Lagervärdering och Lagerbokföring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagervärdering och Lagerbokföring"

Transkript

1 Lagervärdering och Lagerbokföring Gäller Pyramid Business Studio från version 3.41A Version (131121)

2 Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation. Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok. Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva. Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows 7, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. OpenOffice.org är en samling kontorsprogram med öppen källkod som härstammar från programvaruföretaget Sun Microsystems. JMail är en produkt från Dimac. Btrieve, Pervasive, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder. Handboken är framställd på Unikum i Lund. copyright 2013 Unikum datasystem ab. november 2013 Unikum datasystem ab Traktorvägen Lund Telefon Fax E-post Lagerbokfoering_pbs.* 21/ dok/aj 2

3 Innehåll Innehåll Lagervärdering Grundläggande inställningar Lagerökning - inleveranser Lagerminskning - utleveranser Bokföring av kostnader vid försäljning Framräkning av lagerpris Lagervärdering enligt lagerprismetoden Lagervärde beräknat enligt FIFO Annan beräkning av lagervärde Lagerbokföring 742 Lager/kostnadsbokföring Justera bokföring Transaktioner 9815 Ändra grupp av transaktioner Redovisning Plus Inleverans lagerbokföring 791 Egenskaper Bokföring 466 Lagertabell 482 Inköpstyper Arbetsgång 430 Inköpsorder 431 Inleverans 742 Kostnadsbokföring Avstämning 310 Ankomstregistrera faktura 314 Inköpspåföring Lageromföring lagerbokföring 791 Egenskaper Bokföring 791 Egenskaper Flerlager 466 Kontoinställningar Arbetsgång 467 Lageromföring 742 Kostnadsbokföring Inventering lagerbokföring 466 Lagertabell Arbetsgång 480 Inventering 742 Kostnadsbokföring Försäljning lagerbokföring 466 Lagertabell 781 Projekttyper Arbetsgång 410 Order 411 Utleverans 211 Faktura 730 Journaler Tilllverkning lagerbokföring 466 Lagertabell 580 Tillverkningstyper Arbetsgång 510 Tillverkningsorder 521 Rapportering 530 Återrapportering 742 Lager/Kostnadsbokföring

4 Lagervärdering För att få bästa möjliga kontroll på lagret, förutsätts vetskap om vilka inställningar som gäller för att kunna använda löpande kostnadsbokföring. Kostnadsbokföringen konteras antingen i rutin 742 Kostnadsbokföring och/eller på faktureringsjournalen i rutin 730 Journaler. Den löpande kostnadsbokföringen är preliminär, vilket innebär att viss differens kan uppkomma mellan lagervärdeslista och redovisning. Exakt lagervärde får du genom den fysiska inventeringen. Grundläggande inställningar Kontrollera och markera vilka artiklar i artikelregistret, som har kategori 1, Lagerförda artiklar. Dessa artiklar minskar värden på lagerkonton och ökar värden på kostnadskonton vid utleverans/försäljning. De ska bokföras på ett lagerkonto i samband med att leverantörsfakturor registreras. Artiklar markerade som kategori 2, Ej lagerförda artiklar, kostnadsförs direkt vid registrering av leverantörsfaktura. Dessa artiklar ska alltså inte konteras på något lagerkonto. Lagerökning - inleveranser Registreras inleveranser i rutin 431 Inleverans, ökas artikelregistrets lagersaldo, och därmed även värdet på lagervärdeslistan som skrivs ut i rutin 8020 Utskriftscentralen, Lagerlistor. Värdet på lagerkontot i redovisningen ökar först när leverantörsfakturan registrerats i rutinerna 312 Kontera faktura, 314 Inköpspåför faktura, eller 315 Avstäm faktura. Används preliminär bokföring vid inleverans ökar värdet på preliminärkontot. En journal måste skrivas ut i rutin 730 Journaler, godkännas och föras över till redovisningen. I de fall inleveransen registrerats i en månad och leverantörsfakturan registrerats i annan, uppstår en differens mellan lagervärdeslistan och det värde som är bokfört i redovisningen. Differensen kan undvikas genom att leverantörsfakturorna registreras med inleveransdatum som fakturadatum. Alternativet är att fakturorna bokförs manuellt, eller att du vid månadsavstämningen av lagret tar hänsyn till de fakturor som släpar efter. Ska lagret värderas med Fifo-metod, rekommenderas avstämning mot inleveranstransaktionerna vid registrering av leverantörsfaktura. Använd rutin 314 Inköpspåför faktura eller rutin 315 Avstäm faktura. I rutin 431 Inleverans korrigeras felaktiga inleveranser genom att en ny inleverans registreras och minusvärde anges för felaktigt inlevererade antal, på så sätt spegelvänds transaktionen. Lagerminskning - utleveranser När utleveranser registreras i rutin 411 Utleverans, minskas artikelregistrets lagersaldo och därmed även värdet på lagervärdeslistan som skrivs ut via rutin 8020 Utskriftscentralen, Lagerlistor. Före månadsskiftet, kontrollera att alla utleveranser som gjorts under månaden också fakturerats ut samma månad. Har inte så gjorts, uppstår en differens mellan månadens bokföring i redovisningen och värdet på lagervärdeslistan. Listan Fakturareserv i rutin 8020 Utskriftscentralen, Fakturaöversikter kan vara till hjälp vid denna kontroll. Har fakturering skett månaden efter utleverans, måste beräkningarna vid månadsavstämning av lagret ta hänsyn till de fakturor som släpar efter. Tänk även på hur felaktiga utleveranser korrigeras i rutin 411 Utleverans. Korrekt sätt att spegelvända en felaktig utleverans är att registrera en ny utleverans och ange ett minusvärde för felaktigt levererat antal. Sker all kostnadsbokföring i rutin 742 Kostnadsbokföring, är det inte avgörande när ordern fakturerades, då rutinen konterar efter utleveransdatum och inte fakturadatum. Först när kostnadsbokföringen skrivits ut, godkänts och överförts, påverkas kostnadsbokföringen i redovisningen. 4

5 Bokföring av kostnader vid försäljning Alternativ som visas i Pyramid, rutin 791 Egenskaper Försäljning, fliken Kost./anmodan. Kostnader vid utleverans I listboxen väljs ett alternativ för vilka kostnader som ska rapporteras/konteras vid utleverans. Aktuellt lagerpris. Aktuellt kalkylpris. Kalkylpris i orderrad. Kostnader i order I listboxen väljs i vilken prioritetsordning orderradens kostnad ska hämtas vid orderregistrering. Lagerpris leverantörspris Kalkylpris på artikeln. Leverantörspris Lagerpris Kalkylpris på artikeln. Kalkylpris på artikeln. Kalkylpris på artikeln tips! Vid stora prisförändringar på artiklar ska lagerpris som kostnad vid utleverans/försäljning användas. Lagerpris kan naturligtvis användas även vid normala prisförändringar. När kalkylpris används som kostnad vid utleverans och kalkylpriset inkluderar hemtagningskostnader, frakt, tull och lager; tänk på hur leverantörsfakturorna bokförs för omkostnaderna. Leverantörsfakturor med dessa kostnader ska bokföras mot lagret i rutin 312 Kontera faktura. Framräkning av lagerpris Lagerpriset beräknas för artiklar av kategori 1, Lagerförda artiklar. Lagerpriset är ett viktat medelvärde av priser på gjorda inleveranser av artikeln, eller ett snittpris på aktuell varukostnad, enligt formeln (Saldo innan aktuell inleverans x Lagerpris + aktuellt inlevererat antal x Inköpspris) / (Saldo innan aktuell inleverans + aktuellt inlevererat antal) = Nytt lagerpris. Exempel RUTIN 710 Artikel AA7 Saldo: 7 Lagerpris: 5.91 RUTIN 431 Inlevererar 2 st till inköpspris 5 kr NYTT LAGERPRIS BERÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE ((7 x 5.91) +( 2 x 5)) / (7+2) =

6 Lagervärdering enligt lagerprismetoden Följande inleveranser har utförts i rutin 431 Inleveranser AA7 AA7 Antal Kostnad AA7 3 st 15 kr AA7 2 st 14 kr AA7 2 st 12 kr AA7 2 st 12 kr AA7 2 st 10 kr SUMMA 11 st 63 kr Transaktionslista från rutin 8020 Utskriftscentralen. Konteringar på leverantörsfakturan, ska motsvara inleveranstransaktionerna. Detta sker genom avstämning av inköp i rutin 314 Avstäm faktura eller 315 Inköpspåför faktura. Lagerkontot i redovisningen har då bokförts med 63 kr debet. Följande utleveranser har utförts i rutin 411 Utleveranser AA7 AA7 164 K AA7 2 st 12 kr SUMMA 2 st 12 kr Transaktionslista från rutin 8020 Utskriftscentralen. Kostnadsbokföringen krediterar lagerkontot med 12 kr antingen direkt på fakturajournalen i rutin 730 Journaler eller i rutin 742 Kostnadsbokföring, beroende på var bokföring valts att hanteras. Sedan kontering registrerats i redovisningen visar lagerkontot värdet 51 kr. Beräkning med lagerprismetoden ger samma värde, 51 kr (5.71 x 9) på listan Lagervärde i rutin 8020 Utskriftscentralen, Lagerlistor. Först beräknas lagersaldot per datum. Utgående från dagens saldo och gjorda in- och utleveranser räknas lagersaldot fram per angivet datum. Lämnas datumfältet blankt, hämtas aktuellt saldo från artikelposten i artikelregistret. Framräknat saldo multipliceras med aktuellt lagerpris från artikelposten i artikelregistret. 6

7 Lagervärde beräknat enligt FIFO Lagersaldo per angivet datum beräknas. Utgående från dagens saldo och gjorda in- och utleveranser räknas lagersaldot fram per angivet datum. I exemplet skrivs listan ut för dagens datum och lagersaldot 9 st. AA7 AA7 Antal Kostnad AA7 3 st 15 kr AA7 2 st 14 kr AA7 2 st 12 kr AA7 2 st 12 kr AA7-2 st 12 kr AA7 2 st 10 kr Värdet beräknas utifrån inleveranserna och Pyramid börjar med den senaste inleveransen först och räknar sedan bakåt. I detta fall blir beräkningen: AA7 AA7 Antal Kostnad st 10 kr st 12 kr st 12 kr st 14 kr st 5 kr SUMMA 9 st 53 kr Det är viktigt att inleveranstransaktionerna blir avstämda i samband med att leverantörsfakturorna konteras i rutin 314 Inköpspåför faktura eller 315 Avstäm faktura. Detta för att kostnaden av inleveranstransaktionerna ska vara rätt. Annan beräkning av lagervärde Listan Lagervärde kan även visa lagervärdesberäkning efter inköpspris, försäljningspris, baspris eller kalkylpris. Beräkning sker enligt följande; lagersaldo per givet datum beräknas. Utgående från dagens saldo och gjorda in- och utleveranser räknas lagersaldot fram per angivet datum. Därefter multipliceras saldot med aktuellt pris, dvs. något av inköpspris, försäljningspris, baspris eller kalkylpris, från artikelposten i artikelregistret. I exemplet skrivs listan ut för dagens datum och lagersaldot 9 st. 7

8 Lagerbokföring Från version 3.41A är det möjligt att skapa preliminär lagerbokföring för inleveranser. För dig som arbetar i Flerlagermodulen finns möjligheten att bokföra mot unikt lagerkonto eller att få bokföring med kontodimension objekt(lager) eller avdelning(lager) även på lagerkontot. Se avsnitt gällande Inleveranser, Lageromföring, Inventering, Försäljning och Tillverkning. Lager/kostnadskontoinformation sparas på transaktionerna och denna information ligger i första hand till grund för lager/kostnadsbokföringen. 742 Lager/kostnadsbokföring Med knappen Bokföring kan bokföring skapas för inleveranser, utleveranser och inventeringsdifferenser. Knappen Bokför lageromföring, används för att skapa bokföring av lageromföringar som registrerats i rutin 467 Lageromföring. Knappen Lagerbokför tillverkning, används för att kostnadsbokföra tillverkningsorder som skapats i modulen Materialplanering. Knappen är endast tillgänglig om modul Materialplanering finns installerad. Bokföringsunderlag som skapas i rutin 742 Lager/kostnadsbokföring får nedanstående journalkoder: LA = Utleveranser, Tillverkning, Lageromföring LI = Inleveranser LD = Inventeringar, differenser 8

9 Justera bokföring Knappen Justera bokföring, ger möjlighet att justera bokföring för markerad bokföringsrad i listkontrollen. Vid klick på knappen Justera bokföring visas en dialog som visar vilka transaktioner som motsvarar bokföringsraden. Markera de transaktioner som ska justeras. Justering/ändring sker av t.ex. konto eller kontodimension. Vid Verkställ, ändras kontoinformationen på de markerade transaktionerna, som i sin tur förändrar bokföringsunderlaget i listkontrollen. Möjligheten ges att ändra en kontodimension i taget. Alla förändringar som sker här sparas i loggningsregistret. BEHANDLA Här kan Konto eller kontodimension väljas för justering. NYTT VÄRDE Ange konto eller kontodimension som transaktion ska justeras till beroende på vad som valts i fältet Behandla. Om kontodimension ska justeras och fältet lämnas blankt raderas befintlig dimension. 9

10 Transaktioner Kontoinformation sparas ner på alla transaktioner som ligger till grund för lager/kostnadsbokföring. Om du via Verktygspalettens Anpassa listkontroll i rutin 8147 Transaktionsstudio infogar kontofälten, kan du vid transaktionssökning få uppföljning på kontosträngen. Transaktioner som ligger till grund för lager/kostnadsbokföring är inleveranser, utleveranser, lageromföringar, inventeringar och tillverkningsorder. Transaktioner i tidigare versioner innehåller ingen kontoinformation. Fält #3686 Trans m.kostn.bokföring är satt till J för nya transaktioner och N för gamla. Notera att det finns en inleverans som har ursprung L och inget ordernummer. Det är en fri inleverans som har gjorts utan koppling till ett inköp. I Lagertabellen (rutin 466) har vi angett att dessa inleveranser ska bokas mot konto Dessa får hanteras manuellt i redovisningen eftersom avstämning i rutinerna 314 Inköpspåför faktura-315 Avstäm faktura endast kan göras mot inköpsnummer Ändra grupp av transaktioner Rutinen ger möjlighet att ändra lager/inköpskonto, kostnadskonto samt tillhörande kontodimensioner för en hel grupp av transaktioner. 10

11 Redovisning Plus Om modulen Redovisning Plus finns installerad och inställning för att arbeta med olika verifikatnummerserier används, kan även Redovisning Plus-journaler kopplas till sin verifikatnummerserie i rutin 911 Överför verifikat, fliken Egenskaper. När bokföringsunderlagen som skapas i rutin 742 Lager/kostnadsbokföring överförs till redovisningen, skapas verifikat med tydlig verifikattext som t.ex. LA 29 Omföring. LA är journalkoden, 29 är journalnumret, Omföring betyder att det handlar om lageromföring som registrerats i rutin

12 Inleverans lagerbokföring Det finns möjlighet att skapa preliminär lagerbokföring för inleveranser av lagerförda artiklar dvs. kategori 1. Det innebär att inleveranser blir bokförda vid samma tidpunkt som värdet på rapporten Lagervärde ökar. I rutin 742 Lager/Kostnadsbokföring skapas bokföringsunderlagen för inleveranserna. Lagerkonto debiteras och konto för Förväntad leverantörsfaktura krediteras. När leverantörsfakturan sedan avstäms i rutinerna 314 Inköpspåför faktura eller 315 Avstäm faktura speglas automatiskt tidigare skapad inleveransbokföring. Med knappen Ursprungsrader i 314 Inköpspåför faktura eller 315 Avstäm faktura kan den speglade inleveransbokföringen granskas. Det innebär att leverantörsfakturan bokförs mot lagerkonto på samma sätt som tidigare i rutin 314 Inköpspåför faktura eller 315 Avstäm faktura. 791 Egenskaper Bokföring För att aktivera preliminär bokföring vid inleverans görs inställningar i fliken Lager/kostnadsbokf. Obs! Endast inleveranser som registrerats EFTER att egenskapen har markerats, kommer att skapa bokföring i rutin 742 Lager/Kostnadsbokföring. Inleveranser gjorda i tidigare versioner bokförs vid registrering av leverantörsfakturor. VISA TRANSAKTIONER Markera kryssrutan om transaktioner ska skrivas ut i samband med kostnadsbokföringen. Egenskapen kan även anges manuellt i rutinen. KATEGORI Markera vilka kategorier som ska kostnadsbokföras. För inleverans och inventering används endast lagerförda artiklar. INLEVERANS Markera kryssrutan om lagerbokföring ska ske i samband med inleverans av varor i rutin 431 Inleverans. Funktionen är tillgänglig om modulen Order/Lager/Inköp finns installerad. 12

13 466 Lagertabell Lagerkonto per lager kan anges i rutin 466 Lagertabell. Fliken Bokföring LAGERKONTO Prioritetsordning för lagerkonto är följande: Lagertabell om modulen Flerlager är installerad Artikel Artikeltyp Standardkonton KONTO FÖRVÄNTAD LEVERANTÖRSFAKTURA Motkonto till Lagerkontot vid inleveransbokföring av lagerfört material. Prioritetsordning är följande: Lagertabell om modulen Flerlager är installerad Artikel Artikeltyp Standardkonton VAROR PÅ VÄG IN.KONTO Se avsnitt gällande lageromföring. KONTO FRIA INLEVERANSER Motkonto till lager/inköpskonto vid fria inleveranser i rutin 431 Inleverans. Fria inleveranser innebär att inleveranser görs direkt i rutin 431 Inleverans utan att inköpsnummer anges. Prioritetsordning är följande: Lagertabell om modulen Flerlager är installerad Standardkonton Lagertabell Inventering diff konto Standardkonton Inventering diff konto INVENTERINGSDIFFERENS KONTO Se avsnitt gällande inventering. 13

14 Fliken Kontodimensioner Här kan Lager anges som dimension för objekt respektive avdelning. Dimensionen används även vid saldojustering och inventering för lagret. För att värden ska hämtas till inköpsrad måste inställning göras i rutin 482 Inköpstyper. 482 Inköpstyper Hämtning av Lagerkod till Objekt/avdelning för inköpsorder I rutin 482 Inköpstyper fliken Kontodimensioner väljs vilket värde som ska hämtas till objekt respektive avdelning. Markera kryssrutan för Hämtning aktiv på det objekt eller avdelning där värde ska hämtas. För objekt och avdelning kan värden hämtas för lagerkonto från rutin 466 Lagertabell fliken Kontodimensioner. I fältet Hämta värde enligt typ kan lager väljas för Objekt eller Avdelning. Eftersom lager kan ändras vid utleverans eller inleverans hämtas lagerkoden från transaktionen. 14

15 Arbetsgång 466 KONTON LAGER H 430 Inköpsorder Vid registrering av inköpsrad av lagerfört material (kategori 1) hämtas lagerkonto enligt följande prioritetsordning: Lagertabell Artiklar Artikeltyper Standardkonton Finns inte modulen Flerlager installerad hämtas lagerkonto enligt prioritetsordningen punkt 2-4. Objekt/avdelning hämtas enligt inställning på Inköpstypen (rutin 482). I ovan exempel har vi valt att hämta Ordernummer som objekt och Lager som avdelning. 15

16 431 Inleverans Vid inleverans ser vi samma värden som på inköpet. Om lager byts vid inleverans hämtas nya värden till dimensionerna utifrån inställning på angivet lager. 16

17 742 Kostnadsbokföring För att inleveransen ska bli konterad måste Kostnadsbokföring köras och överföras till redovisningen. Konto för Lager debiteras och Förväntad lev.faktura krediteras. Denna kontering kommer att speglas när leverantörsfakturan avstäms i rutin 314 Inköpspåför faktura eller 315 Avstäm faktura. Skriv journal Med denna knapp kan journal med bokföringsunderlag skrivas ut för att visa transaktioner med kontering. Har bokföring godkänts kan inte journal skrivas ut igen. Använd istället rutin 8147 Transaktionsstudio och gör urval på Kostn.bokf.journalnr. och skriv ut transaktionerna. 17

18 Godkänn/skapa verifikat Vi godkänner journalen och skapar verifikat direkt. Det går även att välja Godkänn journal till rutin 911 Överför journal. Verifikatet visar att Lager har debiterats med 100 kr och Förväntade leverantörsskulder har krediterats. Avstämning Inleveranser för lagerförda artiklar stämmer överens med saldot för lagerkonto i redovisningen. Detta på grund av att lagerkontering sker när inleverans har gjorts och kostnadsbokföring har körts och överförts till redovisningen. I detta läge har preliminärkontering gjorts på lager. När leverantörsfakturan har avstämts i rutinerna 314 Inköpspåför faktura eller 315 Avstäm faktura speglas inleveranskonteringen på lagerkontot och kontot för förväntad leverantörsfaktura. I vårt fall har vi använt konto 2449 för förväntad lev.fakt. I transaktionsstudion kan vi göra en sökning på vilka inleveranstransaktioner som ännu inte har avstämts. Gör urval enligt nedan och lägg ut fälten i listkontrollen med hjälp av verktygsknappen (shiftnyckeln) och Anpassa listkontroll. Finns inte modulen Flerlager installerad görs inte urval för Ursprung eller Lager. Transaktioner På transaktionen i rutin 8147 Transaktionsstudion visas att inleveransen är preliminärkonterad. Ingen leverantörsfaktura finns kopplad till inleveransen och är därmed inte avstämd. 18

19 310 Ankomstregistrera faktura Här ankomstregistrerar vi leverantörsfakturan. Om leverantörsfaktura ankomstregistreras först har vi tillgång till bokföringsdatum vid avstämning i rutinerna 314 Inköpspåför faktura och 315 Avstäm faktura. 19

20 314 Inköpspåföring I denna rutin avstäms leverantörsfakturan mot inleveransen på inköpsordern. Leverantörsfakturan bokförs mot lagerkonto. Tidigare skapad inleveransbokföring speglas automatiskt. Notera att bokföringsdatum kan ändras. Om fakturadatum avser avslutad period kan bokföringsdatum anges för aktuell period. Datum som föreslås är fakturadatum. Datum är endast tillgängligt om faktura har ankomstregistrerats först. Enligt leverantörsfakturan kostar varan 110 kr i stället för 100 kr som varan inlevererades till. Med knappen Ursprungsrader kan den speglade inleveransbokföringen granskas. 20

21 730 Leverantörsfakturajournal Skriv ut journalen och överför till redovisningen. På journalen speglas den preliminära bokföringen från inleveransen. 21

22 Till Godkänn journal/skapa verifikat Det går även att välja knappen Till godkänn för att skapa verifikat i rutin 911 Överför. Här väljer vi att skapa verifikat direkt. För inleveransen har dessa verifikat skapats. Så här ser bokföringen ut i rutin 8151 Verifikatradsstudion. 22

23 Lageromföring lagerbokföring För dig som arbetar i Flerlagermodulen finns möjligheten att skapa bokföring för de lageromföringar som registreras i rutin 467 Lageromföring. Det innebär att utleveranser och inleveranser blir bokförda vid samma tidpunkt som värdet på rapporten Lagervärde flerlager minskar respektive ökar. I rutin 742 Lager/Kostnadsbokföring skapas bokföringsunderlagen för omföringarna. Vid utleverans (lager A) krediteras Lagerkonto och konto för Varor på väg in debiteras (lager B). Vid inleverans (lager B) debiteras Lagerkonto och konto för Varor på väg in krediteras (lager B). 791 Egenskaper Bokföring För att aktivera preliminär bokföring vid lageromföring görs inställningar i fliken Lager/kostnadsbokf. VISA TRANSAKTIONER Markera kryssrutan om transaktioner ska skrivas ut i samband med kostnadsbokföringen. Egenskapen kan även anges manuellt i rutinen. KATEGORI Markera vilka kategorier som ska kostnadsbokföras. För inleverans och inventering används endast lagerförda artiklar. LAGEROMFÖRING Markera kryssrutan om lagerbokföring ska ske i samband med lageromföring av varor i rutin 467 Lageromföring. Funktionen är tillgänglig om modul Order/Lager/Inköp och Flerlager finns installerad. 23

24 791 Egenskaper Flerlager Det finns en listbox Hämta omkostnader som möjliggör val som anger om lageromföringstransaktionernas kostnad ska skapas och bokföras med eller utan omkostnad. Vid lageromföringen sparas beloppen för tull, frakt och lagerhållning på transaktionen. Om omkostnad enligt kalkyl är vald visas detta med ett K i fältet på transaktionen. För en lageromföringstransaktion visas i fältet "Kostnad från" #3652 från vilket Inköpsnummer som FIFO - värdet hämtats ifrån. Om det är från flera inleveranstransaktioner så sparar vid t.ex Inköpsnummer+*. "*" indikerar att värdet hämtats från flera inleveranstransaktioner. 466 Kontoinställningar Lagerkonto per lager kan anges i rutin 466 Lagertabell. Här anges konto för varor på väg in vid lageromföring. 24

25 KONTO VAROR PÅ VÄG IN Motkonto till Lagerkontot vid lageromföring. Omföringsbokföring finns tillgänglig då Flerlagermodulen är installerad. Prioritetsordning är följande: Lagertabell om modulen Flerlager är installerad 25

26 Arbetsgång 466 KONTON FÖR LAGER H KONTON FÖR LAGER F 467 Lageromföring Här har vi gjort en lageromföring som har utlevererats från lager H. Inleveransen är ännu inte gjord för mottagande lager F. 26

27 742 Kostnadsbokföring För att få utleveransen Lager (H) och varor på väg in för Lager (F) konterad måste Kostnadsbokföring köras och överföras. Tryck på knappen Bokför lageromföring. Ange lager och transaktionsdatum. Här debiteras konto för Varor på väg in (1402) för lager (F) och krediteras utleveransen (1410) för lager (H). Konto hämtas från rutin 466 Lagertabell. INLEVERANS Inleverans görs till Lager (F). 27

28 742 KOSTNADSBOKFÖRING Vi kör nu kostnadsbokföring på lager F för att flytta saldot från konto Varor på väg in till lagerkontot. Notera! Transaktioner som registrerats i tidigare version får bokföras med manuellt verifikat. 28

29 Inventering lagerbokföring För bokföring av inventeringsdifferenser kan konto anges per lager. 466 Lagertabell Här kan konto och kontodimensioner anges per lager för inventering. Fliken Bokföring KONTO INVENTERING DIFFERENSER Motkonto till lagerkonto och bokföring av differenser vid inventering. Prioritetsordning är följande: Lagertabell om modulen Flerlager är installerad Standardkonton Fliken Kontodimensioner Angivna dimensioner används vid bokföring av inventering för lagerkontot. 29

30 Arbetsgång 480 Inventering Registrera inventering och rapportera inventerat antal. Godkänn inventering och uppdatera artikelregister/flerlager. Inventeringsjournal 30

31 742 Kostnadsbokföring Här motkonteras lager enligt lagertabellen. 31

32 Försäljning lagerbokföring För dig som arbetar i Flerlagermodulen finns möjligheten att bokföra mot unikt lagerkonto eller att få bokföring med kontodimension objekt(lager) eller avdelning(lager) även på lagerkontot. Lager/kostnadskontoinformation sparas på transaktionerna och denna information ligger i första hand till grund för lager/kostnadsbokföringen. 466 Lagertabell Lagerkonto per lager kan anges i rutin 466 Lagertabell. Fliken Bokföring LAGERKONTO Prioritetsordning för hämtning av lagerkonto till orderrad är följande: Lagertabell om modulen Flerlager är installerad Artikel Artikeltyp Standardkonton 32

33 Fliken Kontodimensioner Här kan dimension per lager anges för objekt respektive avdelning. Dimensionen används även vid saldojustering och inventering för lagret. 781 Projekttyper I denna rutin i fliken Konteringar görs val om kostnadsbokföring ska skrivas ut och bokföras separat i rutin 742 Kostnadsbokföring eller i samband med intäkter på fakturajournalen i rutin 730 Journaler. För order/projekt som inte debiteras kund s.k. interna projekt ska alltid kostnadsbokföring ske i rutin 742 eftersom ingen fakturajournal skrivs. Om det ska vara ett debiterbart projekt eller inte väljs i fliken Projekttyper. 33

34 Fliken Kontodimensioner Här väljs vilket värde som ska hämtas till objekt respektive avdelning. Markera kryssrutan för Hämtning aktiv på det objekt respektive avdelning där värde ska hämtas. I fältet Hämta värde enligt typ kan Lager väljas för objekt och avdelning. Eftersom lager kan ändras vid utleverans hämtas lagerkoden från transaktionen. Här har vi valt Ordernummer som objekt och Lager som avdelning (hämtas från rutin 466). 34

35 Arbetsgång 466 KONTON FÖR LAGER H KONTON FÖR LAGER F 410 Order Vid registrering av orderrad av lagerfört material (kategori 1) hämtas lagerkonto till orderrad enligt prioriteringsordning: Lagertabell Artiklar Artikeltyper Standardkonton Finns inte modulen Flerlager installerad hämtas lagerkonto enligt prioritetsordningen punkt 2-4. Försäljningskonto hämtas till orderrad enligt prioriteringsordning: 1. Rutin 781 Projekttyp fliken Konteringar. 2. Rutin 711 Set-artiklar fliken Egenskaper. 3. Rutin 710 Artiklar fliken Övrigt. 4. Rutin 784 Artikeltyper fliken Konteringar, se aktuell artikeltyp för artikeln i rutin 710 Artiklar. 5. Rutin 831 Moms. Objekt/avdelning hämtas enligt inställning på Projekttypen (rutin 781). I ovan exempel har vi valt att hämta Ordernummer som objekt och Lager som avdelning. 35

36 411 Utleverans Vid utleverans ser vi samma värden som på ordern. Om lager byts vid utleverans hämtas nya värden till kontodimensionerna utifrån inställning på angivet lager. Vi utlevererar rad 5 från Lager H-Huvudlager och rad 10 från Lager F-Filial. 36

37 211 Faktura Faktura skrivs ut och godkänns. 37

38 730 Journaler Vi skriver ut fakturajournalen. På projekttypen har vi valt att kostnadsbokföra i samband med intäkterna. Vid utleverans av rad 10 bytte vi från Lager H-Huvudlager på orderraden till Lager F- Filial. Eftersom kostnadsbokföringen hämtar information från transaktionen hämtas konto och kontodimensioner från Lager F-Filial. 38

39 Tilllverkning lagerbokföring För dig som arbetar i Flerlagermodulen finns möjligheten att bokföra mot unikt lagerkonto eller att få bokföring med kontodimension objekt(lager) eller avdelning(lager) även på lagerkontot. Lager/kostnadskontoinformation sparas på transaktionerna och denna information ligger i första hand till grund för lager/kostnadsbokföringen. 466 Lagertabell Lagerkonto per lager kan anges i rutin 466 Lagertabell. Fliken Bokföring 39

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916) Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Materialplanering (MPL)

Materialplanering (MPL) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.6 - (110614) Handbok för Materialplanering i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För

Läs mer

Tidrapportering Web Edition

Tidrapportering Web Edition Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.0 - (101006) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare förändringar

Läs mer

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005)

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.1 - (121005) Handbok för modul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530)

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530) Pyramid Business Studio, version 3.40 Version 1.0 - (080530) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006 Pyramid MPS Handbok, version 3.40 Andra utgåvan - Februari 2006 Handbok för Pyramid affärssystem, för användning med Microsoft Windows. Handboken är en idéhandbok för användning av programmets tillvalsmodul

Läs mer

Pyramid MPS. Handbok, version 3.41A. Tredje utgåvan - augusti 2011

Pyramid MPS. Handbok, version 3.41A. Tredje utgåvan - augusti 2011 Pyramid MPS Handbok, version 3.41A Tredje utgåvan - augusti 2011 Handbok för Pyramid affärssystem, för användning med Microsoft Windows. Handboken är en idéhandbok för användning av programmets modul MPL/MPS,

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612)

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.5 - (130612) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

Pyramid TID Handbok Tidstämpling / Tidrapportering Gemensamma rutiner. Gäller från version 3.38B

Pyramid TID Handbok Tidstämpling / Tidrapportering Gemensamma rutiner. Gäller från version 3.38B Pyramid Tid kan hantera tidrapportering i ett företag på flera sätt: Tidstämpling på vanliga terminaler (Ersätter stämpelkort) - Tidrapportering i efterhand, speciellt veckorapportering I denna handbok

Läs mer

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429)

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429) CRM/Säljstöd Handbok Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100429) CRM-handbok för Pyramid Business Studio Handbok för CRM/Säljstöd Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Pyramid e-handel. Användarhandledning. Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10. (Version 1.1. 140919)

Pyramid e-handel. Användarhandledning. Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10. (Version 1.1. 140919) Pyramid e-handel Användarhandledning Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10 (Version 1.1. 140919) Pyramid e-line handbok för version 3.41A Användarhandledning för modulerna e-handel och e-kundtjänst

Läs mer

Användarguide Pyramid Business Studio

Användarguide Pyramid Business Studio Användarguide till Pyramid Business Studio innehåller: Användarguide Pyramid Business Studio Version 3.39 Bekanta dig med Pyramids terminologi. Lär dig hur du manövrerar i Pyramid och att förstå dess struktur.

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Pyramid MOBILE OFFICE

Pyramid MOBILE OFFICE Pyramid MOBILE OFFICE Användarmanual och Installationsanvisningar Gäller från version 3.39A7 Tredje utgåvan - (080207) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Handboken

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Installationshandbok Tillvalsmoduler

Installationshandbok Tillvalsmoduler Installationshandbok Tillvalsmoduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.40A Version 1.1 - (070724) Installationshandbok för tillvalsmoduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Servicepack 10 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2011-06-13) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Pyramid e-line. Installation, konfiguration och design. Handbok för version 3.40A. (Version 1.2. 110601)

Pyramid e-line. Installation, konfiguration och design. Handbok för version 3.40A. (Version 1.2. 110601) Pyramid e-line Installation, konfiguration och design Handbok för version 3.40A (Version 1.2. 110601) e-line - Installation i Pyramid Business Studio Handbok för installation, konfiguration och design

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer