Verksamhetsberättelse. med årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. med årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013

2 2 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet Undertecknad har sedan a rsmo tet den 21 april 2012 haft den stora fo rma nen att sitta som ordfo rande i den gemensamma styrelsen fo r Norrbottens Idrottsfo rbund och SISU Idrottsutbildarna. Mycket arbete har lagts ner pa att konsolidera arbetet inom den nya styrelsen. Det a r en laguppsta llning med bred kompetens som sa kert kommer att kunna utveckla den norrbottniska idrotten ytterligare. Styrelsen har ocksa gemensamt genomfo rt en utbildningsdag och inom styrelsen utsett fo rtroendevalda som har sa rskilda ansvarsomra den. Bland de fra gor som varit ho gaktuella under a ret kan na mnas hur vi skall skapa trygga idrottsmiljo er och fo rebygga kra nkningar och o vergrepp inom idrotten, vilket ocksa media uppma rksammat genom diverse artiklar och TV-program. Kunskapen om vad fo reningsidrotten sta r fo r och vad den ger idag a r inte given. Allt oftare blandas ideella idrottsfo reningar ihop med fo retag. Fo rsta elsen fo r fo reningslivet och dess betydelse fo r samha llet beho ver bevaras och uppgraderas. Ha nsyn bo r tas till fo reningens villkor och idrottens sa rart na r lagar och fo rordningar stiftas och tolkas. Fo r att fo reningsidrotten a n ba ttre ska kunna svara upp mot individens och samha llets ho gt sta llda fo rva ntningar pa en modern idrottsorganisation beho ver vi utvecklas och Svensk Idrott tydliggo ra vad den sta r fo r. Att spana in i framtiden och anpassa verksamheten utifra n behoven hos nutidens ma nniskor a r no dva ndigt fo r att vi ska sta rustade info r framtiden. Kansliarbetet har ocksa formaliserats genom att man tillsatt en lednings-/samordningsgrupp som effektiviserat kansliarbetet. va rdskap fick ma nga och goda vitsord fra n samtliga sta mmodeltagare. Fo r att sta rka idrotten bedriver Norrbottens Idrottsfo rbund olika projekt. Idrotten spelar en viktig roll i samha llet och genom att so ka projektmedel kan vi uto ka va ra samha llsinsatser. Under a ret har fo ljande projekt bedrivits: - Alla platsar - Egenmakt och ledarskap, fler invandrare i fo reningars styrelser - FaR, fysisk aktivitet pa recept - Idrottspartner (har o verga tt till ett socialt fo retag som skall drivas som kooperativ) - S.A.N.N. antidoping - Sportis Norr, spontanidrottsprojekt Medieintresset och synligheten av oss har o kat va sentligt liksom antalet beso kare pa va r hemsida. Behovet av lokalyta i Idrottens Hus har o kat dels pa grund av va ra egna projekt och dels genom o nskema l fra n ett flertal SDF att bli hyresga ster. Efter o verla ggningar med fastighetsa garen Lulea kommun har ett nytt hyresavtal tecknats som inneba r sto rre och a ndama lsenligare lokaler som pa sikt kommer att kunna inneba ra att samarbetet effektiviseras ytterligare till gagn fo r idrottsro relsen i Norrbotten. Slutligen vill jag tacka styrelsen och sa rskilt personalen med distriktidrottschefen Katarina Halvardsson fo r va l genomfo rda insatser fo r den norrbottniska idrotten under det ga ngna a ret. Leif Nordstro m Ordfo rande Norrbottens Idrottsfo rbund Omslagsfoto: Linn Persson Tegelid, Rånebygdens RK. Foto: Martin Thelénius. Mycket arbete under a ret lades ocksa ner pa att planera och genomfo ra Riksidrottsmo tet maj 2013 i Lulea pa Kulturens Hus. Riksidrottsmo tet (RIM) besta r av ba de RFsta mman och SISU-sta mman. Över 500 deltagare och ca 200 delegater fra n samtliga 69 specialidrottsfo rbund genomfo rde riksidrottsmo tet i stra lande va rvinter-fo rsommarva der. Riksidrottsmo tet behandlade ma nga avgo rande och intressanta fra gor da r media givetvis fokuserade pa fra gan om 51%-regeln, dvs om fo reningar a ven fortsa ttningsvis skall beho va inneha en ro stra ttsmajoritet i ett Idrotts AB. Efter ma nga och la nga diskussioner beslutade mo tet att inte ro ra nuvarande regler i RF:s stadgar. Riksidrottsmo tet avslutades i god anda och va rt

3 4 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsfo rbund a r en samlande kraft fo r la nets idrott. Vi sto der fo reningar och fo rbund i den idrottsliga och administrativa vardagen. Ma let a r en sund, stark och va l fungerande idrott da r individen tilla ts att va xa i en trygg miljo. Va r utmaning a r att skapa fo rutsa ttningar fo r fo reningar och fo rbund att blomstra. Vi fo r fram och bevakar idrottens intressen i den allma nna samha llsdebatten och till myndigheter och politiker. Vi a r Riksidrottsfo rbundets regionala organisation med uppdrag att sto dja, fo retra da och leda den norrbottniska idrotten. Idrotten i Norrbotten Norrbottens Idrottsfo rbunds medlemmar a r Specialdistriktsfo rbunden (SDF) med sina respektive fo reningar. 59 av de idrotter som a r anslutna till Riksidrottsfo rbundet har verksamhet i Norrbotten. Flera av SDFen har ett verksamhetsomra de som stra cker sig o ver flera la n, ibland upp till sju distrikt. I Norrbotten finns det 608 fo reningar med 917 sektioner. Händelser i urval Granskning av SDF:s förvaltning och redovisning Årligen genomfo r Norrbottens Idrottsfo rbund en granskning av specialdistriktsfo rbundens verksamhetsbera ttelser inklusive ekonomiredovisning. I enlighet med stadgarna ska NIF o vervaka den idrottsliga och administrativa ordningen inom distriktets fo reningar och granska SDFs fo rvaltnings- och verksamhetsbera ttelser och revisionshandlingar. Inspirationsträff: Idrott handlar om glädje och gemenskap! I samarbete med Ra dda Barnen, projekt Alla Platsar och SISU Idrottsutbildarna genomfo rdes under ho sten en inspirationstra ff med temat Idrott handlar om gla dje och gemenskap! Under kva llen diskuterades bland annat spra kbruk och jargong inom idrotten, hur man ska go ra sa att alla har ra d att idrotta, ja msta lldhet och diskriminering. En soffpanel fick svara pa fra gor kring de nyss na mnda omra dena. Med i soffpanelen fanns Thor Sto ckel, klubbdirekto r i Lulea Hockey, Maria Frisk, Ra dda Barnen, Johan Forsberg, spelare i Lulea Hockey, Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef, Yvonne Sta hlnacke, kommunalra d i Lulea samt Allis Nystro m och Emma Eriksson, spelare Northland Basket. Tra ffen marknadsfo rdes intensivt. Lulea Hockey var ett bra sto d i det arbetet och a ven Northland Basket. Vi delade ut inbjudningar vid deras matcher. Lulea Hockey hja lpte oss att producera en reklamfilm som visades pa kuben i periodpauserna och vi blev intervjuade i Speakers Corner. Intervjun visades pa kuben innan matchstarten. Vi deltog ocksa vid en aktivitet pa ko pcentret Smedjan fo r att marknadsfo ra tra ffen. TV 4 och NSD bevakade inspirationstra ffen och Åsa Christensen, projektledare fo r Alla Platsar fanns med pa Radio Norrbotten dagen efter. Vi fick hjälp av Luleå Hockey att marknadsföra inspirationsträffen vid en av deras hemmamatcher. Ledarcamp Tio unga ledare fra n Norrbotten deltog i Folksams Ledar- Camp, september i Edsa sdalen. Ledarcampen a r ett samarbete mellan Va sterbotten, Va sternorrland och Ja mtland Ha rjedalen. Syftet a r att sta rka unga ledare och ge dem en unik mo jlighet till erfarenhetsutbyte. Totalt deltog 70 personer. Fo rela sningar varvades med gemensamma aktiviter och erfarenhetsutbyte. Deltagarna hade fa tt stipendium fra n Folksam, vilket gjorde helgen kostnadsfri. IdrottOnline Under a ret har utvecklingen av IdrottOnline, svensk idrotts gemensamma verksamhets- och kommunikationssystem, fortsatt. Fokus har legat pa att anpassa och fo renkla befintliga funktioner fo r att fo rba ttra anva ndarva nligheten och tillga ngligheten. Lulea kommun har, som fo rsta kommun i la net, valt att nyttja mo jligheten att ha mta data ur IdrottOnline fo r utbetalning av det kommunala LOK-sto det. Praktiskt inneba r det att fo reningarna i Lulea go r en fullsta ndig na rvaroregistrering av LOK-sto dsbera ttigade aktiviteter, direkt i IdrottOnline. Effekten a r en o kad efterfra gan pa utbildning och support fra n fo reningarna som beho ver la ra sina aktivitetsledare att na rvaroregistrera i IdrottOnline. Överlag har vi under a ret ma rkt av ett o kat intresse och behov av support fra n ba de fo reningar och SDF i Norrbotten na r det ga ller IdrottOnline. SDF-konferens Den a rliga konferensen fo r Specialdistriktsfo rbunden arrangerades i samband med Idrottsforum pa Nordkalotten i Lulea under en helg i oktober. 16 SDF, 18 personer deltog. I a r valde vi att la ta va ra projektledare bera tta om va ra egna utvecklingsprojekt. Handikappidrotten bera ttade kring den utvecklingsresa som de genomfo rt tillsammans med Svenska Handikappidrottsfo rbundet och fo reningarna i la net. Fotboll- och basketbollfo rbundet exemplifierade sitt integrations- och ma ngfaldsarbete och deltagarna fick a ven lyssna pa fo rela sningar kring krishantering och idrottsjuridik. Helgen avslutades med att deltagande SDF fick la mna fo rslag pa inriktning och prioriteringar fo r NIF:s arbete de tva kommande a ren. Riksidrottsmötet maj intogs Lulea av ca 500 av idrottens organisationsledare fra n hela landet, fo r att besluta om svensk idrotts framtid. Riksidrottsmo tet med RF-sta mman och SISUsta mman a r idrottens ho gsta beslutande organ. Under tva a rs tid har en projektgrupp, besta ende av styrelse och personal fra n Norrbottens Idrottsfo rbund och SISU Idrottsutbildarna arbetat tillsammans med en grupp pa rikskansliet fo r att go ra det ba sta RIM na gonsin. Detta lyckades vi med genom ett gediget fo rberedelsearbete och en positiv insta llning fra n alla inblandade. Riksidrottsmo tet a r ett av de sto rsta arrangemang som vi har genomfo rt ha r i Norrbotten och det var ma nga delar som skulle klaffa fo r att ro iland projektet. Som va rddistrikt var vi ansvariga fo r allt runt omkring mo tet, sja lva inneha llet ansvarade RFs centrala kansli fo r. Delar som hotell, logistik, utsta llare, mat, och media skulle sys ihop till en helhet. Det kra vdes ma nga mo ten, telefonsamtal och mail fo r att lyckas. Fo r oss pa distriktet var det ett helt nytt sa tt att arbeta, med andra organisationer, fo retag och ma nniskor i branschen. En nyttig erfarenhet som vi tar med oss i va rt arbete. Uto ver planeringen kring mo tet, fick vi ocksa sa tta ihop ett program fo r de 100 va rdefulla eldsja lar som fick en fantastisk dag i ska rga rden innan de fick ta emot RFs fo rtja nsttecken vid en fin ceremoni i Coop Norrbotten Arena. Efter utdelningen fortsatte kva llen med en stor idrottsfest fo r ba de fo rtja nstteckenmottagare och o vriga deltagare. Ha r bjo ds det pa norrbottniska delikatesser och Leif Nordström, ordförande NIF. underha llning i den ljusa sommarnatten. All personal och styrelse fanns pa plats och jobbade under dagarna och gjorde ett fantastiskt jobb. Vi har fa tt mycket bero m fo r va rt va rdskap och va r fo rma ga att bjuda pa ett riktigt underbart sommarva der.

4 6 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Informationsträffar om LOK-stöd och Idrottslyftet 2014 Efter beslutet pa Riksidrottsmo tet om a ndrade regler fo r LOK-sto d, bjo d Norrbottens Idrottsfo rbund och SISU Idrottsutbildarna in till tra ffar i samtliga 14 kommuner i Norrbotten. Vi informerade om de nya reglerna ga llande ba de LOK-sto d och Idrottslyftet samt utbildade i hur anso kningar ga r till. Tra ffarna genomfo rdes i samarbete med kommunerna i Älvsbyn, Pitea, Lulea, Jokkmokk, Ga llivare, Kiruna, Haparanda, Boden samt via webben. Antidopingverksamheten Norrbottens Idrottsfo rbund ansvarar fo r antidopinginformation, utbildning och ra dgivning till SDF och fo reningar. Vi samordnar distriktets sex dopingkontrollfunktiona rer, som bista r Riksidrottsfo rbundet med lokal kompetens vid genomfo rande av dopingkontroller. Under 2013 har ca 110 personer dopingtestats. Norrbottensidrottsfo rbund fra mjar lokal och regional samverkan och bedriver opinionsbildning. Under 2013 har arbetet till stor del skett inom ramen fo r S.A.N.N-projektet och i samverkan med tra ningsanla ggningar, kommuner, Kommunfo rbundet, Norrbottens La ns Landsting och La nsstyrelsen. La s mer om S.A.N.N. pa sidan 8. Idrottsdialog med kommuntjänstemän och politiker Den 21 februari samlades kommuntja nstema n och politiker till va r a rliga Idrottsdialog pa Folkets Hus i Lulea. Syftet med tra ffen var att diskutera och ha erfarenhetsutbyte kring hur vi tillsammans kan bidra till att utveckla idrotten och temat fo r dagen var Barnra ttsperspektiv inom idrotten. Tillsammans med en representant fra n Ra dda Barnen diskuterades FN s Barnkonvention som ska genomsyra all Reportaget :02 Mötesplatsen mellan idrotten och kommunens politiker och tjänstemän blev en populär tillställning. Många uppskattade att få tycka till. Malin Wennberg och Moa Wennberg fra n Kalix Cheerleading Team kom till mo tet med en fo rva ntansfull och positiv insta llning. - Det a r viktigt att fa tra ffa politiker och tja nstema n. Va r fo rening har bara funnits i tva a r och vi vill ja ttemycket. Nu tar vi chansen att vara med och pa verka. Vi har 70 aktiva och fler sta r pa ko, men vi har sva rt att fa ledare till fler lag just nu. idrottsverksamhet. Med under dagen fanns representanter fra n Pitea, Lulea, Boden, Arvidsjaur, Ga llivare, Kalix, Jokkmokk, Haparanda samt Kommunfo rbundet. Mötesplats mellan föreningar och politiker Nytt fo r 2013 var att SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens Idrottsfo rbund tillsammans med kommunen bjo d in idrottsfo reningar till en dialog med kommuntja nstema n och politiker. Tva kommuner valde att genomfo ra tra ffen. I Kalix deltog ca 50 personer och i Övertornea kom 15. Innan tra ffen hade vi skickat ut en enka t till samtliga idrottsfo reningar i respektive kommun att besvara. Enka ten formulerades tillsammans med kommunen. Enka tsvaren la g sedan till grund fo r hela tra ffen. Svaren analyserades under kva llen och jobbades igenom pa ett konstruktivt vis. Internationellt arbete Det internationella arbete som bedrivs i Norrbottens Idrottsfo rbunds regi a r fo retra desvis samarbetet i Barentsregionen har na gra av de ordinarie Barentskamperna genomfo rts pa olika ha ll i Barentsomra det. Norrbottens Idrottsfo rbund fungerar som en sammanha llande la nk fo r va ra Specialdistriktsfo rbund na r det ga ller Barentskamper och andra aktiviteter som genomfo rs. SDF kan so ka bidrag hos NIF fo r att genomfo ra Barentskamper. Nytt fo r 2013 a r att vi har organiserat Barents kontaktutskott, med representanter fra n Finland, Norge, Sverige och Ryssland pa nytt sa tt och anva nder oss numera av namnet Barents Sports Committe. Kommittén har tra ffats fyra ga nger under a ret, i Rovaniemi, Lulea och Ivalo. I augusti genomfo rdes Barents Summer Games fo r fo rsta ga ngen, och premia rstad blev Lulea. Detta fo rsta BSG lockade fyra idrotter, fotboll, handikappidrott, styrkelyft och tennis. Kalixpolitiker prioriterade idrotten Malin Wennberg och Moa Wennberg. Till mo tet kom na rmare 50 personer, varav 10 politiker fra n na mnder och kommunfullma ktige. Fritids- och Kulturchefen Karl-Go ran Lindba ck fanns pa plats tillsammans med Catarina To rqvist som a r ny pa tja nsten som fo reningsstrateg i Kalix Kommun. Idrottsfra gorna a r bekanta eftersom hon tidigare jobbade som na mndsekreterare. - Alla tra ffar med fo reningarna a r betydelsefulla. Vi beho ver veta om fo reningarna tycker att vi prioriterar ra tt saker. Att vi a r pa ra tt va g, sa ger hon. Info r mo tet hade Norrbottens Idrottsfo rbund skickat ut en enka t till fo reningarna i Kalix. Resultatet redovisades under kva llen och med det som utga ngspunkt jobbade Barents Games samlar idrotter till kamp Tidigare genomfördes Barentskamper i en rad olika idrotter, alla vid olika tidpunkter och på olika platser. Barents Games samlar flera idrotter till gemensamma spel. Förhoppningen är att arrangemanget ska bli större och attraktivare. Lulea och Norrbotten arrangerade tidernas fo rsta Barents Summergames, 9-11 augusti idrottare fra n Sverige, Norge, Finland och Ryssland samlades fo r att go ra upp om medaljer i fyra olika idrotter. - Tennis, fotboll, styrkelyft och handikappidrott (boccia) var med fo rsta a ret. Va r ambition a r fler idrotter ska vilja vara med, sa ger Michael Fleuron pa Norrbottens Idrottsfo rbund. Udda a r genomfo rs sommarspel och ja mna a r vinterspel. De fyra la nderna som inga r i Barentssamarbetet turas om att arrangera. man vidare i mindre grupper fo r att hitta utvecklings- och samverkansmo jligheter. - Idrotten i Kalix fungerar bra, men det kan ju alltid bli ba ttre, sa ger Malin och Moa. Britt-Inger Nordstro m, ordfo rande i Fritids- och Kulturna mnden gla ds o ver att fo reningarna o ver lag ger kommunens insatser gott betyg. Hon pratar varmt och engagerat om idrottens positiva effekter. - Idrotten a r en viktig kugge i kommunens utveckling. Vi som politiker har till uppgift att skapa fo rutsa ttningar, sa ger Britt-Inger. Hon framha ller att fo reningarna a r oerho rt betydelsefulla. Att delta i idrotten ger vidgade vyer och kunskap om omva rlden. - Idrotten ger sa mycket. Man blir en del i en gemenskap. Det skapar trygghet. Har barn och ungdomar na got att go ra pa sin fritid spa rar de inte ur. - Na r vi fa r sammansta llningen fra n kva llens diskussioner sa ska vi jobba fo r att det ska bli a nnu ba ttre. Vi vet att fo reningarna har det tufft, att de ga r pa kna na. Tillsammans kan vi se vad vi kan go ra fo r att fortsa tta utvecklas, sa ger Britt-Inger. Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef och Britt-Inger Nordström, Kalix kommun. Reportaget - Barents Games a r en fantastisk mo jlighet fo r internationellt utbyte, ba de sportsligt och kulturellt fo r ungdomar mellan a r.

5 8 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Projektkontor Genom Projektkontoret har vi under 2013 arbetat internt med projektutveckling, projektledning och projektfinansiering. Externt har vi erbjudit sto d till idrottsfo reningar och specialdistriktsfo rbund med utbildning, informationsinsatser, omva rldsbevakning, hja lp att hitta finansia rer och va gledning i att skriva anso kan och leda projekt. Genom satsningen pa ett Projektkontor som pa bo rjades 2011 har vi under a ren sta rkt idrottens position i det regionala utvecklingsarbetet. Vi har medverkat i dialoger kring landsbygdsutveckling, tillva xtfra gor och framtagning av den regionala utvecklingsstrategin. Kopplat till utvecklingsfra gor och projektfinansiering har vi representerat och lyft norrbottnisk idrott pa lokal, regional, nationell och internationell niva. Våra projekt FaR (Fysisk aktivitet på Recept) Projektet sker i samverkan med Norrbottens La ns Landsting. Va rt uppdrag a r att utbilda och rekrytera idrottsfo reningar och andra friskva rdsakto rer som kan ta emot patienter som fa tt ett recept pa motion, som ett komplement eller ista llet fo r medicinering. Vi har anordnat FaR ledarutbildningar i Kiruna och i Lulea och genomfo rt tra ffar i flera kommuner da r friskva rden och sjukva rden tra ffats fo r att sta rka sitt samarbete. Vi sammansta ller a ven aktivitetsutbudet i varje kommun sa att personal inom va rden la tt kan ha nvisa patienter till aktiviteter. Projektet arbetar för fler personer med utländsk bakgrund till den norrbottniska idrotten. Egenmakt och ledarskap i idrottsrörelsen Projektet har till syfte att skapa la ngsiktiga och effektiva metoder, med sto d av idrottsro relsen, fo r att o verbrygga integrering av nyanla nda tredjelandsmedborgare i Norrbottens la n. Projektet lo per till och med och har beviljats finansiering genom Europeiska Integrationsfonden, medfinansia rer a r Lulea Kommun och Norrbottens La ns Landsting. Idrottspartner Idrottspartner a r en arbetsintegrerad social verksamhet fo r ungdomar, som genom utbildning och handledning ges verktyg att arbeta med att erbjuda tja nster till fo reningar och fo rbund avslutas projektet och o verga r till ordinarie verksamhet inom ett frista ende socialt arbetsintegrerat kooperativ. La s mer pa Antidopingprojektet S.A.N.N Projektet Samverkan Antidoping Na tverk Norrbotten (S.A.N.N) startade Genom att fa olika samha llsakto rer att samverka o kar effekten i kampen mot doping. Kommun, landsting, polis, tull, la nsstyrelse, gym och den av RF anslutna idrotten tja nar alla pa att samordna resurserna. S.A.N.N 2013 har handlat va ldigt mycket om att fo rankra dopningsarbete i va ra olika kommunna tverk samtidigt som vi har fortsatt utbilda nyckelgrupper. Vi har fokuserat pa utbildningar i fo rela snings- och kursform och da r har skolan och fo rsvarsmakten varit viktiga ma lgrupper. Fo rela sningar har genomfo rts i stora delar av Norrbotten men a ven pa andra sta llen i Sverige. Fo rela sningen som har framfo rts har namnet Är du sa ker pa att du inte a r dopad? En fo rela sning om dopningsmedel och kosttillskott. Vidare har vi anordnat en stor antidopingkonferens i Lulea med huvudma lgrupp polis, kriminalva rd, fo rsvarsmakten och tullen. Även SISU-personal i Norr- och Va sterbotten har utbildats samt elevha lsa och socialtja nst. Under 2013 har vi haft na tverksmo ten med PRODIS i Stockholm och i Lulea. Fo rutom dessa mo ten sa har PRO- DIS ocksa anordnat en uppma rksamhetvecka under v. 41 da r alla tra ningsanla ggningar knutna till 100% ren Ha rdtra ning uppma rksammade dopningsfra gan pa sina anla ggningar genom marknadsfo ringsmaterial och happenings och ta vlingar. Under 2013 har vi arbetat med spridningen av Lulea modellen till fler kommuner. Modellen a r ett framga ngsrikt koncept da r lokala na tverk mot doping startas upp i kommunerna. Starten initieras av Norrbottens Idrottsfo rbund och drivs sedan av kommunens drog- och alkoholsamordnare eller na gon med liknande funktion. Med i na tverket finns tra ningsanla ggningarna, polisen och idrotten. Idag finns och bedrivs na tverk i fo ljande kommuner i la net: Lulea, Pitea, Arjeplog, Kiruna och Kalix. I exempelvis Boden har arbetet med Lulea modellen pa bo rjats och da r sta r man i startgroparna fo r att ko ra iga ng arbetet fullt ut. Utbildningar och kommunkontakten a r redan uppra ttad. S.A.N.N och Norrbottens Idrottsfo rbund finns representerade i alla kommunala na tverk och deltar i mo jligaste ma n pa de na tverksmo ten som genomfo rs. S.A.N.N har vid flertalet tillfa llen deltagit i TV, tidningar och radio fo r att kommentera olika nyheter ga llande dopning och kosttillskott. Media a r va ldigt intresserade av fra gan och framfo rallt arbetet med kommunna tverk. Vid de diplomeringar av tra ningsanla ggningar vi haft under a ret har media i na gon form funnits med och rapporterat. Inom ramen fo r konceptet 100% ren ha rdtra ning har gympersonal och gyma gare i sex kommuner utbildats. Den 31/ var 36 st tra ningsanla ggningar och 359 personer diplomerade enligt 100% ren ha rdtra nings koncept. Vi har ocksa deltagit vid event och marknadsfo rt 100% ren ha rdtra ning t ex pa Bodens Hem- och Sko rdedagar och Chinsta vling i Gallerian i Pitea. S.A.N.N finansieras av Statens Folkha lsoinstitut och inga r i det nationella na tverket PRODIS prevention av doping i Sverige. Alla Platsar Allt fler barn i Sverige lever i familjer som a r ekonomiskt utsatta. Dyr utrustning, deltagaravgifter och kostnader fo r att delta i cuper och ta vlingar go r att ma nga familjer tvingas va lja bort idrotten som fritidsintresse. ALLA PLATSAR Syftet med projektet Alla Platsar a r att go ra det mo jligt fo r alla barn att vara med i en idrottsfo rening, oavsett familjens ekonomiska fo rma ga. Fysisk aktivitet och mo jlighet att finnas med i ett socialt sammanhang a r betydelsefullt fo r barns uppva xt. Deltagande ska inte vara en klassfra ga. Projektet arbetar med tre huvudinriktningar: Idéarbete i föreningar - för att hitta modeller att hålla kostnaderna nere Åtta fo reningar har jobbat med fra gan under a ret. Fo reningarna finns pa Bergna set, Hertso n och i Ra nea. Opinionsarbete Att pa verka attityder och go ra ma nniskor medvetna om vilka problem som finns a r en central del i projektet. Da rfo r inga r opinionsarbete som en mycket viktig ingrediens och vi har fa tt bra utrymme i media. Några exempel: - Debattartikeln Alla ska platsa i idrotten publiceras i la nstidningarna i februari. Artikeln skrevs i samarbete med Ra dda Barnen. - Radio Norrbotten bera ttar om projektet i februari La nstidningarna publicerar en insa ndare fra n IFK Ra nea som handlar om att alla ska ha ra d. - Kanotsporten i Norrbotten tar sta llning fo r att alla ska platsa i en debattartikel i september TV 4 go r ett inslag om Alla Platsar, med vinkeln mot utla ningsverksamhet av idrottsutrustning och Sportoteket. - Alla Platsar uppma rksammas under breddidrottsforum, en rikskonferens med temat Idrott hela livet. Vi fick mo jlighet att bera tta om projektet. Även under Riksidrottsmo tet i maj omna mns Alla Platsar som ett gott exempel. - Projektledaren har vid flera tillfa llen tra ffat politiker och kommuntja nstema n fo r att informera om vilka konsekvenser barnfattigdom fa r fo r mo jligheten att vara med i idrotten. Sportotek - utlåningsverksamhet av idrottsutrustning Projektet har haft som ma l att skapa ett Sportotek fo r utla ning av idrotts- och fritidsutrustning under Den arbetsgrupp som bildades har lyckats. Lulea Kommun nappade pa idén och fra n och med 2014 arbetar de fo r att starta ett Sportotek. Fritidsfo rvaltningen i samarbete med Arbetsmarknadsfo rvaltningen och Norrbottens Idrottsfo rbund, har so kt och blivit beviljade interna kommunala folkha lsomedel till satsningen. Alla Platsar:s projektledare Åsa Christensen tillsammas med Per Åström, ordförande i Luleå Kajakklubb som deltar i projektet.

6 10 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Sportis Norr Sportis Norr a r ett spontanidrottsprojekt som pa bo rjades i januari Projektet vill ge barn och ungdomar i a ldern a r, mo jlighet att testa och uppta cka olika idrotter i sitt na romra de. Genom att erbjuda ett smo rga sbord av idrotter a r fo rhoppningen att barnen/ungdomarna ska hitta na gon idrott som de vill fortsa tta med. Verksamheten har bedrivits som en prova-pa -verksamhet, varit gratis utan krav pa anma lan. Via samverkan mellan fo reningar, fritidsklubbar, fritidsga rdar, kommun och skola har projektet samordnat idrottsaktiviteter. I Lulea har Sportis haft verksamhet fem eftermiddagar/ kva llar i veckan fo rdelat pa fem olika skolor. Deltagarna har bland annat kunnat prova pa skateboard, cheer/dans, zumba, breakdance, EFIT, bugg, amerikansk fotboll discgolf, kendo, lacross, handboll, parkour, yukigassen men ocksa mer traditionella idrotter som fotboll, handboll och racketsporter. Sportis Norr i Lulea har under a ret samarbetat med Bjo rkskatans Fritidsga rd. Tillsammans har vi arrangerat flera roliga, lite annorlunda aktiviteter. Under sportlovet bjo d vi in till ett Idrottsmingel, da r 10- till 16-a ringar fick testa olika idrotter under en eftermidag. I april genomfo rdes ett idrottsdisco da r alla fra n 12 a r och uppa t hade mo jlighet att testa pa och se pa olika danser, spela fotboll eller bara umga s med sina kompiar och o sa pa dansgolvet. I november erbjo ds de som ga r i a r 7 och uppa t en grundla ggande idrottsledarutbildning Plattformen. Syftet var att ge unga chansen att utvecklas till idrottsledare och sedan, om de vill, bedriva idrottsverksamhet i Sportis Norrs och fritidsga rdens regi. Deltagarna fick i uppdrag att anordna ett poolparty. Över 60 barn och ungdomar samlades pa Hertso badhus fo r att bada och ta vla i simning, hinderbana och vattenrutschkana. Sportis Norr har tillsammans med Lulea Kommuns projekt VÅGA erbjudit unga att engagera sig som idrottsledare inom Sportis Norr. I Ga llivare anordnas aktiviteter pa Tallbackaomra det tva eftermiddagar i veckan. Även Jokkmokk och Bodens Kommun har visat intresse och fa tt infromation om Sportis Norr. Idrottslyftet Riksidrottsförbundet får 500 miljoner kronor/år för satsningar på att behålla och rekrytera fler medlemmar till idrottsföreningarna. Satsningen, som föregicks av Handslaget är nu inne på sitt sjätte år. Idrottslyftets huvudma l a r Mer och Fler. Huvudinriktningen a r att fa, fra mst inaktiva barn och ungdomar att bo rja idrotta, men a ven att fa fler som idrottar la ngre upp i a ldrarna. Nyrekrytering till la nets idrottsfo reningar a r en av de saker som prioriteras na r vi beslutar om Idrottslyftsprojekt. Arbetet ska utga fra n ett ja msta llt och ja mlikt perspektiv. Alla projektsanso kningar till Idrottslyftet go rs digitalt via klubbens Idrott Onlinesida. Detta underla ttar hanteringen av projektanso kningar och a terrapporter ba de fo r fo reningar och fo rbund. I Sportis får man prova många olika aktiviteter. Idrottslyftsarbetet är uppdelat i fyra prioriterade områden: 1. Behålla ungdomar i föreningsverksamhet vill fo reningen arbeta med fra gor som ro r detta omra de va nder man sig till sitt specialidrottsfo rbund. 2. Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet vill fo reningen arbeta med fra gor som ro r detta omra de i samverkan med andra fo reningar/organisationer/skolor va nder man sig till oss pa Norrbottens Idrottsfo rbund. Om fo reningen hellre arbetar med rekrytering pa egen hand ska man va nda sig till sitt specialidrottsfo rbund. 3. Utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten vill vill fo reningen arbeta med fra gor som ro r detta omra de va nder man sig till SISU Idrottsutbildarna. Vissa mo jligheter kan eventuellt ocksa finnas hos specialidrottsfo rbunden. 4. Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer vill fo reningen arbeta med fra gor som ro r detta omra de va nder man sig till oss pa Norrbottens Idrottsfo rbund. Vissa mo jligheter kan eventuellt ocksa finnas hos specialidrottsfo rbunden. Att rekrytera och behålla fler längre upp i åldrarna är Idrottslyftets mål. Rekrytera med nya grepp - Idrottslyftet är en fin möjlighet för föreningar som vill prova nya grepp för att rekrytera barn och ungdomar till sin verksamhet, säger Michael Fleuron, Idrottslyftshandläggare på Norrbottens Idrottsförbund. NIFs arbetssätt med Idrottslyftet Norrbottens Idrottsfo rbund marknadsfo r mo jligheten att anso ka om Idrottslyftsmedel. Det vanliga a r att fo reningen sja lv har en projektidé och skickar in sin anso kan. Men vi fungerar ocksa som bollplank fo r fo reningarna na r det ga ller rekryteringsprojekt och fo r RFs sto d till anla ggningar och idrottsmiljo er. Fo reningen tar kontakt med oss och beskriver vad de vill go ra eller a stadkomma. Tillsammans utvecklar vi projektidén och slutligen skriver fo reningen en anso kan och skickar in den via klubbens IdrottOnlinesida. I dialogen med fo reningarna fo rso ker vi se till helheten, finns det na gra utbildningsdelar, anla ggningsmo jligheter, har de varit i kontakt med sitt SF och finns det redan na gra projekt iga ng pa den skolan? För Idrottslyftet 2013 har följande medel fördelats: Till rekryteringsomra det: ca kr Till idrottsmiljo er och anla ggningar: kr Reportaget 2013 behandlades ett 50-tal anso kningar. 1,5 miljoner kronor finns i potten. - Vi fo rso ker alltid bedo ma hur pengarna ska go ra ba st nytta. Generellt sett har vi blivit tydligare med att det ma ste finnas ett uttalat rekryteringsma l i projektet. Fo reningen ska ha mo jlighet att ta emot nya barn och ungdomar i verksamheten, sa ger Michael. Beviljade projekt kan se va ldigt olika ut. Pitea Xtremesportfo renings satsning pa PXS Summercamp a r ett exempel. Pa fem platser i Pitea anordnades aktiviteter da r ungdomar under la ttsamma former fick prova pa skateboard, akrobatik pa studsmatta och streetbasket. Fo reningens ma l var att na ut till nya ungdomar med en la ttsam, lekfull idrott da r kamratandan a r central och barn och ungdomar mo ts och inspirerar varandra o ver a ldersgra nser. Michael Fleuron, Idrottslyftshandläggare på Norrbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Årsberättelse 2009 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse 22-24 Bidrag

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

Ordförande har ordet - 2 -

Ordförande har ordet - 2 - Ungdomsledarstipendiet Vision 2010, stipendiater 2008 Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb, Mahmoud Gharib, Sund IF Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse

Läs mer

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin - 1 - Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-23 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-18 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 19-20 Resultaträkning

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

DWELLINGS WHEN GROWING OLDER Habitats for an ageing population. Master s thesis in Architecture

DWELLINGS WHEN GROWING OLDER Habitats for an ageing population. Master s thesis in Architecture DWELLINGS WHEN GROWING OLDER Habitats for an ageing population. Master s thesis in Architecture CARL DAHRÈN Department of Architecture, Architecture and Urban Design CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Gothenburg,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

& RORD !NNA (EDBORG /RDF RANDE F R %3/

& RORD !NNA (EDBORG /RDF RANDE F R %3/ & RORD $E HEML SA I 3VERIGE VAR F MELLAN OCH $ REFTER HAR HEML SHETEN KAT TILL EN H G NIV J MF RT MED M NGA ANDRA L NDER I %UROPA (UR HAR DET BLIVIT S 6ILKA R ORSAKERNA TILL ATT CA SAKNAR BOSTAD I V LF

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17 Kommunstyrelsen 1-17 Kommunstyrelsen sammanträ de 1. Proprieborgen fö r Alingsås Energi Nä t AB 2. Proprieborgen fö r AB Alingsåshem 3. Proprieborgen fö r Fabs AB 4. Organisation fö r projektet "Framtida

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Foto: Stockholms Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2011 MED ÅRSREDOVISNING SISU Idrottsutbildarna Stockholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten

Läs mer

Blekinge Idrottsförbund 2009

Blekinge Idrottsförbund 2009 Blekinge Idrottsförbund 2009 Samla dina försäkringar och få rabatt! Vi hjälper dig gärna. Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/kombirabatt folksam.se/kombirabatt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Omslagsbild:

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2012 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: s B Omslagsbild: Håkan Håkansson, Blekinge Fotbollförbund

Läs mer

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER +OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER $S & RORD 5NDER DE SENASTE DECENNIERNA HAR ANSVARET F R M NGA VIKTIGA

Läs mer

DCC magazine. November 2014

DCC magazine. November 2014 DCC magazine November 2014 På Design & Construction College får du själv vara med och forma din utbildning; en utbildning som ger kunskap, självförtroende och en god förmåga att möta kommande utmaningar.

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

verksamhets- och Förvaltningsberättelse

verksamhets- och Förvaltningsberättelse verksamhets- och Förvaltningsberättelse 12 INNEHÅLL Året som gått... 3 Specialdistriktsförbund i distriktet... 4 Styrelse och uppdrag, personal... 5-6 Vision och värdegrund... 7 Idrotten i samhället...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse

Läs mer