Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011"

Transkript

1 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller andre vice ordföranden i nu nämnd ordning att besluta på nämndens vägnar i ärenden, som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Med tillämpning av 6 kap 33 Kommunallagen delegeras följande ärenden. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Frågor av principiell eller prejudicerande natur skall underställas nämnden. 2. Delegerad beslutanderätt i inköpsfrågor får utnyttjas endast inom ramen för av nämnden antagen budget eller kostnadskalkyl för visst projekt. 3. Beslut som fattas med stöd av 6 kap 33 Kommunallagen skall anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde i forma av en förteckning över belutade ärenden. 4. Vid förfall för ordföranden får vice ordföranden inträda som delegat. 5. äger rätt att till annan anställd vidaredelegera sin beslutanderätt. Sådan vidare- delegation skall anmälas till nämden. Beslut fattade med stöd av vidaredelegation skall anmälas till arbetsledaren och i de fall så anges i delegationsordninge, till nämden. 6. Vid förfall för först nämde delegat inträder nästa delegat. vid förfall för förvaltningschefen inträder st.f. förvaltningschef. 7. Beslut i andra ärende, som till sin art och betydelse är jämförbara med nedan angivna, får fattas av motsvarande delegat. Förkortningar Adm Administration AME Arbetsmarknadsenheten KAN Kompetens- och arbetslivsnämnden SFI Svenska för invandrare 1

2 Position Ärende Beslutsnivå och delegat 1 Allmänt 1.1 Beslut om deltagande i kurser och konferenser - förtroendevalda Ordförande - personal 1.2 Beslut om att föra nämndens talan eller utfärda fullmakt att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag 1.3 Beslut om utarbetande, fastställande, uppföljning och utvärdering av arbetsplanen, samt årlig skriftlig kvalitetsredovisning för Vuxenutbildningen. 1.4 Beslut om program för åtgärder för att motverka trakasserier och mobbning 2 Personal 2.1 Anställning av adm- och ledningspersonal 2.2 Anställning av personal inom verksamheten 2.4 Beslut om entledigande efter framställning från den enskilde 2.5 Beslut om uppsägning p.g.a. arbetsbrist 2.8 Beslut om avskedande samt uppsägning som har sin grund i personliga förhållanden 2.6 Beslut om avstängning från tjänstgöring 2.7 Beslut om disciplinär åtgärd (varning) 2.9 Beslut om lagstadgad tjänstledighet och semester - Adm- och ledningspersonal - Övrig personal upp till sex månader Beslut om tjänstledighet - Adm- och ledningspersonal - Övrig personal upp till sex månader 2.10 Beslut om utfärdande av tjänstgöringsintyg Beslut om ställningstagande i samband med skadeståndsanspråk inom arbetsrätten 2.12 Beslut om godkännande/avslag av bisyssla Beslut om arbetsprövning, rehabilitering och omplacering inom förvaltningen Beslut om och planering av individuell och kollektiv kompetensutveckling av personal Beslut om medgivande av användande av egen bil i tjänsten. 3 Ekonomi Beslut om fördelning av budget - inom verksamheterna Beslut om upphandling av material, varor och tjänster (inom budget) - upp till 3 basbelopp - upp till 15 basbelopp - upp till 20 basbelopp Beslut om att sluta avtal med bindande ekonomiskt åtagande - upp till 2 år - mer än 2 år Beslut om representation för - nämnden - förvaltningen Nämdens presidie Nämndens presidie Ordförande Särskilda villkor eller föreskrifter personalplanerare/personalkontor nämndens presidie personalsekreterare Inom förvaltningens givna ramar Riktlinjer från KF, KS och nämnden 2

3 3.1.4 Beslut om att bevilja bidrag till externa arbetsmarknadsprojekt upp till kronor. Verksamhetsansvarig AME 3.2 Beslut om försäljning av utrangerad materiel - värde upp till 15 basbelopp ekonomikontoret och övriga - värde understigande 3 basbelopp nämnden 3.3 Beslut om skadeståndsanspråk mot deltagare Riktlinjer från nämnden 3.5 Beslut om interkommunal ersättning Riktlinjer från nämnden 3.8 Beslut om bokföringsmässig av- eller Förvaltningsekonom nedskrivning av fordran 3.9 Beslut om inkassoåtgärd 5 Överklagande 5.1 Beslut att avvisa för sent inkommen klagan Beslutsfattare i ärendet 5.2 Beslut om yttrande med anledning av överklagat Beslutsfattare i ärendet beslut 6 Organisation 6.1 Beslut enligt riktlinjer för katastrofberedskap Vägran att utlämna allmän handling eller utlämna sådana med förbehåll 7 Medbestämmande och arbetsmiljö förvaltningschefen förvaltningschefen Riktlinjer från KS Se lagen om extraordinära händelser. Kommunens krisledningsnämnd utgörs av KS. 6.2 Beslut enligt riktlinjer för samarbetet med andra Riktlinjer från KS kommuner, myndigheter och organ 6.4 Beslut om utlämnande av allmän handling - förvaltningskontoret - verksamhet 7.1 Ansvarig för arbetsmiljöfrågor enligt Arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter till respektive chef för enheten 7.2 Verksamhetens chef skall utifrån antagna mål och den kartläggning som föreskrivs för internkontrollen - fortlöpande övervaka och åtgärda brister i arbetsmiljön - årligen upprätta skriftliga handlingsplaner för planerade åtgärder för att förbättra verksamhetens arbetsmiljö - årligen följa upp förra årets handlingsplan Beslut att inte lämna ut handling skall rapporteras till nämnden. 3

4 7.3 - Ansvar för att bedriva förvaltningens verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter i nämndens arbetsmiljöpolicy. - Ansvar för att organisera det systematiska arbetmiljöarbetet i enlighet med reglerna i AFS 2001:1 och skapa förutsättningar för att det bedrivs i samverkan. - Besluta om utfärdande av riktlinjer och instruktioner för förvaltningen avseende arbetsmiljöarbetet. - Ansvar för att verksamhetsansvariga och övrig personal har erforderlig kompetens. - Ansvar för att följa upp arbetsskade- och sjukdomsstatistik. - Tillse att risker och brister i arbetsmiljön åtgärdas, såvida inte befogenhet eller kompetens saknas. 8 Vuxenutbildning 8.2 Utbildning Beslut om vilka kurser och delkurser som skall Inom ram för budget anordnas Beslut om ämnesanknuten praktik i vissa fall Beslut om former för information och samråd Beslut om antalet timmar som skall gälla för en kurs Beslut om inrättande av lokala kurser och orienteringskurser. Fastställande av antal timmar för lokal kurs Beslut om kursplaner för lokala kurser och om antal gymnasiepoäng i ev. delkurs Utarbetande, fastställande, uppföljning och utvärdering av arbetsplan samt årlig skriftlig kvalitetsredovisning Beslut om vilka delar av en kurs som skall läggas till arbetsplats utanför skolan Anskaffning av platser till och krav på arbetsplatsförlagd utbildning Beslut om att vissa läromedel skall köpas av eleverna själva eller tillhandhållas mot avgift 8.3 Elever Beslut om mottagande och intagning till samt upphörande av undervisning i - komvux och SFI - särvux Yttrande om och godkännande av utbildning i annan kommun Beslut om mottagande av elev från annan kommun Beslut om förkunskapskrav till lokala kurser Beslut om att hänsyn skall tas till intresse och verksamhet efter Gr/Gy vid urval till påbyggnadsutbildning Beslut om mottagande av elev till påbyggnadsutbildning Beslut om hur anmälningsplikt vid frånvaro skall fullgöras 4

5 8.3.3 Beslut om avstängning/ förvisning/skiljande från Nämnden utbildningen. Om snabb behandling erfordras Beslut om inackorderingstillägg Beslut om undervisningens anordnande Beslut om stödundervisning och studiehandlingar 8.4 Beslut om betygskriterier för lokala kurser 9 Övrig utbildning 9.1 Beslut om genomförande av SFI Anordnande av uppdragsutbildning - Avtal större än 3 basbelopp - Avtal mindre än 3 basbelopp Betyg/utbildningsbevis för elever inom kvalificerad yrkesutbildning Verksamhetsansvarig för KY I förekommande fall skall beslut av rektor rapporteras till nämnden. 5

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29 Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst Antagen av direktionen 2015-04-29 1 Innehållsförteckning sida Allmänt om delegation 3 Förkortningar och förklaringar 5 6 Gymnasieskolan, allmänt 6 Gymnasieskolan,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) antagen av kommunstyrelsen 2005-09-28, 171, med ändring Gäller från 2006-12-20, 269, 2007-09-26, 203, 2008-08-27, 176 2005-10-01 1 Med de förbehåll, som

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Gällande åk 1 och åk 2 Läsåret 2012/2013

DELEGATIONSORDNING. Gällande åk 1 och åk 2 Läsåret 2012/2013 1 Beslut om Vidaredelegering 18 augusti 2011 Revidering 20 oktober 2011 Revidering 20 december 2011 Revidering 16 augusti 2012 DELEGATIONSORDNING Gällande åk 1 och åk 2 Läsåret 2012/2013 Vidaredelegering

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av utbildningsnämnden 2013-01-23, 2 Sida 1 av 21 INLEDNING Delegationsordning Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden som det enligt

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U12 Ersätter 3.6.1 U11 Gäller fr.o.m. 2015-01-20 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Vård- omsorgsnämndens handling nr 25/2012 Delegationsordning för vård- omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Datum: 2012-10-30 Dnr VON/2011:87-002 Beslutad av vård- omsorgsnämnden 2012-12-06,

Läs mer

lägga anmälan av Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om

lägga anmälan av Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-28 1 (2) HSN 1305-0560 Handläggare: Tore Johansson 2013-06-18, p 10 Delegationsordning och fördelning av verkställighetsbeslut för sjukvårdsförvaltningen Ärendebeskrivning I föreliggande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

Delegations- och beslutsförteckning

Delegations- och beslutsförteckning Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden 2013-09-01 Delegations- och beslutsförteckning Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2012-12-06 248 Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-10-08 162 Vetlanda

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2012-01-18 Tid: Tisdagen den 24 januari 2012 kl. 17.00 Plats: Tomtaklintskola, Trosa Gruppmöte: Elin Insulander Hjelm (s), 2:e vice ordf. är kontaktperson

Läs mer

Beslut delegerade till förvaltningschefen. kommentar. Allmän administration. Ekonomi och finanser. Ledning och styrning.

Beslut delegerade till förvaltningschefen. kommentar. Allmän administration. Ekonomi och finanser. Ledning och styrning. Beslut delegerade till förvaltningschefen Vidaredelegeras till Anmärkning/ kommentar Allmän administration Att avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. Att inom

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-12 17 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-10-12 122 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-09-05 195 Reviderad av

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2008-12-01 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 17.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Karin

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Innehållsförteckning Inledning... 2 Del 1 Allmänt... 3 Del 2 Ekonomi... 7 Del 3 Personal... 10 Del 4 Vuxenutbildning... 13 Del 5

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33-38 kommunallagen) 1. Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer

Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS 305 2004-12-01, 18 2005-11-02, 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer