Kommunal författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal författningssamling"

Transkript

1 Kommunal författningssamling 2010 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 489 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, PERSONALUTSKOTT, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, KOMMUNDIREKTÖR/ FÖRVALTNINGSCHEF FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET, PERSONALDIREKTÖR, EKONOMIDIREKTÖR, RÄDDNINGSCHEF OCH SKORSTENSFEJARMÄSTARE Ersätter KFS nr 2009/489 Fastställd av kommunstyrelsen Reviderad av kommunstyrelsen och Förvaltningscheferna äger rätt att i enlighet med 6 kap. 37 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har fattats efter vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen. Delegationsbeslut som ej är av rutinkaraktär skall föras på förteckning och för kännedom anmälas till kommunstyrelsen vid utgången av varje kvartal. Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet äger rätt att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i och företräda kommunstyrelsen i följande ärenden: * Besluta om ledighet för förvaltningschef underställd kommunstyrelsen under en tid av överstigande 1 månad men max 6 månader. Tjänstledighet för förvaltningschef under högst en månad beslutas av kommunstyrelsens ordförande * Förordna ersättare för förvaltningschef underställd kommunstyrelsen för tid överstigande 1 månad men max 6 månader. Vikarie för förvaltningschef underställd kommunstyrelsen förordnas av kommunstyrelsens ordförande för högst en månad. * I enlighet med av kommunfullmäktige antagna principer och delegationsbestämmelser för Styrning och uppföljning i Kristianstads kommun inom ramen för budget besluta i frågor beträffande personalvolym och personalstruktur * Utse beslutsattestanter inom gruppen förtroendevalda samt besluta om attesträtt för kommundirektören/förvaltningschefen för kommunledningskontoret och räddningschefen

2 -2- * Besluta om tillämpning av eller undantag från bestämmelser, taxor eller andra avgifter inom kommunstyrelsens ansvarsområde * Besluta om utdelning från donationsfonder * Besluta i ärenden om skadestånd * Besluta om exploateringsåtgärder samt anvisande av medel härför ur i exploateringsbudget upptaget anslag * Besluta om rivning av byggnad samt anvisande av medel härför ur i budget upptaget anslag * Avge yttrande i detaljplaneärenden vid samråd och utställning * Avge yttrande över remisser från myndigheter, företag eller andra organ, som inte är av större vikt eller principiell betydelse * Besluta om anställning av skorstensfejarmästare till Kristianstads Sotningsaktiebolag * Förordna ersättare för skorstensfejarmästare för högst sex månader. Anmälan om arbetsutskottets delegationsbeslut görs genom att utskottets protokoll efter justering delges kommunstyrelsen. Personalutskottet Personalutskottet äger rätt att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i och företräda styrelsen i följande ärenden: * Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare * På kommunens vägnar förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller förhandlingar enligt och 38 MBL avseende andra nämnders ansvarsområde * Fastställa och fördela kommunens gemensamma löneutrymme till respektive förvaltning vid löneöversynsförhandlingar efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott * Fastställa löneutrymme i samband med omfattande organisationsförändringar * Vid löneöversyn fastställa löneutrymme för förvaltningschefer * Beträffande företagshälsovården besluta i frågor rörande verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet * Som kommunens pensionsmyndighet tolka och tillämpa samt besluta i frågor avseende gällande pensionsavtal för kommunens arbetstagare * Besluta om särskild ålderspension före 65 års ålder enligt KAP-KL kapitel VIII för annan arbetstagare än arbetstagare vid räddningstjänsten samt i övrigt besluta om avvikelse från pensionsavtalets huvudregler

3 -3- * Besluta om ersättning avseende förbättringsförslag av kommunövergripande karaktär * Tolka och tillämpa bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda * Som pensionsmyndighet tolka och tillämpa bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Personalutskottet har till uppgift att i samverkan med kommunens nämnder och förvaltningar initiera och genomföra erforderliga åtgärder för att trygga kommunens nuvarande och framtida personalförsörjning. Personalutskottet har till uppgift att främja, stödja och samordna kommunens interna jämställdhetsarbete. Utskottet har det politiska ansvaret för följande åtgärder * Varje år upprätta förslag till plan för kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med jämställdhetslagen * Tillse att jämställdhetslagen efterföljs samt vidtaga de åtgärder som erfordras om så icke är fallet * Lämna styrelse, nämnder och förvaltningar råd, information och vägledning i jämställdhetsarbetet. Personalutskottet har till uppgift att följa upp plan för mångfaldsarbete Personalutskottet skall i övrigt bereda ärenden avseende kommunens personal-, löne- och arbetsmiljöpolitik. Anmälan av personalutskottets delegationsbeslut görs genom att utskottets protokoll efter justering delges kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande eller - vid förfall för denne - tjänstgörande ordförande äger rätt att * På kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i ärenden som är så brådskande, att styrelsens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid styrelsens nästa sammanträde * Vid uppvaktningar för myndigheter eller vid konferenser och sammanträden med myndigheter, företag eller enskilda företräda kommunstyrelsen, om ej styrelsen för särskilt fall beslutat annorlunda * Besluta om förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser, studiebesök, internat eller dylikt * Vid nyanställning fastställa lön för förvaltningschefer * Vid löneöversyn fastställa lön för förvaltningschefer

4 -4- För förvaltningschef underställd kommunstyrelsen * Besluta om deltagande i utbildning, kurser, konferenser och dylikt som fullgörs i anställningen såvitt avser en tid överstigande två dagar * Besluta om semester * Besluta om ledighet under högst en månad och förordna om vikarie under sådan ledighet * Utfärda tjänstgöringsbetyg och -intyg * Lämna tillstånd till användande av kommunens vapen * Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats såvitt avser upplåtelser för politiska eller religiösa arrangemang Kommundirektören/Förvaltningschefen för kommunledningskontoret och räddningschefen * På myndighetens vägnar besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling * Avvisa för sent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24 * Besluta om tidsbegränsad anställning och lönesättning av arbetstagare inom ramen för budget * Besluta om tillsvidareanställning av avdelningschef eller motsvarande efter samråd med kommunstyrelsens presidium * Besluta om tillsvidareanställning och lönesättning av arbetstagare under nivån avdelningschef inom ramen för budget * Bevilja ledighet utan förmåner * Bevilja ledighet med lön för enskilda angelägenheter enligt kollektivavtal * Besluta om underställd personals deltagande i utbildning, kurser och konferenser och dylikt som fullgörs i anställningen * Besluta om underställd personals förmåner vid studier på fritid * Medge tillstånd för underställd personal att använda egen bil i tjänsten * Företräda arbetsgivaren vid MBL-förhandling och MBL-information * Besluta om disciplinpåföljd * Besluta om avstängning m m med eller utan avlöningsförmåner * Besluta om uppsägning och avskedande * Upphandla varor och tjänster inom budgetram för kommunstyrelsen och kommunledningskontoret respektive räddningstjänsten

5 * Utse besluts- och beställningsattestanter inom kommunledningskontoret respektive räddningstjänsten * Besluta om organisationsförändringar inom kommunledningskontorets avdelningar respektive räddningstjänstens avdelningar -5- * Ansvar och befogenheter inom arbetsmiljöområdet Kommundirektören/Förvaltningschefen för kommunledningskontoret * Vara kommunens ombud inför domstol och övriga myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag * Besluta om marknadsföringsbidrag inom kommunledningskontorets budgetram * På kommunens vägnar avge yttranden i folkbokföringsärenden och på kommunens vägnar överklaga sådana * Avge yttranden angående antagande av hemvärnsmän. * Utfärda fullmakt att vara kommunens ombud inför domstol och övriga myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag * Genomföra kommunövergripande upphandlingar inom varu- och tjänsteområden i enlighet med av kommunfullmäktige antagen upphandlings- och inköpspolicy * Efter samråd med kommunstyrelsens presidium vid offentlig auktion förvärva fast eller lös egendom eller tomträtt varvid förvärv snarast skall anmälas till kommunstyrelsen * Försälja, förvärva fastighet eller fastighetsdel samt träffa servituts-, ledningsrätts- och nyttjanderättsavtal inom en beloppsram av kronor per objekt och avtal * Besluta om att avstå från förköpsrätt och avstå från prövning av tillstånd att förvärva hyresfastighet * Företräda kommunen i dess egenskap av fastighetsägare och som ansvarig för markförsörjningen samt besluta i ärenden som rör detaljplaner med enkelt planförfarande, fastighetsplaner, fastighetsbildning, byggande vid tomtgräns och överskridande av tillåten byggnadsyta m m (s k grannemedgivande), vägfrågor, servituts- och ledningsrättsfrågor, frågor enligt anläggningslagen, lag om förvaltning av samfälligheter, koncession av elektriska ledningar m m * Besluta om utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder * Besluta om fastighetstaxeringsärenden avseende kommunens fastigheter * Vid risk för exekutiv auktion av egnahem med kommunal fyllnadsborgen, medge rätt till underhandsförsäljning i syfte att begränsa kommunens förluster, efter borgensinfriande teckna avtal om återbetalning av kommunens fordran samt i förekommande fall avskriva kommunens fordran

6 -6- * Besluta om och teckna kommunens förlustansvar vid övertagande av lån till egnahem som omfattas härav enligt äldre bestämmelser * Avseende tomter för nybyggnad av enfamiljshus besluta om dispositionsrätt till tomt samt försälja tomt och för kommunens räkning underteckna nödvändiga handlingar härför * Besluta om förlängning av tomtreservation vid industrimarksupplåtelse * Besluta om ansökningar till energibidrag och bidrag till inköp av gasfordon * Utse representanter i kommittéer och andra organ utanför den kommunala organisationen, där kommunen har ett intresse av att vara representerade. Beslut fattas efter samråd med berörd förvaltningschef. Ekonomidirektören * Besluta om tillämpning av budget- och redovisningssystem * Besluta om placering av likvida medel * Besluta om nyupplåning, ändring av villkor för upptagande av lån, omplacering av lån inom beslutad låneram. * Placering av donationsmedel enligt kommunens finanspolicy och tillämpningsanvisning * Besluta om indrivnings- och utmätningsåtgärder * Besluta om avskrivning av fordringar * Besluta i tillämpning av försäkringsfrågor och taxeringsärenden * För AB Kristianstadsbyggen i stället för pantbrevssäkerhet teckna borgen för lån motsvarande bidragsunderlaget vid nyproduktion samt motsvarande tidigare lämnad borgen och/eller tidigare uttagna pantbrev vid omsättning eller omläggning av befintliga lån. Teckna borgen till övriga kommunala bolag i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda borgensramar. Personaldirektören * Vid nyanställning fastställa lön för chefer på nivå närmast under förvaltningschef eller motsvarande inom samtliga förvaltningar i kommunen * Besluta i frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare * Besluta i dispensfrågor angående övertidsuttag * Fatta beslut om lönetillägg för särskilda arbetsuppgifter * Företräda arbetsgivaren vid förhandlingar vad gäller arbetsrättsliga tvister samt övriga förhandlingar enl 10 MBL

7 -7- * Besluta i ärenden om återkrav av felaktigt utbetald lön * Besluta om förmåner för fackliga företrädare vid deltagande i kurser och konferenser * Kommunövergripande ansvar och befogenheter inom arbetsmiljöområdet Räddningstjänsten Räddningschefen * Vara räddningsledare enligt 3 kap 16 Lagen (2003:778) om Skydd mot Olyckor (LSO) * Utse räddningsledare enligt 3 kap 16 LSO * Utse utövare/förrättare av tillsyn av brandskyddet enligt LSO i enlighet med kommunenss handlingsprogram kap 4.3 samt LSO 3 kap samt 5 kap 1 2 * Utse utövare/förrättare av tillsyn över hanteringen av brandfarliga och explosiva varor i enlighet med kommunens handlingsprogram kap 4.6 samt Lagen (1988:868) om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE) 16. * Utfärda föreläggande och förbud i (dock ej föreläggande kopplat till vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad) enligt 5 kap 22 LSO i tillsyneärenden; delegat även förrättare/utövare av tillsyn * Fastställa årliga tillsyneobjekt enligt av kommunstyrelsen antagen tillsynsplan * Besluta om tillsyn direkt enligt av kommunstyrelsen antagen tillsynsplan; delegat även avdelningschef förebyggande avdelningen * Utfärda föreläggande och förbud (dock ej föreläggande kopplat till vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad) enligt 18 LBE i tillsyneärenden; delegat även förrättare/utövare av tillsyn * Ge tillfälligt undantag från förbud mot hantering av öppen eld mm enligt 13 och 24 i Förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor (FBE); delegat även förrättare/utövare av tillsyn * Medge försöksdrift enligt 30 FBE; delegat även förrättare/utövare av tillsyn * Avge yttrande på räddningsnämndens vägnar till byggnadsnämnd, socialnämnd m fl i byggnads-, plan- och tillståndsärenden; delegat även förrättare/utövare av tillsyn * Avge yttrande på räddningsnämndens vägnar till polismyndighet i ärenden angående allmän sammankomst; ärenden enligt hotell- och pensionatslagen, tillståndsärenden rörande hanteringen av explosiva varor mm; delegat även förrättare/utövare av tillsyn * Medge en fastighetsägare att utföra egensotning eller låta annan utföra sotning på den egna fastigheten enligt LSO 3 kap 4, om det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt; delegat även avdelningschef förebyggande avdelningen

8 -8- * Utfärda förbud helt eller delvis mot eldning utomhus och liknande förebyggande åtgärder enligt 2 kap 7 Förordningen (2003:789) om Skydd mot olyckor (FSO); delegat även brandbefäl med brandingenjörskompetens Skorstensfejarmästaren Skorstensfejarmästaren äger rätt * Utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap 4-6 LSO; delegat även förrättare av brandskyddskontroll med lägst teknikerexamen * Utfärda föreläggande och förbud (dock ej föreläggande kopplat till vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad) enligt 5 kap 2 LSO vid sotningsärenden enligt 3 kap 4 6 LSO, delegat även förrättare av brandskyddskontroll med lägst teknikerexamen. Undertecknande av handlingar m m Enligt kommunstyrelsens reglemente skall avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice ordförande och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer såvida inte kommunstyrelsen beslutat annat. Delegationsbeslut undertecknas av respektive beslutsdelegat. Låne- och borgensförbindelser samt övriga finansiella avtal undertecknas av kommundirektören/förvaltningschefen för kommunledningskontoret och ekonomidirektören. I de fall beslut fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott avseende förvärv, försäljning, byte, servituts- och nyttjanderättsupplåtelse av fastighet skall kommunens firma tecknas av kommundirektören/förvaltningschefen för kommunledningskontoret, mark- och exploateringschefen, 1:e mark- och exploateringsingenjören och förvaltningsassistenten, på mark- och exploateringsavdelningen, två i förening. Avtal rörande räddningstjänstens löpande verksamhet undertecknas av räddningschefen såvida inte kommunstyrelsen beslutat annat. Avtal, handlingar, skrivelser rörande personalutskottets verksamhet undertecknas av personaldirektören såvida inte kommunstyrelsen beslutat annat. Övriga avtal, handlingar, skrivelser undertecknas av kommundirektören/ förvaltningschefen för kommunledningskontoret såvida inte kommunstyrelsen beslutat annat.

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188.

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (14) Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. Ändringar har skett 2012-04-03 ks 65 och 85; 2012-10-09 ks 192; 2012-10-16 ks

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) antagen av kommunstyrelsen 2005-09-28, 171, med ändring Gäller från 2006-12-20, 269, 2007-09-26, 203, 2008-08-27, 176 2005-10-01 1 Med de förbehåll, som

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Dokumentnamn Delegationsordning Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 3/2015 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 21 2 (12) Beslutshistorik Reviderad av kommunstyrelsen: 2009-05-05, 101 2009-09-30,

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x 2012-11-19 2015-03-09 1 (13) Genomstruken tet=förslag till strykning Tet med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse Kommunstyrelsens delegeringsordning Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 ANVISNINGAR

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-12 17 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-10-12 122 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-09-05 195 Reviderad av

Läs mer

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 1(17) Reglemente för kommunstyrelsen För kommunstyrelsen och dess verksamhet ska följande gälla i anslutning till kommunallagen och föreskrift i annan berörd speciallagstiftning. 1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Beslut 2011-06-08 KFKS 2011/198-002 1 (10) Beslut 2012-06-13 KFKS 2011/198-002 Beslut 2013-01-14 KFKS 2012/230-003 Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar:

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22

ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsen UUKommunövergripande ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22 TECKNANDE AV BORGENSÅTAGANDE...

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer