FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/ Buf 4 1 Buf ändring

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05"

Transkript

1 FÖFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLE F FLIK SID Buf 87/ Buf 4 1 Buf ändring DELEGATIONSODNING Delegering av nämnden för barn, utbildning och fritids beslutanderätt Bestämmelser om delegation av nämnden för barn, utbildning och fritids beslutanderätt finns i kommunallagen, 6 kap, Beslutanderätten kan ges vidare till delegater i en upprättad delegationsordning. ionsordningen måste följas upp och justeras så att den ständigt är aktuell och ändamålsenlig. Den bör också vägas samman med vad som är ändamålsenligt utifrån verksamhetssynpunkt, skolväsendets storlek och vanligt förekommande ärenden. Beslutanderätt som inte får delegeras (kommunallagen 6:34) Uppräkningen i kommunallagen av ärenden som inte får delegeras har vägletts av intresset av att nämnden behåller sitt övergripande ansvar för hela nämndens verksamhetsområde. Beslut i följande ärenden får inte delegeras: 1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet d v s är av principiell natur 2. Framställningar eller yttrande till kommunfullmäktige liksom yttrande med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats Förbudet mot delegering av yttrande över besvär m m gäller inte om det överklagade beslutet har fattats i delegation. 3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Myndighetsutövning innebär utövning av befogenhet att för enskild bestämma en förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande. Avgörande är om ärendet är av principiell beskaffenhet, om viss praxis/policy redan finns. T ex beslut enligt 3 kap. 16 skollagen att vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att se till att eleven fullgör sin skolplikt anses vara myndighetsutövning 4. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

2 ektors beslutsbefogenheter enligt skolförfattningarna De beslut som rektor (eller den rektor utser) kan och skall fatta enligt skolförfattningarna ligger utanför nämnden för barn, utbildning och fritids beslutsbefogenheter och kan därmed inte delegeras till annan. Dessa beslut är därför inte med i delegeringsordningen. T ex 6 kap. 8 grundskoleförordningen om att bevilja elev ledighet högst 10 skoldagar under ett läsår. Jäv I det fall beslutsfattare/nämndens delegat är jävig enligt 6 kap kommunallagen skall ärendet/beslutsfattandet alltid hänskjutas till närmast högre chef. Beslutets laga kraft och överklagande ionsbeslut, som kan överklagas enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning vinner laga kraft tre veckor från den tidpunkt då tillkännagivandet gjorts på kommunens anslagstavla av protokollet från det sammanträde vid vilket delegeringsbeslutet anmäldes. Beslutet kan då inte längre överklagas. I de fall att delegationsbeslut gäller ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild börjar klagotiden enligt förvaltningslagen 23 (3 veckor) löpa från den dag då part fått del av beslutet. Anmälan av sådana beslut till nämnden saknar således betydelse för att beslutet skall vinna laga kraft men skall ändå alltid anmälas till nämnden för barn, utbildning och fritid. Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation skall anmälas på särskild blankett till nämnden för barn, utbildning och fritid. Förkortningar BUF Au Ordf FGc FrI Nämnden för barn, utbildning och fritid Arbetsutskott Ordförande Förvaltningschef För- och grundskolechef Gymnasiechef ektor Fritidsintendent 2

3 1 1.1 Skollagen Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Beslut om förtur till plats i förskola (2a:9) FGc 1.2 Beslut om avstängning från förskoleplats samt plats i fritidshem Nedsättning/befrielse från avgift för plats i förskola/fritidshem (2a:10) Skolplikt Taxa för barnomsorg i Härjedalens kommun 1.3 Mottagande av elev i särskolan (3:4) 1.4 Beslut om att elev i särskolan skall gå över till grundskolan (3:4) 1.5 Beslut om försöksperiod i annan skolform (3:6) 1.6 Uppskjuten skolplikt (3:7) Kan överklagas enligt förvaltningslagen 1.7 Medge 6-åringar att börja skolan (3:8) FGc Utifrån vårdnadshavares begäran 1.8 Befrielse från utbildningsinslag (3:12) FGc Kan överklagas enligt förvaltningslagen 1.9 Grundskolan Avslå mottagande pga särskilda skäl av elev från annan kommun (4:5, 3 st) 1.10 Elevens placering vid viss skola (4:6) - Närhetsprincipen, valfrihetsprincipen Beslut i enskilda fall där vårdnadshavares önskemål inte kan beaktas 1.11 Beslut om skolskjuts (4:7) FGc Beslut utifrån särskild ansökan om skolskjuts 1.12 Mottaga elev pga personliga förhållanden från annan kommun (4:8) Efter samråd med Kan överklagas enligt förvaltningslagen 1.13 Yttrande från hemkommunen till den mottagande kommunen (4:8, 2 st) Efter samråd med Ekonom 1.14 Beslut i andra fall att ta emot elev från annan kommun (4:8a) Gymnasieskolan Efter samråd med Ekonom 1.15 Beslut om utformning av specialutformat program för enskild elev (5:4a) 1.16 Mottagande av sökande till nationellt program (5:11) Efter samråd med intendent Kan överklagas till Skolverkets överklagandenämnd 3

4 1.17 Fullfölja utbildning utanför hemkommunen (5:18) Särskolan Efter samråd med ekonom Gäller beslut om mottagande i Härjedalens kommun 1.18 Placera elev i grundsärskola eller träningsskola (6:3) FGc 1.19 Beslut att inte ta emot elev i gymnasiesärskolan (6:7-8) Kan överklagas enligt förvaltningslagen 1.20 Beslut om att en elev i gymnasiesärskolan skall gå på ett visst program (6:9) 1.21 Beslut om elev inom individuellt program skall få yrkesträning eller verksamhetsträning (6:9) Vuxenutbildning 1.22 Beslut att hjälpmedel skall anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot avgift (11:5) Efter samråd med 1.23 Beslut om mottagande av elev till vuxenutbildning samt att utbildning för elev skall upphöra och att på nytt bereda elev utbildning (11:14) 1.24 Beslut att inte ta emot sökande från annan kommun (11:20) Efter samråd med 1.25 Yttrande av hemkommunen om kommunen åtar sig att svara för utbildningskostnaden i annan kommun (11:21) Efter samråd med 1.26 Beslut om intagning av elev till utbildning eller att utbildning för elev skall upphöra (11:22) Efter samråd med 1.27 Särvux Ansökan till särvux (12:11) 1.28 ätt att slutföra kurs (12:12) 1.29 Beslut om mottagande av elev till särvux samt att utbildning skall upphöra och på nytt bereda en elev utbildning (12:13) Svenska för invandrare SFI 1.30 Beslut om mottagande av elev till sfi samt att utbildningen skall upphöra och på nytt bereda en elev utbildning (13:12) Efter samråd med rektor Skolhälsovård 1.31 Anordnande av skolhälsovård (14:7) (29 Hälso- och sjukvårdslagen) FGc, 4

5 2 Grundskoleförordningen 2.1 Fördelning av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper, språkval och elevens val (2:4) 2.2 Erbjuda urval av ämnen som elevens val (2:20) 2.3 Beslut när höst- och vårtermin börjar och slutar (4:1) 2.4 Skoldagens längd samt skoldagens början och slut (4:1) 2.5 Placera elev i särskild undervisningsgrupp (5:5) FGc Efter samråd med eleven, elevens vårdnadshavare och rektor Kan överklagas enligt förvaltningslagen 2.6 Anpassad studiegång (5:10) FGc 2.7 Bevilja elev längre ledighet än 10 skoldagar under ett läsår (6:8) FGc Efter samråd med rektor 2.8 Beslut om lämplig åtgärd vid allvarlig förseelse av elev (6:10) Au Övriga beslut som rektor eller någon annan arbetstagare har meddelat enligt bestämmelser i förordningen kan inte överklagas. 5

6 3 Särskoleförordningen 3.1 Ytterligare undervisningstid utöver den tid som anges i timplanerna (2:3) 3.2 Fördelning av antal timmar för ämnen, ämnesområden och elevens val (2:4) 3.3 Erbjudande av allsidigt urval av ämnen som elevens val (2:8) 3.4 Beslut när höst- och vårtermin börjar och slutar (4:1) 3.5 Skoldagens längd samt skoldagens början och slut (4:1) 3.6 Anpassad studiegång (5:8) FGc Efter samråd med rektor 3.7 Bevilja elev längre ledighet än 10 skoldagar under ett läsår (6:5) FGc Efter samråd med rektor 3.8 Beslut om lämplig åtgärd vid allvarlig förseelse av elev (6:7) Au Beslut som rektor eller någon annan arbetstagare har meddelat enligt bestämmelser i förordningen kan inte överklagas. 6

7 4 Gymnasieförordningen 4.1 Fastställa kursplaner för lokala kurser (1:6) 4.2 Antalet undervisningstimmar för varje kurs och för projektarbete (1:11) 4.3 Fördelningen av undervisningstiden (1:11) 4.4 Inrätta lokala kurser (2:14) edovisas i nämnd en gång per år 4.5 Antal gymnasiepoäng i lokal kurs (2:15) 4.6 Beslut när höst- och vårterminen börjar och slutar (3:2) 4.7 Antal dagar för idrott och friluftsverksamhet (3:3) 4.8 Fastställa lokalt valbara kurser (5:1) 4.9 Beslut om och omfattning av arbetsplatsförlagd utbildning (5:15) 4.10 Beslut om vilka valbara kurser som skall erbjudas inom respektive nationellt program (5:17) 4.11 Förlängd utbildning på nationellt program (5:24) 4.12 Fördelning i högre årskurser av elever som inte omfattas av garanti på viss inriktning (6:8) 4.13 Beslut om en elev på ett program skall få byta till ett annat program som erbjuds av kommunen (6:12) 4.14 Beslut om en elev skall få byta inriktning inom ett program (6:12) 4.15 Ta in en sökande vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen (6:13) 4.16 Beslut att den sökande skall genomgå ett inträdesprov (6:13) 4.17 Återintagning (6:16) Gäller elever som slutat innan de slutfört utbildningen och som önskar fortsätta på de program där de gick tidigare 7

8 4.18 Avstängning eller förvisning av elev (6:23-24) Au Kan överklagas enligt förvaltningslagen ektor kan besluta om interimistisk avstängning 4.19 Fastställa betygskriterier för lokala kurser (7:4) Andra beslut än beslut om avstängning och förvisning av elev enligt 6:24 samt beslut om interimistisk avstängning enligt 6:24 kan inte överklagas enligt förvaltningslagen. 8

9 5 Förordning om gymnasiesärskolan 5.1 Fastställa kursplaner för lokala kurser (1:7) 5.2 Beslut om antalet timmar som skall gälla för en kurs (1:9) 5.3 Fördelningen av undervisningstiden över läsåren (1:10) 5.4 Inrätta lokala kurser (2:1) 5.5 Beslut om det antal timmar som undervisningen på en lokal kurs omfattar (2:2) 5.6 Beslut när höst- och vårtermin börjar och slutar (3:2) 5.7 Antal dagar för idrott och friluftsverksamhet (3:3) 5.8 Fastställa lokalt valbara kurser (5:2) 5.9 Lokala tillägg (5:4) 5.10 Avstängning eller förvisning av elev (6:7) Au Kan överklagas enligt förvaltningslagen ektor kan besluta om interimistisk avstängning Andra beslut än beslut om avstängning och förvisning av elev enligt 6:7 kan inte överklagas enligt förvaltningslagen. 9

10 6 Förordning om kommunal vuxenutbildning 6.1 Beslut att anordna ämnesanknuten praktik (2:6) 6.2 Beslut om förkunskaper i visst ämne (3:9) 6.3 Urval till utbildning som kräver gymnasieskola (3:11) 6.4 Betygskriterier för lokala kurser (4:6) 6.5 Beslut om hur anmälningsskyldighet vid frånvaro på grund av sjukdom eller av annan orsak skall fullgöras (6:2) 6.6 Avstängning eller förvisning av elev (6:6) Au Kan överklagas till Länsrätten 7 Förordning om vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) 7.1 Beslut om antal timmar för en kurs (1:6) 7.2 Beslut om vilka kurser eller delkurser som skall anordnas (2:2) 7.3 Avstängning eller förvisning av elev (3:7) Au Kan överklagas till Länsrätten 8 Förordning om svenskundervisning för invandrare 8.1 Beslut om antal timmar för en kurs (7) 8.2 Beslut om undervisningstid under året (8) 8.3 Avstängning eller förvisning av elev (3:7) Au Kan överklagas till Länsrätten 10

11 9 Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 9.1 Ansvara för att det finns en likabehandlingsplan för verksamheten (6) erna beslutar inom respektive verksamhetsområde 9.2 Vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och annan kränkande behandling (7) erna beslutar inom respektive verksamhetsområde 9.3 Omgående utreda omständigheterna och i förkommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier och annan kränkande behandling (8) erna beslutar inom respektive verksamhetsområde 11

12 10 Personalärenden Anställning Anställning av för- och grundskolechef, gymnasiechef, fritidsintendent samt förvaltningsstabens personal Anställning av rektor FGc, Efter samråd med Anställning av personal inom fritidsenheten FrI Efter samråd med Anställning av övrig personal Éfter samråd med FGc, 10.2 Omreglering av anställning inom budgetram 10.3 Avstängning från arbetsplatsen, FGc,, 10.4 Beslut om innehav av bisyssla, FGc,, 10.5 Entledigande för för- och grundskolechef, gymnasiechef, fritidsintendent samt förvaltningsstabens personal Entledigande för rektor Entledigande för personal inom fritidsenheten Entledigande för övrig personal FGc, FrI 10.6 Beslut om varning Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist Beslut om avskedande, FGc,, Au 10.7 Lön Överenskommelse om lön vid anställning av för- och grundskolechef, gymnasiechef, fritidsintendent samt förvaltningsstabens personal Överenskommelse om lön vid anställning av rektor Överenskommelse om lön vid anställning av personal inom fritidsenheten Överenskommelse om lön i samband med anställning av övrig personal FGc, FrI Efter samråd med Efter samråd med Efter samråd med FGc, 12

13 10.8 Ledighet Beviljande av tjänstledighet för enskild angelägenhet för högst 12 månader samt ledighet vartill rätt föreligger enligt lag eller avtal för rektor, fritidsintendent samt förvaltningsstabens personal Beviljande av tjänstledighet för enskild angelägenhet för högst 12 månader samt ledighet vartill rätt föreligger enligt lag eller avtal för personal inom fritidsenheten Beviljande av tjänstledighet för enskild angelägenhet för högst 12 månader samt ledighet vartill rätt föreligger enligt lag eller avtal för övrig personal FrI 10.9 Beviljande av sparad semester Ansvar och beslut i arbetsmiljöfrågor enligt arbetsmiljölagen Närmaste chef 13

14 11 Övrigt 11.1 Beslut i brådskande ärenden (kommunallagen 6:36 ) Ordf Skall anmälas vid BUF:s nästa sammanträde Vid förhinder för ordföranden tillkommer beslutanderätten vice ordförande 11.2 Beslut om utlämnande av allmän handling eller utlämnande av handling med förbehåll i de fall ärendet hänskjutits till nämnden (sekretesslagen 15:6 ) ionen omfattar även avslagsbeslut 11.3 Avvisande av för sent inkommet överklagande (förvaltningslagen 24 ) Den delegat som fattat det överklagade beslutet Skall ha kommit in inom tre veckor från det att den berörde fått del av beslutet (23 ) 11.4 Omprövning (förvaltningslagen ) Den delegat som fattat det överklagade beslutet 11.5 Avge yttrande med anledning av att delegats beslut överklagats Den delegat som fattat det överklagade beslutet 11.6 Utse arkivansvarig (Arkivreglemente 5 ) 11.7 Beslut om ökad gallring av befintliga handlingar, enligt dokumentplanen eller gallring av nytillkomna handlingstyper (arkivlagen) 11.8 Beslut om skadeståndsersättning (skadeståndslagen), FGc,, Ersättning till elev/vårdnadshavare vid stöld eller skador på privat egendom 11.9 Beslut att utse attestanter med ersättare Beslut om förskoleskjuts vid särskilda behov FGc Tecknande av hyreskontrakt vid tillfällig hyra av lokaler, FrI Upplåtelse/Uthyrning av lokaler, FrI Utdelning av fonder, FrI Pröva och bevilja ansökan om lotteritillstånd FrI Beviljande av bidrag till föreningar och andra organisationer enligt fastställda normer FrI Inköp av varor och tjänst inom ramen för beviljat anslag, FGc,,, FrI 14

15 11.17 Beslut att polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet eller vissa brott som riktar sig mot minderåriga Au 15

Delegationsordning. Bildning, fritid och kultur

Delegationsordning. Bildning, fritid och kultur Delegationsordning Bildning, fritid och kultur Fastställd av nämnden för bildning, fritid och kultur 2012-03-15, 2, reviderad 2016-10-20, 64, reviderad, 13 Sidan 2 av Delegering av nämnden för bildning,

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Delegationsordning för Kultur- och utbildningsnämnden

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Delegationsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Ersätter Utbytt den Sign 1:9 Frågor som regleras av skollag och skolförordningar I delegationsordningen anges samtliga beslut som igt lagar och förordningar fattas av kommunen eller styrelsen för utbildningen,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2006-04-26 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-01 Bildningsnämnden 2007-06-12 61 Reviderad 2007-08-28 85 Sammanträdeshandling BIN 10-2007 1 Innehållsförteckning Sid Förkortningar 3 Allmänna föreskrifter

Läs mer

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. Ersätter Utbytt den Sign 1:9 INFORMATION Allmänt om delegationer Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL kap 6 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott,

Läs mer

Humanistiska nämnden Humanistiska nämndens delegationsordning. Innehållsförteckning

Humanistiska nämnden Humanistiska nämndens delegationsordning. Innehållsförteckning Humanistiska nämnden 2015-11-18 Humanistiska nämndens delegationsordning Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda föreskrifter...

Läs mer

Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegationsordning. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegationsordning. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden 2019-01-29 Utbildningsnämndens delegationsordning Innehållsförteckning A. Delegation utbildningsnämnden...2 B Anmälan av delegationsbeslut...2 C. Särskilda föreskrifter...2 D. Verkställighetsåtgärder...2

Läs mer

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Beslutade av barn- och ungdomsnämnden den 18 oktober 2017, 83. Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering

Läs mer

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd.

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd. 1 ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän Skolchef TF 2 kap Kammarrätten handling till enskild eller annan myndighet 1.2 Ärenden som är av så brådskande karaktär att nämndens

Läs mer

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förkortningar: SFS Svensk författningssamling Sl Skollagen Gf Gymnasieförordningen Vf Vuxenutbildningsförordningen Ärenden Lagrum Delegat Anmärkning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21 KS 2010/0336 2012-01-26 Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av 2011-10-25, 97, 2011-10-19, 61 och KF 2012-03-12, 21 I Skollagen (2010:800), Skolförordningen

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖFATTNING 1.3.2 1(10) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 85/08 eviderad av barn- och utbildningsnämnden 79/09 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument Förskole- och grundskolenämndens delegationsordning Antagen av Förskole- och grundskolenämnden 2019-01-29, FGN 1:9 Dnr: FGN 2019/0012 Kommentar: - 1 Delegationsordning för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Mellleruds kommun Kultur och utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Förslag till ny delegationsordning

Mellleruds kommun Kultur och utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Förslag till ny delegationsordning Mellleruds kommun Kultur och utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Förslag till ny delegationsordning FÖRKORTNINGAR AB AML Fkomvux Förordn.SFI FörvL GrF GyF GysärF KL LAS MBL SL SÄRVUX SekrL SärskoleF

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för den kommunala produktionsverksamheten Antagen XXXX-XX-XX, 2 (13) INFORMATION Lagstiftning om delegation Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING (9) C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Övergripande ärenden Nr Ärende : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas :2 Beslut om kurser

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING C 2. VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Skolnämndens delegationsordning Antagen av Skolnämnden: 2015 03 10 2:5 Reviderad i Skolnämnden 2016-05-17, 5:5 Diarienr: SKOL15 2016/0026-002 1 Delegationsordning för Skolnämnden

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Riktlinjer KL 6 kap 36. Ordförande/1:e. TF 2 kap 14, OSL 10 kap 4 1 st 10 kap 14 1 st, 10 kap 13 1 st, 12 kap 2 2 st

Riktlinjer KL 6 kap 36. Ordförande/1:e. TF 2 kap 14, OSL 10 kap 4 1 st 10 kap 14 1 st, 10 kap 13 1 st, 12 kap 2 2 st Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 1:2 Beslut om kurser och konferenser för nämndsledamöter 1:3 Beslut om kurser och konferenser för ordföranden

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖRFATTNINGSSAMLING C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Övergripande ärenden : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas :2 Beslut om kurser och konferenser

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2015-01-21 Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer i samma ärenden/ ärendegrupper. Delegation och delegering

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsförteckning Antagen av Kultur- och fritidsnämnden den 9 juni 2015, Kfn 23

Kultur- och fritidsnämndens delegationsförteckning Antagen av Kultur- och fritidsnämnden den 9 juni 2015, Kfn 23 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.16 U03 Ersätter 3.16 U02 Gäller fr.o.m. 2015-07-01 Kultur- och fritidsnämndens delegationsförteckning Antagen av Kultur- och fritidsnämnden den 9 juni 2015, Kfn 23 2015-05-21

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen Revideras 2016-11-15, 103 Reviderad 2016-09-20, 84 Reviderad 2014-03-12, 25 Reviderad 2013-10-02, 78 Reviderad 2011-12-14, 102 Reviderad 2011-11-09, 88 Reviderad 2009-01-28, 7 Reviderad 2008-12-10, 140

Läs mer

DELEGATIONSORDNING Littera Beslut avseende Författningsrum Beslut Delegerat till Anmälan 11-11-18

DELEGATIONSORDNING Littera Beslut avseende Författningsrum Beslut Delegerat till Anmälan 11-11-18 KOMMUNALLAGEN 0.01 Brådskande ärende på nämndens vägnar KL 6:36 FOKUS Ordf 1 SKOLLAGEN 7 Kap. Skolplikt och rätt till utbildning 1.01 Beslut om mottagande i grundsärskolan SL 7:5, 2:a st FOKUS AU 1 1.02

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden

Delegationsordning för utbildningsnämnden Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutade av utbildningsnämnden den 13 februari 2019. Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden

Delegationsordning för utbildningsnämnden Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutade av utbildningsnämnden den Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt Med delegering

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 j! Delegationsbestämmelser 1 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser

Läs mer

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN 1 DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN Antagen ÅÅÅÅ-MM-DD, INFORMATION Lagstiftning om delegationer Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Datum Diarienummer 2018-02-21 BUN 2017/33 Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Fastställd av barn- och ungdomsnämnden 2018-03-14 45 1. Allmänt om delegation Delegation enligt Kommunallagen (6

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Delegationsordning. Kommunikationsstrategi. Åstorps kommuns. Kultur - och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kommunikationsstrategi. Åstorps kommuns. Kultur - och fritidsnämnden Kultur - och fritidsnämnden Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi Delegationsordning Beslutat av Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-11 42 Dnr 2019/28 2 Innehåll Generella bestämmelser för delegering

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Delegeringsordning för Karlstads-Hammarö gymnasienämnd

Delegeringsordning för Karlstads-Hammarö gymnasienämnd Delegeringsordning för Karlstads-Hammarö gymnasienämnd Dnr GN 2011-39 Dpl 01 Beslutad av Karlstads-Hammarö gymnasienämnd den 11 december 2013. Postadress: Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, 651 84

Läs mer

Delegationsordning Nämnden för service och teknik. Beslutad av nämnden för service och teknik den 22 januari 2015 Dnr NST15-5

Delegationsordning Nämnden för service och teknik. Beslutad av nämnden för service och teknik den 22 januari 2015 Dnr NST15-5 Delegationsordning Nämnden för service och teknik Beslutad av nämnden för service och teknik den 22 januari 2015 Dnr NST15-5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna förutsättningar sidan Vad innebär delegering?

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-08 1 FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELS DELEGATIONSORDNING Med delegationsordning avses en förteckning över ärenden som visar vilka ärenden

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2 Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-15, 6 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för egenregin

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för egenregin DANDERYDS Kommunal författningssamling KOMMUN Dokument Beteckning Delegationsordning 03.02 Organ Beslut Kommunstyrelsen 2015-12-14 164 rev 2017-04-10 rev 2017-10-02 107 rev KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09, 2018-02-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer Skollagen 7, 24 kap. Punkterna följer i huvudsak den ordning de kommer i skollagen 401 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan Beslut,

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Författning Sida 1 av 10. Delegationsordning för Barn och utbildningsnämnden

Författning Sida 1 av 10. Delegationsordning för Barn och utbildningsnämnden Författning 1.3.2 Sida 1 av 10 Antagen av barn- och utbildningsnämnden 72, 2018 Delegationsordning för Barn och utbildningsnämnden Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd

Läs mer

SKN Samlad fil

SKN Samlad fil A 10 A ALLMÄNNA ÄRENEN R A 11 A01 Brådskande ärenden KL 6 kap 36 Ordförande Pröva utlämnande av allmän handling, vägran att lämna OSL 6 kap. 3, 10 A 12 A02 ut allmän handling och handlings utlämnande med

Läs mer

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Verksamhetsområde Barnomsorg Utbildning Reviderad av: Humanistiska nämnden, 2017-01-24, 7, HN 2015/7 Antagen av: Humanistiska nämnden 2015-01-27,

Läs mer

SÖDERMÖRE KOMMUNDELSFÖRVALTNINGS VERKSAMHETSHANDBOK

SÖDERMÖRE KOMMUNDELSFÖRVALTNINGS VERKSAMHETSHANDBOK SÖDERMÖRE KOMMUNDELSFÖRVALTNINGS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Södermöre kommundelsnämnd Personalutvecklare Ann Gustafsson 2015-04-22 1 (11) Delegationsordning för Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2016-05-23 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning

Utbildningsnämndens delegeringsordning Styrdokument 1 (15) Fastställd: Utbildningsnämnden 2019-03-18 8 Gäller för: Utbildningsnämnden Reviderad: Dnr: UN2109/17 Utbildningsnämndens delegeringsordning Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) DELEGATIONSORDNING (Antagen av BUN BUN 25, reviderad av BUN BUN 69 och BUN )

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) DELEGATIONSORDNING (Antagen av BUN BUN 25, reviderad av BUN BUN 69 och BUN ) Barn- och utbildningsnämnden (BUN) DELEGATIONSORDNING (Antagen av BUN 2010-02-24 BUN 25, reviderad av BUN 2011-06-15 BUN 69 och BUN 2011-09-14 ) Förteckningen omfattar: BUN:s beslut om delegation samt

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april Allmänt.

TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april Allmänt. 1 A TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN303-303 Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april 2013 Allmänt Beslut avseende Författningsrum Delegerat till Verkställighet Överklagas

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (13) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter framgår av reglemente fastställt

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 1 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BEUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 2 DELEGERING Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

DELEGERINGSORDNING FÖR HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND Överföring av beslutanderätt Regler om delegering inom nämnd finns i Kommunallagen 6 kap 33-38. Där anges att nämnd kan uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämden Kultur och fritidsnämnden Handläggare, Pema Malmgren Fastställd: 2015-12-09 Reviderad: 2016-06-16 2018-01-18 Version: 3 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämden Kultur och fritidsnämnden

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av utbildningsnämnden 2013-01-23, 2 Sida 1 av 21 INLEDNING Delegationsordning Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden som det enligt

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN 2015-09-22 DELEGEINGSODNING FÖ UTBILDNINGS- OCH KULTUNÄMNDEN Antagen av UKN 69/2014 (ersätter UKN 69/2011) ev UKN 50, 62,76/2015 Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnden Delegationsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnden Antagna av kultur- och fritidsnämnden den 29 augusti 2017 Gäller från och med den 1 september 2017 Inledning Med delegation enligt 6 kap. kommunallagen

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för valnämnden

Delegationsordning för valnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från och med: 15 juni 2018 Antagen: VN 2018-06-12 29, dnr VN 2017/21 Delegationsordning för valnämnden Inledande bestämmelser Denna delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Datum 2017-12-11 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2017-12-11. Allmänna regler Delegerad beslutsbefogenhet Enligt kommunallagen 6 kap 33 37 1

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Skolförvaltningen. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt beslut

ÖVERKALIX KOMMUN Skolförvaltningen. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt beslut ÖVERKALIX KOMMUN Skolförvaltningen Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt beslut 2012-04-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bestämmelser delegation 1 Tjänster, ekonomi mm 2 Förskola 5 Förskoleklass

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN 11-11-18 DALS-EDS KOMMUN Beslut Fokusnämnden 2008-04-09, 36 Reviderad Fokusnämnden 2008-12-10, 140 Reviderad Fokusnämnden 2009-01-28, 7 Reviderad FOKUS-nämnden 2011-11-09 88 DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Delegationsordning för barn- och skolnämnden beslutad Förteckning över beslutsområden, lagrum och delegation

Delegationsordning för barn- och skolnämnden beslutad Förteckning över beslutsområden, lagrum och delegation 1 Delegationsordning för barn- och skolnämnden beslutad 2016-02-29 9 Förteckning över beslutsområden, lagrum och delegation A A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Bildningsnämndens Delegationsordning

Bildningsnämndens Delegationsordning Bildningsnämndens Delegationsordning Beslutat av Bildningsnämnden 2013-12-11 107 Dnr 2013-116 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 2 Delegeringsförbud... 2 Anmälan

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Beslut avseende Lagrum Delegat Anmärkning Vidaredelegerat till Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet

Beslut avseende Lagrum Delegat Anmärkning Vidaredelegerat till Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Dnr 2017/BUN 0117 1 A Allmänt A 1 A 2 A 3 Avslagsbeslut om att lämna ut allmän handling OSL 6 TF 2:14 Beslut att avvisa överklagan som ej kommit

Läs mer

SKOLLAGEN. Delegationsordning rörande skollag och gymnasieförordning inom Öknaskolans verksamhetsområde. 1 kap Inledande bestämmelser

SKOLLAGEN. Delegationsordning rörande skollag och gymnasieförordning inom Öknaskolans verksamhetsområde. 1 kap Inledande bestämmelser Dokumenttitel: Delegationsordning rörande skollag och gymnasieförordning inom Öknaskolans verksamhetsområde Ämnesområde: Politisk ansvarsfördelning och arbetsordning Dokumentkategori: Rutin Författare:

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Skolnämndens delegationsordning Antagen av Skolnämnden: 2015-03-10 2:5 Reviderad i Skolnämnden 2016-05-17, 5:5 Reviderad i Skolnämnden 2017-03-07, 2:5 Reviderad i Skolnämnden

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27 1(14) Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(14) DEL 1 Allmänt om delegering Sida 3 Beslutsfattande 3 Ersättare för delegat 4 älan om beslut

Läs mer

Ansvarsfördelning Barn och Utbildningsnämnden/Produktionsstyrelsen Antagen av BUN 2011 mm dd,. PS 2011 mm dd,, KF 2011 mm dd,

Ansvarsfördelning Barn och Utbildningsnämnden/Produktionsstyrelsen Antagen av BUN 2011 mm dd,. PS 2011 mm dd,, KF 2011 mm dd, Ansvarsfördelning Barn och Utbildningsnämnden/Produktionsstyrelsen Antagen av BUN 2011 mm dd,. PS 2011 mm dd,, KF 2011 mm dd, I Skollagen (2010:800), Skolförordningen (2011:185), Gymnasieförordningen (2010:2039)

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 2 Delegeringsförbud... 2 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Vidaredelegation... 3 Överklagan

Läs mer

Delegationsordning - delegation av ansvar och befogenheter

Delegationsordning - delegation av ansvar och befogenheter Delegationsordning - delegation av ansvar och befogenheter Allmänt om delegation och beslutanderätt Delegering enligt kommunallagens bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över till någon annan.

Läs mer