Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version (130916)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)"

Transkript

1 Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version (130916)

2 Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation. Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok. Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva. Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows 7, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. OpenOffice.org är en samling kontorsprogram med öppen källkod som härstammar från programvaruföretaget Sun Microsystems. JMail är en produkt från Dimac. Btrieve, Pervasive, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder. Handboken är framställd på Unikum i Lund. copyright 2013 Unikum datasystem ab. september 2013 Unikum datasystem ab Traktorvägen Lund Telefon Fax E-post Filnamn.* 16/ dok/aj 2

3 Innehåll Innehåll Lagerbokföring 742 Lager/kostnadsbokföring Justera bokföring Transaktioner 9815 Ändra grupp av transaktioner Redovisning Plus Inleverans lagerbokföring 791 Egenskaper Bokföring 466 Lagertabell 482 Inköpstyper Arbetsgång 430 Inköpsorder 431 Inleverans 742 Kostnadsbokföring Avstämning 310 Ankomstregistrera faktura 314 Inköpspåföring Lageromföring lagerbokföring 791 Egenskaper Bokföring 791 Egenskaper Flerlager 466 Kontoinställningar Arbetsgång 467 Lageromföring 742 Kostnadsbokföring Inventering lagerbokföring 466 Lagertabell Arbetsgång 480 Inventering 742 Kostnadsbokföring Försäljning lagerbokföring 466 Lagertabell 781 Projekttyper Arbetsgång 410 Order 411 Utleverans 211 Faktura 730 Journaler Tilllverkning lagerbokföring 466 Lagertabell 580 Tillverkningstyper Arbetsgång 510 Tillverkningsorder 521 Rapportering 530 Återrapportering 742 Lager/Kostnadsbokföring

4 Lagerbokföring Från version 3.41A är det möjligt att skapa preliminär lagerbokföring för inleveranser. För dig som arbetar i Flerlagermodulen finns möjligheten att bokföra mot unikt lagerkonto eller att få bokföring med kontodimension objekt(lager) eller avdelning(lager) även på lagerkontot. Se avsnitt gällande Inleveranser, Lageromföring, Inventering, Försäljning och Tillverkning. Lager/kostnadskontoinformation sparas på transaktionerna och denna information ligger i första hand till grund för lager/kostnadsbokföringen. 742 Lager/kostnadsbokföring Med knappen Bokföring kan bokföring skapas för inleveranser, utleveranser och inventeringsdifferenser. Knappen Bokför lageromföring, används för att skapa bokföring av lageromföringar som registrerats i rutin 467 Lageromföring. Knappen Lagerbokför tillverkning, används för att kostnadsbokföra tillverkningsorder som skapats i modulen Materialplanering. Knappen är endast tillgänglig om modul Materialplanering finns installerad. Bokföringsunderlag som skapas i rutin 742 Lager/kostnadsbokföring får nedanstående journalkoder: LA = Utleveranser, Tillverkning, Lageromföring LI = Inleveranser LD = Inventeringar, differenser 4

5 Justera bokföring Knappen Justera bokföring, ger möjlighet att justera bokföring för markerad bokföringsrad i listkontrollen. Vid klick på knappen Justera bokföring visas en dialog som visar vilka transaktioner som motsvarar bokföringsraden. Markera de transaktioner som ska justeras. Justering/ändring sker av t.ex. konto eller kontodimension. Vid Verkställ, ändras kontoinformationen på de markerade transaktionerna, som i sin tur förändrar bokföringsunderlaget i listkontrollen. Möjligheten ges att ändra en kontodimension i taget. Alla förändringar som sker här sparas i loggningsregistret. BEHANDLA Här kan Konto eller kontodimension väljas för justering. NYTT VÄRDE Ange konto eller kontodimension som transaktion ska justeras till beroende på vad som valts i fältet Behandla. Om kontodimension ska justeras och fältet lämnas blankt raderas befintlig dimension. 5

6 Transaktioner Kontoinformation sparas ner på alla transaktioner som ligger till grund för lager/kostnadsbokföring. Om du via Verktygspalettens Anpassa listkontroll i rutin 8147 Transaktionsstudio infogar kontofälten, kan du vid transaktionssökning få uppföljning på kontosträngen. Transaktioner som ligger till grund för lager/kostnadsbokföring är inleveranser, utleveranser, lageromföringar, inventeringar och tillverkningsorder. Transaktioner i tidigare versioner innehåller ingen kontoinformation. Fält #3686 Trans m.kostn.bokföring är satt till J för nya transaktioner och N för gamla. Notera att det finns en inleverans som har ursprung L och inget ordernummer. Det är en fri inleverans som har gjorts utan koppling till ett inköp. I Lagertabellen (rutin 466) har vi angett att dessa inleveranser ska bokas mot konto Dessa får hanteras manuellt i redovisningen eftersom avstämning i rutinerna 314 Inköpspåför faktura-315 Avstäm faktura endast kan göras mot inköpsnummer Ändra grupp av transaktioner Rutinen ger möjlighet att ändra lager/inköpskonto, kostnadskonto samt tillhörande kontodimensioner för en hel grupp av transaktioner. 6

7 Redovisning Plus Om modulen Redovisning Plus finns installerad och inställning för att arbeta med olika verifikatnummerserier används, kan även Redovisning Plus-journaler kopplas till sin verifikatnummerserie i rutin 911 Överför verifikat, fliken Egenskaper. När bokföringsunderlagen som skapas i rutin 742 Lager/kostnadsbokföring överförs till redovisningen, skapas verifikat med tydlig verifikattext som t.ex. LA 29 Omföring. LA är journalkoden, 29 är journalnumret, Omföring betyder att det handlar om lageromföring som registrerats i rutin

8 Inleverans lagerbokföring Det finns möjlighet att skapa preliminär lagerbokföring för inleveranser av lagerförda artiklar dvs. kategori 1. Det innebär att inleveranser blir bokförda vid samma tidpunkt som värdet på rapporten Lagervärde ökar. I rutin 742 Lager/Kostnadsbokföring skapas bokföringsunderlagen för inleveranserna. Lagerkonto debiteras och konto för Förväntad leverantörsfaktura krediteras. När leverantörsfakturan sedan avstäms i rutinerna 314 Inköpspåför faktura eller 315 Avstäm faktura speglas automatiskt tidigare skapad inleveransbokföring. Med knappen Ursprungsrader i 314 Inköpspåför faktura eller 315 Avstäm faktura kan den speglade inleveransbokföringen granskas. Det innebär att leverantörsfakturan bokförs mot lagerkonto på samma sätt som tidigare i rutin 314 Inköpspåför faktura eller 315 Avstäm faktura. 791 Egenskaper Bokföring För att aktivera preliminär bokföring vid inleverans görs inställningar i fliken Lager/kostnadsbokf. Obs! Endast inleveranser som registrerats EFTER att egenskapen har markerats, kommer att skapa bokföring i rutin 742 Lager/Kostnadsbokföring. Inleveranser gjorda i tidigare versioner bokförs vid registrering av leverantörsfakturor. VISA TRANSAKTIONER Markera kryssrutan om transaktioner ska skrivas ut i samband med kostnadsbokföringen. Egenskapen kan även anges manuellt i rutinen. KATEGORI Markera vilka kategorier som ska kostnadsbokföras. För inleverans och inventering används endast lagerförda artiklar. INLEVERANS Markera kryssrutan om lagerbokföring ska ske i samband med inleverans av varor i rutin 431 Inleverans. Funktionen är tillgänglig om modulen Order/Lager/Inköp finns installerad. 8

9 466 Lagertabell Lagerkonto per lager kan anges i rutin 466 Lagertabell. Fliken Bokföring LAGERKONTO Prioritetsordning för lagerkonto är följande: Lagertabell om modulen Flerlager är installerad Artikel Artikeltyp Standardkonton KONTO FÖRVÄNTAD LEVERANTÖRSFAKTURA Motkonto till Lagerkontot vid inleveransbokföring av lagerfört material. Prioritetsordning är följande: Lagertabell om modulen Flerlager är installerad Artikel Artikeltyp Standardkonton VAROR PÅ VÄG IN.KONTO Se avsnitt gällande lageromföring. KONTO FRIA INLEVERANSER Motkonto till lager/inköpskonto vid fria inleveranser i rutin 431 Inleverans. Fria inleveranser innebär att inleveranser görs direkt i rutin 431 Inleverans utan att inköpsnummer anges. Prioritetsordning är följande: Lagertabell om modulen Flerlager är installerad Standardkonton Lagertabell Inventering diff konto Standardkonton Inventering diff konto INVENTERINGSDIFFERENS KONTO Se avsnitt gällande inventering. 9

10 Fliken Kontodimensioner Här kan Lager anges som dimension för objekt respektive avdelning. Dimensionen används även vid saldojustering och inventering för lagret. För att värden ska hämtas till inköpsrad måste inställning göras i rutin 482 Inköpstyper. 482 Inköpstyper Hämtning av Lagerkod till Objekt/avdelning för inköpsorder I rutin 482 Inköpstyper fliken Kontodimensioner väljs vilket värde som ska hämtas till objekt respektive avdelning. Markera kryssrutan för Hämtning aktiv på det objekt eller avdelning där värde ska hämtas. För objekt och avdelning kan värden hämtas för lagerkonto från rutin 466 Lagertabell fliken Kontodimensioner. I fältet Hämta värde enligt typ kan lager väljas för Objekt eller Avdelning. Eftersom lager kan ändras vid utleverans eller inleverans hämtas lagerkoden från transaktionen. 10

11 Arbetsgång 466 KONTON LAGER H 430 Inköpsorder Vid registrering av inköpsrad av lagerfört material (kategori 1) hämtas lagerkonto enligt följande prioritetsordning: Lagertabell Artiklar Artikeltyper Standardkonton Finns inte modulen Flerlager installerad hämtas lagerkonto enligt prioritetsordningen punkt 2-4. Objekt/avdelning hämtas enligt inställning på Inköpstypen (rutin 482). I ovan exempel har vi valt att hämta Ordernummer som objekt och Lager som avdelning. 11

12 431 Inleverans Vid inleverans ser vi samma värden som på inköpet. Om lager byts vid inleverans hämtas nya värden till dimensionerna utifrån inställning på angivet lager. 12

13 742 Kostnadsbokföring För att inleveransen ska bli konterad måste Kostnadsbokföring köras och överföras till redovisningen. Konto för Lager debiteras och Förväntad lev.faktura krediteras. Denna kontering kommer att speglas när leverantörsfakturan avstäms i rutin 314 Inköpspåför faktura eller 315 Avstäm faktura. Skriv journal Med denna knapp kan journal med bokföringsunderlag skrivas ut för att visa transaktioner med kontering. Har bokföring godkänts kan inte journal skrivas ut igen. Använd istället rutin 8147 Transaktionsstudio och gör urval på Kostn.bokf.journalnr. och skriv ut transaktionerna. 13

14 Godkänn/skapa verifikat Vi godkänner journalen och skapar verifikat direkt. Det går även att välja Godkänn journal till rutin 911 Överför journal. Verifikatet visar att Lager har debiterats med 100 kr och Förväntade leverantörsskulder har krediterats. Avstämning Inleveranser för lagerförda artiklar stämmer överens med saldot för lagerkonto i redovisningen. Detta på grund av att lagerkontering sker när inleverans har gjorts och kostnadsbokföring har körts och överförts till redovisningen. I detta läge har preliminärkontering gjorts på lager. När leverantörsfakturan har avstämts i rutinerna 314 Inköpspåför faktura eller 315 Avstäm faktura speglas inleveranskonteringen på lagerkontot och kontot för förväntad leverantörsfaktura. I vårt fall har vi använt konto 2449 för förväntad lev.fakt. I transaktionsstudion kan vi göra en sökning på vilka inleveranstransaktioner som ännu inte har avstämts. Gör urval enligt nedan och lägg ut fälten i listkontrollen med hjälp av verktygsknappen (shiftnyckeln) och Anpassa listkontroll. Finns inte modulen Flerlager installerad görs inte urval för Ursprung eller Lager. Transaktioner På transaktionen i rutin 8147 Transaktionsstudion visas att inleveransen är preliminärkonterad. Ingen leverantörsfaktura finns kopplad till inleveransen och är därmed inte avstämd. 14

15 310 Ankomstregistrera faktura Här ankomstregistrerar vi leverantörsfakturan. Om leverantörsfaktura ankomstregistreras först har vi tillgång till bokföringsdatum vid avstämning i rutinerna 314 Inköpspåför faktura och 315 Avstäm faktura. 15

16 314 Inköpspåföring I denna rutin avstäms leverantörsfakturan mot inleveransen på inköpsordern. Leverantörsfakturan bokförs mot lagerkonto. Tidigare skapad inleveransbokföring speglas automatiskt. Notera att bokföringsdatum kan ändras. Om fakturadatum avser avslutad period kan bokföringsdatum anges för aktuell period. Datum som föreslås är fakturadatum. Datum är endast tillgängligt om faktura har ankomstregistrerats först. Enligt leverantörsfakturan kostar varan 110 kr i stället för 100 kr som varan inlevererades till. Med knappen Ursprungsrader kan den speglade inleveransbokföringen granskas. 16

17 730 Leverantörsfakturajournal Skriv ut journalen och överför till redovisningen. På journalen speglas den preliminära bokföringen från inleveransen. 17

18 Till Godkänn journal/skapa verifikat Det går även att välja knappen Till godkänn för att skapa verifikat i rutin 911 Överför. Här väljer vi att skapa verifikat direkt. För inleveransen har dessa verifikat skapats. Så här ser bokföringen ut i rutin 8151 Verifikatradsstudion. 18

19 Lageromföring lagerbokföring För dig som arbetar i Flerlagermodulen finns möjligheten att skapa bokföring för de lageromföringar som registreras i rutin 467 Lageromföring. Det innebär att utleveranser och inleveranser blir bokförda vid samma tidpunkt som värdet på rapporten Lagervärde flerlager minskar respektive ökar. I rutin 742 Lager/Kostnadsbokföring skapas bokföringsunderlagen för omföringarna. Vid utleverans (lager A) krediteras Lagerkonto och konto för Varor på väg in debiteras (lager B). Vid inleverans (lager B) debiteras Lagerkonto och konto för Varor på väg in krediteras (lager B). 791 Egenskaper Bokföring För att aktivera preliminär bokföring vid lageromföring görs inställningar i fliken Lager/kostnadsbokf. VISA TRANSAKTIONER Markera kryssrutan om transaktioner ska skrivas ut i samband med kostnadsbokföringen. Egenskapen kan även anges manuellt i rutinen. KATEGORI Markera vilka kategorier som ska kostnadsbokföras. För inleverans och inventering används endast lagerförda artiklar. LAGEROMFÖRING Markera kryssrutan om lagerbokföring ska ske i samband med lageromföring av varor i rutin 467 Lageromföring. Funktionen är tillgänglig om modul Order/Lager/Inköp och Flerlager finns installerad. 19

20 791 Egenskaper Flerlager Det finns en listbox Hämta omkostnader som möjliggör val som anger om lageromföringstransaktionernas kostnad ska skapas och bokföras med eller utan omkostnad. Vid lageromföringen sparas beloppen för tull, frakt och lagerhållning på transaktionen. Om omkostnad enligt kalkyl är vald visas detta med ett K i fältet på transaktionen. För en lageromföringstransaktion visas i fältet "Kostnad från" #3652 från vilket Inköpsnummer som FIFO - värdet hämtats ifrån. Om det är från flera inleveranstransaktioner så sparar vid t.ex Inköpsnummer+*. "*" indikerar att värdet hämtats från flera inleveranstransaktioner. 466 Kontoinställningar Lagerkonto per lager kan anges i rutin 466 Lagertabell. Här anges konto för varor på väg in vid lageromföring. 20

21 KONTO VAROR PÅ VÄG IN Motkonto till Lagerkontot vid lageromföring. Omföringsbokföring finns tillgänglig då Flerlagermodulen är installerad. Prioritetsordning är följande: Lagertabell om modulen Flerlager är installerad 21

22 Arbetsgång 466 KONTON FÖR LAGER H KONTON FÖR LAGER F 467 Lageromföring Här har vi gjort en lageromföring som har utlevererats från lager H. Inleveransen är ännu inte gjord för mottagande lager F. 22

23 742 Kostnadsbokföring För att få utleveransen Lager (H) och varor på väg in för Lager (F) konterad måste Kostnadsbokföring köras och överföras. Tryck på knappen Bokför lageromföring. Ange lager och transaktionsdatum. Här debiteras konto för Varor på väg in (1402) för lager (F) och krediteras utleveransen (1410) för lager (H). Konto hämtas från rutin 466 Lagertabell. INLEVERANS Inleverans görs till Lager (F). 23

24 742 KOSTNADSBOKFÖRING Vi kör nu kostnadsbokföring på lager F för att flytta saldot från konto Varor på väg in till lagerkontot. Notera! Transaktioner som registrerats i tidigare version får bokföras med manuellt verifikat. 24

25 Inventering lagerbokföring För bokföring av inventeringsdifferenser kan konto anges per lager. 466 Lagertabell Här kan konto och kontodimensioner anges per lager för inventering. Fliken Bokföring KONTO INVENTERING DIFFERENSER Motkonto till lagerkonto och bokföring av differenser vid inventering. Prioritetsordning är följande: Lagertabell om modulen Flerlager är installerad Standardkonton Fliken Kontodimensioner Angivna dimensioner används vid bokföring av inventering för lagerkontot. 25

26 Arbetsgång 480 Inventering Registrera inventering och rapportera inventerat antal. Godkänn inventering och uppdatera artikelregister/flerlager. Inventeringsjournal 26

27 742 Kostnadsbokföring Här motkonteras lager enligt lagertabellen. 27

28 Försäljning lagerbokföring För dig som arbetar i Flerlagermodulen finns möjligheten att bokföra mot unikt lagerkonto eller att få bokföring med kontodimension objekt(lager) eller avdelning(lager) även på lagerkontot. Lager/kostnadskontoinformation sparas på transaktionerna och denna information ligger i första hand till grund för lager/kostnadsbokföringen. 466 Lagertabell Lagerkonto per lager kan anges i rutin 466 Lagertabell. Fliken Bokföring LAGERKONTO Prioritetsordning för hämtning av lagerkonto till orderrad är följande: Lagertabell om modulen Flerlager är installerad Artikel Artikeltyp Standardkonton 28

29 Fliken Kontodimensioner Här kan dimension per lager anges för objekt respektive avdelning. Dimensionen används även vid saldojustering och inventering för lagret. 781 Projekttyper I denna rutin i fliken Konteringar görs val om kostnadsbokföring ska skrivas ut och bokföras separat i rutin 742 Kostnadsbokföring eller i samband med intäkter på fakturajournalen i rutin 730 Journaler. För order/projekt som inte debiteras kund s.k. interna projekt ska alltid kostnadsbokföring ske i rutin 742 eftersom ingen fakturajournal skrivs. Om det ska vara ett debiterbart projekt eller inte väljs i fliken Projekttyper. 29

30 Fliken Kontodimensioner Här väljs vilket värde som ska hämtas till objekt respektive avdelning. Markera kryssrutan för Hämtning aktiv på det objekt respektive avdelning där värde ska hämtas. I fältet Hämta värde enligt typ kan Lager väljas för objekt och avdelning. Eftersom lager kan ändras vid utleverans hämtas lagerkoden från transaktionen. Här har vi valt Ordernummer som objekt och Lager som avdelning (hämtas från rutin 466). 30

31 Arbetsgång 466 KONTON FÖR LAGER H KONTON FÖR LAGER F 410 Order Vid registrering av orderrad av lagerfört material (kategori 1) hämtas lagerkonto till orderrad enligt prioriteringsordning: Lagertabell Artiklar Artikeltyper Standardkonton Finns inte modulen Flerlager installerad hämtas lagerkonto enligt prioritetsordningen punkt 2-4. Försäljningskonto hämtas till orderrad enligt prioriteringsordning: 1. Rutin 781 Projekttyp fliken Konteringar. 2. Rutin 711 Set-artiklar fliken Egenskaper. 3. Rutin 710 Artiklar fliken Övrigt. 4. Rutin 784 Artikeltyper fliken Konteringar, se aktuell artikeltyp för artikeln i rutin 710 Artiklar. 5. Rutin 831 Moms. Objekt/avdelning hämtas enligt inställning på Projekttypen (rutin 781). I ovan exempel har vi valt att hämta Ordernummer som objekt och Lager som avdelning. 31

32 411 Utleverans Vid utleverans ser vi samma värden som på ordern. Om lager byts vid utleverans hämtas nya värden till kontodimensionerna utifrån inställning på angivet lager. Vi utlevererar rad 5 från Lager H-Huvudlager och rad 10 från Lager F-Filial. 32

33 211 Faktura Faktura skrivs ut och godkänns. 33

34 730 Journaler Vi skriver ut fakturajournalen. På projekttypen har vi valt att kostnadsbokföra i samband med intäkterna. Vid utleverans av rad 10 bytte vi från Lager H-Huvudlager på orderraden till Lager F- Filial. Eftersom kostnadsbokföringen hämtar information från transaktionen hämtas konto och kontodimensioner från Lager F-Filial. 34

35 Tilllverkning lagerbokföring För dig som arbetar i Flerlagermodulen finns möjligheten att bokföra mot unikt lagerkonto eller att få bokföring med kontodimension objekt(lager) eller avdelning(lager) även på lagerkontot. Lager/kostnadskontoinformation sparas på transaktionerna och denna information ligger i första hand till grund för lager/kostnadsbokföringen. 466 Lagertabell Lagerkonto per lager kan anges i rutin 466 Lagertabell. Fliken Bokföring 35

36 580 Tillverkningstyper I fliken Kontodimensioner anges vilket värde som ska hämtas till objekt och avdelning. I fältet Hämta värde enligt typ kan Lager väljas för objekt respektive avdelning. Eftersom Lager kan ändras vid utleverans eller inleverans hämtas lagerkoden från transaktionen. Fliken Kontodimensioner Här har vi valt tillverkningsnummer som objekt och lager som avdelning (hämtas från rutin 466). Fliken Kontering PIA-KONTON 36

37 Arbetsgång 466 KONTON FÖR LAGER H KONTON FÖR LAGER F 510 Tillverkningsorder Vid registrering av tillverkningsorder hämtas lagerkonto till tillverkningsrad enligt prioriteringsordning: Lagertabell Artiklar Artikeltyper Standardkonton Finns inte modulen Flerlager installerad hämtas lagerkonto enligt prioritetsordningen punkt 2-4. Vid registrering av tillverkningsorder visas kontodimension enligt Lager ut. Vid rapportering och återrapportering hämtas kontodimensioner enligt transaktionernas lager. I detta exempel väljer vi att göra uttag på ingående material från lager F-Filial. Återrapportering av den färdiga produkten lägger vi till lager H-Huvudlager. 37

38 521 Rapportering Vi gör uttag av ingående material och operationer från lager F-Filial. 38

39 530 Återrapportering Vi gör en återrapportering på den färdiga produkten till lager H-Huvudlager. 742 Lager/Kostnadsbokföring Skapa kostnadsbokföring med knappen Lagerbokför tillverkning. 39

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612)

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.5 - (130612) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Pyramid e-line. Installation, konfiguration och design. Handbok för version 3.40A. (Version 1.2. 110601)

Pyramid e-line. Installation, konfiguration och design. Handbok för version 3.40A. (Version 1.2. 110601) Pyramid e-line Installation, konfiguration och design Handbok för version 3.40A (Version 1.2. 110601) e-line - Installation i Pyramid Business Studio Handbok för installation, konfiguration och design

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Information om SIE och DMS Service Order System (SoS)

Information om SIE och DMS Service Order System (SoS) Information om SIE och DMS Service Order System (SoS) Vad är SIE? SIE står för Standard import och export och är en teknisk standard för informationsutbyte mellan ett system och bokföringssystemet. Det

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Copernicus information

Copernicus information Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus information

Läs mer

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 -

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 1 (146) Manual efredo Redovisning för enskild Firma Copyright Stifor IT 2014 Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 2 (146) Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Start av

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Referensmanual Huvudbok

Referensmanual Huvudbok Referensmanual Huvudbok 1 Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar funktionaliteten

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning Internredovisning Vad är internredovisning? Internredovisning är en tilläggsfunktion i MONITOR som innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer