Pågående arbete till försäljningspris rapport Pågående arbete till kostpris rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084."

Transkript

1 Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport Pågående arbete till kostpris rapport Pågående arbete är en körning som i form av en lista ger en överblick över det värde som de öppna serviceorderna representerar. I körningen går det också att göra en kassajournal så att värdena kan bokföras i företaget. Journalraderna kan göras per dimensionsvärde som finns angivna på serviceorderna (kräver uppsättning). Du kan välja att beräkna i antingen försäljningspriser eller i kostpriser genom att välja mellan två rapporter enligt ovan. Listorna är uppdelade mellan artiklar, resurser, allmänna kostnader och avancerade kostnader (redovisningsrader räknas in i omkostnader) och det finns möjlighet att få listan uppdelad per dimension (kräver uppsättning). Förutsättningen för att köra listorna är att raderna i serviceorder är markerade med utfört den det finns möjlighet att raderna automatiskt fylls i (kräver uppsättning). Rapporten för pågående arbete använder serviceorderrader som bas. Rader med resurser, omkostnader och redovisningsrader kommer alltid med medan bara levererade artiklar räknas med.: listorna räknar även med order som är bokförda efter periodiseringsdatum (via servicefakturarader). Tänk på att en artikel som levereras i en månad och ändras i nästa månad får ett uppdaterat utfört den datum. Listorna kan sorteras efter valfri dimensionskod och bokföring kan skapa poster till fyra valfria dimensionskoder. Det måste göras inställningar i DSM-inställningar för fälten Utfört den och Användning av dimensioner för pågående arbete. Till sist måste bokföringsinställning på kundbokföringsmall ha ett konto för pågående arbete

2 Inställningar Inställningar i DSM inställning I Service Inställningar DSM inställning på fliken Service följande parametrar till pågående arbete ställas in: Hantering av datum utfört den (utfört den är det bokföringsdatum som används för att periodisera pågående arbete och det måste vara ifyllt). Dimensionskod för sortering av utskrifterna för pågående arbete. Valfria dimensionskoder som man önskar bokföringen uppdelad i. Utfört den Utfört den ska fyllas i för att kunna periodisera pågående arbete. Fältet Servicerad utförseldatum används för att styra fältet Utfört den på serviceorderraderna. Det finns följande val att göra: Tänk på attreservdelar alltid får arbetsdatum i fältet Utfört den vid leverans Blank: Datum är inte obligastoriskt men det går att fylla i manuellt. Vi avråder från denna inställning

3 Standardvärde arbetsdatum: Datum behöver inte fyllas i men Utfört den blir automatiskt ifyllt med arbetsdatum. Obligatorisk: Datum ska vara ifyllt annars går det inte att bokföra. Obligatorisk standardvärde arbetsdatum: Datum ska vara ifyllt och fylls automatiskt i med arbetsdatum. Om fältet raderas manuellt går det inte att bokföra. Vi rekommenderar denna inställning Utfört den på raderna styr om raden ska vara med i rapporterna för bokföring av pågående arbete sett i förhållande till periodiseringsdatum. Pågående arbete utskriftsdimension Den dimension som väljs i fältet Pågående arbete utskriftsdimension används som sorteringsnyckel på rapporterna. DET GÅR BARA ATT VÄLJA DIMENSIONER FRÅN ORDERHUVUD. Pågående arbete dimension 1-4 Rapporterna kan skapa rader i en bokföringsjournal och dimensioner kan överföras till journalen. På fliken Service går det att ange upp till fyra dimensionskoder i fälten Pågående arb. Dimension 1 Pågående arb. Dimension 2 Pågående arb. Dimension 3 Pågående arb. Dimension 4 Det som är valt i dessa fölt öveförs till journalerna. Bokföringsinställningar Kontering ställs in per kundbokföringsmall. Du kan hitta kundbokföringsmallarna under Inställningar Programinställningar Ekonomihantering Bokföringsmallar Kund. På varje kundbokföringsmall ska följande fält fyllas i: Int pågående arbete resurser Tillgång pågående arbete resurser Int pågående arbete artiklar Tillgång pågående arbete artiklar Int pågående arbete Omkostnader Tillgång pågående arbete omkostnader

4 Int pågående arbete avancerade omkostnader Tillgång pågående arbete avancerade omkostnader Som en hjälp går det i alla fält att trycka F6 och att läsa/söka i kontoplanen. Dessa fält används till kontering i journalen och på utskriften av rapporten för pågående arbete. Inställning av kostpriser För att kunna använda denna rapport måste det finnas kostpriser på både artiklar och resurser. På allmänna omkostnader går det att markera fältet tvungen kostpris. Då krävs ett kostpris som inte är 0 för att en serviceorder ska kunna bokföras. På alla omkostnader, både allmänna och avancerade, kan det antingen anges ett kostpris eller ställas in en tg-procent för beräkning av kostpris med försäljningspriset som grund

5 Körningen pågående arbete till kostpris Service Orderbearbetning Periodiska aktiviteter Pågående arbete kostpris. Fönstret har två flikar: På första fliken går det att begränsa vilka kundbokföringsmallar som ska tas med på utskriften och eventuellt bli gjort bokföringsjournalposter för. Det kan göras ytterligare urvalskriterier på vanligt vis; genom att stå i fältet Fält på en tom rad och trycka F6. Där kan det väljas ytterligare fält från kundbokföringsmallen man vill filtrera

6 På nästa flik ska det anges ett slutdatum för körningen. Du kan också välja om det ska beräknas avancerade servicekostnader (simulering) och om nollrader ska visas. Grundinställning är både levererade och olevererade servicerader. För ej levererade servicerader gäller det att alla rader med artiklar, resurser, och omkostnader där fältet Utfört den är mindre eller lika med inmatat slutdatum för att komma med i körningen. Eventuella rader där Utfört den är tomt kommer också bli medtagna. Om det ändras i fältet Utfört den, antal eller belopp kommer listans utfall att ändras. För levererade servicerader gäller det att alla rader även rader med artiklar kommer med om fältet Utfört den är mindre eller lika med inmatat slutdatum. För de rader som eventuellt är blanka i fältet Utfört den kommer de med i körningen. Om det ändras i fältet Utfört den, antal eller belopp kommer listans utfall att ändras. Om du har satt en bock i Beräkna avancerade servicekostnader kommer dessa bli beräknade för de serviceorder där det är satt en bock i fältet Automatisk servicekostnadsberäkning i serviceorderhuvudet, och där utfört den ligger inom den valda perioden. Observera att det INTE sker en uppdatering av de pågående serviceorderna, det är endast tal om en simulering. Finns det inte en bock i Automatisk servicekostnadsberäkning kommer det inte bli gjort en simulering. Men eventuella servicekostnadsrader, som redan existerar, kommer bli medtagna om de uppfyller listans filtreringskriterier. Om fältet Gör journal markeras kommer det bli gjort bokföringsposter i en redovisningsjournal. Om du markerar fältet måste du också skriva in uppgifter om Vilken redovisningsjournalstyp som ska användas Vilket redovisningsjournalnamn som ska användas Vilket verifikationsnr., som ska användas Önskat motpostdatum. Om körningen görs det sista datumet i en månad brukar motpostdatumet normalt vara det första datumet i den nya månaden

7 Utskrift Om det finns en dimension inmatad under Service Inställning DSM inställning för sorteringsordning kommer den dimensionen användas som primär sorteringnyckel. Därefter sorteras efter Extern / intern kundbokföringsmall, serviceordernummer och maskinradsnummer. Det skrivs en rad per maskinrad med följande fält: Serviceordernummer Maskinradsnummer Kundnamn Orderdatum Bokföringsdatum Fakturanummer Maskin Kostpris för artiklar Kostpris för resurser Kostpris för almäna omkostnader Kostpris för avancerade omkostnader S:a kolumn (med total)

8 Körningen Pågående arbete försäljningspriser Service Orderbearbetning Rapporter Periodvisa aktiviteter Pågående arbete försäljningspriser. Fönstret har två flikar: På första fliken går det att begränsa vilka kundbokföringsmallar som ska tas med på utskriften och eventuellt bli gjort bokföringsjournalposter för. Det går att göra ytterligare urvalskriterier på vanligt vis; genom att stå i fältet Fält på en tom rad och trycka F6. Där kan det väljas ytterligare fält från kundbokföringsmallen man vill filtrera

9 På nästa flik ska det anges ett slutdatum för körningen. Du kan också välja om det ska beräknas avancerade servicekostnader (simulering) och om nollrader ska visas. Det går också att välja bort visning av garantiorder. Belopp för garantiorder visas beroende på val på alternativfliken (fältet inkluderar garantibelopp). Grundläget för körningen är både levererade och ej levererade servicerader. För ej levererade servicerader gäller det att alla rader med artiklar, resurser, och omkostnader där fältet Utfört den är mindre eller lika med inmatat slutdatum för att komma med i körningen. Eventuella rader där Utfört den är tomt kommer också bli medtagna. Om det ändras i fältet Utfört den, antal eller belopp kommer listans utfall att ändras För levererade servicerader gäller det att alla rader även rader med artiklar kommer med om fältet Utfört den är mindre eller lika med inmatat slutdatum. För de rader som eventuellt är blanka i fältet Utfört den kommer de med i körningen. Om det ändras i fältet Utfört den, antal eller belopp kommer listans utfall att ändras Om du har satt en bock i Beräkna avancerade servicekostnader kommer dessa bli beräknade för de serviceorder där det är satt en bock i fältet Automatisk servicekostnadsberäkning i serviceorderhuvudet, och där utfört den ligger inom den valda perioden. Observera att det INTE sker en uppdatering av de pågående serviceorderna, det är endast tal om en simulering. Finns det inte en bock i Automatisk servicekostnadsberäkning kommer det inte bli gjort en simulering. Men eventuella servicekostnadsrader, som redan existerar, kommer bli medtagna om de uppfyller listans filtreringskriterier. Om fältet Skapa journal markeras kommer det bli gjort bokföringsposter i en redovisningsjournal. Om du markerar fältet måste du också skriva in uppgifter om Vilken redovisningsjournalstyp som ska användas Vilket redovisningsjournalnamn som ska användas Vilket verifikationsnr., som ska användas Önskat motpostdatum. Om körningen görs det sista datumet i en månad kommer motpostdatumet normalt vara det första datumet i den nya månaden

10 Skriv ut Om det finns en dimension under Service Inställningar DSM inställning kommer denna dimension bli använt som primär sorteringsnyckel. Därnäst sorteras det efter extern/intern kundbokföringsmall, serviceodernummer och maskinradnummer. Det skrivs ut en rad per maskinrad med följande fält: Serviceordernummer Maskinradnummer Kundnamn Orderdatum Bokföringsdatum Fakturanummer Maskinnr. Kostpris för artiklar Försäljningspris för artiklar Försäljningspris för resurser Försäljningspris för allmänna kostnader Försäljningspris för avancerade kostnader Summakolumn (bara försäljningspriser)

11 Bokföring Om det finns en bock i fältet Gör journal kommer det bli gjort poster i den journal som är angiven i körningens uppstartningsbild: Under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler kan du när körningen är färdig gå in i din journal och se/redigera/ta bort de gjorda posterna. Posterna görs per kundbokföringsmall per valda dimensioner med ett bokföringsdatum som är lika med körningens slutdatum, och med det bilagsnummer som matades in i körningens uppstartningsbild. Bokföringsdatum för motposter hämtas också från uppstartningsbilden. Fakturering sker efter gjorda inställningar per kundbokföringsmall (se avsnittet om faktureringsinställningar ovanför). Är det upprättat dimensioner i DSM inställning kommer alla poster få dessa dimensioner. Vid bokföring av pågående till försäljningspriser skapa det två rader till reservdelar en för totalt försäljningsbelopp och en för summa kostpris (per dimension)- de bokförs på konto för pågående arbete reservdelar. Vid bokföring av pågående till kostpris bokförs inget pågående för reservdelar

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Kassajournal De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Generellt om kassajournalen Journalnamn

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Referensmanual Huvudbok

Referensmanual Huvudbok Referensmanual Huvudbok 1 Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar funktionaliteten

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Copernicus information

Copernicus information Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus information

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Produktoch Kundservice. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Produkt-

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.SE

Läs mer