Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning"

Transkript

1 Handlingsförteckning Datum Dnr IIS 1.52:8/11 Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning 1 Förteckning av byggnader 2 Teknisk rambeskrivning 3 Befintlig situation 1: Gräddö Funktionsöversikt 1 1: Sjöledning Funktionsöversikt 2 1: Lidö Funktionsöversikt 3 1:2000 Bilaga Avloppspumpstationer, Standard A Postadress Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Box Stockholm Besöksadress Svensksundsvägen Skeppsholmen 5 Kontakt Tel Fax Info Org.nr Bg.nr Pg.nr

2 Anbudsinbjudan Datum Dnr IIS 1.52:8/11 Till anbudsgivaren Inbjudan att lämna Anbud för anläggning för anslutning till kommunalt VA Lidö 1:2, Norrtälje kommun Inom Lidö naturreservat äger Skärgårdsstiftelsen bland annat den södra bebyggda delen av Lidö. Södra delen av Lidö har idag en ganska tät bebyggelse med herrgården och tillhörande byggnader som restaurang och konferensanläggning, några sommarstugor, Lidö gård samt ett vandrarhem med tillhörande uthyrningsstugor. Befintliga avloppsanläggningar bedöms inte klara den belastning som en intensiv sommarsäsong skapar. Sommarstugor saknar idag avloppsanslutning. Om anslutning inte sker riskerar näringsidkarna att få stänga. Ny båttoatömningsanläggning planeras även i senare etapp för att svara mot planerad lagstiftning samt för att ge service till besökande båtar. Bidrar till minskad näringstillförsel till Östersjön. Detta gynnar besöksnäringen och tillväxtmöjligheter för området. Åtgärd: Skärgårdsstiftelsen ämnar nu ansluta av samtliga av stiftelsens ägda byggnader Lidö till kommunalt vatten- och avlopp enligt bifogade ritningar. Dispens har erhållits från Länsstyrelsen avseende anslutning av konferensanläggning och angränsande byggnader samt en båttoaanläggning som skall anslutas till va- nätet. Dispens har sökts för anslutning av samtliga byggnader. Postadress Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Box Stockholm Besöksadress Svensksundsvägen Skeppsholmen 5 Kontakt Tel Fax Info Org.nr Bg.nr Pg.nr

3 Anslutningspunkt blir på Gräddö och sjöledningarna berör två fiskesamfälligheter och farleden omfattas av tidigare erhållen dispens. Det åligger entreprenören att följa anvisningar och rapportera till berörda myndigheter i enlighet med Länsstyrelsens beslut Skärgårdsstiftelsen lyder under LOU. Arbetet skall påbörjas snarast efter överenskommelse med beställaren. Arbeten i vattenområden får inte ske under perioden 1 juni till 1 november enligt Länsstyrelsens beslut (se bifogat dispensbeslut). Anbudet skall innehålla preliminär tidplan och redovisning av tänkt arbetsutförande. Arbetet skall vara avslutat och tillgänglig för slutbesiktning senast tisdagen den 31 december Anbuden skall vara Skärgårdsstiftelsen tillhanda senast onsdagen den 30 juni Anbud skickas med post, se adress nedan. Anbudet ska märkas med "Anbud IIS VA- anslutning Lidö" på kuvertet. ABT 06 skall gälla för entreprenaden. Syn på arbetsplatsen kan ske efter kontakt med Bo Tyrefors Skärgårdsstiftelsen förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud om dessa inte ryms inom budget. Bifogas: Administrativa föreskrifter Teknisk rambeskrivning inklusive bilagor Länsstyrelsens dispensbeslut Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Bo Tyrefors Postadress Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Box Stockholm Besöksadress Svensksundsvägen Skeppsholmen 5 Kontakt Tel Fax Info Org.nr Bg.nr Pg.nr

4 Administrativa föreskrifter Anslutning till kommunalt VA på Lidö Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Innehållsförteckning AF AFA AFB AFD AFH ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 2 ALLMÄN ORIENTERING... 2 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD... 5 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL

5 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA AFA.1 AFA.11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.13 AFA.14 AFA.15 AFA.151 AFA.16 AFA.2 AFA.21 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Byggherre Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Beställare Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Box Stockholm Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: Bo Tyrefors Tel: E-post: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet kontaktas: Beställarens ombud under anbudstiden enligt AFA.121 Projektörer Markprojektör: Kennerth Persson Ingenjörsbyrå Utsedda entreprenörer Nätägare Nätägare va Norrtälje kommun Tel: Myndigheter, offentliga verk, förvaltningar m fl Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Objektet avser schakt och ledningsarbeten omfattande markförlagd spill- och vattenledning på Gräddö, sjöledning för spill-och vatten mellan Gräddö och Lidö samt markförlagd spill- och vattenledning och pumpstation på Lidö. Entreprenaden omfattar en tekniskt fungerande anläggning som omfattar anslutning till byggnader enligt 2

6 Förteckning av byggnader. Vidare åligger det entreprenören att följa anvisningar och rapportera till berörda myndigheter i enlighet med Länsstyrelsens beslut AFA.211 AFA.22 AFB AFB.1 AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.14 AFB.15 AFB.2 AFB.21 Projektgenomgång under anbudstiden Orientering om objektet kan ske efter överenskommelse. Objektets läge Objektet är beläget på Gräddö och Lidö i Norrtälje kommun. Arbetsområdet framgår av bifogade ritningar. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandling gäller lagen om offentlig upphandling (LOU), SFS 2007:1091 med ändring enligt SFS 2010:571. Beställaren förbehåller sig rätten till fri prövningsrätt. Former m m för upphandling Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Entreprenadformen är totalentreprenad. Ersättningsform Ersättningsformen skall vara fast pris utan indexreglering. Tillkommande arbeten enligt a -prislista. Utförandetid Skall påbörjas snarast efter beställning. Skall vara avslutat senast Förutsättningar för upphandlingen Följande förutsättningar gäller för upphandlingen: - Att erforderliga myndighetstillstånd erhålles - Att erforderliga medel tillställes beställaren. Förfrågningsunderlag Det åligger anbudsgivaren att före anbudets avgivande skaffa sig den kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse som kan erhållas genom besök på platsen. Förfrågningsunderlag skall normalt vara förtecknat i inbjudningsskrivelse el motsv. Om så ej är fallet skall anbudsgivare i sitt anbud förteckna de handlingar som ligger till grund för anbudet. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget erhålls från: Skärgårdsstiftelsen. 3

7 Tel: E-post: eller AFB.22 AFB.3 AFB.31 AFB.311 AFB.312 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 01 Kontraktsformulär (bifogas ej) 02 Dessa administrativa föreskrifter, 16 sidor 03 ABT 06 (bifogas ej) 04 Teknisk rambeskrivning av objektet daterad sidor inklusive tillhörande bilagor. 05 Länsstyrelsens dispensbeslut Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbud skall följa förfrågningsunderlaget och innehålla följande uppgifter: -kopia av F-skattesedel -anbudssumma -timpriser för olika yrkeskategorier, vid ÄTA-arbete. -anbudsgivarens org nr, företagsform och hemvist -a-prislista -namngiven ansvarig arbetsledare -referenser för personal -eventuellt utbyte av arbetsutförande eller vara skall redovisas i anbudet. Se även AFD.21. Huvudanbud Sidoanbud Eventuellt sidoanbud skall redovisas så att därav framgår i vilka avseenden sidoanbudet avviker från förfrågningsunderlaget. Vid behov skall sidoanbud åtföljas av beskrivningar och ritningar. Se även AFD.21. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbuds giltighetstid skall vara 60 dagar. Adressering Anbudet skickas per post till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län, Box 7669, Stockholm. Anbuden märks med Anbud IIS VAanslutning Lidö på kuvertet. 4

8 AFB.4 AFB.5 AFB.51 AFB.511 AFB.52 AFB.53 AFD AFD.1 AFD.11 Anbudsöppning Anbudsprövning Beställaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att förkasta samtliga anbud och anbudsgivare som har skatteskulder eller andra skulder till myndigheter. Anbudet förutsätter att byggherren tillställs ekonomiska resurser som täcker anbudet Prövning av anbudsgivare Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Värderingsgrunder vid prövning av anbud Prövning av anbudsgivare kommer att ske med avseende på det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och som lämnat det lägsta totalpriset. Meddelande om beslut vid prövning av anbud Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, kommer att lämnas skriftligt besked härom. Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av anbud är bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i Länsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om Länsrätten skulle besluta att upphandlingen skall göras om eller att rättelse skall vidtas är accepten inte bindande. ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Entreprenaden omfattar fullt färdigt arbete i enlighet med handlingar angivna under AFB.22. Kontraktshandlingar Kontrakt/beställning Dessa administrativa föreskrifter ABT 06 Anbudet Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget Förfrågningsunderlag Övriga handlingar AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Ändring av fasta bestämmelser återfinns under: - AFD.45 Förändring av kontraktstiden - AFD.62 Betalning 5

9 AFD.114 AFD.12 AFD.121 AFD.122 AFD.13 AFD.133 AFD.134 AFD.135 AFD.137 AFD.14 Ansvar för uppgifter Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser framgår av ritningar i förfrågningsunderlaget. Syn före påbörjande av arbete Syn av arbetsområdet skall förrättas i följande omfattning före påbörjande av arbetena: Synen avser mark och anläggning för avstämning mot kommande återställningsarbeten. Entreprenören kallar till syn. Syneförrättare utses av beställaren och betalas av beställaren. Iakttagelser från syn dokumenteras av syneförrättaren i protokoll. Förutsättningar Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Jordbruk och konferensanläggning är i drift under entreprenadtiden. Arbetet får inte hindra ordinarie drift av dessa verksamheter. Eventuellt hindrande arbete eller transporter måste i förväg överenskommas med respektive verksamheter. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader För arbeten som berör befintliga va-system som skall vara i drift under entreprenaden gäller att befintliga va-anläggningar skall fungera parallellt med arbetena samt att omkoppling till ny anläggning skall ske enligt överenskommelse med de verksamheter som berörs av arbetena. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden att beröras av vägtrafik från jordbruket och konferensverksamheten. Förutsättningar med hänsyn till sjöfart Det åligger entreprenören att i möjligaste mån inte störa befintlig sjöfart och att om så krävs infordra erforderliga tillstånd för avstängningar. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Arbetet skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. 6

10 Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) bestämmelser för heta arbeten skall följas. Myndigheters krav skall följas. AFD.15 AFD.153 AFD.16 AFD.161 AFD.163 AFD.17 AFD.171 AFD.18 AFD.2 AFD.21 Information Information till fastighetsägare, boende m fl Entreprenören skall medverka vid möten med fastighetsägare, näringsidkare och boende för information om entreprenadens genomförande. Beställaren kallar till möten. Entreprenören skall avisera fastighetsägare, näringsidkare och kvarboende i god tid innan arbetena utförs. Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Beställaren svarar för bygglov och ansökan om avsteg från naturreservatsregler samt servitut på Gräddö. Entreprenören svarar för övriga eventuella myndighetstillstånd. Överenskommelser m m Entreprenören skall träffa erforderliga överenskommelser med ägare till grannfastigheter, myndigheter m fl om rätt till tillträde till grannfastigheter, gatumark och områden utanför arbetsområdet som erfordras för entreprenadens genomförande samt svara för kostnader i samband med detta. Anmälningar Anmälningar till myndigheter Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket görs, i tillämpliga fall, av entreprenören. Entreprenören skall i övrigt ombesörja anmälningar till myndigheter samt inhämta erforderliga myndighets godkännanden. Författningar Utförande Kvalitetsangivelser Om handlingarna innehåller föreskrift om visst arbetsutförande eller vara utan att tillägget eller likvärdigt eller liknande uttryck har angivits, gäller ändå rätt att räkna med likvärdigt. Önskar anbudsgivare begagna sig rätten att räkna med annat arbetsutförande eller annan vara, även om tillägget eller likvärdigt angivits, skall i anbudet anges vilket arbetsutförande eller vilken vara som ingår i anbudet. Har så ej skett, gäller det utförande eller den vara som föreskrivits i handlingarna. Vid oklarheter skall beställare eller kontrollant tillfrågas. 7

11 AFD.22 AFD.222 Kvalitets- och miljöarbete Miljöledning Entreprenören skall redovisa sitt miljöledningssystem i dess helhet. AFD.2221 Beställarens miljöansvarige Beställarens miljöansvarige för projektet är: Karin Strandfager, Skärgårdsstiftelsen Telefon AFD.2222 Entreprenörens miljöansvarige AFD.223 Kvalitets- och miljöplan AFD.2232 Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören skall efter anfordran till beställaren överlämna förslag till kvalitetsplan för entreprenaden. AFD.2233 Entreprenörens miljöplan Entreprenören skall efter anfordran till beställaren överlämna förslag till miljöplan för entreprenaden. AFD.23 AFD.24 AFD.241 AFD.242 ÄTA-arbeten Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 6 skall lämnas skriftligen. Tillhandahållande av handlingar Entreprenören utarbetar och håller med samtliga handlingar, utöver de beställaren tillhandahåller, för projektets genomförande. Entreprenören skall tillhandahålla och svara för drift av eventuellt projektnätverk. Beställaren skall ges tillgång till handlingar via projektnätverket. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Endast handling märkt "BYGGHANDLING" skall ligga till grund för entreprenadens utförande. Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren erforderliga kopior av under AFB.22 angivna ritningar och beskrivningar samt av ändringshandlingar. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören utarbetar och håller med samtliga handlingar, utöver de beställaren tillhandahåller, för projektets genomförande. 8

12 Entreprenören skall tillhandahålla och svara för drift av eventuellt projektnätverk. Beställaren skall ges tillgång till handlingar via projektnätverket. Entreprenören skall upprätta en arbetsmiljöplan. Planen skall vara upprättad när etablering på arbetsområdet påbörjas. Entreprenören skall upprätta rivningsplan enligt PBL. Planen skall visa hur rivningsmaterial kommer att hanteras. Entreprenören skall upprätta en plan för hantering av avfall. Handlingar skall tillhandahållas i digital form enligt Bygghandlingar 90. AFD.2422 Arkivering av handlingar m m Entreprenören skall arkivera handlingar under minst 5 år efter garantitidens utgång. Entreprenören skall arkivera datafiler och elektroniska konfigurationer ur vilka handlingarna framställts under minst 5 år efter garantitidens utgång. Digitalt material skall följa PDF/A. Beställaren skall till självkostnad inom 10 dagar kunna få kopior av arkiverat material. AFD.2423 Nyttjanderätt till handlingar m m Skärgårdsstiftelsen förbehåller sig rätten att använda samtliga fotografier som kommer Skärgårdsstiftelsen till del i samband med entreprenörens fotodokumentation kopplad till dagboken, eller i andra sammanhang i samband med detta projekt. Fotografierna kan komma att användas i olika media. Ingen ersättning kommer att utgå för dem. AFD.26 AFD.261 AFD.262 AFD.27 AFD.28 AFD.3 Varor m m Varor från entreprenören Varor eller arbeten från beställaren Spackel, fix-, fogbruk, tätsystem mm av Mapei s tillverkning får ej användas. Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 10 skall lämnas skriftligen. Underentreprenörer Om inte entreprenören själv förfogar över viss specialkunskap skall entreprenören anlita specialfirmor för de arbeten där sådana behövs. Vid anlitande av underentreprenörer skall dessa visa att de betalar sociala avgifter och är registrerad för arbetsgivaravgifter, moms samt innehar giltig F-skattsedel och giltig försäkring. Organisation 9

13 AFD.31 AFD.311 AFD.312 AFD.313 AFD.32 AFD.321 AFD.323 AFD.331 AFD.342 AFD.343 AFD.344 AFD.35 AFD.351 Ombud m fl under entreprenadtiden Beställarens ombud Beställarens/byggherrens ombud under entreprenadtiden är Lena Nyberg Beställarens kontrollant Beställarens kontrollant tillika byggledare är: Bo Tyrefors Entreprenörens ombud Skall anges i samband med beställning. Möten Startmöte Skall hållas enligt AB Beställaren protokollför denna genomgång. Vid startmötet skall all personal som kommer att vara inblandad i projektet närvara. Även av entreprenören utsedda UE och dess personal skall närvara. Följande ärenden kommer att tas upp vid startmöte: genomgång av kontraktshandlingar organisation behörighet för andra än ombud former m m för informationsutbyte och samverkan former för underrättelse former m m för besiktning. Byggmöten Beställaren skall kallas till byggmöten enligt överenskommen tidplan: Kvalitetsansvarig enligt PBL Entreprenören skall tillhandahålla kvalitetsansvarig enligt PBL. Arbetsledning Arbetsledning för entreprenaden skall ha godkänd utbildning för sådana arbeten som omfattas av entreprenaden. Anställda Personalförteckning och legitimationsplikt Kontroll och provning Kontroll 10

14 Entreprenören skall i samråd med beställaren utarbeta ett för projektet anpassat egenkontrollprogram. Egenkontroller (i original) skall överlämnas i samband med slutbesiktning. AFD.352 AFD.36 AFD.361 AFD.364 Provning Provning som sker utanför arbetsplatsen skall anmälas till beställaren 5 dagar före provningen. Samordning Samordning av arbeten Med ändring av ABT 06 kap 3 9 skall entreprenören svara för att hans egna arbeten samordnas med beställarens samt sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFD.131. Samordning av arbetarskydd Entreprenören övertar det ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvilar byggherren för samordning av arbetarskydd på det gemensamma arbetsstället. Entreprenören övertar ansvaret att till arbetsmiljöverket inlämna eventuell behövlig arbetsmiljöplan innan arbetsplatsen etableras. AFC.3641 Ansvar för byggarbetsmiljö AFD.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande ( BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. AFD.37 AFD.4 AFD.41 AFD.42 AFD.44 AFD.45 Dagbok Entreprenören skall föra dagbok, dagboken skall kompletteras med löpande fotodokumentation. Tider Tidplan Entreprenören skall upprätta samordnad tidplan. Tidplanen skall tillhandahållas beställaren senast 10 dagar efter beställning av entreprenaden. Tidplan skall tillhandahållas i digital form enligt PDF/A. Igångsättningstid Skall anges i anbudet. Färdigställandetider Arbetet skall senast vara klart för slutbesiktning Förändring av kontraktstiden 11

15 Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 4 skall lämnas skriftligen. Med avvikelse från ABT 06 gäller: Ökning av entreprenadens kontraktssumma, normalt under kontraktstiden, med upp till 10 % för ÄTA-arbeten, skall inte föranleda tidsförlängning. AFD.46 AFD.461 AFD.462 AFD.5 AFD.51 AFD.511 AFD.53 AFD.531 AFD.54 AFD.543 Garantitid Garantitid för entreprenaden För entreprenaden skall garantitiden vara 5 år från godkänd slutbesiktning. Särskild varugaranti Bevis om särskilda varugarantier för installationer skall överlåtas på beställaren i samband med garantibesiktning. Ansvar och avhjälpande Vite Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande 5 % av kontraktssumman, dock minst 5000 kr, för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet fördröjts. Ansvar mot tredje man Syn inom närliggande område Syn kommer att förrättas inom område angivet på ritningar i förfrågningsunderlaget. Försäkring Utöver de i ABT 06 kap 5 23 angivna försäkringarna, skall följande villkor uppfyllas: - ansvarsförsäkring beträffande beställarens skadeståndsskyldighet gentemot tredje man - försäkring täckande anspråk enligt miljöskadelagen - försäkring täckande skada inträffad på hyresgästs egendom Entreprenören skall tillställa beställaren bevis om att föreskrivna försäkringar finns tecknade in Försäkring avseende befintlig egendom AFD.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom Försäkringen skall gälla för byggherrens tillhörig fast och lös egendom samt vara tecknad på s k första risk med ett lägsta belopp om 5 Mkr. 12

16 AFD.544 AFD.545 AFD.55 AFD.551 Byggfelsförsäkring Entreprenören skall ombesörja avtal om byggfelsförsäkring. Entreprenören skall betala premien. Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada Entreprenören skall ombesörja och bekosta byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada. Försäkringen skall gälla under kontraktstiden. Försäkringsbeloppet skall vara minst 5 Mkr. Ansvar för brandskydd Ansvar för heta arbeten Heta arbeten får ej utföras utan att byggherren i varje enskilt fall lämnat skriftlig samtycke och godkännande. AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige Skall namnges i anbudet. AFD.6 AFD.611 AFD.612 AFD.613 AFD.62 AFD.621 Ekonomi Ersättning för ÄTA-arbeten Värdet av ÄTA-arbete skall beräknas med tillämpning av avtalade timpriser för arbetare och med nettopriser för material och UE. Timpris skall omfatta lön och indirekta lönekostnader, kostnader för resor, traktamenten, arbetsledning, allmänna hjälpmedel, allmänna arbeten, försäkringar, övriga omkostnader, räntor, administration och vinst. Kostnaderna för arbetsledning, hjälpmedel, försäkringar, övriga omkostnader, räntor, administration och vinst ersätts, förutom ersättning ingående i timpriset för arbetare, med 15 % påslag på material och 8 % på UE. Ytterligare påslag eller ersättning medges ej. Ersättning för reglerbara mängder Efter uppmätning av utfört arbete sker reglering av ersättning enligt reglerna under AFD.611. Ersättning för rese- och traktamentskostnader Kostnader för rese- och ev traktamente skall ingå i fast pris och i á- priser. Betalning Med ändring av AB 04 kap 6 15 gäller att slutlikvid utbetalas först sedan samtliga eventuella fel har avhjälpts. Betalningsansvar 13

17 AFD.622 AFD.623 AFD.624 AFD.631 AFD.7 AFD.71 AFD.713 AFD.715 AFD.72 AFD.91 AFH Betalningsplan Betalningsplan skall upprättas enligt grunderna i ABT 06 kap 6 12, andra stycket. Ändring av färdigställandetider skall medföra motsvarande jämkning av betalningsplanen. Förskott Förskott beviljas ej. Fakturering Entreprenörens organisationsnummer samt uppgifter om innehav av F-skattsedel skall anges på fakturan Betalning erlägges enligt godkänd betalningsplan endast under förutsättning att tidplanen hålls. Arbete skall vara utfört för att kunna tas upp till fakturering. Betalning 30 dagar efter ankomststämplat datum. Moms redovisas och faktureras månadsvis. Faktura utställes på: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Box Stockholm Märkes med VA Lidö Säkerhet till beställaren Säkerhet skall utgöras av fullgörandeförsäkring. Besiktning Entreprenadbesiktningar Slutbesiktning Entreprenören anmäler slutbesiktning skriftligen senast 14 dagar före färdigställandedag. Underlag för relationshandlingar samt drift- och skötselinstruktioner enligt teknisk beskrivning Slutbesiktning Beställaren kallar till garantibesiktning. Besiktningsman Besiktningsman skall utses av parterna gemensamt. Förenklad tvistelösning Se AB 04 kap ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL I avsnitt AFH avses med sidoentreprenör även underentreprenör vars avtal har överförts enligt AFB

18 AFH.1 AFH.4 AFH.51 AFH.53 AFH.54 AFH.55 AFH.6 AFH.61 AFH.62 AFH.9 AFH.91 AFJ AFJ.43 AFJ.44 Placering av allmänna hjälpmedel Innan arbetet påbörjas, skall entreprenören samråda med beställaren beträffande upplagsplatser mm. Tillfällig el- och va-försörjning m m Entreprenören tillhandahålls el och vatten i befintliga uttag i mån av tillgång. Entreprenören svarar för samtliga kopplingar. Entreprenören får använda följande permanenta anordningar för tillfällig elförsörjning:?. Förutsättningar för användning är?. Entreprenören får använda följande permanenta anordningar för tillfällig va-försörjning:?. Förutsättningar för användning är?. Skydd av arbete Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada eller menligt inverkar på kvalité på arbete eller material. Skydd av vegetation Skydd av fornminne Skydd av egendom I entreprenörens åtagande ingår att skydda befintliga byggnadsdelar och inredning/utrustning. Tillfälliga konstruktioner Ställningar m m Ställning skall utföras och placeras så att de inte utgör hinder vid tillträde och utrymning. Arbetarskyddsanordningar Övriga allmänna hjälpmedel Skyltställning och orienteringstavla Då projektet är delfinansierat av EU, skall skyltning där detta framgår alltid anslås. Beställaren tillhandahåller skyltar. ALLMÄNNA ARBETEN I avsnitt AFJ avses med sidoentreprenör även underentreprenör vars avtal har överförts enligt AFB.11. Bullerskydd Ansvaret för bullerskydd åvilar entreprenören. Dammskydd 15

19 Entreprenören skall använda maskiner och arbetsmetoder så att dammbildning minimeras. AFJ.45 AFJ.5 AFJ.6 AFJ.7 AFJ.71 AFJ.72 AFJ.73 AFJ.75 AFJ.752 AFJ.76 AFJ.8 AFJ.81 Begränsning av miljöstörande utsläpp Uppvärmning m m Efterlagning Länshållning, renhållning, rengöring m m Länshållning Beställaren har erforderligt tillstånd för avledning av länsvatten. Renhållning Entreprenören skall upprätta en plan för hantering av rivnings- och restprodukter. Källsortering enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. Se Entreprenören skall svara för renhållning som kan erfordras även utanför arbetsområdet till följd av transporter till och från arbetsområdet. Snöröjning Entreprenören skall utföra snöröjning och halkbekämpning. Städning och slutrengöring Slutrengöring Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring. Återställande av mark Entreprenör skall efter utförda arbeten återställa mark i ursprungligt skick. Inmätning och utsättning Inmätning 16

20 Dokumentnamn: Sida Förteckning av byggnader 1/1 Objektnamn: Norrtälje Lidö Omfattning: Förteckning av byggnader med VA-status Objekt nr: Handläggare: Dokument nr: Kompletterad: Datum FÖRTECKNING ÖVER BYGGNADER Befintliga VA-ansl Framtida VA-ansl nr byggnad vatten avlopp vatten avlopp 1 Båthus a Säteribyggnad ja ja ja Ja 2 b Västra flygeln ja ja ja ja 2 c Östra flygeln ja ja ja ja 3 Kvarnvillan ja ja ja Ja 4 Personaldusch/ tvättstuga ja ja ja Ja 5 Fiskarstugan ja - ja Ja 6 Uddstugan ja ja ja Ja 7 Bastu ja ja ja Ja 8 Soprum Fårhus Bostadshus - - Avs Avs 11 Gamla skolan, personalbostad - - Avs Avs 12 Kiosk/ Oasen - - ja ja 13 Arrendatorsbostad egen egen ja ja 14 Ladugård + vagnslider - - # - 15 Vandrarhem egen egen ja ja 16 a Småstugor egen egen ja ja 16 b Småstuga egen egen ja ja 16 c Småstuga egen egen ja ja 16 d Småstuga egen egen ja ja 20 Framtida Servicebyggnad ja ja 21 Framtida Båtlatrintömning Båthusudden # vattenanslutning från befintlig brunn vid arrendatorsbostaden. ja ja

21 NORRTÄLJE LIDÖ RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENADD Haninge

22 NORRTÄLJE LIDÖ RAMBESKRIVNING Sid 2 (6) Orientering Denna beskrivning avser schakt och ledningsarbeten omfattande markförlagd spill- och vattenledning på Gräddö, sjöledning för spill-och vatten mellan Gräddö och Lidö samt markförlagd spill- och vattenledning och pumpstation på Lidö. Entreprenaden omfattar en tekniskt fungerande anläggning som omfattar anslutning till byggnader enligt Förteckning av byggnader. Styrande dokument För entreprenaden gäller ABT 06, Anläggnings AMA 10 samt anvisningar i RA 10. Samtliga arbeten och material skall utföras enligt AMA Anläggning 10. För Va-ledningar gäller Svenskt Vattens publikationer. För kabelschakter, schakt och fyllning gäller EBR KJ 41:09. Befintliga förhållanden Befintlig marksituation framgår av ritning Befintlig situation. Entreprenadområdet består av sjö, skogs- och odlingsmark med inslag av berg och sankmark. Någon geoteknisk undersökning av mark och bottenscanning sjöbotten har inte utförts. Någon utsättning av el-kablar i mark har inte utförts. Brunnar för dricksvatten finns på 5 platser. Infiltrationsmagasin för spillvatten finns på 3 platser. Spillvatten och vattenledningar finns runt Säteribyggnaden, arrendatorsbostaden och vid Vandrarhemmet. Dessa enheter ska ersättas med nya anläggningar men får användas om entreprenören bedömer att kvalitén uppfyller ställda krav. Tekniska förutsättningar Ledningar ska förläggas frostskyddat. Vattenledningar ska kunna luftas, tömmas och spolas. Avloppsledningar ska kunna tömmas och spolas. Servisledningar ska förses med proppad ända och vara markerade med regel. Erforderliga åtgärder som omläggningar och provisorier av ledningar ingår i entreprenaden. Befintliga ledningar på Lidö ska vara i drift under entreprenaden om arbetena utförs under period när byggnaderna är bebodda. Schaktmassor får inte uppläggas så att de skadar befintliga anläggningar eller vegetation som ska bevaras. Vid befintliga träd som ska bevaras ska schaktning och fyllning inom rotområdet d v s det område som omfattas av kronans utbredning undvikas eller utföras för hand. Vid schakt mot naturmark som ska bevaras ska schaktkanterna skyddas mot uttorkning. VA-ledningarnas placering ska vara meter utanför vägkant. Överblivna massor på Lidö ska sorteras i friktions- och humus material och läggas i upplag på Lidö enligt beställarens anvisningar. Sektionering av ledningsnät Ska utföras så det går att stänga av vissa delar under kortare/ längre perioder. Möjlighet att tömma och spola avstängda delar ska finnas inom varje sektion.

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Golv Totalentreprenad Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Frågor och svar !

Frågor och svar ! 1 (6) Datum 2010-11-30 Frågor och svar 2010-11-30! Fråga 1. AFB.12 Entreprenadform Entreprenadformen är funktionsentreprenad (Totalentreprenad) som kommer att avropas som ett ramavtal Enligt ABT 06 så

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

AVLOPPSPUMPSTATIONER

AVLOPPSPUMPSTATIONER AVLOPPSPUMPSTATIONER STANDARD B P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsekontoret@norrtalje.se

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VS Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning

Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning Handlingsförteckning Datum Dnr 2013-05-29 IIS 1.52:8/11 Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning 1 Förteckning av byggnader 2 Teknisk rambeskrivning 3 Befintlig situation

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Handling 09 KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GULLBERNA PARK Gullbernahult 86 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till: AMA AF

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON Antal blad 9 Blad nr 1 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Coor Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter namn 1 (11) Administrativa föreskrifter HEMMET 1, OMBYGGNAD, VENTILATION BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM, GISLAVED namn 2 (11) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.11 AFA.12

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA

Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA Exempel på avtal Diarienummer: KS 2013/1902-32 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/VA-teknik/Enhetschef Beredande politiskt organ: SU/KS Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08 LAHOLMSHEM AB Totalentreprenad Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun Kompletterande administrativa föreskrifter 1(7) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER/TE Dessa administrativa

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 1 (13) Handling 6.01 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa

Läs mer

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN 1 (18) LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN RENOVERING/ OMBYGGNAD AVLOPPSPUMPSTATIONER TOTALENTREPRENAD 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Persson 2014-11-12 Rev: 2014-12-02

Läs mer

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut Anbudsprocessen Anbudsförfrågan Utse kalkylchef Kalkylbeslut Kalkylbeslut Företagets arbetsbelastning, omsättning, overheadkostnader Företagets finansiella resurser Tillgängliga resurser Typ av projekt

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning HEMAB Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning Administrativa föreskrifter K:\81_3\618105\13072\8_Ombyggn. deponigasanläggning\text-08\af_080616.doc

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer