Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera"

Transkript

1 ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören ,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har fattats efter vidaredelegering ej är av rutinkaraktär skall amnälas till kommundirektören. Delegationsbeslut som ej är av rutinkaraktär ska föras på förteckning för kännedom amnälas till vid utgången av varje kvartal. ens vidaredelegering, kommunledningskontoret På myndighetens vägnar besluta i ärenden om att ej lämna ut allmän handling Vidaredelegeras till Anmäls till Avvisa för sent inkommet överklagande enligt Avdelningschef förvaltningslagen 24 Besluta om tidsbegränsad anställning Avdelningschef lönesättning av arbetstagare inom ramen för erföetschef budget Besluta om tillsvidareanställning av avdelningschef eller motsvarande efter samråd med kommunstyrelsens presidium Besluta om tillsvidareanställning löne- Avdelningschef sättning av arbetstagare under nivån avdelningschef inom ramen för budget Bevilja ledighet utan förrnåner Avdelningschef enhetschef Bevilja ledighet med lön för enskilda angelä- Avdelningschef genheter enligt kollektivavtal erföetschef

2 -/ 2- Besluta om underställd personals deltagande i Avdelningschef utbildning, kurser konferenser dylikt erföetschef som fullgörs i anställningen Besluta om underställd personals förmåner Avdelningschef vid studier på fritid Medge tillstånd för underställd personal att Avdelningschef använda egen bil i tjänsten erföetschef Företräda arbetsgivaren vid MBL-f?arhandling Avdelningschef MBL-information erföetschef Besluta om disciplinpåföljd Besluta om avstängning mm med eller utan avlöningsförmåner Besluta om uppsägning avskedande Utse besluts- beställningsattestanter inom kommunledningskontoret Besluta om organisationsförändringar inom kommunledningskontorets avdelningar Ansvar befogerföeter inom arbetsmiljöområdet Besluta om marknadsföringsbidrag inom kommunledningskontorets budgetram Avdelningschef enhetschef På kommunens vägnar avge yttranden i folkbokföringsärenden på kommunens vägnar överklaga sådana Avge yttranden angående antagande av hemvärnsmän Sektionschef kansli Genomföra kommunövergripande upphand- Upphandlingschef lingar inom vam- tjänsteområden i en- Besluta skriva avtal lighet med av Kommunfullmäktige antagen upphandlings- inköpspolicy Vara kommunens ombud inför domstol Chefsjurist eller övriga myndigheter samt vid förrättningar av kommunjurist eller markolikaslag

3 -3- Utfärda fullmakt att vara kommunens ombud inför domstol övriga myndigheter samt vid förrättningar av olika slag Chefsjurist eller kommunjurist eller avdelningschef eller mark Företräda kommunen i dess egenskap av fastighetsägare som ansvarig för markförsörjningen Avdelningschef eller mark- Efter samråd med s presidium vid offentlig auktion förvärva fast eller lös egendom eller tomträtt varvid förvärv snarast ska anrnälas till Avdelningschef eller mark- Försä5a/förvärva fastighet/fastighetsdel inom beloppsram av kr per objekt avtal, utöver vad gäller enfamiljshus, se nedan Avseende tomter fiör nybyggnad av enfamiljshus besluta om dispositionsrätt till tomt samt försälja tomt, för av Kommunfullmäktige fastlagt område med beslutad prissättning, för kommunens räkning underteckna nödvändiga handlingar härför Besluta träffa avtal om servitut, nyttjanderätt ledningsrätt inom beloppsram av kronor per objekt avtal Grävtillstånd för ledningar, Marie Thiman, Josefine Karlsson eller Erik Zetterqvist Avseende tomter för nybyggnad av verksamhet/industri (inom planlagt verksamhetsområde) besluta om dispositionsrätt till tomt K ommundirektör Besluta om f?örlängning av tomtreservation vid industrimarksupplåtelse Besluta, ansöka, avtala, godkänna i ärende som rör lantmäteriförrättning, Lars Carlsson, Marieth Johansson, Erik Zetterqvist eller Marie Thiman Besluta träffa avtal angående frågor rörande lagen om förvaltning av samfölligheter, Lars Carlsson, Marieth Johansson, Erik Zetterqvist eller Marie Thiman

4 -4- Besluta i ärende som rör koncession av elektriska ledningar mm Besluta om åtgärder avseende pantbrev/inteckning i fastighet, Lars Carlsson, Marieth Johansson, Erik Zetterqvist eller Marie Thiman Beslutaiärendesomrördetaljplanermed Avdelningschef,mark- enkeltplanförfarande Besluta i ärende som rör detaljplan med normalt planförfarande (granskningsskedet) förändring från samrådsskedet endast redakt- ionella ändringar Besluta i ärende som rör fastighetsplaner Besluta i ärende som rör byggande vid tomt- gräns överskridande av tillåten byggnads-, yta mm (sk grannemedgivande) Lars Carlsson eller Marie Thiman Besluta om fastighetstaxeringsärenden avseende kommunens fastigheter, Marie Thiman Besluta om ansökningar till energibidrag Energirådgivare Besluta om bidrag till inköp av gasfordon Enhetschef Upphandla varor tjänster inom budgetram Avdelningschef eller för--kommunlednings- mark-exploateringskontoret chef s delegering till ekonomidirektören Besluta om tillämpning av budget- redovisningssystem Besluta om placering av likvida medel Besluta om nyupplåning, ändring av villkor för upptagande av lån, omplacering av lån inom beslutad låneram Placering av donationsmedel enligt kommunens finanspolicy tilllämpningsanvisning Besluta om indrivnings- utmätningsåtgärder Anmäls till

5 -5- Besluta om avskrivning av fordringar Besluta i tillämpning av försäkringsfrågor taxeringsärenden För AB Kristianstadsbyggen i stället för pantbrevssäkerhet teckna borgen för lån motsvarande bidragsunderlaget vid nyproduktion samt motsvarande tidigare lämnad borgen /eller tidigare uttagna pantbrev vid omsättning eller omläggning av befintliga lån. Teckna borgen till övriga kommunala bolag i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda borgensramar. s delegering till HR-direktören Vid nyanställning fastställa lön för chefer på nivå närmast under förvaltningschef eller motsvarande inom samtliga förvaltningar i kommunen Besluta i frågor om tolkning tillämpning av lag, avtal andra be- stämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare dess arbetstagare Besluta i dispensfrågor angående övertidsuttag Fatta beslut om lönetillägg för särskilda arbetsuppgifter Företräda arbetsgivaren vid f8rhandlingar vad gäller arbetsrättsliga tvister samt övriga förhandlingar enl 10 MBL Besluta i ärenden om återkrav av felaktigt utbetald lön Besluta om förmåner för fackliga företrädare vid deltagande i kurser konferenser Undertecknande av handlingar m m Enligt s reglemente ska avtal, andra handlingar skrivelser som beslutas av undertecknas av ordföranden eller vid förfall f?5r denne av förste vice ordförande kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer såvida inte beslutat annat. Delegationsbeslut undertecknas av respektive beslutsdelegat. Låne- borgensförbindelser samt övriga finansiella avtal undertecknas av kommundirektören ekonomidirektören. I de fall beslut fattas av Kommunfullmäktige, eller s arbetsutskott avseende f8rvärv, försäljning, byte, servituts- nyttjanderättsupplåtelse av fastighet ska kommunens firma tecknas av kommundirektören, avdelningschef koncernledning, mark- en, två i förening. Avtal rörande räddningstjänstens löpande verksamhet undertecknas av räddningschefen såvida inte beslutat annat.

6 -6- Avtal, handlingar, skrivelser rörande personalutskottets verksamhet undertecknas av HR-direktören såvida inte beslutat annat. Övriga avtal, handlingar, skrivelser undertecknas av kommundirekfören såvida inte beslutat amiat.

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2010 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 489 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, PERSONALUTSKOTT, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, KOMMUNDIREKTÖR/

Läs mer

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x 2012-11-19 2015-03-09 1 (13) Genomstruken tet=förslag till strykning Tet med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse Kommunstyrelsens delegeringsordning Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 ANVISNINGAR

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Dokumentnamn Delegationsordning Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer

Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS 305 2004-12-01, 18 2005-11-02, 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Beslut 2011-06-08 KFKS 2011/198-002 1 (10) Beslut 2012-06-13 KFKS 2011/198-002 Beslut 2013-01-14 KFKS 2012/230-003 Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar:

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) antagen av kommunstyrelsen 2005-09-28, 171, med ändring Gäller från 2006-12-20, 269, 2007-09-26, 203, 2008-08-27, 176 2005-10-01 1 Med de förbehåll, som

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 3/2015 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 21 2 (12) Beslutshistorik Reviderad av kommunstyrelsen: 2009-05-05, 101 2009-09-30,

Läs mer

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-12 17 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-10-12 122 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-09-05 195 Reviderad av

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33-38 kommunallagen) 1. Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188.

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (14) Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. Ändringar har skett 2012-04-03 ks 65 och 85; 2012-10-09 ks 192; 2012-10-16 ks

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen. Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-30, 75, reviderad av Ks 2012-03-26, 30

Delegationsordning Kommunstyrelsen. Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-30, 75, reviderad av Ks 2012-03-26, 30 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-30, 75, reviderad av Ks 2012-03-26, 30 Fet stil = senast gjorda förändringar Med basbelopp avses i det följande det senast fastslagna

Läs mer