GAMBIAGRUPPERNA ÅRSRAPPORT Gambiagrupperna arbetar för utbildning åt alla genom byutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GAMBIAGRUPPERNA ÅRSRAPPORT 2009-2010. Gambiagrupperna arbetar för utbildning åt alla genom byutveckling"

Transkript

1 GAMBIAGRUPPERNA ÅRSRAPPORT Gambiagrupperna arbetar för utbildning åt alla genom byutveckling

2 Sidan Innehållsförteckning 2 Förord 3 Situationen i Gambia 3 Samarbetsformer 5 Programöversikt 6-10 Regionöversikt Region 1 11 Region Region Region Region Region Effekter av insatserna Arbetet i Sverige Personal och kontor Bildkavalkad 31 Sammanställning över samarbetspartners 32 Förkortningar och ordförklaringar 33 Gambiagrupperna 34 Bilden på framsidan visar : Flicka övar att skriva bokstaven M. 2

3 Förord rapporten skall inspirera till fortsatt a insatser för Gambias folk. Årets rapport har till största delen skrivits i Gambia. Detta som ett led i arbetet mot ökad själständighet och ansvar för våra gambiska medarbetare. Språket och sättet att skriva kan därför variera något i olika delar av denna rapport. Under verksamhetsåret har byutvecklingsprogrammet (VDP Village Development Program) gått framåt och intentionerna i Sida-ansökan överförts i praktisk handling. Årets rapport försöker belysa detta från många synvinklar. Det är vår förhoppning att Situationen i Gambia Västafrika är en av världens fattigaste regioner. Av de 20 lägst rankade länderna i FN:s utvecklingsprograms index över mänsklig utveckling ligger nio av dem i Västafrika. Trots demokratiska framsteg i regionen är respekten för mänskliga rättigheter låg. Gambia ligger på plats 160 av 179 länder. Förra årets siffra var 155 av 177. Människorättighetssituationen i Gambia har de sista åren inte förbättrats 3

4 Samarbetsformer Lokal förankring viktig Gambiagrupperna/FIOH:s projekt genomförs alltid i samarbete med andra organisationer i Gambia. En viktig målsättning i det arbetet är att stärka de lokala organisationerna samt att skapa goda nätverk för fortsatta kontakter. De lokala organisationerna är också de som har kunskap om landet och kommer att fortsätta att vara verksamma här. Ett mål för Gambiagrupperna/FIOH är att göra sig själva överflödiga och att de lokala organisationerna driver verksamheten vidare. Samarbetet är en viktig grund för att stärka det civila samhället i Gambia. Samarbete med myndigheter Gambiagrupperna/FIOH har ett fortsatt gott och förtroendefullt samarbete med gambiska myndigheter. Den främsta samarbetspartnern här är utbildningsdepartementet och i huvudsak dess enhet CREDD (Pedagogisk skolutveckling), PCU (skolbyggnation), SAFMU (miljö-utbildning) samt de olika regionkontoren. Ett visst informationsutbyte sker även med DCD. I många fall tar Gambiagrupperna/ FIOH hjälp av lokala NGOs för att genomföra olika projekt. Gambiagrupperna/FIOH är medlem i TANGO, som är en sammanslutning av NGOs i Gambia och som verkar för ett ökat samarbete mellan organisationer i landet. Tango inbjuder till konferenser och möten där FIOH deltar. FIOH är också medlem i Civila Samhällets nätverk för valobservation. Inom nätverket INGO, där internationella NGOs drar upp gemensamma samarbeten deltar även Gambiagrupperna/FIOH. Under året har FIOH samarbetat med Tanka Tanka Foundation i bygget av Tanka Tanka Hospital (New Campama) i Brufut samt med Foundation Humanitarian Aid Gambia (FHAG) och UNICEF. Samarbete med gräsrotsorganisationer De kanske viktigaste samarbetspartners för Gambiagrupperna/FIOH:s är det stora antalet gräsrotsorganisationer som finns runt om i landet. Organisationerna finns oftast på bynivå och arbetar för en utveckling i byn. VDC (bykommitté), finns i alla byar och samverkar i alla typer av projekt i byn. Organisationer som PTA (skolkommitté), kvinnogrupper (t ex Mothers Club), miljöklubbar deltar tillsammans med VDC i utformandet av den aktivitetsplan som ligger till grund för biståndsarbetet i byn. Innan programmet påbörjas skrivs ett samarbetsavtal under av båda parter. Samarbete med andra NGO:s 4

5 Programöversikt Utbildning åt alla genom byutveckling Utbildning åt alla genom byutveckling Miljöutbildning är det övergripande målet för Gambiagrupperna/FIOH. De dokument som Gambiagrupperna/FIOH lutar sig mot är till exempel PGU (politik för global utveckling), millenniemålen nr 2 oh 3 samt Dakar-deklarationen. För att öka kvalitén och intensiteten i utvecklingssamarbetet arbetar enheterna sedan ett par år tillbaka mer fokuserat i ett begränsat antal byar. För närvarande 14 stycken. Det innebär att de olika enheterna har en samordnad arbetsform och för varje by upprättas ett program -Village Development Program (VDP) baserat på varje bys aktivitetsplan. Genom att sätta utbildning i fokus är det viktigt att alla FIOH:s insatser genomsyras av utbildningsinsatser. Vår strävan är att öka samordningen mellan enheterna och skapa ett program för ett begränsat Organisationsutveckling Kvinnokooperativ Tillgång till skola och utbildning Skolutveckling antal byar. Arbetssättet innebär ett ökat samarbete mellan enheterna och ett fördjupat arbete i byarna. Det gemensamma målet är Utbildning åt alla genom byutveckling. I huvudsak finansieras verksamheten med medel från Sida (90 %) och resten (10 %) samlas in av de 29 medlemsgrupperna som finns runt om i Sverige. De insamlade medlen, den så kallade egeninsatsen, är en förutsättning för att erhålla Sida-bidrag och ska ses som ett uttryck för engagemanget för verksamheten bland medlemmarna. Förutom verksamheten inom ramen för Sida-bidraget utför Gambiagrupperna/FIOH arbeten inom skolbyggnation, skolutveckling och miljö på uppdrag av andra finansiärer. Tillgång till skola och Utbildning Programenheten arbetar med byggnation av klassrum, skolkök, lärarbostäder och toaletter. Vid samtliga byggnationer utbildar vi lärlingar. Byggnation har varit och är Gambiagrupperna/FIOH:s huvudsakliga verksamhetsområde tack vare omfattande externa uppdrag. Under åren har olika projekt finansierats med medel från olika uppdragsgivare nämligen SIDA, PCU, SDF, WFP, WR (Water resource), FHAG (Foundation Humanitarian Aid Gambia), GGF (Giv Gambia a Future) Enheten har även skrivit kontrakt på 9 nya skolprojekt med PCU/UNICEF. Nytt kontrakt från WR omfattande 19 toaletter är på gång. Samtliga projekt är lokaliserade till Reg. 4, 5 och 6. FIOH:s goda rykte har spridit sig långt utanför Gambia. Vi får förfrågningar angående skolbyggnation och 5

6 Skolutveckling Programenheten har under året som gått i huvudsak ägnat sig åt läsinlärningsprogrammet SEGRA. Enligt planerna skulle de två program, som skolutveckling nu förfogar över, löpa parallellt. Så blev det dock inte! Ryktet att läsinlärningsprogrammet är effektivt hade spridit sig och efterfrågan på detta var stor. Därför beslutade enheten att SEGRA alltid ska komma före metodikprogrammet. Under året som gått har vi dock insett att programmen har olika målgrupper. SEGRA för årskurs 1 3. BASIC för årskurs 4 6. En medarbetare i skolutvecklingsenheten blev i november 2009 inbjuden, av Forum Syd, att delta i en workshop tillsammans med ungdomar från Afrika och Sverige, 21 deltagare och 5 utbildare samlades för att utbyta erfarenheter och lära sig mer om globalt bistånd. Under hans frånvaro fick enheten låna in en vikarie från region 5. En nyhet i arbetet är att enheten nu utför en studie i läsförmågan hos eleverna innan utbildning av lärarna påbörjas. Efter avslutad utbildning görs det ytterligare en test, på så sätt kan effekten av utbildningen mätas. Under våren 2010 har enheten deltagit i de utbildningsmöten som utbildningsdepartementet har i varje region. I mars hölls ett veckolångt möte i Soma och i maj var det dags för motsvarande i JanJang Bureh. Under dessa möten väljs 15 skolor ut slumpvis för kvalitetskontroll. Mötesdeltagarna delas in i grupper och skolorna lottas ut bland grupperna. I samband med dessa kvalitetskontroller uppmärksammades det att SEGRA programmet haft stor effekt på läsförmågan hos eleverna i de skolor som blivit tränade av FIOH. Detta har lett till många tidskrävande, men roliga och givande möten med utbildningsdepartementets chefer. 6 Vid ett möte med Permanent Secretary i början av juni bestämdes det att skolutvecklingsenheten nu ska ansvara för all fortbildning i två områden (cluster) i de tre inre regionerna 4, 5 och 6. Organisationsutveckling Det övergripande målet är att inom våra utvecklingsbyar medvetandegöra och utbilda i demokratiskt förhållningssätt. Att säkerställa att man inom by kommittén är medveten om att demokratiska arbetsformer är det bästa sättet att genomföra förändringar och göra individer och samhället mer självständigt och oberoende. Lägesrapport Organisationsutvecklingsenheten har bland sina uppgifter att arbeta med byns organisationer inom VDP och att förbättra deras förmåga i ledarskap, öppenhet och demokrati. För att kunna vara framgångsrika i det arbetet har stora ansträngningar riktats på att utveckla kapaciteten hos de anställda och våra viktigaste partner. Bland de områden som personalen fått utbildning i är bl a verksamhetsplanering, utbildning inom tematiska områden som jämställdhet, demokrati, hiv/aids, ungdomars delaktighet, hållbar miljöpolitik bland annat.

7 hiv/aids, ungdomars delaktighet, hållbar miljöpolitik bland annat. En uppföljning av samtliga 14 VDP byar genomfördes för att bedöma graden av påverkan registrerats till följd av interventionerna. Uppföljningen visar att påverkansarbetet har inneburit en del förändringar, speciellt i fråga om kön och jämlikhet. Ett exempel är att i byn Tabanani har de flesta män börjat ta mer ansvar genom att delta några av de hushållsarbeten som kvinnorna traditionellt sköter. När det gäller att stärka demokratin i lokala organisationer, som är våra viktigaste samarbetspartner på lokal nivå. Där har införts en tidsgräns för hur länge styrelseledamöter får sitta kvar på sina poster liksom former för att utveckla regler för förändringsarbete Enheten organiserar studiedagar varannan veckan för medlemmarna i miljöklubbarna inom följande områden: Köksträdgårds utbildning. Trädplanterings utbildning. Avfallshantering utbildning. Biodling utbildning. För närvarande är FIOH:s miljöenhet verksam i regionerna 4, 5 och 6. Kvinnokooperativ Kvinnokooperativ har under året arbetat med att fasa ut i alla kooperativ som inte ingår i byutvecklingsprojektet utom Chargel, Kerr Mama och Sambel Kunda, där arbetet fortsätter till januari De som fasas ut är Bullock, Bessi, Arangaleh och Sangajor i reg.2, Kerr Jarga i reg.3, Jamali och Njau i reg. 5. Miljöutbildning. Enheten har ett nära samarbete med statliga institutioner och framförallt med lokala miljöklubbar för att förändra attityder och åtgärder i miljöfrågor. Syftet är att VDP-byar skall bli mer miljömässigt hållbara och även att uppnå vår VDP slogan om utbildning för alla genom byutveckling. 7 Verksamheter i de kooperativ som fasas ut. I utfasningens första skede hölls informationsmöten. Det gjordes en utvärdering av verksamheterna vid kvinnokooperativen av de behov som måste tillgodoses för att få verksamheterna att fungera bra. Denna har legat till grund för det fortsatta utfasnings arbetet. I vår undersökning fann vi att de flesta kooperativ behövde mer träning i bokföring, i hur man skriver ansökningar och hur man bildar nätverk med andra organisationer.

8 Samtliga byar har därför fått träning i bokföring och i hur man skriver ansökningar om stöd till utvecklingsprojekt. Kommittéerna har också fått träning i ledarskap. Andra insatser som gjorts har anpassats till de lokala behoven. Marknadsföringen och försäljningen De produkter som tillverkats i kooperativen stöter på problem. En anledning är att kvaliteten inte är tillräckligt bra. Det minskade antalet turister har också betydelse, eftersom den största andelen köpare varit besökare från Sverige. Många kooperativ är dessutom belägna i avlägsna byar och inkomsterna av produkterna äts upp av omkostnader för transporter med mera. De kooperativ som lyckats bäst är de i Bessi och Bullock och Njau som tar emot turistresor och Jamali som ligger nära Jan Jan Bureh camp och färjeläget. Den verksamhet som genererar mest inkomst är grönsaksodling för hushållens kosthållning. Av den anledningen har vi intensifierat vårt engagemang i köksträdgårdarna med olika stödinsatser, både materiellt och med utbildningar. Andra verksamheter vi stöttat är sömnad och försäljning av skoluniformer, bakning och försäljning av bröd det vill säga sådant som tillgodoser den lokala marknaden och inte är så beroende av turism och transportmöjligheter. Sedan tidigare finns en lokal marknad för knytbatik och tillverkning och försäljning av tvål. Verksamheter i byutvecklingsbyarna (VDP-byarna) Under året har enheten börjat arbeta i byutvecklingsbyarna, där övriga FIOH- enheter är verksamma. Eftersom vi insett att bokföring och ansökningsförfarande är kunskapsområden som bör komma in tidigt i samarbetet har vi i tillsammans med organisationsutvecklingavdelningen gått in med sådan träning. Innan årets slut ska alla VDP-byar ha fått utbildning i bokföring, att skriva ansökningar, jämställdhet, näringslära med hygien och matlagning. I samarbete med organisationen RAID och lokal sjukvårdspersonal informeras i byarna om skadeverkningar av kvinnlig omskärelse (FGM), tidiga äktenskap och tidiga graviditeter. Andra insatser anpassas till de lokala behoven. 8

9 Region 1 Greater Banjul area Regionstruktur Regionen utgörs av Kanifing och huvudstaden Banjul. Området är det mest tätbefolkade i landet och 25% ( ) av befolkningen bor här. Kontorsarbete och industriarbete tillsammans med affärs och turistnäringen dominerar arbetsmarknaden. Region 1 är en stark tillväxtregion, med stor inflyttning. Alla stammarna finns representerade här. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi och verksamhet Region 1 är inte prioriterad för byutvecklingsarbetet. FIOH genomför endast insatser som finansieras med andra medel än de från Sida. Tillgång till skola och utbildning FIOH har byggt ett bibliotek i Bakau sponsrad av GGF Turistverksamhet Gambiagrupperna/FIOH anordnar turistresor till kvinnokooperativen i Bessi och Bullock och till skolorna i Sotokoi och Tumanitenda. I kooperativen visar kvinnorna tillverkning av knytbatik och bjuder på lunch. I skolorna undervisar lärarna i läsinlärning så som den lärs ut av FIOH, skolutvecklingsenheten. Mellan januari och april 2010 har 38 personer tagit del av information om Gambiagrupperna/FIOH:s verksamhet. 878 fick information på hotellen och 53 deltog i turistutflykter. Lärarna i turistskolorna i Sotokoi och Tumanitenda har utbildats i läsinlärning med SEGRA metoden som visas för turisterna. Skolutveckling Under året har Skolutveckling fortsatt att arbeta med pilotskolorna. Apple tree, Bakau New Town och St. Theresas. En studiedag hölls i oktober för att följa upp vårens arbete. För övrigt har vi gjort klassrumsbesök och gett lärarna handledning. Den svaga punkten har varit sammanljudning och det har föranlett några ändringar i vårt studiedagsprogram. 9

10 Region 2 Western Region Regionstruktur Region 2 består av den västra delen av landet, söder om Banjulregionen. Brikama är den dominerande staden med säte för den regionala ledningen. Regionen är befolkningsmässigt den största i landet med ca 30% av befolkningen ( inv.) Stammarna Mandingo, Jola, Fula och Wolof finns representerade men även mindre områden med Manjagostammen. Klimatet längst kusten är gynnsamt för odling. Jordbruk, trädgårdsodlingar och fiske är tillsammans med handel de viktigaste inkomstkällorna. Skolorna är relativt välutbyggda och målet om tillgång till utbildning, dvs ingen skall ha längre än 3 km till närmaste skola, anses uppfyllt. Kvaliteten på undervisningen är fortfarande låg. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi Region 2 är inte prioriterad för byutvecklingsarbetet. Däremot har Gambiagrupperna/FIOH i flera år stöttat kvinnokooperativ i regionen och vi genomför även projekt i regionen med stöd från andra finansiärer. Tillgång till skola och utbildning I Tallinding har en tvåvåningsskola avslutats och överlämnats till PCU. Två trevåningsskolor med tillhörande vattentoalett är under konstruktion. Den första trevåningsskolan som vi byggt, är klar att överlämnas. Uppdra get är från PCU som fått fondmedel från UNICEF. Samma uppdragsgivare planerar ytterligen 2 trevåningsskolor i område. Att bygga skolor i tre våningar är en ny utmaning som antagits. Skolutveckling I region 2 har skolutveckling utbildat lärarna i turistskolorna Sotokoi och Tumani Tenda i läsinlärning. Detta har varit ett mycket givande uppdrag och responsen från lärarpersonalen på båda skolorna fantastisk. Lästesten visade att utbildningen har gett bra resultat. Innan utbildningen startades gjordes ett lästest som visade att endast 11% av eleverna kunde läsa ord och meningar. Efter avslutad utbildning klarade 96% av eleverna i åk.6 att läsa meningar med ljudenliga ord. Kvinnokooperativ Kvinnokooperativ har i samtliga fyra regionala kooperativ bidragit till att förbättra förutsättningarna för deras grönsaks och bananodlingar, såsom träning i att så och driva upp trädplantor, kompostering, gödsling och bananodling. Bullock, Bessi och Sangajor har fått nya stängsel. Brunnarna i Arangaleh och Sangajor utrustas 10

11 med pumpar och Bessi med en ledning från pumpen till en vattentank i köksträdgården. I Bessi har också byggts en ugn och en grupp på åtta kvinnor har fått träning i att baka. Skolan i Sotokoi har fått färg till ommålning av klassrummen. 11

12 Region 3 North Bank Region Regionstruktur Region 3 omfattar västra delen av norra flodbanken med centralorten Kerewan som säte för den regionala administrationen. 15% ( inv.) av befolkningen bor här. Mandinka är den dominerade stammen. Jordbruk, framförallt jordnötsodling, och fiske i Gambiafloden är de dominerande inkomstkällorna. Regionen är svårt drabbad av miljöförstöring i form av skogsskövling som gått hand i hand med ökat markbehov för jordnötsodling. Återplantering av skog är den viktigaste frågan för regionen men även utbyggnaden av skolsystemet har hög prioritet. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi Region 3 är inte prioriterad för byutvecklingsarbetet. Ingen nysatsning sker, men fortsatt stöd till pågående/ startade kvinnokooperativ. Tillgång till skola och utbildning Vidare har vi avslutat uppdraget från PCU, att borra efter vatten samt installera solarpaneler, i Fass Choj, Berending och Farafenni. Region 3 är inte prioriterad för byutvecklingsarbete. Gambiagruppsmedlemmen Elsie Johansson, som lämnade oss under vårvintern 2009 var mycket engagerad i skolan i Chamen. Skolans bibliotek var i mycket dåligt skick och därför startades Elsies minnesfond. Under har det byggts ett nytt bibliotek där. 12

13 Skolutveckling Skolutvecklingsenheten har inte haft någon egen verksamhet i region 3 under denna period. På uppdrag av utbildningsministeriet i Gambia. har ett lästest gjorts. Resultatet var inte uppmuntrande. Kvinnokooperativ I byarna Kerr Jarga och Kerr Mama har enheten genomfört utbildningar som handlat om jämlikhetsfrågor, kvinnlig könsstympning och organisationskunskap. Det senare med speciell inriktning på hur man skriver ansökningar till olika myndigheter och organisationer. I byn Kerr Omar Saine pågår renovering av en byggnad som ska inrymma ett kvinnocenter. I Torro Alasan har grävts en brunn och installerats en vattenpump. Miljöutbildning Miljöenheten har inte haft någon verksamhet i region 3 under denna period. 13

14 Region 4 Lower River Region Regionstruktur Region 4 utgörs av den västra delen av södra flodbanken. Cirka 15% ( ) av befolkningen lever här. Mansa Konko med Soma är regionens centrum. Den dominerande stammen är Mandingo med små inslag av Wolof, Fula och Sarahuli. Enligt olika fattigdomsrapporter är detta den fattigaste delen av landet och relativt få nationella och internationella biståndsorganisationer opererar i regionen. Jordbruket dominerar sysselsättningen men har svårigheter med dåliga jordar och ökade priser på konstgödning. Regionen har det lägsta antalet skolor/1000 invånare. Behovet av utvecklingsstöd är stort. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi Regionen är en av de tre regioner som Gambiagrupperna/FIOH har valt att prioritera i byutvecklingsarbetet. De fem byar som ingår i VDP är Sarje Sarjo, Njolfen, Misera, Darsilami och Nyawurlung. Organisationsutveckling Organisationsutvecklingsenheten har under perioden genomfört ett antal aktiviteter i regionen bland vilka träning i att skriva projektförslag, utvidgning av vatten anläggningen till skolan i byn Njolfen och stöd och utbildning för inrättande av en lokal spann-måls bank. Också som en del av biståndet har två övergivna byggnader i Njolfen och Nyawurulung reparerats och omvandlas till lärarbostäder för att lösa boende problem för lärarna. Eftersom opinionsbildning är en viktig del i arbetet på enheten, har material för att underlätta opinionsbildning tagits fram. T ex har TV och pedagogiska kassetter på hälsa, miljöskydd, hiv / aids har använts på försök i Missera och Sare Sarjo. Fattigdom är det övergripande problemet i utveckling och några av dess orsaker identifieras som bristen på produktionsinsatser för bönderna. En sårbarhetsanalys har identifierat de tio mest utsatta hushållen i Nyawurulung. Som ett pilotprojekt har dessa hushåll fått stöd med produktionsinsatser. Resultatet kommer att jämföras mot en tidigare utförd undersökning för att se om stödet ger önskad effekt. Tillgång till skola och utbildning I Nyurwlung samt Njolfen renoverades lärarbostäder. I Sare Sarjo fick byn materiel till en skolbantaba och sedan byggde lokala hantverkare under lite ledning från FIOH. För PCU:s räkning byggs nu en tvåvåningsskola i Fridawsi, samt i byn Pallele och Leeba en 3 klassrumsskola. Leeba kan glädjas åt att samtidigt få vatten. 14

15 Skolutveckling Från oktober t.o.m. december utbildades 30 lärare i läsinlärningsprogrammet SEGRA. Studiedagarna hölls i våra VDP-byar Njolfen och Sare Sarjo, Sare Samba, Sibito, Nema och Medina Angalleh. De flesta lärarna deltog till 100% och många blev certifierade. Här i regionen fanns många lärare som presterade utmärkt och vi överväger att utbilda dem till lokala tränare så småningom. kämpning av insekter och skadedjur lokalt. Avfallshantering är en annan utbildning som genomförts i miljöklubbarna, hur man samlar ihop och tar hand om miljöskadligt avfall. Miljöklubbarna producerar miljömeddelanden som kommer att bidra till att förändra folks attityder, t.ex. effektiv användning av resurser samt att minska mängden avfall som genereras. Utbildning i biodling hölls i byarna, Sare Sarjo, Njolfen och Missera. I våra VDP byar har levande stängsel börjat användas med växterna jatropha, sisal och moringa. Kampanjer mot gräsbränder har genomförts i byarna Njolfen och Missera. Stängsel har satts upp kring alla VDP byarnas skolor för att stoppa kringströvande djur från att förstöra växter. Uppfödning av pärlhöns har startats i skolan i byn Nyawurulung. Från februari t.o.m. juni hölls samma utbildning i VDP-byarna Dasilame och Nyawurlung. Inbjudna var dessutom lärare från Pakalibah, Dorongabah och Bureng. Ryktet hade föregått oss och till den första studiedagen kom det betydligt fler än de inbjudna. Några koranlärare dök upp och de fick tyvärr inte delta. Undervisningen vänder sig till lärare som talar engelska. Miljöutbildning Skolor: Sare Sarjo, Njolfen, Missera, Nyawurulung and Darsilame. Följande verksamheter har genomförts i region 4. Utbildning av miljöklubbsmedlemmarna på grönsaksodling inom följande områden, platsval, urval av utsäde, sådd, skolning av plantor, sådd i utsädes box, omplantering, vattning och förvaltning av skolade plantor, be- 15 Kvinnopkooperativ Enheten har i Njolfen, Sare Sarjo, Missera och Dasilame haft studiedagar i löpande redovisning och ansökningsförfarande, jämställdhet, kvinnlig könsstympning (FGM), näringslära med hygien och matlagning. Nyawurlung har haft en studiedag i bokföring. I Pakalinding deltog inbjudna alkalos och imamer från reg. 4,5 och 6 i två dagars information om FGM.

16 Region 5 Central River Region Regionstruktur Region 5, den centrala regionen i landet består av båda flodbankarna och omfattar hela landets bredd och cirka 100 km i väst-östlig riktning. Centralorten är Georgetown/JangJang Burreh. Mandinkas, Fulas och Wolofs dominerar befolkningen med små inslag av andra stammar. Boskapsskötsel och risodling sysselsätter flest och i flodnära samhällen används tidvattnet för konstbevattning och två skördar av ris kan tas varje år. Det är brist på skolor och lärare och hälften av lärarna är obehöriga, vilket gjort att regionen utbildningsmässigt ligger efter övriga landet. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi Regionen är en av de tre regioner som Gambiagrupperna/FIOH prioriterar för byutvecklingsarbetet. Sedan 2009 är Pallol, Tabanani, Changai och Sare Abdou våra VDP byar. att Gambiagrupperna har avvecklat sin verksamhet. I likhet med två byar i region 4 har byarna Pallol och Tabanani fått hjälp med opinionsbildning om mänskliga rättigheter bl a inom hälsa, miljöskydd,hiv / aids. Byarna har även fått stöd för inskaffande av en solpanel och dess tillbehör. De fungerar också som inkomstbringande företag eftersom de kan erbjuda laddning tjänster till en kostnad av fem dalasi per laddning. Pengar som skall användas för underhåll och investeringar. Tillgång till skola och utbildning I regionen har mycket investerats och kommer de närmaste åren att investeras i skolor, toaletter, kök samt vatten till skolor. Organisationsutveckling VDP byarna Pallol, Tabanani. Changhai och Sare Abdou har gynnats av den utbildning i registerföring som syftar till att förbättra förmågan att dokumentera aktiviteter och åtgärder. Dokumentationskunskap är en viktig del i vårt arbete som normalt prioriteras bland våra insatser att skapa en bra fungerande bygemenskap även efter 16

17 I Changai bygger vi en ny skola samt pittlatrin i uppdrag från PCU. Där har FIOH byggt ett kök samt en vattenbrunn med tillhörande pump. Även i Sare Abdou har vi ett uppdrag från PCU att bygga en skola inklusive pittlatrin. Där sponsrar FIOH ett nytt kök samt en stamledning från brunnen i byn till skolan. Därmed har samtliga våra byskolor kök, vatten och toaletter. Därmed blir våra skolor kvalificerade att få mat från WFP. Vidare bygger vi en skola i Jamagen, för PCU. Skolutveckling I början av oktober gjorde skolutvecklingsgruppen en uppföljning i de skolor som fått läsinlärningsprogrammet SEGRA under våren Flera av de lärare som vi utbildat hade tyvärr fått byta arbetsplats men de som fanns kvar gjorde sitt bästa för nykomlingarna, som på så sätt fick utbildning genom praktiskt arbete tillsammans med sina kollegor. I maj var vi tillbaka för att mäta framstegen igen och nu fick vi mycket glädjande resultat, särskilt i Pallol. Regiondirektören i region 5 var också mycket tillmötesgående mot oss och lånade ut en av sina lärare medan Cherno Ceesay var på utbildning i Sverige. Som tack försåg vi sedan den lokala utbildaren med materiel så att han kunde utbilda alla åk.1 lärare i sitt område. Miljöutbildning Skolor: Pallol, Changai, Tabanani and Sare Abdou. I november följde två av våra gambiska utbildare med besökare från Västerås gambiagrupp, gruppen sponsor i Pallol, till region 5 och passade på att följa upp elevernas framsteg. Vi såg en hel del framsteg om än inte så stora som vi hoppats, just då. 17 Följande aktiviteter har genomförts i skolorna i regionen 5. Miljöklubbarnas medlemmar har fått utbildning i trädgårdsskötsel inom följande områden: platsval, urval av utsäde, sådd, skolning, omplantering, vattning och skötsel av transplanterade plantor, bekämpning av insekter och skadedjur med lokalt framställda insektsmedel i stället för kemikalier. Miljöklubbarnas medlemmar har också fått utbildning trädplantering omfattande: platsval, utsäde urval, tillverkning av lokala poly-krukor, fyllning av poly-krukor, frön, omplantering, vatting, skötsel av transplanterade plantor,kompost, etc.

18 Utbildningen i avfallshantering har genomförts i skolorna, olika typer av avfall, insamling och bortskaffningsmetoder. De fick också lära sig att skriva miljömeddelanden som kommer att bidra till att förändra folks attityder om effektiv användning av resurser och att minska mängden avfall. Byarna har även planterat levande stängsel med plantor av jatropha, sisal och moringa. Kampanjer mot gräsbränder har också genomförts i några byar i regionerna 5. FIOH i samarbete med Metodistkyrkan Missions jordbruksprogram har startat en central plantskola med cirka träd i byn Changai. Denna plantskola, när den är klar, kommer kunna leverera plantor till alla våra utvecklingsprojekt. Skolorna har fått staket för att förhindra kringströvande djur att förstöra deras anläggningar. Kvinnokooperativ Kvinnokooperativ har i Tabanani, Pallol och Changai haft utbildningar i jämlikhet, kvinnlig könsstympning, näringslära med hygien och matlagning. Sare Abdou och Tabanani har haft utbildningar i bokföring. Pallol och Changaj har haft utbildningar i ansökningsförfarande. FIOH har i Jamali Badala bidragit med medel till ett plåttak till det salustånd som byggs vid nya bron. De har också fått material till en enkel spis vid centret för att kunna sälja mat till turisterna. En spannmålsbank har upprättats i Jamali, Tamsir, Badala och Kulikunda har fått bidrag till inköp av åsna och vagn. De används dels av kvinnorna för transport till risfälten dels för kommersiell verksamhet. Inkomsterna går till kvinnocentret. I Changai har byggts ett bykök. 18

19 Region 6 Upper River Region Regionstruktur Region 6, övre flodregionen, består av den östligaste delen av Gambia och omfattar båda sidor av floden. Centralorten är Basse Santa Su. Området befolkas av Mandingos, Fulas och Serrahulis. Bomullsodling är huvudnäringen och bomullen är efter jordnötter landets viktigaste exportgröda. Regionen är glest befolkad med stora avstånd och dåliga vägar. Detta har medfört att skolväsendet är svagt utvecklat. Tillgången till skolor för barnen är bristfällig och regionen har landets lägsta inskrivningstal, bara vart tredje barn går regelbundet i skolan. Regionen anses av de flesta bedömare vara den allra fattigaste. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi Regionen är en av de tre regioner som FIOH prioriterar för byutvecklingsarbetet. Under 2008 identifierades fyra byar, Tabajang, Kiss Kiss, Sare Jawbe och Wellinggara Yareh. De tre första ligger på södra banken medan Wellingara Yareh ligger på den norra. Regionens senast tillkomna by för VDP heter Sare Musa. Organisationsutveckling Youth bantabas, ungdomsbantabas är en ny verksamhet där FIOH samlar byns ungdomar av båda könen. Bantaba är en samlingsplats, traditionellt en sittplats i skuggan av större träd där byns män samlas för att diskutera byns angelägenheter. Syftet med ungdomsbantabas är att skapa ett forum där ungdomar fritt kan diskutera aktuella frågor som berör dem, byn eller nationen i stort. Sådana ungdomsbantabas har bedrivits i Tabajang, Sare Jawbeh, Wellingara Yareh, KissKiss och Sare Musa. Efteråt har verksamheten följs upp genom att undersöka förändringar. Som ett resultat av den genomförda verksamheten har konstaterats att en stor del av deltagarna är medvetna om några av sina rättigheter, skyldigheter. De har fått kännedom om möjliga institutioner för finansiering av deras utvecklings initiativ En stor satsning görs i region 6. I Sare Jaube har vi renoverat ett sä- 19

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Årsrapport 2014. Gambiagrupperna. Rättighetsbaserad landsbygdsutveckling. Utbildning för alla genom byutveckling

Årsrapport 2014. Gambiagrupperna. Rättighetsbaserad landsbygdsutveckling. Utbildning för alla genom byutveckling Årsrapport 2014 Gambiagrupperna Rättighetsbaserad landsbygdsutveckling i Gambia Utbildning för alla genom byutveckling Innehållsförteckning Brev från Country Director Yahaya Snyang FIOHTG 3 Om Gambia 4

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

SÁMIRÁĐĐI SAMERÅDET SAAMELAISNEUVOSTO THE SAAMI COUNCIL СΟЮЗ СААМΟВ SámiRađđi ruota juogos/ Samerådets svenska sektion C/o Åsa Larsson Blind Box 137 980 14 Övre Soppero VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se www.yallatrappan.se

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter Regeringsbeslut II:7 2015-10-01 S2015/06288/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE)

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE) 14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE) Sida/ Page Tabell/ Table 224 Inledande text Text 226 14.1 Ansökningar och intagna studerande till Number of applicants and students

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Tillsammans blir man starkare Utbyte av erfarenheter och knytande av kontakter på den nicaraguanska landsbygden

Tillsammans blir man starkare Utbyte av erfarenheter och knytande av kontakter på den nicaraguanska landsbygden Tillsammans blir man starkare Utbyte av erfarenheter och knytande av kontakter på den nicaraguanska landsbygden Detta är en rapport från det erfarenhetsutbyte som ordnades mellan fem byorganisationer i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP Skolåren 5, 6, 7, 8, 9 FUNÄSDALENS och BRUKSVALLARNAS skola. 2008 Eva Tollin INNEHÅLL: Mål att sträva mot. sid. 1 Kursplan åk 5 sid. 2 Kursplan åk 6 sid. 3 Kursplan

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Jämlikhet och utveckling genom vatten och sanitet i Konso, Etiopien

Jämlikhet och utveckling genom vatten och sanitet i Konso, Etiopien Jämlikhet och utveckling genom vatten och sanitet i Konso, Etiopien Var: Gelabo och Doha Kebeles i distriktet Konso, Etiopien När: juli 2013 juni 2015 Introduktion Under två års tid har WaterAid med stöd

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag För ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se

Läs mer

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 3/2014. Gambiagrupperna. pg 90 02 38-7 bg 900-2387

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 3/2014. Gambiagrupperna. pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Gambiagrupperna Nr 3/2014 Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Tidning för ISSN 2000-5679 Ansvarig utgivare: Ruth Plate Redaktionsadresser Ruth Plate, Finkgatan 35 565 31 Mullsjö

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Kommunalt partnerskap

Kommunalt partnerskap Kommunalt partnerskap Eslövs kommun har genom kontakter med föreningen Globträdet kommit i kontakt med kommunen Lugazi i Uganda, som är intresserade av att ingå ett kommunalt partnerskap med Eslövs kommun.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

En givande Rwandaresa!

En givande Rwandaresa! En givande Rwandaresa! Mellan den 28:e augusti och 8 september 2009 besökte Tony Kallay, Per-Arne Krantz och jag Anders Engström tillsammans med ledsagarna Annikki Kallay och Lena Krantz Kigali i Rwanda.

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer