GAMBIAGRUPPERNA ÅRSRAPPORT Gambiagrupperna arbetar för utbildning åt alla genom byutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GAMBIAGRUPPERNA ÅRSRAPPORT 2009-2010. Gambiagrupperna arbetar för utbildning åt alla genom byutveckling"

Transkript

1 GAMBIAGRUPPERNA ÅRSRAPPORT Gambiagrupperna arbetar för utbildning åt alla genom byutveckling

2 Sidan Innehållsförteckning 2 Förord 3 Situationen i Gambia 3 Samarbetsformer 5 Programöversikt 6-10 Regionöversikt Region 1 11 Region Region Region Region Region Effekter av insatserna Arbetet i Sverige Personal och kontor Bildkavalkad 31 Sammanställning över samarbetspartners 32 Förkortningar och ordförklaringar 33 Gambiagrupperna 34 Bilden på framsidan visar : Flicka övar att skriva bokstaven M. 2

3 Förord rapporten skall inspirera till fortsatt a insatser för Gambias folk. Årets rapport har till största delen skrivits i Gambia. Detta som ett led i arbetet mot ökad själständighet och ansvar för våra gambiska medarbetare. Språket och sättet att skriva kan därför variera något i olika delar av denna rapport. Under verksamhetsåret har byutvecklingsprogrammet (VDP Village Development Program) gått framåt och intentionerna i Sida-ansökan överförts i praktisk handling. Årets rapport försöker belysa detta från många synvinklar. Det är vår förhoppning att Situationen i Gambia Västafrika är en av världens fattigaste regioner. Av de 20 lägst rankade länderna i FN:s utvecklingsprograms index över mänsklig utveckling ligger nio av dem i Västafrika. Trots demokratiska framsteg i regionen är respekten för mänskliga rättigheter låg. Gambia ligger på plats 160 av 179 länder. Förra årets siffra var 155 av 177. Människorättighetssituationen i Gambia har de sista åren inte förbättrats 3

4 Samarbetsformer Lokal förankring viktig Gambiagrupperna/FIOH:s projekt genomförs alltid i samarbete med andra organisationer i Gambia. En viktig målsättning i det arbetet är att stärka de lokala organisationerna samt att skapa goda nätverk för fortsatta kontakter. De lokala organisationerna är också de som har kunskap om landet och kommer att fortsätta att vara verksamma här. Ett mål för Gambiagrupperna/FIOH är att göra sig själva överflödiga och att de lokala organisationerna driver verksamheten vidare. Samarbetet är en viktig grund för att stärka det civila samhället i Gambia. Samarbete med myndigheter Gambiagrupperna/FIOH har ett fortsatt gott och förtroendefullt samarbete med gambiska myndigheter. Den främsta samarbetspartnern här är utbildningsdepartementet och i huvudsak dess enhet CREDD (Pedagogisk skolutveckling), PCU (skolbyggnation), SAFMU (miljö-utbildning) samt de olika regionkontoren. Ett visst informationsutbyte sker även med DCD. I många fall tar Gambiagrupperna/ FIOH hjälp av lokala NGOs för att genomföra olika projekt. Gambiagrupperna/FIOH är medlem i TANGO, som är en sammanslutning av NGOs i Gambia och som verkar för ett ökat samarbete mellan organisationer i landet. Tango inbjuder till konferenser och möten där FIOH deltar. FIOH är också medlem i Civila Samhällets nätverk för valobservation. Inom nätverket INGO, där internationella NGOs drar upp gemensamma samarbeten deltar även Gambiagrupperna/FIOH. Under året har FIOH samarbetat med Tanka Tanka Foundation i bygget av Tanka Tanka Hospital (New Campama) i Brufut samt med Foundation Humanitarian Aid Gambia (FHAG) och UNICEF. Samarbete med gräsrotsorganisationer De kanske viktigaste samarbetspartners för Gambiagrupperna/FIOH:s är det stora antalet gräsrotsorganisationer som finns runt om i landet. Organisationerna finns oftast på bynivå och arbetar för en utveckling i byn. VDC (bykommitté), finns i alla byar och samverkar i alla typer av projekt i byn. Organisationer som PTA (skolkommitté), kvinnogrupper (t ex Mothers Club), miljöklubbar deltar tillsammans med VDC i utformandet av den aktivitetsplan som ligger till grund för biståndsarbetet i byn. Innan programmet påbörjas skrivs ett samarbetsavtal under av båda parter. Samarbete med andra NGO:s 4

5 Programöversikt Utbildning åt alla genom byutveckling Utbildning åt alla genom byutveckling Miljöutbildning är det övergripande målet för Gambiagrupperna/FIOH. De dokument som Gambiagrupperna/FIOH lutar sig mot är till exempel PGU (politik för global utveckling), millenniemålen nr 2 oh 3 samt Dakar-deklarationen. För att öka kvalitén och intensiteten i utvecklingssamarbetet arbetar enheterna sedan ett par år tillbaka mer fokuserat i ett begränsat antal byar. För närvarande 14 stycken. Det innebär att de olika enheterna har en samordnad arbetsform och för varje by upprättas ett program -Village Development Program (VDP) baserat på varje bys aktivitetsplan. Genom att sätta utbildning i fokus är det viktigt att alla FIOH:s insatser genomsyras av utbildningsinsatser. Vår strävan är att öka samordningen mellan enheterna och skapa ett program för ett begränsat Organisationsutveckling Kvinnokooperativ Tillgång till skola och utbildning Skolutveckling antal byar. Arbetssättet innebär ett ökat samarbete mellan enheterna och ett fördjupat arbete i byarna. Det gemensamma målet är Utbildning åt alla genom byutveckling. I huvudsak finansieras verksamheten med medel från Sida (90 %) och resten (10 %) samlas in av de 29 medlemsgrupperna som finns runt om i Sverige. De insamlade medlen, den så kallade egeninsatsen, är en förutsättning för att erhålla Sida-bidrag och ska ses som ett uttryck för engagemanget för verksamheten bland medlemmarna. Förutom verksamheten inom ramen för Sida-bidraget utför Gambiagrupperna/FIOH arbeten inom skolbyggnation, skolutveckling och miljö på uppdrag av andra finansiärer. Tillgång till skola och Utbildning Programenheten arbetar med byggnation av klassrum, skolkök, lärarbostäder och toaletter. Vid samtliga byggnationer utbildar vi lärlingar. Byggnation har varit och är Gambiagrupperna/FIOH:s huvudsakliga verksamhetsområde tack vare omfattande externa uppdrag. Under åren har olika projekt finansierats med medel från olika uppdragsgivare nämligen SIDA, PCU, SDF, WFP, WR (Water resource), FHAG (Foundation Humanitarian Aid Gambia), GGF (Giv Gambia a Future) Enheten har även skrivit kontrakt på 9 nya skolprojekt med PCU/UNICEF. Nytt kontrakt från WR omfattande 19 toaletter är på gång. Samtliga projekt är lokaliserade till Reg. 4, 5 och 6. FIOH:s goda rykte har spridit sig långt utanför Gambia. Vi får förfrågningar angående skolbyggnation och 5

6 Skolutveckling Programenheten har under året som gått i huvudsak ägnat sig åt läsinlärningsprogrammet SEGRA. Enligt planerna skulle de två program, som skolutveckling nu förfogar över, löpa parallellt. Så blev det dock inte! Ryktet att läsinlärningsprogrammet är effektivt hade spridit sig och efterfrågan på detta var stor. Därför beslutade enheten att SEGRA alltid ska komma före metodikprogrammet. Under året som gått har vi dock insett att programmen har olika målgrupper. SEGRA för årskurs 1 3. BASIC för årskurs 4 6. En medarbetare i skolutvecklingsenheten blev i november 2009 inbjuden, av Forum Syd, att delta i en workshop tillsammans med ungdomar från Afrika och Sverige, 21 deltagare och 5 utbildare samlades för att utbyta erfarenheter och lära sig mer om globalt bistånd. Under hans frånvaro fick enheten låna in en vikarie från region 5. En nyhet i arbetet är att enheten nu utför en studie i läsförmågan hos eleverna innan utbildning av lärarna påbörjas. Efter avslutad utbildning görs det ytterligare en test, på så sätt kan effekten av utbildningen mätas. Under våren 2010 har enheten deltagit i de utbildningsmöten som utbildningsdepartementet har i varje region. I mars hölls ett veckolångt möte i Soma och i maj var det dags för motsvarande i JanJang Bureh. Under dessa möten väljs 15 skolor ut slumpvis för kvalitetskontroll. Mötesdeltagarna delas in i grupper och skolorna lottas ut bland grupperna. I samband med dessa kvalitetskontroller uppmärksammades det att SEGRA programmet haft stor effekt på läsförmågan hos eleverna i de skolor som blivit tränade av FIOH. Detta har lett till många tidskrävande, men roliga och givande möten med utbildningsdepartementets chefer. 6 Vid ett möte med Permanent Secretary i början av juni bestämdes det att skolutvecklingsenheten nu ska ansvara för all fortbildning i två områden (cluster) i de tre inre regionerna 4, 5 och 6. Organisationsutveckling Det övergripande målet är att inom våra utvecklingsbyar medvetandegöra och utbilda i demokratiskt förhållningssätt. Att säkerställa att man inom by kommittén är medveten om att demokratiska arbetsformer är det bästa sättet att genomföra förändringar och göra individer och samhället mer självständigt och oberoende. Lägesrapport Organisationsutvecklingsenheten har bland sina uppgifter att arbeta med byns organisationer inom VDP och att förbättra deras förmåga i ledarskap, öppenhet och demokrati. För att kunna vara framgångsrika i det arbetet har stora ansträngningar riktats på att utveckla kapaciteten hos de anställda och våra viktigaste partner. Bland de områden som personalen fått utbildning i är bl a verksamhetsplanering, utbildning inom tematiska områden som jämställdhet, demokrati, hiv/aids, ungdomars delaktighet, hållbar miljöpolitik bland annat.

7 hiv/aids, ungdomars delaktighet, hållbar miljöpolitik bland annat. En uppföljning av samtliga 14 VDP byar genomfördes för att bedöma graden av påverkan registrerats till följd av interventionerna. Uppföljningen visar att påverkansarbetet har inneburit en del förändringar, speciellt i fråga om kön och jämlikhet. Ett exempel är att i byn Tabanani har de flesta män börjat ta mer ansvar genom att delta några av de hushållsarbeten som kvinnorna traditionellt sköter. När det gäller att stärka demokratin i lokala organisationer, som är våra viktigaste samarbetspartner på lokal nivå. Där har införts en tidsgräns för hur länge styrelseledamöter får sitta kvar på sina poster liksom former för att utveckla regler för förändringsarbete Enheten organiserar studiedagar varannan veckan för medlemmarna i miljöklubbarna inom följande områden: Köksträdgårds utbildning. Trädplanterings utbildning. Avfallshantering utbildning. Biodling utbildning. För närvarande är FIOH:s miljöenhet verksam i regionerna 4, 5 och 6. Kvinnokooperativ Kvinnokooperativ har under året arbetat med att fasa ut i alla kooperativ som inte ingår i byutvecklingsprojektet utom Chargel, Kerr Mama och Sambel Kunda, där arbetet fortsätter till januari De som fasas ut är Bullock, Bessi, Arangaleh och Sangajor i reg.2, Kerr Jarga i reg.3, Jamali och Njau i reg. 5. Miljöutbildning. Enheten har ett nära samarbete med statliga institutioner och framförallt med lokala miljöklubbar för att förändra attityder och åtgärder i miljöfrågor. Syftet är att VDP-byar skall bli mer miljömässigt hållbara och även att uppnå vår VDP slogan om utbildning för alla genom byutveckling. 7 Verksamheter i de kooperativ som fasas ut. I utfasningens första skede hölls informationsmöten. Det gjordes en utvärdering av verksamheterna vid kvinnokooperativen av de behov som måste tillgodoses för att få verksamheterna att fungera bra. Denna har legat till grund för det fortsatta utfasnings arbetet. I vår undersökning fann vi att de flesta kooperativ behövde mer träning i bokföring, i hur man skriver ansökningar och hur man bildar nätverk med andra organisationer.

8 Samtliga byar har därför fått träning i bokföring och i hur man skriver ansökningar om stöd till utvecklingsprojekt. Kommittéerna har också fått träning i ledarskap. Andra insatser som gjorts har anpassats till de lokala behoven. Marknadsföringen och försäljningen De produkter som tillverkats i kooperativen stöter på problem. En anledning är att kvaliteten inte är tillräckligt bra. Det minskade antalet turister har också betydelse, eftersom den största andelen köpare varit besökare från Sverige. Många kooperativ är dessutom belägna i avlägsna byar och inkomsterna av produkterna äts upp av omkostnader för transporter med mera. De kooperativ som lyckats bäst är de i Bessi och Bullock och Njau som tar emot turistresor och Jamali som ligger nära Jan Jan Bureh camp och färjeläget. Den verksamhet som genererar mest inkomst är grönsaksodling för hushållens kosthållning. Av den anledningen har vi intensifierat vårt engagemang i köksträdgårdarna med olika stödinsatser, både materiellt och med utbildningar. Andra verksamheter vi stöttat är sömnad och försäljning av skoluniformer, bakning och försäljning av bröd det vill säga sådant som tillgodoser den lokala marknaden och inte är så beroende av turism och transportmöjligheter. Sedan tidigare finns en lokal marknad för knytbatik och tillverkning och försäljning av tvål. Verksamheter i byutvecklingsbyarna (VDP-byarna) Under året har enheten börjat arbeta i byutvecklingsbyarna, där övriga FIOH- enheter är verksamma. Eftersom vi insett att bokföring och ansökningsförfarande är kunskapsområden som bör komma in tidigt i samarbetet har vi i tillsammans med organisationsutvecklingavdelningen gått in med sådan träning. Innan årets slut ska alla VDP-byar ha fått utbildning i bokföring, att skriva ansökningar, jämställdhet, näringslära med hygien och matlagning. I samarbete med organisationen RAID och lokal sjukvårdspersonal informeras i byarna om skadeverkningar av kvinnlig omskärelse (FGM), tidiga äktenskap och tidiga graviditeter. Andra insatser anpassas till de lokala behoven. 8

9 Region 1 Greater Banjul area Regionstruktur Regionen utgörs av Kanifing och huvudstaden Banjul. Området är det mest tätbefolkade i landet och 25% ( ) av befolkningen bor här. Kontorsarbete och industriarbete tillsammans med affärs och turistnäringen dominerar arbetsmarknaden. Region 1 är en stark tillväxtregion, med stor inflyttning. Alla stammarna finns representerade här. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi och verksamhet Region 1 är inte prioriterad för byutvecklingsarbetet. FIOH genomför endast insatser som finansieras med andra medel än de från Sida. Tillgång till skola och utbildning FIOH har byggt ett bibliotek i Bakau sponsrad av GGF Turistverksamhet Gambiagrupperna/FIOH anordnar turistresor till kvinnokooperativen i Bessi och Bullock och till skolorna i Sotokoi och Tumanitenda. I kooperativen visar kvinnorna tillverkning av knytbatik och bjuder på lunch. I skolorna undervisar lärarna i läsinlärning så som den lärs ut av FIOH, skolutvecklingsenheten. Mellan januari och april 2010 har 38 personer tagit del av information om Gambiagrupperna/FIOH:s verksamhet. 878 fick information på hotellen och 53 deltog i turistutflykter. Lärarna i turistskolorna i Sotokoi och Tumanitenda har utbildats i läsinlärning med SEGRA metoden som visas för turisterna. Skolutveckling Under året har Skolutveckling fortsatt att arbeta med pilotskolorna. Apple tree, Bakau New Town och St. Theresas. En studiedag hölls i oktober för att följa upp vårens arbete. För övrigt har vi gjort klassrumsbesök och gett lärarna handledning. Den svaga punkten har varit sammanljudning och det har föranlett några ändringar i vårt studiedagsprogram. 9

10 Region 2 Western Region Regionstruktur Region 2 består av den västra delen av landet, söder om Banjulregionen. Brikama är den dominerande staden med säte för den regionala ledningen. Regionen är befolkningsmässigt den största i landet med ca 30% av befolkningen ( inv.) Stammarna Mandingo, Jola, Fula och Wolof finns representerade men även mindre områden med Manjagostammen. Klimatet längst kusten är gynnsamt för odling. Jordbruk, trädgårdsodlingar och fiske är tillsammans med handel de viktigaste inkomstkällorna. Skolorna är relativt välutbyggda och målet om tillgång till utbildning, dvs ingen skall ha längre än 3 km till närmaste skola, anses uppfyllt. Kvaliteten på undervisningen är fortfarande låg. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi Region 2 är inte prioriterad för byutvecklingsarbetet. Däremot har Gambiagrupperna/FIOH i flera år stöttat kvinnokooperativ i regionen och vi genomför även projekt i regionen med stöd från andra finansiärer. Tillgång till skola och utbildning I Tallinding har en tvåvåningsskola avslutats och överlämnats till PCU. Två trevåningsskolor med tillhörande vattentoalett är under konstruktion. Den första trevåningsskolan som vi byggt, är klar att överlämnas. Uppdra get är från PCU som fått fondmedel från UNICEF. Samma uppdragsgivare planerar ytterligen 2 trevåningsskolor i område. Att bygga skolor i tre våningar är en ny utmaning som antagits. Skolutveckling I region 2 har skolutveckling utbildat lärarna i turistskolorna Sotokoi och Tumani Tenda i läsinlärning. Detta har varit ett mycket givande uppdrag och responsen från lärarpersonalen på båda skolorna fantastisk. Lästesten visade att utbildningen har gett bra resultat. Innan utbildningen startades gjordes ett lästest som visade att endast 11% av eleverna kunde läsa ord och meningar. Efter avslutad utbildning klarade 96% av eleverna i åk.6 att läsa meningar med ljudenliga ord. Kvinnokooperativ Kvinnokooperativ har i samtliga fyra regionala kooperativ bidragit till att förbättra förutsättningarna för deras grönsaks och bananodlingar, såsom träning i att så och driva upp trädplantor, kompostering, gödsling och bananodling. Bullock, Bessi och Sangajor har fått nya stängsel. Brunnarna i Arangaleh och Sangajor utrustas 10

11 med pumpar och Bessi med en ledning från pumpen till en vattentank i köksträdgården. I Bessi har också byggts en ugn och en grupp på åtta kvinnor har fått träning i att baka. Skolan i Sotokoi har fått färg till ommålning av klassrummen. 11

12 Region 3 North Bank Region Regionstruktur Region 3 omfattar västra delen av norra flodbanken med centralorten Kerewan som säte för den regionala administrationen. 15% ( inv.) av befolkningen bor här. Mandinka är den dominerade stammen. Jordbruk, framförallt jordnötsodling, och fiske i Gambiafloden är de dominerande inkomstkällorna. Regionen är svårt drabbad av miljöförstöring i form av skogsskövling som gått hand i hand med ökat markbehov för jordnötsodling. Återplantering av skog är den viktigaste frågan för regionen men även utbyggnaden av skolsystemet har hög prioritet. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi Region 3 är inte prioriterad för byutvecklingsarbetet. Ingen nysatsning sker, men fortsatt stöd till pågående/ startade kvinnokooperativ. Tillgång till skola och utbildning Vidare har vi avslutat uppdraget från PCU, att borra efter vatten samt installera solarpaneler, i Fass Choj, Berending och Farafenni. Region 3 är inte prioriterad för byutvecklingsarbete. Gambiagruppsmedlemmen Elsie Johansson, som lämnade oss under vårvintern 2009 var mycket engagerad i skolan i Chamen. Skolans bibliotek var i mycket dåligt skick och därför startades Elsies minnesfond. Under har det byggts ett nytt bibliotek där. 12

13 Skolutveckling Skolutvecklingsenheten har inte haft någon egen verksamhet i region 3 under denna period. På uppdrag av utbildningsministeriet i Gambia. har ett lästest gjorts. Resultatet var inte uppmuntrande. Kvinnokooperativ I byarna Kerr Jarga och Kerr Mama har enheten genomfört utbildningar som handlat om jämlikhetsfrågor, kvinnlig könsstympning och organisationskunskap. Det senare med speciell inriktning på hur man skriver ansökningar till olika myndigheter och organisationer. I byn Kerr Omar Saine pågår renovering av en byggnad som ska inrymma ett kvinnocenter. I Torro Alasan har grävts en brunn och installerats en vattenpump. Miljöutbildning Miljöenheten har inte haft någon verksamhet i region 3 under denna period. 13

14 Region 4 Lower River Region Regionstruktur Region 4 utgörs av den västra delen av södra flodbanken. Cirka 15% ( ) av befolkningen lever här. Mansa Konko med Soma är regionens centrum. Den dominerande stammen är Mandingo med små inslag av Wolof, Fula och Sarahuli. Enligt olika fattigdomsrapporter är detta den fattigaste delen av landet och relativt få nationella och internationella biståndsorganisationer opererar i regionen. Jordbruket dominerar sysselsättningen men har svårigheter med dåliga jordar och ökade priser på konstgödning. Regionen har det lägsta antalet skolor/1000 invånare. Behovet av utvecklingsstöd är stort. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi Regionen är en av de tre regioner som Gambiagrupperna/FIOH har valt att prioritera i byutvecklingsarbetet. De fem byar som ingår i VDP är Sarje Sarjo, Njolfen, Misera, Darsilami och Nyawurlung. Organisationsutveckling Organisationsutvecklingsenheten har under perioden genomfört ett antal aktiviteter i regionen bland vilka träning i att skriva projektförslag, utvidgning av vatten anläggningen till skolan i byn Njolfen och stöd och utbildning för inrättande av en lokal spann-måls bank. Också som en del av biståndet har två övergivna byggnader i Njolfen och Nyawurulung reparerats och omvandlas till lärarbostäder för att lösa boende problem för lärarna. Eftersom opinionsbildning är en viktig del i arbetet på enheten, har material för att underlätta opinionsbildning tagits fram. T ex har TV och pedagogiska kassetter på hälsa, miljöskydd, hiv / aids har använts på försök i Missera och Sare Sarjo. Fattigdom är det övergripande problemet i utveckling och några av dess orsaker identifieras som bristen på produktionsinsatser för bönderna. En sårbarhetsanalys har identifierat de tio mest utsatta hushållen i Nyawurulung. Som ett pilotprojekt har dessa hushåll fått stöd med produktionsinsatser. Resultatet kommer att jämföras mot en tidigare utförd undersökning för att se om stödet ger önskad effekt. Tillgång till skola och utbildning I Nyurwlung samt Njolfen renoverades lärarbostäder. I Sare Sarjo fick byn materiel till en skolbantaba och sedan byggde lokala hantverkare under lite ledning från FIOH. För PCU:s räkning byggs nu en tvåvåningsskola i Fridawsi, samt i byn Pallele och Leeba en 3 klassrumsskola. Leeba kan glädjas åt att samtidigt få vatten. 14

15 Skolutveckling Från oktober t.o.m. december utbildades 30 lärare i läsinlärningsprogrammet SEGRA. Studiedagarna hölls i våra VDP-byar Njolfen och Sare Sarjo, Sare Samba, Sibito, Nema och Medina Angalleh. De flesta lärarna deltog till 100% och många blev certifierade. Här i regionen fanns många lärare som presterade utmärkt och vi överväger att utbilda dem till lokala tränare så småningom. kämpning av insekter och skadedjur lokalt. Avfallshantering är en annan utbildning som genomförts i miljöklubbarna, hur man samlar ihop och tar hand om miljöskadligt avfall. Miljöklubbarna producerar miljömeddelanden som kommer att bidra till att förändra folks attityder, t.ex. effektiv användning av resurser samt att minska mängden avfall som genereras. Utbildning i biodling hölls i byarna, Sare Sarjo, Njolfen och Missera. I våra VDP byar har levande stängsel börjat användas med växterna jatropha, sisal och moringa. Kampanjer mot gräsbränder har genomförts i byarna Njolfen och Missera. Stängsel har satts upp kring alla VDP byarnas skolor för att stoppa kringströvande djur från att förstöra växter. Uppfödning av pärlhöns har startats i skolan i byn Nyawurulung. Från februari t.o.m. juni hölls samma utbildning i VDP-byarna Dasilame och Nyawurlung. Inbjudna var dessutom lärare från Pakalibah, Dorongabah och Bureng. Ryktet hade föregått oss och till den första studiedagen kom det betydligt fler än de inbjudna. Några koranlärare dök upp och de fick tyvärr inte delta. Undervisningen vänder sig till lärare som talar engelska. Miljöutbildning Skolor: Sare Sarjo, Njolfen, Missera, Nyawurulung and Darsilame. Följande verksamheter har genomförts i region 4. Utbildning av miljöklubbsmedlemmarna på grönsaksodling inom följande områden, platsval, urval av utsäde, sådd, skolning av plantor, sådd i utsädes box, omplantering, vattning och förvaltning av skolade plantor, be- 15 Kvinnopkooperativ Enheten har i Njolfen, Sare Sarjo, Missera och Dasilame haft studiedagar i löpande redovisning och ansökningsförfarande, jämställdhet, kvinnlig könsstympning (FGM), näringslära med hygien och matlagning. Nyawurlung har haft en studiedag i bokföring. I Pakalinding deltog inbjudna alkalos och imamer från reg. 4,5 och 6 i två dagars information om FGM.

16 Region 5 Central River Region Regionstruktur Region 5, den centrala regionen i landet består av båda flodbankarna och omfattar hela landets bredd och cirka 100 km i väst-östlig riktning. Centralorten är Georgetown/JangJang Burreh. Mandinkas, Fulas och Wolofs dominerar befolkningen med små inslag av andra stammar. Boskapsskötsel och risodling sysselsätter flest och i flodnära samhällen används tidvattnet för konstbevattning och två skördar av ris kan tas varje år. Det är brist på skolor och lärare och hälften av lärarna är obehöriga, vilket gjort att regionen utbildningsmässigt ligger efter övriga landet. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi Regionen är en av de tre regioner som Gambiagrupperna/FIOH prioriterar för byutvecklingsarbetet. Sedan 2009 är Pallol, Tabanani, Changai och Sare Abdou våra VDP byar. att Gambiagrupperna har avvecklat sin verksamhet. I likhet med två byar i region 4 har byarna Pallol och Tabanani fått hjälp med opinionsbildning om mänskliga rättigheter bl a inom hälsa, miljöskydd,hiv / aids. Byarna har även fått stöd för inskaffande av en solpanel och dess tillbehör. De fungerar också som inkomstbringande företag eftersom de kan erbjuda laddning tjänster till en kostnad av fem dalasi per laddning. Pengar som skall användas för underhåll och investeringar. Tillgång till skola och utbildning I regionen har mycket investerats och kommer de närmaste åren att investeras i skolor, toaletter, kök samt vatten till skolor. Organisationsutveckling VDP byarna Pallol, Tabanani. Changhai och Sare Abdou har gynnats av den utbildning i registerföring som syftar till att förbättra förmågan att dokumentera aktiviteter och åtgärder. Dokumentationskunskap är en viktig del i vårt arbete som normalt prioriteras bland våra insatser att skapa en bra fungerande bygemenskap även efter 16

17 I Changai bygger vi en ny skola samt pittlatrin i uppdrag från PCU. Där har FIOH byggt ett kök samt en vattenbrunn med tillhörande pump. Även i Sare Abdou har vi ett uppdrag från PCU att bygga en skola inklusive pittlatrin. Där sponsrar FIOH ett nytt kök samt en stamledning från brunnen i byn till skolan. Därmed har samtliga våra byskolor kök, vatten och toaletter. Därmed blir våra skolor kvalificerade att få mat från WFP. Vidare bygger vi en skola i Jamagen, för PCU. Skolutveckling I början av oktober gjorde skolutvecklingsgruppen en uppföljning i de skolor som fått läsinlärningsprogrammet SEGRA under våren Flera av de lärare som vi utbildat hade tyvärr fått byta arbetsplats men de som fanns kvar gjorde sitt bästa för nykomlingarna, som på så sätt fick utbildning genom praktiskt arbete tillsammans med sina kollegor. I maj var vi tillbaka för att mäta framstegen igen och nu fick vi mycket glädjande resultat, särskilt i Pallol. Regiondirektören i region 5 var också mycket tillmötesgående mot oss och lånade ut en av sina lärare medan Cherno Ceesay var på utbildning i Sverige. Som tack försåg vi sedan den lokala utbildaren med materiel så att han kunde utbilda alla åk.1 lärare i sitt område. Miljöutbildning Skolor: Pallol, Changai, Tabanani and Sare Abdou. I november följde två av våra gambiska utbildare med besökare från Västerås gambiagrupp, gruppen sponsor i Pallol, till region 5 och passade på att följa upp elevernas framsteg. Vi såg en hel del framsteg om än inte så stora som vi hoppats, just då. 17 Följande aktiviteter har genomförts i skolorna i regionen 5. Miljöklubbarnas medlemmar har fått utbildning i trädgårdsskötsel inom följande områden: platsval, urval av utsäde, sådd, skolning, omplantering, vattning och skötsel av transplanterade plantor, bekämpning av insekter och skadedjur med lokalt framställda insektsmedel i stället för kemikalier. Miljöklubbarnas medlemmar har också fått utbildning trädplantering omfattande: platsval, utsäde urval, tillverkning av lokala poly-krukor, fyllning av poly-krukor, frön, omplantering, vatting, skötsel av transplanterade plantor,kompost, etc.

18 Utbildningen i avfallshantering har genomförts i skolorna, olika typer av avfall, insamling och bortskaffningsmetoder. De fick också lära sig att skriva miljömeddelanden som kommer att bidra till att förändra folks attityder om effektiv användning av resurser och att minska mängden avfall. Byarna har även planterat levande stängsel med plantor av jatropha, sisal och moringa. Kampanjer mot gräsbränder har också genomförts i några byar i regionerna 5. FIOH i samarbete med Metodistkyrkan Missions jordbruksprogram har startat en central plantskola med cirka träd i byn Changai. Denna plantskola, när den är klar, kommer kunna leverera plantor till alla våra utvecklingsprojekt. Skolorna har fått staket för att förhindra kringströvande djur att förstöra deras anläggningar. Kvinnokooperativ Kvinnokooperativ har i Tabanani, Pallol och Changai haft utbildningar i jämlikhet, kvinnlig könsstympning, näringslära med hygien och matlagning. Sare Abdou och Tabanani har haft utbildningar i bokföring. Pallol och Changaj har haft utbildningar i ansökningsförfarande. FIOH har i Jamali Badala bidragit med medel till ett plåttak till det salustånd som byggs vid nya bron. De har också fått material till en enkel spis vid centret för att kunna sälja mat till turisterna. En spannmålsbank har upprättats i Jamali, Tamsir, Badala och Kulikunda har fått bidrag till inköp av åsna och vagn. De används dels av kvinnorna för transport till risfälten dels för kommersiell verksamhet. Inkomsterna går till kvinnocentret. I Changai har byggts ett bykök. 18

19 Region 6 Upper River Region Regionstruktur Region 6, övre flodregionen, består av den östligaste delen av Gambia och omfattar båda sidor av floden. Centralorten är Basse Santa Su. Området befolkas av Mandingos, Fulas och Serrahulis. Bomullsodling är huvudnäringen och bomullen är efter jordnötter landets viktigaste exportgröda. Regionen är glest befolkad med stora avstånd och dåliga vägar. Detta har medfört att skolväsendet är svagt utvecklat. Tillgången till skolor för barnen är bristfällig och regionen har landets lägsta inskrivningstal, bara vart tredje barn går regelbundet i skolan. Regionen anses av de flesta bedömare vara den allra fattigaste. Gambiagrupperna/FIOH:s strategi Regionen är en av de tre regioner som FIOH prioriterar för byutvecklingsarbetet. Under 2008 identifierades fyra byar, Tabajang, Kiss Kiss, Sare Jawbe och Wellinggara Yareh. De tre första ligger på södra banken medan Wellingara Yareh ligger på den norra. Regionens senast tillkomna by för VDP heter Sare Musa. Organisationsutveckling Youth bantabas, ungdomsbantabas är en ny verksamhet där FIOH samlar byns ungdomar av båda könen. Bantaba är en samlingsplats, traditionellt en sittplats i skuggan av större träd där byns män samlas för att diskutera byns angelägenheter. Syftet med ungdomsbantabas är att skapa ett forum där ungdomar fritt kan diskutera aktuella frågor som berör dem, byn eller nationen i stort. Sådana ungdomsbantabas har bedrivits i Tabajang, Sare Jawbeh, Wellingara Yareh, KissKiss och Sare Musa. Efteråt har verksamheten följs upp genom att undersöka förändringar. Som ett resultat av den genomförda verksamheten har konstaterats att en stor del av deltagarna är medvetna om några av sina rättigheter, skyldigheter. De har fått kännedom om möjliga institutioner för finansiering av deras utvecklings initiativ En stor satsning görs i region 6. I Sare Jaube har vi renoverat ett sä- 19

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 3/2014. Gambiagrupperna. pg 90 02 38-7 bg 900-2387

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 3/2014. Gambiagrupperna. pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Gambiagrupperna Nr 3/2014 Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Tidning för ISSN 2000-5679 Ansvarig utgivare: Ruth Plate Redaktionsadresser Ruth Plate, Finkgatan 35 565 31 Mullsjö

Läs mer

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 2/2012. Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 2/2012. Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Nr 2/2012 Gambiagrupperna Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Tidning för ISSN 2000-5679 Ansvarig utgivare: Ruth Plate Redaktionsadresser Ruth Plate, Finkgatan 35 565 31 Mullsjö

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Vida Vyer. Nr 1/2014 Gambiagrupperna. Gambiagrupperna

Vida Vyer. Nr 1/2014 Gambiagrupperna. Gambiagrupperna Vida Vyer Nr 1/2014 Gambiagrupperna Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Tidning för ISSN 2000-5679 Ansvarig utgivare: Ruth Plate Redaktionsadresser Ruth Plate, Finkgatan 35 565 31 Mullsjö

Läs mer

Världens tuffaste jobb. Fakta utan gränser Nr 9, oktober 2010

Världens tuffaste jobb. Fakta utan gränser Nr 9, oktober 2010 Världens tuffaste jobb Fakta utan gränser Nr 9, oktober 2010 Stockholm, oktober 2010 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se

Läs mer

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning.

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 03/2012 Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. Sidan

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

Samarbete för rättvisa

Samarbete för rättvisa Samarbete för rättvisa Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Sida 3. Ett stort språng 4. Ordlista 5. Svalorna Latinamerika i korthet 6. Samarbete för förändring i Latinamerika 7. Verksamheten

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien

Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för samhällsvetenskap Kulturgeografi C, 41-60 p Uppsats 10 p VT-2006 Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien - genom räntefri ekonomi, empowerment & kvinnligt företagande?

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2010 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Capacity Development Sida Working Paper No. 11 Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Juni 2002 Linda Hammarberg Matilda Hultgren Institute of Public

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse Samarbete för rättvisa Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse 2010 1 Innehåll Sida 3. Ett händelserikt år 4. Ordlista 5. Svalorna Latinamerika i korthet 6. Samarbete för förändring i Latinamerika

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer