Affärskraft Värmland Följeutvärdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärskraft Värmland Följeutvärdering"

Transkript

1 Affärskraft Värmland Följeutvärdering Slutrapport Erik Jannesson (Ek.dr) SERUS Ek. För

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING PROJEKTET AFFÄRSKRAFT VÄRMLAND OM INFORMATIONSINSAMLINGEN EFFEKTER AV AFFÄRSKRAFT VÄRMLAND ARBETSKLIMAT KOMPETENS NÄTVERK TILLVÄXT ESF:S PROGRAMKRITERIER LÄRANDE MILJÖER INNOVATIV VERKSAMHET FRÄMJA SAMVERKAN STRATEGISKT PÅVERKANSARBETE TRANSNATIONALITET JÄMSTÄLLDHET OCH TILLGÄNGLIGHET STYRKOR OCH UTVECKLINGSPOTENTIAL AVSLUTANDE DISKUSSION MÅLUPPFYLLELSE INFÖR FRAMTIDEN OM UTVÄRDERAREN... 33

3 FIGURFÖRTECKNING Figur 1. Fördelning av deltagare över de olika kurserna... 4 Figur 2. Skapad nytta för deltagarna... 4 Figur 3. Skapad nytta för deltagarna fördelad per kurs Figur 4. Rekommendera utbildning till andra... 6 Figur 5. Skapad nytta för företagen... 6 Figur 6. Hur nöjda företagarna är... 7 Figur 7. Motivation att genomföra sitt arbete... 8 Figur 8. Trivsel på arbetsplatsen... 9 Figur 9. Färdigheter i det vardagliga arbetet... 9 Figur 10. Genomförandet av arbetsuppgifter Figur 11. Trygghet i yrkesrollen Figur 12. Idéer om tillväxt Figur 13. Motiverad till fortsatt lärande Figur 14. Tillgång till kompetensutveckling Figur 15. Arbete med kompetensutvecklingsplan Figur 16. Förväntad nytta av kontakter Figur 17. Personligt nätverk Figur 18. Utökat leverantörsnätverk Figur 19. Utökad kundbas Figur 20. Utökat partnernätverk Figur 21. Ökad omsättning Figur 22. Ökad avlönad arbetstid Figur 23. Inspiration till affärsmässig utveckling Figur 24. Kunskap för affärsmässig utveckling Figur 25. Affärsmässigt agerande Figur 26. Interna processförändringar Figur 27. Nya produkter, tjänster eller affärsområden Figur 28. Uppfattningar om jämställdheten Figur 29. Uppfattningar om tillgängligheten Figur 30. Utbildarnas insatser Figur 31. Upplägget av utbildningarna Figur 32. Intresset för andra utbildningsformer... 33

4 Sammanfattning I denna slutrapport sammanställs konsekvenserna av projektet Affärskraft Värmland. Följeutvärderingen visar att projektet har gett upphov till en hel del effekter för kursdeltagarna och deras organisationer. Kurserna har stärkt individerna och bidragit till att många upplever en mer stimulerande arbetssituation. Dock har effekterna för deltagarna inte omvandlats fullt ut till organisatoriska effekter. Kurserna har dock bidragit till att företagets interna processer och affärsnätverk vidgats. I en hel del fall har kurserna dessutom bidragit direkt eller indirekt till att företags omsättning och/eller avlönade arbetstid ökat. Utvärderingen visar dessutom att de allra flesta av deltagarna är nöjda med projektet; nästan 60 procent av dem anser att kursen/kurserna skapat mycket eller ganska mycket nytta för dem, medan ytterligare drygt 30 procent upplever en viss nytta. Av de delägare/vd/chefer som besvarat effektenkäten anser nästa 70 procent att Affärskraft Värmland har skapat ett mervärde för företaget, det vill säga nyttan överstiger kostnaden. En genomgång av projektets alla huvud och delmål visar att måluppfyllelse i de allra flesta fall är hög. Projektet har således varit lyckat! Några av de bakomliggande framgångsfaktorer är kursledarna och deras förmåga att inspirera och motivera, kursernas upplägg som anses varit anpassade till målgruppen, diskussionerna under utbildningarna, det låga priset för att delta i projektet samt Handelskammarens roll som projektägare. Vad gäller utvecklingsområden finns det ett primärt sådant, och det handlar om tiden som utbildningarna tar i anspråk. Vid ett eventuellt Affärskraft Värmland 2.0 ser utvärderaren fyra potentiella förändringar i projektmodellen för att öka projektets värdeskapande. Samtliga är fokuserad kring att öka den faktiska tillämpningen av de förvärvade kunskaperna i respektive företag. Den första handlar om att fokusera på djup snarare än bredd, det vill säga utbilda färre personer och istället lägg mer resurser på dessa, bland annat i form av individuell coaching. En relaterad åtgärd är att erbjuda både en grund och fördjupningskurs inom varje område, där utgångspunkten är att respektive deltagare har möjlighet att medverka i båda. En tredje förändring handlar om att försöka integrera alternativa utbildningskanaler inom respektive utbildning, medan den fjärde innebär en utveckling av kursen Företagsanalys så att den även har en uppföljande dimension, bland annat i form av interna kunskapsspridningsseminarier hos respektive företag. Slutrapporten är upplagd enligt följande. I kapitel 1 presenteras själva projektet kort, medan kapitel 2 innefattar en redogörelse för hur den information som rapporten baseras på samlats in. Därefter följer ett kapitel som fokuserar de effekter som uppstått som en konsekvens av projektet. I kapitel 4 behandlas de aktiviteter som genomförts inom projektet kopplat till ESF:s programkriterier samt de horisontella kriterierna. I det femte kapitlet lyfts sedan projektets huvudsakliga styrkor och utvecklingsområden fram. I det sjätte och avslutande kapitlet diskuteras projektets måluppfyllelse samt förslag på insatser för att öka den framtida nyttan av den utvecklade projektmodellen.

5 1. Projektet Affärskraft Värmland Under 2009 lyste ESF rådet (förvaltande myndighet för Europeiska socialfonden, ESF) i regionen Norra Mellansverige ut medel för projekt med inriktning på kompetensutveckling till anställda i solo och mikroföretag. Tre projekt, ett var i regionen tre län, beviljades medel för detta syfte. Projekten är speciella i det avseendet att de har löpande rekrytering av deltagare under projekttiden, i motsats till det vanliga förfarandet med utvalda projektdeltagare vid projektstart. De flesta ESF projekt baseras dessutom på någon slags förprojektering eller mobiliseringsfas för kartläggning och riggning av projektet. Så var inte fallet för de tre solo och mikroprojekten som istället påbörjade sin verksamhet utan förstudie. Affärskraft Värmland genomförs i Värmlands län som ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag med färre än 10 anställda. Projektet finansieras alltså av ESF och ägs av Handelskammaren Värmland. Det övergripande syftet med projektet är att genom strategisk kompetensutveckling av sysselsatta främja entreprenörskap och företagande bland solo mikroföretag i Värmland, för att därigenom skapa förutsättningar för regional tillväxt och ökad sysselsättning. Företagen erbjuds deltagande i projektet till en låg avgift, kronor per företag, för vilken de får kompetensutveckling anpassad och paketerad utifrån företagens villkor. Initialt planerad projekttid var till , men projektet har blivit förlängt till I projektets tilläggsansökan framgår att projektet har mål av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Dessa är uppdelade i övergripande, projekt och delmål enligt nedan. Övergripande mål: Ökad omsättning i de medverkande mikroföretagen. Fler anställda i de medverkande mikroföretagen. Projektmål: 1000 anställda i mikroföretag i Värmlands län upplever ökad kompetens i affärsmannaskap (medelvärde > fem på sexgradig skala avseende de tre första relaterade delmålen för individen, se nedan). Deltagarna är jämnt fördelade mellan könen. Genomföra utbildningstimmar. Delmål företagen: 50% av de deltagande företagen drivs av kvinnor. 10% av de deltagande företagen drivs av en person med utländsk bakgrund. Företag från samtliga värmländska kommuner deltar i projektet. Delmål individen Affärsmannaskap: Deltagarna anser att utbildningen gett inspiration till fortsatt affärsmässig utveckling av företaget (medelvärde > fem på sexgradig skala). Deltagarna anser att utbildningen gett kunskap till fortsatt affärsmässig utveckling av företaget (medelvärde > fem på sexgradig skala). 1

6 Deltagarna anser att utbildningen gett dem färdigheter som kan användas i det vardagliga arbetet (medelvärde > fem på sexgradig skala). Deltagarna anser att utbildningen gett dem en positiv attityd/positivt förhållningsätt till företagande. Delmål individen Jämställdhet och tillgänglighet Deltagarna upplever utbildningen som jämställd (medelvärde > fem på sexgradig skala). Deltagarna upplever utbildningen som tillgänglig (medelvärde > fem på sexgradig skala). Delmål Nätverk Deltagarna anser att de kommer att ha användning av de kontakter och relationer som skapats inom utbildningen (medelvärde > fem på sexgradig skala). Projektets samarbetspartners anser att samverkan kring kompetensutveckling för mikroföretag har förbättras (medelvärde > fem på sexgradig skala). Delmål Utbildning/utbildare Deltagarna anser att utbildningen var anpassad till personer som leder eller arbetar på ett mindre företag (medelvärde > fem på sexgradig skala). Deltagarna är nöjda med utbildarens insats (medelvärde > fem på sexgradig skala). Deltagarna rekommenderar andra att delta i liknande utbildningar (medelvärde > fem på sexgradig skala). 2. Om informationsinsamlingen Innehållet i den här rapporten baseras på information från flera olika källor. En central källa är utfallet av den kursutvärdering som varje deltagare har fått svara på i slutet av sin utbildning. Projektledningen har kontinuerligt matat in all sådan information i en databas, och den senare har utvärderaren haft tillgång till för att kunna analysera materialet. Annan projektrelaterad statistik som presenteras i rapporten har utvärderaren fått tillskickat sig separat direkt från projektledningen. En annan central källa är den effektrapport som utvärderaren sammanställde för projektet i slutet av En hel del av det materialet har återanvänts ordagrant i denna slutrapport. Hur informationen samlats in framgår i effektrapporten, men för att underlätta för läsaren presenteras tillvägagångssättet igen här. Effektmätningen skede under hösten 2012 och innefattande en elektronisk enkät samt intervjuer. Enkäten skickades till personer som gått minst en kurs inom Affärskraft Värmland, dock exkluderades den inledande uppstartskursen och kartläggning/kompetensanalys för företagsledare. Urvalet begränsades dessutom till samtliga deltagare för de kurser som genomförts från och med projektets början (första halvåret 2010) till 2

7 och med halvårsskiftet Valet att inte inkludera deltagare som gått en kurs därefter baserades på att tiden ansågs vara för kort mellan dessa kurstillfällen och mätningen för att tillräckligt tydliga effekter skulle hinna uppstå och därmed fångas. Enkäten skickades till totalt 452 e postadresser, men på grund av bortfall (långlediga, bytt arbetsgivare, uppgett en felaktig e postadress etcetera) hade totalt 419 personer faktisk tillgång till enkäten. Av dessa svarade 162 personer (39 procent). Enkäten i sig var uppdelad i två delar, den första relaterad till individeffekter och den andra till företagseffekter. Den första delen vände sig till alla kursdeltagare och innefattade totalt tio frågor, medan den andra enbart vände sig till delägare/vd/chef i företagen, och bestod av totalt tretton frågor. Som ett komplement till enkäten användes visst effektrelaterat material från den halvtidsutvärdering som genomförts av projektet. Dessutom genomfördes 20 intervjuer med kursdeltagare. Dessa slumpades fram utifrån det urval av 50 deltagare som projektledningen tillhandahöll. Dessa 50 valdes utifrån att det skulle vara personer som jobbar i företag (1) med olika volym av anställda, (2) som har olika organisationsform och (3) som finns i olika branscher. Dessutom har hänsyn tagits till (1) kön, (2) yrkesroll (chef eller anställd), (3) etnisk bakgrund och (4) ålder. De genomförda intervjuerna visar också att en god spridning av deltagarna har erhållits kopplat till dessa aspekter. Bland annat tillhör hälften av de intervjuade deltagarna respektive kön, de flesta av kurserna i projektutbudet är representerade bland de intervjuade, storleken på deltagarnas företag varierar från ensamföretagare till företag med nio anställda, och företagen tillhör olika branscher så som media, tillverkande industri, skog, hälsa och IT. Det viktigt att poängtera att det innehåll i slutrapporten som relaterar till deltagarnas egna uppfattningar om utbildningarna baseras uteslutande på just deras uppfattningar. Några ytterligare bevis för deras utsagor har således inte samlats in, exempelvis i form av dokument eller studiebesök. En tredje central informationskälla har varit de löpande kvartalsrapporter som projektledningen skickat till ESF. Utifrån dessa har framför allt projektets arbete med programkriterierna och de horisontella kriterierna kartlagts och sammanställts. Dessutom har utvärderaren haft viss muntlig kontakt med projektledaren för att erhålla kompletterande information om diverse aspekter. 3. Effekter av Affärskraft Värmland I detta kapitel presenteras resultatet av effektmätningen samt kursutvärderingen. Detta sker i fyra avsnitt som behandlar effektområdena arbetsklimatet, kompetens, nätverk samt tillväxt. I denna introducerande del får du dessutom del av övergripande projektstatistik. 3

8 Per den 31 maj 2013 har 144 kurser om totalt timmar genomförts inom projektet. Totalt har 950 personer deltagit i dessa (52 procent kvinnor och 48 procent män). Av dem har 119 även avslutat en så kallad bonuskurs, det vill säga sin andra kurs inom projektet. Av de 391 företag som representerats i någon kurs drivs 45 procent av kvinnor och 10 procent av personer med utländsk bakgrund. Dessutom finns företag från samtliga värmländska kommuner. I Figur 1 presenteras vilka kurser de 162 personer som besvarat effektenkäten har gått. Knappt 50 av dessa har gått två kurser (ordinarie samt bonuskurs), medan resterande har gått en. Den procentuella fördelningen i Figur 1 baseras således på ett totalt underlag om deltagande i 210 kurser (ej unika). Av dessa genomfördes 10 procent under år 2010, 40 procent under år 2011, och 50 procent under år Figur 1. Fördelning av deltagare över de olika kurserna Många av deltagarna är nöjda med kursen/kurserna. Figur 2 visar deltagarnas skattningar av vilken nytta som skapats för dem, och som synes är det nästan 60 procent som upplever att den/de skapat mycket eller ganska mycket nytta. Figur 2. Skapad nytta för deltagarna 4

9 5 Figur 3. Skapad nytta för deltagarna fördelad per kurs

10 Ett annat sätt att presentera hur deltagarna värderar nyttan av kursdeltagandet är att redogöra för nyttan per kurs, vilket sker i Figur 3. Det skall dock poängteras att materialet i figuren enbart baseras på de 113 enkätsvar som kom från deltagare som deltagit i en (1) kurs. Utfallen är dessutom angivna i absoluta tal. Ett tredje sätt att belysa deltagarnytta har sin grund i den fråga i kursutvärderingen som handlar om huruvida deltagarna skulle rekommendera kursen till andra. Som synes av utfallet i Figur 4 skulle alla göra det i mer eller mindre utsträckning. Figur 4. Rekommendera utbildning till andra Om vi istället fokuserar på den övergripande nyttan för deltagarnas företag kan vi konstatera att även den är hög. Av de totalt 162 personer som besvarade effektenkäten var 112 stycken delägare/vd/chef (69 procent). På frågan om hur många kurser inom Affärskraft Värmland som företaget varit involverade angav 85 procent 1 3 kurser, 13 procent angav 4 6 kurser, medan 2 procent angav 7 9 respektive 10 eller fler. Figur 5. Skapad nytta för företagen Figur 5 visar att nästa 70 procent av de som har det övergripande operativa ansvaret för verksamhet anser att företagets engagemang i Affärskraft Värmland har skapat ett mervärde för dem (nyttan överstiger kostnaden). Hur omfattande mervärdet är varierar dock. Även hur nöjda de ansvariga är med företagets deltagande i Affärskraft Värmland 6

11 varierar, även om de generellt sett är nöjda. Figur 6 visar bland annat att 65 procent av de ansvariga är ganska eller mycket nöjda med företagets deltagande i projektet. Figur 6. Hur nöjda företagarna är I den resterande delen av detta kapitel ligger fokus på att redogöra för de huvudsakliga effekter som bidragit till att deltagarna, likväl som deras företag, till stor del är nöjda och upplever att projektet varit värdeskapande för dem. Som tidigare nämnts presenteras dessa effekter grupperade inom fyra områden: arbetsklimat, kompetens, nätverk och tillväxt. Inom respektive område presenteras ett flertal figurer i vilka utfallet från effektenkäten presenteras. I respektive figur framgår slutet på den deltagarfråga som utfallet relaterar till. Inledningen på de frågor som ställts till samtliga kursdeltagare är: Har kursen/kurserna inom Affärskraft Värmland som du (och dina eventuella kollegor i företaget) genomgått bidragit direkt eller indirekt till att Inledningen på de frågor som enbart delägare/vd/chefer svarat på inleds enligt följande: Har kursen/kurserna som du/ni genomgått bidragit direkt eller indirekt till att Dessutom presenteras utfallet för några av frågor i kursutvärderingen. I dessa fall presenteras frågan i sin helhet i figuren. 3.1 Arbetsklimat Att företag investerar i kompetensutveckling för sina medarbetare har vanligen olika syften. Ett sådant är att öka de anställdas motivation att utföra sitt arbete, primärt genom att utbildning är tänkt att inspirera dem till nya tanke eller arbetssätt. Figur 7 visar också att ett stort antal av deltagarna anser att Affärskraft Värmland bidragit till att de fått en ökad arbetsmotivation. 7

12 Figur 7. Motivation att genomföra sitt arbete En kursdeltagare tydliggör innebörden av den ökade motivationen så här: Under säljkursen [B2B] pratade vi en hel del om vad det skall stå på visitkortet, vilket ledde till att jag valde att prata om mig själv som säljcoach istället för säljare. Utbildningen fick mig att förstå att jag behöver samarbeta med kunderna och sätta mål tillsammans med dem istället för att försöka pracka på dem saker. Bara det gjorde att jobbet kändes mycket roligare och det är inte alls jobbigt längre att ta kontakt med nya företag. Att vara coach är mycket mer givande än att vara säljare. En deltagare som gick kursen Försäljning Handel & Tjänster jobbade då på ett café och sammanfattar sina upplevelser av utbildningen så här: Kursen var ypperlig, och jag fick ut jättemycket av den! Den gjorde att jag kom tillbaka med en nytänd gnista. En tredje deltagare, som gick kursen Förhandling och presentationsteknik för ledare, var också nöjd med innehållet, särskilt då delen om presentationsteknik. Han jobbar i mediabranschen och lyfter fram att kursen verkligen gav honom en kick och inspiration att utveckla sitt sätt att presentera och agera gentemot befintliga och potentiella kunder. Kurserna har inte bara bidragit till en ökad arbetsmotivation för deltagarna. En klar majoritet (65 procent) menar att de dessutom bidragit till att de trivs bättre på sin arbetsplats (se Figur 8). En intervjuad chef försöker förtydliga genom att säga att han har svårt att sätta fingret på vad exakt det gett, men att han tycker att de fått värde för den investerade tiden. De anställda som gått kurser är väldigt positivt inställda till utbildningarna och han menar att bara det faktum att de fått komma iväg och förkovra sig har visat sig vara viktigt; att få möjlighet att utvecklas bidrar bland annat till en ökad trivsel. 8

13 Figur 8. Trivsel på arbetsplatsen 3.2 Kompetens Ett viktigt syfte med all utbildning är att den skall leda till ett lärande som påverkar agerandet, det vill säga att antingen gör nya saker eller att genomföra befintliga aktiviteter på ett annat sätt. Figur 9 visar att kurserna inom Affärskraft Värmland har bidragit till det. Figur 9. Färdigheter i det vardagliga arbetet I direkt anslutning till respektive kurs menar alltså nästan 80 procent av deltagarna att de fått med sig färdigheter som de har nytta av. I effektenkäten ställdes en liknande fråga som handlar om huruvida deltagarna en tid efter utbildningen upplever att de kan genomföra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt. Utfallet av den är också positivt, om än i mindre omfattning än i direkt anslutning till utbildningen. Figur 10 visar att drygt 30 procent anser att de tack vara utbildningen kan genomföra sitt arbete på ett mycket eller ganska mycket bättre sätt. Dessutom upplever ytterligare 49 procent att utbildningen till viss del påverkat genomförandet av arbetet till det bättre. 9

14 Figur 10. Genomförandet av arbetsuppgifter Vad är det då för typ av förbättringar det handlar om? En säljchef som gick kursen Försäljning B2B uttrycker det så här: Kursen var jättebra! Jag har jobbat som säljare i 10 år men bytte arbetsplats i samband kursen, så det var en jättebra påminnare om viktiga saker. Det blev lite av en nystart. Framför allt bidrog kursen till att jag förbättrade upplägget i själva arbetsprocessen. Exempelvis att verkligen se till att offerter kommer iväg snabbt och att dessa följs upp ordentligt. En annan deltagare menar att Officekursen han gick har gjort att han nu vågar ge sig in i programmen och experimentera för att hitta lämpliga tillvägagångssätt. Då han jobbar i mediabranschen använder de framför allt annan mjukvara, men de tar ofta emot material som de behöver öppna i ordbehandlare. På sikt tror han därför att hans experimenterande kommer göra att arbetet blir mer effektivt. Två avslutande exempel på hur kurser bidragit till ett bättre genomförande av arbetsuppgifter är hämtat från en säljare samt en egenföretagare. De uttrycker det så här: I samband med att jag gick kursen i marknadsföring skulle jag göra en marknadsplan för den kommande perioden, så kursen blev en jättebra kickstart på det arbetet i och med att jag fick med mig en hel del saker att fundera kring. Jag tycker också att marknadsplanen blev väldigt bra, och jag tror inte att jag hade varit lika nöjd om jag inte gått kursen. Sen vad exakt det har gett företaget är väldigt svårt att säga. Men jag hoppas ju så klart att det gör att vi blir mer effektiva i vår kommunikation och därmed kan sälja mer. Kursen hjälpte mig att få struktur på mina kundkontakter. Innan hade jag en hel del uppföljningsmöten med olika potentiella kunder som jag inte hade riktig ordning på. Men jag fick ett tips om ett kundsystem som har direktkoppling till Microsoft Outlook som jag nu använder, och det har verkligen underlättat för mig. Som framgår av Figur 10 finns det även de som anser att kursen inte bidragit med så mycket till deras arbete. En ekonomiassistent tycker att den Officekurs hon gick var ok, men att den inte riktigt var vad hon letade efter. Hon hade istället gärna sett ett större 10

15 fokus på Excel. Att hon generellt arbetar mest med företagets redovisningsprogram gör att Excel användningen är sporadisk och hon har därför glömt en hel del av det hon faktiskt lärde sig under kursen. Så även om det inte var så länge sedan hon gick utbildningen anser hon att hon inte har någon direkt nytta av den idag, En annan deltagare, som gick kursen Försäljning B2B, berättar att hon förvisso tyckte kursen var bra och givande, men då hon pluggade samtidigt som hon drev företaget och gick kursen så blev allt material och alla verktyg bara liggande. Nu när hon fokuserar fullt ut på företaget hoppas hon dock att hon kan avsätta tid för att gå igenom allt igen och därmed hitta några guldkorn. Ett par av deltagarna har istället svårt att sätta fingret på hur kurserna påverkat dem. En kvalitetschef, vars företag skickat iväg många av de anställda på kurser inom projektet säger så här: Jag tror att de kurser som vi gått har haft betydelse för företaget, men det är svårt att sätta fingret på konkreta exempel. Det kommer nog in på lite olika sätt i olika frågor. Men framför allt tycker jag att det är positivt att vi kommer iväg på den här typen av initiativ. Det är bra att komma i kontakt med nya perspektiv och arbetssätt. Kurserna har inte bara bidragit till att förbättra hur arbetsuppgifterna genomförs, utan det har också gjort att många av deltagarna känner sig tryggare i sin yrkesroll. För nästan 30 procent har tryggheten blivit betydligt högre, medan ytterligare 35 procent till viss del känner sig tryggare (se Figur 11). En försäljningschef som gick kursen Ledarskap Grund menar att det han framför allt tog med sig från utbildningen var diskussionerna om gruppsykologi, där han upplever att han fick insikter som underlättar val av agerande i vissa situationer. Han nämner även att han fått med sig värdefulla verktyg att tillämpa vid konflikthanteringen. Han lyfter framför allt fram att han blivit tryggare i argumentationen, och att tillämpningen av det så kallade vuxna perspektivet har underlättat för honom. Det har gett en mer effektiv konflikthantering, och han känner sig tryggare i de situationerna. Figur 11. Trygghet i yrkesrollen 11

16 Det finns fler målande exempel på hur deltagare fått en ökad trygghet i sin yrkesroll. Nedan följer ett flertal sådana från olika deltagare. Att utbilda sig tycker jag nog alltid gör att man växer lite, så lite tryggare har jag nog blivit. Jag tycker bland annat att min roll har blivit lite tydligare. Jag kanske använder 10 procent av det jag lärde mig avseende presentatonsteknik. Exempelvis att vara avslappnad, väl förberedd, ta kommandot och vara öppen i gesterna. Så jag känner mig ännu säkrare nu när jag skall leverera budskapet. Jag har blivit lite mer självsäker. Jag vet mer vad som gäller och kan nog handskas bättre med kunderna. Om en kund är velig så är jag nog mer tydlig och försöker lägga fram fakta på ett konkret sätt för att övertyga kunden. Kursen har gett mig mer på fötterna gällande marknadsföring och att lära mig om relationsmarknadsföring. Facebook är en fantastisk källa om man vet hur man kan använda den, så det har absolut stärkt mig i mitt arbete och i min roll som företagare. Jag har en kollega som gick en kurs i ledarskap och hon var mycket nöjd. Det gav henne nya perspektiv på sitt eget ledarskap, och hon fick även med sig några konkreta verktyg som jag vet att hon jobbar med. Hon har helt klart blivit stärkt i sin ledarroll. Min chef gick en kurs i ekonomi och det märks verkligen att han fick med sig viktig kunskap därifrån. Han förstår resultat och balansräkningen på ett mycket bättre sätt nu, och jag märker tydligt på hans frågor att han känner sig mer bekväm i resonemang utifrån siffrorna och hur olika beslut har påverkat dem. Hos oss jobbar framför allt konstruktörer och mjukvarutvecklare, så de kurser de normalt sätt går rör deras specifika praktiska kompetens. Men de kurserna som de gått nu har varit av mjukare karaktär och de har fått möjlighet att växa och förstå andra viktiga delar av verksamheten. Kurserna har gett oss ett kvitto på att vi tänker rätt, vilket ger en ökad trygghet i det vi gör. Att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt, och dessutom känna en ökad trygghet i sin yrkesroll är viktiga förändringar både för individen och för företaget. I de fall kurser dessutom kan leda till att deltagarna får konkreta idéer om hur företaget kan växa ökar värdet av den totala förändringen ytterligare. Faktum är dessutom att en hel del av deltagarna anser att kurserna bidragit till just sådana idéer. Som framgår av Figur 12 anser nästan 40 procent att utbildningen bidragit mycket eller ganska mycket till att de kan presentera konkreta förslag på åtgärder för tillväxt. För ytterligare 33 procent har kursen haft viss inverkan på att skapa sådana åtgärdsförslag. 12

17 Figur 12. Idéer om tillväxt Ett exempel på tillväxtidé kommer från en säljare vars två kollegor gått kursen Försäljning Handel & Tjänster. Hon kan tydligt se att det tänk som kommunicerades under kursen har satt sig hos de två. Kursen har helt klart sporrat dem. Det händer saker hela tiden i butiken. De tänker mer på hur vi kan sticka ut från mängden, och de omfördelar produkter för att förbättra exponeringen. Ett annat exempel kommer från ett cafébiträde, som säger så här: Under kursen fick jag en hel del konkreta idéer om hur företaget skulle kunna växa, och jag tillsammans med min kollega formulerade ett förslag som vi beräknade skulle leda till en tillväxt på 30 procent. Tyvärr köpte inte företagsledningen idéerna, men en del av dem håller ändå så sakteliga på att realiseras nu. Figur 13. Motiverad till fortsatt lärande Den ökade kompetensen och de nya idéerna verkar i sin tur vara en viktig faktor bakom att det finns en stor vilja till vidareutveckling hos deltagarna. Figur 13 visar att nästan 80 procent av deltagarna har blivit tydligt motiverade att fortsätta lära sig. Samtidigt lyfts tidsaspekten fram som ett tydligt hinder. Exempelvis menar en chef att han gärna vill prioritera kompetensutveckling eftersom investeringen förhoppningsvis kommer leda till ökad nytta, men att det är svårt att hinna prioritera det. Han menar att det 13

18 märks rätt snabbt om man är borta några dagar, och det är inte alltid helt enkelt att verkligen ta tillvara de nyvunna insikterna på ett bra sätt. För även det kräver ju tid. Figur 14 visar dessutom, något förvånande, att många inte anser att Affärskraft Värmland inte bidragit till att de fått en bättre/enklare tillgång till kompentensutveckling. Figur 14. Tillgång till kompetensutveckling Hos de allra flesta av de intervjuade deltagarna har utbildningarna inte lett till några strukturerade diskussioner om vad olika personer lärt sig och hur företaget kan ha nytta av det (jämför Figur 15). I vissa fall har det dock pratats mer informellt om kurserna på fikarasterna, och i ett fall har kursdeltagaren haft en dragning för de andra anställda om vad kursen innefattade, vilka verktyg som behandlades etcetera. Av de som intervjuades i samband med följeutvärderarnas halvtidsrapport var det dock ett flertal som hade arbetat aktivt med att försöka ta till vara kunskaperna från kursen de gått, främst genom interna diskussioner om var de lärt sig. Många av dem framhäver dock att diskussionerna mest skedde i nära anslutning till kursavslutet och att de successivt ebbat ut. Figur 15. Arbete med kompetensutvecklingsplan 3.3 Nätverk En hel del av de intervjuade deltagarna lyfter fram att de tycker det gav väldigt mycket att kurserna innefattade deltagare som var i samma situation som de själva. Kursutvärderingen visar också att många ansåg att de skulle ha nytta av de kontakter som skapats 14

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Slutrapport (20 maj 2011) GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Sammanfattning Projektet Guldlinjen är ett kompetensprojekt

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

handelsplats wermland Enklare e-handel

handelsplats wermland Enklare e-handel handelsplats wermland Enklare e-handel En sammanfattning av Handelskammaren Värmlands initiativ att öka kunskapen om e-handel och både stimulera och aktivt arbeta med e-handelsutvecklingen i regionen.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer