FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/ Buf 4 1 Buf ändring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05"

Transkript

1 FÖFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLE F FLIK SID Buf 87/ Buf 4 1 Buf ändring DELEGATIONSODNING Delegering av nämnden för barn, utbildning och fritids beslutanderätt Bestämmelser om delegation av nämnden för barn, utbildning och fritids beslutanderätt finns i kommunallagen, 6 kap, Beslutanderätten kan ges vidare till delegater i en upprättad delegationsordning. ionsordningen måste följas upp och justeras så att den ständigt är aktuell och ändamålsenlig. Den bör också vägas samman med vad som är ändamålsenligt utifrån verksamhetssynpunkt, skolväsendets storlek och vanligt förekommande ärenden. Beslutanderätt som inte får delegeras (kommunallagen 6:34) Uppräkningen i kommunallagen av ärenden som inte får delegeras har vägletts av intresset av att nämnden behåller sitt övergripande ansvar för hela nämndens verksamhetsområde. Beslut i följande ärenden får inte delegeras: 1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet d v s är av principiell natur 2. Framställningar eller yttrande till kommunfullmäktige liksom yttrande med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats Förbudet mot delegering av yttrande över besvär m m gäller inte om det överklagade beslutet har fattats i delegation. 3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Myndighetsutövning innebär utövning av befogenhet att för enskild bestämma en förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande. Avgörande är om ärendet är av principiell beskaffenhet, om viss praxis/policy redan finns. T ex beslut enligt 3 kap. 16 skollagen att vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att se till att eleven fullgör sin skolplikt anses vara myndighetsutövning 4. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

2 ektors beslutsbefogenheter enligt skolförfattningarna De beslut som rektor (eller den rektor utser) kan och skall fatta enligt skolförfattningarna ligger utanför nämnden för barn, utbildning och fritids beslutsbefogenheter och kan därmed inte delegeras till annan. Dessa beslut är därför inte med i delegeringsordningen. T ex 6 kap. 8 grundskoleförordningen om att bevilja elev ledighet högst 10 skoldagar under ett läsår. Jäv I det fall beslutsfattare/nämndens delegat är jävig enligt 6 kap kommunallagen skall ärendet/beslutsfattandet alltid hänskjutas till närmast högre chef. Beslutets laga kraft och överklagande ionsbeslut, som kan överklagas enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning vinner laga kraft tre veckor från den tidpunkt då tillkännagivandet gjorts på kommunens anslagstavla av protokollet från det sammanträde vid vilket delegeringsbeslutet anmäldes. Beslutet kan då inte längre överklagas. I de fall att delegationsbeslut gäller ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild börjar klagotiden enligt förvaltningslagen 23 (3 veckor) löpa från den dag då part fått del av beslutet. Anmälan av sådana beslut till nämnden saknar således betydelse för att beslutet skall vinna laga kraft men skall ändå alltid anmälas till nämnden för barn, utbildning och fritid. Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation skall anmälas på särskild blankett till nämnden för barn, utbildning och fritid. Förkortningar BUF Au Ordf FGc FrI Nämnden för barn, utbildning och fritid Arbetsutskott Ordförande Förvaltningschef För- och grundskolechef Gymnasiechef ektor Fritidsintendent 2

3 1 1.1 Skollagen Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Beslut om förtur till plats i förskola (2a:9) FGc 1.2 Beslut om avstängning från förskoleplats samt plats i fritidshem Nedsättning/befrielse från avgift för plats i förskola/fritidshem (2a:10) Skolplikt Taxa för barnomsorg i Härjedalens kommun 1.3 Mottagande av elev i särskolan (3:4) 1.4 Beslut om att elev i särskolan skall gå över till grundskolan (3:4) 1.5 Beslut om försöksperiod i annan skolform (3:6) 1.6 Uppskjuten skolplikt (3:7) Kan överklagas enligt förvaltningslagen 1.7 Medge 6-åringar att börja skolan (3:8) FGc Utifrån vårdnadshavares begäran 1.8 Befrielse från utbildningsinslag (3:12) FGc Kan överklagas enligt förvaltningslagen 1.9 Grundskolan Avslå mottagande pga särskilda skäl av elev från annan kommun (4:5, 3 st) 1.10 Elevens placering vid viss skola (4:6) - Närhetsprincipen, valfrihetsprincipen Beslut i enskilda fall där vårdnadshavares önskemål inte kan beaktas 1.11 Beslut om skolskjuts (4:7) FGc Beslut utifrån särskild ansökan om skolskjuts 1.12 Mottaga elev pga personliga förhållanden från annan kommun (4:8) Efter samråd med Kan överklagas enligt förvaltningslagen 1.13 Yttrande från hemkommunen till den mottagande kommunen (4:8, 2 st) Efter samråd med Ekonom 1.14 Beslut i andra fall att ta emot elev från annan kommun (4:8a) Gymnasieskolan Efter samråd med Ekonom 1.15 Beslut om utformning av specialutformat program för enskild elev (5:4a) 1.16 Mottagande av sökande till nationellt program (5:11) Efter samråd med intendent Kan överklagas till Skolverkets överklagandenämnd 3

4 1.17 Fullfölja utbildning utanför hemkommunen (5:18) Särskolan Efter samråd med ekonom Gäller beslut om mottagande i Härjedalens kommun 1.18 Placera elev i grundsärskola eller träningsskola (6:3) FGc 1.19 Beslut att inte ta emot elev i gymnasiesärskolan (6:7-8) Kan överklagas enligt förvaltningslagen 1.20 Beslut om att en elev i gymnasiesärskolan skall gå på ett visst program (6:9) 1.21 Beslut om elev inom individuellt program skall få yrkesträning eller verksamhetsträning (6:9) Vuxenutbildning 1.22 Beslut att hjälpmedel skall anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot avgift (11:5) Efter samråd med 1.23 Beslut om mottagande av elev till vuxenutbildning samt att utbildning för elev skall upphöra och att på nytt bereda elev utbildning (11:14) 1.24 Beslut att inte ta emot sökande från annan kommun (11:20) Efter samråd med 1.25 Yttrande av hemkommunen om kommunen åtar sig att svara för utbildningskostnaden i annan kommun (11:21) Efter samråd med 1.26 Beslut om intagning av elev till utbildning eller att utbildning för elev skall upphöra (11:22) Efter samråd med 1.27 Särvux Ansökan till särvux (12:11) 1.28 ätt att slutföra kurs (12:12) 1.29 Beslut om mottagande av elev till särvux samt att utbildning skall upphöra och på nytt bereda en elev utbildning (12:13) Svenska för invandrare SFI 1.30 Beslut om mottagande av elev till sfi samt att utbildningen skall upphöra och på nytt bereda en elev utbildning (13:12) Efter samråd med rektor Skolhälsovård 1.31 Anordnande av skolhälsovård (14:7) (29 Hälso- och sjukvårdslagen) FGc, 4

5 2 Grundskoleförordningen 2.1 Fördelning av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper, språkval och elevens val (2:4) 2.2 Erbjuda urval av ämnen som elevens val (2:20) 2.3 Beslut när höst- och vårtermin börjar och slutar (4:1) 2.4 Skoldagens längd samt skoldagens början och slut (4:1) 2.5 Placera elev i särskild undervisningsgrupp (5:5) FGc Efter samråd med eleven, elevens vårdnadshavare och rektor Kan överklagas enligt förvaltningslagen 2.6 Anpassad studiegång (5:10) FGc 2.7 Bevilja elev längre ledighet än 10 skoldagar under ett läsår (6:8) FGc Efter samråd med rektor 2.8 Beslut om lämplig åtgärd vid allvarlig förseelse av elev (6:10) Au Övriga beslut som rektor eller någon annan arbetstagare har meddelat enligt bestämmelser i förordningen kan inte överklagas. 5

6 3 Särskoleförordningen 3.1 Ytterligare undervisningstid utöver den tid som anges i timplanerna (2:3) 3.2 Fördelning av antal timmar för ämnen, ämnesområden och elevens val (2:4) 3.3 Erbjudande av allsidigt urval av ämnen som elevens val (2:8) 3.4 Beslut när höst- och vårtermin börjar och slutar (4:1) 3.5 Skoldagens längd samt skoldagens början och slut (4:1) 3.6 Anpassad studiegång (5:8) FGc Efter samråd med rektor 3.7 Bevilja elev längre ledighet än 10 skoldagar under ett läsår (6:5) FGc Efter samråd med rektor 3.8 Beslut om lämplig åtgärd vid allvarlig förseelse av elev (6:7) Au Beslut som rektor eller någon annan arbetstagare har meddelat enligt bestämmelser i förordningen kan inte överklagas. 6

7 4 Gymnasieförordningen 4.1 Fastställa kursplaner för lokala kurser (1:6) 4.2 Antalet undervisningstimmar för varje kurs och för projektarbete (1:11) 4.3 Fördelningen av undervisningstiden (1:11) 4.4 Inrätta lokala kurser (2:14) edovisas i nämnd en gång per år 4.5 Antal gymnasiepoäng i lokal kurs (2:15) 4.6 Beslut när höst- och vårterminen börjar och slutar (3:2) 4.7 Antal dagar för idrott och friluftsverksamhet (3:3) 4.8 Fastställa lokalt valbara kurser (5:1) 4.9 Beslut om och omfattning av arbetsplatsförlagd utbildning (5:15) 4.10 Beslut om vilka valbara kurser som skall erbjudas inom respektive nationellt program (5:17) 4.11 Förlängd utbildning på nationellt program (5:24) 4.12 Fördelning i högre årskurser av elever som inte omfattas av garanti på viss inriktning (6:8) 4.13 Beslut om en elev på ett program skall få byta till ett annat program som erbjuds av kommunen (6:12) 4.14 Beslut om en elev skall få byta inriktning inom ett program (6:12) 4.15 Ta in en sökande vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen (6:13) 4.16 Beslut att den sökande skall genomgå ett inträdesprov (6:13) 4.17 Återintagning (6:16) Gäller elever som slutat innan de slutfört utbildningen och som önskar fortsätta på de program där de gick tidigare 7

8 4.18 Avstängning eller förvisning av elev (6:23-24) Au Kan överklagas enligt förvaltningslagen ektor kan besluta om interimistisk avstängning 4.19 Fastställa betygskriterier för lokala kurser (7:4) Andra beslut än beslut om avstängning och förvisning av elev enligt 6:24 samt beslut om interimistisk avstängning enligt 6:24 kan inte överklagas enligt förvaltningslagen. 8

9 5 Förordning om gymnasiesärskolan 5.1 Fastställa kursplaner för lokala kurser (1:7) 5.2 Beslut om antalet timmar som skall gälla för en kurs (1:9) 5.3 Fördelningen av undervisningstiden över läsåren (1:10) 5.4 Inrätta lokala kurser (2:1) 5.5 Beslut om det antal timmar som undervisningen på en lokal kurs omfattar (2:2) 5.6 Beslut när höst- och vårtermin börjar och slutar (3:2) 5.7 Antal dagar för idrott och friluftsverksamhet (3:3) 5.8 Fastställa lokalt valbara kurser (5:2) 5.9 Lokala tillägg (5:4) 5.10 Avstängning eller förvisning av elev (6:7) Au Kan överklagas enligt förvaltningslagen ektor kan besluta om interimistisk avstängning Andra beslut än beslut om avstängning och förvisning av elev enligt 6:7 kan inte överklagas enligt förvaltningslagen. 9

10 6 Förordning om kommunal vuxenutbildning 6.1 Beslut att anordna ämnesanknuten praktik (2:6) 6.2 Beslut om förkunskaper i visst ämne (3:9) 6.3 Urval till utbildning som kräver gymnasieskola (3:11) 6.4 Betygskriterier för lokala kurser (4:6) 6.5 Beslut om hur anmälningsskyldighet vid frånvaro på grund av sjukdom eller av annan orsak skall fullgöras (6:2) 6.6 Avstängning eller förvisning av elev (6:6) Au Kan överklagas till Länsrätten 7 Förordning om vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) 7.1 Beslut om antal timmar för en kurs (1:6) 7.2 Beslut om vilka kurser eller delkurser som skall anordnas (2:2) 7.3 Avstängning eller förvisning av elev (3:7) Au Kan överklagas till Länsrätten 8 Förordning om svenskundervisning för invandrare 8.1 Beslut om antal timmar för en kurs (7) 8.2 Beslut om undervisningstid under året (8) 8.3 Avstängning eller förvisning av elev (3:7) Au Kan överklagas till Länsrätten 10

11 9 Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 9.1 Ansvara för att det finns en likabehandlingsplan för verksamheten (6) erna beslutar inom respektive verksamhetsområde 9.2 Vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och annan kränkande behandling (7) erna beslutar inom respektive verksamhetsområde 9.3 Omgående utreda omständigheterna och i förkommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier och annan kränkande behandling (8) erna beslutar inom respektive verksamhetsområde 11

12 10 Personalärenden Anställning Anställning av för- och grundskolechef, gymnasiechef, fritidsintendent samt förvaltningsstabens personal Anställning av rektor FGc, Efter samråd med Anställning av personal inom fritidsenheten FrI Efter samråd med Anställning av övrig personal Éfter samråd med FGc, 10.2 Omreglering av anställning inom budgetram 10.3 Avstängning från arbetsplatsen, FGc,, 10.4 Beslut om innehav av bisyssla, FGc,, 10.5 Entledigande för för- och grundskolechef, gymnasiechef, fritidsintendent samt förvaltningsstabens personal Entledigande för rektor Entledigande för personal inom fritidsenheten Entledigande för övrig personal FGc, FrI 10.6 Beslut om varning Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist Beslut om avskedande, FGc,, Au 10.7 Lön Överenskommelse om lön vid anställning av för- och grundskolechef, gymnasiechef, fritidsintendent samt förvaltningsstabens personal Överenskommelse om lön vid anställning av rektor Överenskommelse om lön vid anställning av personal inom fritidsenheten Överenskommelse om lön i samband med anställning av övrig personal FGc, FrI Efter samråd med Efter samråd med Efter samråd med FGc, 12

13 10.8 Ledighet Beviljande av tjänstledighet för enskild angelägenhet för högst 12 månader samt ledighet vartill rätt föreligger enligt lag eller avtal för rektor, fritidsintendent samt förvaltningsstabens personal Beviljande av tjänstledighet för enskild angelägenhet för högst 12 månader samt ledighet vartill rätt föreligger enligt lag eller avtal för personal inom fritidsenheten Beviljande av tjänstledighet för enskild angelägenhet för högst 12 månader samt ledighet vartill rätt föreligger enligt lag eller avtal för övrig personal FrI 10.9 Beviljande av sparad semester Ansvar och beslut i arbetsmiljöfrågor enligt arbetsmiljölagen Närmaste chef 13

14 11 Övrigt 11.1 Beslut i brådskande ärenden (kommunallagen 6:36 ) Ordf Skall anmälas vid BUF:s nästa sammanträde Vid förhinder för ordföranden tillkommer beslutanderätten vice ordförande 11.2 Beslut om utlämnande av allmän handling eller utlämnande av handling med förbehåll i de fall ärendet hänskjutits till nämnden (sekretesslagen 15:6 ) ionen omfattar även avslagsbeslut 11.3 Avvisande av för sent inkommet överklagande (förvaltningslagen 24 ) Den delegat som fattat det överklagade beslutet Skall ha kommit in inom tre veckor från det att den berörde fått del av beslutet (23 ) 11.4 Omprövning (förvaltningslagen ) Den delegat som fattat det överklagade beslutet 11.5 Avge yttrande med anledning av att delegats beslut överklagats Den delegat som fattat det överklagade beslutet 11.6 Utse arkivansvarig (Arkivreglemente 5 ) 11.7 Beslut om ökad gallring av befintliga handlingar, enligt dokumentplanen eller gallring av nytillkomna handlingstyper (arkivlagen) 11.8 Beslut om skadeståndsersättning (skadeståndslagen), FGc,, Ersättning till elev/vårdnadshavare vid stöld eller skador på privat egendom 11.9 Beslut att utse attestanter med ersättare Beslut om förskoleskjuts vid särskilda behov FGc Tecknande av hyreskontrakt vid tillfällig hyra av lokaler, FrI Upplåtelse/Uthyrning av lokaler, FrI Utdelning av fonder, FrI Pröva och bevilja ansökan om lotteritillstånd FrI Beviljande av bidrag till föreningar och andra organisationer enligt fastställda normer FrI Inköp av varor och tjänst inom ramen för beviljat anslag, FGc,,, FrI 14

15 11.17 Beslut att polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet eller vissa brott som riktar sig mot minderåriga Au 15

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-01 Bildningsnämnden 2007-06-12 61 Reviderad 2007-08-28 85 Sammanträdeshandling BIN 10-2007 1 Innehållsförteckning Sid Förkortningar 3 Allmänna föreskrifter

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2006-04-26 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt

Läs mer

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. Ersätter Utbytt den Sign 1:9 INFORMATION Allmänt om delegationer Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL kap 6 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förkortningar: SFS Svensk författningssamling Sl Skollagen Gf Gymnasieförordningen Vf Vuxenutbildningsförordningen Ärenden Lagrum Delegat Anmärkning

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för den kommunala produktionsverksamheten Antagen XXXX-XX-XX, 2 (13) INFORMATION Lagstiftning om delegation Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING Littera Beslut avseende Författningsrum Beslut Delegerat till Anmälan 11-11-18

DELEGATIONSORDNING Littera Beslut avseende Författningsrum Beslut Delegerat till Anmälan 11-11-18 KOMMUNALLAGEN 0.01 Brådskande ärende på nämndens vägnar KL 6:36 FOKUS Ordf 1 SKOLLAGEN 7 Kap. Skolplikt och rätt till utbildning 1.01 Beslut om mottagande i grundsärskolan SL 7:5, 2:a st FOKUS AU 1 1.02

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen Revideras 2016-11-15, 103 Reviderad 2016-09-20, 84 Reviderad 2014-03-12, 25 Reviderad 2013-10-02, 78 Reviderad 2011-12-14, 102 Reviderad 2011-11-09, 88 Reviderad 2009-01-28, 7 Reviderad 2008-12-10, 140

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 j! Delegationsbestämmelser 1 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN 1 DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN Antagen ÅÅÅÅ-MM-DD, INFORMATION Lagstiftning om delegationer Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-08 1 FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELS DELEGATIONSORDNING Med delegationsordning avses en förteckning över ärenden som visar vilka ärenden

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Verksamhetsområde Barnomsorg Utbildning Reviderad av: Humanistiska nämnden, 2017-01-24, 7, HN 2015/7 Antagen av: Humanistiska nämnden 2015-01-27,

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer Skollagen 7, 24 kap. Punkterna följer i huvudsak den ordning de kommer i skollagen 401 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan Beslut,

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

DELEGERINGSORDNING FÖR HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND Överföring av beslutanderätt Regler om delegering inom nämnd finns i Kommunallagen 6 kap 33-38. Där anges att nämnd kan uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (13) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter framgår av reglemente fastställt

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av utbildningsnämnden 2013-01-23, 2 Sida 1 av 21 INLEDNING Delegationsordning Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden som det enligt

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2016-05-23 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN 11-11-18 DALS-EDS KOMMUN Beslut Fokusnämnden 2008-04-09, 36 Reviderad Fokusnämnden 2008-12-10, 140 Reviderad Fokusnämnden 2009-01-28, 7 Reviderad FOKUS-nämnden 2011-11-09 88 DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 1 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BEUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 2 DELEGERING Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Skolförvaltningen. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt beslut

ÖVERKALIX KOMMUN Skolförvaltningen. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt beslut ÖVERKALIX KOMMUN Skolförvaltningen Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt beslut 2012-04-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bestämmelser delegation 1 Tjänster, ekonomi mm 2 Förskola 5 Förskoleklass

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Styrdokument, reglemente Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter

Läs mer

Bildningsnämndens Delegationsordning

Bildningsnämndens Delegationsordning Bildningsnämndens Delegationsordning Beslutat av Bildningsnämnden 2013-12-11 107 Dnr 2013-116 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 2 Delegeringsförbud... 2 Anmälan

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27 1(14) Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(14) DEL 1 Allmänt om delegering Sida 3 Beslutsfattande 3 Ersättare för delegat 4 älan om beslut

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar 3 Rutiner

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning s delegationsordning Beslutat av barn- och utbildningsnämnden Gäller från och med 1 juli 2015. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Reviderad 2015-09-15 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: BUN 2015/0207 Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: BUN 2015-04-29, 51 Gäller

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 2014-02-27 Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 Reviderad och beslutad av barn- och ungdomsnämnden den 27 februari 2014. Ersätter den tidigare delegationsordningen med datum 2013-12-18

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2013-10-08 Dnr UTN 2013/196 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-04-19. ionsordningen gäller från och med 2011-07-01. Reviderad 2013-10-08 Utbildningsnämnden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17 KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Beslutad 2012-01-13 Reviderad senast 2015-04-17 Delegationsordning för utbildningsnämnden, Kalix kommun Allmänt om delegering Delegeringsordningen

Läs mer

Reviderad Delegationsordning

Reviderad Delegationsordning UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGENTNINGEN 1 (9) MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2008/23 UAN NR 11/10 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Reviderad Delegationsordning

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ärendenr: 2016/45 Fastställd: 2016-04-28 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 2/19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslut UN 2016-09-07 56 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Delegationsordning Reviderad Reviderad

Delegationsordning Reviderad Reviderad Delegationsordning 2011-01-01 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2015-02-17 Antagen av kultur- och turismnämnden 2015-02-17 8 Kultur- och turismnämndens handling nr 5-2015 Innehållsförteckning Allmänna föreskrifter

Läs mer

Revidering av delegationsordning med anledning av ny skollag

Revidering av delegationsordning med anledning av ny skollag Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Josefin Winnfors Telefon +46 (0)498 26 94 26 E-post josefin.winnfors@gotland.se Diarienr 2011/155 Datum juni 2011 Tjänsteskrivelse Expediering till: Bilaga:

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Antagen av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2011-06-21, senast reviderad 2015-10-19 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och

Läs mer

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Delegeringsordning Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Antaget av Bildningsnämnden 2011-08-30 77 Reviderad av Bildningsnämnden 2013-03-05 19 Reviderad av Bildningsnämnden 2014-02-04 6 Reviderad av

Läs mer

Tjänsteutlåtande TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost:

Tjänsteutlåtande TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost: TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-06-21 Sida 1 (1) Diarienr GSN 2016/01942-1.3.2 Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till Grundskolenämnden Tjänsteutlåtande

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Delegationsordning för Bildningsnämnden

Delegationsordning för Bildningsnämnden 1 Utbildningsförvaltningen Delegationsordning för Bildningsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-16, rev. 2013-06-19, rev. 2015-05-28 Gäller för utbildning inom n och n som påbörjas efter den 1 juli 2011. Gäller

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Delegation av barn- och utbildningsnämndens beslutanderätt, fastställd

Delegation av barn- och utbildningsnämndens beslutanderätt, fastställd 1 Delegation av barn- och utbildningsnämndens beslutanderätt, fastställd 2017-05-23 Bestämmelser om delegation av barn- och utbildningsnämndens beslutanderätt finns i kommunallagen, 6 kap, 33-38. Beslut

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Antagen av barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28 Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B. Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN INFORMATION Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 33 får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, en ersättare, eller en anställd hos kommunen att besluta på nämndens

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U12 Ersätter 3.6.1 U11 Gäller fr.o.m. 2015-01-20 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2011-xx-xx under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslag till ansvarsfördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

A) Övergripande frågor, administration, organisation

A) Övergripande frågor, administration, organisation Delegationsordning för Lapplands gymnasium med tidigare datum 2010-01-21, reviderad via i gymnasienämnden 2014-12-17 A) Övergripande frågor, administration, organisation anderätt/verkställighet nämndens

Läs mer