Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01"

Transkript

1 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen , 195 Kompletterad av kommunstyrelsen , 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen , 63 (ärendet utse attestanter utgår) Reviderat, efter beslut i kommunfullmäktige , 48 (investeringar) Reviderad av kommunstyrelsen , 30 (lönekartläggning) Reviderat av kommunstyrelsen , 55 (bl.a. införlivande av kultur- och fritidsfrågor och vissa tekniska frågor) Reviderad av kommunstyrelsens , 154 (upplåtelse av allmän platsmark, trafikfrågor) Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och verkställighetsbeslut. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande driften av verksamheten. enna delegationsordning omfattar ett antal verkställighetsbeslut som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet. I andra kolumnen anges verkställighetsbeslut med och delegationsbeslut med. Beslutanderätten för angivna ärenden överförs från kommunstyrelsen till delegat som får rätt att fatta självständiga beslut. Beslut som fattas med stöd av delegation är att jämställa med ett beslut fattat av kommunstyrelsen. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning (kommunalbesvär) eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedömningar, trots att yttranden normalt inte kan överklagas. Om möjligt skrivs beslut i mall för delegationsbeslut och det bör framgår att beslutet är fattat på kommunstyrelsens vägnar. Beslut ska undertecknas av delegaten och diarieföras. Anmälan om delegationsbeslut fattade med grund i denna delegationsordning ska delges kommunstyrelsen snarast om det inte i anmärkningskolumnen anges något annat. erkställighetsbeslut behöver inte anmälas till kommunstyrelsen och kan heller inte överklagas. en nya lydelsen gäller från och med den 30 oktober Sida 1 (10)

2 / elegat Ersättare Anmärkning Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ och andra myndigheter (ej ärenden om fast egendom) Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag Avvisa för sent inkommet överklagande Utlämnande av allmän handling, förvaltningschef, avdelningschef, registrator, handläggare Avslag på begäran hos kommunstyrelsen att utlämna ej arkiverade allmänna handlingar eller utlämnande med förbehåll Avslag på begäran hos kommunstyrelsen att utlämna arkiverade allmänna handlingar eller utlämnande med förbehåll Yttranden Yttranden angående ansökan om att få använda övervakningskamera Kanslichefen Enligt Förvaltningslagen 24 Kanslichefen Kanslichefen 1:e vice Enligt lagen om T-övervakning Yttranden över ansökan om antagande av hemvärnsmän Yttranden över slutavverkning av skog Yttranden som p.g.a. kort remisstid eller ärendets innehåll måste/kan besvaras utan styrelsebeslut 1:e vice Enligt Hemvärnsförordningen 5 Tekniska chefen Enligt Skogsvårdslagen 20 1.e vice / Sida 2 (10)

3 Frågor rörande fast egendom Köp eller försäljning av fast egendom där köpeskillingen inte överstiger tio basbelopp Utarrendering (liksom byte av arrendator) samt upplåtelse av kommunens mark. Uthyrning av kommunens fastigheter (hela eller del av) för en tid om högst tre år / elegat Ersättare Anmärkning Fastighetschefen i KKTAB Fastighetschefen i KKTAB Sida 3 (10) i KKTAB i KKTAB Upplåtelse av allmän platsmark Gatuchefen Tekniska chefen Företräda kommunen inför myndigheter i ärenden om fast egendom samt att ansöka hos myndighet om åtgärd rörande fast egendom. Befullmäktigande av ombud att företräda kommunen inför myndigheter i ärenden om fast egendom samt att ansöka hos myndighet om åtgärd rörande fast egendom. Trafikärenden Tekniska chefen Tekniska chefen Efter samråd med kommunstyrelsens Efter samråd med kommunstyrelsens Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Gatuchefen Tekniska chefen Enligt trafikförordningen (TrF) kap 10, 1 och 14 Tillfällig dispens Gatuchefen Tekniska chefen Enligt Trafikförordningen (TrF) 13 kap Flyttning av fordon Gatuchefen Tekniska chefen Enligt Lagen om flyttning av fordon i vissa fall Ekonomiärenden a) Avgifter, fordringar m.m. Utförande och bevakning av talan för kommunen vid indrivning av kommunens utestående fordringar vid domstolar, exekutionsmyndighet samt övriga myndigheter Befullmäktigande av ombud att utföra och bevaka talan för kommunen vid indrivning av kommunens utestående fordringar vid domstolar, exekutionsmyndighet samt övriga myndigheter Bokföringsmässig avskrivning av fordringar Ekonomichefen Ekonomichefen Ekonomen M Larsson

4 b) Finansieringsärenden Nyteckning, omskrivning och omsättning av lån inom ram elegat Ersättare Anmärkning Ekonomichefen Likviditetsförvaltning Ekonomen M Larsson Med beaktande av Policy för medelsförvaltning Upptagande av lån (kapitalförsörjning) Ekonomichefen Med beaktande av Policy för medelsförvaltning Ansökan om utsträckning, nedsättning, dödande, sammanläggning och relaxation av inteckning samt utbyte av pantbrev liksom därmed jämförliga åtgärder c) Förvaltade fonder Ekonomichefen Placering av donationsmedel Ekonomen M Larsson d) Bidragsärenden Bidrag till arrangemang/projekt jämte förlustgarantier för föreningsarrangemang (upp till och med kronor vid varje tillfälle) Bidrag till föreningar Fritidsintendenten Bidrag till studieförbund Avdelningschef för kultur-, fritid-, information och turism Lotteritillstånd Fritidsintendenten e) Borgen Övertagande av statliga bostadslån samt yttrande över sådant övertagande. Gäller infriande av borgen för bostadsrättsföreningar och egna hem Ackordsuppgörelse i samband med borgen Ekonomichefen 1:e vice 1:e vice Med beaktande av Policy för medelsförvaltning Enligt kommunfullmäktiges antagna regler för kommunala bidrag till föreningar i Kungsörs kommun Enligt kommunfullmäktiges antagna regler för kommunala bidrag till föreningar i Kungsörs kommun Enligt lotterilagen Sida 4 (10)

5 f) Övrigt Omdisponering av budget mellan identiteter - över förvaltningsgräns - över avdeningsgräns - inom avdelning/enhet Avdelningschef/ Enhetschef Ställningstagande till investeringsobjekt om minst ett prisbasbelopp och maximalt sammantaget kronor per nämnd elegat Ersättare Anmärkning Ekonomichefen Avtal och upphandling Teckna resp säga upp avtal/kontrakt som behövs för verksamheten och som inte är av principiell betydelse / Avdelningschef/ Enhetschef Får inte binda kommunen vid större åtagande än som ryms inom budgetramen. irektupphandling av konsultinsatser o dyl till ett värde av maximalt fem basbelopp vid varje tillfälle / Avdelningschef Samråd ska ske med upphandlingskontoret. Personalfrågor a) Anställningsärenden (KS förvaltning) Anställning av personal - förvaltningschefer - personal direkt underställd kommunchefen - övrig personal sex månader Avdelningschef/ Enhetschef - övrig personal < sex månader Avdelningschef/ Enhetschef Förordnande under semester, sjukdom o. dyl - kommunchef - förvaltningschef Förvaltningschef Samråd med aktuell nämnds presidium. Lönesätts i samråd med personalavdelningen. Lönesätts i samråd med personalavdelningen. Lönesätts i samråd med personalavdelningen. Lönesätts i samråd med personalavdelningen. Sida 5 (10)

6 Uppsägning/avveckling och avskedande av personal elegat Ersättare Anmärkning - förvaltningschef Efter samråd med aktuell nämnds presidium och personalavdelningen. - personal direkt underställd kommunchefen Efter samråd med personalavdelningen - övrig personal (av personliga skäl) Avdelningschef Efter samråd med personalavdelningen - övrig personal (på den anställdes initiativ) Avdelningschef/ Enhetschef b) Kollektivavtal och tvister (hela kommunala organisationen) Antagande av centrala överenskommelser rörande förhållandet mellan kommunen och arbetstagarnas fackliga organisationer Stridsåtgärd, i kommunstyrelsens egenskap av kommunens samlade personalfunktion Personalchefen/ Personalutskottet Träffande av lokala kollektivavtal Personalchefen/ Anmälan till personalutskottet Uppsägning av lokalt förhandlade kollektivavtal Personalchefen/ Samverkans- och medbestämmandeförhandling Avdelningschef Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt att träffa överenskommelser i rättstvister Personalchefen/ Personalstrategen Befullmäktigande av ombud att företräda kommunen inför domstol och andra myndigheter Personalchefen/ Sida 6 (10)

7 elegat Ersättare Anmärkning c) Löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen) Övervägande om annan anställningsform än tillsvidare-, vikarie- eller projektanställning. Överenskommelse om löne- och anställningsvillkor för Personalutskottet - kommunchef - förvaltningschef - anställda/uppdragstagare Respektive chef Beslut om ändring av anställningsvillkor för - förvaltningschef och direkt underställd personal 1:e vice Samråd med berört presidium och personalavdelningen - övrig personal Respektive chef Samråd med personalavdelningen Pensionsförmåner utanför pensionsavtal Särskild ålderspension enligt pensionsavtal Överenskommelse om fortlöpande facklig tid för fackliga förtroendemän Ledighets omfattning och eventuella löneförmåner för fackliga förtroendemän vid tillfälliga ledigheter Riktlinjer för fördelning av lokala löneutrymmet Fördelning av lokalt löneutrymme enligt givna riktlinjer Personalutskottet Personalutskottet Personalstrategen Enligt Lagen om fackliga förtroendemän (LFF) och Avtal om fackliga förtroendemän (AFF) Personalstrategen Ställningstagande till lönekartläggning Förhandlingsdelegationen Förhandlingsdelegationen Respektive chef Sida 7 (10)

8 d) Personaladministrativa frågor Godkännande av/förbud mot bisyssla för elegat Ersättare Anmärkning - kommunchef och förvaltningschef Personalutskottet - övrig personal (gäller hela kommunala organisationen) Förflyttning och omplacering av personal mellan förvaltningar (gäller hela kommunala organisationen) / förvaltningschef - vid enighet Personalchefen/ - vid oenighet / förvaltningschef isciplinpåföljd för - kommunchef Personalutskottet - övrig personal / förvaltningschef Avstängning / förvaltningchef Bevilja ledighet med lön eller andra anställningsförmåner utöver det som anges i lagar och avtal Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av reglementen, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt i sådana frågor utfärda föreskrifter och anvisningar. Personalutskottet Personalchefen/ Efter samråd med respektive nämnd/förvaltning. Efter samråd med personalavdelningen Sida 8 (10)

9 Ansvaret för arbetsmiljöuppgifter inom respektive verksamhet hos kommunstyrelsen elegat Ersättare Anmärkning e) Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor Rätt att vidaredelegera uppgifterna. Övrigt Utse operativt ansvarig person för säkerhetsarbetet Fastställa förvaltningsorganisation eltagande i externa kurser och konferenser - förtroendevalda - anställda Respektive chef Representation, uppvaktningar och avtackningar Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och logotype Kommunfullmäktiges / / / Respektive chef - bifall Avdelningschefen för bl.a. information - avslag Avdelningschefen för bl.a. information Rätt att skydda kommunala rättigheter genom immaterialrättslig registrering Gallring av handlingar i slutarkivet Kanslichefen 1:e vice Kommunfullmäktiges 1:e vice / 1:e vice / Avdelningschef Kanslichef Kanslichef Regler finns i säkerhetspolicy och Riktlinjer för säkerhetsorganisationen Gäller förtroendevalda i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dit hörande organ Sida 9 (10)

10 Utfärda anvisningar i intern kontroll för kommunövergripande och kommunstyrelseinterna processer Övriga ärenden som inte kan vänta på beslut vid kommande styrelsemöte elegat Ersättare Anmärkning Ekonomichefen Samråd ska tas med kommunstyrelsens för att avgöra om beslut ska tas i kommunstyrelsen. 1:e vice Anvisningar ska innehålla beskrivning av organisation, rutin och uppföljning enna delegationsordning ersätter tidigare delegationer i samma ärenden/ ärendegrupper. Sida 10 (10)

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE Fastställd av kommunstyrelsen 2010-11-09, 308 Reviderad av kommunstyrelsen 2013-03-05,

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-21 Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer