristen Personalspecialist (arbetsmiljö) Samråd ska ske med upphandlingskontoret. 3 (6)

4 grupp Personalfrågor a) Anställningsärenden (KS) Anställning och entledigande av personal - kontorschefer och personal direkt underställd förvaltningschef - övrig personal Respektive kontorschef/kommunsekreteraren/informatören Förordnande av förvaltningschef under semester, sjukdom o.dyl. Förordnande av kontorschef under semester, sjukdom o.dyl. Respektive kontorschef Uppsägning och avskedande av personal, disciplinära åtgärder och avstängning Förflyttning av personal mellan förvaltningar Personalchefen Samråd med nämnd Anställningsärenden (hela kommunala organisationen) Uppsägning och avskedande av personal, disciplinära åtgärder och avstängning endast vid prejudicerande fall Uppsägning och avskedande av personal samt avtal om avgångsvederlag eller motsvarande Personalchefen Förvaltningschef Obligatoriskt samråd med förvaltningschef Samråd med nämnd Får ej vidaredelegeras b) Kollektivavtal och tvister (hela kommunala organisationen) Antagande av centrala överenskommelser rörande förhållandet mellan kommunen och arbetstagarnas fackliga organisationer Stridsåtgärd, i kommunstyrelsens egenskap av kommunens samlade personalfunktion Träffande av lokala kollektivavtal Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter, med rätt att genom fullmakt sätta annan i sitt ställe samt att träffa överenskommelser i rättstvister Personalutskottet Personalutskottet Samråd med respektive nämnd/förvaltning (arbetsrätt) och kontorschefen vid personalkontoret (var för sig) (arbetsrätt) och kontorschefen vid personalkontoret 4 (6) Kontorschefen Kontorschefen

5 grupp (var för sig) c) Löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen) Överenskommelse om löne- och anställningsvillkor för anställda/uppdragstagare, dock ej för kommunchef och förvaltningschef vid kommunstyrelsens förvaltning* *med rätt att vidaredelegera Pensionsförmåner enligt pensionsavtal Löne- och pensionshandläggaren/ personalspecialisten (pensioner) Kontorschefen Anställande av förvaltningschef med tillhörande löne- och anställningsvillkor Kommunchef Biträdande kommunchef Under förutsättning av kontinuerlig dialog och godkännande från den nämnd där förordnandet sker Överenskommelse om löne- och anställningsvillkor för förvaltningschef Överenskommelse om lönevillkor för kommunchef Kommunchef Biträdande kommunchef I samråd med personalchefen och berörd nämnd Samråd med personalchef Särskild avtalspension enligt pensionsavtal samt avvikelse från gällande pensionsavtal Personalutskottet Överenskommelse om fortlöpande facklig tid enligt AFF för fackliga förtroendemän (LFF) Personalchef Ledighets omfattning och eventuella löneförmåner för fackliga förtroendemän vid tillfälliga ledigheter (LFF) Personalchef d) Personaladministrativa frågor (hela kommunala organisationen) Omplacering av personal mellan förvaltningar Personalchefen Efter samråd med respektive nämnd/förvaltning Förbud mot bisyssla (arbetsrätt) Personalchef e) Arbetsmiljöfrågor (KS) Ansvaret för arbetsmiljöuppgifter inom respektive verksamhet hos kommunstyrelsen (med rätt att vidaredelegera) Övrigt Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser förste vice 5 (6)

6 grupp Representation, uppvaktningar och avtackningar Kommunstyrel-sens förste vice Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen Avslag anmäles Rätt att skydda kommunala rättigheter genom immaterialrättslig registrering Kommunsekreteraren Revidering av diarieplan för Katrineholms kommun Kommunsekreteraren Utfärda anvisningar enligt reglementet för intern kontroll Resp kontorschef/ kommunsekreteraren/personalchefen Anvisningar ska innehålla beskrivning av organisation, rutin och uppföljning Godkännande av ny hyresgäst i kommunägda byggnader som förvaltas av kommunägt bolag Övriga ärenden som inte kan vänta på beslut vid kommande styrelsemöte Samråd med övriga i presidiet. 6 (6)

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 67/2011 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 288 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (11) STYRELSEN I KATRINEHOLMS Beslutshistorik

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 3/2015 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 21 2 (12) Beslutshistorik Reviderad av kommunstyrelsen: 2009-05-05, 101 2009-09-30,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen. Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-30, 75, reviderad av Ks 2012-03-26, 30

Delegationsordning Kommunstyrelsen. Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-30, 75, reviderad av Ks 2012-03-26, 30 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-30, 75, reviderad av Ks 2012-03-26, 30 Fet stil = senast gjorda förändringar Med basbelopp avses i det följande det senast fastslagna

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2010 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 489 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, PERSONALUTSKOTT, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, KOMMUNDIREKTÖR/

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen inkl. förteckning över teckningsrätter HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen inkl. förteckning över teckningsrätter Fastställd av kommunstyrelsen 2010-12-07, 254 Reviderad 2011-04-20 enligt beslut i kommunstyrelsen

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-02-16, 9, dnr KS 2011/23 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-05-04, 53, 2012-10-24, 92, 2013-09-05, 79, 2015-02-25, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188.

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (14) Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. Ändringar har skett 2012-04-03 ks 65 och 85; 2012-10-09 ks 192; 2012-10-16 ks

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning för Ljusnarsbergs kommun Allmän delegation

Kommunstyrelsens delegationsordning för Ljusnarsbergs kommun Allmän delegation Kommunstyrelsens delegationsordning för Ljusnarsbergs kommun Allmän delegation Beslutad av kommunstyrelsen den 23 maj 2012, 98. Reviderad av kommunstyrelsen den 28 augusti 2013, 180 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2010-12-07 304 Denna delegationsordning träder i kraft 2011-01-01 2 3 Innehåll Generella bestämmelser 4 Administration 6 Ekonomi 8 Fysisk

Läs mer

Innehåll HÄRNÖSANDS KOMMUN

Innehåll HÄRNÖSANDS KOMMUN HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-01-01 12 Reviderad 2015-04-07 87, 2015-10-06 213 Innehåll

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) antagen av kommunstyrelsen 2005-09-28, 171, med ändring Gäller från 2006-12-20, 269, 2007-09-26, 203, 2008-08-27, 176 2005-10-01 1 Med de förbehåll, som

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer

Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS 305 2004-12-01, 18 2005-11-02, 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Dokumentnamn Delegationsordning Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) antagen av kommunstyrelsen 2011-08-22 249, Gäller från med ändring 2012-10-22, 297 2011-09-01 1 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Sida 1(30) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 101.4 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2011-03-02, 36 Ändrad av kommunstyrelsen 2012-05-30, 87 Nya: A 12, C 5, D 3c, D 12, E 11

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:32 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSREGLER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Allmänna regler för delegationsbeslut 2011:11 Delegerad beslutanderätt får enligt 6 kap. 34 kommunallagen

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 25 september 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

DELEGATION, KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATION, KOMMUNSTYRELSEN DELEGATION, KOMMUNSTYRELSEN 1 Detta beslut ersätter tidigare beslut om delegation från kommunstyrelsen. 2 För delegerande beslutanderätt skall gälla riktlinjer / föreskrifter enligt bilaga 1 och 3-9. 3

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden 2014 rev. oktober

Delegationsordning för utbildningsnämnden 2014 rev. oktober Delegationsordning för utbildningsnämnden 2014 rev. oktober Riktlinjer och principer Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Principiella beslut kan

Läs mer