GAMBIAGRUPPERNA ÅRSRAPPORT Gambiagrupperna arbetar för utbildning åt alla genom byutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GAMBIAGRUPPERNA ÅRSRAPPORT 2009-2010. Gambiagrupperna arbetar för utbildning åt alla genom byutveckling"

Transkript

1 GAMBIAGRUPPERNA ÅRSRAPPORT Gambiagrupperna arbetar för utbildning åt alla genom byutveckling

2 Sidan Innehållsförteckning 2 Förord 3 Situationen i Gambia 3 Samarbetsformer 5 Programöversikt 6-10 Regionöversikt Region 1 11 Region Region Region Region Region Effekter av insatserna Arbetet i Sverige Personal och kontor Bildkavalkad 31 Sammanställning över samarbetspartners 32 Förkortningar och ordförklaringar 33 Gambiagrupperna 34 Bilden på framsidan visar : Flicka övar att skriva bokstaven M. 2

3 Förord rapporten skall inspirera till fortsatt a insatser för Gambias folk. Årets rapport har till största delen skrivits i Gambia. Detta som ett led i arbetet mot ökad själständighet och ansvar för våra gambiska medarbetare. Språket och sättet att skriva kan därför variera något i olika delar av denna rapport. Under verksamhetsåret har byutvecklingsprogrammet (VDP Village Development Program) gått framåt och intentionerna i Sida-ansökan överförts i praktisk handling. Årets rapport försöker belysa detta från många synvinklar. Det är vår förhoppning att Situationen i Gambia Västafrika är en av världens fattigaste regioner. Av de 20 lägst rankade länderna i FN:s utvecklingsprograms index över mänsklig utveckling ligger nio av dem i Västafrika. Trots demokratiska framsteg i regionen är respekten för mänskliga rättigheter låg. Gambia ligger på plats 160 av 179 länder. Förra årets siffra var 155 av 177. Människorättighetssituationen i Gambia har de sista åren inte förbättrats 3

4 Samarbetsformer Lokal förankring viktig Gambiagrupperna/FIOH:s projekt genomförs alltid i samarbete med andra organisationer i Gambia. En viktig målsättning i det arbetet är att stärka de lokala organisationerna samt att skapa goda nätverk för fortsatta kontakter. De lokala organisationerna är också de som har kunskap om landet och kommer att fortsätta att vara verksamma här. Ett mål för Gambiagrupperna/FIOH är att göra sig själva överflödiga och att de lokala organisationerna driver verksamheten vidare. Samarbetet är en viktig grund för att stärka det civila samhället i Gambia. Samarbete med myndigheter Gambiagrupperna/FIOH har ett fortsatt gott och förtroendefullt samarbete med gambiska myndigheter. Den främsta samarbetspartnern här är utbildningsdepartementet och i huvudsak dess enhet CREDD (Pedagogisk skolutveckling), PCU (skolbyggnation), SAFMU (miljö-utbildning) samt de olika regionkontoren. Ett visst informationsutbyte sker även med DCD. I många fall tar Gambiagrupperna/ FIOH hjälp av lokala NGOs för att genomföra olika projekt. Gambiagrupperna/FIOH är medlem i TANGO, som är en sammanslutning av NGOs i Gambia och som verkar för ett ökat samarbete mellan organisationer i landet. Tango inbjuder till konferenser och möten där FIOH deltar. FIOH är också medlem i Civila Samhällets nätverk för valobservation. Inom nätverket INGO, där internationella NGOs drar upp gemensamma samarbeten deltar även Gambiagrupperna/FIOH. Under året har FIOH samarbetat med Tanka Tanka Foundation i bygget av Tanka Tanka Hospital (New Campama) i Brufut samt med Foundation Humanitarian Aid Gambia (FHAG) och UNICEF. Samarbete med gräsrotsorganisationer De kanske viktigaste samarbetspartners för Gambiagrupperna/FIOH:s är det stora antalet gräsrotsorganisationer som finns runt om i landet. Organisationerna finns oftast på bynivå och arbetar för en utveckling i byn. VDC (bykommitté), finns i alla byar och samverkar i alla typer av projekt i byn. Organisationer som PTA (skolkommitté), kvinnogrupper (t ex Mothers Club), miljöklubbar deltar tillsammans med VDC i utformandet av den aktivitetsplan som ligger till grund för biståndsarbetet i byn. Innan programmet påbörjas skrivs ett samarbetsavtal under av båda parter. Samarbete med andra NGO:s 4

5 Programöversikt Utbildning åt alla genom byutveckling Utbildning åt alla genom byutveckling Miljöutbildning är det övergripande målet för Gambiagrupperna/FIOH. De dokument som Gambiagrupperna/FIOH lutar sig mot är till exempel PGU (politik för global utveckling), millenniemålen nr 2 oh 3 samt Dakar-deklarationen. För att öka kvalitén och intensiteten i utvecklingssamarbetet arbetar enheterna sedan ett par år tillbaka mer fokuserat i ett begränsat antal byar. För närvarande 14 stycken. Det innebär att de olika enheterna har en samordnad arbetsform och för varje by upprättas ett program -Village Development Program (VDP) baserat på varje bys aktivitetsplan. Genom att sätta utbildning i fokus är det viktigt att alla FIOH:s insatser genomsyras av utbildningsinsatser. Vår strävan är att öka samordningen mellan enheterna och skapa ett program för ett begränsat Organisationsutveckling Kvinnokooperativ Tillgång till skola och utbildning Skolutveckling antal byar. Arbetssättet innebär ett ökat samarbete mellan enheterna och ett fördjupat arbete i byarna. Det gemensamma målet är Utbildning åt alla genom byutveckling. I huvudsak finansieras verksamheten med medel från Sida (90 %) och resten (10 %) samlas in av de 29 medlemsgrupperna som finns runt om i Sverige. De insamlade medlen, den så kallade egeninsatsen, är en förutsättning för att erhålla Sida-bidrag och ska ses som ett uttryck för engagemanget för verksamheten bland medlemmarna. Förutom verksamheten inom ramen för Sida-bidraget utför Gambiagrupperna/FIOH arbeten inom skolbyggnation, skolutveckling och miljö på uppdrag av andra finansiärer. Tillgång till skola och Utbildning Programenheten arbetar med byggnation av klassrum, skolkök, lärarbostäder och toaletter. Vid samtliga byggnationer utbildar vi lärlingar. Byggnation har varit och är Gambiagrupperna/FIOH:s huvudsakliga verksamhetsområde tack vare omfattande externa uppdrag. Under åren har olika projekt finansierats med medel från olika uppdragsgivare nämligen SIDA, PCU, SDF, WFP, WR (Water resource), FHAG (Foundation Humanitarian Aid Gambia), GGF (Giv Gambia a Future) Enheten har även skrivit kontrakt på 9 nya skolprojekt med PCU/UNICEF. Nytt kontrakt från WR omfattande 19 toaletter är på gång. Samtliga projekt är lokaliserade till Reg. 4, 5 och 6. FIOH:s goda rykte har spridit sig långt utanför Gambia. Vi får förfrågningar angående skolbyggnation och 5

6 Skolutveckling Programenheten har under året som gått i huvudsak ägnat sig åt läsinlärningsprogrammet SEGRA. Enligt planerna skulle de två program, som skolutveckling nu förfogar över, löpa parallellt. Så blev det dock inte! Ryktet att läsinlärningsprogrammet är effektivt hade spridit sig och efterfrågan på detta var stor. Därför beslutade enheten att SEGRA alltid ska komma före metodikprogrammet. Under året som gått har vi dock insett att programmen har olika målgrupper. SEGRA för årskurs 1 3. BASIC för årskurs 4 6. En medarbetare i skolutvecklingsenheten blev i november 2009 inbjuden, av Forum Syd, att delta i en workshop tillsammans med ungdomar från Afrika och Sverige, 21 deltagare och 5 utbildare samlades för att utbyta erfarenheter och lära sig mer om globalt bistånd. Under hans frånvaro fick enheten låna in en vikarie från region 5. En nyhet i arbetet är att enheten nu utför en studie i läsförmågan hos eleverna innan utbildning av lärarna påbörjas. Efter avslutad utbildning görs det ytterligare en test, på så sätt kan effekten av utbildningen mätas. Under våren 2010 har enheten deltagit i de utbildningsmöten som utbildningsdepartementet har i varje region. I mars hölls ett veckolångt möte i Soma och i maj var det dags för motsvarande i JanJang Bureh. Under dessa möten väljs 15 skolor ut slumpvis för kvalitetskontroll. Mötesdeltagarna delas in i grupper och skolorna lottas ut bland grupperna. I samband med dessa kvalitetskontroller uppmärksammades det att SEGRA programmet haft stor effekt på läsförmågan hos eleverna i de skolor som blivit tränade av FIOH. Detta har lett till många tidskrävande, men roliga och givande möten med utbildningsdepartementets chefer. 6 Vid ett möte med Permanent Secretary i början av juni bestämdes det att skolutvecklingsenheten nu ska ansvara för all fortbildning i två områden (cluster) i de tre inre regionerna 4, 5 och 6. Organisationsutveckling Det övergripande målet är att inom våra utvecklingsbyar medvetandegöra och utbilda i demokratiskt förhållningssätt. Att säkerställa att man inom by kommittén är medveten om att demokratiska arbetsformer är det bästa sättet att genomföra förändringar och göra individer och samhället mer självständigt och oberoende. Lägesrapport Organisationsutvecklingsenheten har bland sina uppgifter att arbeta med byns organisationer inom VDP och att förbättra deras förmåga i ledarskap, öppenhet och demokrati. För att kunna vara framgångsrika i det arbetet har stora ansträngningar riktats på att utveckla kapaciteten hos de anställda och våra viktigaste partner. Bland de områden som personalen fått utbildning i är bl a verksamhetsplanering, utbildning inom tematiska områden som jämställdhet, demokrati, hiv/aids, ungdomars delaktighet, hållbar miljöpolitik bland annat.

7 hiv/aids, ungdomars delaktighet, hållbar miljöpolitik bland annat. En uppföljning av samtliga 14 VDP byar genomfördes för att bedöma graden av påverkan registrerats till följd av interventionerna. Uppföljningen visar att påverkansarbetet har inneburit en del förändringar, speciellt i fråga om kön och jämlikhet. Ett exempel är att i byn Tabanani har de flesta män börjat ta mer ansvar genom att delta några av de hushållsarbeten som kvinnorna traditionellt sköter. När det gäller att stärka demokratin i lokala organisationer, som är våra viktigaste samarbetspartner på lokal nivå. Där har införts en tidsgräns för hur länge styrelseledamöter får sitta kvar på sina poster liksom former för att utveckla regler för förändringsarbete Enheten organiserar studiedagar varannan veckan för medlemmarna i miljöklubbarna inom följande områden: Köksträdgårds utbildning. Trädplanterings utbildning. Avfallshantering utbildning. Biodling utbildning. För närvarande är FIOH:s miljöenhet verksam i regionerna 4, 5 och 6. Kvinnokooperativ Kvinnokooperativ har under året arbetat med att fasa ut i alla kooperativ som inte ingår i byutvecklingsprojektet utom Chargel, Kerr Mama och Sambel Kunda, där arbetet fortsätter till januari De som fasas ut är Bullock, Bessi, Arangaleh och Sangajor i reg.2, Kerr Jarga i reg.3, Jamali och Njau i reg. 5. Miljöutbildning. Enheten har ett nära samarbete med statliga institutioner och framförallt med lokala miljöklubbar för att förändra attityder och åtgärder i miljöfrågor. Syftet är att VDP-byar skall bli mer miljömässigt hållbara och även att uppnå vår VDP slogan om utbildning för alla genom byutveckling. 7 Verksamheter i de kooperativ som fasas ut. I utfasningens första skede hölls informationsmöten. Det gjordes en utvärdering av verksamheterna vid kvinnokooperativen av de behov som måste tillgodoses för att få verksamheterna att fungera bra. Denna har legat till grund för det fortsatta utfasnings arbetet. I vår undersökning fann vi att de flesta kooperativ behövde mer träning i bokföring, i hur man skriver ansökningar och hur man bildar nätverk med andra organisationer.

8 Samtliga byar har därför fått träning i bokföring och i hur man skriver ansökningar om stöd till utvecklingsprojekt. Kommittéerna har också fått träning i ledarskap. Andra insatser som gjorts har anpassats till de lokala behoven. Marknadsföringen och försäljningen De produkter som tillverkats i kooperativen stöter på problem. En anledning är att kvaliteten inte är tillräckligt bra. Det minskade antalet turister har också betydelse, eftersom den största andelen köpare varit besökare från Sverige. Många kooperativ är dessutom belägna i avlägsna byar och inkomsterna av produkterna äts upp av omkostnader för transporter med mera. De kooperativ som lyckats bäst är de i Bessi och Bullock och Njau som tar emot turistresor och Jamali som ligger nära Jan Jan Bureh camp och färjeläget. Den verksamhet som genererar mest inkomst är grönsaksodling för hushållens kosthållning. Av den anledningen har vi intensifierat vårt engagemang i köksträdgårdarna med olika stödinsatser, både materiellt och med utbildningar. Andra verksamheter vi stöttat är sömnad och försäljning av skoluniformer, bakning och försäljning av bröd det vill säga sådant som tillgodoser den lokala marknaden och inte är så beroende av turism och transportmöjligheter. Sedan tidigare finns en lokal marknad för knytbatik och tillverkning och försäljning av tvål. Verksamheter i byutvecklingsbyarna (VDP-byarna) Under året har enheten börjat arbeta i byutvecklingsbyarna, där övriga FIOH- enheter är verksamma. Eftersom vi insett att bokföring och ansökningsförfarande är kunskapsområden som bör komma in tidigt i samarbetet har vi i tillsammans med organisationsutvecklingavdelningen gått in med sådan träning. Innan årets slut ska alla VDP-byar ha fått utbildning i bokföring, att skriva ansökningar, jämställdhet, näringslära med hygien och matlagning. I samarbete med organisationen RAID och lokal sjukvårdspersonal informeras i byarna om skadeverkningar av kvinnlig omskärelse (FGM), tidiga äktenskap och tidiga graviditeter. Andra insatser anpassas till de lokala behoven. 8

9 Region 1 Greater Banjul area Regionstruktur Regionen utgörs av Kanifing och huvudstaden Banjul. Området är det mest tätbefolkade i landet och 25% ( ) av befolkningen bor här. Kontorsarbete och industriarbete tillsammans med affärs och turistnäringen dominerar arbetsmarknaden. Region 1 är en stark tillväxtregion, med stor inflyttning. Alla stammarna finns representerade här. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi och verksamhet Region 1 är inte prioriterad för byutvecklingsarbetet. FIOH genomför endast insatser som finansieras med andra medel än de från Sida. Tillgång till skola och utbildning FIOH har byggt ett bibliotek i Bakau sponsrad av GGF Turistverksamhet Gambiagrupperna/FIOH anordnar turistresor till kvinnokooperativen i Bessi och Bullock och till skolorna i Sotokoi och Tumanitenda. I kooperativen visar kvinnorna tillverkning av knytbatik och bjuder på lunch. I skolorna undervisar lärarna i läsinlärning så som den lärs ut av FIOH, skolutvecklingsenheten. Mellan januari och april 2010 har 38 personer tagit del av information om Gambiagrupperna/FIOH:s verksamhet. 878 fick information på hotellen och 53 deltog i turistutflykter. Lärarna i turistskolorna i Sotokoi och Tumanitenda har utbildats i läsinlärning med SEGRA metoden som visas för turisterna. Skolutveckling Under året har Skolutveckling fortsatt att arbeta med pilotskolorna. Apple tree, Bakau New Town och St. Theresas. En studiedag hölls i oktober för att följa upp vårens arbete. För övrigt har vi gjort klassrumsbesök och gett lärarna handledning. Den svaga punkten har varit sammanljudning och det har föranlett några ändringar i vårt studiedagsprogram. 9

10 Region 2 Western Region Regionstruktur Region 2 består av den västra delen av landet, söder om Banjulregionen. Brikama är den dominerande staden med säte för den regionala ledningen. Regionen är befolkningsmässigt den största i landet med ca 30% av befolkningen ( inv.) Stammarna Mandingo, Jola, Fula och Wolof finns representerade men även mindre områden med Manjagostammen. Klimatet längst kusten är gynnsamt för odling. Jordbruk, trädgårdsodlingar och fiske är tillsammans med handel de viktigaste inkomstkällorna. Skolorna är relativt välutbyggda och målet om tillgång till utbildning, dvs ingen skall ha längre än 3 km till närmaste skola, anses uppfyllt. Kvaliteten på undervisningen är fortfarande låg. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi Region 2 är inte prioriterad för byutvecklingsarbetet. Däremot har Gambiagrupperna/FIOH i flera år stöttat kvinnokooperativ i regionen och vi genomför även projekt i regionen med stöd från andra finansiärer. Tillgång till skola och utbildning I Tallinding har en tvåvåningsskola avslutats och överlämnats till PCU. Två trevåningsskolor med tillhörande vattentoalett är under konstruktion. Den första trevåningsskolan som vi byggt, är klar att överlämnas. Uppdra get är från PCU som fått fondmedel från UNICEF. Samma uppdragsgivare planerar ytterligen 2 trevåningsskolor i område. Att bygga skolor i tre våningar är en ny utmaning som antagits. Skolutveckling I region 2 har skolutveckling utbildat lärarna i turistskolorna Sotokoi och Tumani Tenda i läsinlärning. Detta har varit ett mycket givande uppdrag och responsen från lärarpersonalen på båda skolorna fantastisk. Lästesten visade att utbildningen har gett bra resultat. Innan utbildningen startades gjordes ett lästest som visade att endast 11% av eleverna kunde läsa ord och meningar. Efter avslutad utbildning klarade 96% av eleverna i åk.6 att läsa meningar med ljudenliga ord. Kvinnokooperativ Kvinnokooperativ har i samtliga fyra regionala kooperativ bidragit till att förbättra förutsättningarna för deras grönsaks och bananodlingar, såsom träning i att så och driva upp trädplantor, kompostering, gödsling och bananodling. Bullock, Bessi och Sangajor har fått nya stängsel. Brunnarna i Arangaleh och Sangajor utrustas 10

11 med pumpar och Bessi med en ledning från pumpen till en vattentank i köksträdgården. I Bessi har också byggts en ugn och en grupp på åtta kvinnor har fått träning i att baka. Skolan i Sotokoi har fått färg till ommålning av klassrummen. 11

12 Region 3 North Bank Region Regionstruktur Region 3 omfattar västra delen av norra flodbanken med centralorten Kerewan som säte för den regionala administrationen. 15% ( inv.) av befolkningen bor här. Mandinka är den dominerade stammen. Jordbruk, framförallt jordnötsodling, och fiske i Gambiafloden är de dominerande inkomstkällorna. Regionen är svårt drabbad av miljöförstöring i form av skogsskövling som gått hand i hand med ökat markbehov för jordnötsodling. Återplantering av skog är den viktigaste frågan för regionen men även utbyggnaden av skolsystemet har hög prioritet. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi Region 3 är inte prioriterad för byutvecklingsarbetet. Ingen nysatsning sker, men fortsatt stöd till pågående/ startade kvinnokooperativ. Tillgång till skola och utbildning Vidare har vi avslutat uppdraget från PCU, att borra efter vatten samt installera solarpaneler, i Fass Choj, Berending och Farafenni. Region 3 är inte prioriterad för byutvecklingsarbete. Gambiagruppsmedlemmen Elsie Johansson, som lämnade oss under vårvintern 2009 var mycket engagerad i skolan i Chamen. Skolans bibliotek var i mycket dåligt skick och därför startades Elsies minnesfond. Under har det byggts ett nytt bibliotek där. 12

13 Skolutveckling Skolutvecklingsenheten har inte haft någon egen verksamhet i region 3 under denna period. På uppdrag av utbildningsministeriet i Gambia. har ett lästest gjorts. Resultatet var inte uppmuntrande. Kvinnokooperativ I byarna Kerr Jarga och Kerr Mama har enheten genomfört utbildningar som handlat om jämlikhetsfrågor, kvinnlig könsstympning och organisationskunskap. Det senare med speciell inriktning på hur man skriver ansökningar till olika myndigheter och organisationer. I byn Kerr Omar Saine pågår renovering av en byggnad som ska inrymma ett kvinnocenter. I Torro Alasan har grävts en brunn och installerats en vattenpump. Miljöutbildning Miljöenheten har inte haft någon verksamhet i region 3 under denna period. 13

14 Region 4 Lower River Region Regionstruktur Region 4 utgörs av den västra delen av södra flodbanken. Cirka 15% ( ) av befolkningen lever här. Mansa Konko med Soma är regionens centrum. Den dominerande stammen är Mandingo med små inslag av Wolof, Fula och Sarahuli. Enligt olika fattigdomsrapporter är detta den fattigaste delen av landet och relativt få nationella och internationella biståndsorganisationer opererar i regionen. Jordbruket dominerar sysselsättningen men har svårigheter med dåliga jordar och ökade priser på konstgödning. Regionen har det lägsta antalet skolor/1000 invånare. Behovet av utvecklingsstöd är stort. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi Regionen är en av de tre regioner som Gambiagrupperna/FIOH har valt att prioritera i byutvecklingsarbetet. De fem byar som ingår i VDP är Sarje Sarjo, Njolfen, Misera, Darsilami och Nyawurlung. Organisationsutveckling Organisationsutvecklingsenheten har under perioden genomfört ett antal aktiviteter i regionen bland vilka träning i att skriva projektförslag, utvidgning av vatten anläggningen till skolan i byn Njolfen och stöd och utbildning för inrättande av en lokal spann-måls bank. Också som en del av biståndet har två övergivna byggnader i Njolfen och Nyawurulung reparerats och omvandlas till lärarbostäder för att lösa boende problem för lärarna. Eftersom opinionsbildning är en viktig del i arbetet på enheten, har material för att underlätta opinionsbildning tagits fram. T ex har TV och pedagogiska kassetter på hälsa, miljöskydd, hiv / aids har använts på försök i Missera och Sare Sarjo. Fattigdom är det övergripande problemet i utveckling och några av dess orsaker identifieras som bristen på produktionsinsatser för bönderna. En sårbarhetsanalys har identifierat de tio mest utsatta hushållen i Nyawurulung. Som ett pilotprojekt har dessa hushåll fått stöd med produktionsinsatser. Resultatet kommer att jämföras mot en tidigare utförd undersökning för att se om stödet ger önskad effekt. Tillgång till skola och utbildning I Nyurwlung samt Njolfen renoverades lärarbostäder. I Sare Sarjo fick byn materiel till en skolbantaba och sedan byggde lokala hantverkare under lite ledning från FIOH. För PCU:s räkning byggs nu en tvåvåningsskola i Fridawsi, samt i byn Pallele och Leeba en 3 klassrumsskola. Leeba kan glädjas åt att samtidigt få vatten. 14

15 Skolutveckling Från oktober t.o.m. december utbildades 30 lärare i läsinlärningsprogrammet SEGRA. Studiedagarna hölls i våra VDP-byar Njolfen och Sare Sarjo, Sare Samba, Sibito, Nema och Medina Angalleh. De flesta lärarna deltog till 100% och många blev certifierade. Här i regionen fanns många lärare som presterade utmärkt och vi överväger att utbilda dem till lokala tränare så småningom. kämpning av insekter och skadedjur lokalt. Avfallshantering är en annan utbildning som genomförts i miljöklubbarna, hur man samlar ihop och tar hand om miljöskadligt avfall. Miljöklubbarna producerar miljömeddelanden som kommer att bidra till att förändra folks attityder, t.ex. effektiv användning av resurser samt att minska mängden avfall som genereras. Utbildning i biodling hölls i byarna, Sare Sarjo, Njolfen och Missera. I våra VDP byar har levande stängsel börjat användas med växterna jatropha, sisal och moringa. Kampanjer mot gräsbränder har genomförts i byarna Njolfen och Missera. Stängsel har satts upp kring alla VDP byarnas skolor för att stoppa kringströvande djur från att förstöra växter. Uppfödning av pärlhöns har startats i skolan i byn Nyawurulung. Från februari t.o.m. juni hölls samma utbildning i VDP-byarna Dasilame och Nyawurlung. Inbjudna var dessutom lärare från Pakalibah, Dorongabah och Bureng. Ryktet hade föregått oss och till den första studiedagen kom det betydligt fler än de inbjudna. Några koranlärare dök upp och de fick tyvärr inte delta. Undervisningen vänder sig till lärare som talar engelska. Miljöutbildning Skolor: Sare Sarjo, Njolfen, Missera, Nyawurulung and Darsilame. Följande verksamheter har genomförts i region 4. Utbildning av miljöklubbsmedlemmarna på grönsaksodling inom följande områden, platsval, urval av utsäde, sådd, skolning av plantor, sådd i utsädes box, omplantering, vattning och förvaltning av skolade plantor, be- 15 Kvinnopkooperativ Enheten har i Njolfen, Sare Sarjo, Missera och Dasilame haft studiedagar i löpande redovisning och ansökningsförfarande, jämställdhet, kvinnlig könsstympning (FGM), näringslära med hygien och matlagning. Nyawurlung har haft en studiedag i bokföring. I Pakalinding deltog inbjudna alkalos och imamer från reg. 4,5 och 6 i två dagars information om FGM.

16 Region 5 Central River Region Regionstruktur Region 5, den centrala regionen i landet består av båda flodbankarna och omfattar hela landets bredd och cirka 100 km i väst-östlig riktning. Centralorten är Georgetown/JangJang Burreh. Mandinkas, Fulas och Wolofs dominerar befolkningen med små inslag av andra stammar. Boskapsskötsel och risodling sysselsätter flest och i flodnära samhällen används tidvattnet för konstbevattning och två skördar av ris kan tas varje år. Det är brist på skolor och lärare och hälften av lärarna är obehöriga, vilket gjort att regionen utbildningsmässigt ligger efter övriga landet. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi Regionen är en av de tre regioner som Gambiagrupperna/FIOH prioriterar för byutvecklingsarbetet. Sedan 2009 är Pallol, Tabanani, Changai och Sare Abdou våra VDP byar. att Gambiagrupperna har avvecklat sin verksamhet. I likhet med två byar i region 4 har byarna Pallol och Tabanani fått hjälp med opinionsbildning om mänskliga rättigheter bl a inom hälsa, miljöskydd,hiv / aids. Byarna har även fått stöd för inskaffande av en solpanel och dess tillbehör. De fungerar också som inkomstbringande företag eftersom de kan erbjuda laddning tjänster till en kostnad av fem dalasi per laddning. Pengar som skall användas för underhåll och investeringar. Tillgång till skola och utbildning I regionen har mycket investerats och kommer de närmaste åren att investeras i skolor, toaletter, kök samt vatten till skolor. Organisationsutveckling VDP byarna Pallol, Tabanani. Changhai och Sare Abdou har gynnats av den utbildning i registerföring som syftar till att förbättra förmågan att dokumentera aktiviteter och åtgärder. Dokumentationskunskap är en viktig del i vårt arbete som normalt prioriteras bland våra insatser att skapa en bra fungerande bygemenskap även efter 16

17 I Changai bygger vi en ny skola samt pittlatrin i uppdrag från PCU. Där har FIOH byggt ett kök samt en vattenbrunn med tillhörande pump. Även i Sare Abdou har vi ett uppdrag från PCU att bygga en skola inklusive pittlatrin. Där sponsrar FIOH ett nytt kök samt en stamledning från brunnen i byn till skolan. Därmed har samtliga våra byskolor kök, vatten och toaletter. Därmed blir våra skolor kvalificerade att få mat från WFP. Vidare bygger vi en skola i Jamagen, för PCU. Skolutveckling I början av oktober gjorde skolutvecklingsgruppen en uppföljning i de skolor som fått läsinlärningsprogrammet SEGRA under våren Flera av de lärare som vi utbildat hade tyvärr fått byta arbetsplats men de som fanns kvar gjorde sitt bästa för nykomlingarna, som på så sätt fick utbildning genom praktiskt arbete tillsammans med sina kollegor. I maj var vi tillbaka för att mäta framstegen igen och nu fick vi mycket glädjande resultat, särskilt i Pallol. Regiondirektören i region 5 var också mycket tillmötesgående mot oss och lånade ut en av sina lärare medan Cherno Ceesay var på utbildning i Sverige. Som tack försåg vi sedan den lokala utbildaren med materiel så att han kunde utbilda alla åk.1 lärare i sitt område. Miljöutbildning Skolor: Pallol, Changai, Tabanani and Sare Abdou. I november följde två av våra gambiska utbildare med besökare från Västerås gambiagrupp, gruppen sponsor i Pallol, till region 5 och passade på att följa upp elevernas framsteg. Vi såg en hel del framsteg om än inte så stora som vi hoppats, just då. 17 Följande aktiviteter har genomförts i skolorna i regionen 5. Miljöklubbarnas medlemmar har fått utbildning i trädgårdsskötsel inom följande områden: platsval, urval av utsäde, sådd, skolning, omplantering, vattning och skötsel av transplanterade plantor, bekämpning av insekter och skadedjur med lokalt framställda insektsmedel i stället för kemikalier. Miljöklubbarnas medlemmar har också fått utbildning trädplantering omfattande: platsval, utsäde urval, tillverkning av lokala poly-krukor, fyllning av poly-krukor, frön, omplantering, vatting, skötsel av transplanterade plantor,kompost, etc.

18 Utbildningen i avfallshantering har genomförts i skolorna, olika typer av avfall, insamling och bortskaffningsmetoder. De fick också lära sig att skriva miljömeddelanden som kommer att bidra till att förändra folks attityder om effektiv användning av resurser och att minska mängden avfall. Byarna har även planterat levande stängsel med plantor av jatropha, sisal och moringa. Kampanjer mot gräsbränder har också genomförts i några byar i regionerna 5. FIOH i samarbete med Metodistkyrkan Missions jordbruksprogram har startat en central plantskola med cirka träd i byn Changai. Denna plantskola, när den är klar, kommer kunna leverera plantor till alla våra utvecklingsprojekt. Skolorna har fått staket för att förhindra kringströvande djur att förstöra deras anläggningar. Kvinnokooperativ Kvinnokooperativ har i Tabanani, Pallol och Changai haft utbildningar i jämlikhet, kvinnlig könsstympning, näringslära med hygien och matlagning. Sare Abdou och Tabanani har haft utbildningar i bokföring. Pallol och Changaj har haft utbildningar i ansökningsförfarande. FIOH har i Jamali Badala bidragit med medel till ett plåttak till det salustånd som byggs vid nya bron. De har också fått material till en enkel spis vid centret för att kunna sälja mat till turisterna. En spannmålsbank har upprättats i Jamali, Tamsir, Badala och Kulikunda har fått bidrag till inköp av åsna och vagn. De används dels av kvinnorna för transport till risfälten dels för kommersiell verksamhet. Inkomsterna går till kvinnocentret. I Changai har byggts ett bykök. 18

19 Region 6 Upper River Region Regionstruktur Region 6, övre flodregionen, består av den östligaste delen av Gambia och omfattar båda sidor av floden. Centralorten är Basse Santa Su. Området befolkas av Mandingos, Fulas och Serrahulis. Bomullsodling är huvudnäringen och bomullen är efter jordnötter landets viktigaste exportgröda. Regionen är glest befolkad med stora avstånd och dåliga vägar. Detta har medfört att skolväsendet är svagt utvecklat. Tillgången till skolor för barnen är bristfällig och regionen har landets lägsta inskrivningstal, bara vart tredje barn går regelbundet i skolan. Regionen anses av de flesta bedömare vara den allra fattigaste. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi Regionen är en av de tre regioner som FIOH prioriterar för byutvecklingsarbetet. Under 2008 identifierades fyra byar, Tabajang, Kiss Kiss, Sare Jawbe och Wellinggara Yareh. De tre första ligger på södra banken medan Wellingara Yareh ligger på den norra. Regionens senast tillkomna by för VDP heter Sare Musa. Organisationsutveckling Youth bantabas, ungdomsbantabas är en ny verksamhet där FIOH samlar byns ungdomar av båda könen. Bantaba är en samlingsplats, traditionellt en sittplats i skuggan av större träd där byns män samlas för att diskutera byns angelägenheter. Syftet med ungdomsbantabas är att skapa ett forum där ungdomar fritt kan diskutera aktuella frågor som berör dem, byn eller nationen i stort. Sådana ungdomsbantabas har bedrivits i Tabajang, Sare Jawbeh, Wellingara Yareh, KissKiss och Sare Musa. Efteråt har verksamheten följs upp genom att undersöka förändringar. Som ett resultat av den genomförda verksamheten har konstaterats att en stor del av deltagarna är medvetna om några av sina rättigheter, skyldigheter. De har fått kännedom om möjliga institutioner för finansiering av deras utvecklings initiativ En stor satsning görs i region 6. I Sare Jaube har vi renoverat ett sä- 19

GAMBIAGRUPPERNA ÅRSRAPPORT 2008-2009. Gambiagrupperna arbetar för utbildning åt alla genom byutveckling

GAMBIAGRUPPERNA ÅRSRAPPORT 2008-2009. Gambiagrupperna arbetar för utbildning åt alla genom byutveckling GAMBIAGRUPPERNA ÅRSRAPPORT 2008-2009 Gambiagrupperna arbetar för utbildning åt alla genom byutveckling Sidan Innehållsförteckning 2 Förord 3 Situationen i Gambia 4 Samarbetsformer 5 Programöversikt 6-9

Läs mer

Rapport från FIOH arbete i Sare Abdou hösten 2010

Rapport från FIOH arbete i Sare Abdou hösten 2010 Rapport från FIOH arbete i Sare Abdou hösten 2010 CDU COMMUNITY DEVELOPMENT UNIT Kurs i föreningskunskap (record keeping) hölls i byn i juni för att ge målgrupperna (School Management Committee, Mothers

Läs mer

Rapport från FIOHs verksamhet i Sare Jawbeh hösten 2010

Rapport från FIOHs verksamhet i Sare Jawbeh hösten 2010 Rapport från FIOHs verksamhet i Sare Jawbeh hösten 2010 CDU COMMUNITY DEVELOPMENT UNIT Kurs i föreningskunskap (record keeping) hölls i byn i juni för att ge målgrupperna (School Management Committee,

Läs mer

Gambiagrupperna Årsrapport 2011-2012

Gambiagrupperna Årsrapport 2011-2012 Gambiagrupperna Årsrapport 2011-2012 Dramatisering om jämställdhet, Changai Wolof januari 2012 Rättighetsbaserad landsbygdsutveckling i Gambia Utbildning för alla genom byutveckling Hälsning från platschefen

Läs mer

Rapport från FIOH arbete i Changhai hösten 2010

Rapport från FIOH arbete i Changhai hösten 2010 Rapport från FIOH arbete i Changhai hösten 2010 CDU COMMUNITY DEVELOPMENT UNIT Kurs i föreningskunskap (record keeping) hölls i byn i juni för att ge målgrupperna (School Management Committee, Mothers

Läs mer

. Protokoll Gambiagrupperna SOG-möte

. Protokoll Gambiagrupperna SOG-möte . Protokoll Gambiagrupperna SOG-möte 1. FORMALIA 1:1 Ordföranda Siv Kanon. 1:2 Sekreterare Randi Karlsson. 1:3 Justerare Valdes Marianne Jonsson. Karlskoga 2012 01 21-22 1:4 Närvarande Siv Kanon, Sonja

Läs mer

Rapport från FIOH verksamhet i Sare Sarjo hösten 2010

Rapport från FIOH verksamhet i Sare Sarjo hösten 2010 Rapport från FIOH verksamhet i Sare Sarjo hösten 2010 CDU COMMUNITY DEVELOPMENT UNIT Kurs i föreningskunskap (record keeping) hölls i byn i maj för att ge målgrupperna (School Management Committee, Mothers

Läs mer

Rapport från FIOH arbete i Sare Musa hösten 2010

Rapport från FIOH arbete i Sare Musa hösten 2010 Rapport från FIOH arbete i Sare Musa hösten 2010 CDU COMMUNITY DEVELOPMENT UNIT Kurs i föreningskunskap (record keeping) hölls i byn i juni för att ge målgrupperna (School Management Committee, Mothers

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Tostan Sveriges Effektrapport 2015

Tostan Sveriges Effektrapport 2015 Organisationsnummer: 802422-2344 Juridisk form: Ideell förening 2016-09- 30 Tostan Sveriges Effektrapport 2015 1. Föreningens ändamål Tostan Sverige bidrar, genom insamlings och informationsverksamhet,

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Gambiagruppernas kansli

Gambiagruppernas kansli s adresslista 2015 2020112012012 s kansli e-post: kansli@gambiagrupperna.org Hemsida: www.gambiagrupperna.org Organisationsnummer: 867200-7393 Plusgiro 90 02 38 7 Bankgiro 900-2387 Ordförande/kansli Sverige

Läs mer

Gambiagruppernas kansli

Gambiagruppernas kansli s adresslista 2014 s kansli e-post: kansli@gambiagrupperna.org Hemsida: www.gambiagrupperna.org Organisationsnummer: 867200-7393 Plusgiro 90 02 38 7 Bankgiro 900-2387 Ordförande/kansli Sverige Siv Kanon,

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Gambiagruppernas kansli

Gambiagruppernas kansli s adresslista 2013 s kansli e-post: kansli@gambiagrupperna.org Hemsida: www.gambiagrupperna.org Organisationsnummer: 867200-7393 Plusgiro 90 02 38 7 Bankgiro 900-2387 Ordförande/kansli Siv Kanon, Lävägen

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua Uppdragsbeskrivning Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua 2006-2010 1. Bakgrund 2. Syftet med utvärderingen 3. Mål 4. Frågeställningar 5. Metod och tidsplan 6. Rapportering 1. Bakgrund Forum

Läs mer

Gambiagruppernas kansli

Gambiagruppernas kansli Gambiagruppernas adresslista 2013 Gambiagruppernas kansli e-post: kansli@gambiagrupperna.org Hemsida: www.gambiagrupperna.org Organisationsnummer: 867200-7393 Plusgiro 90 02 38 7 Bankgiro 900-2387 Organisationsfrågor

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Årsrapport 2014. Gambiagrupperna. Rättighetsbaserad landsbygdsutveckling. Utbildning för alla genom byutveckling

Årsrapport 2014. Gambiagrupperna. Rättighetsbaserad landsbygdsutveckling. Utbildning för alla genom byutveckling Årsrapport 2014 Gambiagrupperna Rättighetsbaserad landsbygdsutveckling i Gambia Utbildning för alla genom byutveckling Innehållsförteckning Brev från Country Director Yahaya Snyang FIOHTG 3 Om Gambia 4

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Internationella arbetslag (IAL) är en organisation som verkar för fred genom att skapa mötesplatser mellan människor. Vi arbetar förebyggande genom

Läs mer

Skolfadder Skolfadder Plans arbete Projektexempel

Skolfadder Skolfadder Plans arbete Projektexempel Skolfadder 2014 Skolfadder Plans arbete Projektexempel Skolfadder Tack för ditt stöd som Skolfadder! I följande rapport kan du läsa om hur du bidragit till Plans arbete för barns rätt till utbildning.

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Nr 1/2013. Gambiagrupperna. Vida Vyer

Nr 1/2013. Gambiagrupperna. Vida Vyer Nr 1/2013 Gambiagrupperna Vida Vyer Vida Vyer Tidning för ISSN 2000-5679 Ansvarig utgivare: Ruth Plate Redaktionsadresser Ruth Plate, Finkgatan 35 565 31 Mullsjö ruth.plate@gmail.com Tel. 0392-131 32 och

Läs mer

Gambiagrupperna Årsrapport

Gambiagrupperna Årsrapport Gambiagrupperna Årsrapport 2010-2011 Rättighetsbaserad byutveckling i Gambia Utbildning för alla genom byutveckling GG/FIOH:s program och aktiviteter 2010 2011 har haft en positiv inverkan och förbättrat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning.

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. Frågor & Svar Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. INNEHÅLL Varför sprider Plan en film om flickors rätt till utbildning? Är det Plan som står bakom Girl Rising? Hur jobbar Plan med

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING Effektrapport 2015 Flickors Utbildning i Kamerun 802442-1341 IDEELL FÖRENING Flickors Utbildning i Kamerun FUIK, är en humanitär, ideell, icke-vinstdrivande och ickestatlig organisation som har till uppgift

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under 2017-2019. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Mikroprojekt. Kommunikation Sociala grupper Kultur Ekologisk odling. Hälsa. Livslångt lärende Anpassad Teknologi. Lokal/global utbyte.

Mikroprojekt. Kommunikation Sociala grupper Kultur Ekologisk odling. Hälsa. Livslångt lärende Anpassad Teknologi. Lokal/global utbyte. 1 Hälsa Kommunikation Sociala grupper Kultur Ekologisk odling Mikroprojekt Livslångt lärende Anpassad Teknologi Ekonomi Lokaler Infrastruktur Övrigt Lokal/global utbyte Mikroprojekt Följande lista fungerar

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Mycket mer än nya hus

Mycket mer än nya hus Mycket mer än nya hus Hur kan vi skapa platser där människor verkligen vill bo och leva? Vi tror inte att det räcker att bygga fina lägenheter. Genom fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet vill

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Praktikrapport Hungerprojektet

Praktikrapport Hungerprojektet Samira Rabit Utbildning: Statsvetsvetarprogrammet Mail: samira.rabit@gmail.com Praktikplats: Hungerprojektet Göteborg Besöksadress: c/o World Trade Center, Mässans gata 18, 412 51 Göteborg Postadress:

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2014 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Hej! Det här är Barnfondens andra effektrapport och vi är glada att du tar dig tid att läsa den. I den här rapporten

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Noll hunger och fattigdom

Noll hunger och fattigdom Noll hunger och fattigdom HUNGERPROJEKTET GHANA RAPPORT 2015 INLEDNING 2015 VAR ETT HISTORISKT ÅR. Ett år som många kommer att minnas för sina dystra rubriker. Över 60 miljoner människor befann sig på

Läs mer

Svenska IHP-kommittén 2014

Svenska IHP-kommittén 2014 Svenska IHP-kommittén 2014 Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Vi-skogens Effektrapport 2013

Vi-skogens Effektrapport 2013 Vi-skogens Effektrapport 2013 Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd (Vi-skogen) Organisationsnummer 802012-8081 Vad vill er organisation uppnå? Vi-skogen är en ideell, icke-religiös och partipolitiskt

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

SÁMIRÁĐĐI SAMERÅDET SAAMELAISNEUVOSTO THE SAAMI COUNCIL СΟЮЗ СААМΟВ SámiRađđi ruota juogos/ Samerådets svenska sektion C/o Åsa Larsson Blind Box 137 980 14 Övre Soppero VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Redo för Operation Dagsverke?

Redo för Operation Dagsverke? Redo för Operation Dagsverke? unicef.se/operationdagsverke 1 UNICEF/TANZANIA/2014 UNICEF/MOÇAMBIQUE/2013 En dag för dig kan förändra hela livet för någon annan! 2 Var med och fyll Tanzanias skolbänkar

Läs mer

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN Göteborg den 9 april, 2014 Hej! Måndagen den 28 april 2014 kl 18.00 har vi årsmöte. Vi samlas hos Bodil på Saltholmsgatan 21 i Långedrag. Du är hjärtligt välkommen. Anmälan om deltagande kan göras per

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015.

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015. PRESSMEDDELANDEFRÅNINTERCULT 2015&11&05 Europa Direkt Intercult bjuder in till Seminarium om Bistånd och migration om EU, Sverige och bistånd Fredag den 13 november kl 13.00-15.00 på Europahuset, Regeringsgatan

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Minoritetsfadder 2014

Minoritetsfadder 2014 Minoritetsfadder Minoritetsfadder 2014 Plans arbete Projektexempel Minoritetsfadder Tack för ditt stöd som Minoritetsfadder! Människor från ursprungsbefolkningar utsätts ofta för diskriminering och har

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter Regeringsbeslut II:7 2015-10-01 S2015/06288/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer