Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25"

Transkript

1 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att genom fullmakt sätta annan i sitt ställe Vid fullmakt till annan ska anmälan göras. Enligt Förvaltningslagen 24 avvisa för sent inkommet överklagande Kanslichef Avslag på begäran hos kommunstyrelsen att utlämna ej arkiverade allmänna handlingar eller utlämnande med förbehåll, respektive förvaltningschef Kontorschef (inom resp. verksamhet) kommunjuristen Bedöma om en handling är allmän eller ej Respektive handläggare Avslag på begäran hos kommunstyrelsen att utlämna arkiverade allmänna handlingar eller utlämnande med förbehåll Arkivarien Yttranden Yttranden angående ansökan om att få använda övervakningskamera enligt lagen om TV-övervakning förste vice Yttranden över ansökan om antagande av hemvärnsmän Kanslichefen Yttranden som p g a kort remisstid eller ärendets innehåll måste/kan besvaras utan styrelsebeslut förste vice Frågor rörande fast egendom Köp eller försäljning av fast egendom där köpeskillingen inte överstiger tio basbelopp Utarrendering (liksom byte av arrendator) samt upplåtelse av kommunens mark och vatten Förklaring om att inte utöva förköpsrätt enligt förköpslagen där förköp uppenbarligen inte skall ske Utövande av förköp enligt förköpslagen Begäran om eller avstående från begäran om hyresnämndens prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. * förste vice * * efter samråd med KS presidium 1 (6)

2 grupp Företräda kommunen inför myndigheter i ärenden om fast egendom samt att ansöka hos myndighet om åtgärd rörande fast egendom. Annat ärende som till art och betydelse är jämförligt med ovan angivna Ekonomiärenden a) Avgifter, fordringar m.m. Utförande och bevakning av talan för kommunen vid indrivning av kommunens utestående fordringar vid domstolar, exekutionsmyndighet samt övriga myndigheter Bokföringsmässig avskrivning av fordringar Ekonom (redovisning) Ekonom (redovisning) Anstånd med betalning av fordran Ekonom (redovisning) b) Finansieringsärenden Etablera koncernkonto med ingående enheter Löpande hantering av koncernkontot Ekonom (finans) Nyteckning, omskrivning och omsättning av lån inom ram Ekonom (finans) Likviditetsförvaltning Ekonom (finans) Med beaktande av gällande riktlinjer för likviditetsförvaltning (medelsförvaltning) Upptagande av lån (kapitalförsörjning) Ekonom (finans) Med beaktande av gällande riktlinjer för kapitalförsörjning (medelsförvaltning) Borgensförbindelser för kommunägt bolag Ekonom (finans) Inom av kommunfullmäktige beslutad borgensram Ansökan om utsträckning, nedsättning, dödning, sammanläggning och relaxation av inteckning samt utbyte av pantbrev liksom därmed jämförliga åtgärder c) Förvaltade fonder Utdelning ur donationsfonder under kommunstyrelsens förvaltning förste vice Placering av donationsmedel Ekonom (redovisning) 2 (6)

3 grupp d) Bidragsärenden Bidrag till föreningar och till arrangemang/projekt jämte förlustgarantier för föreningsarrangemang (upp till och med kronor vid varje tillfälle) Fördelning av bygdepeng Vänortsarrangemang/-besök och bidragsansökningar rörande vänortsutbyte e) Bostadslån Övertagande av statliga bostadslån samt yttrande över sådant övertagande. Gäller infriande av borgen för bostadsrättsföreningar f) Övrigt Omdisponering mellan objekt inom kommunledningsförvaltningen: - över kontorsgräns - inom kontor Näringslivssekreteraren Resp. kontorschef förste vice Förvaltningschefen näringsliv och tillväxt förste vice Omdisponering mellan objekt inom förvaltningen för näringsliv och tillväxt Förvaltningschefen Utseende av beslutsattestanter Aktuell förteckning förvaras på ekonomikontoret Avtal och upphandling Teckna resp. säga upp avtal/kontrakt som behövs för verksamheten och som inte är av principiell betydelse, förvaltningschefen för näringsliv och tillväxt, kontorschef/mark- och exploateringschefen/ kommunjuristen Får inte binda kommunen vid större åtagande än som ryms inom budgetramen.. Leasingavtal som avser finansiell leasing Budgetansvarig Efter medgivande av ekonomichefen Direktupphandling av konsultinsatser o dyl. till ett värde av maximalt sex basbelopp vid varje tillfälle, respektive förvaltningschef/kontorschef, mark- och exploateringschefen/kommunjuristen Samråd ska ske med upphandlingskontoret. 3 (6)

4 grupp Direktupphandling upp till två basbelopp samt teckna avtal på arbetsmiljöområdet Personalspecialist (arbetsmiljö) Personalfrågor a) Anställningsärenden (KS) Anställning och entledigande av personal - kontorschefer och personal direkt underställd förvaltningschef - övrig personal Respektive kontorschef Förordnande av kommunchef under semester, sjukdom o. dyl. Förordnande av förvaltningschef under semester, sjukdom o.dyl. Förordnande av kontorschef under semester, sjukdom o.dyl. Respektive kontorschef Förvaltningschefen Uppsägning och avskedande av personal, disciplinära åtgärder och avstängning Förflyttning av personal mellan förvaltningar Samråd med nämnd Anställningsärenden (hela kommunala organisationen) Uppsägning och avskedande av personal, disciplinära åtgärder och avstängning endast vid prejudicerande fall Uppsägning och avskedande av personal samt avtal om avgångsvederlag eller motsvarande Förvaltningschef Obligatoriskt samråd med förvaltningschef Samråd med nämnd Får ej vidaredelegeras b) Kollektivavtal och tvister (hela kommunala organisationen) Antagande av centrala överenskommelser rörande förhållandet mellan kommunen och arbetstagarnas fackliga organisationer Stridsåtgärd, i kommunstyrelsens egenskap av kommunens samlade personalfunktion Träffande av lokala kollektivavtal Samråd med respektive nämnd/förvaltning (arbetsrätt) och personalchefen (var för sig) 4 (6)

5 grupp Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter, med rätt att genom fullmakt sätta annan i sitt ställe samt att träffa överenskommelser i rättstvister (arbetsrätt) och personalchefen (var för sig) c) Löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen) Överenskommelse om löne- och anställningsvillkor för anställda/uppdragstagare, dock ej för kommunchef Pensionsförmåner enligt pensionsavtal (pensioner) Kontorschefen, löneenheten/personalchefen Med rätt att vidaredelegera Anställande av förvaltningschef med tillhörande löne- och anställningsvillkor nämndens presidium Överenskommelse om löne- och anställningsvillkor för förvaltningschef Överenskommelse om lönevillkor för kommunchef personalchef Prioriteringar av yrkesgrupp vid löneöversyn Personal och lönepolitiska beslut av kommunövergripande karaktär som inte delegerats till annan Särskild avtalspension enligt pensionsavtal samt avvikelse från gällande pensionsavtal Överenskommelse om fortlöpande facklig tid enligt AFF för fackliga förtroendemän (LFF) Personalchef Ledighets omfattning och eventuella löneförmåner för fackliga förtroendemän vid tillfälliga ledigheter (LFF) Personalchef d) Personaladministrativa frågor (hela kommunala organisationen) Omplacering av personal mellan förvaltningar respektive nämnd/förvaltning Förbud mot bisyssla (arbetsrätt) Personalchef e) Arbetsmiljöfrågor (KS) Ansvaret för arbetsmiljöuppgifter inom respektive verksamhet hos kommunstyrelsen (med rätt att vidaredelegera) 5 (6)

6 grupp f) Strategisk kompetensutveckling Fastställa prioriterade områden Fördelning av medel mellan de fastställda prioriterade områdena Riktlinjer Kontinuerligt upprätta och revidera riktlinjer kring exploateringsprocessen Kontinuerligt utarbeta, fastställa och revidera kommunövergripande riktlinjer rörande ekonomisk hushållning ekonomichef och mark- och exploateringschef Övrigt Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser Representation, uppvaktningar och avtackningar, kommunchef förste vice förste vice Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen Avslag anmäles Rätt att skydda kommunala rättigheter genom immaterialrättslig registrering Revidering av diarieplan för Katrineholms kommun Kanslichefen Kanslichefen Utfärda anvisningar enligt reglementet för intern kontroll Förvaltningschef Kontorschef Anvisningar ska innehålla beskrivning av organisation, rutin och uppföljning Godkännande av ny hyresgäst i kommunägda byggnader som förvaltas av kommunägt bolag Övriga ärenden som inte kan vänta på beslut vid kommande styrelsemöte Samråd med övriga i presidiet. 6 (6)

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Dokumentnamn Delegationsordning Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Beslut 2011-06-08 KFKS 2011/198-002 1 (10) Beslut 2012-06-13 KFKS 2011/198-002 Beslut 2013-01-14 KFKS 2012/230-003 Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar:

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Bil KS 247 2005 Bil KS 156 2007 Bil KS 18 2009 Bil KS 155 2010 Bil KS 72 2011 02 28 Bil KS 359 2012 11 26 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen Antagen 2005 11 21 247, reviderad 2007 05

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE Fastställd av kommunstyrelsen 2010-11-09, 308 Reviderad av kommunstyrelsen 2013-03-05,

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Vård- omsorgsnämndens handling nr 25/2012 Delegationsordning för vård- omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Datum: 2012-10-30 Dnr VON/2011:87-002 Beslutad av vård- omsorgsnämnden 2012-12-06,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2015-05-06 97 2015-06-01 2015/265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Ärende nr 3. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning

Ärende nr 3. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning Ärende nr 3 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 1 Tingsryds '\!!V kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Il Au 276 Dm2014/360 002 Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x 2012-11-19 2015-03-09 1 (13) Genomstruken tet=förslag till strykning Tet med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse Kommunstyrelsens delegeringsordning Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 ANVISNINGAR

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Innehållsförteckning Inledning... 2 Del 1 Allmänt... 3 Del 2 Ekonomi... 7 Del 3 Personal... 10 Del 4 Vuxenutbildning... 13 Del 5

Läs mer

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 1(17) Reglemente för kommunstyrelsen För kommunstyrelsen och dess verksamhet ska följande gälla i anslutning till kommunallagen och föreskrift i annan berörd speciallagstiftning. 1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Innehållsförteckning Inledning... 2 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen... 3 Del

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer