Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm"

Transkript

1 Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm

2 Dagens pass Tre val 2

3 Dagens pass, tre val Problematiska gemensamhetsanläggningar Utbyggnadsdirektivet, att tvinga sig in i annans infrastruktur. Hur passar reglerna in i fastighetsrätten? Ledningsrätt i byggnad, snart vet vi mer! 3

4 Problematiska gemensamhetsanläggningar Några exempel från praktiken 4

5 Användning av parkeringshus Ett parkeringshus ska byggas i centrum, av A och B. De är överens om att A ska använda taket (för parkering) medan B ska använda de två inre planen (för parkering). De funderar på tre lösningar. Ska de: - Yrka på att lantmäterimyndigheten beslutar om vem som får nyttja vilken del? - Bilda en samfällighetsförening och i stadgarna reglera vem som får nyttja vilken del? - Bilda en ga med delägarförvaltning men skriva ett civilrättsligt avtal om användningen? Hur kommer de olika valen att påverka parternas civil- och offentligrättsliga rättsliga relation? 5

6 Gemensamhetsanläggning, allmän plats Enligt detaljplan ska flera kvarter med trevåningshus byggas ända fram till gränsen mellan kvartersmark och allmän plats. Kommunalt huvudmannaskap. Byggnationen kräver att vissa för de olika husen nödvändiga gemensamma anläggningar anläggs inom allmän plats. Husen utgör olika fastigheter. Anser du att en gemensamhetsanläggning kan bildas avseende dessa enskilda anläggningar på den allmänna platsen? Varför, eller varför inte? Anser du att detta borde ha hanterats i planen? I så fall hur? 6

7 Parkeringshus ska upplåtas En befintlig byggnad (p-hus) ska upplåtas till en gemensamhetsanläggning (parkering). Det är våra vänner A och B som har träffat C (p-husets ägare) Byggnaden upplåts i sin helhet. Till grund för ansökan läggs en komplett överenskommelse. Ingen ersättning ska utgå. Skulle du: - Föreslå överföring av fastighetstillbehör? - Fråga varför ingen ersättning ska utgå? - Är svaret på de två frågorna ovan beroende av vilka fastighetsägarna är? 7

8 Utbyggnadsdirektivet Hur passar reglerna in i fastighetsrätten 8

9 Att tvinga sig in i annans anläggning Ledningsrätt, i fast egendom Hur, i lös egendom? LEK - SMP, significant market power - 4:4 LEK, kan åläggas särskilda skyldigheter - 4:8 LEK, förpliktigas uppfylla rimliga krav på tillträde & användning - 4:14, i andra fall än ovan efter ansökan förpliktigas mot marknadsmässig ersättning tillhandahålla samlokalisering > Miljö, fysisk planering, folkhälsan 9

10 Att tvinga sig in i annans anläggning Förslag förordning Förslag direktiv Nu implementering av direktivet 10

11 Utbyggnadsdirektivet täcker fem huvudsakliga områden 1) Tilltra de till befintlig fysisk infrastruktur 2) Samordning av bygg- och anla ggningsprojekt 3) Ö ppenhet och insyn 4) Utrustning i byggnader och tilltra de till utrustning 5) Tillsta ndsprocesser 11

12 Direktivet genomförs genom Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät Ändring av - Ledningsrättslagen - Väglagen - Plan- och bygglagen 12

13 Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät 1 kap, Inledande bestämmelser 2 kap, Tillträde till fysisk infrastruktur 3 kap, Samordning av bygg- och anläggningsprojekt 4 kap, Information 5 kap, Övriga bestämmelser 13

14 Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät 2 kap, Tillträde till fysisk infrastruktur 2 kap 1 En naẗinnehavare ska pa raẗtvisa och rimliga villkor medge tilltra de till fysisk infrastruktur pa bega ran av en bredbandsutbyggare. Det a ligger naẗinnehavaren att so ka sa dana tillsta nd som kra vs fo r att tilltra det ska kunna realiseras och som bredbandsutbyggaren sja lv inte kan so ka. Naẗinnehavaren fa r avsla bredbandsutbyggarens bega ran om det bega rda tilltra det inte a r rimligt med ha nsyn till 14

15 Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät 2 kap, Tillträde till fysisk infrastruktur 2 kap 1 En naẗinnehavare ska pa raẗtvisa och rimliga villkor medge tilltra de till fysisk infrastruktur pa bega ran av en bredbandsutbyggare. Det a ligger naẗinnehavaren att so ka sa dana tillsta nd som kra vs fo r att tilltra det ska kunna realiseras och som bredbandsutbyggaren sja lv inte kan so ka. Naẗinnehavaren fa r avsla bredbandsutbyggarens bega ran om det bega rda tilltra det inte a r rimligt med ha nsyn till 15

16 Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät Definitioner 1 kap 2 Nätinnehavare: den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en infrastruktur avsedd för att tillhandahålla 1. En transporttjänst, eller 2. En tjänst för produktion, transport eller distribution av gas, el, uppvärmning eller vatten 16

17 Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät Nätinnehavare 1. Tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät, eller 2. Tillhandahållare av fysisk infrastruktur avsedd för att tillhandahålla en: 1. Transporttjänst, eller 2. Tjänst för produktion, transport eller distribution av gas, el, uppvärmning eller vatten Vilka subjekt passar in på punkterna ovan, och isf vilken punkt? - Trafikverket? Bredbandsbyalag? Ägare av tomrör? Samfällighetsförening? Vattenfall? andra? 17

18 Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät Definitioner 1 kap 2 Fysisk infrastruktur: Passiva nätdelar som är avsedda att rymma andra nätdelar utan att själva bli aktiva sa som kanalisationer, master, tillsynsbrunnar, manha l, kopplingsska p, byggnader, inga ngar till byggnader, antenninstallationer, torn och stolpar 18

19 Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät Fysisk infrastruktur, mer i detalj då?! Inte själv bli aktiva, omfattar således inte kablar eller svartfibrer Omfattar inte (enligt proppen) ex järnvägsräls eller vägar - Ska alltså tolkas relativt snävt utifrån direktivets syfte - Jfr med uppräkningen 19

20 Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät En nätinnehavare är alltså skyldig att till fysisk infrastruktur medge tillträde. Nu fokus på begreppet: Medge tillträde Tillträde, bygger på att nätinnehavaren innehar fysisk infrastruktur 20

21 Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät Inte bara ska nätinnehavaren ge sökanden fysiskt tillträde till egendomen, denne ska även söka de tillstånd som krävs - Regeringen: bara om tillträdaren inte kan söka själv - Ex, ledningsrätt (formellt ett tillstånd?) - Ex, annan nödvändig rätt i relation till markägaren I propositionen står: - Na r det ga ller att sluta avtal bo r det anses inga i skyldigheten att naẗinnehavaren ska fo rso ka tra ffa no dva ndiga o verenskommelser om det a r dennes tidigare o verenskommelser med t.ex. en marka gare som sta r i va gen fo r tilltra det. Sja lvfallet bo r bredbandsutbyggaren i normalfallet sja lv fo rhandla och fo rso ka na no dva ndiga o verenskommelser. 21

22 Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät Medge tillträde, om den fysiska infrastrukturen är upplåten med: - Ledningsrätt - Officialservitut - Avtalsservitut - Partiell nyttjanderätt - Arrende - Vägrätt I vilka fall vore en utökning med en kabel att anse som en ny upplåtelse? - Se till belastning och rätten till sublokation 22

23 Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät En nätinnehavare är skyldig att medge tillträde till fysisk infrastruktur på skäliga villkor. Nu fokus på begreppet: Skäliga villkor Dessa ska vara rättvisa och rimliga - Ersättningens belopp > Normalt bo r ett visst pa slag uto ver kostnaderna vara raẗtvist och rimligt." - Andra förutsättningar 23

24 Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät 2 kap, Tillträde till fysisk infrastruktur 2 kap 1 Naẗinnehavaren fa r avsla bredbandsutbyggarens bega ran om det bega rda tilltra det inte a r rimligt med ha nsyn till 1. den fysiska infrastrukturens tekniska la mplighet fo r tilltra de, 2. brist pa utrymme i den fysiska infrastrukturen, 3. personlig sa kerhet och folkha lsa, 4. risk fo r skada fo r allma n sa kerhet, totalfo rsvaret eller Sveriges sa kerhet i o vrigt, 5. driftsa kerhet fo r befintligt na t, 6. risk fo r att andra tja nster som infrastrukturen anva nds fo r sto rs, 7. att na tinnehavaren erbjuder alternativt tilltra de pa ra ttvisa och rimliga villkor, eller 8. andra liknande omsta ndigheter. 24

25 Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät 2 kap, Tillträde till fysisk infrastruktur 2 kap 4 första stycket Om na tinnehavaren och bredbandsutbyggaren inte na r en o verenskommelse om tilltra de ska, om na gon av dem bega r det, tvistlo sningsmyndigheten pro va tvisten. 25

26 Väglagen I 44 VägL regleras tillståndskravet vid ledningsdragning och ledningsarbeten inom vägområde Nu ett nytt tredje stycke Om tillsta nd enligt fo rsta stycket bega rs fo r ledningar som ska inga i ett elektroniskt kommunikationsnaẗ fo r allma nt a ndama l, ska va gha llningsmyndigheten avgo ra a rendet inom fyra ma nader fra n det att anso kan kom in till myndigheten, om inte la ngre tid a r no dva ndig med ha nsyn till a rendets omfattning eller andra sa rskilda omsta ndigheter. O verskrids denna tid, ska den som har bega rt tillsta ndet underra ttas om orsakerna till detta. 26

27 Ledningsrättslagen I 11 a LL regleras möjligheterna till andrahandsupplåtelse Nu möjligt att upplåta utrymme i kanalisation avseende elektroniskt kommunikationsnät till tredje man, utan att först själv etablera sådana ledningar eller anordningar i kanalisationen 27

28 Ledningsrättslagen I 23 a LL regleras nu en tidsgräns för lantmäterimyndighetens handläggning Ett ledningsbeslut, ett beslut om tilltra de eller ett beslut om insta llande av fo rra ttning ska, i en fo rraẗtning som avser en ledning som inga r i ett elektroniskt kommunikationsnaẗ fo r allma nt a ndama l eller en anordning enligt 2 a fo r framdragning av en sa dan ledning, meddelas inom fyra ma nader fra n det att anso kan kom in till lantmaẗerimyndigheten, om inte la ngre tid a r no dva ndig med ha nsyn till a rendets omfattning eller andra sa rskilda omsta ndigheter. Om denna tid o verskrids, ska saka garna underra ttas om orsaken till detta. 28

29 Plan- och bygglagen I 8 kap 4 PBL anges att: - Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som a r va sentliga i fra ga om Uppräkningen har nu kompletterats med en tionde punkt: - Bredbandsanslutning 29

30 Ledningsrätt i byggnad Snart vet vi mer 30

31 Ledningsrätt, nu på tak? En telecom-operatör vill tvinga sig in på taket till ett femvåningshus. Vidare behövs ett teknikrum på vinden och fiber ned genom hisschaktet och ut till gatan. Hur ser du på planenligheten, om det är B i plan? Gör du skillnad på om det är befintlig eller ny anläggning? 31

32

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät; SFS 2016:534 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Nya skyldigheter för vissa lagringstjänster Rättslig och affärsmässig bakgrund Kommissionens policyproblem:

Läs mer

Personuppgifter m.m. i skolan

Personuppgifter m.m. i skolan Personuppgifter m.m. i skolan Regler om hur personuppgifter får behandlas Idag PuL, from 1/5 2018 ny Dataskyddsförordning från EU (samt kompletterande nationella regler. Regler om hur olika handlingar

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp? Bilaga 8 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Länsstyrelsen jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen till la rosa ten samt

Läs mer

Checklista som kan anva ndas för att komma igång med DigiExam och allma nna rekommendationer fo r att lyckas med provtillfa llet.

Checklista som kan anva ndas för att komma igång med DigiExam och allma nna rekommendationer fo r att lyckas med provtillfa llet. Checklista som kan anva ndas för att komma igång med DigiExam och allma nna rekommendationer fo r att lyckas med provtillfa llet. Introduktion till DigiExam-klienten/appen på elevens dator Det a r i DigiExam-klienten/appen

Läs mer

Nya regler för utbyggnad av bredbandsnät

Nya regler för utbyggnad av bredbandsnät Nya regler för utbyggnad av bredbandsnät Välkomna till informationsmöte på PTS, 25 maj 2016 Post- och telestyrelsen Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät Utbyggnadsdirektivet blir svensk lag från

Läs mer

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(6) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Kompletterande yttrande

Läs mer

Trygghetsplan för Blåhusets förskola

Trygghetsplan för Blåhusets förskola 2018-08-20 Trygghetsplan för Blåhusets förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2018-2019 Förvaltning för livslångt lärande 2(6) Vår vision Pa Blå husets förskola

Läs mer

Trygghetsplan för Borgens förskola. Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Trygghetsplan för Borgens förskola. Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Trygghetsplan för Borgens förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2018-2019 2(6) Vår vision Pa Borgens förskola ska alla känna sig trygga och mötas med respekt.

Läs mer

Trygghetsplan för Ekeby förskola

Trygghetsplan för Ekeby förskola 2016-04-20 Trygghetsplan för Ekeby förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekeby förskola 2016 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 692 80 KUMLA

Läs mer

Trygghetsplan för Matildelunds förskola

Trygghetsplan för Matildelunds förskola Förvaltning för livslångt lärande Trygghetsplan för Matildelunds förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2018-2019 Vår vision Pa va r fo rskola skall alla

Läs mer

Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-11 Dnr: 16-8191 14 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad

Läs mer

Trygghetsplan för Hällabrottets förskola

Trygghetsplan för Hällabrottets förskola 2018-01-08 Förvaltning för livslångt lärande Trygghetsplan för Hällabrottets förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2017-2018 2(7) Vår vision Pa va r fo rskola

Läs mer

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering Datum 2016-09-19 Upprättad av Kjell Wenna Michael Jacobsson Version 1.0 Diarienummer 1.3.6-Ä-2016-847 Godkänd av Mattias Åsander Syftet med rutinen Denna rutin syftar till att ge praktisk va gledning fo

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

Trygghetsplan för Solgläntans förskola. Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Trygghetsplan för Solgläntans förskola. Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Trygghetsplan för Solgläntans förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2017-2018 2(6) Vår vision Pa va r fo rskola skall alla ka nna sig trygga och vara respekterade

Läs mer

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden 1 (6) Kursplan Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden Engelsk bena mning: Basic course II in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL048 Ga ller

Läs mer

Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND 2 MERVÄRDESSKATT

Läs mer

ATTRIBUTION ATTRIBUERING AV DIGITALA KANALER ATT S1

ATTRIBUTION ATTRIBUERING AV DIGITALA KANALER ATT S1 1 ATTRIBUTION ATTRIBUERING AV DIGITALA KANALER ATT.170310.S1 VAD ÄR ATTRIBUERING Detta kapitel kan passa under samtliga kanaler men vi har nu valt att lägga det under Sök 2 o Na r någon genomfo r ett köp

Läs mer

STADGAR FO R Hästhusets kusk-och ryttarförening Bildad den 24 mars 2015

STADGAR FO R Hästhusets kusk-och ryttarförening Bildad den 24 mars 2015 STADGAR FO R Hästhusets kusk-och ryttarförening Bildad den 24 mars 2015 Stadgarna fastställda av årsmöte den 24 mars 2015 enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Utbyggnadslagen Emma Gunnesson och Emma Nörler Trautmann, PTS Syftet EU-perspektivet Europa

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

Arbetsordning för Tillväxtverket

Arbetsordning för Tillväxtverket Datum 2016-04-26 Upprättad av Jenny Forkman Version 2.0 Diarienr/Projektnr 1.3.3-Ä 2016-983 Godkänd av Styrelsen Arbetsordning för Tillväxtverket Denna arbetsordning har beslutats med sto d av 4 myndighetsfo

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Pontus Va rmhed 2017 04 11 Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

3. Behandling av personuppgifter Företagens hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat pa din relation till företagen.

3. Behandling av personuppgifter Företagens hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat pa din relation till företagen. 1. Inledning Individens personliga integritet och sa kerheten fo r dennes personuppgifter a r viktig fo r Retail Recruitment Sverige AB och Retail Staffing Sverige AB (nedan även kallat företagen ). Företagen

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen?

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen? Bilaga 9 KARTLÄGGNING Denna kartläggning syftar till att ta fram information kring hur Arbetsförmedlingen jobbar för att integrera nyanlända akademiker i näringslivet. UTVECKLINGSARBETEN MED ANKNYTNING

Läs mer

Strategisk logistik. Aktuell vã ren -17 KURSPRESENTATION. Kursplan: Â Antagen av ledningsgruppen. Kursens namn: Strategisk logistik.

Strategisk logistik. Aktuell vã ren -17 KURSPRESENTATION. Kursplan:  Antagen av ledningsgruppen. Kursens namn: Strategisk logistik. Strategisk logistik Aktuell vã ren -17 KURSPRESENTATION Kursplan: Antagen av ledningsgruppen Kursens namn: Strategisk logistik Kursansvarig: Omfattning: 20 poã ng Mà l: Kursen à r en fortsã ttningskurs

Läs mer

MALL FÖR YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NY RENHÅLLNINGSORDNING FÖR LAHOLMS KOMMUN 2019 DEL 1 AVFALLSPLAN MED MÅL OCH ÅTGÄRDER

MALL FÖR YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NY RENHÅLLNINGSORDNING FÖR LAHOLMS KOMMUN 2019 DEL 1 AVFALLSPLAN MED MÅL OCH ÅTGÄRDER MALL FÖR YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NY RENHÅLLNINGSORDNING FÖR LAHOLMS KOMMUN 2019 DEL 1 AVFALLSPLAN MED MÅL OCH ÅTGÄRDER AVSÄNDARE DATUM ORGANISATION/FÖRETAG KONTAKTPERSON E-POST TELEFON Fö r att underla

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Datum 2017-03-22 Upprättad av Lambros Andréasson Diarienr/Projektnr Innovationsupphandling Version 0.1 Innovationsupphandling Allmänt Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte pa att en innovation

Läs mer

Trygghetsplan för Solhagas förskola

Trygghetsplan för Solhagas förskola 1(6) 2016-10-24 Trygghetsplan för Solhagas förskola 2016-2017 Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solhagas förskola 2016-2017 Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets

Läs mer

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18 Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Detaljplan för SJÖDAL, HÅKANKILA 2:36 M.FL Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och

Läs mer

Vilka roller och funktioner a r viktiga fo r er?

Vilka roller och funktioner a r viktiga fo r er? Vilka roller och funktioner a r viktiga fo r er? Neuropsykologi Ett specialistområde och ett kliniskt hantverk Neuropsykologi Sambandet mellan hja rnans funktion och beteenden Sambandet mellan hjärnans

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

Hantera remissvar i Public 360

Hantera remissvar i Public 360 Pontus Va rmhed 2018 02 23 Hantera remissvar i Public 360 Nedan ser du en beskrivning av processen Svara pa remisser 1 fra n det att en handla ggare tilldelas ansvaret att svara pa en remiss och till det

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

Integritets Policy -GDPR

Integritets Policy -GDPR Integritets Policy -GDPR GDPR - General Data Protection Regulation. Denna information delges till alla personer som har kontakt med Personalkooperativet Rängbågens förskola Ideella förening enligt dataskyddslagen

Läs mer

Teknisk försörjning. Översiktsplan Kumla kommun 2040

Teknisk försörjning. Översiktsplan Kumla kommun 2040 Teknisk försörjning Översiktsplan Kumla kommun 2040 Huvudstrategi utbyggnad i takt med en växande befolkning I takt med en va xande befolkning beho ver den tekniska fo rso rjningen utvecklas och byggas

Läs mer

Tillägg till byggnadsplan K8 för fastigheter Torresta 1:4 m.fl., i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i maj 2015, reviderad i december 2015.

Tillägg till byggnadsplan K8 för fastigheter Torresta 1:4 m.fl., i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i maj 2015, reviderad i december 2015. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(5) Datum Vår beteckning 2015-12-08 KS 2015/58 nr. 40 Kommunstyrelsens förvaltning Plan- och utvecklingsavdelning Domagoj Lovas, Planarkitekt 0171-525 90 domagoj.lovas@habo.se Tillägg

Läs mer

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen?

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen? Obstruktiv sömnapné Obstruktiv So mnapne Tillho r du riskgruppen? Bedöm om du a ar i riskgruppen OSA bedo mningsguide 1 2 3 4 Vanliga tecken och symptom pa OSA Vad a r obstruktiv so mnapne (OSA)? Risker

Läs mer

Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun.

Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun. UTSTÄLLNINGSHANDLING 2011-10-31 Dnr:2011.0275.211 Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådet Detaljplanen har varit utsänd

Läs mer

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5)

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5) 1(5) Dnr 0481/10 Antagandehandling 2015-09-16 DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

Allmänt Målsättningen med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett attraktivt läge på Tjuvsundsberget söder om centrala Kungshamn.

Allmänt Målsättningen med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett attraktivt läge på Tjuvsundsberget söder om centrala Kungshamn. Detaljplan för TJUVSUNDSBERGET del av fastigheten Gravarne 3:1 Kungshamn, Sotenäs kommun Antagen 2006-03-09 Laga kraft 2006-04-10 A Upprättad 2005-11-10 Justerad 2006-03-09 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Tilläggsavtal. till markanvisningsavtal daterat 2008-06-27. 1. Inledning

Tilläggsavtal. till markanvisningsavtal daterat 2008-06-27. 1. Inledning Mellan Tommy Byggare AB (org nr 556678-1943), Box 439, 441 29 Alingsås (nedan kallad exploatören) och Alingsås kommun (org nr 212000-1553), 441 81 Alingsås (nedan kallad kommunen) träffas följande Tilläggsavtal

Läs mer

Område vid Peppargränd

Område vid Peppargränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Persson, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Område vid Peppargränd Fastigheterna Näsby 4:882 och 4:870 samt Odlingslotten

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2015- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping Vatten AB:s verksamhetsområde.

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping Vatten AB:s verksamhetsområde. Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping Vatten AB:s verksamhetsområde. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 att gälla från och med 2009-02-01 Förord Lagen om allmänna vattentjänster

Läs mer

Markupplåtelseavtal Fastställt av Böckersboda-Håttorp Fiber Ekonomiska Förening gäller från 2012-05-19

Markupplåtelseavtal Fastställt av Böckersboda-Håttorp Fiber Ekonomiska Förening gäller från 2012-05-19 Markupplåtelseavtal Fastställt av Böckersboda-Håttorp Fiber Ekonomiska Förening gäller från 2012-05-19 Avtal mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren, är följande

Läs mer

DOM 2014-12-17 Stockholm

DOM 2014-12-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-12-17 Stockholm Mål nr P 6026-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-06-12 i mål nr P 3147-14, se bilaga KLAGANDE 1. P-O B 2.

Läs mer

Tillbyggnad och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skyltar och anläggande av parkeringsplatser.

Tillbyggnad och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skyltar och anläggande av parkeringsplatser. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-06-05 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2013BNS0169 Byggnadsnämnden Bollmora 2:1, Siklöjevägen 27 Tillbyggnad och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skyltar

Läs mer

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1 (7) Datum 2015 10 12 Ärendebeteckning GYF 2015/0681 05.01 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1. Varför behövs en digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund? Syfte De utmaningar

Läs mer

KV ELEKTRODEN MM Stallbacka Trollhättans kommun

KV ELEKTRODEN MM Stallbacka Trollhättans kommun Detaljplan för verksamheter inom KV ELEKTRODEN MM Stallbacka Trollhättans kommun 99B ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidsplan april-maj 2006 ny utställning av detaljplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-11-14 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-2017 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Mottagare fo r poddradio -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Mottagare fo r poddradio - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Mottagare fo r poddradio - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1

Läs mer

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01.

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. -1- TILLÄMPNINGSANVISNING - BILAGA TILL REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN, BYGGNADSNÄMND OCH TEKNISK NÄMND Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. SYFTE Syftet med föreliggande

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397. november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397. november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE SAMRÅDSHANDLING Dnr:2011.0712 315 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397 november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE Storumans Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Harmoniserad reglering av The Value Gap. SFU 20 mars 2017 Jur. dr Johan Axhamn

Harmoniserad reglering av The Value Gap. SFU 20 mars 2017 Jur. dr Johan Axhamn Harmoniserad reglering av The Value Gap SFU 20 mars 2017 Jur. dr Johan Axhamn Artikel 14 i e-handelsdirektivet (värdtjänster) 1. Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör som levererar någon

Läs mer

DOM 2015-06-09 Stockholm

DOM 2015-06-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060102 DOM 2015-06-09 Stockholm Mål nr P 10322-14 Dok.Id 1204750 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-22 i mål P 2583-14, se bilaga KLAGANDE MKB Fastighets

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Laholms kommun 2016 Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

Detaljplan för Tisnarebaden, Rostorp 2:1 m.fl., Katrineholms kommun. Upprättad på stadsarkitektkontoret i Katrineholm 30 april 2010

Detaljplan för Tisnarebaden, Rostorp 2:1 m.fl., Katrineholms kommun. Upprättad på stadsarkitektkontoret i Katrineholm 30 april 2010 Detaljplan för Tisnarebaden, Rostorp 2:1 m.fl., Katrineholms kommun Upprättad på stadsarkitektkontoret i Katrineholm 30 april 2010 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat planförslag har varit ute för samråd under

Läs mer

VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN

VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN Gäller fr.o.m. 2013-10-01 Enligt särskilt ägardirektiv fastställer Vimmerby Energi & Miljö AB:s styrelse prissättningen för vatten och avlopp. Senaste prisjustering gäller fr.o.m.

Läs mer

Ändringar i bostadsrättslagen

Ändringar i bostadsrättslagen Ändringar i bostadsrättslagen Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Stamledningar Begreppet stamledning i bostadsrättslagen ersätts med ledningar som föreningen försett lägenheten med och som

Läs mer

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (nya LOU) Upphandlingsdialog Dalarna Falun

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (nya LOU) Upphandlingsdialog Dalarna Falun Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (nya LOU) Upphandlingsdialog Dalarna Falun 2017-03-17 Nya begrepp: Upphandlingsdokument (1 kap. 23 LOU) Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet Kostnad Pris

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Fjugesta Samhälle. (18-FJU-177) DEL AV FJUGESTA 3:144 i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län

Ändring av detaljplan för del av Fjugesta Samhälle. (18-FJU-177) DEL AV FJUGESTA 3:144 i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN I LEKEBERGS KOMMUN KJ PLANKONSULT AB Ändring av detaljplan för del av Fjugesta Samhälle. (18-FJU-177) i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län PLANOMRÅDE ANTAGEN AV KF 2008-11-20

Läs mer

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo 2011-09-01 1 (7) Startpromemoria KFKS 2011/374-214 Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo Sammanfattning Fastigheten Orminge 42:1 är centralt belägen i Orminge. Byggnaden

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling Detaljplan för NYA BOSTÄDER I TYFTER Inom Tyfter 1:19 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Samrådshandling 2013-04-19 Rev: Dnr: 0072/06 Plannummer: Mark och Exploateringsenheten Andreas Wingfors Telefon: 0303-73 26 65 Mail: andreas.wingfors@stenungsund.se DETALJPLAN för Bostäder och förskola

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST)

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Bilaga 4 EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Mellan Södertälje kommun (org nr 212000-0159), nedan kallad kommunen, och... (org nr...), nedan kallad exploatören, har följande avtal träffats om exploatering av del

Läs mer

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Dessa taxeföreskrifter är antagna av kommunfullmäktige 2009-08-27 och trädde i kraft 1 januari 2010. Taxenivåerna ses i regel över årligen.

Läs mer

Detaljplan för. VADHOLMEN Munkedals kommun ANTAGANDEHANDLING. Dat. 2004-03-01. Revidering 2007-11-25

Detaljplan för. VADHOLMEN Munkedals kommun ANTAGANDEHANDLING. Dat. 2004-03-01. Revidering 2007-11-25 Detaljplan för VADHOLMEN ANTAGANDEHANDLING Dat. 2004-03-01. Revidering 2007-11-25 Sid 1 av 8 ANTAGANDEHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATORISKA FRÅGOR... 2 Allmänt...2 Beslutsförslag...2 Tidplan...2

Läs mer

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. VA-TAXA 2015 för Ulricehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ulricehamns Energi AB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas

Läs mer

Reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland KS2018/364/01

Reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland KS2018/364/01 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 2018-06-08 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland KS2018/364/01 Förslag till beslut Det reviderande reglementet för hjälpmedelsnämnden

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN UTLÅTANDE 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-02-25 Plan- och exploateringsenheten

ÖSTERÅKERS KOMMUN UTLÅTANDE 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-02-25 Plan- och exploateringsenheten ÖSTERÅKERS KOMMUN UTLÅTANDE 1(6) Detaljplan för Valsjöskogen etapp 1, Österåkers kommun, Stockholms län. Ett förslag till detaljplan för Valsjöskogen etapp 1, har varit utställd under tiden 2014-01-20

Läs mer

Monarken. Planbeskrivning

Monarken. Planbeskrivning ARKITEKTHUSET Monarken Planbeskrivning Detaljplan för Rian 17 Haparanda kommun Norrbottens län Upprättad av Arkitekthuset Monarken Rian 17 Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN Upprättat 2007-02-20

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01)

ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01) TAXA för ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01) 1 För att täcka kostnader för Åstorps kommuns allmänna vatten- och

Läs mer

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden i Värmland

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Reglemente Administrativa avdelningen 2 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anna-Lena Wingqvist Fullmäktige 2019-01-01 Tillsvidare

Läs mer

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderhamn NÄRA AB.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderhamn NÄRA AB. TAXA för Söderhamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxeföreskrifterna fastställdes av kommunfullmäktige 2009-12-14. Avgiftsbeloppen fastställdes av Söderhamn NÄRAs styrelse 2014-10-20.

Läs mer

Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Billigare utbyggnad av bredbandsnät Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 november 2015 Sven-Erik Bucht Magnus Corell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER INOM TINGBERG 3:77 I LÖDÖSE

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER INOM TINGBERG 3:77 I LÖDÖSE DNR: 2015/KS0418 UTSTÄLLNINGSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-09-14 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER INOM TINGBERG 3:77 I LÖDÖSE Detaljplanen upprättas i enlighet med PBL (SFS 1987:10) Lilla Edets kommun, Västra Götalands

Läs mer

Granskningsutlåtande. Detaljplan för Algutstorp del av Hägrunga 5:2. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning

Granskningsutlåtande. Detaljplan för Algutstorp del av Hägrunga 5:2. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning 1(5) Diarienr: 2012-000050 Miljöreda: 12/0193d Upprättad: 2014-01-15 Antagen av KF: 2014-01-29 16 Laga kraft: 2014-02-25 Granskningsutlåtande Detaljplan för Algutstorp del av Hägrunga 5:2 Vårgårda tätort,

Läs mer

DOM 2016-01-20 Stockholm

DOM 2016-01-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2016-01-20 Stockholm Mål nr P 5529-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-05-26 i mål nr P 6171-14, se

Läs mer

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-02. VA-taxan träder i kraft den 1 januari

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 Förslag till detaljplan för Kårehogen 1:28 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 10-10-27, justerad 11-06-02, antagen av KF 11-09-29, laga kraft 11-10-27 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Allmänt Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Villa vassen har en butik som tillhandahåller ett begränsat sortiment av det allra nödvändigaste.

Villa vassen har en butik som tillhandahåller ett begränsat sortiment av det allra nödvändigaste. GENERELLA BOKNINGSVILLKOR Stugorna (se längre ner för gästhamn och ställplatser) Allmänt om stugorna Alla stugor a r enkelt utrustade fo r sja lvhusha ll, vilket inneba r att de no dva ndigaste ko ksredskapen

Läs mer

Riktlinje för vård av byggnader och tomter i Strömsunds kommun

Riktlinje för vård av byggnader och tomter i Strömsunds kommun Titel: Riktlinje för vård av byggnader och tomter 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: MBN 2015-12-17, 107 Uppdateras: 2018 Riktlinje för vård av byggnader och tomter

Läs mer

Skanovas telenät i Sverige

Skanovas telenät i Sverige 1 (9) s telenät i Sverige Anslutning till s telenät Innehåll Sida Anslutning till s telenät 2 Flerbostadshus företag, industri och privatboende 3 Teleutrymme tillhandahålls av fastighetsägaren/kund 3 Vem

Läs mer