Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning"

Transkript

1 Handlingsförteckning Datum Dnr IIS 1.52:8/11 Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning 1 Förteckning av byggnader 2 Teknisk rambeskrivning 3 Befintlig situation 1: Gräddö Funktionsöversikt 1 1: Sjöledning Funktionsöversikt 2 1: Lidö Funktionsöversikt 3 1:2000 Bilaga Avloppspumpstationer, Standard A Postadress Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Box Stockholm Besöksadress Svensksundsvägen Skeppsholmen 5 Kontakt Tel Fax Info Org.nr Bg.nr Pg.nr

2 Anbudsinbjudan Datum Dnr IIS 1.52:8/11 Till anbudsgivaren Inbjudan att lämna Anbud för anläggning för anslutning till kommunalt VA Lidö 1:2, Norrtälje kommun Inom Lidö naturreservat äger Skärgårdsstiftelsen bland annat den södra bebyggda delen av Lidö. Södra delen av Lidö har idag en ganska tät bebyggelse med herrgården och tillhörande byggnader som restaurang och konferensanläggning, några sommarstugor, Lidö gård samt ett vandrarhem med tillhörande uthyrningsstugor. Befintliga avloppsanläggningar bedöms inte klara den belastning som en intensiv sommarsäsong skapar. Sommarstugor saknar idag avloppsanslutning. Om anslutning inte sker riskerar näringsidkarna att få stänga. Ny båttoatömningsanläggning planeras även i senare etapp för att svara mot planerad lagstiftning samt för att ge service till besökande båtar. Bidrar till minskad näringstillförsel till Östersjön. Detta gynnar besöksnäringen och tillväxtmöjligheter för området. Åtgärd: Skärgårdsstiftelsen ämnar nu ansluta av samtliga av stiftelsens ägda byggnader Lidö till kommunalt vatten- och avlopp enligt bifogade ritningar. Dispens har erhållits från Länsstyrelsen avseende anslutning av konferensanläggning och angränsande byggnader samt en båttoaanläggning som skall anslutas till va- nätet. Dispens har sökts för anslutning av samtliga byggnader. Postadress Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Box Stockholm Besöksadress Svensksundsvägen Skeppsholmen 5 Kontakt Tel Fax Info Org.nr Bg.nr Pg.nr

3 Anslutningspunkt blir på Gräddö och sjöledningarna berör två fiskesamfälligheter och farleden omfattas av tidigare erhållen dispens. Det åligger entreprenören att följa anvisningar och rapportera till berörda myndigheter i enlighet med Länsstyrelsens beslut Skärgårdsstiftelsen lyder under LOU. Arbetet skall påbörjas snarast efter överenskommelse med beställaren. Arbeten i vattenområden får inte ske under perioden 1 juni till 1 november enligt Länsstyrelsens beslut (se bifogat dispensbeslut). Anbudet skall innehålla preliminär tidplan och redovisning av tänkt arbetsutförande. Arbetet skall vara avslutat och tillgänglig för slutbesiktning senast tisdagen den 31 december Anbuden skall vara Skärgårdsstiftelsen tillhanda senast onsdagen den 30 juni Anbud skickas med post, se adress nedan. Anbudet ska märkas med "Anbud IIS VA- anslutning Lidö" på kuvertet. ABT 06 skall gälla för entreprenaden. Syn på arbetsplatsen kan ske efter kontakt med Bo Tyrefors Skärgårdsstiftelsen förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud om dessa inte ryms inom budget. Bifogas: Administrativa föreskrifter Teknisk rambeskrivning inklusive bilagor Länsstyrelsens dispensbeslut Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Bo Tyrefors Postadress Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Box Stockholm Besöksadress Svensksundsvägen Skeppsholmen 5 Kontakt Tel Fax Info Org.nr Bg.nr Pg.nr

4 Administrativa föreskrifter Anslutning till kommunalt VA på Lidö Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Innehållsförteckning AF AFA AFB AFD AFH ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 2 ALLMÄN ORIENTERING... 2 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD... 5 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL

5 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA AFA.1 AFA.11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.13 AFA.14 AFA.15 AFA.151 AFA.16 AFA.2 AFA.21 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Byggherre Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Beställare Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Box Stockholm Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: Bo Tyrefors Tel: E-post: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet kontaktas: Beställarens ombud under anbudstiden enligt AFA.121 Projektörer Markprojektör: Kennerth Persson Ingenjörsbyrå Utsedda entreprenörer Nätägare Nätägare va Norrtälje kommun Tel: Myndigheter, offentliga verk, förvaltningar m fl Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Objektet avser schakt och ledningsarbeten omfattande markförlagd spill- och vattenledning på Gräddö, sjöledning för spill-och vatten mellan Gräddö och Lidö samt markförlagd spill- och vattenledning och pumpstation på Lidö. Entreprenaden omfattar en tekniskt fungerande anläggning som omfattar anslutning till byggnader enligt 2

6 Förteckning av byggnader. Vidare åligger det entreprenören att följa anvisningar och rapportera till berörda myndigheter i enlighet med Länsstyrelsens beslut AFA.211 AFA.22 AFB AFB.1 AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.14 AFB.15 AFB.2 AFB.21 Projektgenomgång under anbudstiden Orientering om objektet kan ske efter överenskommelse. Objektets läge Objektet är beläget på Gräddö och Lidö i Norrtälje kommun. Arbetsområdet framgår av bifogade ritningar. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandling gäller lagen om offentlig upphandling (LOU), SFS 2007:1091 med ändring enligt SFS 2010:571. Beställaren förbehåller sig rätten till fri prövningsrätt. Former m m för upphandling Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Entreprenadformen är totalentreprenad. Ersättningsform Ersättningsformen skall vara fast pris utan indexreglering. Tillkommande arbeten enligt a -prislista. Utförandetid Skall påbörjas snarast efter beställning. Skall vara avslutat senast Förutsättningar för upphandlingen Följande förutsättningar gäller för upphandlingen: - Att erforderliga myndighetstillstånd erhålles - Att erforderliga medel tillställes beställaren. Förfrågningsunderlag Det åligger anbudsgivaren att före anbudets avgivande skaffa sig den kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse som kan erhållas genom besök på platsen. Förfrågningsunderlag skall normalt vara förtecknat i inbjudningsskrivelse el motsv. Om så ej är fallet skall anbudsgivare i sitt anbud förteckna de handlingar som ligger till grund för anbudet. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget erhålls från: Skärgårdsstiftelsen. 3

7 Tel: E-post: eller AFB.22 AFB.3 AFB.31 AFB.311 AFB.312 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 01 Kontraktsformulär (bifogas ej) 02 Dessa administrativa föreskrifter, 16 sidor 03 ABT 06 (bifogas ej) 04 Teknisk rambeskrivning av objektet daterad sidor inklusive tillhörande bilagor. 05 Länsstyrelsens dispensbeslut Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbud skall följa förfrågningsunderlaget och innehålla följande uppgifter: -kopia av F-skattesedel -anbudssumma -timpriser för olika yrkeskategorier, vid ÄTA-arbete. -anbudsgivarens org nr, företagsform och hemvist -a-prislista -namngiven ansvarig arbetsledare -referenser för personal -eventuellt utbyte av arbetsutförande eller vara skall redovisas i anbudet. Se även AFD.21. Huvudanbud Sidoanbud Eventuellt sidoanbud skall redovisas så att därav framgår i vilka avseenden sidoanbudet avviker från förfrågningsunderlaget. Vid behov skall sidoanbud åtföljas av beskrivningar och ritningar. Se även AFD.21. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbuds giltighetstid skall vara 60 dagar. Adressering Anbudet skickas per post till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län, Box 7669, Stockholm. Anbuden märks med Anbud IIS VAanslutning Lidö på kuvertet. 4

8 AFB.4 AFB.5 AFB.51 AFB.511 AFB.52 AFB.53 AFD AFD.1 AFD.11 Anbudsöppning Anbudsprövning Beställaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att förkasta samtliga anbud och anbudsgivare som har skatteskulder eller andra skulder till myndigheter. Anbudet förutsätter att byggherren tillställs ekonomiska resurser som täcker anbudet Prövning av anbudsgivare Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Värderingsgrunder vid prövning av anbud Prövning av anbudsgivare kommer att ske med avseende på det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och som lämnat det lägsta totalpriset. Meddelande om beslut vid prövning av anbud Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, kommer att lämnas skriftligt besked härom. Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av anbud är bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i Länsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om Länsrätten skulle besluta att upphandlingen skall göras om eller att rättelse skall vidtas är accepten inte bindande. ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Entreprenaden omfattar fullt färdigt arbete i enlighet med handlingar angivna under AFB.22. Kontraktshandlingar Kontrakt/beställning Dessa administrativa föreskrifter ABT 06 Anbudet Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget Förfrågningsunderlag Övriga handlingar AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Ändring av fasta bestämmelser återfinns under: - AFD.45 Förändring av kontraktstiden - AFD.62 Betalning 5

9 AFD.114 AFD.12 AFD.121 AFD.122 AFD.13 AFD.133 AFD.134 AFD.135 AFD.137 AFD.14 Ansvar för uppgifter Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser framgår av ritningar i förfrågningsunderlaget. Syn före påbörjande av arbete Syn av arbetsområdet skall förrättas i följande omfattning före påbörjande av arbetena: Synen avser mark och anläggning för avstämning mot kommande återställningsarbeten. Entreprenören kallar till syn. Syneförrättare utses av beställaren och betalas av beställaren. Iakttagelser från syn dokumenteras av syneförrättaren i protokoll. Förutsättningar Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Jordbruk och konferensanläggning är i drift under entreprenadtiden. Arbetet får inte hindra ordinarie drift av dessa verksamheter. Eventuellt hindrande arbete eller transporter måste i förväg överenskommas med respektive verksamheter. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader För arbeten som berör befintliga va-system som skall vara i drift under entreprenaden gäller att befintliga va-anläggningar skall fungera parallellt med arbetena samt att omkoppling till ny anläggning skall ske enligt överenskommelse med de verksamheter som berörs av arbetena. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden att beröras av vägtrafik från jordbruket och konferensverksamheten. Förutsättningar med hänsyn till sjöfart Det åligger entreprenören att i möjligaste mån inte störa befintlig sjöfart och att om så krävs infordra erforderliga tillstånd för avstängningar. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Arbetet skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. 6

10 Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) bestämmelser för heta arbeten skall följas. Myndigheters krav skall följas. AFD.15 AFD.153 AFD.16 AFD.161 AFD.163 AFD.17 AFD.171 AFD.18 AFD.2 AFD.21 Information Information till fastighetsägare, boende m fl Entreprenören skall medverka vid möten med fastighetsägare, näringsidkare och boende för information om entreprenadens genomförande. Beställaren kallar till möten. Entreprenören skall avisera fastighetsägare, näringsidkare och kvarboende i god tid innan arbetena utförs. Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Beställaren svarar för bygglov och ansökan om avsteg från naturreservatsregler samt servitut på Gräddö. Entreprenören svarar för övriga eventuella myndighetstillstånd. Överenskommelser m m Entreprenören skall träffa erforderliga överenskommelser med ägare till grannfastigheter, myndigheter m fl om rätt till tillträde till grannfastigheter, gatumark och områden utanför arbetsområdet som erfordras för entreprenadens genomförande samt svara för kostnader i samband med detta. Anmälningar Anmälningar till myndigheter Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket görs, i tillämpliga fall, av entreprenören. Entreprenören skall i övrigt ombesörja anmälningar till myndigheter samt inhämta erforderliga myndighets godkännanden. Författningar Utförande Kvalitetsangivelser Om handlingarna innehåller föreskrift om visst arbetsutförande eller vara utan att tillägget eller likvärdigt eller liknande uttryck har angivits, gäller ändå rätt att räkna med likvärdigt. Önskar anbudsgivare begagna sig rätten att räkna med annat arbetsutförande eller annan vara, även om tillägget eller likvärdigt angivits, skall i anbudet anges vilket arbetsutförande eller vilken vara som ingår i anbudet. Har så ej skett, gäller det utförande eller den vara som föreskrivits i handlingarna. Vid oklarheter skall beställare eller kontrollant tillfrågas. 7

11 AFD.22 AFD.222 Kvalitets- och miljöarbete Miljöledning Entreprenören skall redovisa sitt miljöledningssystem i dess helhet. AFD.2221 Beställarens miljöansvarige Beställarens miljöansvarige för projektet är: Karin Strandfager, Skärgårdsstiftelsen Telefon AFD.2222 Entreprenörens miljöansvarige AFD.223 Kvalitets- och miljöplan AFD.2232 Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören skall efter anfordran till beställaren överlämna förslag till kvalitetsplan för entreprenaden. AFD.2233 Entreprenörens miljöplan Entreprenören skall efter anfordran till beställaren överlämna förslag till miljöplan för entreprenaden. AFD.23 AFD.24 AFD.241 AFD.242 ÄTA-arbeten Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 6 skall lämnas skriftligen. Tillhandahållande av handlingar Entreprenören utarbetar och håller med samtliga handlingar, utöver de beställaren tillhandahåller, för projektets genomförande. Entreprenören skall tillhandahålla och svara för drift av eventuellt projektnätverk. Beställaren skall ges tillgång till handlingar via projektnätverket. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Endast handling märkt "BYGGHANDLING" skall ligga till grund för entreprenadens utförande. Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren erforderliga kopior av under AFB.22 angivna ritningar och beskrivningar samt av ändringshandlingar. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören utarbetar och håller med samtliga handlingar, utöver de beställaren tillhandahåller, för projektets genomförande. 8

12 Entreprenören skall tillhandahålla och svara för drift av eventuellt projektnätverk. Beställaren skall ges tillgång till handlingar via projektnätverket. Entreprenören skall upprätta en arbetsmiljöplan. Planen skall vara upprättad när etablering på arbetsområdet påbörjas. Entreprenören skall upprätta rivningsplan enligt PBL. Planen skall visa hur rivningsmaterial kommer att hanteras. Entreprenören skall upprätta en plan för hantering av avfall. Handlingar skall tillhandahållas i digital form enligt Bygghandlingar 90. AFD.2422 Arkivering av handlingar m m Entreprenören skall arkivera handlingar under minst 5 år efter garantitidens utgång. Entreprenören skall arkivera datafiler och elektroniska konfigurationer ur vilka handlingarna framställts under minst 5 år efter garantitidens utgång. Digitalt material skall följa PDF/A. Beställaren skall till självkostnad inom 10 dagar kunna få kopior av arkiverat material. AFD.2423 Nyttjanderätt till handlingar m m Skärgårdsstiftelsen förbehåller sig rätten att använda samtliga fotografier som kommer Skärgårdsstiftelsen till del i samband med entreprenörens fotodokumentation kopplad till dagboken, eller i andra sammanhang i samband med detta projekt. Fotografierna kan komma att användas i olika media. Ingen ersättning kommer att utgå för dem. AFD.26 AFD.261 AFD.262 AFD.27 AFD.28 AFD.3 Varor m m Varor från entreprenören Varor eller arbeten från beställaren Spackel, fix-, fogbruk, tätsystem mm av Mapei s tillverkning får ej användas. Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 10 skall lämnas skriftligen. Underentreprenörer Om inte entreprenören själv förfogar över viss specialkunskap skall entreprenören anlita specialfirmor för de arbeten där sådana behövs. Vid anlitande av underentreprenörer skall dessa visa att de betalar sociala avgifter och är registrerad för arbetsgivaravgifter, moms samt innehar giltig F-skattsedel och giltig försäkring. Organisation 9

13 AFD.31 AFD.311 AFD.312 AFD.313 AFD.32 AFD.321 AFD.323 AFD.331 AFD.342 AFD.343 AFD.344 AFD.35 AFD.351 Ombud m fl under entreprenadtiden Beställarens ombud Beställarens/byggherrens ombud under entreprenadtiden är Lena Nyberg Beställarens kontrollant Beställarens kontrollant tillika byggledare är: Bo Tyrefors Entreprenörens ombud Skall anges i samband med beställning. Möten Startmöte Skall hållas enligt AB Beställaren protokollför denna genomgång. Vid startmötet skall all personal som kommer att vara inblandad i projektet närvara. Även av entreprenören utsedda UE och dess personal skall närvara. Följande ärenden kommer att tas upp vid startmöte: genomgång av kontraktshandlingar organisation behörighet för andra än ombud former m m för informationsutbyte och samverkan former för underrättelse former m m för besiktning. Byggmöten Beställaren skall kallas till byggmöten enligt överenskommen tidplan: Kvalitetsansvarig enligt PBL Entreprenören skall tillhandahålla kvalitetsansvarig enligt PBL. Arbetsledning Arbetsledning för entreprenaden skall ha godkänd utbildning för sådana arbeten som omfattas av entreprenaden. Anställda Personalförteckning och legitimationsplikt Kontroll och provning Kontroll 10

14 Entreprenören skall i samråd med beställaren utarbeta ett för projektet anpassat egenkontrollprogram. Egenkontroller (i original) skall överlämnas i samband med slutbesiktning. AFD.352 AFD.36 AFD.361 AFD.364 Provning Provning som sker utanför arbetsplatsen skall anmälas till beställaren 5 dagar före provningen. Samordning Samordning av arbeten Med ändring av ABT 06 kap 3 9 skall entreprenören svara för att hans egna arbeten samordnas med beställarens samt sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFD.131. Samordning av arbetarskydd Entreprenören övertar det ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvilar byggherren för samordning av arbetarskydd på det gemensamma arbetsstället. Entreprenören övertar ansvaret att till arbetsmiljöverket inlämna eventuell behövlig arbetsmiljöplan innan arbetsplatsen etableras. AFC.3641 Ansvar för byggarbetsmiljö AFD.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande ( BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. AFD.37 AFD.4 AFD.41 AFD.42 AFD.44 AFD.45 Dagbok Entreprenören skall föra dagbok, dagboken skall kompletteras med löpande fotodokumentation. Tider Tidplan Entreprenören skall upprätta samordnad tidplan. Tidplanen skall tillhandahållas beställaren senast 10 dagar efter beställning av entreprenaden. Tidplan skall tillhandahållas i digital form enligt PDF/A. Igångsättningstid Skall anges i anbudet. Färdigställandetider Arbetet skall senast vara klart för slutbesiktning Förändring av kontraktstiden 11

15 Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 4 skall lämnas skriftligen. Med avvikelse från ABT 06 gäller: Ökning av entreprenadens kontraktssumma, normalt under kontraktstiden, med upp till 10 % för ÄTA-arbeten, skall inte föranleda tidsförlängning. AFD.46 AFD.461 AFD.462 AFD.5 AFD.51 AFD.511 AFD.53 AFD.531 AFD.54 AFD.543 Garantitid Garantitid för entreprenaden För entreprenaden skall garantitiden vara 5 år från godkänd slutbesiktning. Särskild varugaranti Bevis om särskilda varugarantier för installationer skall överlåtas på beställaren i samband med garantibesiktning. Ansvar och avhjälpande Vite Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande 5 % av kontraktssumman, dock minst 5000 kr, för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet fördröjts. Ansvar mot tredje man Syn inom närliggande område Syn kommer att förrättas inom område angivet på ritningar i förfrågningsunderlaget. Försäkring Utöver de i ABT 06 kap 5 23 angivna försäkringarna, skall följande villkor uppfyllas: - ansvarsförsäkring beträffande beställarens skadeståndsskyldighet gentemot tredje man - försäkring täckande anspråk enligt miljöskadelagen - försäkring täckande skada inträffad på hyresgästs egendom Entreprenören skall tillställa beställaren bevis om att föreskrivna försäkringar finns tecknade in Försäkring avseende befintlig egendom AFD.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom Försäkringen skall gälla för byggherrens tillhörig fast och lös egendom samt vara tecknad på s k första risk med ett lägsta belopp om 5 Mkr. 12

16 AFD.544 AFD.545 AFD.55 AFD.551 Byggfelsförsäkring Entreprenören skall ombesörja avtal om byggfelsförsäkring. Entreprenören skall betala premien. Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada Entreprenören skall ombesörja och bekosta byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada. Försäkringen skall gälla under kontraktstiden. Försäkringsbeloppet skall vara minst 5 Mkr. Ansvar för brandskydd Ansvar för heta arbeten Heta arbeten får ej utföras utan att byggherren i varje enskilt fall lämnat skriftlig samtycke och godkännande. AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige Skall namnges i anbudet. AFD.6 AFD.611 AFD.612 AFD.613 AFD.62 AFD.621 Ekonomi Ersättning för ÄTA-arbeten Värdet av ÄTA-arbete skall beräknas med tillämpning av avtalade timpriser för arbetare och med nettopriser för material och UE. Timpris skall omfatta lön och indirekta lönekostnader, kostnader för resor, traktamenten, arbetsledning, allmänna hjälpmedel, allmänna arbeten, försäkringar, övriga omkostnader, räntor, administration och vinst. Kostnaderna för arbetsledning, hjälpmedel, försäkringar, övriga omkostnader, räntor, administration och vinst ersätts, förutom ersättning ingående i timpriset för arbetare, med 15 % påslag på material och 8 % på UE. Ytterligare påslag eller ersättning medges ej. Ersättning för reglerbara mängder Efter uppmätning av utfört arbete sker reglering av ersättning enligt reglerna under AFD.611. Ersättning för rese- och traktamentskostnader Kostnader för rese- och ev traktamente skall ingå i fast pris och i á- priser. Betalning Med ändring av AB 04 kap 6 15 gäller att slutlikvid utbetalas först sedan samtliga eventuella fel har avhjälpts. Betalningsansvar 13

17 AFD.622 AFD.623 AFD.624 AFD.631 AFD.7 AFD.71 AFD.713 AFD.715 AFD.72 AFD.91 AFH Betalningsplan Betalningsplan skall upprättas enligt grunderna i ABT 06 kap 6 12, andra stycket. Ändring av färdigställandetider skall medföra motsvarande jämkning av betalningsplanen. Förskott Förskott beviljas ej. Fakturering Entreprenörens organisationsnummer samt uppgifter om innehav av F-skattsedel skall anges på fakturan Betalning erlägges enligt godkänd betalningsplan endast under förutsättning att tidplanen hålls. Arbete skall vara utfört för att kunna tas upp till fakturering. Betalning 30 dagar efter ankomststämplat datum. Moms redovisas och faktureras månadsvis. Faktura utställes på: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Box Stockholm Märkes med VA Lidö Säkerhet till beställaren Säkerhet skall utgöras av fullgörandeförsäkring. Besiktning Entreprenadbesiktningar Slutbesiktning Entreprenören anmäler slutbesiktning skriftligen senast 14 dagar före färdigställandedag. Underlag för relationshandlingar samt drift- och skötselinstruktioner enligt teknisk beskrivning Slutbesiktning Beställaren kallar till garantibesiktning. Besiktningsman Besiktningsman skall utses av parterna gemensamt. Förenklad tvistelösning Se AB 04 kap ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL I avsnitt AFH avses med sidoentreprenör även underentreprenör vars avtal har överförts enligt AFB

18 AFH.1 AFH.4 AFH.51 AFH.53 AFH.54 AFH.55 AFH.6 AFH.61 AFH.62 AFH.9 AFH.91 AFJ AFJ.43 AFJ.44 Placering av allmänna hjälpmedel Innan arbetet påbörjas, skall entreprenören samråda med beställaren beträffande upplagsplatser mm. Tillfällig el- och va-försörjning m m Entreprenören tillhandahålls el och vatten i befintliga uttag i mån av tillgång. Entreprenören svarar för samtliga kopplingar. Entreprenören får använda följande permanenta anordningar för tillfällig elförsörjning:?. Förutsättningar för användning är?. Entreprenören får använda följande permanenta anordningar för tillfällig va-försörjning:?. Förutsättningar för användning är?. Skydd av arbete Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada eller menligt inverkar på kvalité på arbete eller material. Skydd av vegetation Skydd av fornminne Skydd av egendom I entreprenörens åtagande ingår att skydda befintliga byggnadsdelar och inredning/utrustning. Tillfälliga konstruktioner Ställningar m m Ställning skall utföras och placeras så att de inte utgör hinder vid tillträde och utrymning. Arbetarskyddsanordningar Övriga allmänna hjälpmedel Skyltställning och orienteringstavla Då projektet är delfinansierat av EU, skall skyltning där detta framgår alltid anslås. Beställaren tillhandahåller skyltar. ALLMÄNNA ARBETEN I avsnitt AFJ avses med sidoentreprenör även underentreprenör vars avtal har överförts enligt AFB.11. Bullerskydd Ansvaret för bullerskydd åvilar entreprenören. Dammskydd 15

19 Entreprenören skall använda maskiner och arbetsmetoder så att dammbildning minimeras. AFJ.45 AFJ.5 AFJ.6 AFJ.7 AFJ.71 AFJ.72 AFJ.73 AFJ.75 AFJ.752 AFJ.76 AFJ.8 AFJ.81 Begränsning av miljöstörande utsläpp Uppvärmning m m Efterlagning Länshållning, renhållning, rengöring m m Länshållning Beställaren har erforderligt tillstånd för avledning av länsvatten. Renhållning Entreprenören skall upprätta en plan för hantering av rivnings- och restprodukter. Källsortering enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. Se Entreprenören skall svara för renhållning som kan erfordras även utanför arbetsområdet till följd av transporter till och från arbetsområdet. Snöröjning Entreprenören skall utföra snöröjning och halkbekämpning. Städning och slutrengöring Slutrengöring Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring. Återställande av mark Entreprenör skall efter utförda arbeten återställa mark i ursprungligt skick. Inmätning och utsättning Inmätning 16

20 Dokumentnamn: Sida Förteckning av byggnader 1/1 Objektnamn: Norrtälje Lidö Omfattning: Förteckning av byggnader med VA-status Objekt nr: Handläggare: Dokument nr: Kompletterad: Datum FÖRTECKNING ÖVER BYGGNADER Befintliga VA-ansl Framtida VA-ansl nr byggnad vatten avlopp vatten avlopp 1 Båthus a Säteribyggnad ja ja ja Ja 2 b Västra flygeln ja ja ja ja 2 c Östra flygeln ja ja ja ja 3 Kvarnvillan ja ja ja Ja 4 Personaldusch/ tvättstuga ja ja ja Ja 5 Fiskarstugan ja - ja Ja 6 Uddstugan ja ja ja Ja 7 Bastu ja ja ja Ja 8 Soprum Fårhus Bostadshus - - Avs Avs 11 Gamla skolan, personalbostad - - Avs Avs 12 Kiosk/ Oasen - - ja ja 13 Arrendatorsbostad egen egen ja ja 14 Ladugård + vagnslider - - # - 15 Vandrarhem egen egen ja ja 16 a Småstugor egen egen ja ja 16 b Småstuga egen egen ja ja 16 c Småstuga egen egen ja ja 16 d Småstuga egen egen ja ja 20 Framtida Servicebyggnad ja ja 21 Framtida Båtlatrintömning Båthusudden # vattenanslutning från befintlig brunn vid arrendatorsbostaden. ja ja

21 NORRTÄLJE LIDÖ RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENADD Haninge

22 NORRTÄLJE LIDÖ RAMBESKRIVNING Sid 2 (6) Orientering Denna beskrivning avser schakt och ledningsarbeten omfattande markförlagd spill- och vattenledning på Gräddö, sjöledning för spill-och vatten mellan Gräddö och Lidö samt markförlagd spill- och vattenledning och pumpstation på Lidö. Entreprenaden omfattar en tekniskt fungerande anläggning som omfattar anslutning till byggnader enligt Förteckning av byggnader. Styrande dokument För entreprenaden gäller ABT 06, Anläggnings AMA 10 samt anvisningar i RA 10. Samtliga arbeten och material skall utföras enligt AMA Anläggning 10. För Va-ledningar gäller Svenskt Vattens publikationer. För kabelschakter, schakt och fyllning gäller EBR KJ 41:09. Befintliga förhållanden Befintlig marksituation framgår av ritning Befintlig situation. Entreprenadområdet består av sjö, skogs- och odlingsmark med inslag av berg och sankmark. Någon geoteknisk undersökning av mark och bottenscanning sjöbotten har inte utförts. Någon utsättning av el-kablar i mark har inte utförts. Brunnar för dricksvatten finns på 5 platser. Infiltrationsmagasin för spillvatten finns på 3 platser. Spillvatten och vattenledningar finns runt Säteribyggnaden, arrendatorsbostaden och vid Vandrarhemmet. Dessa enheter ska ersättas med nya anläggningar men får användas om entreprenören bedömer att kvalitén uppfyller ställda krav. Tekniska förutsättningar Ledningar ska förläggas frostskyddat. Vattenledningar ska kunna luftas, tömmas och spolas. Avloppsledningar ska kunna tömmas och spolas. Servisledningar ska förses med proppad ända och vara markerade med regel. Erforderliga åtgärder som omläggningar och provisorier av ledningar ingår i entreprenaden. Befintliga ledningar på Lidö ska vara i drift under entreprenaden om arbetena utförs under period när byggnaderna är bebodda. Schaktmassor får inte uppläggas så att de skadar befintliga anläggningar eller vegetation som ska bevaras. Vid befintliga träd som ska bevaras ska schaktning och fyllning inom rotområdet d v s det område som omfattas av kronans utbredning undvikas eller utföras för hand. Vid schakt mot naturmark som ska bevaras ska schaktkanterna skyddas mot uttorkning. VA-ledningarnas placering ska vara meter utanför vägkant. Överblivna massor på Lidö ska sorteras i friktions- och humus material och läggas i upplag på Lidö enligt beställarens anvisningar. Sektionering av ledningsnät Ska utföras så det går att stänga av vissa delar under kortare/ längre perioder. Möjlighet att tömma och spola avstängda delar ska finnas inom varje sektion.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

Byggnad för omlastning av organiskt avfall

Byggnad för omlastning av organiskt avfall Byggnad för omlastning av organiskt avfall AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2009-10-26 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF-AMA 07 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.12

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-05-03 Dessa administrativa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 2008-06-03 LÄROVERKET 1 OSKARSHAMN VALLHALLASKOLAN UTBYTE AV GYMNASTIKGOLV ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 OSKARSHAMN 2008-06-03 OSKARSHAMNS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET, FASTIGHETSAVDELNINGEN

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Administrativa Föreskrifter Handling 9.1 Generalentreprenad Till- och ombyggnad av Centralkök-Åbyskolan Klippans kommun Förfrågningsunderlag Upprättad av Fastighetsavdelningen Klippans Kommun Administrativa

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 150818 Ulf Skoglöf Berslagspöjkera AB 070-6000076 ulf.skoglof@telia.com Förfrågningsunderlag Sida 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Byte av frånluftsfläktar Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD 2013-05-31 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Polismyndigheten i Norrbotten 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Status Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22st Datum Luleå Revidering Rev. Datum

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Kv. Justitia 1, Pajala Ombyggnad av lokaler för Polisen 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AMA 07 Reviderat 20110-10/BS Gävle 2011-08-31 Janne Jansson Consult Ab N. Kopparslagargatan

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år.

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Asfaltbeläggning Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Datum: 2009-11-10 Innehåll Administrativa Föreskrifter 2 (38) AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad

Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad Handling 5.1 Sidantal 26 Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Upprättad 2012-02-14 av Reviderad av

Läs mer

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat 150923 Sid 1 av 19 Sida 2 av 19 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa

Läs mer

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 29 Växjö kommun Sandsbro skola Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Växjö kommun. Södra Rottne 11:15. Ny- och ombyggnad av Söraby Skola. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Södra Rottne 11:15. Ny- och ombyggnad av Söraby Skola. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 30 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Administrativa föreskrifter, AF

Administrativa föreskrifter, AF 2013-03-04 512-6019-12 1(18) Naturvård Jenny Sander 054-197155 Administrativa föreskrifter, AF Utförandeentreprenad parkering, rullstolsled, rastplatser, vindskydd m.m. i naturreservatet Bergs klätt, inom

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE Sjöbo, Göta, Trandared, Hulta Hässleholmen, Norrmalm, Norrby ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

Läs mer

SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS

SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS VILHELMINA KOMMUN TREAN-PROJEKTET UNDERLAG ANBUD FÖRLÄGGNING AV OPTORÖR / OPTOFIBER OSN TREANPROJEKTET SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS TREANPROJEKTET I VILHELMINA PROJEKTÄGARE VILHELMINA KOMMUN REFERENSNUMMER:

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

ÖVERTORNEÅ KOMMUN VA-LEDNINGAR HEDENÄSET 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ÖVERTORNEÅ KOMMUN VA-LEDNINGAR HEDENÄSET 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer: 10211124 ÖVERTORNEÅ KOMMUN 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Luleå WSP Samhällsbyggnad Norrbotten Dokument Sidnr AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2(26) Handläggare Projektnamn 06.1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD Duvan 7, Borås Sturegatan 15-19, Torstensgatan 34-36 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-03-01 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄTTSBLAD

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL 2011-2012 OLOFSTRÖM C:\Documents and Settings\jennie\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\F2XUCTEA\AF Ramavtalfastighetsunderhåll.doc

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

Administrativa föreskrifter Handling 9.2

Administrativa föreskrifter Handling 9.2 FIBER OCH AVLOPP EKONOMISK FÖRENING Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-07-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer