DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas till förändrad utskottsorganisation och förändrade förutsättningar i övrigt. I samband med att en ny förvaltningsorganisation skapas har nytt reglemente för kommunstyrelsen tagits fram. Föreliggande förslag på bestämmelser är anpassade till dessa förändringar. Bestämmelserna är utarbetade med tanke på att i största möjliga utsträckning lasta kommunstyrelsen från rutinärenden, så att styrelsen med kraft kan ägna sig åt strategiska frågor.

2 1 Ekonomiska ärenden 1.1 Representation och uppvaktningar utöver vad som föreskrivs i särskilt reglemente Kommunens bokföring 1.2 Deltagande i kurser, konferenser och tjänsteresor Förtroendemäns deltagande i kurser och konferenser Ordförande Kommunens bokföring s deltagande i kurser och konferenser Ordförande Kommunens bokföring Förvaltningschefs deltagande i kurser och konferenser Övriga arbetstagares deltagande i kurser och konferenser Kommunens bokföring Förvaltningschef Kommunens bokföring s tjänsteresor inom landet Förvaltningschefers tjänsteresor inom landet Ordförande Kommunens bokföring Övriga arbetstagares tjänsteresor inom landet Förvaltningschef Kommunens bokföring Övriga tjänsteresor Ordförande Kommunens bokföring

3 1.3 Upphandling och inköp Materiel och tjänster inom budgetram, för värden understigande 15 basbelopp i varje enskilt fall i enlighet med upphandlingspolicy Förvaltningschef Vid finansiering med medel ur investerings-budget förutsätts att KF eller KS i beslut anvisat medel särskilt för ändamålet Undantag upphandlade tal som beslutats enligt ärende nr Upphandling varor och tjänster för akuta ärenden oberoende belopp Förvaltningschef eller vid frånvaro ekonomichef eller ansvarig upphandlare Ekonomichefen Delgivning beslut Upphandling gällande antagande entreprenörer 1.4 Försäljning kasserad lös egendom Försäljning kasserad lös egendom värd under ett basbelopp Förvaltningschef Kommunens bokföring Övrig försäljning kasserad lös egendom 2

4 1.5 Hantering tillgångar och skulder Placering stiftelsemedel Ekonomichefen Kommunens bokföring Indrivning fordringar, antagande ackord och tal om betalning kommunens fordran Ekonomichefen Kommunens bokföring Avskrivning fordringar Ekonomichefen För belopp upp till 1/5 basbelopp Placering likvida medel Ekonomichefen eller vid Kommunens bokföring förfall d.chefen vid budget- och redovisningsdelningen Långfristig upplåning Konvertering lån eller vid förfall ekonomichefen Delgivning beslut Teckna borgen vid konvertering lån där kommunen tidigare har tecknat borgen eller vid förfall ekonomichefen Kortfristig upplåning eller vid förfall ekonomichefen Delgivning beslut Upptagande utlandslån 3

5 Undertecknande låne- och borgenshandlingar eller vid förfall ekonomichefen Delgivning beslut Ingående leasingtal sammantaget under leasingperioden Över 15 basbelopp Under 15 basbelopp Ansvar för kassor i fritidsanläggningar Förvaltningschef Fritidsutskott Innan tal sluts skall prövning om leasingen är finansiell göras ekonomichefen. Finansiell leasing beslutas fullmäktige då investeringsbudgeten tas Kontoansvarig för internbankskonto Ekonomi- eller delningschefen för budget- & redovisningsdelning Kommunens bokföring 1.6 Beviljande bidrag inom ekonomiska ramar och enligt fastställda regler Till enskild väghållning Tekniska chefen Bidrag upp till 15 basbelopp Bidrag överstigande 15 basbelopp Delgivning beslut Till stöd för föreningsägda samlingslokaler 4

6 1.6.3 Till stöd för barn- och ungdomsverksamhet Till stöd för öppen ungdomsverksamhet Fritidsutskott Fritidsutskott Till fiskebidrag Fritidsutskott 1.7 Utdelning ur kommunala donations- och stipendiefonder Utdelning idrottsstipendier Fritidsutskott 1.8 Beviljande övriga bidrag Beslut att lämna inkomna ansökningar utan bifall 2 Personalärenden 2.1 Anställningar Förvaltningschef KS Beslutanderätten ej delegerad Enhetschef KS Delgivning beslut 5

7 2.1.3 Övrig personal Delgivning beslut 2.2 Entledigande efter den anställdes egen begäran Förvaltningschef Personalutskott Delgivning beslut Enhetschef KS Delgivning beslut Övrig personal Delgivning beslut 2.3 Entledigande arbetsgivaren Uppsägning Personalchef Delgivning personalutskottets protokoll Avsked Personalchef Delgivning personalutskottets protokoll 2.4 Semester Ordförande Delges ej Förvaltningschef Delges ej Enhetschef KS Övrig personal Delges ej 2.5 Tjänstledigheter i enlighet med lagar och tal med och utan lön inom ramen för lämnade anslag 6

8 2.5.1 Ordförande Delges ej Förvaltningchef Enhetschef KS Delges ej Övrig personal Delges ej 2.6 Organisationsfrågor Fastställande ny eller förändrad Personalutskott organisation 2.7 Avstängning med eller utan lönedrag AB Personalutskott Förvaltningschef Enhetschef KS Övrig personal 2.8 Disciplinpåföljd AB 11 Skriftlig Delges ej varning Personalutskott Förvaltningschef Enhetschef KS Övrig personal Delges ej 7

9 2.9 Bisysslor enl AB Personalutskott Förvaltningschef Enhetschef KS Delges ej Övrig personal Delges ej 2.10 Läkarintyg enl AB 28 mom Personalutskott Delges ej Förvaltningschef Enhetschef KS Delges ej Övrig personal Delges ej 2.11 Pension Arbetstidsminskning i samband med delpension Personalutskott Förvaltningschef Enhetschef KS Delges 8

10 Övrig personal Delges Kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder Personalutskott Förvaltningschef Delgivning beslut Enhetschef KS Övrig personal Delgivning beslut Entledigande p.g.a. beviljad sjukersättning 2.12 Övrigt Införande och slutande flextidssystem Personalchef Personalutskott Delgivning beslut Undantag från flextidsssystemet Delges ej 2.13 Tecknande biltal Delges ej 2.14 Information och förhandling enl. MBL och AML Delges ej 9

11 2.15 Lönesättning Personalutskott Delges ej Förvaltningschef Delges ej Enhetschef KS Övrig personal Delges ej 2.16 Undantag enligt AB 20 mom Övrig personal Personalchef Delges ej 3 Fastighetsärenden 3.1 Förvärv och försäljning fast egendom samt intrång på fastigheter intill fem basbelopp i varje enskilt fall 3.2 Försäljning fritidshustomter upp till två basbelopp 3.3 Försäljning villatomter till kommunfullmäktige fastställda priser och regler, likaså godkännande och undertecknande nödvändiga köpehandlingar och kontrakt och säkerhet härför. Teknisk chef -tal Teknisk chef -tal Teknisk chef -tal 10

12 3.4 Yttrande över byggande närmare än 4,5 m från kommunens mark. Teknisk chef Delgivning beslut 3.5 Upplåtelse offentlig plats För särskilda ändamål enligt 3 kap Ordningslagen (yttrande till polismyndigheten) Teknisk chef Ej torgplatser Delgivning yttrande Upplåtelse övrig offentlig platsmark 3.6 Utarrendering kommunens mark och viss uthyrning lokaler Teknisk chef Anläggnings-, fiske- och jaktarrenden Bostads-, lägenhets- och jordbruksarrenden Teknisk chef För högst fem år Delgivning beslut Samtliga arrenden För högst 25 år Delgivning beslut Upplåtelse vägrätt Teknisk chef Delgivning beslut 3.7 Utsträckning, nedsättning, dödning Teknisk chef Delgivning beslut 11

13 och relaxation inteckningar samt utbyte pantbrev liksom andra därmed jämförbara åtgärder 3.8 Förköp m.m Beslut om att hos hyresnämnd ej påkalla prövning enligt lag om förvärv hyresfastighet Beslut om att visa erbjudande om förvärv eller stå från att utöva förköpsrätt i ärenden angående kommunal förköpsrätt Beslut i ärenden om att tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet intill fem basbelopp i varje särskilt fall Teknisk chef Delgivning beslut Teknisk chef Teknisk chef Delgivning förrättningsprotokoll eller beslut 3.9 Ansökan om tillika ombud vid förrättningar Förrättning enligt Fastighetsbildningslagen, Väglagen, Ledningsrättslagen och Anläggningslagen Teknisk chef Delgivning förrättningsprotokoll eller beslut Lagfartssammanträde med hänv. till Jordabalken och yttranden till fastighetsdomstolen. 12

14 3.9.2 Beslut att vid sådana förrättningar belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning och medverka till ändring eller upphävande sådan rätt Kommunens ombud vid förrättningar Delgivning förrättningsprotokoll 3.10 Yttrande till miljö- och byggnämnden i ärenden enligt 8 kap 2 PBL såvitt ser kommunen ägd egendom 3.11 Ärenden angående förvaltning kommunens skogsinneh Teknisk chef Antagande anbud seende verkning Teknisk chef upp till 10 prisbasbelopp, därutöver Försäljning verkningsposter och rotposter upp till 5 prisbasbelopp i vart enskilt fall 4 Övriga ärenden Teknisk chef 4.1 Tillstånd att använda kommunens vapen Delgivning beslut 13

15 4.2 Yttrande angående antagande hemvärnsmän Chefen för socialförvaltning (motsv) Delgivning yttrande 4.3 Befullmäktigande ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar skilda slag Delgivning fullmakt 4.4 Flaggning och utsmyckning gator och offentliga platser Tekniska chef Delges ej 4.5 Yttranden Över remisser från miljö- och byggnämnden eller lantmäterimyndighet angående fastighetsbildning, bygglov, pågående planarbeten m.m Över förslag till arbetsplan för byggande allmän väg I ärende enligt lagen om kameraövervakning 14

16 4.5.4 Besvärsärenden gällande vuxenutbildningen 4.6 Bostadsärenden Förvaltningschef Ärenden enligt bostadsfinansieringsförordningen och andra bostadslåneförfattningar dock ej dispens enligt 6 sista stycket Delgivning protokoll Infriande borgensåtaganden ingångna enligt bostadsfinansieringsförordningen samt godkännande sådana borgensåtagande vid fastighetsöverlåtelser Ekonomichefen eller chefen för budget- och redovisningsdelningen Delgivning beslut 4.7 Tillämpning taxor Tillämpning taxa samt allmänna bestämmelser för brukande och anslutning till kommunens allmänna vatten- och loppsanläggning Tekniska chefen eller genom bokföringen Tillämpning taxa och reglemente för renhållningsverk Tekniska chefen, beslut eller genom bokföringen Avgifter och taxor för nyttjande kommunala fritidsanläggningar Fritidsutskott 15

17 4.7.4 Taxor för Högbergets fallsanläggning Tekniska chefen, beslut eller genom bokföringen 4.8 Remiss till kommunstyrelsen inkomna ärenden till annat förvaltningsorgan eller till kommunstyrelsens administrativa organ eller till tjänsteman KS ordförande eller enligt dennes direktiv kommunchef Genom diarium 4.9 Infordra yttranden från kommunala nämnder och styrelser och statliga myndigheter i hos kommunstyrelsen anhängiga ärenden 4.10 Ansökan om bidrag till beredskapsarbeten 4.11 Mål och ärenden angående folkbokföring och taxering 4.12 Beslut om utlämnande allmän handling 4.13 Ärende angående den kommunala arkivvården KS ordförande eller enligt dennes direktiv kommunchef Genom anteckning i diarium Vice ordförande eller Genom delgivning beslut ordförande efter föredragning berörd förvaltningschef Delgivning beslut eller yttrande Delgivning beslut Delgivning beslu 4.14 Ärende angående kommunal Delges ej 16

18 anslagstla och lagen om vissa anslag på kommunens anslagstla 4.15 Ransoneringsärenden 4.16 Krisledningsnämnd för Kramfors kommun 5 All beslutanderätt enligt vuxenutbildningsförordningen Förvaltningschef Antagna Kramfors kommunstyrelse , 33, reviderad

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x 2012-11-19 2015-03-09 1 (13) Genomstruken tet=förslag till strykning Tet med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse Kommunstyrelsens delegeringsordning Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 ANVISNINGAR

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE Fastställd av kommunstyrelsen 2010-11-09, 308 Reviderad av kommunstyrelsen 2013-03-05,

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-21 Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2008-12-01 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 17.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Karin

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer