ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS , , 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen till delegaten, vilken träder i kommunstyrelsens ställe. 2. Delegatens beslut är kommunalrättsligt ett kommunstyrelsens beslut. 3. Delegerat beslut skall snarast anmälas till kommunstyrelsen. 4. Beslut fattat av delegaten kan inte ändras av kommunstyrelsen, men beslutet kan överklagas på samma sätt som om kommunstyrelsen fattat det. 5. En delegat behöver inte använda sig av sin delegeringsrätt utan kan överlåta beslutet till kommunstyrelsen. 6. Kommunstyrelsen kan när som helst återta en delegeringsrätt. Bestämmelser i Kommunallagen 7. Kommunstyrelsen får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare, eller åt en anställd hos kommunen att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 8. I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: a) ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, b) framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av kommunstyrelsen i dess helhet, eller av fullmäktige har överklagats, c) ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och

2 d) vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 9. Beslut som fattas med stöd av delegering, skall anmälas till kommunstyrelsen, som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 10. Om kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningschef inom styrelsens verksamhetsområde att fatta beslut, får styrelsen överlåta åt denne att i sin tur uppdra åt en anställd inom kommunen att besluta i stället (vidaredelegering). Sådana beslut skall anmälas till förvaltningschefen. Delegationsärende Delegat Vidared Central administration 1. Förtroendemäns deltagande i kurser/konferenser Arbetsutskottet Detta gäller ej förrättning längre än 3 dygn 2. Utse ombud att föra kommunens talan inför Kommunchef domstol och andra myndigheter, underteckna handlingar om köp, försäljning, gåva och byte av lös och fast egendom, nyttjande och servitutsavtal samt låne- och borgenshandlingar. 2a Avgivande av kommunens yttrande i mål om Arbetsutskottet laglighetsprövning enligt kommunallagen, avseende beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 3. Ärenden om kommunal förköpsrätt, där det Arbetsutskottet uppenbart är fråga om avvisande av erbjudande om förvärv eller frågan om att avstå från att utöva förköpsrätt. Kommunstyrelsen fastställer normer härför. 4. Åtgärder för främjande av näringsliv inom budget Arbetsutskottet 5. Åtgärder för sysselsättning inom ramen för Personalutskottet arbetsmarknadspolitiska åtgärder och budgeterade medel. 6.. Representation och uppvaktningar Ordföranden 7. Anskaffnings- och inköpsbeslut av varor och tjänster inom givna budgetramar och eventuellt särskilt givna anvisningar. - upp till två basbelopp. Förvaltningschef * - över två basbelopp Arbetsutskottet 8. Lotterifrågor Kommunchef *

3 9. Informationsfrågor Kommunchef * 10. Beslut avseende kommunens IT-verksamhet Kommunchef * 11. Utlämning eller hinder mot utlämning av Kommunchef * handlingar enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap 11, 12, 14 och 16 samt sekrl 15 kap 3-6, utom såvitt avser punkt Tillstånd att använda kommunens vapen Kommunchef * Ekonomi administration 13.Rätt att disponera medel ur kommunstyrelsens Kommunchef * IT-anslag 14.Beslut om bokföringsmässig avskrivning av Kommunchef * fordringar upp till ett basbelopp per ärende. 15.Beslut om långtidsbevakning av bokförings- Kommunchef * mässigt avskrivna fordringar. 16.Beslut om omplacering av befintliga lån i Kommunchef * svensk eller kurssäkrad utländsk valuta för koncernens internbank och kommunen enligt antagen finansieringspolicy. 17.Beslut om amorteringar av lån enligt fastställd Kommunchef * budget. 18.Beslut om placering av koncernens likviditet Kommunchef * på penningmarknaden enligt antagen finansieringspolicy 19.Beslut om tillämpningen och om detalje- Kommunchef * rade anvisningar om kravverksamheten enligt antagen kravpolicy. 20.Beslut om undertecknande av ärenden som Kommunchef * hänskjutes för betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheter och domstolar. Samhällsbyggnadskontorets verksamhet 21.Beslut om utarrendering av kommunens mark, Samhällsbyggnadschef * uthyrning av bostäder och andra lokaler i kommunens fastigheter som gäller upplåtelse för kortare tid än 3 år.

4 22.Upplåtelse av allmän mark för särskilda Samhällsbyggnadschef * ändamål. 23.Överlåtelse eller upplåtelse till enskild av Samhällsbyggnadschef * mark för villabebyggelse. 24 Överlåtelse eller upplåtelse till företag eller Arbetsutskottet organisation av industritomt för bebyggelse. 25.Utfärdande av fullmakter till ombud vid förrättningar för fastighetsbildningar samt vid förrättningar enligt anläggningslag, ledningslag, lag om förvaltning av samfälligheter och lagen om enskilda vägar. Samhällsbyggnadschef 26.Beslut om att vidta åtgärder för utsträckning, Samhällsbyggnadschef nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev och jämförliga åtgärder. 27.Ärenden enligt bostadsfinansieringsreglerna. Samhällsbyggnadschef * 28.Borgensåtaganden till stöd för bostadsför- Samhällsbyggnadschef * sörjningen enligt gällande regler för småhus utom grupphus. Detta gäller endast vid övertagande av äldre statliga lån. 29.Ärenden rörande brukande av kommunens vatten- Samhällsbyggnadschef * och avloppsanläggningar samt renhållningsverk. 30.Trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för Samhällsbyggnadschef * vissa trafikfrågor. Personalfrågor 31.För kommunstyrelsens räkning handha den centrala personalpolitiken enligt kommunstyrelsens reglemente 5, med följande undantag: - beslut om stridsåtgärder får fattas först efter samråd med arbetsutskottet. Personalutskottet - ärenden, vari personalutskottet tillagts beslutanderätten, skall hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande av styrelsen samfällt, om någon av utskottsledamöterna begär det. 32.Utlämning eller hinder mot utlämning av handlingar inom personalutskottets verksamhet enligt Personalchefen

5 Tryckfrihetsförordningen 2 kap 11 12, 14 och 16 samt sekretesslagen 15 kap a)Förhandling med arbetstagarorganisationer samt tolkning av löne- och personalavtal. Personalchefen b) Tecknande av lokalt kollektivavtal Personalchefen c) Löneförhandling och lönebeslut avseende Kommunchefen förvaltningschefer, ekonomichef och personalchef, efter samråd med respektive nämndsordförande d) Beslut om hur revisionsförhandlingar skall Personalutskottet genomföras. 34.Personalfrågor inom kommunens förvaltningar. Se särskild bilaga, Nr 1 35.Tolkning av frågor om arvoden och ersättningar som utgår enligt arvodesreglementet för förtroendevalda. Personalutskottet 36.MBL-förhandlingar enligt MBL 11, 12, Förvaltningschef * 14, 19 samt 38. Räddningstjänst och civilförsvar Utöver bestämmelserna i Kommunallagen får delegaten INTE besluta om ärenden som avser: - föreläggande av. och förbud vid vite - verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad. 37.Föreläggande och förbud i tillsynsärenden Räddningschef * (5 kap, 2 andra stycket, Lag om skydd mot olyckor, LSO) 38.Dispensärenden/Medgivande för fastighetsägare Räddningschef * att utföra sotning på egna fastigheten (3 kap, 4 andra stycket, LSO) 39. Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt Räddningschef * i särskilda fall (3 kap, 1 andra stycket, Förordning om skydd mot olyckor, FSO) 40. Föreläggande och förbud i samband med Skorstensfejarmästare 1 brandskyddskontroll (3kap, 6 andra stycket, LSO) 1) Behörig att utföra brandskyddskontroll är den som har avlagt teknikerexamen enligt 25 räddningstjänstförordningen (1986:1107). Detsamma gäller den som enligt äldre bestämmelser har genomgått kurs för skorstensfejarmästare, eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejarmästare,

6 14 SRVFS 2003: Föreläggande och förbud Räddningschef * (2 kap, 4 och 5 kap 2, LSO) 42. Meddelande och föreskrifter om förbud, helt Räddningschef * eller delvis mot eldning (2 kap, 7, FSO) 43. Yttrande till miljö- och byggnadsnämnden Räddningschef * i ärenden rörande detaljplaner m.m. (Plan- och bygglagen) 44. Föreläggande och förbud i tillsynsärenden i Räddningschef * fråga om brandfarliga varor (18 första stycket, jämfört med 16 i Lagen om brandfarliga och explosiva varor 45. Yttrande till miljö- och byggnadsnämnden Räddningschef * (15 Lagen, och 26 Förordningen om brandfarliga och explosiva varor) 46. Undantag för enskilda tillfällen och vid hante- Räddningschef * ring som inte är tillståndspliktig från förbud att ha öppen eld (13 och 24 Förordningen om brandfarliga och explosiva varor) 47. Yttrande till Sprängämnesinspektionen eller Räddningschef * Polismyndigheten (27 Förordningen om brandfarliga och explosiva varor) 48. Yttrande till Polismyndighet om allmänna Räddningschef * sammankomster (Ordningslagen) 49. Remissvar till Länsstyrelsen rörande tillstånd Räddningschef * att driva vårdhem (Socialtjänstlagen) 50. Yttrande till socialnämnd om serveringslokaler/ Räddningschef * serveringstillstånd (Alkohollagen) 51. Remissvar till Polismyndighet rörande t.ex. Räddningschef * spridningsrisk vid ev. brand (Brottsbalken) 52. Remissvar till Boverket, Räddningsverket m.fl. Räddningschef * (Övrig lagstiftning) 53. Avvisning av för sent inkommet överklagande Räddningschef * (24 Förvaltningslagen) 54. Överprövning av beslut att ej lämna ut allmän Räddningschef * handling (Tryckfrihetsförordningen 2 kap, Sek-

7 retesslagen, Personuppgiftslagen) 55. Samordning och planering för civilförsvar Räddningschef * enligt kommunernas totalansvar. 56. Yttrande om antagande av hemvärnsmän. Räddningschef Brådskande ärenden 57. Beslut på Kommunstyrelsens vägnar enligt Ordföranden, eller den denne Kommunallagen 6 kap, 36 sätter i sitt ställe

8 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR PERSONALFRÅGOR INOM KOMMUNENS FÖRVALTNINGAR. VERKSAMHET DELEGATION VIDARE DEL. Anställningar 1. Anställning av vikarierande förvaltningschef a) för längre tid än tre månader Personalutskott b) för kortare tid Förvaltningschef 2. Efter samråd med personalchefen anställning Förvaltningschef * av underställd personal inom ramen för gällande budget. Skiljande från anställning 3 a. Beslut om uppsägning och avsked Personalchef 3 b. Utfärdande av besked enligt lagen om Personalchef anställningsskydd vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist Ledigheter 4. Beslut om semester och övrig ledighet för Kommunchef förvaltningschef, efter samråd med respektive nämndsordförande. 5. Efter samråd med personalchefen, beslut om Förvaltningschef * tjänstledighet för enskilda angelägenheter för underställd personal under högst 12 månader. 6. Beslut om semester och övrig ledighet för Förvaltningschef * underställd personal Utbildning 7. Kurser, konferenser och studiebesök som Personalutskottet fullgöres i tjänsten omfattande över 15 dagar. Övrigt 8. Efter samråd med personalchefen, fastställande Förvaltningschef * av beloppslön för underställd personal 9. Fastställande av förvaltningschefs lön Kommunchef vid nyanställning 10. Ledighet med bibehållna förmåner enligt lag om Personalchef facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) antagen av kommunstyrelsen 2005-09-28, 171, med ändring Gäller från 2006-12-20, 269, 2007-09-26, 203, 2008-08-27, 176 2005-10-01 1 Med de förbehåll, som

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188.

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (14) Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. Ändringar har skett 2012-04-03 ks 65 och 85; 2012-10-09 ks 192; 2012-10-16 ks

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-12 17 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-10-12 122 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-09-05 195 Reviderad av

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x 2012-11-19 2015-03-09 1 (13) Genomstruken tet=förslag till strykning Tet med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse Kommunstyrelsens delegeringsordning Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 ANVISNINGAR

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

SALA KOMMUN. ~~ s;\~ a KS 2013/9/6. Kommunstyrelsens förvaltning ~KOMMUN. Ink. 2013-11- 1 9. Delegationsordning REVIDERAD 2013- KOMMUNSTYRELSEN

SALA KOMMUN. ~~ s;\~ a KS 2013/9/6. Kommunstyrelsens förvaltning ~KOMMUN. Ink. 2013-11- 1 9. Delegationsordning REVIDERAD 2013- KOMMUNSTYRELSEN ~~ s;\~ a KS 2013/9/6 ~KOMMUN SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-11- 1 9 REVIDERAD 2013- KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION...4 Vad kan man delegera?...... 4 Till vem kan kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2015-05-06 97 2015-06-01 2015/265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Ärende nr 3. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning

Ärende nr 3. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning Ärende nr 3 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 1 Tingsryds '\!!V kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Il Au 276 Dm2014/360 002 Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 1(17) Reglemente för kommunstyrelsen För kommunstyrelsen och dess verksamhet ska följande gälla i anslutning till kommunallagen och föreskrift i annan berörd speciallagstiftning. 1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer