Verksamhetsplan för 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för 2012"

Transkript

1 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor hopp, framtidstro och verkliga möjligheter till ett liv utan fattigdom. Arbetet bedrivs främst inom målområdena utbildning, miljövård, vattenförsörjning, hälso- och sjukvård samt landsbygdsutveckling. Lokalbefolkningens behov i Tanzania står i centrum för föreningens insatser. Utvecklingsinsatserna präglas av ömsesidighet mellan Nduguföreningen och lokala aktörer, såväl vid utformningen som i genomförandet. Långsiktig hållbarhet, jämställdhet och flexibilitet skall genomsyra utvecklingssamarbetet. Nduguföreningen är politiskt och religiöst obunden. Inledning Under 2012 ligger föreningens fokus fortsatt på att öka medlemsantalet och mängden insamlade medel. Att öka antalet medlemmar är mycket viktigt för att få en långsiktigt hållbar och varaktig förening. Ett större antal medlemmar ger oss en stabil grund för att kunna förverkliga de projekt vi åtar oss. Det är också viktigt att Nduguföreningen inte stagnerar. Med en jämn rekrytering av nya medlemmar hålls föreningen vital och nya krafter kommer föreningen tillgodo. Det finns flera goda idéer om hur Nduguföreningen verksamhet skall kunna utvecklas för att bli ännu bättre, framförallt på plats i Kizaga med ett ökat lokalt ägarskap. Under 2012 vill vi genom dessa idéer fortsätta vidareutveckla föreningen. Flera av Nduguföreningens projekt löper på som de skall, t.ex. biblioteket och fadderbarnsprojektet, andra är mer trevande, såsom grävning av dammar och brunnar och mikrokreditprojektet. Under målområdet Hälso- och sjukvård fortsätter vi planera för utvecklingen av sjukstugan till ett Health Centre, här behövs en stark insamling för att byggnationen skall kunna börja. Sjukstugan har blivit mycket uppskattad och med en utveckling till ett Health Centre ökar dess kapacitet att ta hand om fler patienter. Utöver detta arbetar vi mycket med seminarieverksamheten, inom både utbildning, sjukvård, landsbygdsutveckling och miljövård. Detta har visat sig vara ett effektivt och uppskattat bistånd, seminarier är en bra hjälp till självhjälp. Arbetet inom Nduguföreningen tar tid, vi är ambitiösa i förhållande till vår storlek, och vi strävar alltid efter att utföra arbetet med hög kvalité. För att vi skall kunna förverkliga de planerade satsningarna behöver Nduguföreningen ha en stark insamling under Detta hoppas vi kunna åstadkomma både genom arrangemang som Nduguföreningen anordnar och med hjälp utav enskilda givare, föreningar, församlingar och företag. Det är genom att många bidrar efter sin förmåga och känner delaktighet som vi tillsammans får möjlighet att hjälpa människor i Kizaga, Tanzania. 1

2 Målsättningar per verksamhetsområde 1. Målområdet Utbildning ge fler barn och ungdomar möjlighet till grundläggande utbildning. öka kvaliteten inom skolväsendet. öka allmänhetens kunskapsnivå kring det samhälle de lever i och därigenom stärka deras förutsättningar att påverka det. uppmuntra att kunskaperna hos dem som deltagit i Nduguföreningens utbildningsinsatser förs vidare till andra i lokalsamhället. För skolåret 2012 finansiera 155 elevers utbildning, 80 i primary och 75 i secondary För skolåret 2013 finansiera 180 elevers utbildning, 100 i primary och 80 i secondary Samla in och överföra 3000 kr till fadderbarnsfonden Samla in 3000 kr till buffert, fadderverksamheten Genomföra två seminarier om kvinnors utbildning för flickor och kvinnor Nduguföreningen har nu verkat så pass länge att en del fadderbarn har avslutat secondary school och vill gå vidare till högre utbildningar. Nduguföreningen anser att det är viktigt att ungdomar i Kizaga även kan få tillgång till högre utbildning och har därför valt att införa stipendier för vidareutbildning som kan sökas av våra tidigare fadderbarn. Faddrarna bidrag till dessa stipendier är en viktig del av finansieringen. Kvinnoseminarierna har varit uppskattade och därför fortsätter vi med dessa. Dessa stärker flickors möjlighet att fullfölja sin skolgång genom stöd från sina mödrar. 2. Målområdet Miljövård förebygga miljöproblem som uppstår som en konsekvens av lokala levnadsmönster uppmuntra till satsningar på miljövänliga energikällor stärka lokalbefolkningens beredskap att hantera följderna av ett förändrat klimat. Under verksamhetsåret sälja 1300 träd för plantering i Kizagaområdet Genomföra två seminarier om miljöfrågor 2

3 Under 2012 avser vi fortsätta erbjuda seminarier om miljövård till allmänheten. Bland annat ska seminarierna belysa och ge tips på hur långsiktigt hållbara energikällor, som t.ex. solenergi, kan användas, hur användningen av brännved kan minska, samt diskussioner om sophantering. Vi fortsätter med att bevara skogsreservaten och att plantera träd. Vi räknar med att sälja 1300 träd under Målområdet Vattenförsörjning förbättra tillgängligheten till och kvaliteten på det vatten hushållen använder. sprida medvetenhet om god vattenhantering. följa upp hur distriktet arbetar för att uppnå en stabilare elförsörjning till vattenpumparna i området Det finns behov av ökad tillgång till vatten även i jordbruket, detta för att förbättra skördar och öka produktionen av grödor. Lokala myndigheter har därför beslutat att dammar/regnvattenreservoarer ska anläggas. Nduguföreningen avser under 2012 följa hur detta arbete utvecklar sig under Vi bedömer att det under 2012 inte finns behov av seminarier inom vattenfrågor. 4. Målområdet Hälso- och sjukvård bidra till att en fortsatt utveckling av hälso- och sjukvård Kizagaområdet. bidra till en förbättrad mödra- och barnavård i Kizagaområdet. öka allmänhetens kunskapsnivå kring utbredda sjukdomars påverkan, samt hur de kan förebyggas och behandlas. Utarbeta riktlinjer för ekonomisk återrapportering i Health Centre projektet Implementera de strategier som tagits fram för hur ekonomiska medel till Health Centre projektet skall samlas in. Att samla in kr till utvecklingen av sjukstugan till ett Health Centre 3

4 Genomföra fyra seminarier i Kizagaområdet om Hiv/Aids Nduguföreningen fortsätter arbeta med projektet att omvandla den välbesökta och uppskattade sjukstugan till ett Health Centre. För att kunna genomföra detta måste mycket pengar samlas in. Under 2011 har mycket arbete lagts ner på att ta fram strategier för hur de högt ställda insamlingsmålen skall kunna uppfyllas. Under 2012 skall dessa strategier implementeras så att insamlingen kan öka. Bland annat kommer vi att erbjuda företag möjligheten att bidra genom att bi företagsvänner, där företag uppmuntras att bidra genom att deras namn får synas i samband med Nduguföreningen. Seminarierna om förebyggande hälsovård, med fokus på Hiv/Aids, fortlöper och riktas till både skolungdomar och vuxna. Den kombinerade inriktningen på vuxna och skolungdomar är ett led i att nå största möjliga förebyggande effekt. 5. Målområdet Landsbygdsutveckling stimulera till ett mindre sårbart jordbruk med högre produktion. främja småskaligt företagande som ger enskilda människor varaktigt högre inkomster främja kunskapsutveckling kring ökad hållbarhet i hushållsekonomin Genomföra två seminarier om ekonomi och landsbygdsutveckling Tillse att lån inom mikrokreditverksamheten återbetalas i största möjliga utsträckning och därefter avsluta nuvarande försöksverksamhet Genomföra en omvärldsanalys av hur andra bedrivit mikrokreditverksamhet och börja formulera Nduguföreningens framtida arbete inom området Sälja hantverk från Kizaga för kr under 2012 Genom utbildningsinsatserna vill Nduguföreningen liksom tidigare år bidra till högre produktivitet i jordbruket och ökad förståelse för hur man framgångsrikt bedriver småskalig affärsverksamhet. Detta genom att ge praktiska redskap när gäller sådant som budgetering, planering och bokföring. Seminarierna har tidigare handlat om ekonomi i samband med mikrokrediter. Då mikrokreditprojektet befinner sig under utvärdering, under 2012 liksom 2011, flyttas fokus från mikrokrediter till ekonomisk planering och jordbruksutveckling i allmänhet. Under 2012 ligger mikrokreditverksamhetens fokus på avslut och framtid. Dels skall vi tillse att lån återbetalas i största möjliga utsträckning och därefter avsluta nuvarande försöksverksamhet, dels skall en omvärldsanalys genomföras av hur andra bedrivit mikrokreditverksamhet. Därefter kan vi börja formulera Nduguföreningens framtida arbete inom området. 4

5 6. Medlemsrekrytering, information och insamling Fortsätta utveckla långsiktiga strategier för hur medlemsantalet skall öka och börja implementera dessa Medlemsantalet ökar till 235 personer under 2012 Öka antalet som gillar Nduguföreningen på Facebook till 190 personer och få en ökad aktivitet på Nduguföreningens Facebook-sida Ordna ett eller flera arrangemang med samarbetspartners som inbringar kr inklusive gynnsamma bieffekter Samla in kr i allmänna gåvomedel som styrelsen fritt disponerar för bistånd Under några år har Nduguföreningens medlemsantal inte ökat i den utsträckning som är önskvärt. Under 2012 skall vi fortsätta utveckla och implementera förstärkta långsiktiga strategier för hur medlemsantalet kan öka. Nduguföreningen behöver en långsiktig strategi för hur vi kontinuerligt kan öka antalet medlemmar eftersom vi med ett större antal medlemmar blir en stabilare och starkare förening som kan göra mer i Kizaga. Det är viktigt att Nduguföreningen inte stagnerar utan fortsätter att utvecklas, nya medlemmar ger nya krafter som kommer föreningen tillgodo och håller Nduguföreningen fortsatt vital. Nduguföreningen skall vara aktiv och attraktiv i sociala medier. Som ett led i detta skall under 2012 antalet som gillar Nduguföreningen på Facebook öka till 190 personer (från 172 personer per 31/ ) och en ökad aktivitet skall kunna registreras, dvs. det skall vara fler som kommenterar och delar uppdateringar från Nduguföreningen. 7. Styrning och uppföljning Tillsammans med lokala aktörer utveckla och förtydliga arbetssättet i Kizagaområdet för att förstärka det lokala ägandeskapet. Styrelsen skall under 2012 tillsammans med lokala aktörer reflektera över och diskutera arbetssätt och arbetsfördelning för medarbetarna i Kizagaområdet och relationerna till olika lokala aktörer. Målet är att utveckla och tydliggöra hur vår organisation som helhet verkar, så att det lokala ägarskapet förstärks. Den coachning för den ekonomiska uppföljningen som genomfördes 2011 består under 2012, i enlighet med plan, i enstaka uppföljningar i samband med skollov, eftersom coachen och fadderbarnet Peles Songelaeli nu studerar ekonomi vid universitetet i Dodoma. 5

Strategidokument 2009-2011

Strategidokument 2009-2011 Strategidokument 2009-2011 Antaget av Erikshjälpens styrelse 23 januari 2009 Inledning I barns drömmar finns en inneboende kraft som kan förändra världen. När jag blir stor ska jag. Med rätt stöd kan denna

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod SOS Barnbyar Sverige Organisationsnummer 802405-7815 Ideell förening Vad vill SOS Barnbyar uppnå? Beskriv tydligt

Läs mer

Projekt Arrangemang 0,00 10 000,00-10 000,00 0,00% Summa Projekt 0,00 10 000,00-10 000,00 0,00%

Projekt Arrangemang 0,00 10 000,00-10 000,00 0,00% Summa Projekt 0,00 10 000,00-10 000,00 0,00% Räkenskapsredogörelse för perioden 2006-10-01 -- 2007-09-30 Resultaträkning 2006-10-01--2007-09-30 Avvikelse mot Utfall relaterat Not Utfall Budget budget till budget helår Inkomster Medel för bistånd

Läs mer

Kävlinge kommuns ledningssystem

Kävlinge kommuns ledningssystem Kävlinge kommuns ledningssystem Innehåll ETT gemensamt LEDNINGSSYSTEm 4 Vår organisationskultur 5 KvaLITET 6 Positiva effekter 7 Vem gör vad? 8 Hur fungerar styrningen? 10 LedningssystemET 11 1. Målkedjan

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling. ! ActionAid!Sverige!! Roddargatan)15) 116)20) Stockholm) Sverige)!! Tel:)+46)(0)8)615)55)50) E@post:)info@actionaid.se) www.actionaid.se! @actionaidsweden!! EFFEKTRAPPORT - September 2014 1.#Vad#vill#ActionAid#uppnå?##

Läs mer

Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015

Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015 Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen syftar till att ge en god bild av Latinamerikagruppernas prioriteringar och planerad verksamhet i Latinamerika och i Sverige för

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun För elever i grundskola och grundsärskola FRAMTIDEN Innehållsförteckning INLEDNING Förord s 3 Syfte och mål s 4 Nationella styrdokument s 5 Definitioner

Läs mer

Rapport från FoU Välfärds kontaktbesök hos landstinget och socialtjänsten i Örebroregionens kommuner

Rapport från FoU Välfärds kontaktbesök hos landstinget och socialtjänsten i Örebroregionens kommuner Rapport från FoU Välfärds kontaktbesök hos landstinget och socialtjänsten i Örebroregionens kommuner Mars 2008 FoU Välfärd Margareta Hansson FoU-samordnare Kerstin Färm Forskningsledare Sammanfattning

Läs mer

SVALORNA LATINAMERIKAS 2015-2016 ÖVERGRIPANDE POLICYDOKUMENT. Grunderna för Svalorna Latinamerikas arbete i Latinamerika och Sverige.

SVALORNA LATINAMERIKAS 2015-2016 ÖVERGRIPANDE POLICYDOKUMENT. Grunderna för Svalorna Latinamerikas arbete i Latinamerika och Sverige. SVALORNA LATINAMERIKAS ÖVERGRIPANDE POLICYDOKUMENT 2015-2016 Grunderna för Svalorna Latinamerikas arbete i Latinamerika och Sverige. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Vi-skogens strategi för 2013-2015

Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-Skogen strategi för 2013-2015 1 Innehållsförteckning 3 Vi-skogens strategiska ambitioner 4 inledning 6 Vision, uppdrag och målgrupp 7 Vår organisation 8 omvärlden 11

Läs mer

STRATEGI FÖR UTVECKLINGSSAMARBETET 2013-2015

STRATEGI FÖR UTVECKLINGSSAMARBETET 2013-2015 STRATEGI FÖR UTVECKLINGSSAMARBETET 2013-2015 Fastställd av styrelsen 12 juni 2012 1 Kooperation Utan Gränsers strategi för utvecklingssamarbetet 2013-2015 Innehåll Inledning Världen omkring oss Vår bakgrund

Läs mer

Effektrapport 2015. 1. Vad vill er organisation uppnå?

Effektrapport 2015. 1. Vad vill er organisation uppnå? Effektrapport 2015 Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som skapar resurser till forskning och information om hjärnan, ryggmärgen och övriga delar av nervsystemet liksom de

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Tio vägar till en rättvis värld

Tio vägar till en rättvis värld Tio vägar till en rättvis värld Afrikagruppernas långtidsplan 2012 2019 Innehåll I. Afrikagruppernas långtidsplan... 3 Om Afrikagruppernas långtidsplan...3 Tio vägar till en rättvis värld 2012 2019...5

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva Hela Sverige ska leva Kompetenta Anordnare resten av landet Summerande bedömning Niga Hamasor VETA Konsult 2011-09-28 Innehåll 1. Projektet... 3 1.1 Uppdraget... 3 2. Bedömning... 5 2.1 Behov & kompetensutveckling...

Läs mer

Vad vill er organisation uppnå?

Vad vill er organisation uppnå? Effektrapport 2014 Namn Hungerprojektet Organisationsnummer 802010-8315 Juridisk form Stiftelse Vad vill er organisation uppnå? Hungerprojektet är en global, ideell och strategisk organisation vars mission

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun Lidköping en välkomnande och hållbar kommun kommunfullmäktiges styrkort - 2 Vi är till för medborgarna Oavsett var du arbetar i kommunen så är ditt uppdrag att vara till för kommuninvånarna och tillgodose

Läs mer

Digital Agenda för Linköping

Digital Agenda för Linköping Digital Agenda för Linköping 2012-2015 Fastställt av Kommunstyrelsen den 17 april 2012 KS 2012.257, 159 Förord Den digitala agendan för Linköping har arbetats fram av sakkunniga från kommunens förvaltningar,

Läs mer

Elevers tankar om hälsa och utveckling, som de finner är viktigt för en bättre värld

Elevers tankar om hälsa och utveckling, som de finner är viktigt för en bättre värld Malmö högskola Lärarutbildningen Natur miljö samhälle Examensarbete 10 poäng Elevers tankar om hälsa och utveckling, som de finner är viktigt för en bättre värld Students Thoughts about Health and Development

Läs mer

Oktagonen. Struktur. Verksamhet. Relevans. Målgrupp. Kompetens. Identitet. Omvärlden. System & Finans

Oktagonen. Struktur. Verksamhet. Relevans. Målgrupp. Kompetens. Identitet. Omvärlden. System & Finans Oktagonen Ett verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i enskilda organisationer Målgrupp Struktur Omvärlden Verksamhet Kompetens System & Finans Identitet Relevans Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN CISV SWEDEN 2015

VERKSAMHETSPLAN CISV SWEDEN 2015 VERKSAMHETSPLAN CISV SWEDEN 2015 CISV Sweden har förändrats under de senaste åren. De tre övergripande målen om en aktiv, fredsutbildande organisation med stor gemenskap togs fram 2013 med tanken att de

Läs mer

Projekthandboken. För Palmecentrets medlemsorganisationer

Projekthandboken. För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Författare Elsa Anderman och Berith

Läs mer

Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Försäkringskassan mars 2015 2 (35) Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer