Reviderat kommunstyrelsen , , , , ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36"

Transkript

1 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen , , , , , Kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten enligt följande. Till arbets- och personalutskottet 1 Beslut om representation enligt särskilda regler fastställda av kommunfullmäktige. 2 Beslut om upphandling i de fall köpesumman (anbudssumman eller dylikt) för varje enskilt avslut överstiger kronor. 3 Beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen, enligt särskilda regler fastställda av kommunstyrelsen. 4 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av gällande pensionsbestämmelser för förtroendevalda 5 Uppdrag åt annan att anordna vuxenutbildning ( Skoll kap 11, 6 ) 6 Beslut om att ta ut ansökningsavgift ( Skoll kap 11, 21 a ) 7 Uppdrag till annan att anordna särvux ( Skoll kap 12, 9 ) 8 Uppdrag åt annan att anordna SFI ( Skoll kap 13, 9 ) Till plan- och tillväxtutskottet 1 Beslut om stöd till ändamål som bedöms innebära marknadsföring av kommunen samt allmänt gagna kommunens näringsliv. 2 Beslut om kommunens medel för näringslivsbefrämjande åtgärder och medfinansiering vid EU-bidrag. 3. Yttrande över ansökningar om bygdemedel. 4. Uppdrag att upprätta, samråda om och ställa ut detaljplaner och områdesbestämmelser Innefattar även rätt att avslå begäran om att upprätta detaljplan.

2 2 (8) Till ordföranden i kommunstyrelsen och med vice ordföranden som ersättare 1 Representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. 2 Fastställa lön, godkänna semester och tjänstledighet samt vikariatsförordnande för kommunchefen. 3 Förtroendemäns tjänsteresor och deltagande i kurser och konferenser. 4 Beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen enligt särskilda regler fastställda av kommunstyrelsen. 5 Tillstånd att använda kommunens vapen. 6 Beslut på kommunstyrelsens vägnar som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. Kommunchefen 1 Anställa, säga upp och avskeda direkt underställd personal inom kommunledningsförvaltningen. 2 Fastställa lön för samtliga kommunens förvaltningschefer samt direkt underställd personal vid kommunledningsförvaltningen. 3 Besluta om semester och tjänstledighet för direkt underställd personal samt för förvaltningscheferna stadsbyggnadskontoret, räddningstjänsten och arbetsmarknadsförvaltningen. 4 Förordna vikarier för kontorscheferna inom kommunledningsförvaltningen samt för förvaltningscheferna. 5 Kommunens ombud i mål och ärenden inför domstolar och andra myndigheter samt övriga ärenden i den mån det åligger kommunstyrelsen att företräda kommunen. 6 Kommunchefen äger rätt att uppdra åt annan att föra kommunens talan. 7 Upphandling i de fall köpesumman (anbudssumman eller dylikt) för varje enskilt avslut inte överstiger kr. 8 Representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. 9 Besluta om avgångsersättningar och särskilda pensionslösningar 10 Teckna kommunens firma inom ramen för av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fattade beslut.

3 11 Vid förvaltnings- eller kontorschefs frånvaro besluta i deras ställe om inte vikarie är förordnad. 3 (8) 12 Ärenden ang folkbokföring och taxering till skatt. 13 Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 14 Beslut om att förbjuda bisysslor för direkt underställd personal och förvaltningschefer. Chef för förvaltning samt kontorschef inom kommunledningsförvaltningen 1 Besluta om semester och tjänstledighet för direkt underställd personal. 1a Besluta om tidsbegränsad anställning upp till fyra månader (annan delegation gäller för förvaltningschefer och personalchef). 2 Underställd personals tjänsteresor och deltagande i kurser och konferenser. 3 Upphandling i enlighet med bestämmelserna i gällande upphandlingspolicy i de fall köpesumman (anbudssumman eller dylikt) för varje enskilt avslut inte överstiger kr. 4 Överlämnande av överskottsmaterial till försäljning där materielens värde i varje enskilt fall inte överstiger i punkt 3 angiven värdegräns. 5 Säga upp och avskeda underställd personal. 6 Beslut om att förbjuda bisysslor Övriga chefer inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 1 Besluta om semester och tjänstledighet för underställd personal Personalchef 1 Fastställa lön vid nyanställningar, omorganisationer, ändringar av befattningar och dylikt utom i de fall detta är delegerat till kommunchefen. 2 Besluta om löneförmåner under ledighet enligt AB 26 och Besluta om anställningar inom KLF:s verksamhetsområde utom förvaltningschefer/kontorschefer. 4 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

4 4 (8) 5 Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38, lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden. 6 Besluta om disciplinär åtgärd(varning) inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Chef för stadsbyggnadskontoret 1 Genomföra markförvärv, försäljning eller byte i de fall köpeskillingen inte överstiger kronor. 2 Tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sålunda bildad rätt. 3 Belasta kommunen tillhörig fastighet med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt och medverka till ändring eller upphävande av sålunda bildat servitut. 4 Utarrendera eller på annat sätt upplåta obebyggd mark. 5 Företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, i fastighetsplaneärenden och bygglovsärenden samt i efterföljande överprövningar. 6 Besluta i ärenden enligt förköpslagen i de fall kommunen inte ska utöva sin förköpsrätt. 7 Påkallande av prövning enligt lagen angående förvärv av hyresfastighet mm. 8 Besluta i ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag. 9 Godkänna och underteckna tomträttsavtal vid omregleringar av gällande avtal samt vid nyteckning underteckna avtal under förutsättning att underliggande beslut fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 10 Rätt att underteckna avtal om köp och försäljning av fastigheter, exploateringsavtal, markanvisningsavtal under förutsättning att underliggande beslut fattats av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 11 Representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. 12 Medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom andra jämförbara åtgärder. 13 Besluta om anställningar inom stadsbyggnadskontoret.

5 5 (8) Planchef 1 Beslut om att överklagande av detaljplaneärenden kommit in i rätt tid Ersättare: tjänstgörande stadsbyggnadschef Chef för arbetsmarknadsförvaltningen 1 Beslut om att elever skall hålla sig med egna hjälpmedel på egen bekostnad, eller mot avgift (SkolL kap11, 5) 2 Mottagande av elev till grundläggande vuxenutbildning (SkolL kap 11, 14) 3 Beslut om att utbildningen skall upphöra samt beslut att på nytt bereda elev utbildning (SkolL kap 11, 14) 4 Mottagning och antagning av elever (SkolL kap 11, 22) 5 Beslut om att utbildning skall upphöra samt beslut att på nytt bereda elev utbildning (SkolL kap 11, 22) 6 Beslut om att eleverna skall hålla sig med egna hjälpmedel på egen bekostnad, eller mot avgift (SkolL kap 12, 8) 7 Mottagning och antagning av elever (SkolL kap 12, 13) 8 Beslut om att utbildningen skall upphöra samt beslut att på nytt bereda elev utbildning (SkolL kap 12, 13) 9 Samråd med arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation (SkolL kap 13, 5) 10 Beslut om att eleverna skall hålla sig med enstaka egna hjälpmedel (SkolL kap 13, 8) 11 Beslut om att vissa inslag i verksamheten kan medföra obetydlig kostnad för eleverna (SkolL kap 13, 8) 12 Mottagande av elev till SFI (SkolL kap 13, 12) 13 Beslut om att utbildningen skall upphöra samt beslut om att på nytt bereda en elev utbildning (SkolL kap 13, 12) 14 Fastställa lokala kursplaner samt beslut om uppdelning av nationella och lokala kurser i delkurser (VuF kap 2, 10, 3) 15 Fastställa genom vilka kurser eller delkurser som stöd skall ges (VuF kap 2, 4) 16 Fastställa antalet gymnasiepoäng för delkurser (VuF kap 2, 12)

6 17 Fastställa föreskrifter om särskilda förkunskapskrav till lokala kurser (VuF kap 3, 7) 18 Beslut om hur urval på grundval av betyg ska göras vid påbyggnadsutbildningar (VuF kap 3, 9) 19 Fastställa betygskriterier för lokal kurs (VuF kap 4, 6) 6 (8) 20 Beslut om hur anmälningsskyldighet vid frånvaro ska fullgöras (VuF kap 6, 2) 21 Beslut om skiljande från utbildning, avstängning eller förvisning (VuF kap 6, 6) 22 Ansvar för utredning gällande skiljande från utbildning, avstängning eller förvisning samt kontakt med eleven (VuF kap 6, 7) 23 Fastställa lokala kursplaner (Särv F kap 1, 4) 24 Fastställa antalet timmar för en kurs (Särv F kap 1, 6) 25 Anordna kurser eller delkurser (Särv F kap 2, 2) 26 Inrätta lokala kurser inom gymnasial Särvux (Särv F kap 2, 3) 27 Fastställa antalet timmar som undervisningen på Lokal kurs omfattar (Särv F kap2, 4) 28 Ansvar för arbetsplatsförlagd utbildning (Särv F kap 2, 16) 29 Beslut om anmälningsskyldighet vid frånvaro (Särv F kap 3, 7) 30 Skilja elev från utbildningen, avstängning eller förvisning (Särv F kap 3, 7, VuF kap 3, 18-24)) 31 Ansvara för utredning om skiljande från utbildning, avstängning eller förvisning (Särv F kap 3, 7, ViF kap 3, 18-24) 32 Beslut om lönebidragsanställningar hos kommunen och ideella föreningar samt anställningar inom kommunen gällande avtalsområdet BEA (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder) 33 Besluta om anställningar inom arbetsmarknadsförvaltningen.

7 7 (8) Ekonomichef 1 Fullgörande av kommunens årliga deklarationsskyldighet även avseende deklarationer för mervärdesskatt. 2 Placering av likvida medel enligt kommunens regler för medelsförvaltning samt handläggning och placering av förvaltade likvida medel. 3 Upptagande och undertecknande av lån inom en beloppsram som kommunfullmäktige fastställt. 4 Handlägga in- och utlåning mellan kommunen och dess bolag/stiftelser. 5 Teckningsrätt för borgensåtaganden enligt särskilda beslut i kommunfullmäktige. Räddningschef 1 Utse tillsynsförrättare. 2 Utfärda eldningsförbud. 3 Utse skorstensfejartekniker 4 Representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. 5 Besluta om anställningar inom räddningstjänsten Befattningshavare vid räddningstjänsten 1 Ärenden enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och annan lagstiftning med anknytning till räddningstjänsten och den förebyggande avdelningen enligt separat beslut som bifogas.. Kanslichef 1 Yttranden angående antagande av hemvärnsmän. 2 Utlämnande av allmänna handlingar/sekretess. 3 Beslut om överklagande av annat ärende än detaljplaneärenden inom kommunstyrelsens ansvarsområde inkommit i rätt tid.

8 Alkoholhandläggare 8 (8) 1 Tillfällig servering till slutna sällskap och allmänheten. Utökningar av befintliga permanenta tillstånd för servering till slutna sällskap och allmänheten; vid fall då ärendet är att bedöma som kontroversiellt eller innebär avsteg från kommunens tidigare praxis skall beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Återkallelse av tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap och allmänheten. Avvisande av ansökan om ej ansökningsavgift betalats efter anmaning. Avvisande av för sent inkommet överklagande. (Ersättare: Kommunjuristen.)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x 2012-11-19 2015-03-09 1 (13) Genomstruken tet=förslag till strykning Tet med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse Kommunstyrelsens delegeringsordning Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 ANVISNINGAR

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-21 Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE Fastställd av kommunstyrelsen 2010-11-09, 308 Reviderad av kommunstyrelsen 2013-03-05,

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer