Agresso Försäljningsorder. Referensmanual Försäljningsorder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agresso 5.5.3 Försäljningsorder. Referensmanual Försäljningsorder"

Transkript

1 Agresso Försäljningsorder Referensmanual Försäljningsorder

2 Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar funktionaliteten till och med ABW Agresso har strävat efter att ge så komplett och korrekt information som möjligt. Den kan dock komma att ändras utan föregående meddelande. Agresso R&D AS påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter som kan finnas i dokumentationen. Kontakta din lokala kundtjänst för Agresso om du har några frågor. Microsoft Excel, Microsoft Project, Windows och Microsoft SQL Server är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Alla andra märkesnamn, produktnamn och företagslogotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Detta dokument innehåller information som tillhör och anses vara en affärshemlighet för Agresso R&D AS. Informationen får inte reproduceras i sin helhet eller i delar, spridas eller på annat sätt göras tillgänglig för tredje part, varken direkt eller indirekt. Reproduktion av denna dokumentation oavsett syfte är förbjuden utan föregående uttryckliga skriftliga tillstånd från Agresso R&D Oslo, Norge. Med ensamrätt. Agresso Business Software Agresso R&D AS, Gjerdrums vei 4, 0401 Oslo, Norge.

3 Agresso Försäljningsorder Innehållsförteckning Försäljningsorder 4 Introduktion 5 Registrering och bokföring av försäljningsorder 7 Försäljningsordertyper 7 Uppdatera/bokföra i huvudboken 9 Kontering av försäljningsorder 11 Back-to-back-order 13 Samlingsfakturor 14 Använda kreditnotor i försäljningsorder 15 Inställning av försäljningsorder 16 Översikt 16 Artikelgrupper 17 Ordertyper 20 Filter för försäljning/rabatt 22 Rabattmatris 24 Nummertyper 26 Nummerserier 28 Nummerposter 30 Registrering och underhåll av försäljningsorder 32 Massregistrering/underhåll av försäljningsorder 32 SO15 Överföring till försäljningsorder 37 Fråga massförsäljningsorder 39 Registrering/underhåll av försäljningsorder 40 Underhåll order/orderbekräftelse 48 Registrering/underhåll av fritextorder 50 Fakturering 54 Fakturering 54 Underlag för kreditnota 61 Buntimport 63 Import av order 63 Inläsning från försystem 65 Underhåll av försystemstransaktioner 66 Sökning efter felaktiga transaktioner 70

4 Försäljningsorder Innehåll I den här referensmanualen får du en översikt över vad du kan göra med Försäljningsorder i Agresso Logistik, samt detaljerad information om de fönster som används för att utföra dessa uppgifter. I detta dokument visas endast de fönster som berörs. Se online-hjälpen för information om andra fönster. Det innebär att inte heller förutsättningar och menykommandon finns med här. Du hittar information om grundinställningar i ABW och gemensam funktionalitet i referenshandböckerna Grunduppsättning och Systemadministration.

5 Agresso Försäljningsorder Introduktion Om Försäljningsorder I denna modul finns fönster för urval av försäljningskonton, definition av rabatter, prisjusteringar, försäljningsstatistik, uppdatering av lagerreservationer, konteringsregler, offertregistrering, registrering av försäljningsorder samt registrering av levererade varor. Den innehåller också serverprocesser och rapporter för fakturering, generering av plocklistor och utskrift av packsedlar osv. Översikt över försäljningsorder När grundinställningarna gjorts kan du registrera och bearbeta försäljningsorder. Startpunkter Nedan följer en beskrivning av möjliga startpunkter: Registrering/underhåll av massförsäljningsorder: En uppsättning kunder som väljs för att få en försäljningsorder med exakt samma artiklar. När du har sparat massförsäljningsordern måste du köra serverprocessen SO15 Överföring till försäljningsorder. Då genereras nödvändig indata för LG04 Import av order som validerar data och skapar nya (individuella) försäljningsorder som var och en består av samma uppsättning artiklar. Registrering/underhåll av försäljningsorder: Registrering av en försäljningsorder på specifika artiklar. När LG04 Import av order är klar behandlas de individuella försäljningsorderna som alla andra försäljningsorder. Det är möjligt att ändra detaljer, och om försäljningsorderna ingår i ett arbetsflöde kan de lämnas in för formell attestering innan de är klara för serverprocessen SO13 Fakturering. Registrering/underhåll av fritextorder: Registrering av en försäljningsorder utan specifik artikel. De här orderna behandlas som vanliga försäljningsorder. Om SO13 Fakturering har genererat fakturor utifrån felaktiga uppgifter kan du skapa en kreditnota med hjälp av fönstret Underlag för kreditnota. När en arbetsflödesprocess har definierats för kreditnotan kan det krävas en formell attestering innan kreditnotan slutligen behandlas av SO13 Fakturering.

6 Anmärkning om arbetsflödet Arbetsflöde kan vara en integrerad del i försäljningsorderprocessen. Mer information om Arbetsflöde finns i handboken om Arbetsflöde. Fönsterbeskrivningar Nedan följer en detaljerad beskrivning av ovannämnda fönster, förutom sidorna med arbetsflödesattesteringar. Här finns även information om nödvändiga inställningar och en beskrivning av aktuella fönster.

7 Agresso Försäljningsorder Registrering och bokföring av försäljningsorder Försäljningsordertyper Introduktion I fönstret Ordertyper definieras olika försäljningsordertyper tillsammans med sina specifika behandlingskoder. Flera ordertyper kan kopplas till en behandlingskod. Behandlingskoden för försäljningsordern definierar hur Agresso ska behandla ordern. Du kan välja mellan följande fyra behandlingskoder: 20 - Standard försäljningsorder Försäljningsordern registreras i fönstret Registrering/Ändring av försäljningsorder. När en order är märkt som Godkänd kan en plocklista köras för ordern. Detta görs genom att rapporten SO03 Plocklista beställs, vilken kan köras samtidigt för en eller flera försäljningsorder. När en plocklista har skapats måste varorna avlägsnas från lagret. Detta utförs i fönstret Registrering av skickade varor. I detta fönster visar en flagga om underlaget för leveransen är plocklistan eller försäljningsordern. När varorna har tagits bort kan den levererade kvantiteten faktureras. Detta görs genom att rapporten SO13 Fakturering körs. Denna rapport skriver ut fakturan och bokför transaktioner genom ALGIPS till Huvudbok och Kundreskontra med serverprocessen LG04 Inläsning från försystem. En försändelselista kan sedan skrivas ut genom att rapporten SO04 Packsedel körs Direkt plocklista/direkt faktura Detta är en version av standardförsäljningsordern där rapporten SO03 Plocklista beställs automatiskt när ordern lagras som godkänd och rapporterna som skriver ut fakturor/packsedlar beställs direkt när varuleveransen registreras. Rapporterna placeras i Agressos standardrapportkö och körs när serverprocessen AGRSERV startas. 22 Fakturerbara försäljningsorder Med denna ordertyp kan rapporten SO13 Fakturering köras (manuellt) så snart som försäljningsordern har sparats som Godkänd. Så snart ordern är sparad anses varorna vara levererade. Detta innebär att den levererade kvantiteten anges som lika stor som den beställda kvantiteten. Ordertypen kan användas för abstrakta tjänster, t.ex. konsulttimmar. Om mängden i lagret är otillräcklig, kommer det inte gå att spara ordern. Ordern måste vara justerad mot kvantiteten i lager innan den kan sparas. Denna ordertyp kan inte användas för artiklar som använder individuella serienummer.

8 23 - Direkt faktura Som ordertyp 22, Fakturerbara försäljningsorder, förutom att serverprocessen SO13 Fakturering beställs automatiskt när ordern sparas. Rapporten placeras i Agressos standardrapportkö och körs när serverprocessen AGRSERV startas. Översikt över fönster som används av försäljningsorder beroende på behandlingskod Följande tabell visar vilka fönster och serverprocesser som försäljningsorder använder, beroende på behandlingskod i försäljningsordern. Försäljningsorder behandlingskod 20 Standardförsäljningsorder 21 Direkt plocklista/ Direkt faktura 22 Fakturerbar försäljningsorder SO03 Plocklista Leverans SO04 Packsedel SO13 Fakturering Lageruppdatering Manuellt Ja Manuellt Manuellt Vid leverans Automatisk Ja Automatisk Automatisk Vid leverans Nej Nej Manuellt Manuellt Vid orderregistrering 23 Direkt faktura Nej Nej Manuellt Automatisk Vid orderregistrering

9 Agresso Försäljningsorder Uppdatera/bokföra i huvudboken SO13 Fakturering och Huvudbok Försäljningsorder är kopplad till Huvudbok, precis som andra Logistikmoduler. Rapporten SO13 Fakturering skriver ut fakturan och matar in den i AGRIPS. Sökningar på beställda och levererade värden kan endast göras via logistikmodulerna. Du kan dock använda saldotabeller som uppdateras med denna typ av logistikdata. Med serverprocessen SO13 Fakturering läggs transaktioner till tabellen ASOTRANSSHD. AGRIPS bearbetar dessa transaktioner och lägger till transaktioner till tabellen ACRBATCHINPUT och beställer serverprocessen GL07 Inläsning från försystem för att överföra transaktionerna till huvudboken. Bokföringarna blir inte synliga i Huvudboken förrän denna serverprocess har körts. Eftersom SO13 Fakturering inte skriver ut en separat rapport, bör du kontrollera utskriften av serverprocessen GL07 Inläsning från försystem och transaktioner i Huvudboken för att säkerställa att den har uppdaterats korrekt. Transaktioner som genereras av serverprocessen SO13 Fakturering varierar beroende på om produkten lagras regelbundet. Alla artiklar bokförs gentemot försäljningskontot. Detta konto specificeras med kommandot Zoom från orderregistreringsfönstret. Om konteringen delas upp på flera rader kommer en post göras per rad till ett visst försäljningskonto. Nedan hittar du en ytterligare diskussion av försäljningsintäktstransaktioner. Kontantrabatt Om rabatter finns kommer det att finnas en ytterligare jämförbar transaktion mot rabattkontot. Rabatt- och försäljningskonteringsregler för transaktionen måste vara kompatibla. Försäljningsintäkten bokförs som brutto före rabatter och dras av från försäljningsintäktskontot, medan rabatten bokförs som en reduktion av detta belopp. Om samma konto används för försäljning och rabatt kommer försäljningsintäkten att bokföras som netto efter att rabatten dragits av. Orderrabatten som beräknas för varje rad ingår i orderrabatten, efter att varje radrabatt har beräknats. Orderrabatten bokförs med samma kontering som radrabatten. Den balanserande transaktionen bokförs på kontot för kundskuld, vilket gäller kunden på försäljningsordern. Transaktionen kan anges med två begreppsvärden från den orderrubrik som hör till försäljningsordern, om så önskas.

10 Lagerförda artiklar Lagerförda artiklar kommer också att generera transaktioner för försäljningskostnad och lagerreduktion. Dessa transaktioner bokförs på de definierade konton för artikelgrupper för varje artikel som listas i ordern. Artikelkostnadstransaktionerna kommer att använda samma konteringsregel som försäljningskontotransaktionen, så konteringsreglerna för dessa två konton måste vara kompatibla. Artikelkostnaden beräknas automatiskt beroende på vilken metod för lagervärdesberäkning som används (FIFO, LIFO osv.) och vilket lager det hänvisas till om prissättning per kategorivärde används. (Detta bestäms i fönstret Lagerdefinition i Lager.) När artikelkostnaden är okänd, beräknas en preliminär artikelkostnad. Lagerregistreringen använder lagerkontot från artikelns artikelgrupp. Kontot registreras med lagerdefinitionens kategorivärden. Översikt över hur registreringar bokförs Tabellen nedan visar en översikt över hur olika registreringar bokförs. Verifikationsregistrering Artikel Konto Kontering Aggregerat Rabatt Alla Från artikelgrupprabatt Förs. Alla Från Zoomorderregistrering Kundskuld Alla Från kundens kundgrupp Artikelkostnad Lagernivå Som försäljningskonto Från Zoomorderregistrering Från orderns sidhuvud till systemdefinierade begrepp Lagerenhet Artikelkostnadskonto Från Zoomorderregistrering för artikelgruppen Lagerenhet Lagerkonto för artikelgruppen Ja Ja Nej Ja Definieras enligt Ja parametern STOCK_ACC_RULE Försäljningen ovan sammanräknas per konteringskombination vid bokföring till Huvudbok. Om två fakturerade artiklar har samma kontering och försäljningskonto, kommer dessa två rader att kombineras vid överföring till Huvudbok. Beloppet är summan av de två beloppen. Transaktionerna märks med fakturanummer och ordernummer i Huvudboken.

11 Agresso Försäljningsorder Kontering av försäljningsorder Introduktion Kontering av försäljningsorder utförs i registreringsfönstret Registrering/ändring av försäljningsorder. Endast konteringar av försäljningsintäkter kan registreras i detta fönster. Andra konteringar relaterade till försäljning bokförs när SO13 Fakturering körs. Flera möjligheter finns för att ange en kontering för försäljningsorderrader. Du bör sällan behöva ange konteringen manuellt. Målet är att spara tid och underlätta arbetsbelastningen för den användare som registrerar order. De befintliga möjligheterna förklaras nedan. Konto Standardkonto för försäljningsintäkt hämtas från artikelgruppens försäljningsintäktskonto. Om du vill definiera ett nytt försäljningskonto, kan detta konto ändras med ett försäljningskontofilter som baseras på kundens kundgrupp. Filter definieras i fönstret Försäljningskontofilter. Konteringsregeln för kontot avgör vilka kategorier som används. Dessa kan vara tilldelade värden som är standard vid registrering. Proceduren beskrivs nedan. Dimensioner I försäljningsorderns rubrik kan du definiera sju fasta kategorier för huvudboksanalys (systemparametrar SO_ATT_ID_1 till SO_ATT_ID_7 ). Om någon av dessa parametrar definieras med värden, kommer dessa värden automatiskt att användas som standard (om begreppen som används i kategorierna listas på raden). I sidhuvudet kommer värdena för den ansvarige och säljaren automatiskt användas på transaktionsraden om den innehåller begreppen ANSV (DA) och/eller SÄLJ (D9). Från artikelraden kommer begreppen ARTIKEL (D0), ARTGRP (D5) och LAGER (DE) att användas i transaktionen, förutsatt att regeln innehåller dessa begrepp. Genom att aktivera systemvariabeln LG_ART_REL i fönstret Systemparametrar logistik, kan du också definiera värden för artikelrelationer i konteringen. Denna procedur rekommenderas om konteringen för en kategori definieras med den valda artikeln. Gör så här: Ange en relation mellan begreppet ARTIKEL (DO) och det begrepp som du vill göra konteringen mot. I artikelfönstret kan du sedan se detta begrepp i den lilla tabellen i det nedre högra hörnet på skärmen. Ange artikelvärde för konteringen. När artikeln sedan registreras på försäljningsorderraden, kommer detta värde att lagras som standard i kategorin för kontering. Du kan använda standardvärden i konteringsregeln. Momskoder Momskod hämtas från artikelgruppen. I händelse av en utländsk kund kommer värdet att hämtas från fältet Exportförsäljning.

12 Momssystem Standardkoden för momssystem hämtas från kunden. Om kunden inte har något momssystem kommer värdet hämtas från fönstret Företagsinformation. Lägg märke till att de två konteringskategorierna i rubriken kommer att skriva över standardvärden från den raden. Lägg också märke till att standardvärden för kontot hämtas när artikelkoden lagras på fliken Detaljer. Systemet kommer också att hämta begreppets senast använda begreppsvärde och använda detta värde som standard, om inte något av de andra standardvärdena specificerar andra värden. Fördelning av kontering I Agresso kan försäljningsintäkter fördelas över mer än en transaktionsrad. Detta utförs genom att konteringen fördelas över flera rader, med en procentsats angiven för varje rad. Om du vill använda denna typ av huvudboksanalys, kan du använda kommandot Kontering i menyn Verktyg i orderregistreringsfönstret. Om du vill fördela intäkten på en rad till två avdelningar med 40/60, används de två raderna med avdelning och procentuell fördelning angiven på varje rad (se exemplet nedan). Om en transaktion fördelas över flera konton måste kontona använda samma konteringsregel. Det finns ett par sökmöjligheter som du inte kan använda när du använder fördelning av kontering. Du kommer inte att kunna se konteringen genom att söka efter orderdetaljer, sökfönstret för försäljningsstatistik kommer att vara falskt om saldotabellen LGSALE inte är specifikt justerad och användardefinierade saldotabeller mot konteringen i försäljningssystemet måste justeras manuellt. Fördelningsfunktionen bör därför användas med försiktighet. Konteringsmallar När du bokför försäljningsintäkter kan du använda fördefinierade mallar för kontering. Denna procedur rekommenderas i situationer där de som registrerar order inte är bekanta med vanliga konteringsmetoder och där antalet kombinationer för konteringen är begränsat. Gör så här: Bestäm dig för vilken kontering du normalt använder. Öppna fönstret för transaktionsinmatning och använd kommandot Mall i menyn Verktyg. Du kan nu definiera en kontering (med möjligheten att använda fördelning av kontering) med konton och kategorier. Spara mallen tillsammans med en beskrivande kod och text. Upprepa detta för alla mallar du vill använda. Lägg märke till att det inte går att ändra i en mall när den har definierats! När mallarna är definierade kan de användas i stället för att utföra en kontering vid registrering av försäljningsorderrader. Ange mallkoden eller mallbeskrivningen för artikelraden och systemet hämtar automatiskt konteringen åt dig. Sidhuvud kontering Koncernkontering eller global kontering definieras i orderrubriken och gäller alla kolumner i konteringen. Det går inte att ändra en global kontering i registreringsfönstret, så detta kan därför användas för att säkerställa att alla verifikationsrader får en standardkontering.

13 Agresso Försäljningsorder Back-to-back-order Använda back-to-back-order Om både försäljnings- och inköpskomponenterna i Logistik används går det att skapa en "back-to-back"-order baserat på en försäljningsorder. Välj flaggan BB-order i försäljningsordern eller på försäljningsorderraden. När du sparar ordern kommer systemet att skapa en rekvisition för raden. Det går sedan att söka efter och uppdatera detta i Registrera rekvisition avancerad i Inköp. Rekvisitionen baseras på information på försäljningsorderraden om kvantitet, lager och leveransdatum. För att generera en back-to-back-order för rekvisitioner måste du ha definierat rekvisitionsnummertyper i systemparametern VT_BACK_TO_BACK. Nummertyperna för inköpsorder måste anges med hjälp av systemparametern VT_BACK_TO_BACK_PO.

14 Samlingsfakturor Faktureringsregel Försäljningsorder innehåller ett alternativ för samlingsfakturor (periodisk fakturering) för kunder. Om du vill göra samlingsfakturor måste du skapa en faktureringsregel i fönstret Faktureringsregler. I detta fönster anges intervallet för hur ofta varje kund faktureras. När en regel har sparats kommer begreppet för faktureringsregel FAKTREG (D4) att uppdateras automatiskt med den nya regeln som begreppsvärde. Relation När de regler som behövs har skapats måste du definiera en kundrelation från begreppet FAKTREG i fönstret Relationer för kund. I fönstret Kund måste du sedan uppdatera relationsvärdet med lämplig faktureringsregel för varje kund som ska få en samlingsfaktura. När du registrerar en försäljningsorder visar flaggan Samlingsfaktura om ordern är en del av en samlingsfaktura eller ej. Detta fält aktiveras automatiskt om en faktureringsregel för kunden har registrerats, men den kan ändras. SO13 Fakturering När du kör serverprocessen SO13 Fakturering, kan du välja om samlingsfakturor ska göras. Om du väljer att köra samlingsfakturering kommer samlingsfakturor att skrivas ut enligt den tid som har passerat sedan föregående samlingsfaktura och det tidsintervall som angetts i faktureringsregeln. Samlingsfakturan består av en översikt över de separata fakturorna med deras delsummor och det totala värdet. De separata fakturorna skrivs också ut. Samlingsfakturan ges ett specifikt fakturanummer som anges i beskrivningsfältet för de separata fakturorna. Kundreskontra och Leverantörsreskontra kan antingen uppdateras med de separata fakturorna eller enbart med samlingsfakturorna.

15 Agresso Försäljningsorder Använda kreditnotor i försäljningsorder Introduktion Även om det inte finns något fönster för att kreditera artiklar, kan detta göras enkelt i Försäljningsorder. Nedan beskrivs hur detta utförs när varor återsänds, eller när man ger rabatter efter att en order fakturerats. Kreditera returnerade varor I fönstret Registrering av utleverans kan du ange det ursprungliga ordernumret för den försäljningsorder som ska krediteras. Hämta rätt artikelrader och ange kvantiteten på de återsända varorna med ett negativt prefix. I fönstret zooma kan du ange orsaken till returen. När du sparar denna varuleverans, kommer lagret och den ursprungliga försäljningsordern att uppdateras med de returnerade varorna. När detta är gjort, kör du serverprocessen SO13 Fakturering för denna order en gång till. En kreditnota skapas för de returnerade varor som har registrerats. Alla ursprungliga transaktioner reverseras härigenom i kontona. Om du vill skapa en separat order för kreditnotan (t.ex. om du vill använda en separat nummerserie för kreditnotor), måste registreringsfönstret Internt lager användas i stället för Inmatning av varuleverans för att uppdatera lagret. Annars är proceduren likadan som den beskrivits för rabatter (se nedan). Att kreditera rabatter och liknande transaktioner (ingen varuretur) Vanligtvis måste en icke lagerförd artikel (t.ex. KREDITNOTA) anges i fönstret Artiklar. Om du vill registrera en rabatt registrerar du en ny försäljningsorder i fönstret Registrera/ändra försäljningsorder. Information om kunden anges som vanligt. På fliken Detaljer anger du artikeln KREDITNOTA på en orderrad. Kvantiteten anges lika med 1 och enhetsvärdet blir rabatten med ett negativt prefix. Om ordertypen kräver det, måste artikelleveransen utföras innan faktureringen. Vid körning av serverprocessen SO13 Fakturering kommer en kreditnota att genereras. Denna transaktion kommer att överföras till Huvudbok, Leverantörsreskontra eller Kundreskontra.

16 Inställning av försäljningsorder Översikt Översikt Före registreringen av försäljningsorder måste följande ha definierats: Kunder och kundgrupper måste ha definierats i fönstren Kund och Kundgrupp (i Kundreskontra). En eller flera artikelgrupper, med kontoinformation, måste ha angivits i fönstret Artikelgrupp. De artiklar som finns på försäljningsordern måste ha definierats, tillsammans med försäljningspriser, i fönstret Artikel. Om du vill använda flera olika enheter för en artikel, måste dessa också vara definierade i fönstret Enhet under verktygsmenyn. Försäljningsordertexter måste ha registrerats i förnstret Text. I detta fönster kan du även registrera olika försäljningstexter på olika språk. Om Lagerredovisning används och en eller flera artiklar i lager är registrerade, måste lager och relaterade lagerställen vara definierade i fönstret Lagerdefinition. De försäljningsordertyper som ska användas måste vara definierade i fönstret Ordertyper. Dessa måste ha behandlingskoderna 20, 21, 22 eller 23 (se Försäljningsordertyper). Om du vill filtrera försäljningskonton, måste ett filter ha angivits i fönstret Försäljningskontofilter. Om du vill använda fasta rabattsatser måste dessa vara definierade i fönstret Rabattmatris. De systemparametrar som krävs måste vara definierade i fönstren Systemparametrar - försäljning och Systemparametrar - logistik. En eller flera nummertyper för försäljningsorder måste ha ställts in. Detta görs genom att definiera nummertyp i fönstret Nummertyper samt att fastställa nummerserier i fönstren Nummerserier och Nummerposter. Fönster som beskrivs i den här boken Fönstret Artikelgrupper, Ordertyper, Filter för försäljning/rabatt, Rabattmatris, Nummertyper, Nummerserier och Nummerposter beskrivs i detalj nedan.

17 Agresso Försäljningsorder Artikelgrupper Användning av fönster En artikelgrupp tillhandahåller en bokföringsram för alla artiklar som tillhör den gruppen. För att du ska kunna registrera en artikel i Artikelregister måste den relevanta artikelgruppen redan vara skapad. Valet av artikelgrupp för artikeln visar vad som kommer att gälla för artikeln: vilka konton som ska användas momskod regler för hur lagervärden ska bokföras Dessa värden tillhandahålls av artikelgruppen. Registrera en artikelgrupp I fältet Artikelgrupp, ange ett gruppnamn och tryck på tabb-tangenten. Fyll i relevant information i fälten. Välj Spara(F12) på Datamenyn. Ändra en artikelgrupp Välj eller ange gruppens namn i fältet Artikelgrupp och tryck på tabb-tangenten. Alla fält kan uppdateras. Välj Spara(F12) på Datamenyn. Artikelgrupper kan inte tas bort.

18 Parkera en artikelgrupp Sätt värdet Status till Spärrad. Välj Spara(F12) på Datamenyn. Nu kan inga artiklar använda denna artikelgrupp. Kopiera uppgifter från en befintlig artikelgrupp Välj den grupp du vill kopiera i fältet Artikelgrupp och tryck på tabb-tangenten. Skriv över namnet i fältet Artikelgrupp med den nya gruppen. Ändra beskrivningen och ändra vid behov också de befintliga uppgifterna, som nu gäller för den nya gruppen. Välj Spara(F12) på Datamenyn. Söka efter en artikelgrupp Välj eller ange gruppens namn i fältet Artikelgrupp och tryck på tabb-tangenten. Fältförklaringar - Grupp Artikelgrupp En alfanumerisk kod för artikelgruppen på upp till 12 tecken (Beskrivning) En beskrivning av artikelgruppen. Försäljning Ett huvudbokskonto för försäljningsintäkt. Momskod Standardmomskod för inrikes försäljning. Rabatt Ett rabattkonto i huvudboken. Rabattkontot måste ha en konteringsregel som inte står i konflikt med regeln för försäljningskontot. Bonus Används ej. Lager Ett huvudbokskonto som visar lagernivån. Det kan lämnas tomt. När du anger ett konto i detta fält, görs en kontroll för att säkerställa att kontots konteringsregel motsvarar den regel som definierats i systemparametern STOCK_ACC_RULE. Ett meddelande visas om ingen regel har definierats i systemparametern, eller om den skiljer sig från konteringsregeln för det konto du har angivit. Momskod Standardmomskod för inköp. Detta måste definieras i fönstret Momskoder och gälla leverantörsreskontra. Detta är det standardmomskodsvärde som används i registreringsfönstret för inköpsorder. Varukostnad Ett huvudbokskonto för artikelkostnader. Ett artikelkostnadskonto måste anges om ett lagerkonto har registrerats. Varornas kostnadspost för lagervaror kommer att bokföras automatiskt mot detta konto vid fakturering av försäljningsorder.

19 Agresso Försäljningsorder Varuuttag Ett huvudbokskonto för registrering av interna uttag av varor. Det används som standardkonto i registreringsfönstret när interna uttag av lagerartiklar registreras. Prel. lev.skuld Avräkningskonto för leverantörsskuld. Används för lagerförda artiklar. Katalog Detta är en referens till katalogen i fönstret Katalog artikelinformation i Lagerredovisning. Prisgrupp Prisgruppen för artikeln. Ingen kontroll sker av fältet. Detta används som standard vid registrering av en artikel, men kan sedan ändras. Prisgruppen används för att definiera rabatter för artikeln. Status Status för artikelgruppen. Giltiga värden är: Aktiv (N) Spärrad (C) Fältförklaringar Konton Produktion Ett huvudbokskonto för intern lagerproduktion. Detta fält kan lämnas tomt. Det används som standardkonto i registreringsfönstret för produktion av lagerartiklar. Svinn Ett huvudbokskonto för svinn. Detta fält kan lämnas tomt. Det används som standardkonto i registreringsfönstret för lagerhållning. Intern intäkt Huvudbokskonto för intern intäkt. Det används i samband med uthyrning. Intern kostnad Huvudbokskonto för intern kostnad. Det används i samband med uthyrning. Varor i arbete Huvudbokskonto för varor i arbete. Färdigvaror Huvudbokskonto för färdigvaror. Avräkningskonto Ett avräkningskonto används när produktionsorder behandlas. Avvikelse inköp Ett huvudbokskonto för avvikelse i anslutning till inköpsorder. Kan lämnas tomt. Intern orderintäkt Ett huvudbokskonto för registrering av intäkt i anslutning till internorder. Kan lämnas tomt. Intern orderkostnad Ett huvudbokskonto för registrering av kostnader i anslutning till internorder. Kan lämnas tomt.

20 Ordertyper Användning av fönster Detta fönster använder du för att registrera, ändra och söka efter ordertyper. Ordertyper används när du registrerar försäljnings- och inköpsorder. Behandlingskoden för en ordertyp avgör hur systemet behandlar ordern. Ordertyper kan spärras, men inte tas bort. Order med ordertyp 22 (Fakturerbara försäljningsorder) kan faktureras utan att rapporterna SO03 Plocklista eller SO04 Packsedel körs. Registrera en ordertyp Ange en unik ordertypkod i fältet Ordertyp. Ange en beskrivning och välj sedan behandlingskod och status. Välj Spara(F12) på Datamenyn. Ändra information om ordertyper Välj Sök (F7) i menyn Data. Ändra information i fälten Beskrivning och Status. Parkera en ordertyp genom att ange status till P. Stäng en ordertyp genom att ange status till C. Det går inte att ändra tillbaka denna status till N eller P när du har sparat. Välj Spara(F12) på Datamenyn.

21 Agresso Försäljningsorder Fältförklaringar Ordertyp Ett unikt ID på högst två tecken. Detta värde kan inte ändras efter att det har sparats. Beskrivning Beskrivning av ordertypen. Den används när ordern registreras. Beh.kod Behandlingskoden för ordertypen. Status Ordertypens status. N - Normal. P Parkerad. Tillfälligt spärrad. C - Spärrad. Går inte att ändra.

22 Filter för försäljning/rabatt Användning av fönster Detta fönster används för att registrera, ändra och söka på filter för försäljnings- och rabattkonton. Ett försäljningskontofilter gör det möjligt för dig att överföra transaktioner för alla försäljningsintäkter inom en kundgrupp till ett enskilt konto. När en försäljningsorder skapas för en artikel hämtas huvudbokens försäljnings- och rabattkontokoder från Artikelgrupp. Om det i stället är kunden som är underlag för intäktskontot kan detta filter använda ett annat konto som registrerats i Kundgrupp. Till exempel kan alla intäkter från kunder utomlands krediteras till ett särskilt konto med en konteringsregel som har en särskild fast momskod. Du kan definiera ett filter för varje kundgrupp. Filter används i Registrering/underhåll av försäljningsorder vid registrering av försäljningsintäkter och när serverprocessen SO13 Fakturering körs för att fakturera rabatter. Registrera ett försäljningskontofilter Ange vilken kundgrupp som filtret gäller för i fältet Kund.grp. Definiera det kontointervall som ska filtreras genom att ange lämpliga värden i fälten Från konto and Till konto. Ange det kontonamn som transaktionerna ska bokföras till i fältet Nytt konto. Välj Spara(F12) på Datamenyn. Ändra filterinformation Välj Sök (F7) i menyn Data. Ändra uppgifter vid behov. Ta bort ett filter genom att välja Ta bort rad på menyn Redigera. Välj Spara(F12) på Datamenyn.

Referensmanual Leverantörsreskontra

Referensmanual Leverantörsreskontra Referensmanual Leverantörsreskontra Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar

Läs mer

Referensmanual Huvudbok

Referensmanual Huvudbok Referensmanual Huvudbok 1 Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar funktionaliteten

Läs mer

Att arbeta i agresso Smart Client

Att arbeta i agresso Smart Client Att arbeta i agresso Smart Client En anvisning/manual för att komma igång att arbeta i agresso Smart Client. Förklaringar till menyer och uppsättning. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Uppdaterad:

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-10-19 Innehåll 1.

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2012-05-23

Agressohandboken. Uppdaterad 2012-05-23 Agressohandboken Uppdaterad 2012-05-23 Innehåll 1. ALLMÄNT...3 1.1 ALLMÄNT...3 1.2 INLOGGNING...4 1.3 LÄR DIG HITTA...6 1.4 BYTA LÖSENORD...7 1.5. VERKTYGSFÄLT...8 1.6 FUNKTIONSTANGENTER...9 1.7 UTSKRIFTER

Läs mer

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna. Kundreskontran. Heldag Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder och användning av intäktskonton. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad:

Läs mer

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering UNIT4 AGRESSO ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 1. OM KURSEN 2 2. ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 3 2.1 Allmänt om elektronisk fakturahantering... 3 2.2 Flödet för elektronisk fakturahantering... 3 2.3 Kortfattat

Läs mer

// Mamut Business Software. Ekonomistyrning, logistik och personal

// Mamut Business Software. Ekonomistyrning, logistik och personal // Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal Postadress och distributör: Mamut AB - ett företag i Vismakoncernen Box 7654 103 94 Stockholm Telefon: 08-411 61 90 Fax: 08-566 991 01

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Manual. för Mekonomen. MekoEasy Verkstad. Utgåva: Version 19:e Februari 2012 / MekoEasy version 2.13.35. Sida 1 av 116

Manual. för Mekonomen. MekoEasy Verkstad. Utgåva: Version 19:e Februari 2012 / MekoEasy version 2.13.35. Sida 1 av 116 Manual för Mekonomen MekoEasy Verkstad Utgåva: Version 19:e Februari 2012 / MekoEasy version 2.13.35 Sida 1 av 116 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1. Generellt om användning av MekoEasy... 4 1.2.

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

FÖRBEREDANDE ARBETE...

FÖRBEREDANDE ARBETE... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDERHANTERING... - 4 - Innehåll i Entré Orderhantering... - 4 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 5 - Viktiga register och inställningar... - 6 - Ordertyper... - 6 - Registreringsmallar...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, 2014-04 Projekt: Process och IT-stöd

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR...

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR... 2003 Bokföring Handbok 2001-2003 HOLT AB Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från HOLT AB. Denna handbok får

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Biet för PrePress INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3

Biet för PrePress INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 MARKNAD... 4 DAGBOK... 4 UTSKRIFTER... 5 ANNULLERA DAGBOK... 7 KAMPANJER... 7 UTSKICK... 7 UPPLÄGGNING AV KUNDÄMNEN... 8 ÖVERFÖRING TILL KUND... 8 KALKYL... 9 ORDER...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Förvärv

ALEPH ver. 16 Förvärv Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. VERKTYGSFÄLT... 2 2.1 Orderverktygsfält... 2 2.2 Fakturaverktygsfält... 2 3. VALUTOR... 3 3.1 Lista på valutor... 3

Läs mer