Verksamhetsberättelse. med årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. med årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013

2 2 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet Undertecknad har sedan a rsmo tet den 21 april 2012 haft den stora fo rma nen att sitta som ordfo rande i den gemensamma styrelsen fo r Norrbottens Idrottsfo rbund och SISU Idrottsutbildarna. Mycket arbete har lagts ner pa att konsolidera arbetet inom den nya styrelsen. Det a r en laguppsta llning med bred kompetens som sa kert kommer att kunna utveckla den norrbottniska idrotten ytterligare. Styrelsen har ocksa gemensamt genomfo rt en utbildningsdag och inom styrelsen utsett fo rtroendevalda som har sa rskilda ansvarsomra den. Bland de fra gor som varit ho gaktuella under a ret kan na mnas hur vi skall skapa trygga idrottsmiljo er och fo rebygga kra nkningar och o vergrepp inom idrotten, vilket ocksa media uppma rksammat genom diverse artiklar och TV-program. Kunskapen om vad fo reningsidrotten sta r fo r och vad den ger idag a r inte given. Allt oftare blandas ideella idrottsfo reningar ihop med fo retag. Fo rsta elsen fo r fo reningslivet och dess betydelse fo r samha llet beho ver bevaras och uppgraderas. Ha nsyn bo r tas till fo reningens villkor och idrottens sa rart na r lagar och fo rordningar stiftas och tolkas. Fo r att fo reningsidrotten a n ba ttre ska kunna svara upp mot individens och samha llets ho gt sta llda fo rva ntningar pa en modern idrottsorganisation beho ver vi utvecklas och Svensk Idrott tydliggo ra vad den sta r fo r. Att spana in i framtiden och anpassa verksamheten utifra n behoven hos nutidens ma nniskor a r no dva ndigt fo r att vi ska sta rustade info r framtiden. Kansliarbetet har ocksa formaliserats genom att man tillsatt en lednings-/samordningsgrupp som effektiviserat kansliarbetet. va rdskap fick ma nga och goda vitsord fra n samtliga sta mmodeltagare. Fo r att sta rka idrotten bedriver Norrbottens Idrottsfo rbund olika projekt. Idrotten spelar en viktig roll i samha llet och genom att so ka projektmedel kan vi uto ka va ra samha llsinsatser. Under a ret har fo ljande projekt bedrivits: - Alla platsar - Egenmakt och ledarskap, fler invandrare i fo reningars styrelser - FaR, fysisk aktivitet pa recept - Idrottspartner (har o verga tt till ett socialt fo retag som skall drivas som kooperativ) - S.A.N.N. antidoping - Sportis Norr, spontanidrottsprojekt Medieintresset och synligheten av oss har o kat va sentligt liksom antalet beso kare pa va r hemsida. Behovet av lokalyta i Idrottens Hus har o kat dels pa grund av va ra egna projekt och dels genom o nskema l fra n ett flertal SDF att bli hyresga ster. Efter o verla ggningar med fastighetsa garen Lulea kommun har ett nytt hyresavtal tecknats som inneba r sto rre och a ndama lsenligare lokaler som pa sikt kommer att kunna inneba ra att samarbetet effektiviseras ytterligare till gagn fo r idrottsro relsen i Norrbotten. Slutligen vill jag tacka styrelsen och sa rskilt personalen med distriktidrottschefen Katarina Halvardsson fo r va l genomfo rda insatser fo r den norrbottniska idrotten under det ga ngna a ret. Leif Nordstro m Ordfo rande Norrbottens Idrottsfo rbund Omslagsfoto: Linn Persson Tegelid, Rånebygdens RK. Foto: Martin Thelénius. Mycket arbete under a ret lades ocksa ner pa att planera och genomfo ra Riksidrottsmo tet maj 2013 i Lulea pa Kulturens Hus. Riksidrottsmo tet (RIM) besta r av ba de RFsta mman och SISU-sta mman. Över 500 deltagare och ca 200 delegater fra n samtliga 69 specialidrottsfo rbund genomfo rde riksidrottsmo tet i stra lande va rvinter-fo rsommarva der. Riksidrottsmo tet behandlade ma nga avgo rande och intressanta fra gor da r media givetvis fokuserade pa fra gan om 51%-regeln, dvs om fo reningar a ven fortsa ttningsvis skall beho va inneha en ro stra ttsmajoritet i ett Idrotts AB. Efter ma nga och la nga diskussioner beslutade mo tet att inte ro ra nuvarande regler i RF:s stadgar. Riksidrottsmo tet avslutades i god anda och va rt

3 4 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsfo rbund a r en samlande kraft fo r la nets idrott. Vi sto der fo reningar och fo rbund i den idrottsliga och administrativa vardagen. Ma let a r en sund, stark och va l fungerande idrott da r individen tilla ts att va xa i en trygg miljo. Va r utmaning a r att skapa fo rutsa ttningar fo r fo reningar och fo rbund att blomstra. Vi fo r fram och bevakar idrottens intressen i den allma nna samha llsdebatten och till myndigheter och politiker. Vi a r Riksidrottsfo rbundets regionala organisation med uppdrag att sto dja, fo retra da och leda den norrbottniska idrotten. Idrotten i Norrbotten Norrbottens Idrottsfo rbunds medlemmar a r Specialdistriktsfo rbunden (SDF) med sina respektive fo reningar. 59 av de idrotter som a r anslutna till Riksidrottsfo rbundet har verksamhet i Norrbotten. Flera av SDFen har ett verksamhetsomra de som stra cker sig o ver flera la n, ibland upp till sju distrikt. I Norrbotten finns det 608 fo reningar med 917 sektioner. Händelser i urval Granskning av SDF:s förvaltning och redovisning Årligen genomfo r Norrbottens Idrottsfo rbund en granskning av specialdistriktsfo rbundens verksamhetsbera ttelser inklusive ekonomiredovisning. I enlighet med stadgarna ska NIF o vervaka den idrottsliga och administrativa ordningen inom distriktets fo reningar och granska SDFs fo rvaltnings- och verksamhetsbera ttelser och revisionshandlingar. Inspirationsträff: Idrott handlar om glädje och gemenskap! I samarbete med Ra dda Barnen, projekt Alla Platsar och SISU Idrottsutbildarna genomfo rdes under ho sten en inspirationstra ff med temat Idrott handlar om gla dje och gemenskap! Under kva llen diskuterades bland annat spra kbruk och jargong inom idrotten, hur man ska go ra sa att alla har ra d att idrotta, ja msta lldhet och diskriminering. En soffpanel fick svara pa fra gor kring de nyss na mnda omra dena. Med i soffpanelen fanns Thor Sto ckel, klubbdirekto r i Lulea Hockey, Maria Frisk, Ra dda Barnen, Johan Forsberg, spelare i Lulea Hockey, Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef, Yvonne Sta hlnacke, kommunalra d i Lulea samt Allis Nystro m och Emma Eriksson, spelare Northland Basket. Tra ffen marknadsfo rdes intensivt. Lulea Hockey var ett bra sto d i det arbetet och a ven Northland Basket. Vi delade ut inbjudningar vid deras matcher. Lulea Hockey hja lpte oss att producera en reklamfilm som visades pa kuben i periodpauserna och vi blev intervjuade i Speakers Corner. Intervjun visades pa kuben innan matchstarten. Vi deltog ocksa vid en aktivitet pa ko pcentret Smedjan fo r att marknadsfo ra tra ffen. TV 4 och NSD bevakade inspirationstra ffen och Åsa Christensen, projektledare fo r Alla Platsar fanns med pa Radio Norrbotten dagen efter. Vi fick hjälp av Luleå Hockey att marknadsföra inspirationsträffen vid en av deras hemmamatcher. Ledarcamp Tio unga ledare fra n Norrbotten deltog i Folksams Ledar- Camp, september i Edsa sdalen. Ledarcampen a r ett samarbete mellan Va sterbotten, Va sternorrland och Ja mtland Ha rjedalen. Syftet a r att sta rka unga ledare och ge dem en unik mo jlighet till erfarenhetsutbyte. Totalt deltog 70 personer. Fo rela sningar varvades med gemensamma aktiviter och erfarenhetsutbyte. Deltagarna hade fa tt stipendium fra n Folksam, vilket gjorde helgen kostnadsfri. IdrottOnline Under a ret har utvecklingen av IdrottOnline, svensk idrotts gemensamma verksamhets- och kommunikationssystem, fortsatt. Fokus har legat pa att anpassa och fo renkla befintliga funktioner fo r att fo rba ttra anva ndarva nligheten och tillga ngligheten. Lulea kommun har, som fo rsta kommun i la net, valt att nyttja mo jligheten att ha mta data ur IdrottOnline fo r utbetalning av det kommunala LOK-sto det. Praktiskt inneba r det att fo reningarna i Lulea go r en fullsta ndig na rvaroregistrering av LOK-sto dsbera ttigade aktiviteter, direkt i IdrottOnline. Effekten a r en o kad efterfra gan pa utbildning och support fra n fo reningarna som beho ver la ra sina aktivitetsledare att na rvaroregistrera i IdrottOnline. Överlag har vi under a ret ma rkt av ett o kat intresse och behov av support fra n ba de fo reningar och SDF i Norrbotten na r det ga ller IdrottOnline. SDF-konferens Den a rliga konferensen fo r Specialdistriktsfo rbunden arrangerades i samband med Idrottsforum pa Nordkalotten i Lulea under en helg i oktober. 16 SDF, 18 personer deltog. I a r valde vi att la ta va ra projektledare bera tta om va ra egna utvecklingsprojekt. Handikappidrotten bera ttade kring den utvecklingsresa som de genomfo rt tillsammans med Svenska Handikappidrottsfo rbundet och fo reningarna i la net. Fotboll- och basketbollfo rbundet exemplifierade sitt integrations- och ma ngfaldsarbete och deltagarna fick a ven lyssna pa fo rela sningar kring krishantering och idrottsjuridik. Helgen avslutades med att deltagande SDF fick la mna fo rslag pa inriktning och prioriteringar fo r NIF:s arbete de tva kommande a ren. Riksidrottsmötet maj intogs Lulea av ca 500 av idrottens organisationsledare fra n hela landet, fo r att besluta om svensk idrotts framtid. Riksidrottsmo tet med RF-sta mman och SISUsta mman a r idrottens ho gsta beslutande organ. Under tva a rs tid har en projektgrupp, besta ende av styrelse och personal fra n Norrbottens Idrottsfo rbund och SISU Idrottsutbildarna arbetat tillsammans med en grupp pa rikskansliet fo r att go ra det ba sta RIM na gonsin. Detta lyckades vi med genom ett gediget fo rberedelsearbete och en positiv insta llning fra n alla inblandade. Riksidrottsmo tet a r ett av de sto rsta arrangemang som vi har genomfo rt ha r i Norrbotten och det var ma nga delar som skulle klaffa fo r att ro iland projektet. Som va rddistrikt var vi ansvariga fo r allt runt omkring mo tet, sja lva inneha llet ansvarade RFs centrala kansli fo r. Delar som hotell, logistik, utsta llare, mat, och media skulle sys ihop till en helhet. Det kra vdes ma nga mo ten, telefonsamtal och mail fo r att lyckas. Fo r oss pa distriktet var det ett helt nytt sa tt att arbeta, med andra organisationer, fo retag och ma nniskor i branschen. En nyttig erfarenhet som vi tar med oss i va rt arbete. Uto ver planeringen kring mo tet, fick vi ocksa sa tta ihop ett program fo r de 100 va rdefulla eldsja lar som fick en fantastisk dag i ska rga rden innan de fick ta emot RFs fo rtja nsttecken vid en fin ceremoni i Coop Norrbotten Arena. Efter utdelningen fortsatte kva llen med en stor idrottsfest fo r ba de fo rtja nstteckenmottagare och o vriga deltagare. Ha r bjo ds det pa norrbottniska delikatesser och Leif Nordström, ordförande NIF. underha llning i den ljusa sommarnatten. All personal och styrelse fanns pa plats och jobbade under dagarna och gjorde ett fantastiskt jobb. Vi har fa tt mycket bero m fo r va rt va rdskap och va r fo rma ga att bjuda pa ett riktigt underbart sommarva der.

4 6 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Informationsträffar om LOK-stöd och Idrottslyftet 2014 Efter beslutet pa Riksidrottsmo tet om a ndrade regler fo r LOK-sto d, bjo d Norrbottens Idrottsfo rbund och SISU Idrottsutbildarna in till tra ffar i samtliga 14 kommuner i Norrbotten. Vi informerade om de nya reglerna ga llande ba de LOK-sto d och Idrottslyftet samt utbildade i hur anso kningar ga r till. Tra ffarna genomfo rdes i samarbete med kommunerna i Älvsbyn, Pitea, Lulea, Jokkmokk, Ga llivare, Kiruna, Haparanda, Boden samt via webben. Antidopingverksamheten Norrbottens Idrottsfo rbund ansvarar fo r antidopinginformation, utbildning och ra dgivning till SDF och fo reningar. Vi samordnar distriktets sex dopingkontrollfunktiona rer, som bista r Riksidrottsfo rbundet med lokal kompetens vid genomfo rande av dopingkontroller. Under 2013 har ca 110 personer dopingtestats. Norrbottensidrottsfo rbund fra mjar lokal och regional samverkan och bedriver opinionsbildning. Under 2013 har arbetet till stor del skett inom ramen fo r S.A.N.N-projektet och i samverkan med tra ningsanla ggningar, kommuner, Kommunfo rbundet, Norrbottens La ns Landsting och La nsstyrelsen. La s mer om S.A.N.N. pa sidan 8. Idrottsdialog med kommuntjänstemän och politiker Den 21 februari samlades kommuntja nstema n och politiker till va r a rliga Idrottsdialog pa Folkets Hus i Lulea. Syftet med tra ffen var att diskutera och ha erfarenhetsutbyte kring hur vi tillsammans kan bidra till att utveckla idrotten och temat fo r dagen var Barnra ttsperspektiv inom idrotten. Tillsammans med en representant fra n Ra dda Barnen diskuterades FN s Barnkonvention som ska genomsyra all Reportaget :02 Mötesplatsen mellan idrotten och kommunens politiker och tjänstemän blev en populär tillställning. Många uppskattade att få tycka till. Malin Wennberg och Moa Wennberg fra n Kalix Cheerleading Team kom till mo tet med en fo rva ntansfull och positiv insta llning. - Det a r viktigt att fa tra ffa politiker och tja nstema n. Va r fo rening har bara funnits i tva a r och vi vill ja ttemycket. Nu tar vi chansen att vara med och pa verka. Vi har 70 aktiva och fler sta r pa ko, men vi har sva rt att fa ledare till fler lag just nu. idrottsverksamhet. Med under dagen fanns representanter fra n Pitea, Lulea, Boden, Arvidsjaur, Ga llivare, Kalix, Jokkmokk, Haparanda samt Kommunfo rbundet. Mötesplats mellan föreningar och politiker Nytt fo r 2013 var att SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens Idrottsfo rbund tillsammans med kommunen bjo d in idrottsfo reningar till en dialog med kommuntja nstema n och politiker. Tva kommuner valde att genomfo ra tra ffen. I Kalix deltog ca 50 personer och i Övertornea kom 15. Innan tra ffen hade vi skickat ut en enka t till samtliga idrottsfo reningar i respektive kommun att besvara. Enka ten formulerades tillsammans med kommunen. Enka tsvaren la g sedan till grund fo r hela tra ffen. Svaren analyserades under kva llen och jobbades igenom pa ett konstruktivt vis. Internationellt arbete Det internationella arbete som bedrivs i Norrbottens Idrottsfo rbunds regi a r fo retra desvis samarbetet i Barentsregionen har na gra av de ordinarie Barentskamperna genomfo rts pa olika ha ll i Barentsomra det. Norrbottens Idrottsfo rbund fungerar som en sammanha llande la nk fo r va ra Specialdistriktsfo rbund na r det ga ller Barentskamper och andra aktiviteter som genomfo rs. SDF kan so ka bidrag hos NIF fo r att genomfo ra Barentskamper. Nytt fo r 2013 a r att vi har organiserat Barents kontaktutskott, med representanter fra n Finland, Norge, Sverige och Ryssland pa nytt sa tt och anva nder oss numera av namnet Barents Sports Committe. Kommittén har tra ffats fyra ga nger under a ret, i Rovaniemi, Lulea och Ivalo. I augusti genomfo rdes Barents Summer Games fo r fo rsta ga ngen, och premia rstad blev Lulea. Detta fo rsta BSG lockade fyra idrotter, fotboll, handikappidrott, styrkelyft och tennis. Kalixpolitiker prioriterade idrotten Malin Wennberg och Moa Wennberg. Till mo tet kom na rmare 50 personer, varav 10 politiker fra n na mnder och kommunfullma ktige. Fritids- och Kulturchefen Karl-Go ran Lindba ck fanns pa plats tillsammans med Catarina To rqvist som a r ny pa tja nsten som fo reningsstrateg i Kalix Kommun. Idrottsfra gorna a r bekanta eftersom hon tidigare jobbade som na mndsekreterare. - Alla tra ffar med fo reningarna a r betydelsefulla. Vi beho ver veta om fo reningarna tycker att vi prioriterar ra tt saker. Att vi a r pa ra tt va g, sa ger hon. Info r mo tet hade Norrbottens Idrottsfo rbund skickat ut en enka t till fo reningarna i Kalix. Resultatet redovisades under kva llen och med det som utga ngspunkt jobbade Barents Games samlar idrotter till kamp Tidigare genomfördes Barentskamper i en rad olika idrotter, alla vid olika tidpunkter och på olika platser. Barents Games samlar flera idrotter till gemensamma spel. Förhoppningen är att arrangemanget ska bli större och attraktivare. Lulea och Norrbotten arrangerade tidernas fo rsta Barents Summergames, 9-11 augusti idrottare fra n Sverige, Norge, Finland och Ryssland samlades fo r att go ra upp om medaljer i fyra olika idrotter. - Tennis, fotboll, styrkelyft och handikappidrott (boccia) var med fo rsta a ret. Va r ambition a r fler idrotter ska vilja vara med, sa ger Michael Fleuron pa Norrbottens Idrottsfo rbund. Udda a r genomfo rs sommarspel och ja mna a r vinterspel. De fyra la nderna som inga r i Barentssamarbetet turas om att arrangera. man vidare i mindre grupper fo r att hitta utvecklings- och samverkansmo jligheter. - Idrotten i Kalix fungerar bra, men det kan ju alltid bli ba ttre, sa ger Malin och Moa. Britt-Inger Nordstro m, ordfo rande i Fritids- och Kulturna mnden gla ds o ver att fo reningarna o ver lag ger kommunens insatser gott betyg. Hon pratar varmt och engagerat om idrottens positiva effekter. - Idrotten a r en viktig kugge i kommunens utveckling. Vi som politiker har till uppgift att skapa fo rutsa ttningar, sa ger Britt-Inger. Hon framha ller att fo reningarna a r oerho rt betydelsefulla. Att delta i idrotten ger vidgade vyer och kunskap om omva rlden. - Idrotten ger sa mycket. Man blir en del i en gemenskap. Det skapar trygghet. Har barn och ungdomar na got att go ra pa sin fritid spa rar de inte ur. - Na r vi fa r sammansta llningen fra n kva llens diskussioner sa ska vi jobba fo r att det ska bli a nnu ba ttre. Vi vet att fo reningarna har det tufft, att de ga r pa kna na. Tillsammans kan vi se vad vi kan go ra fo r att fortsa tta utvecklas, sa ger Britt-Inger. Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef och Britt-Inger Nordström, Kalix kommun. Reportaget - Barents Games a r en fantastisk mo jlighet fo r internationellt utbyte, ba de sportsligt och kulturellt fo r ungdomar mellan a r.

5 8 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Projektkontor Genom Projektkontoret har vi under 2013 arbetat internt med projektutveckling, projektledning och projektfinansiering. Externt har vi erbjudit sto d till idrottsfo reningar och specialdistriktsfo rbund med utbildning, informationsinsatser, omva rldsbevakning, hja lp att hitta finansia rer och va gledning i att skriva anso kan och leda projekt. Genom satsningen pa ett Projektkontor som pa bo rjades 2011 har vi under a ren sta rkt idrottens position i det regionala utvecklingsarbetet. Vi har medverkat i dialoger kring landsbygdsutveckling, tillva xtfra gor och framtagning av den regionala utvecklingsstrategin. Kopplat till utvecklingsfra gor och projektfinansiering har vi representerat och lyft norrbottnisk idrott pa lokal, regional, nationell och internationell niva. Våra projekt FaR (Fysisk aktivitet på Recept) Projektet sker i samverkan med Norrbottens La ns Landsting. Va rt uppdrag a r att utbilda och rekrytera idrottsfo reningar och andra friskva rdsakto rer som kan ta emot patienter som fa tt ett recept pa motion, som ett komplement eller ista llet fo r medicinering. Vi har anordnat FaR ledarutbildningar i Kiruna och i Lulea och genomfo rt tra ffar i flera kommuner da r friskva rden och sjukva rden tra ffats fo r att sta rka sitt samarbete. Vi sammansta ller a ven aktivitetsutbudet i varje kommun sa att personal inom va rden la tt kan ha nvisa patienter till aktiviteter. Projektet arbetar för fler personer med utländsk bakgrund till den norrbottniska idrotten. Egenmakt och ledarskap i idrottsrörelsen Projektet har till syfte att skapa la ngsiktiga och effektiva metoder, med sto d av idrottsro relsen, fo r att o verbrygga integrering av nyanla nda tredjelandsmedborgare i Norrbottens la n. Projektet lo per till och med och har beviljats finansiering genom Europeiska Integrationsfonden, medfinansia rer a r Lulea Kommun och Norrbottens La ns Landsting. Idrottspartner Idrottspartner a r en arbetsintegrerad social verksamhet fo r ungdomar, som genom utbildning och handledning ges verktyg att arbeta med att erbjuda tja nster till fo reningar och fo rbund avslutas projektet och o verga r till ordinarie verksamhet inom ett frista ende socialt arbetsintegrerat kooperativ. La s mer pa Antidopingprojektet S.A.N.N Projektet Samverkan Antidoping Na tverk Norrbotten (S.A.N.N) startade Genom att fa olika samha llsakto rer att samverka o kar effekten i kampen mot doping. Kommun, landsting, polis, tull, la nsstyrelse, gym och den av RF anslutna idrotten tja nar alla pa att samordna resurserna. S.A.N.N 2013 har handlat va ldigt mycket om att fo rankra dopningsarbete i va ra olika kommunna tverk samtidigt som vi har fortsatt utbilda nyckelgrupper. Vi har fokuserat pa utbildningar i fo rela snings- och kursform och da r har skolan och fo rsvarsmakten varit viktiga ma lgrupper. Fo rela sningar har genomfo rts i stora delar av Norrbotten men a ven pa andra sta llen i Sverige. Fo rela sningen som har framfo rts har namnet Är du sa ker pa att du inte a r dopad? En fo rela sning om dopningsmedel och kosttillskott. Vidare har vi anordnat en stor antidopingkonferens i Lulea med huvudma lgrupp polis, kriminalva rd, fo rsvarsmakten och tullen. Även SISU-personal i Norr- och Va sterbotten har utbildats samt elevha lsa och socialtja nst. Under 2013 har vi haft na tverksmo ten med PRODIS i Stockholm och i Lulea. Fo rutom dessa mo ten sa har PRO- DIS ocksa anordnat en uppma rksamhetvecka under v. 41 da r alla tra ningsanla ggningar knutna till 100% ren Ha rdtra ning uppma rksammade dopningsfra gan pa sina anla ggningar genom marknadsfo ringsmaterial och happenings och ta vlingar. Under 2013 har vi arbetat med spridningen av Lulea modellen till fler kommuner. Modellen a r ett framga ngsrikt koncept da r lokala na tverk mot doping startas upp i kommunerna. Starten initieras av Norrbottens Idrottsfo rbund och drivs sedan av kommunens drog- och alkoholsamordnare eller na gon med liknande funktion. Med i na tverket finns tra ningsanla ggningarna, polisen och idrotten. Idag finns och bedrivs na tverk i fo ljande kommuner i la net: Lulea, Pitea, Arjeplog, Kiruna och Kalix. I exempelvis Boden har arbetet med Lulea modellen pa bo rjats och da r sta r man i startgroparna fo r att ko ra iga ng arbetet fullt ut. Utbildningar och kommunkontakten a r redan uppra ttad. S.A.N.N och Norrbottens Idrottsfo rbund finns representerade i alla kommunala na tverk och deltar i mo jligaste ma n pa de na tverksmo ten som genomfo rs. S.A.N.N har vid flertalet tillfa llen deltagit i TV, tidningar och radio fo r att kommentera olika nyheter ga llande dopning och kosttillskott. Media a r va ldigt intresserade av fra gan och framfo rallt arbetet med kommunna tverk. Vid de diplomeringar av tra ningsanla ggningar vi haft under a ret har media i na gon form funnits med och rapporterat. Inom ramen fo r konceptet 100% ren ha rdtra ning har gympersonal och gyma gare i sex kommuner utbildats. Den 31/ var 36 st tra ningsanla ggningar och 359 personer diplomerade enligt 100% ren ha rdtra nings koncept. Vi har ocksa deltagit vid event och marknadsfo rt 100% ren ha rdtra ning t ex pa Bodens Hem- och Sko rdedagar och Chinsta vling i Gallerian i Pitea. S.A.N.N finansieras av Statens Folkha lsoinstitut och inga r i det nationella na tverket PRODIS prevention av doping i Sverige. Alla Platsar Allt fler barn i Sverige lever i familjer som a r ekonomiskt utsatta. Dyr utrustning, deltagaravgifter och kostnader fo r att delta i cuper och ta vlingar go r att ma nga familjer tvingas va lja bort idrotten som fritidsintresse. ALLA PLATSAR Syftet med projektet Alla Platsar a r att go ra det mo jligt fo r alla barn att vara med i en idrottsfo rening, oavsett familjens ekonomiska fo rma ga. Fysisk aktivitet och mo jlighet att finnas med i ett socialt sammanhang a r betydelsefullt fo r barns uppva xt. Deltagande ska inte vara en klassfra ga. Projektet arbetar med tre huvudinriktningar: Idéarbete i föreningar - för att hitta modeller att hålla kostnaderna nere Åtta fo reningar har jobbat med fra gan under a ret. Fo reningarna finns pa Bergna set, Hertso n och i Ra nea. Opinionsarbete Att pa verka attityder och go ra ma nniskor medvetna om vilka problem som finns a r en central del i projektet. Da rfo r inga r opinionsarbete som en mycket viktig ingrediens och vi har fa tt bra utrymme i media. Några exempel: - Debattartikeln Alla ska platsa i idrotten publiceras i la nstidningarna i februari. Artikeln skrevs i samarbete med Ra dda Barnen. - Radio Norrbotten bera ttar om projektet i februari La nstidningarna publicerar en insa ndare fra n IFK Ra nea som handlar om att alla ska ha ra d. - Kanotsporten i Norrbotten tar sta llning fo r att alla ska platsa i en debattartikel i september TV 4 go r ett inslag om Alla Platsar, med vinkeln mot utla ningsverksamhet av idrottsutrustning och Sportoteket. - Alla Platsar uppma rksammas under breddidrottsforum, en rikskonferens med temat Idrott hela livet. Vi fick mo jlighet att bera tta om projektet. Även under Riksidrottsmo tet i maj omna mns Alla Platsar som ett gott exempel. - Projektledaren har vid flera tillfa llen tra ffat politiker och kommuntja nstema n fo r att informera om vilka konsekvenser barnfattigdom fa r fo r mo jligheten att vara med i idrotten. Sportotek - utlåningsverksamhet av idrottsutrustning Projektet har haft som ma l att skapa ett Sportotek fo r utla ning av idrotts- och fritidsutrustning under Den arbetsgrupp som bildades har lyckats. Lulea Kommun nappade pa idén och fra n och med 2014 arbetar de fo r att starta ett Sportotek. Fritidsfo rvaltningen i samarbete med Arbetsmarknadsfo rvaltningen och Norrbottens Idrottsfo rbund, har so kt och blivit beviljade interna kommunala folkha lsomedel till satsningen. Alla Platsar:s projektledare Åsa Christensen tillsammas med Per Åström, ordförande i Luleå Kajakklubb som deltar i projektet.

6 10 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Sportis Norr Sportis Norr a r ett spontanidrottsprojekt som pa bo rjades i januari Projektet vill ge barn och ungdomar i a ldern a r, mo jlighet att testa och uppta cka olika idrotter i sitt na romra de. Genom att erbjuda ett smo rga sbord av idrotter a r fo rhoppningen att barnen/ungdomarna ska hitta na gon idrott som de vill fortsa tta med. Verksamheten har bedrivits som en prova-pa -verksamhet, varit gratis utan krav pa anma lan. Via samverkan mellan fo reningar, fritidsklubbar, fritidsga rdar, kommun och skola har projektet samordnat idrottsaktiviteter. I Lulea har Sportis haft verksamhet fem eftermiddagar/ kva llar i veckan fo rdelat pa fem olika skolor. Deltagarna har bland annat kunnat prova pa skateboard, cheer/dans, zumba, breakdance, EFIT, bugg, amerikansk fotboll discgolf, kendo, lacross, handboll, parkour, yukigassen men ocksa mer traditionella idrotter som fotboll, handboll och racketsporter. Sportis Norr i Lulea har under a ret samarbetat med Bjo rkskatans Fritidsga rd. Tillsammans har vi arrangerat flera roliga, lite annorlunda aktiviteter. Under sportlovet bjo d vi in till ett Idrottsmingel, da r 10- till 16-a ringar fick testa olika idrotter under en eftermidag. I april genomfo rdes ett idrottsdisco da r alla fra n 12 a r och uppa t hade mo jlighet att testa pa och se pa olika danser, spela fotboll eller bara umga s med sina kompiar och o sa pa dansgolvet. I november erbjo ds de som ga r i a r 7 och uppa t en grundla ggande idrottsledarutbildning Plattformen. Syftet var att ge unga chansen att utvecklas till idrottsledare och sedan, om de vill, bedriva idrottsverksamhet i Sportis Norrs och fritidsga rdens regi. Deltagarna fick i uppdrag att anordna ett poolparty. Över 60 barn och ungdomar samlades pa Hertso badhus fo r att bada och ta vla i simning, hinderbana och vattenrutschkana. Sportis Norr har tillsammans med Lulea Kommuns projekt VÅGA erbjudit unga att engagera sig som idrottsledare inom Sportis Norr. I Ga llivare anordnas aktiviteter pa Tallbackaomra det tva eftermiddagar i veckan. Även Jokkmokk och Bodens Kommun har visat intresse och fa tt infromation om Sportis Norr. Idrottslyftet Riksidrottsförbundet får 500 miljoner kronor/år för satsningar på att behålla och rekrytera fler medlemmar till idrottsföreningarna. Satsningen, som föregicks av Handslaget är nu inne på sitt sjätte år. Idrottslyftets huvudma l a r Mer och Fler. Huvudinriktningen a r att fa, fra mst inaktiva barn och ungdomar att bo rja idrotta, men a ven att fa fler som idrottar la ngre upp i a ldrarna. Nyrekrytering till la nets idrottsfo reningar a r en av de saker som prioriteras na r vi beslutar om Idrottslyftsprojekt. Arbetet ska utga fra n ett ja msta llt och ja mlikt perspektiv. Alla projektsanso kningar till Idrottslyftet go rs digitalt via klubbens Idrott Onlinesida. Detta underla ttar hanteringen av projektanso kningar och a terrapporter ba de fo r fo reningar och fo rbund. I Sportis får man prova många olika aktiviteter. Idrottslyftsarbetet är uppdelat i fyra prioriterade områden: 1. Behålla ungdomar i föreningsverksamhet vill fo reningen arbeta med fra gor som ro r detta omra de va nder man sig till sitt specialidrottsfo rbund. 2. Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet vill fo reningen arbeta med fra gor som ro r detta omra de i samverkan med andra fo reningar/organisationer/skolor va nder man sig till oss pa Norrbottens Idrottsfo rbund. Om fo reningen hellre arbetar med rekrytering pa egen hand ska man va nda sig till sitt specialidrottsfo rbund. 3. Utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten vill vill fo reningen arbeta med fra gor som ro r detta omra de va nder man sig till SISU Idrottsutbildarna. Vissa mo jligheter kan eventuellt ocksa finnas hos specialidrottsfo rbunden. 4. Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer vill fo reningen arbeta med fra gor som ro r detta omra de va nder man sig till oss pa Norrbottens Idrottsfo rbund. Vissa mo jligheter kan eventuellt ocksa finnas hos specialidrottsfo rbunden. Att rekrytera och behålla fler längre upp i åldrarna är Idrottslyftets mål. Rekrytera med nya grepp - Idrottslyftet är en fin möjlighet för föreningar som vill prova nya grepp för att rekrytera barn och ungdomar till sin verksamhet, säger Michael Fleuron, Idrottslyftshandläggare på Norrbottens Idrottsförbund. NIFs arbetssätt med Idrottslyftet Norrbottens Idrottsfo rbund marknadsfo r mo jligheten att anso ka om Idrottslyftsmedel. Det vanliga a r att fo reningen sja lv har en projektidé och skickar in sin anso kan. Men vi fungerar ocksa som bollplank fo r fo reningarna na r det ga ller rekryteringsprojekt och fo r RFs sto d till anla ggningar och idrottsmiljo er. Fo reningen tar kontakt med oss och beskriver vad de vill go ra eller a stadkomma. Tillsammans utvecklar vi projektidén och slutligen skriver fo reningen en anso kan och skickar in den via klubbens IdrottOnlinesida. I dialogen med fo reningarna fo rso ker vi se till helheten, finns det na gra utbildningsdelar, anla ggningsmo jligheter, har de varit i kontakt med sitt SF och finns det redan na gra projekt iga ng pa den skolan? För Idrottslyftet 2013 har följande medel fördelats: Till rekryteringsomra det: ca kr Till idrottsmiljo er och anla ggningar: kr Reportaget 2013 behandlades ett 50-tal anso kningar. 1,5 miljoner kronor finns i potten. - Vi fo rso ker alltid bedo ma hur pengarna ska go ra ba st nytta. Generellt sett har vi blivit tydligare med att det ma ste finnas ett uttalat rekryteringsma l i projektet. Fo reningen ska ha mo jlighet att ta emot nya barn och ungdomar i verksamheten, sa ger Michael. Beviljade projekt kan se va ldigt olika ut. Pitea Xtremesportfo renings satsning pa PXS Summercamp a r ett exempel. Pa fem platser i Pitea anordnades aktiviteter da r ungdomar under la ttsamma former fick prova pa skateboard, akrobatik pa studsmatta och streetbasket. Fo reningens ma l var att na ut till nya ungdomar med en la ttsam, lekfull idrott da r kamratandan a r central och barn och ungdomar mo ts och inspirerar varandra o ver a ldersgra nser. Michael Fleuron, Idrottslyftshandläggare på Norrbottens Idrottsförbund.

7 12 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Norrbottens Idrottsgala personer hade kommit till Pite Havsbad fo r att hylla la nets idrottare, ledare och fo reningar. Idrottsgalans sista pris gick till Ingela Lundba ck, Lulea Pingis. Hon utna mndes till Årets Kvinnliga Idrottare fo r sina insatser vid Paralympics i London da r hon tog tva medaljer. I sitt tacktal visade hon sin gla dje o ver att handikappidrotten nu lyfts fram pa allvar. Rullstolstennisspelaren Peter Vikstro m belo nades med priset fo r Årets Prestation och till Årets Eldsja l utsa gs Erik Bergsten fra n Älvsby Handikappades Motionsidrottsfo rening. Storslam fo r handikappidrotten. Utmärkelser Norrbottens Idrottsfo rbunds utma rkelser kan tilldelas specialdistriktsfo rbund, fo reningar och idrottsledare inom distriktet. Ett aktivt idrottsledarskap som varit till gagn fo r norrbottnisk och svensk idrott ligger till grund fo r utma rkelsen. Fo rslagsra tt har DF-styrelse, SDF-styrelse samt fo reningsstyrelse. Förtjänstdiplom Eija Rousu Zigmunds Janson Birger Grahn Ulla Ahlba ck Carina Olivesten Förtjänstmedalj i silver Carina Olivesten Anders Lantto Ma rten Larsson Erik Lindstro m Folke Nilsson Kiruna Sportklubb Kiruna Sportklubb Älvsby IF Stora Ledarmärket 548 Ma rten Larsson 549 Lars-Ola Sa rkimukka Kiruna Sportklubb Förtjänstmedalj i guld Gunnar Andersson Cenneth Lo f Standar Östen Nilsson Roland Jansson Gunnar Englund Sture Norén Älvsby IF Älvsby IF Älvsby IF Älvsby IF Stipendier Norrbottens Idrottsfo rbund fo rvaltar/administrerar ett flertal stipendier. Nedan visar vi utdelade stipendier Stipendier utdelade 2013: MAX AB:s Idrottsstipendium Ulrik Nordberg, Bergna sets AIK skidorientering Landstingets Idrottsledarstipendium Per Åstro m, Lulea Kajakklubb kanot Landstingets Idrottsstipendium Daniel Stedling, Lulea Alpina Guldklubbens Ungdomsstipendium Isabel Salén, OK Renen orientering Guldklubbens Ledarstipendium Camilla Sundqvist, Bodens Friidrott Swedbanks Ungdomsstipendium Isabel Salén, OK Renen orientering Swedbanks Ledarstipendium Jens Sikstro m, Hertso skolans IF skolidrott NSD-medaljen Sofia Mattsson, brottning Årets idrott Ridsport Ester och Edwin Ljungbergs stiftelse Ebba Sjo dén, Norrskenets Rid & Ko rsa llskap ridsport Årets Kvinnliga Idrottare Ingela Lundba ck, Lulea Pingisfo rening Årets Eldsjäl Erik Bergsten, Älvsby HMK, handikappidrott Årets Idrottsjunior Sofia Henriksson, Stro mna s GIF, la ngskidor Årets prestation Peter Vikstro m, Pitea Tennisklubb Årets lag Lulea Hockey elitlag Årets Förening Överkalix IF Årets manliga idrottare Petter Na rsa, Moskosels SK, skotercross Årets ledare Roger Ro nnberg, Lulea Hockey Årets Idrottskommun Lulea kommun Årets fairplay pris Postumt till Viktor Bra nnstro m, Pitea IF, fotboll Årets Max-stipendiat: Ulrik Nordberg, Bergnäsets AIK.

8 14 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Styrelse och personal Styrelse Efter valen vid a rssta mman 2012 fick styrelsen fo ljande sammansa ttning: Leif Nordstro m Carina Winsa Ma rten Stro m Kicki Blomkvist Monica Sahlin PO Persson Maud Wikstro m Rickard Lindstro m Eiie Mikaelsson Ordfo rande Vice ordfo rande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Katarina Halvardsson Distriktsidrottschef, fo redragande Elisabeth Johansson Personalrepresentant Olle Stro mba ck Hedersledamot Verkställande utskott Leif Nordstro m, Carina Winsa, Katarina Halvardsson och Karin Wennstro m. Valberedning Malte Olsson Siv Tja rner Ulf Bostro m Revisorer Anders Westman Hans Öyistila Sol-Britt Hertting Birger Sjo berg Sammankallande Auktoriserad, KPMG Auktoriserad suppleant, KPMG Lekmannarevisor Lekmannarevisor, suppleant Personal & organisation Norrbottens Idrottsfo rbund har 2013 haft 13 ansta llda. Fo r en tja nst utgick ansta llningssto d, en tja nstledig och 6,5 av tja nsterna a r projektfinansierade. Katarina Halvardsson Erik Fridesjo Michael Fleuron Jonas Na slund Anders Vikberg Sara Lindfors Helena Blomkvist Helena Lindvall Josephine Ekstrand Johan Öhman Allan Johansson Frida Carlander Fredrik Wikstro m Peter Sundstro m Distriktsidrottschef (Ansta lld av SISU Idrottsutbildarna Riks) Vaktma steriservice Idrottslyftet, anla ggningsfra gor, Barentssamarbete Projektkontoret Ekonomi Projektledare FaR, folkha lsoarbete IdrottOnline Projektkontoret (tja nstledig) Projektledare S.A.N.N. Projektledare S.A.N.N. Projektledare Idrottspartner Idrottspartner Idrottspartner Idrottspartner Samverkan med SISU Idrottsutbildarna Sedan na gra a r tillbaka samverkar Norrbottens Idrottsfo rbund med SISU Idrottsutbildarna genom en samordnad kansliorganisation. Katarina Halvardsson a r chef fo r ba da organisationerna och det gemensamma kansliet. Detta inneba r att personal kan nyttjas flexibelt, allt fo r att ge idrotten i Norrbotten sa god service som mo jligt. Idrottens Hus Tolv idrottsorganisationer sitter tillsammans i Idrottens Hus i Lulea. I huset finns fo rutom na rheten till andra organisationer bland annat tillga ng till modern teknik, en fast lina mot INA (Idrottens na tverk), anslutning till centrala databaser, Internet och e-post, telefonva xel, posthantering, kopieringsservice och support pa ha rd- och programvara. I maj var en utbyggnad av lokalerna pa Idrottens Hus klar som gjorde att fler fo rbund och fo reningar kom in under samma tak. Fo ljande organisationer sitter idag tillsammans i Idrottens Hus: Lulea Motorsa llskap, Norrbottens Ishockeyfo rbund, Norrbottens Fotbollfo rbund, Norrbottens Handikappidrottsfo rbund, Norrbottens Ridsportfo rbund, Norrbottens Innebandyfo rbund, Norrbottens Friidrottsfo rbund, Ho ken Basket, IBK Lulea, Korpen Lulea, SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens Idrottsfo rbund. Representation/deltagande i nätverk La nssamra dsgruppen fo r alkohol och drogfra gor: NIF finns representerat i den av La nsstyrelsen ledda gruppen fo r ett aktivt arbete mot alkohol och droger i samha llet. Antidopingnätverket i Luleå: NIF finns representerat i Lulea Kommuns na tverk mot doping tillsammans med privata gda gym, Landsting, polis, gymnasieskolan och kommun. Folkhälsa: Arbetsgrupp med Landstinget kring FaR - fysisk aktivitet pa recept. Civila Samhället, Luleå: NIF, La nsstyrelsen, IOGT/NTO, Ra dda Barnen, Ro da Korset, Fo ra ldrafo reningen mot narkotika, Svenska Kyrkan. PRODIS, Sverige: NIF, Stockholm fo rebygger alkohol och droger STAD, La nsstyrelsen i Kronoberg, Kalmar Kommun, Malmo Stad, Dopingjouren, Rikskriminalpolisen, Folkha lsoinstitutet. Nätverket fo r den sociala ekonomin: NIF, Coompanion, Svenska Kyrkan, sociala fo retag, studiefo rbunden m fl. Folksams Idrottskommitté: Arbetsgrupp, fo r att planera fo rsa kringsinformation till idrotten och Ledarcampen fo r unga ledare. Styrelsens medlemmar har dessutom representerat vid ett antal fo reningsjubileum, RF/SISU Riks ordfo randekonferens och Riksidrottsmo tet i Lulea. Finansiering Norrbottens Idrottsfo rbunds verksamhet finansieras genom anslag fra n staten, Norrbottens La ns Landsting och genom olika typer av projektmedel. Det statliga sto det kanaliseras via Riksidrottsfo rbundet ut till distriktidrottsfo rbunden. Vi ser med oro pa hur sto det fra n stat och landsting till Sveriges sto rsta folkro relse urholkats i va rde genom a ren. Uppgiften att jobba fo r en fo rba ttrad folkha lsa och med va rderingsfra gor fo r en sund och utvecklande idrott ser vi som ett viktigt bidrag till samha llsutvecklingen. Vi skulle o nska att va ra bidragsgivare i a n ho gre grad ser att en psykiskt och fysiskt va lma ende befolkning a r en samha llsekonomisk vinst. Hälsans Dag: Arbetsgrupp fo r att fa allma nheten att promenera alternativt cykla en slinga och pro va pa olika aktiviteter i Lulea. Boden i Ro relse: Arbetsgrupp, fo r att planera och genomfo ra friskva rdsdagen Boden i Ro relse. Leif Nordström, Katarina Halvardsson och Carina Winsa. Allas ansvar Luleå: Ett drogfo rebyggande na tverk da r representanter fra n NIF, Lulea Kommun, Polisen, Svenska Kyrkan, Ro da Korset, RFHL, Brottsofferjouren, Ung i Lulea, skolan, IOGT och Landstinget inga r.

9 16 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer Under 2013 hade NIF kr att fördela i anläggningsstöd i Norrbotten. För att vi ska bevilja stöd krävs medfinansiering från annat håll. Det har lett till nya anläggningar i Norrbotten för kr. Anso kningar ur RFs sto d till anla ggningar och idrottsmiljo er har behandlats av en regional handla ggningsgrupp besta ende av representanter fra n Norrbottens-, Va sterbottens-, Va sternorrlands- och Ja mtland Ha rjedalens Idrottsfo rbund under ledning av RFs ansvarige handla ggare Lars Allert. Lars Allert, som gick i pension, ersattes i oktober 2013 av Ulf Bjo ns som var RFs representant fram till a rsskiftet. Projekt som har fa tt anla ggningssto d under 2013: Förening Kommun Objekt Bidrag Total kostnad Hemmingsmarks SK Pitea Multiarena Pitea IF Pitea Multifunktionell friidrottshall Öjeby IF Pitea Omkla dningsbyggnad Gotis Ra nea BK Lulea Ny brottarlokal OK Renen Lulea Orienteringskartor Älvsby IF OK Älvsbyn Orienteringskartor Älvsby Motorsa llskap Älvsbyn Energi och miljo projekt Älvsbygymnasterna Älvsbyn Parcouranla ggning Bergna sets AIK Lulea Energia tga rd - fja rrva rme Haparanda SKT Haparanda Bordtennisbord Lulea Kanotpolofo rening Lulea Kanotpoloanla ggning Lulea Tennisklubb Lulea Padeltennisbanor Avans SK Lulea Mobilt utomhusgolv Vuollerims Motorfo rening Jokkmokk Ökad tillga nglighet Summa bidrag Total byggkostnad Statligt lokalt aktivitetsstöd 2012 betalades det ut kronor i statligt lokalt aktivitetsstöd till totalt 349 föreningar i Norrbotten. Antalet sammankomster var st med deltagartillfällen. Anledningen till att vi har valt att redovisa 2012 a rs siffror i 2013 a rs verksamhetsbera ttelse a r att LOK-sto det fo r andra halva ret 2013 redovisas in fo rst i mitten pa februari Statligt lokalt aktivitetsstöd per kommun Kommun Sammankomster Deltagartillfällen Summa kronor Arjeplog Arvidsjaur Boden Ga llivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Lulea Pajala Pitea Älvsbyn Överkalix Övertornea Topplista idrotter Sammankomster Deltagartillfällen Fotboll Ridsport Ishockey Basket Innebandy Skidor Handboll Gymnastik Friidrott Konsta kning Topplista föreningar Sammankomster Deltagartillfällen Lulea Ridklubb Sunderby Sportklubb Lira Bollklubb Pitea Idrottsfo rening Malmbergets AIF Kiruna Ridklubb Pitea Ridklubb Lulea Hockeyfo rening Notvikens Idrottsklubb Kiruna Fotbollsfo rening

10 18 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Årsredovisning för Norrbottens Idrottsförbund Styrelsen för Norrbottens Idrottsförbund org.nr lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Fo rbundet ska som Riksidrottsfo rbundets (RF) distriktorganisation och samlade organ fo r idrotten i Norrbottens la n arbeta med gemensamma angela genheter fo r den norrbottniska idrotten utifra n Riksidrottsfo rbundets anvisningar. Under verksamhetsa ret har verksamhet genomfo rts i enlighet med a rsmo tets faststa llda ma ldokument och verksamhetsplan fo r a ret Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Genomfo rd verksamhet redovisas i verksamhetsbera ttelse fo r Norrbottens Idrottsfo rbund har va l fo ljt sin verksamhetsplan och genomfo rt planerad verksamhet. Medlemmar Fo rbundets medlemmar a r 917 sektionsfo reningar samt 17 registrerade korpfo reningar genom 59 olika Specialdistriktsidrottsfo rbund (SDF). Resultat och ställning Nettoomsa ttning Offentligra ttsliga bidrag Verksamhetens resultat Eget Kapital Antal ansta lld FRAMTIDA UTVECKLING Verksamhetsinriktning Vid a rsmo tet 2012 beslutades om Norrbottens Idrottsfo rbunds verksamhetsinriktning fo r Verksamhetsinriktningen beskriver organisationens uppdrag, ledstja rnor och la ngsiktiga ma l. Den inneha ller ocksa en ekonomisk plan som utgo r grunden fo r de a rliga verksamhetsplanerna och budgeterna. Vid Riksidrottsmo tet 2011 beslutades om att tydliggo ra distriktidrottsfo rbundens roll och uppdrag. Ett av syftena var att sta rka banden mellan Riksidrottsfo rbundet och distriktidrottsfo rbunden. Samtliga 21 distriktidrottsfo rbund i landet ska erbjuda samma basservice och sto d till fo reningar och fo rbund. Basverksamheten kan sedan kompletteras med regionsspecifik verksamhet. I framtiden kan distrikten komma att samverka kring olika typer av specialistkompetens. I praktiken innebar beslutet att Norrbottens Idrottsfo rbund har utga tt fra n Riksidrottsfo rbundets verksamhetsinriktning och ma ldokument vid verksamhetsplaneringen. Vi har i verksamhetsinriktningen o kat fokus pa idrottspolitiskt arbete, o kat sto d och anla ggningstillga ng fo r den lokala idrotten samt arbete med idrottens va rdegrundsfra gor. I framtiden blir den regionala finansieringen allt viktigare fo r att vi fortsatt ska kunna vara ett gott sto d till idrotten i la net. Ofo ra ndrade bidrag fra n Riksidrottsfo rbundet inneba r, med ha nsyn till kostnadso kningar, i praktiken en neddragning. Det finns tydliga signaler om att bidraget fra n RF i framtiden kommer att minska ytterligare. Va r personals fo rma ga att skapa engagemang, se nya va gar fo r utveckling och lyssna till fo reningens behov a r en framga ngsfaktor fo r den framtida utvecklingen. Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen fo resla r att till fo rfogande sta ende resultat. Årets resultat Utnyttjande av a ndama lsbesta mda medel Reservering av a ndama lsbesta mda medel Överfo rs i ny ra kning ,- kr 0,- kr 0,- kr ,- kr Fo rbundets resultat och sta llning i o vrigt framga r av efterfo ljande resultat- och balansra kning med tilla ggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor da r annat inge anges.

11 20 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse RESULTATRÄKNING NOT Intäkter Nettoomsa ttning Offentligra ttsliga bidrag Hyresinta kter Balanserat resultat projekt Summa intäkter Kostnader Fo rbundskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och Immateriella anla ggningstillga ngar 0 0 Summa kostnader Verksamhetens resultat BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Fo rutbetalda kostnader och upplupna inta kter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Resultat från finansiella investeringar Ra nteinta kter Ra ntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat före fördelning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Årets resultat enligt resultatra kning Kvarsta ende belopp fo r a rets/balanserat kapital Skulder Kortfristiga skulder Leveranto rsskulder Övriga kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och fo rutbetalda inta kter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER och EGET KAPITAL Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga

12 22 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Redovisnings- och värdeprinciper Tilla mpade redovisnings- och va rderingsprinciper o verenssta mmer med god redovisningssed i Sverige. Årsredovisningen har uppra ttats enligt a rsredovisningslagen och bokfo ringsna mndens allma nna ra d fo r ideella fo reningar. Not 2 Nettoomsättning Nettoomsa ttningen fo rdelar sig enligt fo ljande Deltagarinta kter Fo rsa ljningsinta kter Fo rsa ljningsinta kter momspliktig verksamhet Sponsorinta kter Projektinta kter Övriga verksamhetsinta kter Summa Not 3 Offentligrättsliga bidrag Kommun bidrag Barents Kommunbidrag Projekt Statliga bidrag inkl. idrottslyft Statsbidrag till Barents Statsbidrag projek Landstingsbidrag Landstingsbidrag projekt Stockholms La ns sjukva rd Bidrag fo r arbetskraft Bidrag fo r arbetskraft projekt Summa Not 4 Balanserat resultat projekt Projekt Idrottpartner Projekt Integration Projekt Unga ledare Projekt Alla platsar Projekt Sportis Summa Not 6 Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantal ansta llda Antal ansta llda 13 7 Varav ma n 8 5 Lo ner och andra ersa ttningar sociala kostnader Lo ner och andra ersa ttningar och sociala kostnader (varav pensionskostnader) ) Redovisning av styrelsens ko nsfo rdelning Ma n 56% 56% Kvinnor 44% 44% Not 7 Övriga ränteintäkter och likande poster Ra ntor Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fo rutbetalda hyror Bidrag arbetskraft Övriga poster Summa Not 9 Förändring av eget kapital Balanserat Ändamåls Årets Totalt kapital bestämt resultat eget kapital Inga ende balans Utnyttjande av a ndama lsbesta mda medel 0 Reservering av a ndama lsbesta mda medel 0 Årets resultat Utgående balans Not 5 Upplysning förbundskostnader Inko p av varor och material Inko p av juridisk person SDF bidrag Årsmo teskostnader/sdf konferens Summa Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlo neskulder Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa

13 24 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Lulea Leif Nordstro m Carina Winsa Eiie Mikaelsson Ordfo rande Maud Wikstro m Rickard Lindstro m Monica Sahlin Kicki Blomkvist Ma rten Stro m Peo Persson Katarina Halvardsson Distriktsidrottschef Vår revisionsberättelse har avgivits i mars 2014 Anders Westman Auktoriserad revisor KPMG Sol-Britt Hertting Lekmannarevisor Rapport från lekmannarevisorerna för Norrbottens Idrottsförbund och för SISU Idrottsutbildarna Norrbotten verksamhetsåret Undertecknade fick vid a rsmo tet 2012 fo rtroendet att granska verksamheten i Norrbottens Idrottsfo rbund och SISU idrottsutbildarna Norrbotten under verksamhetsa ren 2012 och Vi har med utga ngspunkt i de verksamhetsplaner som a rsmo tet fastlade, lo pande granskat de beslut som Norrbottens Idrottsfo rbunds och SISU Idrottsutbildarnas gemensamma styrelse fattat. Vi har tagit del av protokoll, styrdokument, mo tesplaner och ocksa na rvarat vid vissa styrelsemo ten. Ra kenskaperna har vi inte granskat. Ansvaret fo r den granskningen ligger hos den auktoriserade revisorn som valdes av a rsmo tet Va r bedo mning a r att verksamheten i Norrbottens Idrottsfo rbund och SISU Idrottsutbildarna Norrbotten har fullfo ljts enligt de beslut och enligt den verksamhetsplan fo r verksamhetsa ren som a rsmo tet beslutade om. Uppfo ljning av de fattade besluten har fo ljts upp pa ett tydligt sa tt. Speciellt att notera a r den kraftiga utvecklingen av utbildningsverksamheten under de tva ga ngna a ren. Enligt va r mening har styrelsen tillsammans med kansliet genomfo rt verksamhetsplanen fo r verksamhetsa ren 2012 och 2013 pa ett fo rtja nstfullt sa tt. Sol-Britt Hertting Lekmannarevisor Birger Sjöberg Lekmannarevisor (suppleant)

14 26 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse

15 Idrottens Hus, Kronan A3, LULEÅ Tel växel:

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp? Bilaga 8 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Länsstyrelsen jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen till la rosa ten samt

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982 1(10) rsredovisning f r BRF Essingesl tten 8 769611-6982 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen?

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen? Bilaga 9 KARTLÄGGNING Denna kartläggning syftar till att ta fram information kring hur Arbetsförmedlingen jobbar för att integrera nyanlända akademiker i näringslivet. UTVECKLINGSARBETEN MED ANKNYTNING

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

Fritidsnytt. Fiskekonsulent Gå in på Lycksele kommuns hemsida: www.lycksele.se/fritid klicka på Föreningsregistret välj din förening logga in

Fritidsnytt. Fiskekonsulent Gå in på Lycksele kommuns hemsida: www.lycksele.se/fritid klicka på Föreningsregistret välj din förening logga in Fritidsnytt Fritidsenheten Kvartal 2 2014 2014-02-24 Du som är Föreningsledare/administratör! Kontakta oss på Fritid Enhetschef Ulf Öhlund 0950-166 37, 070-331 13 77 ulf.ohlund@lycksele.se Fritidskonsulent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

Arbetsordning för Tillväxtverket

Arbetsordning för Tillväxtverket Datum 2016-04-26 Upprättad av Jenny Forkman Version 2.0 Diarienr/Projektnr 1.3.3-Ä 2016-983 Godkänd av Styrelsen Arbetsordning för Tillväxtverket Denna arbetsordning har beslutats med sto d av 4 myndighetsfo

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

FRAMTIDEN A R REDAN HA R

FRAMTIDEN A R REDAN HA R 1 FRAMTIDEN A R REDAN HA R Va r tids sto rsta utmaning a r klimatfo ra ndringarna och att naturresurserna a r a ndliga Fo r att kunna sta lla om samha llet kra vs det att vi ser utmaningarna redan nu Hur

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering Datum 2016-09-19 Upprättad av Kjell Wenna Michael Jacobsson Version 1.0 Diarienummer 1.3.6-Ä-2016-847 Godkänd av Mattias Åsander Syftet med rutinen Denna rutin syftar till att ge praktisk va gledning fo

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND 2 MERVÄRDESSKATT

Läs mer

Trygghetsplan för Solhagas förskola

Trygghetsplan för Solhagas förskola 1(6) 2016-10-24 Trygghetsplan för Solhagas förskola 2016-2017 Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solhagas förskola 2016-2017 Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets

Läs mer

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Dagens pass Tre val 2 Dagens pass, tre val Problematiska gemensamhetsanläggningar Utbyggnadsdirektivet, att tvinga sig in i annans infrastruktur. Hur passar

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-11-14 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-2017 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 Lägre intäkter till följd av en svag utveckling inom förmedling av privatlån Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till 19,5 (21,3) MSEK, vilket motsvarar

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 1. Verksamhetsberättelse. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012 1. Verksamhetsberättelse. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse 2012 Foto omslaget: Kurt Engström Verksamhetsberättelse 2012 3 Ordförande har ordet Undertecknad har sedan

Läs mer

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola.

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola. Verksamhetsplan Hardemo förskola 2016-2017 Inledning Det som ligger till grund fo r Hardemo fo rskolas verksamhetsplan 2016-2017 a r: La roplan fo r fo rskolan, Lpfo 98/16 och fo rskolans trygghetsplan.

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening 1(11) Korpen Stockholms Motionsidrottsförening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Datum 2017-11-03 Upprättad av Pontus Värmhed Version 1.0 Diarienr/Projektnr Ä 2016-1868 Godkänd av Jenny Forkman Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Detta styrdokument

Läs mer

ROBERT FRIMAN INT. AB

ROBERT FRIMAN INT. AB Robert Friman International AB Box 90 33522 Gnosjo 0370-992 70 ir@robertfrimna.se www.robertfriman.se ROBERT FRIMAN INT. AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2014 Robert Friman International AB är ett bolag inom smyckesindustrin

Läs mer

FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014

FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014 1 FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014 1. Regiönsta mmans ö ppnande 2. Faststa llande av rö stla ngd 3. Val av regiönsta mmans: Ordfö rande Vice ördfö rande Sekreterare

Läs mer

GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16

GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16 GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16 Clas Ohlson efterstra var att rapportera sitt ha llbarhetsarbete pa ett relevant och transparent sa tt. Vi anva nder da rfo r GRI:s (Global Reporting

Läs mer

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5 Innehåll 1 Årsredovisning 2016... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Resultatredovisningens uppbyggnad... 2 2 Att skriva i årsredovisningen... 3 2.1 Instruktion fo r samtliga skribenter... 3 2.2 Fo r skribenter

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden 1 (6) Kursplan Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden Engelsk bena mning: Basic course II in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL048 Ga ller

Läs mer

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Verksamhetsberättelse Ekonomirapport för 2014 Budget 2015 Dagordning för årsmötet Valberedningens förslag Bilaga 1 Kallelse till

Läs mer

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordföranden har ordet Sida 2 Stipendieutdelningen Sida 3 Motiveringar i sin helhet Sida 6 Referat i Corren Sida 7 Vad händer

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Pontus Va rmhed 2017 04 11 Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1 (7) Datum 2015 10 12 Ärendebeteckning GYF 2015/0681 05.01 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1. Varför behövs en digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund? Syfte De utmaningar

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Nya skyldigheter för vissa lagringstjänster Rättslig och affärsmässig bakgrund Kommissionens policyproblem:

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖR LILLA AKADEMIENS GRUNDSKOLA OCH FRITIDSVERKSAMHET, GYMNASIUM OCH PRE-COLLEGE Beslutad på studiedag med personalen 2017-01-30 1. Ma l På Lilla Akademien

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet APRIL JANUARI 2013 2016 NR 2 1 ÅRGÅNG 60 63 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se 2 Blickpunkten nr 1 januari 2016 Ordföranden har ordet Hej allesammans och god fortsa ttning pa det nya a ret. Hoppas

Läs mer

Café med program våren 2016

Café med program våren 2016 Café med program våren 2016 Torsdagar i Helgeandsgården 12.00 Middagsbön 12.15 Sopplunch 13.00 Föredrag Välkommen till torsdagsgemenskap i Helgeands församling! Kyrkan ligger på Klostergården bakom Coop

Läs mer

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016 Datum 2016-12-13 Upprättad av Maria Eriksson Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016 Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016... 1 Digital handledning fö r könsekvensutredningar vid regelgivning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 1 2014-10-16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre

Läs mer

Denna text ga ller fo r dig som a r skribent fo r a rsredovisningen 2017.

Denna text ga ller fo r dig som a r skribent fo r a rsredovisningen 2017. Instruktioner 2017 Innehåll 1 Årsredovisning 2017... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Resultatredovisningens uppbyggnad... 2 2 Att skriva i årsredovisningen... 3 2.1 Instruktion fo r samtliga skribenter... 3 2.2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2016

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2016 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER Många is-olyckor, flest sedan 2005 Enligt Svenska Livra ddningssa llskapets, SLS, sammansta llning har 5 personer omkommit i drunkningsolyckor under. Det a r

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag Datum 2017 01 09 Upprättad av Maria Eriksson Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016 Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016... 1 Uppdrag att sto tta RUA i arbetet med regionala handlingsplaner

Läs mer

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR Innehåll Skaffa en licens... 2 Ö versikt ö ver mina prödukter... 4 Ansö k öm bedö mning... 6 Dökumentatiönskrav fö r bedö mning... 9 Kömplettera en bedö mning... 10 Publicera

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Tillväxtverkets budgetunderlag

Tillväxtverkets budgetunderlag s budgetunderlag 2018-2020 Dnr: Ä 2017-399 1(15) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Förslag till regeringsbeslut... 3 3 Verksamhetens inriktning och förslag till finansiering... 4 Utveckling inom prioriterade

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem La sår 2016/17 Ansvariga fo r uppra ttande av planen Rektor och bitra dande rektorer. Ansvariga att fo

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 ( Bactiguard ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2015

Delårsrapport. Januari September 2015 Delårsrapport Januari September 2015 Stockholm, 25 november 2015 Innehåll Nyckeltal 01 Väsentliga händelser under juli - september 2015 01 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 01 Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel Reviderad och utökad upplaga inför ny lagstiftning 2016 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter

Läs mer