Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012"

Transkript

1 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars 2004 (ekonomifrågor), reviderad 13 december 2004 (ekonomifrågor), reviderad 7 december 2005 (ekonomifrågor), reviderad 12 december 2006 (ekonomifrågor), förvärv av fast egendom eller tomträtt, 25 april 2007, reviderad 18 december 2007 (ekonomifrågor), reviderad 15 december 2008 (ekonomifrågor), 15 december 2009 (ekonomifrågor), 15 juni 2010 (ekonomifrågor och personalfrågor), 14 december 2010 (ekonomifrågor), 13 december 2011 (ekonomifrågor). Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen det närmast följande kommunstyrelsesammanträdet om inget annat anges i delegationsordningen. Innehåll Sida 1. Allmänna frågor Ekonomifrågor Personalfrågor Säkerhetsfrågor Upphandling Förvärv av fast egendom eller tomträtt Allmänna frågor 1.1 Allmänna handlingar Beslut att vägra lämna ut handling som förvaras hos kommunstyrelsen samt fullgörande i övrigt av uppgifter som ankommer på kommunstyrelsen som myndighet enligt 2 kap. Tryckfrihetsordningen (TF) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Delegat: Stadsjuristen, Kommunsekreteraren, Kommundirektören 1.2 Talan inför domstol och andra myndigheter Beslut om att utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag. Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande (i angiven ordning) 1.3 Utkvittera postförsändelser m.m. Beslut att utfärda fullmakt att kvittera och utbekomma postförsändelser och andra försändelser ställda till Örebro kommun Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande (i angiven ordning) 1.5 Underteckna handlingar för kommunstyrelsen enligt KS reglemente 20, Stadsjuristen

2 1.6 Yttrande folkbokföringslagen och lag om allmän kameraövervakning Avge yttrande för kommunen i ärenden enligt folkbokföringslagen och lagen om allmän kameraövervakning Delegat: Stadsjuristen, Socialjuristen (i angiven ordning) 1.7 Vidaredelegation m.m. Rätt att vid förfall för angivna tjänstemannadelegater själv utöva den delegerade beslutanderätten eller vidare delegera denna till annan anställd hos kommunen 1.8 Avtal Rätt att ingå avtal som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt och som avser den löpande verksamheten hos Stadskansliet 2. Ekonomifrågor 2.1. Beslut om lån inom den låneram för år 2012 som har fastställts av kommunfullmäktige Delegat: Finansspecialist Stefan Ekfelt med finansekonom Susanne Odelberg-Johnson, ekonom Mats Rodenfelt och finanschef Anders Olsson som ersättare 2.2. Beslut om finansiella derivatinstrument i syfte att begränsa ränterisk och valutarisk för lån Delegat: Finansspecialist Stefan Ekfelt med ekonom Mats Rodenfelt och finanschef Anders Olsson som ersättare 2.3. Beslut om lån till kommunens bolag inom ramen för den finansiella samordningen år 2012 Delegat: Finanschef Anders Olsson med ekonom Mats Rodenfelt med och ekonomidirektör Anne Andersson som ersättare 2.4. Beslut om placering av likvida medel på bankkonto och i räntebärande värdepapper Delegat: Finanschef Anders Olsson med ekonom Mats Rodenfelt med och ekonom Annica Antonsson som ersättare 2.5. Beslut om räntevillkor för kommunens bolag vid in- och utlåning på Örebro kommuns koncernkonto Delegat: Finanschef Anders Olsson med ekonom Mats Rodenfelt och ekonomidirektör Anne Andersson som ersättare 2.6. Beslut om ränteändring och inlösen av kommunens lån till organisationer som inte ingår i Örebro Rådhuskoncernen Delegat: Finanschef Anders Olsson med ekonom Mats Rodenfelt och ekonomidirektör Anne Andersson som ersättare

3 2.7. Beslut om placeringar av pensionsmedel på bankkonto och hos kapitalförvaltare som har uppdragsavtal med Örebro kommun Delegat: Finanschef Anders Olsson med ekonom Annica Antonsson som ersättare 2.8. Beslut om placeringar av stiftelsemedel på bankkonto och hos kapitalförvaltare som har uppdragsavtal med Örebro kommun Delegat: Ekonom Annica Antonsson med ekonom Mats Rodenfelt och ekonomiadministratör Christina Lagergren som ersättare Anmälan av delegationsbeslut samt rapportering av aktuell situation för kommunens likviditet, låneskuld och förvaltning av pensionsmedel ska ske varje månad till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande ska omgående informeras om större förändringar av kommunens likviditet och förvaltning av pensionsmedel samt om delegationsbeslut av större vikt. 3. Personalfrågor 3.1 Kommunövergripande personalfrågor Besluta om stridsåtgärder under pågående arbetsmarknadskonflikter Delegat: Kommunstyrelsens ordförande efter samråd med 1:e och 2:e vice ordförande i ett konfliktläge som kräver ett så brådskande beslut att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas Besluta om löne- och anställningsvillkor för programchefer inom de ramar och policies/riktlinjer som fastställs av kommunfullmäktige/kommunstyrelse Besluta om semester och tjänstledighet samt lön under tjänstledighet för programchefer Besluta om programchefs deltagande i kurser, konferenser, studiedagar, studiebesök etc Besluta om disciplinpåföljd och avstängning av programchef Besluta om entledigande av programchef och bestämma villkoren för anställningens/uppdragets upphörande Med stöd av centrala kollektivavtal träffa för kommunen bindande överenskommelser om löneöversyner och tillämpning av centrala kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning

4 Delegat: Personalchefen Företräda kommunen i tvister om tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal Delegat: Personalchefen Besluta om pensionsförmån till arbetstagare inom ramen för av kommunen tecknade avtal och av kommunen fastställd policy och riktlinjer Delegat: Personalchefen Fastställa behörighetspolicy för användare av kommunens personal- och lönesystem Delegat: Personalchefen Besluta om undantag från anställningsstopp 3.2 Personalfrågor inom kommunstyrelsens förvaltningsorganisation Besluta om kommunledningskontorets organisation Prövning och beslut om utökning eller ändring av anställning Beslut om anställning av avdelningschef Beslut om anställning av avdelningspersonal Beviljande av entledigande och eventuellt förkortad uppsägningstid för avdelningschef Beviljande av entledigande och eventuellt förkortad uppsägningstid för avdelningspersonal Beviljande av semester och tjänstledighet samt lön under tjänstledighet för kommundirektör Delegat: Kommunstyrelsens ordförande Avdelningschefs deltagande i kurser, konferenser, studiedagar, studiebesök etc Beslut om disciplinpåföljd för kommundirektör Delegat: KS ordförande Beslut om disciplinpåföljd för avdelningschef

5 Beslut om disciplinpåföljd för avdelningspersonal Beslut om avstängning av kommundirektör Delegat: KS ordförande Beslut om avstängning av avdelningschef Beslut om avstängning av avdelningspersonal Beslut om entledigande av avdelningschef och bestämmande av villkoren för anställningens/ uppdragets upphörande Beslut om uppsägning p.g.a. arbetstagares personliga förhållande Lönesättning enligt gällande kollektivavtal för avdelningschefer Lönesättning enligt gällande kollektivavtal för avdelningspersonal Förhandling, samverkan enligt MBL och samverkansavtal inom eget ansvarsområde Delegat: Kommundirektör/ Avdelningschef Övriga beslut i frågor om anställning och anställningsförhållanden för arbetstagare inom kommunstyrelsens verksamhetsområde är verkställighetsåtgärder som i princip är varje avdelningschefs ansvar i förhållande till underställd personal. Beskrivning av ansvarsområden och fördelning av uppdrag och befogenheter ska för avdelningschefer beskrivas i särskild uppdragshandling och vid behov även för annan arbetstagare. 4. Säkerhetsfrågor 4.1 Krisledningsutskott Vid svåra påfrestningar på samhället, vid särskilda händelser eller i annan krissituation vidta de åtgärder och - meddela de beslut som den akuta situationen kräver och som är så brådskande att kommunstyrelsens eller krisledningsutskottets avgörande inte kan avvaktas Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, Kommundirektören, Säkerhetschefen (i angiven ordning) 4.2 Yttrande hemvärnsförordningen Yttrande i ärende enligt hemvärnsförordningen Delegat: Säkerhetschefen, Beredskapsplanerare, Stadsjuristen (i angiven ordning)

6 5. Upphandling 5.1 Antagande av leverantör och ingående av avtal vid kommungemensam upphandling samt vid objektsupphandling hos kommunstyrelsen allt enligt fastställda riktlinjer Delegat: Upphandlingschefen 6. Förvärv av fast egendom eller tomträtt 6.1 Förvärv av fast egendom eller tomträtt som säljs vid offentlig eller privat auktion och vars pris inte överstiger 25 mnkr Beslutanderätten får endast utnyttjas i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas eller i fall då den sålda egendomen inte kan bli föremål för kommunalt förköp. Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande (i angiven ordning)

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Beslut 2011-06-08 KFKS 2011/198-002 1 (10) Beslut 2012-06-13 KFKS 2011/198-002 Beslut 2013-01-14 KFKS 2012/230-003 Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar:

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE Fastställd av kommunstyrelsen 2010-11-09, 308 Reviderad av kommunstyrelsen 2013-03-05,

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Innehållsförteckning Inledning... 2 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen... 3 Del

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Innehållsförteckning Inledning... 2 Del 1 Allmänt... 3 Del 2 Ekonomi... 7 Del 3 Personal... 10 Del 4 Vuxenutbildning... 13 Del 5

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Dokumentnamn Delegationsordning Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x 2012-11-19 2015-03-09 1 (13) Genomstruken tet=förslag till strykning Tet med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse Kommunstyrelsens delegeringsordning Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 ANVISNINGAR

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Bil KS 247 2005 Bil KS 156 2007 Bil KS 18 2009 Bil KS 155 2010 Bil KS 72 2011 02 28 Bil KS 359 2012 11 26 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen Antagen 2005 11 21 247, reviderad 2007 05

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 1(17) Reglemente för kommunstyrelsen För kommunstyrelsen och dess verksamhet ska följande gälla i anslutning till kommunallagen och föreskrift i annan berörd speciallagstiftning. 1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-21 Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer