Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret"

Transkript

1 Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

2 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING Kostnadsför produktkostnad vid inköp Kostnadsför produktkostnad när vara tas ut ur lagret INSTÄLLNINGAR Företagsinställningar för lagerhantering Företagsinställningar för kostnadsföring Kostnadsför produktkostnad när vara tas ut ur lagret Individuell regel for uppdatering av räkenskapsmässigt lagervärde Övriga inställningar Underlag för självkostnadspris Kostnader Underlag för balansföring ska inkludera inköpskostnader Bokför lagerförändringar i resultaträkningen Kontoinställningar Konto 1400: Lagernivå Konto 1795: Varor ej fakturerade Konto 2280: Faktura ej mottagen Konto 4990: Manuell behållningsförändring Konto 4011: material och varor 25% ATT IMPLEMENTERA KOSTNADSFÖRING Kostnadsföring i ny databas Ändring av kostnadsföringsprincip Säkerhetskopiering Töm lagret Inställningar Frakt och expedition Tull och spedition Val av både frakt och expedition samt tull och spedition Bokföra lagerförändringar i resultaträkningen Överstyrning av standardkonton Återför varor till lager

3 3.7 Efter implementering Manuell bokföring av ingående faktura i verifikatregistreringen Bokföring av ingående faktura via inköpsmodulen EXEMPEL Exempel på kostnadsföring av produktkostnad när vara tas ut ur lagret Exempel 1: Lagerinventering Exempel 2: utan frakt/expedition/tull/spedition Exempel 3: utan frakt/expedition/tull/spedition Exempel på kostnadsföring av frakt, expedition, tull och spedition Exempel 4: med frakt/expedition Exempel 5: med tull/spedition Exempel 6: med frakt/expedition/tull/spedition Exempel 7: Bokföra lagerförändring i resultaträkningen

4 1 INLEDNING Om du köper in varor för vidareförsäljning finns två alternativ för bokföring av produktkostnad i Mamut Enterprise E Kostnadsför produktkostnad vid inköp Detta är standardinställningen i Mamut. Metoden innebär att produktkostnaden bokförs när den ingående fakturan registreras samt att lagervärdet inte uppdateras automatiskt. Detta alternativ är mest aktuellt för företag som har små lager och som kan bokföra lagerförändringar i samband med regelbundna inventeringar. Denna metod beskrivs inte i detta dokument. 1.2 Kostnadsför produktkostnad när vara tas ut ur lagret Genom att använda denna funktion uppdateras balanskontot för lagervärde automatiskt varje gång du mottar eller levererar en vara. Produktkostnaden bokförs vid försäljningstillfället. För att använda funktionen måste du lagerföra produkter. Eftersom resultaträkningen ska uppdateras när produkterna registreras in och ut ur lagret och eftersom detta inte nödvändigtvis sammanfaller med ekonomiska aktiviteter som mottagning av leverantörsfaktura eller utskick av faktura till kund bokförs fyra verifikat på följande tidpunkter: Registrering av varumottagning Registrering av leverantörsfaktura Varuleverans till kund Fakturering av kund Detta gäller även om lagervärdet blir negativt. Om lagervärdet är negativt ska detta också visas i balansräkningen. I detta dokument går vi igenom de inställningar som du bör känna till när du väljer att Kostnadsföra produktkostnad när vara tas ut ur lagret. Bokföringsexempel illustrerar användningen av de olika inställningarna. 3

5 2 INSTÄLLNINGAR 2.1 Företagsinställningar för lagerhantering En förutsättning för att kunna bokföra produktkostnad vid försäljningstillfället är att du lagerför produkter. Inställningarna för lagerfunktionen hittar du genom att välja Visa Inställningar Företag Inställningar per modul Produkt Anpassning av funktioner. Markera kryssrutan Företaget lagerför produkter. På fliken Lagerhantering kan du nu välja om du använder Lagerplats, Partivaror, Hållbarhetsdatum eller Serienummer. När du har aktiverat lagerfunktionen kan du koppla lager till både existerande och nya produkter i produktregistret. 2.2 Företagsinställningar för kostnadsföring Inställningarna för att kunna kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret hittar du genom att välja Visa Inställningar Företag Inställningar per modul Produkt Prishantering. Inställningarna hittar du under överskriften Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde. I rullgardinsmenyn Typ finns tre alternativ. Nedan beskrivs de alternativ som gäller för kostnadsföring vid försäljningstillfället det vill säga de två sista punkterna. Kostnadsför produktkostnad vid inköp Kostnadsför produktkostnad när vara tas ut ur lagret Individuell regel för uppdatering av räkenskapsmässigt lagervärde på varje produkt 4

6 2.2.1 KOSTNADSFÖR PRODUKTKOSTNAD NÄR VARA TAS UT UR LAGRET Detta alternativ innebär att alla lagerförda produkter även kostnadsförs när varan tas ut ur lagret. Verifikat bokförs automatiskt i resultaträkningen för alla in- och utgående lagerförändringar. Produkternas lagervärde läggs automatiskt till i balansen och grundar sig på produkternas inköpspris samt eventuella inköpskostnader som ska påverka det balanserade lagervärdet. Detta medför att du kan skriva ut en rapport för Avstämning av lagervärde. Produkter som inte är lagervaror kan inte använda kostnadsföring av produktkostnad när varor ta ut ur lagret. Om liknande produkter köps in via inköp, kostnadsförs de när inköpet bokförs INDIVIDUELL REGEL FOR UPPDATERING AV RÄKENSKAPSMÄSSIGT LAGERVÄRDE PÅ VARJE PRODUKT Om du väljer att använda en räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde, kan för varje enskild produkt välja om den ska kostnadsföras när inköpet bokförs eller om bokföring av produktkostnad ska ske när varan tas ut ur lagret. När denna inställning är aktiverad måste du på produktkortet för varje enskild produkt ange vilken räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde som ska gälla för produkten. Inställningen görs på fliken Inställningar. Det är inte möjligt att göra inställningar för kostnadsföring för produkter som inte är lagervaror. 2.3 Övriga inställningar Utöver de ovannämnda inställningarna, som bestämmer vilken sorts kostnadsföring som ska användas, kan du dessutom göra inställningar som inkluderar inköpskostnader i balansföring av lagervärde och som bestämmer vilken typ av inköpskostnader som ska inkluderas i balansföringen av lagervärde. Du kan även definiera vad som ska vara underlag för självkostnadspriset och om du vill bokföra lagerförändringarna i resultaträkningen UNDERLAG FÖR SJÄLVKOSTNADSPRIS Underlag för självkostnadspris bestämmer varifrån självkostnadspriset i ordermodulen ska hämtas. Om du väljer att kostnadsföra produktkostnad när vara tas ut ur lagret bör du välja spris som underlag. Anledningen till detta är att självkostnadspriset då hämtas från lagerförändringens självkostnadspris, vilket är självkostnadspriset som används i kostnadsföringen. Tips! Om du väljer att använda spris som underlag för självkostnadspris kan du också välja om självkostnadspris ska inkludera både Kostnad från produktkortet samt inköpspris. Inställningen hittar du genom att välja Visa Inställningar Företag Inställningar per modul Försäljning & Fakturering Pris/Rabatt. Som standard är detta alternativ markerat. Om du väljer att inkludera Kostnad från Produktregistret kommer statistiken samt täckningsbidrag/-grad av försäljningsorder inte att stämma överens med bokförd kostnad. 5

7 2.3.2 KOSTNADER Under kostnader har du möjlighet att välja om: skostnad ska inkludera frakt och expedition från leverantörsfakturan skostnad ska inkludera kostnader från bokföring av tull och speditionsfaktura Om en eller båda av dessa alternativ är aktiverade uppdateras självkostnadspriset på lagerförändringen med frakt- och expeditionskostnaden från leverantörsfakturan och/eller kostnad från bokföring av tull och speditionsfaktura. Om Underlag för självkostnadspris är angivet som spris inkluderas detta i självkostnadspriset i försäljning-/faktureringsmodulen och påverkar statistiken samt täckningsbidrag/-grad UNDERLAG FÖR BALANSFÖRING SKA INKLUDERA INKÖPSKOSTNADER Om du har valt en eller båda alternativen under Kostnader kan du även välja om detta ska ingå i underlaget för det balanserade lagervärdet. Om du väljer att Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader (utöver inköpspris) skapas vid bokföring av frakt och expedition från leverantörsfakturan, och/eller tull och speditionsfakturan, ett lagerförändringsverifikat som uppdaterar det balansförda lagervärdet i enlighet med den tillhörande lagerförändringen BOKFÖR LAGERFÖRÄNDRINGAR I RESULTATRÄKNINGEN Denna inställning registrerar lagerförändringar i både resultaträkningen och balansen när varor mottas eller levereras. Om du aktiverar funktionen förs två extra verifikatlinjer i lagerförändringsverifikaten. Observera att denna inställning förutsätter att du har valt att Kostnadsföra när varor tas ut ur lagret. Fördelar med bokföring i resultaträkningen vid lagerförändringar: Det är möjligt att se ändringar i lager utifrån resultaträkningen Nackdelar med bokföring i resultaträkningen vid lagerförändringar: Det blir många verifikatlinjer i balansräkningen Dessa poster är i många fall överflödiga. 2.4 Kontoinställningar Systemet levereras med förhandsdefinierade systemkonton. Exempel på konton är Lagernivå, Lagerförändring, Faktura ej mottagen, Varor ej fakturerade, Manuella behållningsförändringar, Standard inköpskonto, Fraktavgift, Förtullning samt Expedition. Produkter av typen Lagervara använder dessa konton i den automatiska verifikatregistreringen av lagerförändringar. Inställningarna för systemkonton hittar du genom Visa Inställningar Redovisning Redovisningsinställningar Systemkonton. Nedan följer en specificering av vad de olika kontona används till samt hur de kan överstyras. 6

8 2.4.1 KONTO 1400: LAGERNIVÅ Kontot används som balanskonto för lagervärde och uppdateras automatiskt vid in- och utgående lagerförändringar. Kontot kan definieras per produkt genom att gå till produktens Produktkort, fliken Inställningar och ändra konto i rullgardinsmenyn för Balanskonto för lagervärde. Om du inte väljer något konto på produktkortet används standard systemkonto. Du kan ändra standardkonto för alla produkter genom att välja Visa Inställningar Redovisning Redovisningsinställningar Systemkonton och ändra konto för Lagernivå under kontogruppen Faktura KONTO 1795: VAROR EJ FAKTURERADE Detta konto används som avsättningskonto mellan balanskonto för lagervärde och bokföring av produktkostnad vid fakturering. Kontot kan definieras per kund. Detta gör du genom att i kundens Kontaktkort välja fliken Inställningar och därefter knappen Reskontra. Konto kan definieras i rullgardinsmenyn Varor ej fakturerade. Om du inte väljer något konto på kontaktkortet används standard systemkonto. Konto kan ändras som standard för alla kunder genom att välja Visa Inställningar Redovisning Redovisningsinställningar Systemkonton och ändra konto för Varor ej fakturerade i kontogruppen Faktura KONTO 2280: FAKTURA EJ MOTTAGEN Detta konto används som avsättningskonto mellan balanskonto för lagervärde och bokföring av inköp. Kontot kan definieras per leverantör. Detta gör du genom att på leverantörens Kontaktkort välja fliken Inställningar och därefter knappen Reskontra. Konto kan definieras i rullgardinsmenyn för Fakturor ej mottagna. Om du inte väljer något konto på kontaktkortet används standard systemkonto. Konto kan ändras som standard för alla kunder genom att välja Visa Inställningar Redovisning Redovisningsinställningar Systemkonton och ändra konto för Faktura ej mottagen i kontogruppen KONTO 4990: MANUELL BEHÅLLNINGSFÖRÄNDRING Detta konto används vid inventering samt som motkonto till Kostnadskonto för varukostnad om du har valt att Bokföra lagerförändringar i resultaträkningen. Kontot kan definieras per produkt. Detta gör du genom att på produktens Produktkort välja fliken Inställningar och ändra konto i rullgardinsmenyn Behållningsändringskonto. Om du inte väljer något konto på produktkortet används standard systemkonto. Du kan ändra standardkonto för alla produkter genom att välja Visa Inställningar Redovisning Redovisningsinställningar Systemkonton och ändra konto för Manuell behållningsförändring under kontogruppen. 7

9 2.4.5 KONTO 4011:INKÖP MATERIAL OCH VAROR 25% När varan faktureras kostnadsförs produkten mot detta konto. Kontot kan även användas tillsammans med Lagerförändringskontot om du vill Bokföra lagerändringar i resultaträkningen. Kostnadskonto följer som standard avgiftsinställningarna för Ingående moms. Kontot kan dessutom definieras per produkt genom att på produktens Produktkort välja fliken Inställningar och ändra konto i rullgardinsmenyn Kostnadskonto för varukostnad. 8

10 3 ATT IMPLEMENTERA KOSTNADSFÖRING Vid implementering av kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lagret varierar arbetsmetoden beroende på om inställningen har gjorts från första början eller om kostnadsföringsprincipen har ändras efter att kostnadsföring av produktkostnad vid inköp har använts. 3.1 Kostnadsföring i ny databas När du ska implementera kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lagret i en ny databas är det viktigt att du anger de korrekta inställningarna innan du registrerar lagervaror eller gör inköp. Använd översikten i avsnittet Inställningar för att definiera de inställningar som du vill använda. Viktigt! Om manuella föringar har gjorts mot Balanskonto för lagervärde, t.ex. som Ingående saldo eventuellt manuell bokföring av lagervärde, kan detta leda till att Balanskontot för lagervärde blir dubbelt så hög som värdet av lagerbehållningen. Om detta har skett måste du upprätta ett manuellt verifikat för att korrigera lagerförändringsverifikatet som skapades vid inventeringen, med värdet som är för högt. Anledningen till detta är att balanskontot för lagervärde redan innehåller värdena som automatiskt förs in i balansen vid inventeringen. 9

11 3.2 Ändring av kostnadsföringsprincip Vid övergång från kostnadsföring vid inköp till kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lager, träder ändringen i kraft för produkter som lagerförs efter att inställningen är gjord. Detta innebär att varor som redan finns på lager inte kostnadsförs vid fakturering förrän lagret har förnyats och nya varor har lagerförts. Om du vill att ändringen ska gälla för befintlig lagerbehållning ska du följa de nedanstående instruktionerna. Mer uttömmande information om denna procedur hittar du i ett eget avsnitt. Så ändrar du kostnadsföringsprincip för existerande lagerbehållning 1. Gör en säkerhetkopia. Se detaljer i avsnittet Säkerhetskopiering. 2. Skriv ut en Inventeringsrapport. Se detaljer i avsnittet Töm lagret. 3. Skriv därefter ut Lagervärdelista (lagerförändringar). Se detaljer i avsnittet Töm lagret. 4. Nollställ lagret. Se detaljer i avsnittet Töm lagret. 5. Ange inställningar för önskat val av kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lager. Se detaljer i avsnittet Inställningar. 6. Gör en inventering för att föra in en ny lagerbehållning. Se detaljer i avsnittet Återför varor till lager på sidan 12. Viktigt! Om manuella föringar har gjorts mot Balanskonto för lagervärde, t.ex. som Ingående saldo eventuellt manuell bokföring av lagervärde, kan detta leda till att Balanskontot för lagervärde blir dubbelt så hög som värdet av lagerbehållningen. Om detta har skett måste du upprätta ett manuellt verifikat för att korrigera lagerförändringsverifikatet som skapades vid inventeringen, med värdet som är för högt. Anledningen till detta är att balanskontot för lagervärde redan innehåller värdena som automatiskt förs in i balansen vid inventeringen. 3.3 Säkerhetskopiering Innan du börjar processen med att ändra kostnadsföringsprincip är det viktigt att du säkerhetskopierar din data i Mamut. Du startar guiden för säkerhetskopiering genom att välja Arkiv Säkerhetskopia Skapa säkerhetskopia. När du har slutfört guiden är du redo att börja. 3.4 Töm lagret Lagret måste tömmas innan övergången från kostnadsföring vid inköp till kostnadsföring när varor tas ut ur lagret. Innan du tömmer lagret bör du skaffa dig en översikt över antal varor samt totalt lagervärde. Du får en översikt över lagerbehållningen genom att välja Visa Produkt Rapport och därefter skriva ut rapporterna Inventeringsrapport och Lagervärdelista (lagerförändringar). Observera att om du använder serienummer, varupartinummer eller hållbarhetsdatum måste du skriva ut en särskild inventeringsrapport för dessa varor. Därefter tömmer du alla lager genom att välja Visa Lager Lagerinventering. Välj lager och klicka på Nollställ lager. Upprepa proceduren tills alla lager är nollställda. 10

12 Om du ska använda Individuell regel för kostnadsföring av produkter räcker det med att nollställa lagerbehållningen för de produkter som ska beröras av inställningen. 3.5 Inställningar När lagerbehållningen är tömd väljer du Visa Inställningar Företag Inställningar per modul Produkt Prishantering. Här ska du göra följande inställningar: Underlag för självkostnadspris ska anges som spris. Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde ska anges som: Kostnadsför produktkostnad när vara tas ut ur lagret, eller Individuell regel för uppdatering av räkenskapsmässigt lagervärde på varje produkt Om du väljer Individuell regel anges de individuella inställningarna på produktkortet för varje produkt (på fliken Inställningar). Valen du gör under Inställningar för bokföring gäller då för produkten. Exempel på kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lagret hittar du på sidan FRAKT OCH EXPEDITION Om du har valt inställningen skostnad ska inkludera frakt och expedition från leverantörsfakturan har du två val: Ska vara med i underlaget för kostnadsföringen Ska inte vara med i underlaget för kostnadsföringen Om du vill att frakt och expedition ska inkluderas i underlaget markerar du följande inställning: Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader (utöver inköpspris) Se exempel på bokföring av frakt och expedition på sidan TULL OCH SPEDITION Om du har valt att skostnad ska inkludera tull och speditionsfaktura har du två val: Ska vara med i underlaget för kostnadsföringen Ska inte vara med i underlaget för kostnadsföringen Om du vill att tull och spedition ska inkluderas i underlaget markerar du följande inställning: Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader (utöver inköpspris) Se exempel på bokföring av tull och spedition på sidan

13 3.5.3 VAL AV BÅDE FRAKT OCH EXPEDITION SAMT TULL OCH SPEDITION Om du har valt att skostnad ska inkludera tull och speditionsfaktura har du två val: Ska vara med i underlaget för kostnadsföringen Ska inte vara med i underlaget för kostnadsföringen Om du väljer det första alternativet ska följande inställningar markeras: Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader (utöver inköpspris) Se exempel på bokföring av frakt och expedition samt tull och spedition på sidan BOKFÖRA LAGERFÖRÄNDRINGAR I RESULTATRÄKNINGEN Om du vill att lagerförändringen även ska bokföras i resultaträkningen ska du markera följande inställning: Bokför lagerförändringar i resultaträkningen Inställningen innebär att två extra verifikatlinjer registreras på lagerförändringarna som skapas när varor mottas och levereras. Observera att inställningen för Kostnadsföring av produktkostnad när vara tas ut ur lagret måste vara markerad för att ändringen ska tas i bruk. Se exempel på bokföring av lagerförändringar i resultaträkningen på sidan ÖVERSTYRNING AV STANDARDKONTON Som standard är följande konton definierade: Balanskonto för lagervärde är kopplat till konto 1400 Standard behållningsändringskonto är kopplat till konto 4990 Standard balanskonto för lagervärde är kopplat till konto 4011 Om du vill överstyra standardkonton för bokföring gör du detta på fliken Inställningar på produktkortet för aktuell produkt. Var uppmärksam på att kontot måste vara upprättat i kontoplanen för att du ska kunna välja den i rullgardinsmenyn. 3.6 Återför varor till lager När du har definierat inställningarna ska du återföra lagerbehållningen. Det kan vara en god idé att skapa en ny säkerhetskopia särskilt om du har gjort stora ändringar i inställningarna. Välj därefter Visa Lager Lagerinventering och registrera lagerbehållning med hjälp av Inventeringslistan som du skrev ut tidigare. Klicka därefter på OK för att inventeringen ska utföras. När inventeringen är utförd bör du välja Visa Lager Lager för att kontrollera att produkterna är registrerade med rätt antal och värde. Observera att inköpspriset från priskalkylatorn läggs in som självkostnadspris. 12

14 Obs! Vi rekommenderar att inköpspris används som underlag för självkostnadspris i försäljning/faktureringsmodulen. Inställningen gör du genom att välja Visa Inställningar Företag Inställningar per modul Pris Prishantering. 3.7 Efter implementering När du har ändrat rutinen för kostnadsföring bör du även tänka på hur du på bästa möjliga sätt ska bokföra ingående fakturor i Mamut MANUELL BOKFÖRING AV INGÅENDE FAKTURA I VERIFIKATREGISTRERINGEN När du bokför en ingående faktura manuellt i verifikatregistreringen är det viktigt att du inte använder standard kostnadskonto för produktkostnad. Kostnadskontot ska istället användas när den utgående fakturan bokförs. Du ska istället använda kontot som är definierat som Faktura ej mottagen, konto 2280, som motkonto för de produkter som ingår i kostnadsföringen. Moms anges på vanligt sätt. Om du väljer att bokföra ingående fakturor manuellt mister du kopplingen mellan bokfört inköp och den upprättade lagerförändringen. Du kan därför inte korrigera det balanserade lagervärdet vid bokföring av inköp. Eventuella kostnader som frakt/expedition kommer inte heller att påverka det balanserade lagervärdet BOKFÖRING AV INGÅENDE FAKTURA VIA INKÖPSMODULEN Om du väljer att bokföra ingående fakturor via programmets inköpsmodul kan denna korrigera eventuella skillnader mellan produktens värde vid mottagning och bokfört värde i det balanserade lagervärdet. Om inställningarna är aktiverade inräknas dessutom frakt/expedition i produktens balanserade lagervärde. Bokföring av ingående faktura via inköpsmodulen görs genom att välja Visa Beställning/. Leta dig därefter fram till inköpet som ska bokföras. Klicka på knappen Bokföra inköpsorder (Ctrl+B) och ange korrekt information. Klicka därefter på Bokför för att bokföra ingående faktura. 13

15 4 EXEMPEL 4.1 Exempel på kostnadsföring av produktkostnad när vara tas ut ur lagret När du har implementerat kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lagret kommer du att märka den nya bokföringsformen skiljer sig från den du kanske är van vid. För att få en uppfattning om hur kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lagret kan se ut kan det vara en god idé att gå igenom de nedanstående exemplen. Verifikattyper LF1 lagerförändringsverifikat skapat på underlag av varumottagning (och vid inlagda produkter via inventering) LF2 lagerförändringsverifikat skapat på underlag av varuleverans till kund IF1 ingående faktura, bokförd vid inköp UF1 utgående faktura, bokförd vid försäljning Dessa exempel grundar sig i Mamuts systemkonton samt en produkt med inköpspris 450:- och försäljningspris 1000:- Produktens prisinställningar spris 450,00 kr Kostnad 50,00 kr Självkostnadspris 500,00 kr Bruttovinst 500,00 kr Bruttovinst i % 100,00 % Försäljningspris 1 000,00 kr spris hos leverantör 450,00 kr EXEMPEL 1: LAGERINVENTERING Ver.typ In/Ut Konto Beskrivning Debet Kredit Lagerinventering - In LF1 In 1400 Lager 450, Lagerförändring 450,00 Varuleverans - Faktura LF2 Ut 1400 Lager 450,00 450,00 Fakturering Försäljning UF1 Ut 3051 Försäljn varor 25% 1 000,00 14

16 2611 Utg. moms försäljning 25% 250, Kundfordringar 1 250, material och varor 25% 450,00 450, EXEMPEL 2: INKÖP UTAN FRAKT/EXPEDITION/TULL/SPEDITION Ver.typ In/Ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagn. - LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450,00 Bokföring - IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Leverantörskulder 562,50 Varuleverans Faktura LF2 Ut 1400 Lager 450,00 450,00 Fakturering Försälning UF1 Ut 3051 Försäljning varor 25% 1 000, Utg. moms försäljning 25% 250, Kundfordringar 1 250, material och varor 25% 450,00 450,00 15

17 4.1.3 EXEMPEL 3: INKÖP UTAN FRAKT/EXPEDITION/TULL/SPEDITION Ver.typ In/Ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagn. - LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450, material och varor 25% 450, Lagerförändring 450,00 Bokföring - IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Leverantörskulder 562,50 Varuleverans Faktura LF2 Ut 1400 Lager 450,00 450, material och varor 25% 450, Lagerförändring 450,00 Fakturering Försäljning UF1 Ut 3051 Försäljning varor 25% 1 000, Utg. moms försäljning 25% 250, Kundfordringar 1 250, material och varor 25% 450,00 450,00 16

18 4.2 Exempel på kostnadsföring av frakt, expedition, tull och spedition EXEMPEL 4: INKÖP MED FRAKT/EXPEDITION Produktens prisinställningar spris 450,00 kr Kostnader 50,00 kr Självk.pris 500,00 kr Bruttovinst 500,00 kr Bruttovinst i % 100,00 % Försäljningspris 1 000,00 kr Leverantörens pris 450,00 kr Frakt/Expedition 50,00 kr Ver.typ In/Ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagn. - LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450,00 Bokföring - frakt/exp. IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Avsättning, faktura ej mottagen 50, Ingående moms 12, Leverantörskulder 625,00 Uppdatera lagervärde Frakt/exp. LF2 In 1400 Lager 50, Avsättning, faktura ej mottagen 50,00 Varuleverans Faktura LF3 Ut 1400 Lager 500,00 500,00 Fakturering UF1 Ut 3051 Försäljn. varor 25% 1000,00 17

19 Försäljning 2611 Utgående moms 250, Kundfordringar 1250, material och varor 25% 450,00 500, Frakt och transport 50, EXEMPEL 5: INKÖP MED TULL/SPEDITION Produktens prisinställningar spris 450,00 kr Kostnader 50,00 kr Självk.pris 500,00 kr Bruttovinst 500,00 kr Bruttovinst i % 100,00 % Försäljningspris 1 000,00 kr Leverantörens pris 450,00 kr Tull/Spedition 100,00 kr Ver.typ In/Ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagn. - LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450,00 Bokföring - IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Leverantörskulder 562,50 Bokföring Tull/Spedition IF2 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 100, Ingående moms 25, Leverantörskulder 125,00 Uppdatera lagervärde Tull/Spedition LF2 In 1400 Lager 100, Avsättning, faktura ej mottagen 100,00 18

20 Varuleverans Faktura LF3 Ut 1400 Lager 550,00 550,00 Fakturering Försäljning UF1 Ut 3051 Försäljn varor 25% 1000, Utgående moms 25% 250, Kundfordringar 1250, material och varor 25% 450,00 550, Tull- och speditionskostnad 100, EXEMPEL 6: INKÖP MED FRAKT/EXPEDITION/TULL/SPEDITION Produktens prisinställningar spris 450,00 kr Kostnader 50,00 kr Självk.pris 500,00 kr Bruttovinst 500,00 kr Bruttovinst i % 100,00 % Försäljningspris 1 000,00 kr Leverantörens pris 450,00 kr Frakt/Expedition 50,00 kr Tull/Spedition 100,00 kr Ver.typ In/Ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagn. - LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450,00 Bokföring - IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Avsättning, faktura ej mottagen 50, Ingående moms 12, Leverantörskulder 625,00 19

21 Uppdatera lagervärde Frakt/exp. LF2 In 1400 Lager 50, Avsättning, faktura ej mottagen 50,00 Bokföring Tull-/speditionfaktura IF2 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 100, Ingående moms 25, Leverantörskulder 125,00 Uppdatera lagervärde Tull/Spedition LF3 In 1400 Lager 100, Avsättning, faktura ej mottagen 100,00 Varuleverans Faktura LF4 Ut 1400 Lager 600,00 600,00 Fakturering Försäljning UF1 Ut 3051 Försäljn. varor 25% 1000, Utgående moms försäljn. 25% 250, Kundfordringar 1250, material och varor 25% 450,00 600, Frakt och transport 150, EXEMPEL 7: BOKFÖRA LAGERFÖRÄNDRING I RESULTATRÄKNINGEN Om du vill att lagerförändringen även ska bokföras i resultaträkningen ska du aktivera följande inställning: Bokför lagerförändringar i resultaträkningen Med denna inställning registreras två extra verifikatlinjer på lagerförändringarna som skapas vid varumottagning och varuleverans. 20

22 Produktens prisinställningar spris 450,00 kr Kostnader 50,00 kr Självk.pris 500,00 kr Bruttovinst 500,00 kr Bruttovinst i % 100,00 % Försäljningspris 1 000,00 kr Leverantörens pris 450,00 kr Ver.typ In/Ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagn. - LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450, material och varor 25% 450, Lagerförändring 450,00 Bokföring - IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Leverantörskulder 562,50 Varuleverans Faktura LF2 Ut 1400 Lager 450,00 450, material och varor 25% 450, Lagerförändring 450,00 Fakturering Försäljning UF1 Ut 3051 Försäljn. varor 25% 1000, Utg. moms försäljning 25% 250, Kundfordringar 1250, material och varor 25% 450,00 450,00 21

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.SE

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med -0 anställda Sida 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innehåll Välkommen

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Produktoch Kundservice. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Produkt-

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 -

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 1 (146) Manual efredo Redovisning för enskild Firma Copyright Stifor IT 2014 Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 2 (146) Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Start av

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer